NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẠI HỘI 6

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẠI HỘI 6":

HÃY NÊU NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG.

HÃY NÊU NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG.

Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lí của Nhà nước[r]

5 Đọc thêm

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

Câu 1 : trình bày nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 21930) của
Đảng? Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng của Đảng được nêu trong cương lĩnh
đó?
Câu 2 : Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai
đoạn 19391945?
Câu 3 : Trình bày nội dung đườn[r]

15 Đọc thêm

NÊU NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 NHƯ THẾ NÀO ?

NÊU NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 NHƯ THẾ NÀO ?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lí của Nhà nước  trong thập niên cả  nướ[r]

4 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghi[r]

39 Đọc thêm

tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của đảng ta trong thời kì đổi mới

TÌM HIỂU ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

MỞ ĐẦULịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cuộc cách mạng công nghiệp này sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước Tây Âu và các nước khác như một trào lưu phát triển mới của thế giới. Khi đó, theo c[r]

23 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

Đường lối đổi mới của Đảng. Đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2000 đã được thực hiện qua 3 kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986)[r]

6 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

đề cương môn Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khái niệm: 3
Câu 2: Nội dung vấn đề dân tộc theo tư tưởng HCM: 5
Câu 3: HCM lựa chọn con đường đi lên CNXH cho cách mạng VN vì: 8
Câu 4: Con đường và biện pháp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN theo TT HCM 12
Câu 5: Sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của[r]

40 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

56Câu4: Trình bày nội dung đường lối chiến lược chung củacách mạng Việt Nam được thông qua Đại hội III của Đảng9/1960?TL: Nội dung đường lối chiến lược chung của cách mang VNđược thông qua Đại hội III của Đảng 9/1960Nhiệm vụ chung: tăng cường đoàn kết toàn d[r]

13 Đọc thêm

Tìm hiểu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới

TÌM HIỂU ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và từng bước hoàn thiện, thay cho thể chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Thể chế kinh tế mới đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vữ[r]

20 Đọc thêm

quá trình hình thành và phát triển tư duy và lí luận của đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong quá trình đổi mới

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ LÍ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (121986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý[r]

19 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản

CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản gồm 6 câu hỏi cơ bản và quan trọng xoay quanh các chương trong giáo trình ĐLCMĐCS.
CÂU 1: Nội dung cơ bản của Cương Linh đầu tiên của Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?
CÂU 2: So sánh những điểm giống và khác nhau giữa[r]

13 Đọc thêm

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIA

Lời mở đầu
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã được thực hiện hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua thế giới và đất nước đã có rất nhiều biến đổi phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc[r]

37 Đọc thêm

một số biện pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Trước 1986 cơ chế quản lý kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, dần dần cơ chế này đã bộc lộ những khiếm khuyết của nó. Do nhiều nguyên nhân trong đó có cả sai lầm về lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội, chủ quan, duy ý chí làm cho nền kinh tế rơi vào giai đoạn khủng hoảng[r]

76 Đọc thêm

49 Câu hỏi tự luận kèm đáp án môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

49 CÂU HỎI TỰ LUẬN KÈM ĐÁP ÁN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?

Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 4: Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 101930?

Câu 5: Nội d[r]

59 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn lịch sử đảng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

... trị; công kích vào đường lối đổi Đảng Chúng cho rằng: Đảng hết vai trò lịch sử; bước sang giai đoạn mới, Đảng đủ khả để lãnh đạo; ….Nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động xung quanh vấn đề quan... đạo Đảng ta, chất nhà nước cách mạng ta, kết hợp sức mạnh dân tộc thời đại điều kiện - Tại Đại hội VI[r]

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ ĐẢNG ĐẠI HỘI IX VỀ ĐƯỜNG LỐI VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ ĐẢNG ĐẠI HỘI IX VỀ ĐƯỜNG LỐI VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Giới thiệu cho học viên đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng ta. Để học viên nắm được những quan điểm phát triển, phương hướng mục tiêu giải pháp để phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới.
Nắm chắc những nội dung của đường lối kinh tế và những mục tiêu của chiến lược[r]

11 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XII của ĐảngI. Nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội 12 tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 (20112015) và phư[r]

5 Đọc thêm