ĐẠI HỘI VI VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG.THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI THỜI KÌ 1986-1991

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐẠI HỘI VI VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG.THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI THỜI K...":

Bài 27 ( Hết): Đất nước trên con đường đổi mới ( 1986 2000)

BÀI 27 ( HẾT): ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ( 1986 2000)

Soạn bài online – Ôn thi môn Lịch Sử Việt Nam BÀI 27: ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986 – 2000 1. Bối cảnh.  Hơn 10 năm cả nước tiến hành xây dựng CNXH, Đảng và nhân dân ta vừa làm vừa t&i[r]

3 Đọc thêm

Đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng Cộng Sản VN?
2. Trình bày các giai cấp trong xã hội VN thuộc địa nửa phong kiến?
3. Ý nghĩa sự ra đời của ĐCS VN?
4. Nội dung cơ bản của luận cương Chính trị tháng 101930?
5. Nội dung của cương lĩnh Chính trị đầu tiên được thông qua[r]

54 Đọc thêm

NÊU NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 NHƯ THẾ NÀO ?

NÊU NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỪNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 NHƯ THẾ NÀO ?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lí của Nhà nước  trong thập niên cả  nướ[r]

4 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghi[r]

12 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

HÃY NÊU NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG.

HÃY NÊU NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG.

Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lí của Nhà nước[r]

5 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986-2000)

Đường lối đổi mới của Đảng. Đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2000 đã được thực hiện qua 3 kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986)[r]

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sử năm 2015 - Bình Định

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN SỬ NĂM 2015 - BÌNH ĐỊNH

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÚ MỸ Môn: LỊCH SỬ 12 – Thời gian: 45 phút Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của[r]

1 Đọc thêm

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIA

Lời mở đầu
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã được thực hiện hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua thế giới và đất nước đã có rất nhiều biến đổi phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc[r]

37 Đọc thêm

một số biện pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Trước 1986 cơ chế quản lý kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, dần dần cơ chế này đã bộc lộ những khiếm khuyết của nó. Do nhiều nguyên nhân trong đó có cả sai lầm về lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội, chủ quan, duy ý chí làm cho nền kinh tế rơi vào giai đoạn khủng hoảng[r]

76 Đọc thêm

SLIDE BÀI THUYẾT TRÌNH: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCS VIỆT NAM

SLIDE BÀI THUYẾT TRÌNH: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCS VIỆT NAM

• Giống nhau:Xác định được kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủnghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung nhân loại.• Khác nhau: (Bảng)Đại hội VI đến VIII•Đây là giai đoạn hình thành và phát triển tư duy của Đảng về kinh tế thị trường.So với thời kì đổi mới, nhận t[r]

Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

Đảng lãnh đạo đường lối kinh tế sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12-1986)

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN VI (12-1986)

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoả[r]

25 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghi[r]

39 Đọc thêm

Quá trình pháp triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2010

QUÁ TRÌNH PHÁP TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực tiễn phát triển các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới, đặc
biệt trong bối cảnh hiện nay, trước tác động tích cực của nền kinh tế thị
trường, Đảng, Nhà nước đang quyết tâm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp
tục đẩy mạnh cổ[r]

194 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ: CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI Ở PHƯỜNG QUANG TRUNG (THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH) GIAI ĐOẠN 1986 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ: CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI Ở PHƯỜNG QUANG TRUNG (THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH) GIAI ĐOẠN 1986 2014

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới là vấn đề sống còn của nước ta và là quy luật phát triển của lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 121986) của Đảng đã nêu ra quan điểm đổi mới triệt để và toàn diện, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng ki[r]

118 Đọc thêm

CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 TT

CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 TT

Trước tiên, phải kể đến sự thay đổi về bối cảnh lịch sử - xã hội. Cuối1986, Đại hội Đảng VI được tiến hành, đánh dấu sự đổi mới về tư duycủa Đảng và của toàn xã hội. Sau mốc thời gian đáng nhớ này, hoàncảnh sáng tác và cảm nhận văn chương đã có rất nhiều thay đổi. Nhiềuvấn đề đư[r]

54 Đọc thêm

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là tha[r]

1 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VLN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VLN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

30Trong thời kỳ này, nhiệm vụ chính của nhà máy là: Vừa xây dựng, vừasản xuất, sửa chữa vũ khí, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Namđội ta. Đó là nhiệm vụ của toàn quân ta, của đất nước ta, của tất cả mọi cánbộ, chiến sỹ trong quân đội…”* Giai đoạn 1987 -1996: Tiếp tục phát triển năng lực sản[r]

53 Đọc thêm

Cùng chủ đề