BAN VE HOC VAN NGOAN NGU HI LAP CO CAU HOC VAN CO NHUNG CHUM RAY DANG CAY NHUNG HOA QUA LAI NGOT NGAO EM HIEU Y KIEN TREN LA NHU THE NAO HAY NO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAN VE HOC VAN NGOAN NGU HI LAP CO CAU HOC VAN CO NHUNG CHUM RAY DANG CAY NHUNG HOA QUA LAI NGOT NGAO EM HIEU Y KIEN TREN LA NHU THE NAO HAY NO":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

3Deloitte.BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP (Tiep theo)Chimg toi xin hru y ngueri su dung bcio coo tai chinh din cac win de sau (Tiap theo):Nhu trinh bay tai Thuyet minh s6 17 phan Thuyet minh bao cao tai chinh, Ding COng ty da k9 hqp &Mg fly lapnon ggi vii C8ng ty CO phan H6a dau va Nhien lieu Sinh hoc Dau khi de fly chrng Nha may san mat Ethanolnhien lieu sinh hoc khu vac phia Bac vii gia tri la 50.098.000 USD. Tong COng ty da that hien mot phan gia trihop deing va da k9 hqp thing giao thau cho Ong ty CO phan Xay lap Dan khi Ha NOi (PVC-FIN) tiep tut timehien phan gia tri con lei cua cong trinh vii gia tri la 43.291.007 USD. Tai ngay 31 thang 12 nam 2012, PVC HaNOi dang trong qua trinh nip ttic that hien chr an nay. Do c6 thay dOi trong thiet ke, theo Bao cao ket qua them tras6 1545/VKT-TTTV cua Vien Kinh , te Xay dung - BO Xay chmg ngay 19 thang 12 nam 2011 ye viec "Them tradu toan Craig trinh NM may san flat Ethanol nhien lieu sinh hoc khu vac phia Bac", tong gia tri chr toan caa duAn se tang them vai so tien 13.997.999 USD (gia tri sau khi them tra du an la 64.095.999 USD) so yeti gid tq theohop long troll ghi Tong Cong ty da ky. nth den th&i diem lap bao cao tai chinh, cac ben lien quan chua thongnha't va k9 chinh Mac phu Mc hop clang ye gia tri lx5 sung dm cong trinh. Bao cao tai chinh kern theo chua baog6m cac dieu chinh c6 the c6 lien quan den van de nay.Nhu trinh bay tai Thuyet minh so 38 phan Thu9et minh bao cao tai chinh, Tong Cong ty cam lc& bao lanh thanhtoan cho cac to ant cho vay mot khoan tien bang gid tri thu bao lath cong vii toan be cac nghia vu tra iai, leiphat va cac nghia vu tai chinh khac phat sinh (neu cg), ngay sau khi nhan duce van ban you cau tien kern hosa chang minh Ben throe bao lanh da khOng that hien hoac that Men kh8ng dthg, khong day du nghia vu tra nq(Mu c6) cho t6 chirc cho vay. TOng Cong ty cid flux hien nghia vu bao lanh vii gia tri la khoang 91 t9 clang va daghi nhan la khoan pith thu khac, ngoai ra, khoan vay do TOng COng ty bao lanh da qua han la khoang 643 t9clang. Tai then diem lap ket that nam tai chinh, Tong Craig ty da trich lap du phOng toan be d8i vii cac khoanthat hien bao lanh neu ten va da trich lap chr phOng cho cac bao lath qua han tren 6 thang vii mac Mich lap la30% (kitting tinh den khoan bao lath cho khoan vay toTong ,COng ty Tai chinh Co phan Dau khi Viet Nam) viigia tri du phOng khoang 35,8 t9 cong. Ban TOng Giam dOc Tong Cong. ty danh gia mot each than trong rang mactrich lap ten la phit hop va Tong COng ty van dang dam phan yen cac to citric cho vay ye viec gia han th&i gian tra
Xem thêm

43 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

hinh va menh gia co phieu khi phat hinh co phieu Ian dau, phat hanhba sung hoac tai phat hinh cophieu quy.Lqi nhuan sau thue churn phan ph6i phin inh ket qua kinh doanh (Lai, 16) sau thue thu nhap doanhnghiep va tinh hinh phan chia lqi nhuan hoac xir 1S/18 cua Tang Cong ty. Viec phan phoi lqi nhuan17V•.TONG CONG TY THANG LONG - CTCPSO 72 Nguyin Chi Thanh, phuOng Ling Thtrqng, quan [Ming Da, thanh pho Ha NOiBin thuyet minh BA° cio tai chinhtheo)duqc thuc hien khi Tang Cong ty co lqi nhuan sau thue chug phan phai kitting vuqt qui mix lqinhuan sau thue chua phan phi tren Bio cio chinh hqp nhat sau khi di Ioai hit inh hutmg cuacic lchoin lai do ghi nhan tir giao djch mua gii re. Lqi nhuan sau thue chua phan phi duqc chiacho cic nha cth hr dua tren ty le g6p von sau khi duqc Dai hOi dong CO &mg phe duyet va sau khidi trich lap cic quy theo Dieu le Tang Cong ty va cic quy djnh cua phip lust Viet Nam.12. Nguyen tic vi phtrang phew ghi nh#n doanh thuDoanh thu ban hangDoanh thu bin hang duce ghi nhan khi thing thai th6a min cic dieu kien sau:Phan Ion rid ro va lqi ich gin lien vai quyen so him san phAm hoac hang hem di duqc chuyengiao cho ngutri mua;Tanf Cong ty khong con nimquyen kiem sat hang hoa;quyen quin ly hang h6a nhu ngutri sa him hang h6a hoacDoanh thu duqc xic djnh trong dal chic chin;
Xem thêm

45 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

.. ' Chi phi kMc duQ'c phdn b6 tlr 2 d~n 3 nam vao bao cao k~t qua hO!;ltd9ng kinh doanh hQ'pnhclt.Thuyit minh nay fa mt,itbt,iphqn h(lJJthanh va phdi au(J'ca(Jcdmg vai Bao cao tai chinh h(J'pnhcit9C~ng ty c8 ph~n Luong Th1!cTh\l'c Ph§m Vinh LongSo 38 duong 2/9, Phuong 1, TPVL, tinh Vinh LongThuyet Minh Bao.do tiii chinh hop nbitBao cao tai chinh hop nhiheho ky k~ toan k~t thuc ngay 3 1/103/20153.cAc CHiNHSACHKE ToAN CHUYEU (ti~p theo)3.8Dim tu: VtlO cdc ciing ty lien kitCac khoan d~u ill vao cac cong ty lien kSt duoc hop nh~t thee phuong phap v5n chu so huu. Cong tylien k€t la cong ty rna trong do Nhom Cong ty co anh huang dang k~ nhung khong phai la cong ty conhay cong ty lien doanh cua Nhorn Cong ty. Thong thuong, Nh6m Cong ty dtroc coi la co anh huangdang k~ neu sa hilu tir tren 20% quyen bo phieu a dan vi nhan d~u tu.Theo phirong phap v5n chu so hfru, khoan d~u ill diroc ghi nhan ban d~u tren bang can d5i k€ toanhop nh~t giu nien d9 thee gia g5e, sau d6 duge diSu ehinh thee nhUng thay d6i eua ph~ so hilu euaCorig ty trong tai san thu~n eua eong ty lien k~t sau khi mua, Lgi th~ thuang m~i phat sinh duge phananh trong gia tri con I~i eua khoan dAuill va duqe pMn b6 trong khoimg thai gian muai (10) nam.Bao cao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh hqp nh~t phim anh phAnsa hfru eua Nh6m Cong ty tiI k@tqua
Xem thêm

40 Đọc thêm

HỆ THỐNG LUẬT PHÁP TRIỀU LÍ VÀ TRIỀU TRẦN CỦA VIỆT NAM

HỆ THỐNG LUẬT PHÁP TRIỀU LÍ VÀ TRIỀU TRẦN CỦA VIỆT NAM

lenh cho Trung thif tinh soan thao luatlenh, sda ddi nd cho hdp vdi thdi dai, ddngthdi phan chia chung theo tiing chu de, datra tiing dieu muc lam thanh Hinh thU cuavifdng trieu de cho ngifdi dpc de hieu. Hinhthu difdc hinh thanh va ban bd', dan chungciing trd nen thoai mai. Ttf dd viec vdndung luat phap da trd nen minh bach hdn.Do dd -vua Thai Tdng de ky niem viec che'dinh ra Hinh thii da ddi nien hieu thanhMinh Dao va cho due tien Minh Dao.Cac dieu luat dang ndi tdi d day phaichang la da diia vao cac luat lenh cua thdiRghien eiiru Lich sir. 561.2011dai trifdc dd. Cd y kie'n cho rdng cac quanchu trieu Ly da diia vao ndng liic ca nhanhay sde manh cua tdn giao nhif Dao giao,Phat giao va cac anh hung trong qua khdhay tin ngif dng dan gian truyen thd'ng... detriic tie'p thd'ng tri •vung trung tam cuaddng bang sdng Hdng (12). Nhdng trenphddng dien hien thiic chinh tri, luat phapla can thie't va do dd Hinh thd da dddc chedinh nhil tren da ndi. Bo ludt Hinh thU naythdng qua thdi ky trifdc la trieu Ly dachie'm mpt -vi tri quan trpng nhii la bp ludtcd ban. Nam 1157, difdi thdi Ly Anh Tdngda ban bd' mot so' luat mdi, hoan thiennhdng diem thie'u sdt cua Hinh thU (13).
Xem thêm

24 Đọc thêm

CÂU NÓI CỦA XUKHOMLINSKI

CÂU NÓI CỦA XUKHOMLINSKI

Nếu đứa trẻ cứ dửng dưng với những gì đang diễn ra trong trái tim người bạn nguoi anh em cua bo me minh hoac bat cu mot dong bao nao ma em gap neu dua tre khong biet doc trong mat nguo khac dieu dang xay ra trong trái tim người đó thì đứa trẻ chẳng bao giờ trở thành con nguoi chan chính Anh chi hay trinh bay y kien cua minh ve nhan dinh tren cua nha su pham xukhomlinski

2 Đọc thêm

Nghị luận về câu ''''học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào"

NGHỊ LUẬN VỀ CÂU ''''HỌC VẤN CÓ NHỮNG CHÙM RỄ ĐẮNG CAY NHƯNG HOA QUẢ LẠI NGỌT NGÀO"

Dù học vấn ở dạng nào thì Tôn Ngộ Không hay Rôbinsơn đều nhờ có học vấn mà sống sót được. Hơn một ngàn năm trước, ở nước Trung Quốc xuất hiện Tôn Ngộ Không - con khỉ đá ngổ nghịch nhưng dám quì suốt ba mùa đông trong mưa tuyết để "tầm sư học đạo". Là Tôn Hành Giả hay chính con người ngộ ra sự cần thiết của học vấn với bản thân mình? Với Tôn Ngộ Không ba năm quỳ trong mưa tuyết và mấy chục năm học tập, vất vả kia là cái giá phải trả cho sự bất tử của "Tề Thiên Đại Thánh". Còn ở nước Anh xa xôi có anh chàng Rôbinxơn Cruxô nhờ có tri thức về các môn khoa học, về trồng trọt, chăn nuôi đã sống được trên đảo hoang suốt hai mươi tám năm trời để rồi trở về trong sự ngạc nhiên, khâm phục của mọi người... Dù học vấn ở dạng nào thì Tôn Ngộ Không hay Rôbinsơn đều nhờ có học vấn mà sống sót được. Ở Hi Lạp, xứ sở của những vị thần thông minh, nhân bản đã đúc kết một câu nói rất đơn giản nhưng chính xác chứa đầy một sự thực về học vấn: "Học vấn có chùm rễ đắng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào". Từ "đắng ngắt" cho đến "ngọt ngào" là cả một quá trình vất vả. "Chùm rễ" kia là cái gốc, là bước khởi đầu cho cả một con đường gian nan vất vả đi tìm học vấn, đi tìm tri thức nhân loại. "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học", trên trái đất này mấy nghìn năm qua, từ nền văn minh cổ đại cho đến nay, không một vĩ nhân nào thành danh mà lại không có học vấn cả. Một nhà bác học được người ta kính phục vì đầu óc anh ta chứa đựng nhiều kiến thức hơn người bình thường, cái đầu của anh ta có khả năng cải tạo thế giới, cải tạo và làm biến đổi xã hội. Chính học vấn và tri thức đã giúp con người tiến xa hơn trong nấc thang tiến hóa tránh xa hơn với lối sống động vật, cuộc sống của con người ngày một được cải thiện hơn. Như vậy có thể nói học vấn có vai trò hết sức quan trọng đối với con người, một xã hội văn minh và hiện đại.Nhưng học tập là một con đường rất khó khăn đó là "tẩu lộ nan" mà kẻ nào không có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua sẽ ngã quị và bị tụt lại phía sau mãi mãi. Bởi tri thức thì vô cùng mà sức lực và trí tuệ của con người thì có hạn. Trước một vấn đề khó khăn nan giải liệu anh có đủ kiên nhẫn để giải tỏa vướng mắc hay không?Mà trên con đường học vấn sẽ xuất hiện không ít những hòn đá to, những vực sâu mà chỉ có những kiến thức anh mới vượt qua được nhưng biết đâu anh sẽ nản lòng? Thu nhận kiến thức là một quá trình lâu dài và vất vả. Với học vấn sự quyết tâm và chiến thắng những ham muốn cá nhân của mình là rất quan trọng. Điều đó thật khó bởi những con số tính toán những con chữ chắc gì có đủ sức giữ được chân ta, tâm trí ta trước những trò vui, những tiếng còi đang hấp dẫn, gọi mời? Chỉ cần buông thả mình một chút, anh sẽ bị bỏ xa biết bao nhiêu và anh sẽ trở thành một kẻ bại trận trước học vấn.Bể học vô cùng, ta không thể một sớm, một chiều mà có thể thu nhận tất cả, học vấn cũng như góp nhặt, tích trữ cần phải cần mẫn thu nhặt từng tí một làm đầy thêm kiến thức của mình. Nếu bắt anh đếm chính xác hàng trăm con cá đang bơi qua lại trong cái bể kia anh không thể chỉ đứng nhìn và đếm mà phải nhẫn nại, phải vớt từng con một sang bể khác như vậy mới đếm đúng được. Học vấn cũng như vậy, mỗi ngày học một ít dần dần tích luỹ lại cứ thế mà học vấn sẽ cao lên. Học không phải chỉ mấy ngày, mấy năm mà có thể sẽ phải học cả đời. Quả thật học vấn là một "chùm rễ đắng ngắt" mà chúng ta phải nếm trải dù nhọc nhằn, ta có quyền phủ nhận, có quyền từ chối không tiếp nhận học thức nhưng rồi ta sẽ là kẻ vô học, kẻ lạc hậu và vô dụng mà thôi. Cho nên dù đắng ngắt tới đâu nhưng nếu muốn có hoa quả ngọt ngào ta phải nếm trải cái chùm rễ ấy, nó là cái gốc, là điều kiện đầu tiên để ta có thể thành công và vững bước trên đường đời. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm học tập miệt mài vất vả những kiến thức mà ta thu nhận được dù chỉ như một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước trong đại dương học thức, nhưng điều quan trọng là với vốn kiến thức ấy, chúng ta có khả năng đảm bảo cho cuộc sống của chính mình, có khả năng xây dựng hay tái tạo xã hội... và đặc biệt có quyền tự hào mình là người có học, là kẻ hiểu biết. Tục ngữ Việt Nam có câu "không thầy đố mày làm nên", vâng, một người dù có tài năng thiên bẩm nhưng nếu không có người thầy dạy dỗ cung cấp cho những hiểu biết cơ bản thì anh ta cũng không thể thành công được. Xã hội đang phát triển từng ngày, con người hiện đại càng phải luôn luôn có ý thức nâng cao học vấn để theo kịp tốc độ phát triển của thế giới. Học tập vì tương lai của mình và vì công cuộc xây dựng đất nước không chỉ là một khẩu hiệu.Đã hơn 10 năm em ngồi trên ghế nhà trường, trải qua thực tế, em cũng đã thấu hiểu phần nào vị đắng của chùm rễ ấy, nhưng không chỉ em mà hàng triệu học sinh khác cố gắng và luôn tự hào vì chùm rễ ấy bởi chỉ có học vấn mới đảm bảo tương lai của các em.Ngày nay chất rađium và tia X có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và khoa học kỹ thuật, chính những phát minh đó đã đưa Marie Curie trở thành nhà nữ bác học đạt giải Nobel đầu tiên thế giới. Để đạt được thành tựu ấy, người phụ nữ Balan này đã phải vượt qua bao sóng gió tới Vương quốc Anh xa xôi để có thêm điều kiện nghiên cứu và tự học. Bà đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì khoa học. Đó là Marie Curie người đạt giải Nôbel hóa học. Còn ở đất nước Việt Nam chúng ta, hẳn không ai quên "bông sen trong giếng ngọc" Mạc Đĩnh Chi - chú bé nghèo bắt đom đóm làm đèn học sinh, vượt qua bao nỗi mặc cảm miệt mài học tập kinh sử để có ngày đỗ bảng vàng vinh quy bái tổ, để có ngày trở thành "Lượng quốc trạng nguyên"... và nơi nơi trên đất nước Việt Nam ta, trên thế giới này có biết bao nhiêu tấm gương nghèo hiếu học và cuối cùng họ đặt chân được vào đỉnh vinh quang của thành công.Thế giới hiện đại, quan niệm học vấn được mở rộng ra, học vấn không phải chỉ là văn thơ, là kinh sử, là tri thức khoa học mà học vấn bao gồm nhiều vấn đề văn hóa, xã hội... học vấn là vô cùng nhưng để đạt thành công trong một lĩnh vực nào đó, ta nên am hiểu kiến thức về lĩnh vực ấy. Một diễn viên muốn nổi tiếng ngoài tài năng vốn có thì buộc anh ta phải có nhiều kiến thức về kĩ năng, kỉ xảo diễn xuất, một họa sĩ cần thành thục về kỹ thuật phối màu và pha màu hay sắp đặt... mà điều ấy hầu như chỉ học tập mới đạt được."Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng", nhờ có học vấn mà một kẻ vô danh sẽ trở thành một vĩ nhân, chỉ có chùm rễ đắng ấy mới giúp ta có được những hoa trái ngọt ngào. Câu nói trên đã đúc kết nên một quan niệm thật đúng đắn về học tập nó giúp em có thêm nghị lực, quyết tâm để đi tiếp con đường học vấn đầy vất vả chông gai, đầy đắng chát để rồi trong cuộc đời các mà em nhận được là những hoa trái ngọt ngào của chiến thắng và thành công.
Xem thêm

2 Đọc thêm

CẨM NANG LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN (2)

CẨM NANG LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN (2)

6 m lay cac con, h d n h i t ehiing, " m a t ang ang n u d e " . N h u n g giac m p n g van^huong da sup d d tan tanh keo theo su syp do ciia m p t nhan each.71Hp coi trpng va muoh song theo nguyen tic tinh thucng. Neu khong c6 tinhthuang, con nguoi chi la con vat bi sai khien bai long t y ai. Trong ccm khunj^khoang, be tSc muoh dupe giai thoat. Hp da nghi den cau noi ciia mpt nha triethpc sac m u i phat xit: 'Thai biet ac, biet tan nhan de song cho manh me" nhungroi Hp da phan doi lai triet ly, sue manh do de di theo triet ly song tinh thuorigday nhan ban ciia minh: "Ke manh khong phai la ke dam len vai ke khae dethoa man long ich ki. Ke manh chinh la ke giiip do ke khae tren doi vai minh"N h u vay doi voi Hp (cung la vai Nam Cao), tinh thuong yeu, long nhan ai latieu ehuan cao nhat quyet dinh t u each lam nguai.Nhung oai am thay. Hp lai vi pham le song cao d?p ay. Ruau da lam Hp thaydoi tinh net. Sau moi con say la hanh ha vp eon, doi vai Hp dua nao cung dang"v^t mpt nhat cho chet ea". De roi sau moi Ian tinh lai. Hp an nan, sam hoi, tudau dan, tv dan vat minh nhu mpt thang khon nan. Cao diem do la ket thuctruy^n. Bao nhieu dau dan, bao nhieu hoi han don nen lai a Hp de roi bat lenthanh tieng khoc. Tieng khoe nuc no, tieng khoc bat ra nhu qua ehanh nguoi tnbop manh eua Hp cho ta thay su hoi han va dau kho len den tpt cung ciia nguoitri thuc tieu t u san ngheo eo nhan each. Gipt nude mat ay da nang da Hp, thanhIpe tam hon anh, giiip anh dung viing tren ba vue thkm ciia sy tha hoa. Hp noitrong nude mat " A n h . . . anh chi la mpt thang khon nan" nhung ta thua hieurang chang eo mpt thang khon nan nao lai c6 the rod nuoe mat dupe nhu anh.c. Qua hai tan bi kich tinh than day dau don ciia Hp, Nam Cao da mangden tu tuong nhan dao sau sic:Nha van da phat hi^n va phan tich sau sac tan bi kich tinh than ciia Ho,Nam Cao da to' cao cai xa hpi day dpa con nguai trong su ngheo doi, v u i dapnhiing uae ma lam chet mon doi song tinh than, le song, nhan each cao d?p
Xem thêm

30 Đọc thêm

Unit 4 at school a123

UNIT 4 AT SCHOOL A123

rat bo ich cho nhung nguoi hoa kem va tien bo co nhung cau hoi tra loi hay giup cho cac ban thoai mai hoc tap va giai tri lam do nho xem nha hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi........vui lam do cac ban a hayhayay do hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhha

15 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Ban Tiring Giam dticOng Phan Quang HuyOng Tran Hang [ringOng Nguyen Xuan HungTOng Gam dewPh6 Tang Giam dOcPh6 T6ng Giam id&TRACH NHIVVI CUA BAN TONG GIAM DOCBan TOng Giam dOc Cong ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang kY phan anh m0; each trung thgc va hop lYtinh hinh tai chinh cling 'Mu kit qua kinh doanh va tinh hinh ltru chuyen tien to cua Cong ty trong kY. Trong viec lapcac bao cao tai chinh nay, Ban 'ding Giam doe dugc yeu eau phai:•••••Lga chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach d6 met each nhiit quan;Dua ra cac xet down va trac tinh met each hop ly va than trong;Neu ro cac nguyen tic ke toan ditch hop c6 dugc Man tha hay kheing, c6 nhang ap dung sai loch trong y6u candugc cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hay kh6ng;Lap bdo cao tai chinh tren ca s6 hoot dOng lien tuc trig truarng hop kitting the cho ra Cong ty se tiep tuc hoatdOng kinh doanh; vaThi'et ke va thgc hien he thong kiem soot nOi be met cach hitu hieu cho attic dich lip va trinh bay bao cao taichinh hgp ly nhim han the rai ro va gian
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH | TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA EVERON

BÁO CÁO TÀI CHÍNH | TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA EVERON

Kt ToAN CHU YEU (Ti~ptheo)Chi phi di vayChi phi di val' lien q~an lr\fe ti~p d~n vi~e mua, dliu tu xily d\ffig hoae san xullt nhUng tai san elin m¢t thiligian tuang doi dai de hoan thanh dua vao sli d\lJ1g hoae kinh doanh dUl;>"e e¢ng vao nguyen gia tai san ehod~n khi tai san d6 duge dua vao sli d~ng hoae kinh dnanh. Cae khoan thu nhaP pMt sinh til' vi~e dliu tu t~mthai cae khoan vay duge ghi giam nguyen giatai san e6 lien quan.Tlit ca cae chi phi lai vay khae duge gh; nhan vao bao eao klh qua ho~t d¢ng kinh doanh khi pMt sinh.Cae khoan d\r phOngCae khoan d\I phong duge ghi nhan khi Cong ry e6 nghia v~ ng hi~n t~i do k~t qua til' m¢t S\I ki~n dll xay ra,va Cong ry e6 khil nang pMi thanh toan nghia v~ nay. Cae khoan d\I phong duge xae dinh tren CO" s6 u6etfnh ei'a Ban Giam d5e ve cae khoan chi phi elin thi~t d~ thanh toan nghia v\I ng nay t~f ngay k~t thue kY k~toanoThu~TI\U~ thu n.haP doal1h nghiep th~ hi~n t5ng gil\ tTi eila s5 thu~ pMi tra hien t~i va s5 thu~ hoan I~i,Theo Nghi djnh s5 2412000/NEJ-CP ngay 31 thang 7 nam 2000, Cong van s5 4130rrCT-CS eila Bo Tiliehinh glii C\Ie thu~ thanh ph5 I-la N¢i ngay 03 tMng II nam 2008 va Bien ban lam vi~e ngay 26 tMng 5nam 2008, Cong ry e6 nghia V\I n¢p thu~ thu nhaP doanh nghiep theo tY I~ 20% tren thu nhap ehiu thu~trong 10 nam k~ tli thai di~m Cong ry bAt dliu kfnh doanh. Cong ry duge mi~n thu~ tllll nhap doanh nghi~ptrong I nMll k~ tit nllm dliu tien kinh dnanll e6 lai va giilm 50% trong 2 nam ti~p theo. Nam 20 II la nam thirtam Cong ty duge huang thu~ sulit thu~ thu nhap doanh nghiep 20%.Theo LUal Ihu~ Thu nhap doanh nghi~p ban Mnh ngay 03 thang 6 nam 2008, e6 hieu l\Ie til' ngily 0 I thang01 nllm 2009, h~t d¢ng tAi ehfnh vii ho~t d¢ng khae khong thu¢e d5i tuc;rng duge uu dai va mi~n giam thu~.Cae ho~t dong nay ehiu thu~ su,lt thu~ thu nhaP doanh nghi~p la 25%.Thu~ thu nhap hoan I~i duge tlnh tren cae khoan ehenh leeh giiia gia tri ghi s5 va co s6 tinh thu~ thu nhapeua cae khoan m~e tai san hoae eong ng tren bao eao tai ehlnb va duge ghi nhan theo phuang phap bangcan d5i k~ toano ThuS thu nhaP hoan I~i phai tt1\ phili duge ghi nhan eho tlit ea cae khoiln ehenh leeh t~
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Ibao oam:auyen sa dung dAt la toen bo cac chi phf thuc te da chi ra co lien quan true tiep toi dAt sa dung, bao gam: tien chi raM co quyen sa dung dAt, chi phf cho den bu, giai phong m~t bang, san lAp m~t bang, I~ phf truce ba, ... S6 namkhAuhao cua tal san c6 dinh vO hlnh nhu sau:Loai chi phiS6 nam50auyen sa dung da't I05 - 49San lAp mat bang05 - 48Kinh phi den bu* Phan mfm may tinhGia mua cua phan mem may tfnh rna khOng phai la mot bO phan gang ket voi phan cung co lien quan thl dllQcv6nnoa Nguyen gia cua pMr mem may tfnh la toan bO cac chi phi rna COng ty da chi ra rna tfnh den thai di~m duaphan rndm vao sa dung. han mem may tfnh dllQckhAuhao theo phllang phap duong th~ng9. Nguyentac ks toan cac hQpdong hQptac kinh doanh.10. Nguyentac ks toan thue T~DN h5an IQi:Thue thu nh~p hoan IQila khoan thue thu nMp doanh nghi~p se phai nOpho~cse dllQc hoan IQido chenh I~ch tQm thai giila gia tri ghi s5 cua tai san va nQ phai tra cho muc dich Bao cao tai chinh vacac gia tri dung cho muc dich thus. Thue thu nh~p hoan IQi phai tra dllQc ghi nMn cho tAt ca cac khoan chenh I~ch tQmthai chiu thus. Hi san thue thu nMp hoan IQichi dllQc ghi nMn khi chac chan trong tuang lai se co IQinhu~n tfnh thus d~sa dung nhilng chenh I~ch tQm thai dllQckhAutru nay.Gia tri ghi s5 cua tai san thue thu nMp doanh nghi~p hoan IQi dllQcxem xet IQivao ngay kst thuc nam tai chinh vase dllQcghi giam den muc dam bao chac chan co du IQi nhu~n tinh thue cho phep IOiich cua mOt phan ho~c toan bOtaisan thus thu nh~p hoan IQi dllOlcsa dung. Cac tai san thus thu nh~p doanh nghi~p hoan IQi chlla dllOc ghi nh~n truoc daydllOCxem xet IQivao ngay I~p \bciO cao tai chinh va dllOCghi nh~n khi chac chan co du IOi nhu~n tinh thus d~ co th~ sadung cac tai san thus thu nh~p hoan IQichlla ghi nMn nay
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

351001366502880622217711 861 737nghi~psan xu§t, kinh doanh theo y~u tanguyen li~u, v~t li~u;nhan cong;kh~u hao tai san c6 dinh;dich vv mua ngoai khacCi}ng10. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh- Chi phi thu~ thu nb?p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chiu thu~ n8m hi~n hanh- Di~u chinh chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p cua cac nam tru6c VaG chi phi thu~thu nb?p hi~n hanh nam nay- T5ng chi phi thu~ thu nb?p doanh nghi~p hi~n hanh11. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p holin ll.li- Chi phi thu~ thu nb?p doanh nghi~p hoan Ii;lipMt sinh tu cac khoan chenh l~ch ti;l111tho'i phai chiu thu~;- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;liphat sinh tu vi~c hoan nh~p tai san thu~ thu nh~p hoan li;li;- Thu nb?p thu€ thu nb?p doanh nghi~p hoan Ii;lipMt sinh tu cac khoan chenh I~ch ti;l111thai duQ'c kh~u tru;- Thu nh~p thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;liphat sinh tu cac khoan 16 tinh thu€ va Uti dai thu€ chua SLr dVng;- Thu nh~p thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;liphat sinh tu vi~c hoan nh~p thu€ thu nh~p hoan Ii;liphai tra;- T5ng chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hoan Ii;li.1. Cac giao dich khong b~ng ti~n anh huemg d€n bao cao luu chuy~n ti~n t~ trong tuong lai2. Cac khoan ti~n do doanh nghi~p n~111gifr nhung khong duQ'c sir dVng:
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Cang viec kiem toan bao gem thuc hien cac thu tuc nharn thu thap cac b~ng chung kiem toan ve cac solieu va thuyet minh tren bao cao tal chinh. Cac thu tuc kiem toan duoc ll,J'achon dua tren xet dean cuakiem toan vien, bao gem danh gia rui ro co sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh do gian lan hoacnharn Ian. Khi thuc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem scat noi bO cua Cang tylien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh trung thuc, hop Iy nharn thiet ke cac thu tuc kiemtoan phu hop voi tlnh hinh thuc te, tuy nhien khang nharn rnuc dlch dua ra y kien ve hieu qua cua kiemscat noi bO cua Cang ty. Cang viec kiem toan cOng bao gem danh gia tinh thfch hop cua cac chfnh sachke toan dlJ'Q'cap dl,Jn~ va tlnh hop Iy cua cac uoc tinh ke toan cua Ban Giam doc cOng nhu danh giaviec trinh bay t6ng the bao cao tal chinh.Chung tai tin tlJ'ang r~ng cac b~ng chung kiem toan rna chunq toi da thu thap duoc la day du va thichhop de lam co sa cho y kien kiem toan cua chunq tel.A member firm of Ernst & Young Global limited/EYBuilding a be'tterworking worldY kitmcua kiem toen vienThea 'I kien cua chunq toi, baa cao tai chfnh da phan ann trung thuc va hop 1'1,tren cac khfa canh tronqyeu, tinh hinh tai chlnh cua Conq ty vao nqay 31 thanq 12 narn 2014, cOng nhtr ket qua hoat dong kinhdaanh va tinh hinh luu chuyen tien t$ cho narn tai chfnh ket thuc cunq nqay, phu hop voi cac Chuanmuc ke toan Vi$t Nam, Che do ke toan daanh nqhiep Vi$t Nam va cac quy dlnh phap 1'1co lien quanden viec I~p va trinh bay baa cao tai chfnh.
Xem thêm

35 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

va quySt dinh gia ban c6 phfrn cao hon gia ban cho c6 dong hi~n hfru va cao hon gia tris6 sach t-c6 phfrn phat hanh cho c6 dong chiSn luqc bi hnam kS tu ngay hoan thanh dqt chao ban.-Tieu chi Iva ch9n c6 dong chi Sn luge: c6 dong chi Sn luqc la cac ca nhan, t6 chuc. doHDQT Cong ty Iva ch9n dva theo cac tieu chi sau:~ Ca nhan, t6 chuc c6 nhi€u kinh nghi~m trong quan ly va di€u hanh, c6 thS h6 trqcong ty v€ cong ngh~; dao t~ Ca nhan, t6 chuc ti€m Ive tai chinh; quan tri doanh nghi~p; giup cong ty phat triSnngubn nguyen li~u va thi truang tieu th\]. san phftm;~ Ca nhan, t6 chuc c6 cam kSt trong vi~c h6 trq hocam kSt g~n b6 !au dai v6i Cong ty;c. Nguy en tic xac djnh gia phat hanhDva tren CO' sa gia tri s6 sach, gia thi truang va danh gia muc d9 pha loang c6 phfrn dv kiSnsau khi phat hanh- Gia tri s6 sach (tv 6n chu sa hfruGia tri s6 sach tren
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

~Tal san va no phai tra b~ng tien c6 g6c nqoai t$ tal n~ay cua bang can d6i k~ toandU'O'cqui doi theo ty gia ap dl,Jngtai ngay bang can doi k~ toano Chenh lech ty qia phatsinh tli' viec qui doi nay dU'O'cghi nhan 113thu nhap hoac chi phi trong bao cao ket quaheat dong kinh doanh.2.4H~ th6ng va hinh thlvC 56 k~ toan ap ~l;IngCong ty sli' dl,Jng hlnh thirc ph~m rnern k~ toan de ghi so cac nghi$p Vl,Jkinh t~ phet sinh.2.5Ti~n va cac khoan tU'oongdU'oongti~nTien va cac khoan tuonq dU'O'ngtien bao gom tien m~t tai quy, tien gli'i ngan hang, tiendang chuyen, tien gli'i khong ky han va cac khoan dau tU' ngan han khac c6 thoi handao han ban dau khong qua ba thanq.2.6Khoan phai thu khach hangCac khoan phai thu khach hang ducc the hien theo gia tri ghi tren h6a don g6c trli' dl,.l'phonq cac khoan phai thu kh6 doi dU'O'c uoc tinh dua tren vlec ra soat cua Ban TongGiarn d6c d6i voi t~t ca cac khoan con chua thu tal thoi diem cuoi narn. Cac khoan nodU'O'cxac dinh 113khong the thu hoi se duoc x6a so.2.7
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Chung toi da kiem toan Bao cao tai chinh gom: Bang can doi ke toan tpi ngay 31/12/2011, Bao cao ket qua hogtdpng kinh doanh, Bao cao lu-u chuyen tien tp va thuyet minh Bao c^o tai chinh cho nSm tai chinh ket thuc cungng^y tCr trang 4 den trang 24 k6m theo.Ban Giam doc Cong ty c6 trach nhipm l$p cac Bao cao tai chinh. Trach nhipm cua chung toi l§ du-a ra y kien vecac Bao c^o tai chinh nay d y a tren ket qua cua cupc kiem toan.C c SO" cua V kilnChung toi da thyc hipn cong vipc kiem toan theo cac Chuan m y c Kiem toan Vipt Nam. C ^ c Chuan m y c nay yeucau Chung toi phai Ipp k l hopch va t h y c hipn cong vi^c k i l m toan d l dpt d u p e s y dam bao hpp ly ring cac Baocao t^i chinh khong c6 cac sai sot trpng y l u . Cong vipc kiem to^n bao gom vipc kiem tra, tr§n co- so- chpn mau,c^c b i n g chu-ng xac minh cho cac so lipu va c^c thuyet minh tren Bao cao t^i chinh. Chung toi cung dong thoi t i l nhanh danh gia cac nguyen t i c k l toan du'pc ap dgng va nhi>ng u-dc tinh quan trpng cua Ban G i ^ m doc cung nhudanh gi^ ve vipc trinh bay cac thong tin tren B^o cao tai chinh. Chung toi tin tu-o-ng ring cong vipc k i l m toan dacung cap nhung c o s o hpp ly cho y k i l n cua chung toi.Y kiln cua Kilm toan vienTheo y k i l n cua chung toi, Bao cao tai chinh kem theo da phan anh trung t h y c va hpp ly, tren cac khia cpnh trpngy l u , tinh hinh tai chinh cua C o n g ty tgi ng^y 31/12/2011 cung nhu* k i t qua hopt dpng kinh doanh va tinh hinh lu-uc h u y i n t i l n tp cho nam tai chinh k i t thuc cung ngay, phu hpp voi c a c Chuan m y c k l toan Vipt Nam, Hp t h i n g k ltoan Vipt Nam va cac quy djnh hipn hanh khac v l k l toan tpi Vipt Nam.Tuy khong du'a ra y k i l n ngopi try, nhu'ng chung toi xin lu'u y ngu-oi dpc Bao cao tai chinh c^c van de sau :N h y d § trinh bay tpi T h u y l t minh s o 11.1, tpi ngay 31/12/2011, cong n p n g i n hpn cua Cong ty vu'pt qua tai sann g i n hpn voi so tien khoang 53,5 ty dong (31/12/2010 la 51 ty d i n g ) . Ban Giam doc C6ng ty tin tu-o-ng r i n g k i tqua hopt dpng kinh doanh n § m 2012 se kha quan, c^c co dong chinh c u a Cong ty va cac Ngan hang se t i l p tgccung cap nguon t^i chinh va cac khoan tin dgng cho Cong ty tpi bat CLK thai d i l m nao. V i vgy. Ban Giam d i e Congty cho r i n g B^o e^o tai chinh kem theo du'pc Ipp tren c a s a hopt dpng lien tgc 1^ phu hpp.• Tru sa chinh:"ang 21, toa nhaCapital Tower,JSo 109
Xem thêm

26 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM ĐẦU NHỮNG NĂM 30

CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM ĐẦU NHỮNG NĂM 30

da dUng day da'u tranh nham lap lai trattii, bao ve nen cdng hda, chd'ng lai cac liic tQng thay cho thudc dja qua dai, bao, qualUdng phat xft va cac cudc dao chfnh phat nhQng ky hdi thad chi chft (24 cudc namxft. Phong trao da'u tranh nay da gianh 1930 va 52 cuoc nam 1931) (12), qua kenhdUdc nhieu thing ldi, chu nghia phat xft cac trUdng hpc-cua nha nUdc cung nhu cacPhap bi day lui. Tuy nhien, dieu dd cang trUdng Thien Ghua giax>, qua cac cudc trienlam cho cac dang phai hQu dien cudng, lam trien mien {trong fid, cudc trien lammau thuan giQa cac dang phai ngay cang Vincennes thu hut deh 4 trieu ngudi thamgia) (13). Muc dfph cua chien dich hay latrd nen gay git.TrUdc tinh hinh nay, ben canh mdt gay sii chu y cua caic hha dau tu cQng nhuchfnh sach dd'i ndi chu yeu dUa vao cUdng nhQng ngUdi tieu thu Phap dd'i vdi cac sanquyen, dan ap va bdc lot quan chung lao pham thudc dia'.ddng trong nUdc, theo gUdng nUdc Anh,Phap chu trUdng "khep lai" (se replier)trong De quo'c cua minh, "gdn chat" hdn vdithudc dja, dUa vao thuoc dia, coi thudc djanhu mot cai "gidm chdnamortisseur","mdt lieu thudc cho khung hodng" de giaiquye't nhQng khd khan cua chfnh qudc, doTai thudc dia, ngay tQ dau nhQng nam30, nhieu cudc trien lam ca'p lien bang, ca'pxQ, cap tinh ciing da dUdc md ra. Nhilucdng trinh nghien ctira cdng phu ve ddi songkinh te xa hdi cua Ddng DUdng da dUdctien hanh, tao cd sd cho viec hoach dinhchfnh sach kinh t#-X;a hdi, giai quye't "c&n
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

TRiNH BAY BAO CAO TAI CHINH1. Ch6 dO K6 toan va Chuan mint 1(6 than ap dyngBao cao tai chinh tong hap cua Tong Cong ty duvc trinh bay phtli hgp vai Che do Ke toan doanh nghiep duvcban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD—BTC ngay 20 thong 3 nam 2006 dm BO trirang BO Tai chinh vaThong tu' s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thong 12 nam 2009 twang don sCra d6i, 66 sung Che d6 ke toan doanhnghiep va cac Chuan rntyc ke toan Viet Nam co ken quan do BO Tai chinh ban hanh.Ban Tong Giam d6c bac dam da tuan thu day du yeu cau cua cac Che d6 ke toan doanh nghiep va Chun miycke toan cO Iien quan trong viec lap va trinh bay bac cao tai chinh tong hap cho nam tai chinh ket that ngay 31thong 12 nam 2014..2. Hinh thiPc sO ke toan ap dyngHinh thin s6 ke toan ap dung duvc clang ky cua T6ng C6ng ty la chi:mg tir ghi sO.3. Nam tai chinhNam tai chinh dau tien cua T6ng Cong ty Pisico Binh Dinh - COng ty CO phan bat dau tt:t, ngay 27/01/2014 va katthat ngay 31 thong 12 nam 2014. Cac nem tai chinh tiep theo cua T6ng Cong ty bat deu tir ngay 01 thong 01den ngay 31 thong 12 hang nam.4. Dan vi tien to sir dyng trong 1(6 toanDan vj tien to SO' dung trong ke toan la Dong Viet Nam (VND).III. CAC CHINH SACH Kt TOAN CHO YEU1. Ti6n va twang &rang tienTien va cac khoan tu,ang &rang tien bao gOm tien mat, tien girl ngan hang, tien clang chuyen va cac khoan deutu' ngan han cO thai han thu h6i hoac ciao han kh6ng qua 3 thong ke tir ngay mua, de clang chuyen cl6i thanh motlu'Q'ng tien xac dinh cung nhu' khang c6 nhieu rui ro trong viec chuyen doe.2. Cac khoin phai thu thvang mai va phai thu khacCac khoan phai thu duvc trinh bay tren bac cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu tir khach hang vaphai thu khac sau khi can trir cac khoan der ph6ng clirc/c lap cho cac khoan phai thu khokien khong c6Du phong na phial thu kho d6i the hien phan gia tri cua cac khoan phai thu ma Tong Cong tykho nang thu hoi tai ngay kat that k9 ke toan. Tang hoac giam s6 du' tai khoan du' ph6ng du,cyc hach toan vao chi
Xem thêm

35 Đọc thêm

trac nghiem THANH TOAN QUOC TE

TRAC NGHIEM THANH TOAN QUOC TE

trắc nghiệm thanh toán quốc tế, 1. Ai ky phat hp theo LC ĐA: ng xuat khau 2. Ai la ng ky hp theo LC ĐA: ng huong loi LC 3. Ai la ng quyet dinh cuoi cung xem bo ct co phu hop voi cac dieu khoan va dk cua LC hay ko? ĐA: NH phat hanh 4. Ct bao hiem do van phong cua nguoi moi gioi bao hiem phat hanh se dc NH chap nhan neu nhu ĐA: do dai ly cua ng bao hiem da ky 5. Ct nao ko thay the dc trong thanh toan bang LC chuyen nhuong ĐA: hoi phieu 6. Ct nao trong so cac ct sau la giay chung nhan quyen so huu doi voi HH ĐA: vđ duong bien 7. Ct van tai da phuong thuc la ct ĐA: dung cho viec van chuyen co su tham gia cua it nhat hai con tau khac nhau 8. Cac ct co in tieu de cua cong ty, khi ky co can thiet phai nhac lai ten cua cong ty ben canh chu ky ko ĐA: khong 9. Cac ct delivery order, forwarder’s certificate of receipt, mate’s receipt se dc kiem tra ĐA: nhu cac ct van tai quy dinh o cac dieu 23,29 UCP 10. Cac ct the hien tren be mat phu hop voi cac dk cua LC co nghia j? ĐA: cac ct ko mau thuan voi tieu chuan quoc te ve nghiep vu NH nhu duoc phan anh trong LC 11. Cac ct xuat trinh co sai biet so voi LC thuoc trach nhiem? ĐA: thuoc ve ng huong loi 12. Cac to chuc nao co the phat hang LC ĐA: NH thuong mai 13. Cac tu “ngay lap tuc” hay “cang nhanh cang tot” co nghia la ĐA: se bi cac NH bo qua
Xem thêm

14 Đọc thêm

Yếu tố di truyền gây bệnh tự kỷ ở trẻ em: Hiện trạng và các phương pháp chẩn đoán

YẾU TỐ DI TRUYỀN GÂY BỆNH TỰ KỶ Ở TRẺ EM: HIỆN TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN

Trong thoi doi phat trien, benh to IcS can tar nen pha bien trong xa hc)i,.dac. Wet la a tre Khi benh mai ducc phat hien, nguai to cho rang nguyen nhan gay benh chit yeu do yeu to mai truing song, str thieu quan tam tir cha me va nh4ng nguai co trach nhiem day do. Tir da se clan den firth twig tre kern phat trien toin dien ve mat neon nga, giao tiep va gag hoat clang xa ,hai. Thai gian gin day, viec nghien ciru can benh nay da cO met buoc tien mai khi cac nha khoa hoc da bat dau tim ra nhitng gen c6 kha nang gay benh do xay ra hien Wong dot bien gen. Tir day, mat nhan dinh duoc dua ra de là benh tkr kjr co the c6 kha nang di truyen to bo,me sang con cal. Trong so nhung gen c6 kha nang gay benh, gen SHANK3 yeu to dung vao ir6 quan trong nhat, ben canh nhCrng gen khac nhu NLGN3, NLGN4X,... FISH (floumescent in situ hybridization) va aCGH (array comparative genomic hybridization) la hai phuong phap chinh duce sir dung de phat hien nhung sai khac tren gen hay tren nhiem sac the, ben canh d6 de xic nhan lai nhung thay dal do, phuong phip MLPA (multiplex ligation probe amplification) se duce clung den. Ben canh viec tim ra nhung rot loan ye di tntyen, nhimg lieu phap chera tri cling dirge ap dung de gin) cho benh nhan cc, the mph dan han trong viec giao tiep, trong nhung hoot dang xa hai va nhan biet nhung sit vat, hien tuong xung quanh. Tuy nhien, cho den nay, mat cau hei van chtra co lai giii la sit twang quan gifra kieu hinh, kieu gen cita benh va sv twang tic gifra nhimg yeu to di truyen va hoar girth m8i tnreng. Trong tuang lai gin, neu nhung thic mac nay c6 lei giii dap chinh xac thi se la mat tien ba len trong viec ngan chart va dieu tri can benh nay.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề