PHẦN 3 GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẦN 3 GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU":

Nghiên cứu hệ vi sinh vật Kefir trong sữa chua

NGHIÊN CỨU HỆ VI SINH VẬT KEFIR TRONG SỮA CHUA

LỜI NÓI ĐẦU 3 1. GIỚI THIỆU VỀ KEFIR 4 1.1. Nguồn gốc hạt kefir 4 1.2. Cấu tạo hạt kefir . 4 1.3. Vi sinh vật trong hạt kefir . 6 1.3.1. Acid lactic 7 1.3.2. Nấm men . 10 1.4.Chu trình phát triển của giống kefir 10 2. QUÁ TRÌNH LÊN MEN 11 2.1. Quá trình lên men lactic 13 2.1.1. Lên men lactic đồng hình . 12 2.1.2. Lên men lactic dị hình 13 2.1.3. Ứng dụng của quá trình lên men lactic 13 2.1.4. Sơ đồ thể hiện sự chuyển hóa lactoza, axit xitric, protein, lipit trong sữa 14 2.2. Quá trình lên men rượu 17 2.2.1. Hiệu ứng pasteur 19 2.2.2. Ứng dụng của quá trình lên men rượu 19 3. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SỮA CHUA KEFIR . 20 3.1. Thành phần nguyên liệu 20 3.1.1. Nguyên liệu chính . 20 3.1.2. Nguyên liệu phụ 22 3.2. Quy trình công nghệ sản xuất . 23 3.2.1 Quy trình 23 3.2.2. Giới thiệu về quy trình . 24 4. MỘT SỐ NGUYÊN CỨU CỦA KEFIR ỨNG DỤNG VÀO THỰC PHẨM . 25 4.1. sản phẩm Kefir d’Uva hay Grape Juice Kefir (nước nho lên men Kefir) . 25 4.1.1. Giới thiệu về nguyên liệu chính . 25 4.1.2. Thành phần nguyên liệu lên men nước nho Kefir 26 4.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sữa chua kefir từ dịch trái nho 26 4.2. Nghiên cứu dịch lên men kefir bưởi (Phạm Thị Thùy TrangĐại học khoa học tự nhiên2011) 27 4.2.1. Nội dung nghiên cứu 27 4.2.2. Nguyên liệu . 28 4.2.3. Quy trình công nghệ của sữ chua kefir bưởi 28 LỜI KẾT . 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tổng hợp pbromnitrobenzen từ axetanilid qua các giai đoạn: Acetanilid pnitroaxetanilid pnitroanilidp bromnitrobenzen

Tổng hợp pbromnitrobenzen từ axetanilid qua các giai đoạn: Acetanilid pnitroaxetanilid pnitroanilidp bromnitrobenzen

Mục lục Phần I: Mở đầu 3 1 Đặt vấn đề 3 2 Đối tượng tổng hợp 3 3 Mục tiêu tổng hợp 3 4 Mục đích 4 Phần II, Giới thiệu về sản phẩm tổng hợp 5 1 Giới thiệu khái quát về sản phẩm pbromnitrobenzen 5 2,Tính chất vật lý 5 3,Ứng dụng 6 4,Phương pháp tổng hợp từng giai đoạn 6 PhầnIII, Nội dung mỗi giai đoạn 7 1, Giới thiệu về acetanilide (nguyên liệu) 7 2, Giai đoạn 1: Tổng hợp p – Nitroaxetanilid 7 2.1, Sản phầm Nitroaxetanilid 7 2.2 Lý thuyết chung và cơ chế phản ứng 8 a, Nitro hóa 8 b, Nitro hóa acetanilid 9 c, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nitro hóa 11 3. Giai đoạn 2: Tổng hợp pnitroanilin 11 3.1 Sản phẩm pnitroanilin 11 3.2 Lý thuyết chung và cơ chế phản ứng 12 a, Thủy phân 12 b, Cơ chế phản ứng thủy phân 13 c, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân 14 4. Giai đoạn 3: Tổng hợp p bromnitrobenzen 14 4.1 Sản phẩm1: pnitrophenyldiazonium bromua 14 4.2 Lý thuyết chung và cơ chế phản ứng 15 a, Diazo hóa 15 Page 2 b, Cơ chế phản ứng diazo hóa 16 c, Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng diazo hóa 16 4.3 Sản phẩm2: pbromnitrobenzen 17 a, Lý thuyết chung và cơ chế phản ứng 17 b, Cơ chế phản ứng thế nhóm diazo 17 Phần IV: Thực nghiệm 18 1 Giai đoạn nitro hóa axetanilid 18 2 Giai đoạn thủy phân pnitroaxetanilid 19 3 Giai đoạn Diazo hóa pnitroanilin 21 4 Thế nhóm diazonium bằng halogen 22 Kết Luận: 23 Tài Liệu Tham Khảo:
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT TINH DẦU LÁ TÍA TÔ.

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT TINH DẦU LÁ TÍA TÔ.

MỤC LỤC Trang PHẦN 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................................ 2 1.2. Mục đích – Yêu cầu ................................................................................................. 2 1.2.1. Mục đích ................................................................................................................ 2 1.2.2. Yêu cầu .................................................................................................................. 2 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................ 3 2.1. Giới thiệu chung về tía tô ......................................................................................... 3 2.1.1. Đặc tính thực vật ................................................................................................. 4 2.1.2. Phân bố và sinh thái của cây tía tô ........................................................................ 4 2.1.3.Thành phần hóa học của lá tía tô ............................................................................ 5 2.2. Giới thiệu chung về tinh dầu tía tô ........................................................................... 6 2.2.1. Tính chất vật lý ...................................................................................................... 6 2.2.2. Thành phần hóa học .............................................................................................. 7 2.2.3. Một số hợp chất chính trong tinh dầu ................................................................. 10 2.3. Vai trò, ứng dụng của tinh dầu lá tía tô .................................................................. 14 2.3.1. Ứng dụng của tinh dầu tía tô trong lĩnh vực thực phẩm ..................................... 14 2.3.2. Ứng dụng của tinh dầu tía tô trong lĩnh vực y học ............................................. 15 2.3.3. Ứng dụng của tinh dầu tía tô trong lĩnh vực mỹ phẩm ....................................... 16 2.4. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ tinh dầu lá tía tô trên thế giới và ở Việt Nam ............................................................................................................................... 17 2.4.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ tía tô trên thế giới ........................... 17 2.4.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ tía tô ở trong nước .......................... 19 2.5. Phương pháp chưng cất tinh dầu ........................................................................... 20 2.5.1. Nguyên lý chung ................................................................................................. 21 2.5.2. Những ưu, nhược điểm chung của phương pháp chưng cất ............................... 22 2.6. Quy trình công nghệ, thiết bị và các yếu tố ảnh hưởng ......................................... 23 2.6.1.Quy trình công nghệ chưng cất lá tía tô dự kiến .................................................. 23 2.6.2. Thiết bị chưng cất ................................................................................................ 23 2.6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu tía tô ............................ 25 PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 27 3.1. Nguyên liệu, hóa chất, thiết bị ............................................................................... 27 3.1.1. Nguyên liệu ......................................................................................................... 27 3.1.2. Hóa Chất .............................................................................................................. 27 3.1.3. Thiết bị và dụng cụ .............................................................................................. 28 3.1.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ....................................................................... 28 3.2. Nội dung nghiên cứu .............................................................................................. 28 3.3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 29 3.3.1. Phương pháp hóa lý ............................................................................................. 29 3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm ............................................................................ 31 3.3.3. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm ...................................................... 36 3.3.4. Phương pháp đo đạc và xử lý số liệu .................................................................. 39 PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................... 40 4.1. Phân tích, đánh giá và lựa chọn nguyên liệu .......................................................... 40 4.1.1. Kết quả phân tích thành phần nguyên liệu lá tía tô ............................................. 42 4.1.2. Kết quả xác định các thành phần cơ lý của nguyên liệu lá tía tô ........................ 42 4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lưu trữ nguyên liệu đến hiệu suất thu nhận tinh dầu từ lá tía tô ................................................................................................ 43 4.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất hơi nước đến hiệu suất thu nhận tinh dầu tía tô ........................................................................................................................ 45 4.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khối lượng nguyên liệu/thể tích thiết bị chưng cất đến hiệu suất thu nhận tinh dầu tía tô ........................................................... 46 4.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ chưng cất đến hiệu suất thu nhận tinh dầu từ lá tía tô ................................................................................................................ 47 4.7. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước ngưng đến hiệu suất thu nhận tinh dầu lá tía tô ............................................................................................................. 48 4.8. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến hiệu suất thu nhận tinh dầu lá tía tô .................................................................................................................... 49 4.9. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm tinh dầu tía tô .......................... 50 4.9.1. Phân tích các chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa lý cơ bản của sản phẩm ............... 50 4.9.2. Phân tích các thành phần hóa học của các sản phẩm tinh dầu lá tía tô ............... 51 4.10. Đề xuất quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu tía tô ........................................ 54 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................... 55 5.1. Kết luận .................................................................................................................. 55 5.2. Đề nghị ................................................................................................................... 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 57 1. TIẾNG VIỆT ........................................................................................................... 57 2. TIẾNG ANH ............................................................................................................ 58
Xem thêm

75 Đọc thêm

Bài giảng Khai thác thủy sản đại cương - Phần 3: Thành phần cấu tạo ngư cụ

BÀI GIẢNG KHAI THÁC THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG - PHẦN 3: THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGƯ CỤ

Bài giảng "Khai thác thủy sản đại cương - Phần 3: Thành phần cấu tạo ngư cụ" giới thiệu tới người đọc các khái niệm về ngư cụ, các vật liệu ngư cụ và đặc điểm của nó như xơ, sợi, chỉ lưới, thừng, cáp, nút lưới, ván lưới, phao, chì, lưỡi câu, dây giềng; phương pháp bảo quản ngư cụ và vật tư nguyên liệu của ngư cụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

27 Đọc thêm

Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp rau quả nấm hộp tự nhiên nước táo ép pure chuối

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ HỘP RAU QUẢ NẤM HỘP TỰ NHIÊN NƯỚC TÁO ÉP PURE CHUỐI

bối cục bài Luận văn: lời cảm ơn mục lục danh mục các bảng mở đầu phần 1: lập luận kinh tế 1.1 nguồn nguyên liệu 1.2 nguồn năng lượng và nước 1.3 giao thông vận tải 1.4 nguồn nhân lực 1.5 địa điểm phù hợp với quy hoạch quốc gia phần 2: công nghệ chương 1: giới thiệu về nguyên liệu 2.1.1 nguyên liệu táo 2.1.2 nguyên liệu chuối 2.1.3 nguyên liệu phụ chương 2: quy trình công nghệ 2.2.1 quy trình sản xuất nấm hộp tự nhiên 2.2.2 quy trình sản xuất sản phẩm nước táo ép pha xiro đường 2.2.3 quy trình sản xuất pure chuối cô đặc chương 3: tính sản xuất 2.3.1 kế hoạch sản xuất 2.3.2 tính nhu cầu nguyên liệu chính và phụ chương 4: tính chọn thiết bị 2.4.1 dây chuyền sản xuất nấm hộp tự nhiên 2.4.2 dây chuyền sản xuất nước táo ép pha xiro đường 2.4.3 dây chuyền sản xuất pure chuối chương 5: tính hơi 2.5.1 tiêu thụ hơi của dây chuyền sản xuất nấm hộp tự nhiên 2.5.2 dây chuyền sản xuất nước táo ép pha xiro đường 2.5.3 dây chuyền sản xuất pure chuối 2.5.4 nồi 2 vỏ 2.5.5 tính chi phí hơi cố định 2.5.6 tính chi phí hơi không cố định 2.5.7 biểu đồ hơi 2.5.8 chọn nồi hơi 2.5.9 tính nhiên liệu chương 6: tính tiêu thụ nước 2.6.1 vai trò và yêu cầu nước 2.6.2 tính cung cấp nước 2.6.3 hệ thống thoát nước của nhà máy chương 7: tính xây dựng 2.7.1 tính toán giải pháp các công trình 2.7.2 bảng thống kê các công trình xây dựng trong nhà máy 2.7.3 chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật chương 8: tính điện chương 9: tính kinh tế phần 3: vệ sinh xí nghiệp an toàn lao động phòng cháy chữa cháy kết luận tài liệu tham khảo
Xem thêm

53 Đọc thêm

Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng poóc lăng lò quay phương pháp khô, công suất 1,9 triệu tấn xi măngnăm với cơ cấu sản ph

Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng poóc lăng lò quay phương pháp khô, công suất 1,9 triệu tấn xi măngnăm với cơ cấu sản ph

PHẦN 1 :GIỚI THIỆU CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ XI MĂNG VIỆT NAM CHƯƠNG 2 : ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHƯƠNG 3: NGUYÊN LIỆU VÀ NHIÊN LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG CỦA NHÀ MÁY CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN PHỐI LIỆU PHẦN 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG CHƯƠNG 1: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG CHƯƠNG 2: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHƯƠNG 4: TÍNH NHIỆT CHO HỆ THỐNG LÒ NUNG PHẦN 3 :KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI 1: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU VANGPhần 1: Tổng quan51.1.Nguyên liệu sơri51.1.1.Thành phần hóa học và dinh dưỡng51.1.2.Yêu cầu61.2.Chủng VSV61.3.Sản phẩm rượu sơri7Phần 2: Quy trình sản xuất8Phần 3: Kết quả11BÀI 2: ỨNG DỤNG ENZYME PECTINASE TRONG SẢN XUẤT NƯỚC QUẢ TRONGPhần 1: Tổng quan151.1.Nguyên liệu ổi151.1.1.Đặc điểm chung151.1.2.Thành phần hóa học và dinh dưỡng161.1.3.Chọn ổi để làm nước quả161.2.Giới thiệu chung về Enzyme Pectinase171.3.Ứng dụng của pectinase trong công nghệ thực phẩm17Phần 2: Quy trình sản xuất19Phần 3: Kết quả23BÀI 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM ENZYME BROMELINPhần 1: Tổng quan271.1.Nguyên liệu dứa271.2.Enzyme bromelin271.2.1.Đặc điểm271.2.2.Tính chất của Bromelin281.2.3.Cấu tạo hóa học của Bromelin281.2.4.Hoạt tính của Bromelin:291.2.5.Ứng dụng của Bromelin29Phần 2: Quy trình sản xuất31Phần 3: Kết quả34
Xem thêm

43 Đọc thêm

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến giò chay từ nấm.

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GIÒ CHAY TỪ NẤM.

MỤC LỤC PHẦN 1. MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................ 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 2 1.3. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................ 2 1.4. Yêu cầu nghiên cứu .............................................................................................. 2 1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................. 2 1.5.1. Ý nghĩa khoa học .............................................................................................. 2 1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ............................................................................................... 2 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................... 3 2.1. Tổng quan về nấm ................................................................................................ 3 2.1.1. Khái quát chung về nấm hương ........................................................................ 3 2.1.2. Giới thiệu nấm bào ngư ..................................................................................... 8 2.1.3. Khái quát chung về nấm mèo (mộc nhĩ) ......................................................... 14 2.2. Tổng quan về giò ................................................................................................ 16 2.3. Tổng quan về ăn chay......................................................................................... 17 2.3.1. Khái niệm ........................................................................................................ 17 2.3.2. Lợi ích của việc ăn chay .................................................................................. 17 2.4. Tổng quan về chất kết dính ................................................................................ 19 2.4.1. Agar ................................................................................................................. 19 2.3.2. Carrageenan ..................................................................................................... 21 2.3.3. Tổng quan về gelatin ....................................................................................... 24 PHẦN 3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 26 3.1. Nguyên vật liệu, hóa chất và thiết bị nghiên cứu ............................................... 26 3.1.1. Nguyên liệu ..................................................................................................... 26 3.1.2. Vật liệu ............................................................................................................ 26 3.1.3. Hóa chất .......................................................................................................... 26 3.1.4. Dụng cụ và thiết bị .......................................................................................... 26 3.2. Địa điểm và thời gian thực tập ........................................................................... 26 3.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 27 3.4.1. Phương pháp hóa lý, hóa sinh ......................................................................... 27 3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm. ....................................................................... 30 3.4.3. Phương pháp đánh giá cảm quan .................................................................... 34 3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................................... 34 9 3.5. Sơ đồ sản xuất giò dự kiến ................................................................................. 35 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................... 38 4.1. Kết quả của xác định độ ẩm của nguyên liệu ..................................................... 38 4.2. Kết quả nghiên cứu xử lý nguyên liệu ............................................................... 38 4.2.1. Kết quả nghiên cứu xử lý nguyên liệu nấm hương ......................................... 38 4.1.2. Kết quả nghiên cứu xử lý nguyên liệu nấm bào ngư ...................................... 39 4.1.3. Kết quả nghiên cứu xử lý mộc nhĩ .................................................................. 40 4.2. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ phối trộn các loại nguyên liệu cho sản phẩm giò chay ..................................................................................................................... 41 4.3. Kết quả nghiên cứu các thông số cho quá trình xào nấm .................................. 43 4.3.1. Kết quả xác định tỷ lệ dầu ăn cho quá trình xào nấm ..................................... 43 4.3.2. Kết quả xác định hàm lượng bột canh cho quá trình xào nấm ........................ 43 4.3.3. Kết quả xác định hàm lượng mì chính cho quá trình xào nấm ....................... 44 4.3.4. Kết quả xác định tỷ lệ hạt tiêu cho quá trình xào nấm .................................... 45 4.4. Kết quả nghiên cứu xác định loại và tỷ lệ chất tạo cấu trúc cho sản phẩm giò từ nấm ............................................................................................................................ 45 4.4.1. Kết quả nghiên cứu lựa chọn chất tạo cấu trúc cho sản phẩm ........................ 45 4.4.2. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ bổ sung dịch agar thích hợp .................................... 46 4.5. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng và chỉ tiêu vi sinh của giò nấm ....... 48 4.6. Đề xuất quy trình sản xuất giò chay từ nấm....................................................... 48 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 52 5.1. Kết luận .............................................................................................................. 52 5.2. Kiến nghị ............................................................................................................ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 53
Xem thêm

63 Đọc thêm

Thiết kế dây chuyền sản xuất sữa tươi

THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỮA TƯƠI

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................................... 3PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG .............................................................................................................. 4I. Giới thiệu chung về ngành sữa ........................................................................................................... 41. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trên thế giới .................................................................................... 42. Lịch sử hình thành ngành sữa ở Việt Nam ..................................................................................... 4 3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sữa ở Việt Nam .............................................................................. 5 4. Thị trƣờng tiêu thụ sữa thanh trùng ngày nay ................................................................................ 65. Sự biến chất và các dạng biến chất của sữa .................................................................................... 6II. SỮA NGUYÊN LIỆU ........................................................................................................................... 81. Giới thiệu nguyên liệu sữa ................................................................................................................. 82. Thành phần hóa học của sữa .............................................................................................................. 92.1. Chất béo .......................................................................................................................................... 92.2. Protein ............................................................................................................................................. 92.3. Đƣờng Lactose ..................................................................................................................................102.4. Các loại muối khoáng ....................................................................................................................102.5. Axit hữu cơ ....................................................................................................................................102.6. Vitamin ..........................................................................................................................................102.7. Các enzym .....................................................................................................................................112.8. Vi sinh vật có trong sữa .................................................................................................................112.9. Nƣớc ..............................................................................................................................................112.10. Chất khoáng.................................................................................................................................11PHẦN 2: LỰA CHỌN VÀ THUYẾT MINH ..........................................................................................12SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ..................................................................................12I. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ...............................................................................131. Tiếp nhận nguyên liệu ......................................................................................................................132. Kiểm tra chất lƣợng ..........................................................................................................................133. Làm lạnh bảo quản ...........................................................................................................................144. Gia nhiệt ...........................................................................................................................................145. Ly tâm làm sạch ...............................................................................................................................146. Tiêu chuẩn hóa .................................................................................................................................157. Đồng hóa ..........................................................................................................................................15GVHD: T.S VŨ THU TRANGĐẶNG THỊ THÙY TRANG Page 28. Thanh trùng ......................................................................................................................................169. Làm nguội .......................................................................................................................................1610. Tạm chứa ......................................................................................................................................1611. Rót vô trùng, đóng hộp ................................................................................................................1612. Sản phẩm ......................................................................................................................................17PHẦN 3: TÍNH SẢN XUẤT ..................................................................................................................181. Tính lý thuyết của sản phẩm sữa ......................................................................................................182. Tính thực tế của sản phẩm ................................................................................................................193. Tính vật liệu cần sản xuất .................................................................................................................20Phần 4: LỜI KẾT .....................................................................................................................................22
Xem thêm

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ hóa dầu ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ XYCLAR TỪ LPG

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ XYCLAR TỪ LPG

NỘI DUNG CHÍNHMục Lục1Mở đầu2Phần 1.Tổng Quan31.1.Giới thiệu của nguyên liệu LPG31.1.1.Các đặc tính của LPG :51.1.2.Các phương pháp tồn chứa và bảo quản71.2.Giới thiệu về sản phẩm81.2.1.Các nguồn cung cấp hydrocacbon thơm.91.2.2.Các tính chất vật lý của Aromatic ……………….91.2.3.Tính chất hóa học của BenzenToluenXylen101.2.4. Ứng dụng của hợp chất thơm:13Phần 2.Công nghệ Xyclar152.1.Quá trình phát triển của công nghệ Xyclar152.2.Sơ đồ công nghệ162.3. Quá trình biến đổi hóa học162.4.Xúc tác của quá trình182.5.Các thiết bị chính và lưu trình công nghệ192.5.1. Bộ phận lò phản ứng Reactor192.5.2.Bộ phận tái sinh xúc tác212.6.Sản phẩm của quá trình23Phần 3.So sánh và lựa chọn công nghệ23Kết luận26Tài liệu tham khảo27
Xem thêm

25 Đọc thêm

Công bố và giới thiệu các giải pháp và phần mềm giáo dục mới 2010

CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU CÁC GIẢI PHÁP VÀ PHẦN MỀM GIÁO DỤC MỚI 2010

Công bố và giới thiệu các giải pháp và phần mềm giáo dục mới 2010

49 Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIEM CHƯNG CẤT CỒN 091213

MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIEM CHƯNG CẤT CỒN 091213

= 0,008Tính toán cân bằng vật liệu của tháp:F.xf = W.xw +P.xpF = W +PTrong đó:F: Lượng hỗn hợp đầu cho vào tháp: Kmol/sW: Lượng sản phẩm đáy, Kmol/sP: Lượng sản phẩm đỉnh, Kmol/sxf , xw , xp : Nồng độ phần mol của cấu tử dễ bay hơi trong hỗn hợp đầu,đáy và đỉnh tháp.3.Xác định số bậc thay đổi nồng độ-Vẽ đường cong cân bằng theo số liệu cân bằng lỏng – hơi (tratrong sổ tra cứu)-Vẽ đường nồng độ làm việc của đoạn luyện và đoạn chưng (chú ýđổi nồng độ từ phần khối lượng hay phần thể tích ra phần mol).Ta có phương trình đường nồng độ làm việc của đoạn luyện= 0,428x+0,312Y=Phương trình làm việc của đoạn chưng:
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH về QUÁ TRÌNH REFORMING xúc tác

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC

nội dung chính: Giới thiệu chung Mục đích Nguyên liệu Sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng Bản chất Sơ đồ công nghệ Giới thiệu chung Mục đích Nguyên liệu Sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng Bản chất Sơ đồ công nghệ Giới thiệu chung Mục đích Nguyên liệu Sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng Bản chất Sơ đồ công nghệ Giới thiệu chung Mục đích Nguyên liệu Sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng Bản chất Sơ đồ công nghệ Giới thiệu chung Mục đích Nguyên liệu Sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng Bản chất Sơ đồ công nghệ Giới thiệu chung Mục đích Nguyên liệu Sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng Bản chất Sơ đồ công nghệ
Xem thêm

28 Đọc thêm

bài thuyết trình izome hóa

BÀI THUYẾT TRÌNH IZOME HÓA

Giới thiệu và mục đích Nguyên liệu và sản phẩm Cơ sở lý thuyết của quá trình izome hóa Sơ đồ công nghệ Kết luận Tài liệu tham khảo Giới thiệu và mục đích Nguyên liệu và sản phẩm Cơ sở lý thuyết của quá trình izome hóa Sơ đồ công nghệ Kết luận Tài liệu tham khảo Giới thiệu và mục đích Nguyên liệu và sản phẩm Cơ sở lý thuyết của quá trình izome hóa Sơ đồ công nghệ Kết luận Tài liệu tham khảo Giới thiệu và mục đích Nguyên liệu và sản phẩm Cơ sở lý thuyết của quá trình izome hóa Sơ đồ công nghệ Kết luận Tài liệu tham khảo Giới thiệu và mục đích Nguyên liệu và sản phẩm Cơ sở lý thuyết của quá trình izome hóa Sơ đồ công nghệ Kết luận Tài liệu tham khảo Giới thiệu và mục đích Nguyên liệu và sản phẩm Cơ sở lý thuyết của quá trình izome hóa Sơ đồ công nghệ Kết luận Tài liệu tham khảo
Xem thêm

28 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH UML GIỚI THIỆU VỀ RUP

GIÁO TRÌNH UML GIỚI THIỆU VỀ RUP

n WHO worker, HOW Activities, WHAT TRANG 7 THEO TRỤC HOÀNH _Các giai đoạn phase_ Inception Elaboration Construction Transition Khởi đầu Triển khai Xây dựng Chuyển giao Trực quan hóa Kiến[r]

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề