LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU TRONG TỐI ƯU VÉC TƠ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Lý thuyết đối ngẫu trong tối ưu Véc tơ":

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE

(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange(Luận văn thạc sĩ) Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange
Xem thêm

Đọc thêm

Chương 4: Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và thuật toán đơn hình đối ngẫu pdf

CHƯƠNG 4: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU VÀ THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU PDF

có nghiệm hoặc biết được rằng ∆ j ≤ 0 với mọi j (ứng với H) thì H chính là một cơ sở đối ngẫu.
Nếu may mắn gặp trường hợp trên thì:
Thực hiện phép biến đổi sơ cấp trên các dòng của ma trận [ A|b ] để thu được ma trận mới có m cột vectơ đơn vị khác nhau tương ứng với cơ sở đối ngẫu H. Xuất phát từ đó tiến hành thuật toán đơn hình đối ngẫu để giải bài toán đã cho. Nếu H không phải là cơ sở đối ngẫu hoặc chưa biết nó có phải là cơ sở đối ngẫu hay không thì ta xét bài toán sau đây mà ta gọi là bài toán mở rộng.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Giảm cân cùng sữa chua docx

GIẢM CÂN CÙNG SỮA CHUA DOCX

TRANG 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ------ LÊ BÁ LONG NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG MÃ S[r]

4 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE

TRANG 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC --- ---LÊ BÁ LONG NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG MÃ S[r]

42 Đọc thêm

Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE

TRANG 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ------ LÊ BÁ LONG NHẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LIÊN HỢP VÀ LÝ THUYẾT ĐỐI NGẪU LAGRANGE CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG MÃ S[r]

37 Đọc thêm

Điều kiện cần và đủ cho bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir của bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng

Điều kiện cần và đủ cho bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir của bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng

Bài toán quy hoạch toán học có vai trò quan trọng trong lý thuyết tối ưu và được nghiên cứu nhiều trong toán học ứng dụng và mô hình trong thời gian gần đây bởi nhiều nhà nghiên cứu. Cho trước một bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng, để nghiên cứu điều kiện tối ưu cấp một và tính đối ngẫu cho bài toán chúng tôi thiết lập bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir đối với bài toán này.

Đọc thêm

Mô hình tài chính Chương 2 Tối ưu hóa

Mô hình tài chính Chương 2 Tối ưu hóa

Mọi mô hình quy hoạch tuyến tính đều có 2 đặc điểm quan trọng: một hàm mục tiêu được tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa, và các điều kiện ràng buộc.

Bài toán quy hoạch tuyến tính còn được gọi là mô hình tối ưu hóa đối ngẫu.

Một mô hình tối ưu hóa đối ngẫu trình bày một vấn đề về phân bổ nguồn lực bị giới hạn sao cho tối ưu hóa mục tiêu về lợi ích.

Đọc thêm

Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thanh (tt)

Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thanh (tt)

Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong tối ưu tần số riêng và khối lượng của kết cấu thành (LÀ tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính

BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA VÀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Theo bạn Công ty cần sản xuất mỗi loại bánh là bao nhiêu cái sao cho với lượng nguyên sẵn có mà doanh thu của công ty đạt được cao nhất. Biết rằng sản phẩm của công ty có thể tiêu thụ hết.
1.2 Một chủ trang trại biết rằng nhu cầu dinh dưỡng trong một ngày của loài gia súc đang nuôi gồm: Đạm, Gluxit, Protit, Khoáng tương ứng là 200, 50, 40 và 5 (gam). Tỷ lệ % theo khối lượng các chất trên có trong các loại thức ăn E1,E2, E3 như sau:

6 Đọc thêm

LUAN VAN THAC SI GAI TICH

LUAN VAN THAC SI GAI TICH

Tương tự định lý 2.7.1.
2.8 Hàm điều hoà dưới khụng nửa liờn tục trờn
Chỳng ta xem lại định nghĩa hàm điều hoà dưới. Cho Ω là tập mở của R d
và giả sử với d ≥ 2 , cho : u Ω → R là một hàm, về bản chất u là hàm điều hoà dưới nếu và chỉ nếu ∆ ≥ u 0 . Nếu u C ∈ 2 ( ) Ω thỡ điều này hiển nhiờn đỳng. Tuy nhiờn C 2 cú quỏ nhiều hạn chế cho sự ỏp dụng. Cho vớ dụ, trong phương phỏp Perron về giải quyết bài toỏn Dirichlet, nú rất quan trọng là max( , ) u v sẽ là hàm điều hoà dưới với u v , bất kỡ. Và điều này sẽ sai nếu chỳng ta giới hạn hàm số trờn C 2 . Một vớ dụ khỏc, sự ỏp dụng giới hạn của một dóy cỏc hàm điều hoà dưới giảm dần sẽ là hàm điều hoà dưới, và điều này cũng sẽ sai nếu ta xột hàm trờn C 2 . Vỡ vậy sẽ bắt đầu với hàm số nửa liờn tục trờn.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Bộ đề thi môn tối ưu hoá pptx

BỘ ĐỀ THI MÔN TỐI ƯU HOÁ PPTX

- Các bài toán ở phần III - Các mô hình bài toán đã lập ở phần II PH亥N V: QUI HOẠCH ĐỐI NGẪU MỤC ĐÍCH: GIÚP NGƯỜI HỌC HIỂU RÕ: - Ý nghĩa của bài toán đối ngẫu trong bài toán tối ưu YÊU C[r]

18 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU(BÀI TOÁN ĐƠN HÌNH, BÀI TOÁN VẬN TẢI, BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU(BÀI TOÁN ĐƠN HÌNH, BÀI TOÁN VẬN TẢI, BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU)

Sử dụng phần mềm Maple giải các bài toán tối ưu(Bài toán đơn hình, bài toán vận tải, bài toán đối ngẫu)

40 Đọc thêm

FILE1

FILE1

Xác định tập phương án tối ưu, các phương án cực biên tối ưu của cặp bài toán đối ngẫu.. Viết bài toán đối ngẫu và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu.[r]

20 Đọc thêm

Về một lược đồ đối ngẫu trong tối ưu dạng phân thức tuyến tính

Về một lược đồ đối ngẫu trong tối ưu dạng phân thức tuyến tính

Bài viết trình bày một lược đồ đối ngẫu của bài toán tối ưu dạng phân thức tuyến tính do Seshan đề xuất. Điểm đặc biệt của lược đồ đối ngẫu này là bài toán gốc và bài toán đối ngẫu có cùng hàm mục tiêu.

Đọc thêm

Các định lý cơ bản về cặp bài toán đối ngẫu

CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN VỀ CẶP BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU

_Định lý 2: Tiêu chuẩn tối ưu_ Hai phương án của cặp bài toán đối ngẫu là PATƯ khi và chỉ khi với mỗi cặp ràng buộc đối ngẫu nếu một ràng buộc thõa mãn với dấu bất đẳng thức thực sự thì [r]

33 Đọc thêm

ĐỀ THI TOÁN KINH TẾ pptx

ĐỀ THI TOÁN KINH TẾ PPTX


Câu 9: Một doanh nghiệp có công nghệ sản xuất biểu hiện ở hàm sản xuất
Y = A(t).k 0,4 L 0,6 , trong đó k = k0 + 0,1t, L = L0 + 0,2 t, A(t) = 0,1t, Y là thu nhập, K là vốn, L là sức lao động, A(t) là tác động của khoa học công nghệ.
a. Hãy xác định xu hướng thay đổi của hệ số tăng trưởng của thu nhập Y khi A(t), K(t), L(t) cùng thay đổi.

9 Đọc thêm

27_HUỲNH TUẤN KIỆT_D03MHT

27_HUỲNH TUẤN KIỆT_D03MHT

Nhờ tiêu chuẩn tối ưu nên khi ta biết được phương án tối ưu của một trong cặp bài toán đối ngẫu thì ta dễ dàng tìm được phương án tối ưu của bài toán còn lại.. VÍ DỤ VỀ BÀI [r]

23 Đọc thêm

Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)

Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)

Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương đa mục tiêu (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Điều kiện cần và đủ cho bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir của bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng

Điều kiện cần và đủ cho bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir của bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng

Bài toán quy hoạch toán học có vai trò quan trọng trong lý thuyết tối ưu và được nghiên cứu nhiều trong toán học ứng dụng và mô hình trong thời gian gần đây bởi nhiều nhà nghiên cứu. Cho trước một bài toán quy hoạch toán học với ràng buộc cân bằng, để nghiên cứu điều kiện tối ưu cấp một và tính đối ngẫu cho bài toán chúng tôi thiết lập bài toán đối ngẫu dạng Mond-Weir đối với bài toán này.

Đọc thêm