CÂU HỎI LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU HỎI LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM":

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ( 1974-2014)

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ( 1974-2014)

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1996), Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Vềđịnh hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 20003. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết khóa VII số 04-NQ/HNTW Vềxây dựng một số trường đại học trọng điểm Quốc gia4. Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Khoa Lịch sử, ĐHKHXHNV,ĐHQGHN) (2014), Bộ môn Lịch sử Đảng 40 năm xây dựng và phát triển19742014, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội5. Vũ Thanh Bình (Bộ giáo dục và Đào tạo) (2000), Thực trạng giảng dạy và họctập các môn khoa học Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trườngĐại học, cao đẳng và giải pháp đổi mới6. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2000), Danh mục các công trình khoahọc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1995-2000), NXB Đại họcQuốc gia Hà Nội7. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2006), Khoa Lịch sử nửa thế kỷ xâydựng và phát triển (1956-2006), Nxb Thế giới, Hà Nội8. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Hội cựu chiến binh (2010), Còn lại vớithời gian, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội9. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2012), Báo cáo thực hiện quy chế côngkhai năm học 2012-2013, Lưu tại phòng kế hoạch tài vụ và phòng hành chínhtổng hợp10. Đại học Quốc gia Hà Nội (1996), Đại học Tổng hợp hôm qua và hôm nay, NxbĐại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội11. Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Chương trình đào tạo chất lượng cao trìnhđộ đại học ngành Lịch sử Ban hành kèm theo Quyết định số 2577 /QĐ-ĐT ngày01 tháng 9 năm 201012. Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại họcngành Lịch sử Ban hành kèm theo Quyết định số 2577 /QĐ-ĐT ngày 01 tháng 9năm 2010
Xem thêm

16 Đọc thêm

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975
Xem thêm

Đọc thêm

TAI LIEU BOI DUONG HSG SU 9

TAI LIEU BOI DUONG HSG SU 9

MỤC LỤC:Nội dung:Trang:DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮTTrang 03PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚIChủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông Âu.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 04B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 06C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 06Chủ đề 2: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ năm 1945 đến những năm 90 của thế kỉ XX.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 07B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 12C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 13Chủ đề 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 15B. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 18Chủ đề 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 18B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 22C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 22PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAMChủ đề 1: Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 23B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 28C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 30Chủ đề 2: Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 31B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 37C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 38Chủ đề 3: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày độc lập đến toàn quốc kháng chiến (19121946).............................A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 38B. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 40Chủ đề 4: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 1954).A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 41B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 46C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 47Chủ đề 5: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 1975.A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTrang 47B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG NÂNG CAOTrang 55C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 56Chủ đề 6: Việt Nam thời kì đổi mới (19862000)A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM MỞ RỘNG NÂNG CAO Trang 57C. CÂU HỎI LUYỆN TẬPTrang 58MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHI LÀM BÀI VÀ ÔN TẬPTrang 59
Xem thêm

59 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỊCH SỬ ĐẢNG - ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 1986 - 2006

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỊCH SỬ ĐẢNG - ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 1986 - 2006

Bài giảng điện tử lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam . Mục đích: Nắm vững và nhận thức đúng quá trình Đảng lãnh đạo đổi mới và phát triển KT từ 1986-2006; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng đã xác định

24 Đọc thêm

ĐỀ TÀI :TÌM HIỂU NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC HỘI NGHỊ HỢP NHẤT CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN THÔNG QUA THÁNG 2-1930

ĐỀ TÀI :TÌM HIỂU NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC HỘI NGHỊ HỢP NHẤT CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN THÔNG QUA THÁNG 2-1930

Đề tài :Tìm hiểu nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thông qua tháng 21930Mở đầu Ngày 321930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng; đồng thời, với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 921930), đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời mở đầu thời đại mới trong lịch sử nước ta, thời đại giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng vị trí trung tâm, kết hợp với phong trào yêu nước và cách mạng, quyết định nội dung, phương hướng phát triển của xã hội Việt Nam. Đây là thời đại nhân dân Việt Nam không chỉ làm nên lịch sử vẻ vang của mình, mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của các dân tộc bị áp bức là xoá bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, dân chủ, hoà bình và tiến bộ xã hội. Tiểu luận môn học của em trình bày về vấn đề Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng được thông qua trong Hội nghị hợp nhất đã định hướng cho các hoạt động của Đảng trong thời kỳ mới thành lập. Do thời gian và kiến thức có hạn cho nên bài viết không tránh khỏi những thiết sót.Em xin chân thành cảm ơn thầy đã đưa em tiếp cận với kiến thức hay qua môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamChương 1 Hoàn cảnh lịch sử và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam1.Hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một đảng cộng sản thống nhất. Sự tồn tại và hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức cộng sản làm cho lực lượng và sức mạnh của phong trào cách mạng bị phân tán. Điều đó không phù hợp với lợi ích của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản. Ngày 27101929, Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương, chỉ rõ: Việc thiếu một Đảng Cộng sản duy nhất trong lúc phong trào quần chúng công nhân và nông dân ngày càng phát triển, đã trở thành một điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai trước mắt của cuộc cách mạng ở Đông Dương. Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một Đảng Cộng sản có tính chất quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, Người chủ động triệu tập đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam) và chủ trì Hội nghị hợp nhất đảng tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu họp ngày 611930. Tham dự Hội nghị có hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh) và hai đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm). Tổng số đảng viên của Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng cho tới Hội nghị hợp nhất là 310 đồng chí. Hội nghị hoàn toàn nhất trí, tán thành việc hợp nhất hai tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng. Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn ái Quốc viết Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, học sinh, anh chị em bị áp bức bóc lột hãy gia nhập Đảng, đi theo Đảng để đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và tư sản phản cách mạng làm cho nước An Nam được độc lập. Hội nghị cũng vạch kế hoạch hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước và thành lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Ngày 2421930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời họp và ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt NamNhững nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (21930) được Hội nghị thống nhất thông qua là: Về chính trị: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập,thành lập chính phủ công nông binh tổ chức quân đội công nông.Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái,tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn(công nghiệp,vận tải, ngân hang …)của tư bản chủ nghĩa đế quốc Pháp giao cho chính phủ công nông binh quản lý,tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc làm của công chia cho dân nghèo cày cấy,bỏ sưu thuế cho dân nghèo,mở mang công nghiệp và nông nghiệp thi hành luật ngày làm 8 tiếng.Về văn hóa –xã hội:Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ bình đẳng,phổ thông giáo dục theo công nông hóa.Về lực lượng cách mạng:Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng,đánh đổ bọn địa chủ và phong kiến,phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia phải hết sức kiên lạc với tiểu tư sản trí thức,trung nông,thanh niên…để kéo họ đi vào phe giai cấp vô sản.Về lãnh đạo cách mạng:Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng việt nam.Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình,phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng trong khi lien lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp.Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới:Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận của cách mạng thế giới phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới,nhất là giai cấp vô sản Pháp.Chương 2: Vận dụng đánh giá và kết luận bài học kinh nghiệm từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên 31930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy nhận thức của những người lãnh đạo. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam.Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc,điều quan trọng nhất là nó phù hợp với tình hình hoàn cảnh của đất nước ta trong thời kì đó. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương, phong trào yêu nước ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930, kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Tài liệu tham khảo Bộ GDĐT(1992)Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo Dục Hà Nội Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí MinhKhoa Lịch sử Đảng(1995), Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương(1977), Văn kiện Đảng 19301935, Hà Nội
Xem thêm

4 Đọc thêm

73 CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ VN 1919

73 CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ VN 1919

73 câu hỏi ÔN TẬP LSVN 1919 2000 Câu 1. Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1929. Vì sao ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông dân lại có thể vận động các giai cấp khác và các tầng lớp khác tham gia cách mạng ? Câu 2. Cho biết những nét chính về chính sách chính trị, văn hoá – xã hội của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 3. Cho biết chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương trình khai thác lần này có những điểm gì mới ? Câu 4. Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930) như thế nào ? Câu 5. Trình bày sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930. Phân tích vị trí, vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930). Câu 6. Bằng các sự kiện và số liệu cụ thể, hãy phân tích và chứng minh phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1929 đã phát triển chuyển biến từ “tự phát” sang “tự giác”. Câu 7. Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ? Trình bày về quá trình hoạt động từ năm 1911 – 1930 và những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. Câu 8. Tại sao lại nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam ? Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào ? Nêu những điều kiện chủ quan và khách quan tác động đến sự lựa chọn ấy ? Câu 9. Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nêu những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian từ năm 1911 đến 1930. Câu 10. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hãy phân tích vai trò của Hồ Chí Minh với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và tổ chức lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chủ yếu từ năm 1941 đến năm 1945. Câu 11. Trình bày khái quát những sự kiện lịch sử liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1945. Trong các sự kiện nêu trên, hãy chọn một sự kiện mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. Trình bày chi tiết sự kiện lịch sử đó. Câu 12. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 13. So sánh những điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm 1930. Nêu những
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

PHẦN I: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỂN ( Trước 1930 1975) Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 2: So sánh Cương nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 của Đảng? Câu 3: Đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 – 1939? Câu 4: Hoàn cảnh và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược sau năm 1939? Nội dung chuyển hướng chiến lược của Đảng (19391941)? Câu 5: Nội dung chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng cộng sản Việt Nam từ 1941 – 1945? Câu 6: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Câu 7: Đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng (1945 1946)? Câu 8: Đường lối chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 1954)?
Xem thêm

2 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Cách mạng 819453. Tình hình nước ta từ sau Cách mạng thánh 81945 đến tháng 121946 và chỉ thị kháng chiến chính quốc của thường vụ trung ương Đảng 25111945. Ý nghĩa và những kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ 194519544. Những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam mà Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 151959. Ý nghĩa và những kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.5. Căn cứ vào đâu để Đảng ta vạch ra sự chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam và từng miền trong thời kì 19541975. Dựa trên cơ sở nào để các Hội nghị Bộ chính trị đợt 1 101974 và Hội nghị Bộ chính trị đợt 21975 nhằm vạch ra phương hướng chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong năm 1975.6. Hoàn cảnh lịch sử và những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 1986 đề ra. Tổng kết đánh giá những thành tựu, khuyết điểm của 20 năm thực hiện đường lối đổi mới ở nước ta mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 20067. Phân tích và chứng minh rằng sự lạnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quan trọng nhất quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Nghiên cứu lịch sử Những nhận thức mới

Nghiên cứu lịch sử Những nhận thức mới

đây là tập những bài nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực Lịch sử, văn hóa, việt nam học, nhân học, dân tộc học, khảo cổ học, lịch sử việt nam, lịch sử thế giới, lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm

Những vấn đề về lý luận về sử học

Những vấn đề về lý luận về sử học

đây là tập những bài nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực Lịch sử, văn hóa, việt nam học, nhân học, dân tộc học, khảo cổ học, lịch sử việt nam, lịch sử thế giới, lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản

CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản gồm 6 câu hỏi cơ bản và quan trọng xoay quanh các chương trong giáo trình ĐLCMĐCS. CÂU 1: Nội dung cơ bản của Cương Linh đầu tiên của Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? CÂU 2: So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Cương Lĩnh đầu tiên (21930) với Luận cương chính trị (101930). Nguyên nhân nào dẫn đến hạn chế của Luận cương chính trị? CÂU 3: Bối cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đối với kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 19651975. CÂU 4: Nội dung và định hướng Công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn liền với Kinh tế tri thức? CÂU 5: Qúa trình hình thành tư duy của Đảng về Kinh tế thị trường trong thời kì đổi mới? CÂU 6: Quan điểm chỉ đạo và chủ trương xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kì đổi mới của Đảng?
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI GIẢNG điện tử LỊCH sử ĐẢNG ĐẢNG LÃNH đạo GIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG và TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1945 1954)

BÀI GIẢNG điện tử LỊCH sử ĐẢNG ĐẢNG LÃNH đạo GIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG và TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1945 1954)

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC THIẾT KẾ SLIDE ĐƠN GIẢN, DỄ NGHE, DỄ HIỂU, CẤU TRÚC SLIDE THEO NỘI DUNG GIÁO ÁN CỦA BÀI HỌC. MỖI CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG CÓ 25 ĐẾN 30 SLIDE. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở BẬC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG ĐIỂM 10

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG ĐIỂM 10

Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Các quan điểm, biện pháp chỉ đạo công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của đảng cộng sản việt nam qua một số đại hội

CÁC QUAN ĐIỂM, BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA MỘT SỐ ĐẠI HỘI

CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM, BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNGViệc nghiên cứu các Văn kiện của Đảng ta để nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng trong chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng là điều có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.1.1. Tính tất yếu xây dựng và chỉnh đốn ĐảngTrong tác phẩm “Đường cách mệnh” năm 1927 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi: “cách mệnh trước hết phải có cái gì” và Người khẳng định: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, … Đảng có vững, cách mệnh mới thành công” Hồ Chí Minh toàn tập, H, 1995, T.2, tr.267,268.
Xem thêm

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN đặc điểm, CHỨC NĂNG PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và vấn đề xây DỰNG ĐẢNG VŨNG MẠNH về CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG, tổ CHỨC HIỆN NAY

TIỂU LUẬN đặc điểm, CHỨC NĂNG PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và vấn đề xây DỰNG ĐẢNG VŨNG MẠNH về CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG, tổ CHỨC HIỆN NAY

Đảng cộng sản là một tổ chức độc lập về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nắm quyền lãnh đạo cách mạng, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản vào thực tiễn đất nước, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, đáp ứng yêu cầu lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân và của dân tộc, nên đã quy tụ được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, đấu tranh giành thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

a) Hoàn cảnh lịch sử: Cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong. Năm 1929 ở nước ta lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, song cả ba tổ chức đều hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau, làm phong trào CM trong nước có nguy cơ bị chia rẽ lớn Được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Aí Quốc đã chủ động triêụ tập các đại biểu đến Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 611930 b) Nội dung Hội nghị: Tại Hội nghị, NAQ phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. => Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CS Việt Nam Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập, gồm 7 Ủy viên. 2421930, theo đề nghị của Đông Dương CS Liên đoàn, tổ chức này được gia nhập Đảng CS Việt Nam. Của Đảng (1960), quyết định lấy ngày 32 hằng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng. Sau này Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III c) Ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng: Hội nghị đã thống nhất được các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau năm 2015

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SỬ - SỞ GD&ĐT TỈNH CÀ MAU NĂM 2015

Đề thi thử THPTQG môn Sử - Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau năm 2015 Câu 2 (3.0 điểm) Phân tích ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Trong tình hình mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm gì để lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

1 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC KHUYNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ ĐẦU THẾ KỶ XX Ở VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC KHUYNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ ĐẦU THẾ KỶ XX Ở VIỆT NAM

Cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về đời sống chính trị Việt Nam đầu thế kỷ XX: Bối cảnh lịch sử, những vấn đề lớn đặt ra; sự ra đời, hoạt động và ảnh hưởng của các khuynh hướng chính trị lớn; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò quyết định của đường lối cách mạng do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập đối với sự vận động và phát triển của đời sống chính trị Việt Nam.

6 Đọc thêm

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NGÃI 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử tỉnh Quảng Ngãi 2015 Câu 1: (3 điểm) Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay là gì? Theo em, hiện nay đất nước ta đang dùng trước những thời cơ và thách thức nào trong công cuộc sống xây dựng và bảo vệ tổ quốc? Câu 2: (2 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịc sử cách mạng Việt Nam?
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề