ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK":

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI11.1Khái quát về tín dụng tại ngân hàng thương mại11.1.1Khái niệm tín dụng11.1.2Phân loại tín dụng21.1.2.1Phân loại theo thời hạn tín dụng21.1.2.2Phân loại theo tài sản bảo đảm31.1.2.3Phân loại theo mục đích sử dụng của người vay31.1.2.4Phân loại khác41.2Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại41.2.1Khái niệm rủi ro tín dụng41.2.2Phân loại rủi ro tín dụng51.2.3Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng61.2.3.1 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan61.3Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại111.3.1Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng111.3.2Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại121.3.3Nội dung quản lý rủi ro tín dụng121.3.3.1Nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng121.3.3.2Xây dựng các phương án quản lý rủi ro tín dụng171.3.3.3Kiểm tra, kiểm soát rủi ro tín dụng191.3.3.4Các biện pháp hạn chế khi tổn thất rủi ro xảy ra201.4Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng201.4.1Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu201.4.2Hệ số rủi ro tín dụng201.4.3Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu211.4.4Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng211.4.5Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG (TECHCOMBANK)222.1Giới thiệu sơ lược về NH TMCP Kỹ thương (Techconbank)222.1.1Quá trình hình thành và phát triển222.1.2 Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính Techcombank252.1.3 Tình hình kinh doanh……………………………………………………….262.2Thực trạng hoạt động tín dụng của NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)262.2.1 Kết quả tăng trưởng tín dụng của Techcombank trong gia đoạn 20062010262.2.2 Cơ cấu tín dụng272.3Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)302.3.1 Nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng302.3.2. Xây dựng các phương án QLRRTD322.3.3Kiểm tra, kiểm soát RRTD362.3.4Giải quyết rủi ro tín dụng362.4Đánh giá QLRRTD Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam382.4.1 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả QLRRTD382.4.2Những kết quả đã đạt được392.4.3Những hạn chế và nguyên nhân39CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLRRTD TẠI NGÂN42HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)423.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng423.1.1. Sản phẩm hiện tại, thị trường hiện tại.423.1.2. Sản phẩm hiện tại, thị trường mới.433.2 Các giải pháp để hoàn thiện QLRRTD tại Techcombank433.2.1 Định kỳ xem xét lại các chiến lược và chính sách rủi ro tín dụng quan trọng của ngân hàng , nâng cao năng lực của Hội đồng Quản trị , Ban Tổng Giám đốc và Cơ cấu tổ chức của ngân hàng.433.2.2 Nâng cao việc nhận dạng và quản trị rủi ro trong các sản phẩm và hoạt động ngân hàng.443.2.3 Nâng cao văn hóa kiểm soát rủi ro.453.2.4 Hoàn thiện chính sách tín dụng của Techcombank.463.2.5 Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng, đào tạo cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ am hiểu về các ngành nghề kinh doanh; phát triển các chính sách đãi ngộ nhân sự thích hợp.46KẾT LUẬN49
Xem thêm

53 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU

ro tín dụng ngân hàng có một tầm quan trọng đặc biệt.1.1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụnga. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng Khái niệm rủi ro tín dụngRủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu dokhách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi theođúng hợp đồng tín dụng đã ký kết. Theo đó ngƣời ta thƣờng chia rủi ro tín dụng thànhbốn cấp độ theo mức rủi ro: Không thu đƣợc lãi đúng hạn, không thu đƣợc vốn đúng hạn,không thu đƣợc đủ lãi, không thu đủ vốn cho vay. [Nguyễn Minh Kiều, 2011, tr135] Nguyên nhân dẫn đến rủi roTrong quan hệ tín dụng có hai đối tƣợng tham gia là ngân hàng cho vay và ngƣờiđi vay. Nhƣng ngƣời đi vay sử dụng tiền vay trong một thời gian, không gian cụ thể, tuântheo sự chi phối của những điều kiện nhất định gọi là môi trƣờng kinh doanh và đây làđối tƣợng thứ ba có mặt trong quan hệ tín dụng.+ Môi trường kinh tế: Môi trƣờng kinh tế tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kinhdoanh của ngân hàng cũng nhƣ các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Khi nền kinh tế đangtăng trƣởng ổn định thì các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và có nhiều khả năng trả nợcho Ngân hàng. Ngƣợc lại, khi nền kinh tế rơi vào tình trạng bị suy thoái, mất ổn định đãlàm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sản xuất bịđình trệ, sức mua bị giảm sút, hàng hoá bị ứ đọng. Điều này đã làm cho các doanh nghiệplàm ăn có hiệu quả và đã ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ cho Ngân hàng.7Ngoài ra, các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của chính phủ cũng ảnh hƣởngkhông nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng. Chính phủ có thể gây khó khăn cho một sốkhách hàng của Ngân hàng khi theo đuổi mục tiêu tăng trƣởng kinh tế cao đã làm tăng tỷlệ lạm phát dẫn đến giá cả các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá thành sản phẩmtăng, hàng hoá khó tiêu thụ. Hơn nữa, việc chính phủ cho phép nhập khẩu tràn lan những
Xem thêm

19 Đọc thêm

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng thương mại, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng có thể tác động rất lớn đến các hoạt động kinh doanh khác, gây tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phát triển dựa nhiều vào tín dụng ngân hàng, cho nên để tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại phải xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng phù hợp, thông qua hệ thống quản trị rủi ro các mục tiêu, nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của ngân hàng được thực hiện hiệu quả và thành công (ở cả góc độ vĩ mô và vi mô). Muốn vậy, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng chất lượng tại ngân hàng thương mại đảm bảo được các vai trò quan trọng như: tăng uy tín cạnh tranh thương mại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi nhuận ngân hàng và duy trì niềm tin của khách hàng/nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước những biến động liên tục của môi trường kinh doanh, chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, biểu hiện khả năng quản trị kém, sử dụng không hiệu quả các nguồn lực của ngân hàng, các chính sách, quy định có khoảng cách xa so với thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng. Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng, các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đang có năng lực quản trị rủi ro tín dụng ở mức trung bình, thậm chí dưới trung bình so với các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng, thể hiện bởi chiến lược kinh doanh không bài bản, mô hình tổ chức không phân tách chức năng, quyền hạn rõ ràng, các công cụ đo lường rủi ro không đáp ứng được tiêu chuẩn do cơ sở dữ liệu thiếu cả về số lượng và chất lượng, nguồn nhân lực có chất lượng cao chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, các ngân hàng thương mại Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, phải xây dựng hệ thống năng lực quản trị rủi ro tín dụng và có các giải pháp nâng cao khả năng, điều kiện sử dụng nguồn nhân lực của ngân hàng đảm bảo thực hiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng, duy trì chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tốt. Kể từ khi Ủy ban Basel II chính thức công bố các chuẩn mực Basel, đã có nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và triển khai có hiệu quả Basel II, Basel III nhằm duy trì hoạt động bền vững của ngân hàng. Trong bối cảnh Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 theo quyết định 254/QĐ-TTg đã hoàn thành giai đoạn 1, đạt được một số mục tiêu nhất định về lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng. NHNN quyết định lựa chọn 10 ngân hàng thương mại triển khai Basel II vào cuối năm 2015 theo công văn số 1601/NHNN- TTGSNH, nghiên cứu ứng dụng các thông lệ quốc tế, trong đó có hệ thống các quy định Basel II nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Mặc dù, nhiều nghiên cứu tổng hợp và toàn diện về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức trên thế giới cũng như trong nước, tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây chưa đi sâu nghiên cứu năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại và chưa xây dựng một khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng, đáp ứng yêu cầu Basel II và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam’’ để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ.
Xem thêm

Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH RỦI RO TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG CÔNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH RỦI RO TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG CÔNG

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO: World Trade Organization) tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô đầu tư đòi hỏi phải có một hệ thống ngân hàng thích ứng để hỗ trợ - các doanh nghiệp yêu cầu cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn, các công ty đa quốc gia cũng muốn có các dịch vụ tài chính trong nước hỗ trợ cho vốn đầu tư của mình. Điều này thúc đẩy sự hình thành các chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các ngân hàng trong nước mở rộng quy mô và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trong nước. Nhưng tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế mới là cách thức đưa các Ngân hàng thương mại trong nước hội nhập một cách thực chất và bền vững, có khả năng cạnh tranh cao với các Ngân hàng thương mại nước ngoài. Hiện nay, dự án đầu tư đang giữ một vị trí quan trọng và tham gia vào hầu hết các quan hệ kinh tế, trong đó có quan hệ tín dụng với các Ngân hàng thương mại. Đầu tư theo dự án là một trong những phương thức đầu tư được đánh giá là có hiệu quả nhất mà các nhà đầu tư trên thế giới đã tổng kết và coi đó là cách thức thực hiện chủ yếu khi quyết định đầu tư đối với mọi công trình. Đứng về phương diện Ngân hàng, hoạt động tín dụng nói chung cả hoạt động cho vay theo dự án nói riêng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Do đó Ngân hàng luôn phải giám sát chặt chẽ hoạt động này để đảm bảo hoạt động hiệu quả nhưng an toàn. Đánh giá rủi ro dự án đầu tư giúp cho Ngân hàng phần nào dự báo được hiệu quả tài chính và tính khả thi của từng dự án để có thể chọn lọc được các cơ hội đầu tư tốt, có hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn và do đó hạn chế rủi ro cho vay sai lầm, gây hậu quả không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do vậy hoạt động đánh giá rủi ro trước khi cho vay là một hoạt động vô cùng cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Qua quá trình thực tập và được thực tế tìm hiểu tình hình đánh giá rủi ro trước khi cho vay dự án đầu tư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Sông Công, em đã chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng thẩm định rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Sông Công” , với mục đích đánh giá những kết quả đã đạt được, xem xét những mặt hạn chế còn tồn tại và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Sông Công trong thời gian tới .
Xem thêm

57 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

1.Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn hội nhập và phát triển của nền kinh tế nước ta hệ thống Ngân hàng có vai trò rất quan trọng. Đây là ngành dịch vụ cao cấp hoạt động của nó góp phần thúc đẩy các ngành khác phát triển, đưa nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang trưởng thành và ngày càng vững mạnh, số lượng và chất lượng của các sản phẩm dịch vụ ngày càng được cải thiện. Trong đó, hoạt động tín dung của Ngân hàng có một vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế nhằm phát triển kinh tế xã hội. Do đó để nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế Thế Giới một cách tốt nhất, tránh được những tác động tiêu cực của hội nhập, chúng ta cần phải cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng của Ngân hàng vừa tăng trưởng được dư nợ tín dụng vừa đảm bảo hạn chế được tối thiểu của rủi ro tín dụng, xử lý một cách tốt nhất những rủi ro tín dụng. Đặc biệt trong tình hình kinh tế Việt Nam gần đây bước qua năm 2014 hoạt động kinh doanh Ngân hàng gặp nhiều khó khăn áp lực từ nhiều phương diện như giá cả thị trường biến động lớn, lãi suất cơ bản được điều chỉnh liên tục đã làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ dẫn đến chất lượng tín dụng suy giảm. Vì vậy, vấn đề quản lý và đưa những giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng luôn là vấn đề nóng bỏng và thường trực của các Ngân hàng hiện nay. Xuất phát từ những cơ sở trên và thực tế hoạt động Ngân hàng, em đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng” để làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình. 2.Mục tiêu nghiên cứu -Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng. -Đánh giá hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay tại Chi nhánh Hai Bà Trưng. -Đánh giá tình hình nợ quá hạn, tìm ra nguyên nhân của những khoản nợ quá hạn. -Qua phân tích đánh giá trên ta phát hiện ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu của Chi nhánh để đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. -Đề ra một số kiến nghị với các cơ quan ban ngành tạo điều kiện thực hiện được các giải pháp đưa ra ở trên. 3.Phạm vi và phương pháp nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu Trong khoảng thời gian thực tập và nhận biết trực tiếp tại Ngân hàng là khoảng thời gian tương đối ngắn cùng với những kiến thức tích luỹ còn hạn hẹp nên việc tiếp cận thực tế gặp phải khó khăn kết hợp giữa lý thuyết và thực tế không tránh khỏi những hạn chế. Đề tài không thể nghiên cứu hết các hoạt động của Chi nhánh mà chỉ đánh giá trong hoạt động tín dụng. Thêm vào đó, sự hạn chế về mặt số liệu do sự bảo mật thông tin nên đề tài chủ yếu dựa trên các báo cáo hoạt động kinh doanh và một số tài liệu văn bản liên quan khác mà em được tìm hiểu qua. * Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu : -Trao đổi, hỏi trực tiếp với các cán bộ nhân viên và phòng ban chức năng của Chi nhánh VIB Hai Bà Trưng. -Thu thập số liệu, báo cáo hoạt động kinh doanh qua 5 năm (2010, 2011, 2012, 2013 và 2014). Các văn bản liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Chi nhánh VIB Hai Bà Trưng. Phương pháp phân tích : -Phương pháp liệt kê. -Phương pháp so sánh tương đối. -Phương pháp so sánh tuyệt đối. 4.Bố cục đề tài Bố cục đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)

Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)

Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Tín dụng ngân hàng và tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng 4 1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng ngân hàng 4 1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 5 1.1.2.1. Căn cứ theo mục đích cho vay 5 1.1.2.2. Căn cứ theo thời hạn cho vay 5 1.1.2.3. Căn cứ theo khách hàng vay vốn 6 1.1.2.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 6 1.1.2.5. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 6 1.1.2.6. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng 7 1.1.3. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế 7 1.1.3.1 Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế 7 1.1.3.2 Thúc đẩy nền kinh tế phát triển 7 1.1.3.3. Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn 8 1.1.3.4. Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp 8 1.1.3.5. Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài 8 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại 9 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 9 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.2.3.Đặc điểm của rủi ro tín dụng 11 1.2.4. Những căn cứ chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng 12 1.2.4.1. Nợ quá hạn 12 1.2.4.2. Phân loại nợ 12 1.2.5. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 14 1.2.5.1.Nguyên nhân khách quan 14 1.2.5.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 15 1.2.5.3.Nguyên nhân từ bản thân ngân hàng 15 1.2.6. Hậu quả của rủi ro tín dụng 16 1.2.6.1. Đối với ngân hàng 16 1.2.6.2. Đối với khách hàng 17 1.2.6.3. Đối với nền kinh tế 18 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 18 1.3.1. Quan niệm về quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng 20 1.3.3.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng – Mô hình 6C 20 1.3.3.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 20 1.4. Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 27 2.1. Khái quát hoạt động của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 27 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng Hải – Chi Nhánh Đống Đa 27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 29 2.1.3. Kết quả kinh doanh của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 30 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 30 2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn 33 2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh 34 2.1.3.4. Hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian tài chính 36 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 37 2.2.1. Tình hình dư nợ 37 2.2.1.1.Kết cấu tín dụng theo kỳ hạn 38 2.2.1.2. Kết cấu tín dụng theo loại tiền. 40 2.2.1.3. Kết cấu tín dụng theo khách hàng vay 41 2.2.1.4. Kết cấu cho vay theo tài sản bảo đảm 46 2.2.2.Tình hình chất lượng tín dụng 47 2.2.2.1. Nợ quá hạn 47 2.2.2.2. Phân loại nợ 48 2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dung tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Đống Đa 49 2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan 49 2.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 50 2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 53 2.3.1. Quan điểm của Maritime Bank Đống Đa về quản trị rủi ro tín dụng 53 2.3.2. bộ máy tổ chức cấp tín dụng 54 2.3.3. Các biện pháp đã thực hiện 55 2.3.3.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 55 2.3.3.2. Kiểm tra, giám sát tín dụng 57 2.3.3.3. Xử lý rủi ro 58 2.4. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 58 2.4.1. Kết quả đạt được 58 2.4.1.1.Từng bước hoàn thiện việc áp dụng tốt quy trình cấp tín dụng và giám sát tín dụng 58 2.4.1.2.Áp dụng tốt quy trình tín dụng theo sổ tay tín dụng mà Maritime Bank cung cấp 59 2.4.1.3.Đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng 59 2.4.1.4.Cơ cấu tín dụng có sự chuyển biến tích cực 59 2.4.2. Hạn chế 60 2.4.3. Nguyên nhân 61 2.4.3.1.Môi trường kinh tế 61 2.4.3.2.Môi trường pháp lý 61 2.4.3.3 Trình độ cán bộ tín dụng 62 2.4.3.4. Quy trình tín dụng 63 2.4.3.5.Thông tin tín dụng 63 2.4.3.6.Kiểm soát nội bộ 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 64 3.1. Triển vọng và định hướng phát triển của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 64 3.1.1. Mục tiêu chung 64 3.1.2. Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong thời gian tới 65 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 66 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng 66 3.2.2. Tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2.1. Tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2.2 Xây dựng mô hình kiểm tra nội bộ độc lập nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2.2.3. Có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại do kiểm toán nội bộ, thanh tra ngân hàng Nhà Nước phát hiện về chất lượng tín dụng nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2.3. Thực hiện triệt để và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 70 3.2.4. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 71 3.2.5. Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 73 3.2.6. Kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 74 3.2.7. Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 75 3.3. Một số kiến nghị 76 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76 3.3.1.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 76 3.3.1.2. Tăng cường công tác thanh tra hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại 78 3.3.2. Kiến nghị với Maritime Bank 78 3.3.2.1. Hiện đại hóa hơn nữa có sở vật chất, công nghệ thông tin ngân hàng 78 3.3.2.2. Phải tập trung hơn nữa việc nghiên cứu thị trường, phân tích ngành nghề và ra công tác dự báo tốt 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 NHẬN XÉT THỰC TẬP 83 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 84 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 85
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MƯỜNG LA

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MƯỜNG LA

Lịch sử ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, trước hết nó đáp ứng các nhu cầu về vốn của các cá nhân và tập thể muốn phát triển sản xuất kinh doanh nhưng lại thiếu vốn, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các ngân hàng thương mại ngày càng xâm nhập sâu sắc hơn vào mọi hoạt động của nền kinh tế, trở thành một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất, là “cầu nối” giữa người có vốn và người cần vốn và giữ vai trò "bà đỡ" của mọi nền kinh tế. Trong các hoạt động của ngân hàng thì tín dụng đóng một vai trò quan trọng, vì thế đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng vừa là mục tiêu, là nhân tố quan trọng để cạnh tranh và phát triển của mỗi ngân hàng thương mại. Trước mỗi quyết định tài trợ, ngân hàng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả năng rủi ro và sinh lời dựa trên những nguyên tắc và sự phân tích các khía cạnh tài chính, phi tài chính theo một quy trình nghiệp vụ nghiêm ngặt, mang tính khoa học cao để hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ rủi ro. Trong số các hoạt động của tín dụng thì cho vay là hoạt động chiếm tới 67% trong bảng tổng kết tài sản của các NHTM, tuy nhiên tỷ lệ này ở Việt Nam cao hơn nhiều, có thể chiếm tới 80 – 85% và đây là nguồn tạo thu nhập từ lãi lớn nhất nhưng cũng là hoạt động mang lại rủi ro lớn nhất bởi Ngân hàng là một ngành kinh tế nhậy cảm, hoạt động ngân hàng với bản chất của nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro. Rủi ro là khó tránh khỏi nên làm thế nào để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận cao cho các Ngân hàng luôn là một bài toán khiến cho các nhà quản trị Ngân hàng phải trăn trở. Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Mường La là một chi nhánh ngân hàng của tỉnh Sơn La, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội ; vấn đề tăng trưởng bền vững đã và đang được Chi nhánh đặt ra hàng đầu trong công cuộc đổi mới và hội nhập, đặc biệt là trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Vì vậy, đề tài: “Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Mường La” đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Mường La cùng một số giải pháp giúp cho Ngân hàng có thể tham khảo trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình
Xem thêm

51 Đọc thêm

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ) QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Đọc thêm

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh khánh hòa

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG -CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 77 3.1 Định hƣớng hoạt động mục tiêu tổng quát nâng cao quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông -Chi Nhánh. .. chung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Phƣơng ĐôngChi nhánh Khánh Hòa Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín. .. ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông -Chi nhánh Khánh Hòa 6 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍNDỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng thƣơng
Xem thêm

109 Đọc thêm

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

Đọc thêm

QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH BA ĐÌNH

QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH BA ĐÌNH

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động kinh doanh, các ngân hàng thương mại phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỉ giá…Trong đó RRTD được coi là có ảnh hưởng lớn nhất và sâu rộng nhất đến hoạt động của ngân hàng. Nếu không có biện pháp xử lý phù hợp có thể gây tổn thương và mất niềm tin đối với khách hàng, và có thể làm sụp đổ ngân hàng. Do vậy hiệu quả kinh doanh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào mức độ của các loại rủi ro này, chính vì vậy việc quản lí RRTD tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của NHTM. Ngành ngân hàng Việt nam trong thời gian qua, đã trải qua rất nhiều những biến động bất lợi từ sự khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới, sự thay đổi chính sách vĩ mô và cơ chế điều hành thị trường mang tính hành chính, khó dự đoán và đồng nhất. Cùng với đó là những bất cập còn tồn tại trong hoạt động quản lí rủi ro nói chung và RRTD nói riêng, điều này phần nào gây nên hiện tượng gia tăng của nợ xấu của toàn ngành ngân hàng. Tại GP.Bank nói chung và GP.Bank Ba Đình nói riêng, trong những năm qua mặc dù công tác quản lý RRTD đã được ngân hàng đặc biệt chú trọng, áp dụng các mô hình quản lí rủi ro của các nước có nền ngân hàng phát triển trên thế giới, song cho đến nay công tác này vẫn còn nhiều bất cập. Do đó rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng của GP.Bank Ba Đình vẫn ở mức cao. Với tính thực tiễn và tầm quan trọng như trên, chúng ta cần phải đánh giá và phân tích một cách đầy đủ và chính xác, những ảnh hưởng của RRTD đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, để phát huy một cách hiệu quả năng lực quản trị ngân hàng cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại mà nó gây ra cho bản thân ngân hàng cũng như nền kinh tế xã hội. Vì vậy em chọn đề tài “Quản lí rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ba Đình”.
Xem thêm

85 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

1. Sự cần thiết của đề tài: Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn thất đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra. Đứng trên quan điểm quản lý toàn bộ hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, một tỷ lệ tồn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng phải luôn được xác định trong chiến lược hoạt động chung. Khi ngân hàng kinh doanh với một mức tổn thất thấp hơn hoặc bằng mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là thành công trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Ngân hàng phải bằng nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả trong tăng trưởng. Một ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có năng lực tài chính mạnh và quản lý rủi ro trong giới hạn cho phép sẽ tạo được niềm tin của khách hàng và nâng cao được vị thế, uy tín đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Đây là điều vô cùng quan trọng giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững cũng như thực hiện thành công các hoạt động hợp tác, liên doanh liên kết trong xu thế hội nhập. Thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)thời gian qua cũng cho thấy rủi ro tín dụng của toàn hệ thống chưa được kiểm soát một cách có hiệu quả và đang có xu hướng ngày một gia tăng. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng phải được quản lý, kiểm soát một cách bài bản và có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của Ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của Ngân hàng trong cạnh tranh. Đó là lý do em chọn đề tài : " Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam " Tuy nhiên do hạn chế về nghiệp vụ và trình độ có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên báo cáo này không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.
Xem thêm

40 Đọc thêm

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH VINH

1.Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, hệ thống Ngân hàng thương mại cũng chuyển mình và có những bước phát triển vượt bậc, là một trong những kênh cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, cung cấp tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản của Ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm hơn ½ tổng tài sản có và thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng từ ½ đến 2/3 tổng thu nhập của Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, …Và rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng, rủi ro tín dụng là loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn và phức tạp nhất. Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng của Ngân hàng.. Rủi ro tín dụng xảy ra không chỉ gây nên những tổn thất về tài chính mà còn gây nên những thiệt hại to lớn về uy tín ngân hàng, làm giảm sút niềm tin của công chúng đối với cả hệ thống Ngân hàng. Do tính chất lây truyền của nó, rủi ro tín dụng có thể là đầu mối của những cuộc khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế xã hội. Thực tế hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua cho thấy: Mặc dù nghiệp vụ tín dụng – một khoản mục mang lại lợi nhuận lớn nhất trong kinh doanh ngân hàng, nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng mang lại một tỷ lệ chủ yếu trong lợi nhuận ròng, được trích hình thành nên các quỹ dự trữ và chi trả cổ tức cho các cổ đông của Ngân hàng. Nhưng hiệu quả hoạt động tín dụng chưa cao, chất lượng tín dụng chưa tốt, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu còn ở mức cao so với khu vực và thế giới, xu hướng phát triển không bền vững. Trong thời gian từ đầu năm 2008 kéo dài đến hết năm 2009 và đến hết năm 2013 thì tỷ lệ nợ xấu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) nói riêng tăng cao vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Vậy, làm thế nào để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam? - Đây là một vấn đề đang được Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đặc biệt quan tâm.
Xem thêm

76 Đọc thêm

RỦI RO THANH TOÁN NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

RỦI RO THANH TOÁN NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

1.Tính tất yếu của đề tàiThương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ càng phát triển đòi hỏi hệ thống tín dụng và thanh toán quốc tế phát triển tương ứng.Trong những gần đây, các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng đạt được nhiều thành công trong cung ứng dịch vụ thanh toán nhập khẩu. Có các phương thức thanh toán nhập khẩu chủ yếu là: trả tiền mặt, ghi sổ, nhờ thu, tín dụng chứng từ… Trong đó phương thức thanh toán nhập khẩu theo LC thể hiện nhiều ưu điểm hơn do nó có sự ràng buộc trách nhiệm đối với ngân hàng trong quá trình thanh toán giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa với nhau. Tuy nhiên phương thức này vẫn tồn tại nhiều rủi ro. Do phạm vi dịch vụ thanh toán nhập khẩu theo LC rất rộng và có liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau nên rủi ro có thể xuất hiện ở bất cứ nghiệp vụ nào trong quá trình thanh toán và có thể gây thiệt hại cho các bên có liên quan. Đối với nhà nhập khẩu họ có thể gặp rủi ro do bị mất lô hàng, hàng bị giữ ở hải quan,… Đối với ngân hàng có thể gặp rủi ro dẫn đến mất khách hàng, hoặc bị giảm uy tín trong quá trình thanh toán với các ngân hàng đối tác khác. Để phòng và ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra SGD VCB áp dụng nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá khách hàng, xây dựng đội ngũ những cán bộ có chuyên môn, đẩy mạnh công tác tư vấn khách hàng... Việc nâng cao chất lượng và phát triển dịch vụ thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ đã và đang là mối quan tâm thường xuyên của các ngân hàng thương mại trong đó có SGD VCB.Xuất phát vấn đề cấp thiết đó, đề tài “Rủi ro thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao Dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam” được chọn để nghiên cứu.
Xem thêm

130 Đọc thêm

phân tích rủi ro tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh cần thơ phòng giao dịch tây đô

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ

... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 4.1 KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ, PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 2011-6T 2014 Ngân hàng. .. 4.5.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn 56 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ-PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ... TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ PHÒNG GIAO DỊCH TÂY ĐÔ 21 4.1 KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU, CHI NHÁNH CẦN THƠ, PGD TÂY ĐÔ
Xem thêm

76 Đọc thêm

Cùng chủ đề