LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 85 DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 85 DOC":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 85 doc

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 85 DOC

Lesson Plan 12 – Ham Thuan Bac High School Composer: Nguyeãn Thò Höng Page 1 29/06/2011 UNIT 15 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Period 85 A. Aims: By the end of this lesson, students will be able to - talk about international organizations and their roles in the world - report on discussion results and use it in the real life. 1. Knowledge: - General knowledge: Students can gain knowledge of some international organizations - Language: asking and answering international organizations - New words: words related to some international organizations 2. Skills: - Talking about international organizations B. Methods: integrated, mainly communicative C. Teaching aids : Textbook, posters, pictures, …. D. Procedures: TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES I. WARM – UP ( 5min.) - Divides the class into 2 groups: Each group tells and presents some of the sports. The group gives more names will be the winner - Calls 2 groups to present their results on the board - Corrects pronunciation and mistakes - Declares the winner  Introduces the new lesson "In today’s speaking section, you will practice
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 85 pot

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 85 POT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 84 Preparation date : 31/01/2011 Unit : 10 Lesson : writing (cont) I. Aims : - By the end of the lesson, the students know more about different places in the world - By the end of the lesson, the students are able to write about a certain place. II. Lexical items : - raw - thermal. III. Structures : - Its main source of electricity comes from traditional thermal power stations , while water power stations generate 6.3 % IV- Teaching aids: - textbook - handouts - Sheets of paper - chalk and board V- Techniques : - writing-based VI- Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’) Checking the previous lesson: Call one student to go to bb to write down some expressions of comparisons, and make
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIAO AN 11CB TIET85 91

GIAO AN 11CB TIET85 91

They shouldn t take rocks or wild amimals home’- listen and remember the tasks.Duyệt và nhận xét của Tổ trưởng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presented by Khưu Chí Thành Thoi Quan High SchoolLESSON PLANS OF GRADE 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: March 24th , 2009.Period 87.UNIT 14 : RECREATIONLESSON 4 : Writing.I. Objectives:By the end of the lesson Ss will be able to: - Describe a camping holidayII. Teaching aids:Textbook, handouts, .…………III. Anticipated problems:Ss may not have sufficient vocabulary to write , so T should be ready to help themIV. Procedure:Stages /timingTeacher’s activities Students’ activitiesPre-writing(15’)Warm up
Xem thêm

10 Đọc thêm

English 11 CB period 84,85,85,87,88

ENGLISH 11 CB PERIOD 84 85 85 87 88

III.NEW LESSON*Pre-teach vocab Go camping – agree with (v) – equipment (n) – that’s a good idea (exp) – rest (v) – spectacular scenery – hire a coach – bread (n) – sleep in a tent* Checking : rub out and remember1.Task 1. (p. 157) Work in pairs.- Ask Ss to practise reading the expressions of agreement and disagreement. After that put “A” or “D” beside an expression of agreement and disagreement respectively.- Ask some Ss to say the Vietnamese equivalents.- Move around to give help2.2.Task 2. Work in groups of four (p.157) : Set the scene: The Ss of class 11A… will have a two-day holiday. They are discussing whether they should go on a camping holiday. Read and practise the conversation.- Ask Ss to practise the conversation. Let Ss prepare the conversation for 3 minutes- Ask a group to model the conversation.- Call on Ss to work in groups to say the conversation. T – Ss Ss – T Ss – Ss 2.3. Task 3. Work in groups. Practise making a substitution.
Xem thêm

11 Đọc thêm

TIÊU CHUẨN THỦY LỢI

TIÊU CHUẨN THỦY LỢI

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design standard for inverse filter layer component of hydraulic structure Mã tiêu chuẩn:14TCN 11-85 QPTL.C.5.75 Số quyết định ban hành:1129TL/ QĐ Ngày ban hành:08/10/1976 Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật 38 QPTL-C.2-75 Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Design standard for concrete and reinforced concrete component of hydraulic structure Mã tiêu chuẩn:QPTL-C.2-75 Số quyết định ban hành:84QĐ/KT Ngày ban hành:09/06/1975 Cơ quan biên soạn: Vụ Kỹ thuật 39 TCVN 4253-86 Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Foundation of Hydraulic projects. Design standard Mã tiêu chuẩn:TCVN 4253-86 Số quyết định ban hành:887/UBXD Ngày ban hành:11/12/1985 Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Thuỷ lợi
Xem thêm

3 Đọc thêm

 GIẢI BÀI 1234 TRANG 85 SGK SINH 11 TUẦN HOÀN MÁU TIẾP THEO

GIẢI BÀI 1234 TRANG 85 SGK SINH 11 TUẦN HOÀN MÁU TIẾP THEO

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3,4 trang 85 SGK Sinh 11 : Tuần hoàn máu (tiếp theo)A. Tóm Tắt Lý Thuyết: Tuần hoàn máu (tiếp theo)Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim gọi là tính tự động của tim. Khả năng co dãn tự động theochu kì của tim là do hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His vàmạng Puôckin. Tim hoạt động theo chu kì. Mỗi chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, sau đó là pha co tâmthất và cuối cùng là pha dãn chung. Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch. Huyết áp giảm dầntrong hệ mạch. Vận tốc máy trong hệ mạch liên quan chủ yếu đến tổng tiết diện của mạch và chênh lệchhuyết áp giữa hai đầu đoạn mạch.Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 80 SGK Sinh 11: Tuần hoàn máuB. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 85 Sinh Học lớp 11: Tuần hoàn máu (tiếp theo)Bài 1: (trang 85 SGK Sinh 11)Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ:– Cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.– Hệ dẫn truyền tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.Bài 2: (trang 85 SGK Sinh 11)Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ?Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Bài 3: (trang 85 SGK Sinh 11)Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch?Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnhmạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.Bài 4: (trang 85 SGK Sinh 11)Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI 1,2,3,4 TRANG 85 SGK SINH 11

BÀI 1,2,3,4 TRANG 85 SGK SINH 11

TRẢ LỜI: Huyết áp giảm dần trong hệ mạch từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ là do càng ra xa tim áp lực máu do tim co bóp đẩy máu tác dụng lên thành mạch[r]

1 Đọc thêm

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC- HINH HOC 7

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC- HINH HOC 7

học sgk/85 TRANG 8 TIẾT 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 4- BÀI TẬP: BÀI 11/86SGK ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG … TRONG CÁC PHÁT BIỂU SAU: A/ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUƠNG GĨC VỚI NHAU LÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG … B/[r]

9 Đọc thêm

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Tiết 84,85. ÔN TẬP pps

GIÁO ÁN NGHỀ LÀM VƯỜN LỚP 11 - TIẾT 84,85. ÔN TẬP PPS

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Tiết 84,85. ÔN TẬP I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Hệ thống những kiến thức đã học trong chương trình môn học nghề làm vườn - Biết và nắm vững các kiến thức của từng chương - Phát hiện những kiến thức con yếu kém của học sinh để bổ sung trong quá trình học tập - Thực hành lại những kỷ năng thao tác còn chưa đạt yêu cầu, một số kỷ năng khó trong các bài thực hành 2. Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng so sánh, tổng hợp, khái quát hoá II. CHUẨN BỊ - HS đọc kỹ mục tiêu chương trình môn học trong SGK, làm cơ sở cho việc ôn tập - Đọc kỹ sơ đồ hệ thống kiến thức môn học và trọng tâm của từng chương III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1. Hệ thống các kiến thức đã học Những vấn đề chung Hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa cúc Hoa và cây cảnh Trồng, tạo hình cây cảnh Cây rau Những vấn đề chung
Xem thêm

5 Đọc thêm

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CHI BỘ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CHI BỘ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộMỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mậtthiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảngphải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trungương.Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 11, tr.23.Chi bộ gồm tất cả đảng viên trong một nhà máy, một công xưởng, một hầm mỏ, một sở xe lửa, một chiếctàu, một đồn điền, một đường phố, v.v...Sách đã dẫn (Sđd), tập 3, tr.5.Các cấp, từ chi bộ đến Tỉnh ủy, phải vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân mà tự phê bình một cáchthành khẩn và thẳng thắn. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi: mình đã xứng đáng với vai tròlãnh đạo của Đảng hay chưa?Sđd, tập 11, tr.85-86.Để lãnh đạo tốt, các cấp uỷ phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ “tập thể lãnh đạo, cánhân phụ trách” và phê bình và tự phê bình để không ngừng tiến bộ.Sđd, tập 10, tr.600.Các chi bộ phải củng cố tốt và phát triển tốt thành những hạt nhân lãnh đạo thật vững chắc của Đảngtrong các ngành. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu trong mọi công tác và phải ra sức giúpđỡ anh chị em ngoài Đảng, ngoài Đoàn cùng tiến bộ.Sđd, tập 11, tr.364.Mỗi cấp uỷ phải quy định nhiệm vụ cho mỗi chi bộ, mỗi đảng viên. Có như vậy mỗi người mới có mộttrách nhiệm nhất định.Sđd, tập 3, tr.574.Các cấp uỷ phải quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đảng viên. Từ nay trở đi công tác giáo dục đảngviên phải là một điều quan trọng trong chương trình công tác của cấp uỷ. Phải bồi dưỡng giảng viên lýluận cho các chi bộ.Sđd, tập 12, tr.95.Tỉnh ủy cũng phải ra sức chăm sóc đến cơ sở đảng, phải củng cố chi bộ cho thật tốt. Chi bộ tốt thì mọiviệc sẽ tốt.Sđd, tập 11, tr.155.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GA 11-TIET 85-86

GA 11-TIET 85-86

dáng của sự sống+ Hoa bắp lay: Sự lay động rất nhẹ  Cảnh đẹp nhưng thật lạnh lẽo, trống vắngNGỮ VĂN 11-CƠ BẢN TIẾT 85-86 3Trường THPT THỦ KHOA NGHĨA CHÂU ĐỐC-AN GIANG2 chữ buồn thiu gợi ấn tượng gì?Một nỗi buồn đến độ hắt hiu .Dòng sơng như bấtđộng, k0 muốn trơi chảy, như đánh mất đi sự sốg củamình.H/ả hoa bắp lay gợi lên điều gì?Dân ca cũng có câu “ Ai về Giòng Dứa qua truông Gío lay bông sậy bỏ buồn cho em” Nhận xét về hai câu thơ 1&2 của khổ 2?→ Khơng chỉ là cái buồn của cảnh mà còn là cái buồncủa lòng người. Hai câu 3 & 4 cho ta thấy hình ảnh và tâm trạnggì? Em hiểu ntn về h/ả Sơng trăng? Hình ảnh trăng cóliên quan gì đến thực tại của tg ko?Ở đây tg dùng NT gì? Biện pháp này có tác dụngnhư thế nào trong việc thể hiện tâm trạng của HMTử?GV: Tâm hồn nhà thơ cảm thấy cơ đơn, lạc lõng trướccuộc đời thực nên ơng tìm về với cõi mộng, tìm đếnvầng trăng – là người bạn tri kỉ của ơng trong nhữngngày bệnh tật, là nơi trú ngụ cuối cùng của linh hồnơng để ơng trốn tránh sự truy đuổi của đau thương vàcái chếtCâu hỏi trong khổ thơ giúp em có suy nghĩ như thếnào?Tại ssao lại chở trăng về kòp tối nay?[ hình ảnh quen thuộc. Từ “ kòp ”: lo âu ,tuyệt vọng,
Xem thêm

5 Đọc thêm

NGỮ VĂN 11(TIẾT 76 ĐẾN 85)

NGỮ VĂN 11(TIẾT 76 ĐẾN 85)

- Tiền có vtrò qtrọng trong đ/sống giúp con người thoả mãn nhiều nhu cầu về vật chất và tinh thần song có những giá trị mà tiền không thể mạng lại được: trí tuệ, tri thức, hạnh phúc, tìn[r]

18 Đọc thêm

BÀI 5. CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LATINH (THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX)

BÀI 5. CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LATINH (THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX)

 4/1917 Mĩ tham chiến. 10/1917 Cách mạng tháng Mười thànhcông. Nga ký hòa ước Bréc-li-tốp rút khỏiThế chiến. Tháng 7/1918 Anh, Pháp, Mĩ phản công Tháng 9/1918 Đức và đồng minh thất bại 9/11/1918 Cách mạng Đức bùng nổ VinHem II chạy sang Hà Lan 11/11/1918 chính phủ mới đầu hàng .III. KẾT QUẢ THẾ CHIẾN: 10Triệu người chết 20 triệu người bị thương 85 tỉ đô la Trong quá trình thế chiến, Cáchmạng tháng Mười nga thắng lợivà việc thành lập chính quyền XôViết đánh dấu bước chuyển mớitrong cục diện chính trị thế giới.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Bai tập kinh tế lượng pot

BAI TẬP KINH TẾ LƯỢNG POT

ta thấy Prob > 5% mô hình đã hết bệnh AR tuy nhiên mô hình chưa tối ưu nên quyết định bỏ 2 biến DISTANCE và PEOPLE Dependent Variable: PRICE Method: Least Squares Date: 06/30/11 Time: 19:45 Sample (adjusted): 2 85 Included observations: 84 after adjustments Convergence achieved after 5 iterations

9 Đọc thêm

các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ôtô

CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ

VV − h/km10≤thì đồ án thiết kế đạt chất lượng tốt. Khi dVV −85 h/km20≤ thì đồ án thiết kế ở mức độ chấp nhận được. Còn khi dVV −85 thì chất lượng đồ án được đánh giá là kém. h/km20>+ Khi thiết kế bình đồ, các đường cong thiết kế riêng biệt cần phải được xem xét mối tương quan giữa các đường cong kề liền thông qua hiệu số thay đổi độ ngoặt của các đường cong 1sisiCCRCCRCCR+−=Δ cũng như tương quan giữa mỗi đường cong riêng biệt với trị số trung bình CCRs của toàn tuyến. Thông qua hiệu số sisCCRCCR −, các hiệu số này càng nhỏ
Xem thêm

8 Đọc thêm

tiet 85 so 6

TIET 85 SO 6

PHÒNG GD – ĐT QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓTTiết 85. Tính chất cơ bản Tiết 85. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số.của phép nhân phân số. Thứ 2 ngày 16.07.14 01:33KIỂM TRA BÀI CŨPhép nhân số nguyên có những tính chất gì?Áp dụng tính: (-4).8.25.(-125)* 4 tính chất:a) Tính chất giao hoán. a.b = b.ab) Tính chất kết hợp. (a.b).c = a.(b.c)c) Nhân với số 1. a.1 =1.a = ad) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. a.(b + c) = a.b + a.cTính: (-4).8.25.(-125)= (-4).25.8.(-125)= [(-4).25].[8.(-125)]= (-100).(-1000)= 100000Tính chất giao hoánTính chất kết hợp
Xem thêm

17 Đọc thêm

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.1

QUY CHUẨN XÂY DƯNG_ CHƯƠNG 2_ PHU LUC 2.1

Những tài liệu này hiện có:- Tiêu chuẩn TCVN 4088 - 85" Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng"- Tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95 "Tải trọng và tác động".- "Tập Atlát khí tợng thủy văn - Chơng trình tiến bộ khoa học kĩ thuật do tổng cục khí tợng thủyvăn - chơng trình tiến bộ khoa học kĩ thuật Nhà nớc 42A và các chơng trình thủy văn quốc tế - ủyban quốc gia VN xuất bản năm 1994.Nh vậy, trừ lĩnh vực khí tợng thủy văn, trong những lĩnh vực khác, mặc dù đ có nhiều tài liệu nghiên cứucó giá trị nhng đến nay vẫn cha có Tiêu chuẩn hoặc Atlát đợc ban hành. Một số phụ lục trongQCXDVN tập III này đ đợc biên soạn dựa trên những tài liệu này và đơch sử dụng làm tài liệu thamkhảo trong khi chờ đợi việc ban hành các tài liệu chính thức của Nhà nớc. Do hoàn cảnh thực tế, việc cậpnhật hóa, bổ sung các số liệu nghiên cứu mới nhất còn bị hạn chế. Hi vọng trong thời gian tới, sớm có thêmnhiều tài liệu về điều kiện tự nhiên VN đợc chính thức hóa để việc bổ sung sau này của QCXDVN (tậpIII, Phụ lục) đợc thuận lợi.Do khuôn khổ cuốn sách, các bản đồ phân vùng đều phải thu nhỏ. Khi cần nghiên cứu chi tiết, xin thamkhảo bản đồ gốc (đợc lu trữ tại viện nghiên cứu Kiến trúc, Bộ Xây dựng). Cuối cùng, về địa danh, trongnhững năm qua, một số tỉnh đ đợc chia tách và mang tên mới. Tên mới của các tỉnh đợc nêu trong Bảnđồ hành chính CHXHCNVN. Riêng đối với một số bảng số liệu, để dễ tra cứu, trong các phụ lục của tập IInày vẫn giữ nguyên tên tỉnh cũ cho thống nhất với Tiêu chuẩn (hiện hành) và tài liệu gốc. Kém theo Bản đồhành chính CHXHCNVN có bảng đối chiếu tên mới và tên cũ của các tỉnh.Hình 1:Bản đồ hành chính CHXHCNVNB¶ng danh s¸ch Tªn TØnh, Thµnh phè
Xem thêm

14 Đọc thêm

10 loi khuyen de giam con gian giu

10 LOI KHUYEN DE GIAM CON GIAN GIU

QUAN HỆ XÃ HỘI 10 lời khuyên để quản lý cơn giận, xung đột và căng thẳng về cảm xúcĐây là bài viết của Tiến sĩ Clare Albright. Ông là nhà tâm lý học và là tác giả cuốn "85 Secrets for Improving Your Communication Skills" (tạm dịch: "85 bí quyết phát triển kỹ năng giao tiếp của bạn"). Để trở thành người chính trực và đáng tin cậy đối với những người xung quanh, thì bạn cần phải điềm tĩnh khi bạn cảm thấy nóng giận. Sức mạnh này sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu trong kinh doanh cũng như các mối quan hệ riêng của bạn. Dưới đây là 10 lời khuyên để giúp bạn quản lý cơn giận, xung đột và căng thẳng về cảm xúc. 1. Hãy chia sẻ những cảm xúc tiêu cực với một người nào đó hoặc chia sẻ qua điện thoại. Gửi e-mail, tin nhắn và ghi chép không có tác dụng giảm bớt cơn giận của bạn. 2. Liên tục tự nhủ "Tôi hiểu". Cụm từ này sẽ ủng hộ những mục tiêu của bạn khi cơn căng thẳng lên cao và khi đó bạn cần tìm nơi để bình tĩnh lại hoặc tham gia tiệc tùng cùng bạn bè. 3. Chú ý khi bạn cảm thấy bị đe doạ bởi những gì mà người khác nói với bạn. Chống lại sự cám dỗ tự bào chữa cho mình hoặc chấm dứt nói chuyện với người khác. Điều đó sẽ giúp bạn trở thành một người nói chuyện cởi mở và đáng tin cậy. 4. Thực hành cách đưa ra đề nghị khi bạn giận. Bạn hãy đề xuất đề nghị, điều có ích hơn chia sẻ cảm xúc của bạn. Ví dụ, nếu người giúp việc không rửa bát, thì hãy đề nghị họ rửa bát, điều đó sẽ tốt hơn là nổi giận vì nổi giận làm cho khoảng cách giữa hai người xa hơn. 5. Cố gắng lặp lại những từ mà ai đó nói với bạn khi họ đang căng thẳng hoặc khi bạn không hoàn toàn đồng ý với họ. Phương pháp phản hồi này sẽ giúp cả người nói và người nghe tập trung vào câu chuyện hơn, đặc biệt là khi một người trong cuộc đang cố gắng hiểu quan điểm của người kia. 6. Chịu trách nhiệm với những cảm xúc của bạn để tránh đổ lỗi cho người khác. Chú ý tới giọng bắt đầu khiển trách người khác. "Tôi cảm thấy giận khi bạn đến chậm 20 phút mà không gọi điện báo trước cho tôi" sẽ tốt hơn là nói "Bạn làm tôi phát điên lên vì bạn đến muộn đây này." 7. Học cách lắng nghe hai khía cạnh của xung đột mà bạn đang tham gia ngay cả khi bạn là người dàn xếp hay cố vấn. Nếu bạn có thể lắng nghe như vậy, bạn sẽ đem lại hoà bình và giải quyết vấn đề nhanh hơn. Ví dụ, khi người làm công đòi tăng lương, bạn có thể nói "Tôi hiểu bạn
Xem thêm

2 Đọc thêm