CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 9 TR 25

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 9 TR 25":

Tìm hiểu về thiết bị trao đổi nhiệt nhà máy condensate phú mỹ

TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT NHÀ MÁY CONDENSATE PHÚ MỸ

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 9 1. Lịch sử hình thành và phát triển của PV Oil Phú Mỹ 9 1.1. Lịch sử hình thành 9 1.2. Trụ sở 9 1.3. Nguồn vốn chủ sở hữu 9 1.4. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 9 1.5. Quy mô sản xuất và quy trình công nghệ 10 2. Nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức quán lý PV Oil Phú Mỹ 10 2.1. Nhiệm vụ 10 2.2. Cơ cấu tổ chức quán lý của PV Oil Phú Mỹ 11 3. Hệ thống công nghệ chính. 11 3.2 Hệ thống trộn( Bộ trộn ) 12 CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT 13 1. Vai trò thiết bị trao đổi nhiệt. 13 2 . Các thiết bị sử dụng trong nhà máy. 14 2.1 Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm 14 2.1.2 Cấu tạo thiết bị trao đổi nhiêt ống chùm 16 2.2 Ưu, nhược điểm của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm 20 2.3 Một số vấn đề kỹ thuật cần lưu ý và các phương pháp khắc phục, bảo dưỡng. 21 2.4 Sữa chữa thiết bị. 24 3. Thiết bị làm mát bằng không khí có sử dụng quạt làm mát. 24 CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 25 I: NHIÊN LIỆU DIEZEN (DO) 25 1. Phân loại 25 2. Chỉ tiêu chất lượng 26 3. Phương pháp thử 27 4. Đóng rót, ghi nhân, vận chuyển và bảo quản 27 II: XĂNG 27 1. Lấy mẫu 27 2. Chỉ tiêu chất lượng 27 3. Phương pháp thử 31 4. Đóng rót, ghi nhân, vận chuyển và bảo quản 32 KẾT LUẬN 33
Xem thêm

33 Đọc thêm

đồ án tốt nghiệp hệ thống vi sinh vật trong sản xuất rượu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT RƯỢU

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH SÁCH HÌNH iii DANH SÁCH BẢNG iv Chương I Mở đầu 1 Chương II Tổng quan về rượu 2 2.1 Rượu và ứng dụng 2 2.2 Phân loại rượu 3 2.3 Rượu ở Việt Nam 3 Chương III Bánh men 5 3.1 Bánh men lá 5 3.2 Bánh men thuốc bắc 6 3.2.1 Quy trình sản xuất bánh men thuốc bắc 7 3.2.2 Ảnh hưởng của vị thuốc đến chất lượng bánh men 8 3.3 Hệ vi sinh vật trong bánh men 9 Chương IV Hệ vi sinh vật trong sản xuất rượu 10 4.1 Nấm mốc 10 4.1.1 Giới thiệu chung về nấm mốc 10 4.1.2 Hình thái 10 4.1.3 Cấu tạo của nấm mốc 10 4.1.4 Các dạng biến hóa của hệ sợi nấm 12 4.1.5 Sinh sản ở nấm mốc 12 4.1.6 Một số loại nấm mốc trong sản xuất rượu 13 4.2 Nấm men 15 4.2.1 Tổng quan nấm men 15 4.2.2 Nấm men Saccharomyces cerevisiae 18 4.3 Vi khuẩn 22 4.3.1 Đặc điểm hình thái, dinh dưỡng của vi khuẩn 22 4.3.2 Đặc điểm của vi khuẩn trong bánh men thuốc bắc 22 Chương V Quy trinh sản xuất rượu 23 5.1 Quy trình sản xuất rượu 23 5.1.1 Quy trình công nghệ 23 5.1.2 Giải thích quy trình 23 5.2 Cơ sở khoa học và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men 25 5.2.1 Cơ sở khoa học của quá trình lên men rượu 23 5.2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lên men rượu 23 5.3 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 32 5.3.1 Yêu cầu cảm quan 32 5.3.2 Chỉ tiêu hóa học 32 5.3.3 Giới hạn hàm lượng kim loại nặng 33 5.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng rượu 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35
Xem thêm

43 Đọc thêm

Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam (tóm tắt)

HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM (TÓM TẮT)

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại là kết quả so sánh giữa lợi ích mà ngân hàng thương mại nhận được từ hoạt động tín dụng và chi phí mà ngân hàng thương mại phải bỏ ra để thực hiện hoạt động tín dụng. 2. Thông qua 2 nhóm chỉ tiêu lớn để đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại. Một là, đo lường hiệu quả tín dụng thông qua nhóm chỉ tiêu trung gian, trong đó có nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chung (quy mô tín dụng và chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng doanh số từ hoạt động tín dụng) và nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trực tiếp (chỉ tiêu nợ xấu, hiệu quả sử dụng vốn, hệ số rủi ro tín dụng, hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng). Hai là, đo lường hiệu quả tín dụng qua nhóm chỉ tiêu xác định hiệu quả tín dụng cuối cùng (quy mô và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng). 3. Qua phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam từ năm 2009 2013, có thể thấy rằng: Hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam ngày càng được cải thiện và gia tăng, chiếm thị phần cao hơn so với các ngân hàng thương mại trên địa bàn; Tỷ lệ nợ xấu giảm; Tốc độ quay vòng quay vốn tín dụng chưa cao nhưng chỉ tiêu này cũng đã phản ảnh hiệu quả nhất định trong hoạt động tín dụng. 4. Một số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới gồm: (1) Cải thiện các chỉ tiêu về hiệu quả tín dụng; (2) Hoàn thiện quy chế, thủ tục cho vay, các khâu trong quy trình cho vay; (3) Đa dạng hóa phương thức cho vay; (4) Nâng cao chất lượng cộng tác thông tin tín dụng; (5) Nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động tín dụng; (6) Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng; (7) Đa dạng hóa đối tượng cho vay; (8) Các giải pháp bảo đảm tiền vay; (9) Hỗ trợ để tăng hiệu quả tín dụng.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: phân tích chỉ tiêu trong môi trường nước mặt

BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn chuyên để thực tập: 1 2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện chuyên đề thực tập 1 2.1, Đối tượng thực hiện: nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu NH4, NO3, NO2, Cr6+, Cl, COD trong môi trường nước mặt 1 2.2, phạm vi thực hiện 1 2.3, phương pháp thực hiện 1 3. mục tiêu và nội dung của chuyên đề 2 Chương I 3 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 3 1. Ban Lãnh đạo Trung tâm gồm 4 2. Ban tư vấn 4 3. Các phòng 4 Chương II 7 NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP 7 2.1 Xác định nitrat – phương pháp phổ dùng axit sunfosalixilic 7 2.1.1. Phạm vi áp dụng: 7 2.1.2 Tiêu chuẩn trích dẫn: 7 2.1.3. Nguyên tắc: 7 2.1.4. Thuốc thử, thiết bị dụng cụ: 7 2.1.5 Xây dựng đường chuẩn: 8 2.1.6. Xác định: 9 2.1.7. Kiểm soát chất lượng 10 2.1.8. Bảo quản mẫu 10 2.2. Xác định amoni – phương pháp đo phổ dùng phenate 11 2.2.1 Phạm vi áp dụng: 11 2.2.2. Tiêu chuẩn trích dẫn 11 2.2.3. Nguyên tắc: 11 2.2.4. Thuốc thử, thiết bị dụng cụ: 11 2.3.5. Xây dựng đường chuẩn: 12 2.3.6. Xác định: 13 2.3.7. Kiểm soát chất lượng: 13 2.3.8. Bảo quản mẫu: 13 2.3.9. kết quả chỉ tiêu phân tích thực nghiệm ( nước mặt) Công ty TNHH KOYO Việt Nam 13 2.3. Xác định nitrit – phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử 14 2.3.1. Phạm vi áp dụng 14 2.3.2. Tiêu chuẩn trích dẫn 14 2.3.3. Nguyên tắc 14 2.3.4. Thuốc thử 14 2.3.5. Thuốc thử 14 2.3.6. Thiết bị 15 2.3.7. Lấy mẫu 15 2.3.8. Cách tiến hành 15 2.3.9. Dựng đường hiệu chuẩn 15 2.3.10. Phân tích mẫu 16 2.3.11. Kiểm soát chất lượng 16 2.3.12. kết quảchỉ tiêu phân tích thực nghiệm ( nước mặt) Công ty TNHH KOYO Việt Nam 16 2.4. Xác định crom (VI) – phương pháp đo phổ dùng 1,5 diphenylcacbazid 17 2.4.1. Phạm vi áp dụng 17 2.4.2. Tiêu chuẩn trích dẫn 17 2.4.3. Nguyên tắc 17 2.4.4. Thuốc thử 17 2.4.5. Thiết bị 18 2.4.6. Lấy mẫu 18 2.4.7. Xử lý mẫu 18 2.4.8. Cách tiến hành 18 2.4.9. Xây dựng đường hiệu chuẩn 18 2.4.10. Phân tích mẫu 19 2.4.11. Kiểm soát chất lượng 19 2.4.12. Kết quả chỉ tiêu phân tích thực nghiệm ( nước mặt) Công ty TNHH KOYO Việt Nam 20 2.5. xác định clorua – phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat 20 2.5.1. Phạm vi áp dụng: 20 2.5.2 Các chất gây nhiễu: 20 2.5.3Tiêu chuẩn trích dẫn 20 2.5.4. Nguyên tắc: 20 2.5.5 Thuốc thử, thiết bị dụng cụ: 21 2.5.6 Chuẩn độ 21 2.5.7. Chuẩn độ mẫu: 21 2.5.8. Thử mẫu trắng: 22 2.5.9. Biểu thị kết quả 22 2.5.10. Kiểm soát chất lượng: 22 2.5.11. Kết quả chỉ tiêu phân tích thực nghiệm ( nước mặt) Công ty TNHH KOYO Việt Nam 23 2.6. xác định COD – phương pháp đun hồi lưu kín 23 2.6.1 Phạm vi áp dụng: 23 2.6.2. Tiêu chuẩn trích dẫn 23 2.6.3 Nguyên tắc 23 2.6.4. Thuốc thử, thiết bị dụng cụ 23 2.6.5.Chuẩn độ lại dung dịch chuẩn FAS 24 2.6.6. Quy trình phân tích mẫu 24 2.6.7. Tính kết quả 25 2.6.8. kết quả chỉ tiêu phân tích thực nghiệm ( nước mặt) Công ty TNHH KOYO Việt Nam 25 CHƯƠNG III 26 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 26
Xem thêm

34 Đọc thêm

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CHO GV

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CHO GV

TRƯỜNG THTHCS TÂN BÌNH TỔ KHXH BÁO CÁO CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN I. CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2016 – 2017 1. CHẤT LƯỢNG HỌC SINH: MÔN:…………………….. KHỐI HỌC LỰC HỌC SINH GIỎI YẾU, KÉM TB KHÁ GIỎI TRƯỜNG HUYỆN TỈNH QG 6 7 8 9 2. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

1 Đọc thêm

Quy trình sản xuất mủ cốm tinh svr 3l

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỦ CỐM TINH SVR 3L

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 6 1.1 Sơ lược về công ty, quá trình thành lập và phát triển 6 1.1.1 Sơ lược về công ty 6 1.1.2 Qúa trình thành lập và phát triển 6 1.1.3 Sơ đồ tổ chức nhân sự 7 1.2 Ý nghĩ kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm 7 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẾ THU THẬP Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP 9 2.1 Quy trình sản xuất mủ cốm tinh svr 3l 9 2.2 Sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, phương pháp đánh giá chất lượng, những chỉ tiêu kĩ thuật cơ bản 31 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 32 2.4 Đánh giá chất lượng sản phẩm và hướng khác phục 35 CHƯƠNG 3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾT LUẬN 41 3.1 Hướng phát triển của công ty 41 3.2 Kết luận 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
Xem thêm

43 Đọc thêm

KẾ HOẠCH ĐẠT TỐI THIỂU 70% GIẢNG VIÊN LOẠI TỐT TRÊN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

KẾ HOẠCH ĐẠT TỐI THIỂU 70% GIẢNG VIÊN LOẠI TỐT TRÊN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG PHIẾU NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

7855518 - _WEBSITE:_www.cpoclub.net - _EMAIL:_contact@cpoclub.net _--KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG_ Đạt tối thiểu 70% giảng viên loại tốt trên các chỉ tiêu chủ yếu trong phiếu n[r]

1 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp y dược chỉ tiêu tay nghề và nhận xét tại trạm y tế xã Thượng Mỗ

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Y DƯỢC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ VÀ NHẬN XÉT TẠI TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG MỖ

Báo cáo tốt nghiệp y dược chỉ tiêu tay nghề và nhận xét tại trạm y tế xã Thượng Mỗ 2. Chức năng nhiệm vụ 14 Phần III: Chỉ tiêu tay nghề 16 I. Chỉ tiêu tay nghề nhận xét tại bệnh viện Đan Phượng 16 1. Chỉ tiêu 16 2. Nhận xét 19 II. Chỉ tiêu tay nghề, nhận xét tại trạm y tế xã Thượng Mỗ 21 1. Chỉ tiêu 21 2. Nhận xét 22 Phần VI: Kiến nghị và hướng giải quyết 25 1. Bệnh viện huyện Đan Phượng 25 2. Trạm y tế xã Thượng Mỗ 26 Phần V: Kết luận chung 28 Phần VI: Lời cảm ơn 30
Xem thêm

31 Đọc thêm

Áp dụng mô hình CAMELS để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và đưa ra giải pháp

ÁP DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP

MỤC LỤCLời mở đầu:3A Giới thiệu khái quát về VPBank4I Lịch sử hình thành và phát triển4II Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược Phát triển và Giá trị Cốt lõi của VPBank6B Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của VPBank thông qua mô hình Camels7I Nhóm chỉ tiêu xếp loại về vốn tự có (C Capital Adequacy)81 Các tỷ lệ đảm bảo an toàn về vốn82 Xu hướng thay đổi của nguồn vốn chủ sở hữu của VPBank123 Rủi ro đối với các hoạt động ngoại bảng14II Nhóm chỉ tiêu về chất lượng tài sản (A Asset Quality)151 Kết cấu tài sản.152 Chất lượng danh mục cho vay183 Chất lượng danh mục đầu tư214 Chất lượng tài sản cố định và tài sản có khác245 Chất lượng các khoản mục ngoại bảng của NHTM25III Nhóm chỉ tiêu về năng lực quản lý (Management Competence)271 Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát272 Chiến lược kinh doanh của VPBank283 Các chính sách quản lý khác của VPBank33Chế độ đãi ngộ33Chính sách lương33Chính sách dành cho nhân viên334 Thị phần, kết quả hoạt động kinh doanh và rủi ro hoạt động36IV Phân tích khả năng sinh lờiE411 ROA – tỉ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản412 ROE – tỉ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu443 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần – NIM484 Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi thuần (N_NIM):505 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động thuần536 Sự phù hợp giữa lợi nhuận và rủi ro56V Nhóm chỉ tiêu về tính thanh khoản (L Liquidity)581 Kết cấu tài sản của VPBank592 Khả năng tiếp cận thị trường tiền tệ và các nguồn vốn613 Cơ cấu nguồn vốn huy động và sự ổn định của nguồn vốn huy động của NHTM624 Sự phù hợp của nguồn vốn huy động và tài sản645 Các tỷ lệ đảm bảo khả năng chi trả65VI Nhóm chỉ tiêu về mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S Sensitivity to Market risk)661 Sự phù hợp trong kết cấu của bảng cân đối kế toán662 Thay đổi trong hoạt động kinh doanh của NHTM do những sự thay đổi của các nhân tố thị trường673 Rủi ro thị trường mà NHTM phải đối mặt trong hoạt động của mình, chiến lược quản trị rủi ro của NHTM.69KẾT LUẬN:73TÀI LIỆU THAM KHẢO:73
Xem thêm

68 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

Trang Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1. Tổng quan TTCK` 3 1.1.1. Khái niệm TTCK 3 1.1.2. Phân loại TTCK 3 1.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 4 1.1.4. Nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán 7 1.1.5. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán 8 1.2. Vai trò của TTCK 9 1.2.1. Đối với chính phủ 9 1.2.2. Đối với các doanh nghiệp 9 1.2.3. Đối với các nhà đầu tư 10 1.3. Đánh giá mức độ phát triển TTCK 10 1.3.1. Các chỉ tiêu về quy mô thị trường 10 1.3.2. Chỉ tiêu về tính thanh khoản 11 1.3.3. Mức độ hội nhập với thị trường vốn thế giới 13 1.3.4. Khung pháp lý trên TTCK 13 Chương 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM, VAI TRÒ CỦA TTCK VỚI NỀN KINH TẾ 14 2.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam 14 2.1.1. Tổng quan về TTCK Việt Nam 15 2.2. Đánh giá sự phát triển của TTCK Việt Nam 20 2.2.1. Chỉ tiêu về quy mô 20 2.2.2. Chỉ tiêu về thanh khoản 23 2.2.3. Về cơ sở hạ tầng của TTCK 25 2.3. Kết luận 30 2.3.1. Những mặt tích cực của TTCK Việt Nam 30 2.3.2. Những hạn chế của TTCKViệt Nam 31 Chương 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM 32 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam 32 3.1. Một số khuyến nghị về vấn đề phát triển TTCK Việt Nam 32 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO  
Xem thêm

38 Đọc thêm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất trà túi lọc Hà thủ ô đỏ

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÀ TÚI LỌC HÀ THỦ Ô ĐỎ

MỤC LỤC Trang PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 PHẦN 2. TỔNG QUAN .................................................................................. 3 2.1. Giới thiệu chung về cây Hà thủ ô đỏ.......................................................... 3 2.1.1. Đặc tính thực vật ..................................................................................... 3 2.1.2. Phân bố .................................................................................................... 3 2.1.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc ..................................................................... 3 2.1.4. Thu hoạch ................................................................................................ 4 2.3. Sơ lược về Đậu đen, Đương quy, Cam thảo .............................................. 6 2.3.1. Đậu đen ................................................................................................... 6 2.3.2. Đương quy ............................................................................................... 7 2.3.3. Cam thảo ................................................................................................. 8 2.4. Tình hình khai thác, sản xuất và tiêu thụ Hà thủ ô đỏ trong nước và trên thế giới ................................................................................................. 9 2.4.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ Hà thủ ô đỏ trên thế giới ........................ 9 2.4.2. Tình hình khai thác, sản xuất và tiêu thụ Hà thủ ô đỏ ở Việt Nam ...... 10 2.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trà trong nước và trên thế giới ................. 13 2.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trà trên thế giới ..................................... 13 2.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trà trong nước ....................................... 16 2.6. Công nghệ sản xuất trà túi lọc .................................................................. 19 PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 24 3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu ............................................................. 24 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 24 3.1.2. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị nghiên cứu .............................................. 24 3.1.2.1. Hoá chất.............................................................................................. 24 3.1.2.2. Dụng cụ và thiết bị ............................................................................. 24 3.1.3. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 25 3.2. Thời gian, địa điểm tiến hành nghiên cứu................................................ 25 3.2.1. Thời gian tiến hành nghiên cứu ............................................................ 25 3.2.2. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 25 3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 25 3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 25 3.4.1.Phương pháp phân tích chỉ tiêu hóa lý ................................................... 25 3.4.1.1. Phương pháp xác định độ ẩm (Hàm lượng nước có trong nguyên liệu) ........................................................................................................... 25 3.4.1.2. Xác định hàm lượng tinh bột ............................................................. 26 3.4.1.3. Xác định hàm lượng xelluloza ........................................................... 28 3.4.1.4. Xác định hàm lượng protein .............................................................. 28 3.4.1.5. Xác định hàm lượng dầu (lipit) bằng phương pháp Soxhlet .............. 30 3.4.1.6. Xác định hàm lượng tanin bằng phương pháp oxy hóa (phương pháp Lowenthal) ........................................................................................ 31 3.4.1.7. Xác định hàm lượng anthraglycozit bằng phương pháp cân .............. 32 3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm .............................................................. 33 3.4.2.1. Thí nghiệm cho nội dung 1: Phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu Hà thủ ô đỏ ................................................................................. 33 3.4.2.2. Các thí nghiệm cho nội dung 2: Nghiên cứu xử lý nguyên liệu Hà thủ ô đỏ .................................................................................................... 34 3.4.2.3. Các thí nghiệm cho nội dung 3: Nghiên cứu công nghệ làm chín Hà thủ ô đỏ ....................................................................................... 36 3.4.2.4. Các thí nghiệm cho nội dung 4: Nghiên cứu công nghệ phối chế sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ .............................................................. 38 3.4.2.5. Thí nghiệm cho nội dung 5: Nghiên cứu lựa chọn bao bì bảo quản trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ............................................................................. 40 3.4.3. Phương pháp đánh giá cảm quan .......................................................... 41 3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................... 42 PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 43 4.1. Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu Hà thủ ô đỏ ........ 43 4.2. Nghiên cứu xử lý nguyên liệu Hà thủ ô đỏ .............................................. 43 4.2.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian ngâm Hà thủ ô đỏ trong dung dịch Na2CO3 0,4% đến chất lượng sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ....................................................................................................... 44 4.2.2. Kết quả nghiên cứu lựa chọn loại nguyên liệu bổ sung vào quá trình làm chín Hà thủ ô đỏ đến chất lượng Hà thủ ô đỏ chín .................... 45 4.2.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu Hà thủ ô đỏ/nguyên liệu bổ sung vào quá trình làm chín đến chất lượng Hà thủ ô đỏ chín ............................................................................................ 46 4.3. Kết quả nghiên cứu công nghệ làm chín Hà thủ ô đỏ .............................. 47 4.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Hà thủ ô đỏ/nướcnguyên liệu bổ sungtrong quá trinh làm chín đến chín Hà thủ ô đỏ chín ............. 47 4.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu Hà thủ ô đỏ đến quá trình làm chín ....................................................................... 48 4.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian làm chín Hà thủ ô đến chất lượng Hà thủ ô đỏ chín ...................................................................... 49 4.4. Kết quả nghiên cứu công nghệ phối chế sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ........................................................................................................... 50 4.4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước Hà thủ ô đỏ nghiền đến chất lượng trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ..................................................... 50 4.4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại nguyên liệu bổ sung vào quá trình phối chế trà đến chất lượng sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ .. 51 4.4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Hà thủ ô đỏ/nguyên liệu bổ sung1/nguyên liệu bổ sung 2 vào quá trình phối chế trà đến chất lượng sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ............................................. 52 4.5. Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ........................................................................................................... 53 4.6. Kết quả nghiên cứu lựa chọn bao bì bảo quản trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ..... 53 4.7. Sơ bộ tính toán giá thành và đánh giá hiệu quả kinh tế của sản phẩm trà túi lọc Hà thủ ô đỏ ............................................................................. 57 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................... 59 Kết luận ........................................................................................................... 59 Đề nghị ........................................................................................................... 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 61 Tài liệu tiếng việt............................................................................................. 61 Tài liệu tiếng anh ............................................................................................. 61
Xem thêm

85 Đọc thêm

MẪU MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

MẪU MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG

Đạt tối thiểu 70% giảng viên loại tốt trên các chỉ tiêu chủ yếu trong phiếu nhận xét của học viên.. Hoàn thành 5 đề tài khoa học cấp khoa, 3 đề tài khoa học cấp trường, 2 đề tài khoa học[r]

1 Đọc thêm

Các chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra chất lượng sữa

CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỮA

Các chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra chất lượng sữa

33 Đọc thêm

 4CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

4CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Chào mừng thầy cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 4CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚCNội DungMở đầuNội dungKết luậnMỞ ĐẦU.Vai trò của nước ?Các vấn đề của tài nguyên nước phải đối mặt hiện nay ?Vì sao chúng ta cần đánh giá các chỉ tiêu đối với nước ?Tại sao dùng sinh vật đểlàm vật chỉ thị MT?Nội Dung.Phần 1: Chỉ tiêu đánh giá nước sinh hoạtQuy chuẩn QCVN 02:2009/BYTXin tóm tắt quy định chất lượng nước sinh hoạt thông thường không sử dụng để ănuống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm (sau đây
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2 1.2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 3 1.2.1. Mục tiêu của đề tài 3 1.2.2. Nội dung của đề tài 3 1.3. GIỚI HẠN, PHẠM VI ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT 4 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 4 2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 9 2.2. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG 14 2.2.1. Nguồn gây ô nhiễm 14 2.2.2. Đánh giá các nguồn ô nhiễm 17 2.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 17 2.3.1. Các chỉ tiêu hóa lý 17 2.3.2. Các chỉ tiêu vi sinh 20 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 21 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH 21 3.1.1. Thu thập tài liệu 21 3.1.2. Khảo sát thực tế 22 3.1.3. Phỏng vấn 22 3.2. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 22 3.2.1. Lấy mẫu và phân tích mẫu 22 3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 24 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN 25 CHƯƠNG 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 25 PHỤ LỤC 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
Xem thêm

31 Đọc thêm

Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp amlodipine dạng viên nan

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THUỐC CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP AMLODIPINE DẠNG VIÊN NAN

Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp Amlodipine dạng viên nan Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp Amlodipine dạng viên nan Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp Amlodipine dạng viên nan Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp Amlodipine dạng viên nan Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp Amlodipine dạng viên nan Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thuốc chống tăng huyết áp Amlodipine dạng viên nan
Xem thêm

59 Đọc thêm

Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hồng đoạn chảy qua quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3 1.1.1.Vị trí địa lý 3 1.1.2.Đặc điểm khí tượng thủy văn 2 4 1.2 Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt thành phố Hà Nội 7 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 8 2.1.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 8 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 8 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 8 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8 2.3.1. Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu 8 2.3.2. Phương pháp thực nghiệm 9 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá kết quả 25 2.3.4. Phương pháp phỏng vấn 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 3.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 27 3.1.1. Các chỉ tiêu đo nhanh trong nước mặt sông Hồng 27 3.1.2. Xác định tổng chất rắn lơ lửng TSS 28 3.1.3. Xác định nhu cầu oxy hóa học COD 29 3.1.4. Xác định nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 30 3.1.5. Xác định hàm lượng Nitrit (NO2) 31 3.1.6. Xác định hàm lượng Nitrat (NO3) 31 3.1.7. Xác định hàm lượng Amoni (NH4+) 32 3.1.8. Xác định hàm lượng PO43 33 3.1.9. Xác định Coliform tổng số 34 3.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG 38 3.2.1. Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hồng đoạn chảy quan quận Bắc Từ Liêm thành Hà Nội. 38 3.2.2 Đánh giá chất lượng nước sông theo chỉ tiêu WQI 39 3.3.KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP NHẰM QUẢN LÝ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SÔNG HỒNG 40 3.2.1. Thực hiện quy hoạch lưu vực sông Hồng 41 3.2.2. Áp dụng các công cụ kinh tế 41 3.2.3. Hoạt động truyền thông và sự tham gia của cộng đồng 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 45
Xem thêm

55 Đọc thêm

Đánh giá một số chỉ tiêu của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus Spp. gây ra

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA VACXIN PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ RÔ PHI DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP. GÂY RA

MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ðẦU 1 1. ðặt vấn ñề 1 2. Mục ñích của ñề tài 2 3. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 2 4. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Một số ñặc ñiểm sinh học của cá rô phi 3 1.1.1. Nguồn gốc 3 1.1.2. Phân loại 3 1.1.3. ðặc ñiểm hình thái 4 1.1.4. ðặc ñiểm môi trường sống 4 1.1.5. ðặc ñiểm dinh dưỡng 5 1.1.6. ðặc ñiểm sinh sản 5 1.2. Tình hình nuôi cá rô phi 7 1.2.1. Tình hình nuôi cá rô phi trên thế giới 7 1.2.2. Tình hình nuôi cá rô phi tại Việt Nam 9 1.3. Tình hình dịch bệnh ở cá rô phi 9 1.3.1. Trên thế giới 9 1.3.2. Ở Việt Nam 10 1.4. Một số thông tin về bệnh do liên cầu khuẩn Streptococcus spp. gây ra 10 1.4.1. Tình hình dịch bệnh 10 Page iv Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 1.4.2. Một số thông tin về liên cầu khuẩn Streptococcus spp. gây bệnh trên cá rô phi 13 1.4.3. Triệu chứng và bệnh tích 18 1.4.4. Sự phân bố và lan truyền của bệnh 18 1.5. Khái quát về hệ thống miễn dịch của cá 19 1.5.1. ðáp ứng miễn dịch tự nhiên ở cá 19 1.5.2. ðáp ứng miễn dịch thu ñược ở cá (miễn dịch ñặc hiệu) 20 1.6. Một số thông tin về vacxin phòng bệnh cho cá 22 1.6.1. Nguyên tắc ứng dụng vacxin 22 1.6.2. Các dạng vacxin dùng cho cá 22 1.6.3. Các phương pháp sử dụng vacxin cho cá 23 Chương 2. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Nội dung nghiên cứu 25 2.1.1. Kiểm tra chỉ tiêu vô trùng của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus spp. 25 2.1.2. Kiểm tra chỉ tiêu an toàn của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus spp. 25 2.1.3. ðánh giá hiệu lực của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus spp. 25 2.1.4. ðánh giá ñộ dài miễn dịch của vacxin ở các thời ñiểm 21 ngày, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng và 6 tháng 25 2.1.5. ðánh giá hiệu quả của vacxin sau bảo quản 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng 25 2.2. ðối tượng nghiên cứu 25 2.3. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 25 2.3.1. Thời gian nghiên cứu 25 2.3.2. ðịa ñiểm nghiên cứu 25 2.4. Nguyên liệu 25 Page v Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 2.5. Phương pháp nghiên cứu 26 2.5.1. Phương pháp thu mẫu cá bệnh 26 2.5.2. Phương pháp kiểm tra dấu hiệu bên ngoài và mổ khám bệnh tích 27 2.5.3. Phương pháp ñếm mật ñộ vi khuẩn 28 2.5.4. Phương pháp phân lập vi khuẩn Streptococcus spp. có trong mẫu bệnh phẩm 29 2.5.5. Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu vô trùng 29 2.5.6. Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu an toàn: 30 2.5.7. Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu hiệu lực 31 2.5.8. Phương pháp ngưng kết trên phiến kính 32 2.5.9. Phương pháp ñánh giá ñộ dài miễn dịch của cá sau khi tiêm vacxin 32 2.5.10. Phương pháp ñánh giá hiệu quả của của vacxin sau bảo quản 33 2.5.11. Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1. Quy trình sản xuất vacxin 35 3.2. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu vô trùng của vacxin 36 3.3. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn của vacxin 38 3.4. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu hiệu lực của vacxin 41 3.4.1. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp ngưng kết trên phiến kính 41 3.4.2. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp công cường ñộc 43 3.5. Kết quả kiểm tra ñộ dài miễn dịch của cá 54 3.5.1. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp ngưng kết trên phiến kính: 54 3.5.2. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp công cường ñộc: 56 3.5.3. Theo dõi trọng lượng cá ở các thời ñiểm thí nghiệm: 58 3.6. Kết quả ñánh giá hiệu quả của vacxin sau bảo quản 59 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 66 1. Kết luận 66 2. ðề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
Xem thêm

79 Đọc thêm

nghiên cứu về sự phát triển nghành sữa việt nam và chế tạo cữa tiệt trùng

NGHIÊN CỨU VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGHÀNH SỮA VIỆT NAM VÀ CHẾ TẠO CỮA TIỆT TRÙNG

PHÀN I: MỞ ĐẦU 3 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH SỮA 4 2. TÌNH HÌNH TIỀU THỤ SỮA CỦA VIỆT NAM VÀ THỂ GIỚI 5 2.2.1 Nhu cầu tiêu thụ sữa của Việt Nam: 10 Bảng 2: Tình hình sản xuất sữa và nhu cầu tiêu thụ sữa trong nưóc 10 2.2.2 Những thách thửc vói ngành sữa: 12 PHẦN II 13 Chương 1 13 1.1 TỔNG QUAN SẢN PHẨM: 14 1.2 MỘT SỚ SẢN PHẤM SỮA TIỆT TRÙNG: 15 Chương 2 17 NGUYỀN LIỆU SẢN XUẤT SỮA TIỆT TRÙNG UHT) 17 2.1 Sữa tươi: 18 Các chỉ tiêu chất lượng đối vói sữa tưoi nguyên liệu : 19 2.2 Nước: 19 2.2.1 Vai trò 19 2.2.2. Các chỉ tiêu chất lượng đối vói nước: 20 2.2.3. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 20 Bảng 1. Chỉ tiêu chất lưọìig nưóc 20 2.3. Sữa bột gầy (SMO: Skim Milk Powder) 22 2.3.1 Xuất xứ 22 2.3.2 Vai trò: 22 2.3.3 Các chỉ tiêu đối vói sữa bột gầy 22 2.4. Đường trắng RE 23 2.4.1 Vai trò 23 2.4.2. Đặc điểm 23 2.4.3 Các chỉ tiêu đối VÓI đường trắng RE 24 Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng 1 2.5 Bơ (Anhydrous Milk Fat AMF) 25 2.5.1 Xuất xử 25 2.5.2 Vai trò 25 2.5.3 Các chỉ tiêu đối vói bo 25 2.6 Chất béo thực vật ( dầu Palm tinh luyện ) 26 2.6.1. Vai trò: 26 2.6.2. Các chỉ tiêu đối với chất béo thực vật: 26 2.7 Hương liệu 26 2.7.1. Vai trò: 26 2.7.2. Các chỉ tiêu đối vói hương liệu: 26 Bảng 2. Chỉ tiêu hóa lý hương liệu 26 Bảng 3. Chi tiêu vi sinh hương liệu 27 2.8. Chất nhũ hóa. 27 2.8.1 Vai trò: 27 2.8.2 Phân loại 27 2.9. Chất ồn định 27 2.9.1 Vai trò 27 2.9.2 Đặc điểm 28 2.9.3 Các chỉ tiêu đối vói Chất ổn định 28 2.10 Hỗn hợp vitamin và khoảng chất 28 2.11 Chất màu 29 Chưong 3 30 3.1. Sơ đồ kỹ thuật: 31 Hình 3.1.Sơ đồ quy trình sản xuất sữa tiệt trùng côn
Xem thêm

39 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1 VỀ CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 1 1.1.1. Giai đoạn 19611966 1 1.1.2. Giai đoạn 19962001 2 1.1.3. Giai đoạn 2002 nay 3 1.2. Hê thống CSVCKT phục vụ kinh doanh của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 5 1.2.1. Khu vực lưu trữ 5 1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của dịch vụ bổ sung phục vụ 7 1.1.3. Đội ngũ nhân viên phục vụ của Công ty 9 1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 9 1.4.1. Về tổ chức 9 1.4.2. Về tổ chức Đảng và đoàn thể 10 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH 11 DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 11 2.1. Đặc điểm nguồn khách cảu Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 11 2.1.1. Khách du lịch công vụ 13 2.1.2. Khách vãng lai 13 2.1.3. Khách quốc tế 14 2.2. Kết quả kinh doanh của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 14 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ kinh doanh của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên 16 2.3.1. Đánh giá chất lượng trong kinh doanh thông qua hệ thống chỉ tiêu cơ bản 17 2.3.1.1. Dịch vụ lưu trú 17 2.3.1.2. Dịch vụ bổ sung 20 2.3.1.3. Bộ phận nhà buồng 22 2.3.1.4. Về cơ sở vật chất kỹ thuật được khách đánh giá như sau 23 2.4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên 24 2.4.1. Tăng cương thu hút khách 24 2.4.1.1. Khu vực phòng ngủ 25 2.4.1.2. Khu vực dịch vụ bổ sung 25 2.4.2. Tăng cường chất lượng của đội ngũ lao động trong kinh doanh lưu trú 25 KẾT LUẬN 27
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề