PHP MYSQL THE MISSING MANUAL 2ND EDITION PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHP MYSQL THE MISSING MANUAL 2ND EDITION PDF":

THE ART OF WRITING REASONABLE ORGANIC REACTION MECHANISMS & SOLUTIONS MANUAL, 2ND EDITION ROBERT B. GROSSMAN

THE ART OF WRITING REASONABLE ORGANIC REACTION MECHANISMS & SOLUTIONS MANUAL, 2ND EDITION ROBERT B. GROSSMAN

The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms & Solutions manual, 2nd Edition - Robert B. Grossman The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms & Solutions manual, 2nd Edition - Robert B. Grossman The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms & Solutions manual, 2nd Edition - Robert B. Grossman The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms & Solutions manual, 2nd Edition - Robert B. Grossman The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms & Solutions manual, 2nd Edition - Robert B. Grossman

587 Đọc thêm

SOLUTIONS MANUAL DATA STRUCTURES PROBLEM SOLVING USING C 2ND EDITION WEISS

SOLUTIONS MANUAL DATA STRUCTURES PROBLEM SOLVING USING C 2ND EDITION WEISS

Solution Manual for Data Structures and ProblemSolving Using C++ 2nd edition by Mark A. WeissLink full download: https://getbooksolutions.com/download/solutions-manual-fordata-structures-and-problem-solving-using-c-2nd-edition-by-weiss/Chapter 1Pointers, Arrays, and Structures1.1Key Concepts and How To Teach ThemThis chapter introduces several concepts:••••••basic arrays (first-class arrays, using vector)basic strings (using string)pointersdynamic allocationreference variables and parameter passing mechanismsstructuresDepending on the students’ background, some or even all of this chaptercould be skipped, but I recommend at least a quick review of the chapter in allcir-cumstances. Students who have not had C or C++ should go through theentire chapter slowly. It is easy for students to think they understand the materialin this chapter based on an earlier course, and my experience is that they do not.
Xem thêm

Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm PHP hay nhất

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHP HAY NHẤT

1. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 74 B. 154 C. 26 D. 130 Đán án đúng: A Câu 02 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. false B. true C. Có lỗi xảy ra D. true false Đán án đúng: B Câu 03 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. x = 2 y = 3 B. x = 2 y = 2 C. x = 2 y = 1 D. x = 1 y = 3 E. x = 1 y = 2 F. x = 1 y = 1 Đán án đúng: A, C, D, E2. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 25 B. 0 C. Có lỗi xảy ra D. 10 Đán án đúng: A Câu 05 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. Book Details B. Book Author C. Missing Book D. Book DetailsBook AuthorMissing Book E. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: D Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 4 B. 0 C. 20 D. 5 Đán án đúng: B3. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 07 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 154 B. 74 C. 130 D. 26 Đán án đúng: B Câu 08 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 5 B. 10 C. 2 D. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: B Câu 09 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 12345 B. 56789 C. 12346789 D. 123456789 Đán án đúng: C4. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 4 Câu 10 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 1235 B. Có lỗi xảy ra C. 0 D. 1235Jason Đán án đúng: A5. Chương 2: Làm việc với Array – String – Number – Time Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Chức năng Loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử cuối cùng đã được loại bỏ là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. array_pop B. array_shift C. array_unique D. unset Đán án đúng: A Câu 02 Chức năng Tính tổng các phần tử trong mảng là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. sum B. array_sum C. sum_array D. Cả 3 đáp án trên Đán án đúng: B Câu 03 Chức năng Chuyển một chuỗi thành một mảng là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. str_to_array B. str_array C. implode D. explode Đán án đúng: D Câu 04 Chức năng Chuyển một mảng thành một chuỗi là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. array_to_str B. array_str C. implode D. explode Đán án đúng: C6. Chương 2: Làm việc với Array – String – Number – Time Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Chức năng Làm tròn số là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. round B. ceil C. floor D. round_number Đán án đúng: A, B, C Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây x,a2=>e,a3=>z); asort( array ); foreach ( array as keys => values ){ print keys = values; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? E. a2 = e a1 = x a3 = z F. a1 = e a2 = x a3 = z G. 0 = e 1 =x 2 = z H. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: A Câu 07 Đây là thông tin mảng ban đầu chúng ta có Array ( 0 => book1.pdf 1 => book11.pdf 2 => book12.pdf 3 => book2.pdf ) Tuy nhiên chúng ta cần xuất ra một mảng mới theo thứ tự như sau Array ( 0 => book1.pdf 1 => book2.pdf 2 => book11pdf 3 => book12.pdf ) Để thực hiện được yêu cầu trên thì chúng ta cần sử dụng hàm nào? A. natsort() B. ksort() C. sort() D. asort() Đán án đúng: A7. Chương 2: Làm việc với Array – String – Number – Time Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 08 Xem đoạn mã lệnh sau đây x,a2=>e,a3=>z); ksort( array ); foreach ( array as keys => values ) { print keys = values ; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. a1 = x a2 = e a3 = z B. a1 = e a2 = x a3 = z C. 0 = e 1 = x 2 = z D. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: A Câu 09 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. b c d B. a b c C. d e f D. c d e Đán án đúng: C Câu 10 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. cdabcab B. abc C. cdabc D. abcdabc Đán án đúng: D8. Chương 3: Làm việc với các đối tượng khác trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Chức năng Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây? A. file_exist B. filetype C. filesize D. is_executable Đán án đúng: A Câu 02 Một tập tin được cấu hình với quyền 754, như vậy phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ? A. OwnerUser có quyền đọc và thực thi B. OwnerUser chỉ có quyền đọc tập tin C. OwnerUser có toàn quyền D. OwnerUser chỉ có quyền ghi tập tin Đán án đúng: C Câu 03 Đoạn mã HTML nào sau đây được sử dụng cho việc upload tập tin trong form? A.
B. C. D. Đán án đúng: C Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. hiworld B. HI,WORLD C. The script will throw an error. D. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: A9. Chương 3: Làm việc với các đối tượng khác trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Đây là thông tin mảng ban đầu chúng ta có Để thực hiện được yêu cầu trên thì chúng ta cần sử dụng hàm nào? A. Có lỗi xảy ra B. 13149 C. 13179 D. 0 Đán án đúng: C Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây n; print_r( array0 ); print
n; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 589 B. ABGH C. asdfg589nm D. AB Đán án đúng: D Câu 07 Làm cách nào để lưu trữ một biến age có giá trị 25 vào trong session A. age = 25; session_regiser(age); B. _SESSIONage = 25; C. session_register(age, 25); D. HTTP_SESSION_VARSage = 25; Đán án đúng: C Câu 08 Làm thế nào để bạn bắt đầu sử dụng Session trong PHP? A. luôn luôn được tự động gọi B. Gọi hàm start_session() C. Thiết lập session.auto_start trong phần cấu hình D. Gọi hàm session_register() Đán án đúng: D10. Chương 3: Làm việc với các đối tượng khác trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 09 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì (đối với cùng một người dùng) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đán án đúng: B Câu 10 Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế nó được gửi đi như thế nào ? A. _REQUEST B. _GET C. _POST D. _SEND Đán án đúng: A11. Chương 4: Làm việc với XML trong Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Phát biểu nào sao đây sai về XML A. XML quy định người dùng phải tuân theo các thẻ riêng mà XML đã định nghĩa sẵn B. Các thẻ XML khá giống với HTML: tag, data, attribute C. XML được xây dựng theo dạng cây, phải có tối thiểu một nút gốc D. XML được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến hiện Đán án đúng: A Câu 02 Phát biểu nào sao đây đúng về công dụng của XML? A. Lưu trữ thông tin nhỏ B. Tạo phần tóm tắt nội dung cho website (RSS) C. Tạo sơ đồ cho website (sitemap) D. Là cầu nối trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng web (web service) E. B và C đúng F. Tất cả các phát biểu trên đều đúng Đán án đúng: C Câu 03 Trong Xpath để lấy ra thông tin phần tử ở vị trí cuối cùng, chúng ta sử dụng A. last() B. last()1 C. end() D. end()1 Đán án đúng: C Câu 04 Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy các không gian tên được sử dụng trong một tài liệu XML từ một đối tượng SimpleXMLElement? A. getName() B. getNamespaces() C. getElement() D. getDefined() Đán án đúng: B12. Chương 4: Làm việc với XML trong Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy tên của phần tử XML từ một đối tượng SimpleXMLElement? A. getDefined() B. getNamespaces() C. getName() D. getCall() Đán án đúng: C Câu 06 Trong DomDocument sử dụng phương thức nào để thêm node vào một node nào đó cho trước A. insertBefore B. insertFirst C. insertStart D. insert Đán án đúng: A13. Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Lập trình hướng đối tượng có tên vắt tắt là ? A. OOP B. OPP C. PPO D. POP Đán án đúng: A Câu 02 Phát biểu nào sao đây SAI về phương thức __construct() A. __construct() được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo. B. __construct() thường dùng để khởi tạo các giá trị ban đầu, các trường hợp gọi __construct() C. __construct() được đặt tên trùng với tên class D. __construct() phải có tham số được truyền Đán án đúng: D Câu 03 Trong các điều khiển truy cập sau đây, điều khiển nào xác định rằng một tính năng có thể được truy cập bởi tất cả các lớp khác? A. Protected B. Abstract C. Public D. Private Đán án đúng: C Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. bye B. hello C. hellobye D. Có lỗi xảy Đán án đúng: A14. Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Làm sao để truy cập vào một thuộc tính trong class thông qua this A. this.varname B. this.varname C. this>varname D. this>varname Đán án đúng: C Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. B1A B. B2A C. B1B2 D. It will throw an error. Đán án đúng: A Câu 07 Xem đoạn mã lệnh sau đây value) { echo value ; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 10 20 B. The script will throw an error. C. 10 20 0 D. 10 20 30 Đán án đúng: A15. Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 08 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. Error B. No C. Yes D. NULL Đán án đúng: C Câu 09 Phương pháp nào sau đây được gọi để in trực tiếp thông tin của mọt đối tượng (tương tự dùng echo hoặc print để in chuỗi) A. __unset() B. __isset() C. __toString() D. __set_state() Đán án đúng: B Câu 10 Xem đoạn mã lệnh sau đây name=John; } } class Entity { var name = Maria; } entity = new Entity(); obj = new Object( entity ); print entity>name; ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. Maria B. John C. The script will throw an error message. D. JohnMaria Đán án đúng: B16. Chương 6: Tìm hiểu các PHP Extensions thông dụng Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Điều này sao đây mô tả đúng về thư viện PHPThumb A. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh B. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến biểu đồ C. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin Word và Excel D. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin PDF Đán án đúng: A Câu 02 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 Đán án đúng: C Câu 03 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 20 B. 21 C. 27 D. 25 Đán án đúng: D Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Đán án đúng: C17. Chương 6: Tìm hiểu các PHP Extensions thông dụng Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. foobar B. barfoo C. foobar D. foobar Đán án đúng: A Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Đán án đúng: A Câu 07 Xem đoạn mã lệnh sau đây 
Xem thêm

23 Đọc thêm

LECTURE 1 INTRODUCTION

LECTURE 1 INTRODUCTION

Image ProcessingMy- Ha Le, Ph.Dhalm@hcmute.edu.vnAugust 31, 2015Reading• Golzalez, Digital Image Processing (2nd Edition)• Golzalez, Digital Image Processing Using MATLAB• Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, September 3, 2010 draft, 2010 Springer• Vietnamese authorsClass organization• Grading•••Homework: 20%Mid-term: 30% (paper based test)Final: group project: 50%• Home works•Weekly assignments until midterm, require computer + Matlab• Mid-term

27 Đọc thêm

TALK A LOT 2 INFORMATION EXCHANGES CARS

TALK A LOT 2 INFORMATION EXCHANGES CARS

Mileage:Transmission / Fuel:No. Doors / CD Player:Work Needed:USED CAR 4HondaGolf / 19913red38,420manual / petrol5 / yesnew gearbox and wheels-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Student B:Ask and answer questions to complete the gaps. How much would you pay for each car?Why?USED CAR 1Make:Model / Year:No. Previous Owners:Colour:Mileage:Transmission / Fuel:No. Doors / CD Player:Work Needed:Escort / 1996

1 Đọc thêm

Báo cáo tìm hiểu môn phát triển phần mềm mã nguồn mở _ Tìm Hiểu Về CMS Nguồn Mở Textpattern

Báo cáo tìm hiểu môn phát triển phần mềm mã nguồn mở _ Tìm Hiểu Về CMS Nguồn Mở Textpattern

Textpattern là hệ thống quản trị nội dung (CMS) nguồn mở và hoàn toàn miễn phí dựa trên PHP và MySQL. Ban đầu được phát triển bởi Dean Allen. Trong khi nó thường được liệt kê trong số các công cụ Weblogging,mục đích của nó là tạo nên một trang quản trị nội dung đơn giản cho trang blogs cá nhân của bạn. Phiên bản ổn định hiện nay là Textpattern 4.6.2

Đọc thêm

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÍCH HỢP THIẾT KẾ WEB VỚI PHP MY SQL

TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÍCH HỢP THIẾT KẾ WEB VỚI PHP MY SQL

Sử dụng được trình duyệt Web.Sử dụng được lập trình ứng dụng Web với PHP.Làm việc được với Cookie và LDAP.Thao tác được với cơ sở dữ liệu MySQL và với Email.Truy vấn được cơ sở dữ liệu khác thông qua ADO.Xử lý được XML.Ở đây, chúng ta đã tạo ra một biến Cookie có tên ‘myCookie’, giá trị của nó là ‘this is myCookie’s value’.Hàm time() dùng để trả về thời điểm hiện tại, ngay khi nó được gọi. 6060 là thời gian 1 giờ đồng hồ (60 giây 60 phút). Vậy thời gian hiệu lực của biến Cookie ‘myCookie’ này là 1 giờ đồng hồ tính từ thời điểm nó được tạo.B3: Mở trình duyệt, nhập đường dẫn http:localhostbai4.php
Xem thêm

28 Đọc thêm

Ebook : HYDRAULIC STRUCTURES 4TH EDITION BY P. NOVAK, A.I.B, MOFFAT, C. NALLURI AND R. NARAYANAN

EBOOK : HYDRAULIC STRUCTURES 4TH EDITION BY P. NOVAK, A.I.B, MOFFAT, C. NALLURI AND R. NARAYANAN

DOWNLOAD HYDRAULIC STRUCTURES 4TH EDITION BY P. NOVAK, A.I.B, MOFFAT, C. NALLURI AND R. NARAYANAN FREE PDF , P. Novak, A.I.B, Moffat, C. Nalluri and R. Narayanan , The construction of dams ranks with the earliest and most fundamental of civil engineering activities. All great civilizations have been identified with the construction of storage reservoirs appropriate to their needs, in the earliest instances to satisfy irrigation demands arising through the development and expansion of organized agriculture. Operating within constraints imposed by local circumstance, notably climate and terrain, the economic power of successive civilizations was related to proficiency in water engineering.
Xem thêm

725 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

Trong thời đại ngày nay, website đã phát triển như một công cụ để trao đổi thông tin, mua bán trên trên mọi lĩnh vực. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình khiến cho việc thiết kế lên một website cũng không còn quá khó khăn. Có rất nhiều ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra một trang web đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. PHP (Personal Home Page) là một trong số đó, là kịch bản trên phía trình chủ (Sever Scipt) cho phép chúng ta xây dựng trang web trên cơ sở dữ liệu. Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP được rất nhiều người sử dụng. PHP giúp thiết kế web dễ dàng hơn, chi phí hơn, do đó sẽ tiết kiệm nhiều hơn cho việc thiết kế web so với các ngôn ngữ khác như Perl, CGI, ASP. Cùng với sự hình thành của Internet, sự ra đời và phát triển của hệ thống website đã làm cải thiện và phong phú hơn cho xã hội hiện nay. Với xu thế đó, xây dựng website trở thành một hành động “cần được xem xét” đối với lập trình viên. Khác với mô hình lập trình Desktop thông thường, lập trình trên môi trường web chủ yếu dựa vào mô hình ClientServer và giao thức HTTP để làm việc. Hiện tại, có khá nhiều ngôn ngữ cho phép chúng ta lập trình web như Java, .NET, PHP, Perl, Python, Ruby on Rails…mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Nội dung của đề tài này sẽ đi vào một số điểm nổi bật của PHP và một số nhân tố khiến PHP ngày càng trở nên phổ biến như ngày nay. Với PHP, bạn có thể viết ra nhiều kiểu ứng dụng có mô hình tương tác khác nhau như thông qua website (HTTP Request – Response), thông qua Command Line Interface – CLI (Shell, Batch processing…), Web Service (SOAP, REST…), thông qua ứng dụng Desktop (PHPGTK)…. Giống như các công nghệ web khác, PHP là một ngôn ngữ phía Server, có nghĩa là code của bạn sẽ được triển khai và thực thi trên Server. Mới ra đời gần 15 năm nhưng PHP đã có sự phát triển nhanh chóng và chóng mặt. Có thể chỉ ra đây một số ứng dụng nổi tiếng viết bằng PHP như: Yahoo, Facebook, Wikipedia, Digg, Joomla, WordPress…Sự phổ biến của PHP trong xây dựng web đã làm cho ngày càng nhiều website triển khai bằng PHP. Một số dạng web tiêu biểu có thể viết bằng PHP là : Social Network, Message Board (Forum, Guestbook, Blog…), CMS (Content Management System), ECommerce, Multimedia (Image Gallery, Music, Video…), Web Mail, IM (Instant Message), Office tools… PHP đựa trên cú pháp của ngôn ngữ lập trình C, chính vì vậy khi làm việc với PHP bạn phải là người có kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, C++, Visual C. Nếu bạn xây dựng ứng dụng PHP có kết nối cơ sở dữ liệu Mysql, SQL, Server hay Oracal là điều cần thiết. Khi người dùng gọi trang PHP, web Server triệu gọi PHP Engine để thông dịch trang PHP và trả kết quả cho người dùng. Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy giáo, Thạc sỹ Nguyễn Thế Bình với đề tài : “ Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP và các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình PHP”.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tìm hiểu hệ thống cập nhật các website bị tấn công tại Việt Nam

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẬP NHẬT CÁC WEBSITE BỊ TẤN CÔNG TẠI VIỆT NAM

Báo cáo thực tập tìm hiểu hệ thống cập nhật các website bị tấn công tại Việt Nam Việt Nam nằm trong số những nước có tỉ lệ website bị tấn công, điều khiển nhiều nhất thế giới. Trong năm 2010, Việt Nam đã có hơn 2300 website bị tấn công, số lượng website bị tấn công không ngừng tăng lên và tính từ đầu năm 2011 đến nay đã có hơn 3800 website bị tấn công. File đính kèm bao gồm báo cáo thực tập và đề cương chi tiết. LỜI NÓI ĐẦU 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC BẢNG 3 DANH MỤC HÌNH ẢNH 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MTVN 5 1.1 Tổng quan 5 1.2 Vị trí Chức năng 5 1.3 Nhiệm vụ và quyền hạn 6 1.4 Cơ cấu tổ chức 8 1.5 Trung tâm VNCERT – Chi nhánh Đà Nẵng 9 1.5.1 Tổ chức nhân sự 9 1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ 9 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 10 2.1 Giới thiệu về ứng dụng Web 10 2.1.1 Giới thiệu về Apache 10 2.1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP 10 2.1.3 Giới thiệu về MySQL 14 2.1.4 Cài đặt Apache, PHP và MySQL 15 2.2 Giới thiệu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) 16 2.3 Flash Chart Ứng dụng vẽ biểu đồ, kết xuất báo cáo 17 CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC 19 3.1 Cấu trúc hệ thống 19 3.1.1 Cấu trúc cơ sở dữ liệu 19 3.1.2 Sơ đồ hệ thống 20 3.1.3 Các giao diện chính 21 3.2 Các chức năng chính của hệ thống 25 3.2.1 Chức năng cập nhật dữ liệu 25 3.2.2 Danh sách website bị nhiễm virus 26 3.2.3 Chức năng thống kê dữ liệu 28 3.2.4 Chức năng quản trị hệ thống 32 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC: MÃ NGUỒN HỆ THỐNG 37
Xem thêm

42 Đọc thêm

Bài giảng vi xử lý phần 2 đại học công nghiệp TP HCM

BÀI GIẢNG VI XỬ LÝ PHẦN 2 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM

... trình Vi xử lí trường Đại học công nghiệp Tp HCM D.W Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 20 06 Trương Trác, Chip đơn 16C84 ứng dụng chúng Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí,... trường Đại học công nghiệp Tp HCM D.W Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 20 06 Trương Trác, Chip đơn 16C84 ứng dụng chúng Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp HCM, ... trường Đại học công nghiệp Tp HCM D.W Smith, PIC in practice: a project-based approach, Elsevier, 2nd edition, 20 06 Trương Trác, Chip đơn 16C84 ứng dụng chúng Hồ Trung Mỹ, Vi xử lí, NXB ĐHQG Tp HCM,
Xem thêm

99 Đọc thêm

Solution Manual Reinforced Concrete Nawy

SOLUTION MANUAL REINFORCED CONCRETE NAWY

Reinforced Concrete , Nawy Edward ,Solution Manual Reinforced Concrete Nawy,For onesemester, juniorseniorlevel and graduate courses in Reinforced Concrete in the department of civil engineering.Now reflecting the new 2008 ACI 31808 Code and the new International Building Code (IBC2006), the Sixth Edition of this cuttingedge text has been extensively revised to present stateoftheart developments in reinforced concrete. It analyzes the design of reinforced concrete members through a unique and practical stepbystep trial and adjustment procedure. The narrative is supplemented with flowcharts to guide students logically through the learning process. Ample photographs of instructional testing of concrete members decreases the need for actual laboratory testing. See more at: http:catalogue.pearsoned.co.ukeducatorproductInstructorsSolutionsManualforReinforcedConcreteInternationalEdition6E9780131361706.pagesthash.v7XHBA0n.dpuf
Xem thêm

427 Đọc thêm

Cùng chủ đề