BÀI GIẢNG 4. ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ: NHỮNG NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÂU CHUYỆN THỰC TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài giảng 4. Đàm phán quốc tế: Những nguyên tắc, phương pháp và câu chuyện thực tế":

ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


Tiến trình đàm phán cắt giảm phát thải KNK
-- Lần Lần đầu đầu tiên, tiên, CP CP các các nước nước chấp chấp nhận nhận hạn hạn chế chế các các phát phát thải thải KNK
KNK của của nước nước mình mình bằng bằng những những ràng ràng buộc buộc pháp pháp lý lý

19 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ: BÀI 1 – THS. BÙI THỊ THU

BÀI GIẢNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ: BÀI 1 – THS. BÙI THỊ THU

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 1: Lý luận chung về tư pháp quốc tế trình bày được khái niệm Tư pháp quốc tế; đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế; khái niệm nguồn của Tư pháp quốc tế và các loại nguồn trong Tư pháp quốc tế; nguyên tắc cơ bản trong Tư pháp quốc tế; phân[r]

29 Đọc thêm

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP THƯƠNG LƯỢNG Vấn đề Đàm phán mềm Đàm phán cứng Đàm phán nguyên tắc Đối tác Bè bạn Địch thủ Người cộng tác Mục tiêu Đạt được thỏa thuận Giành thắng lợi Giải quyết công việc hi[r]

27 Đọc thêm

4 NGUYÊN TẮC KHI ĐÀM PHÁN LƯƠNG BỔNG

4 NGUYÊN TẮC KHI ĐÀM PHÁN LƯƠNG BỔNG


4 nguyên tắc khi đàm phán lương bổng ! Khi đ i xin vi ệ c v ấ n đề l ươ ng b ổ ng v ừ a là v ấ n đề r ấ t quan tr ọ ng nh ư ng l ạ i t ế nh ị và nh ạ y c ả m. V ậ y chúng ta nên làm th ế nào để đạ t đượ c hi ệ u qu ả cao nh ấ t khi đ àm phán l ươ ng b ổ ng v ớ i[r]

2 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

• Những người đàm phán giỏi đặt ra các mục tiêu của họ trong một phạm vi nhất định, điều này cĩ thể hiểu như là "chúng tơi hy vọng nhận được 2 đơ la, nhưng nếu chúng tơi chỉ nhận được cĩ 1.50 đơ la thì cũng được".Điều cĩ nghĩa là người đàm phán giỏi rất linh hoạt.
Những ng[r]

32 Đọc thêm

Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 5 – ThS. Bùi Thị Thu

BÀI GIẢNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ: BÀI 5 – THS. BÙI THỊ THU

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 5: Xung đột thẩm quyền trong tư pháp quốc tế được biên soạn với các nội dung khái niệm xung đột thẩm quyền trong Tư pháp quốc tế; đặc trưng và nguyên tắc cơ bản của xung đột thẩm quyền; phương pháp giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử theo các quy định của Điều ước q[r]

21 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG CƠ BẢN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG CƠ BẢN

ĐÀM PHÁN KIỂU NGUYÊN TẮC • Đàm phán kiểu nguyên tắc hay còn gọi là THUẬT THƯƠNG LƯỢNG HARVARD • Có 4 đặc điểm: o Tách biệt cảm xúc và công việc TRANG 12 BẢNG SO SÁNH 3 HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN[r]

36 Đọc thêm

KY NANG DAM PHAN VA THUONG LUONG CO BAN

KY NANG DAM PHAN VA THUONG LUONG CO BAN

ĐÀM PHÁN KIỂU NGUYÊN TẮC • Đàm phán kiểu nguyên tắc hay còn gọi là THUẬT THƯƠNG LƯỢNG HARVARD • Có 4 đặc điểm: o Tách biệt cảm xúc và công việc TRANG 12 BẢNG SO SÁNH 3 HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN[r]

36 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ: BÀI 4 – THS. BÙI THỊ THU

BÀI GIẢNG TƯ PHÁP QUỐC TẾ: BÀI 4 – THS. BÙI THỊ THU

Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 4: Áp dụng pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế được biên soạn với mục tiêu trình bày được ý nghĩa và các trường hợp phải áp dụng pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài; nguyên tắc áp dụng áp dụng pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài; cách[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 1 - TRẦN VĂN CỦA

BÀI GIẢNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 1 - TRẦN VĂN CỦA

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về đàm phán kinh doanh, các nguyên tắc của đàm phán kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán kinh doanh, năng lực và ưu thế trong đàm phán kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi ti[r]

Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.1. Xây dựng chiến lợc phát triển và hợp tác ổn định, lâu dài... 8 5 2.2. á p dụng các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý chất
lợng……………………………………………………………….. 8 6 2.3. Chủ động thâm nhập thị trờng EU…………………………… 8 6 2.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ đàm phán…………………………….. 8 8

3 Đọc thêm

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 (tt) - Trần Văn Của

BÀI GIẢNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 2 (TT) - TRẦN VĂN CỦA

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 (tt) tiếp tục trình các kiểu đàm phán trong kinh doanh như: Các phong cách/ chiến lược, kiểu công tác, kiểu thỏa hiệp, kiểu dàn xếp/ hòa giải, kiểu kiểm soát, kiểu tránh né, các nguyên tắc chung khi sử dụng các phong cách đàm phán. Mời các bạn cùng tham[r]

11 Đọc thêm

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 - Trần Văn Của

BÀI GIẢNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 2 - TRẦN VĂN CỦA

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Các kiểu đàm phán trong kinh doanh, đàm phán kiểu mềm, đàm phán kiểu cứng, đàm phán kiểu nguyên tắc, so sánh giữa các kiểu đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6 Đọc thêm

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

• Những người đàm phán giỏi đặt ra các mục tiêu của họ trong một phạm vi nhất định, điều này cĩ thể hiểu như là "chúng tơi hy vọng nhận được 2 đơ la, nhưng nếu chúng tơi chỉ nhận được cĩ 1.50 đơ la thì cũng được".Điều cĩ nghĩa là người đàm phán giỏi rất linh hoạt.
Những ng[r]

32 Đọc thêm

Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 4: Tiến hành đàm phán

BÀI GIẢNG GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN BÀI 4 TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN

Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 4: Tiến hành đàm phán

46 Đọc thêm

CÁC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

CÁC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀM PHÁN TRANG 2 VẤN ĐỀ ĐÀM PHÁN MỀM ĐÀM PHÁN CỨNG ĐÀM PHÁN NGUYÊN TẮC Đối tác Bè bạn Địch thủ Người cộng tác Mục tiêu Đạt được thỏa thuận Giành được thắng lợi Giải q[r]

32 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MARKETING QUỐC TẾ CHAPTER 6

BÀI GIẢNG MARKETING QUỐC TẾ CHAPTER 6

ĐỊNH GIÁ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG PENETRATION: _GIÁ THẤP NGAY TỪ ĐẦU, SAU ĐÓ TĂNG DẦN LÊN._ _TĂNG NHANH SẢN LƯỢNG VÀ THỊ PHẦN._ _ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:_ • Sản phẩm có nhu cầu thuộc loại co giãn [r]

16 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LUẬT HÀNH CHÍNH 1: BÀI 4 - TS. TẠ QUANG NGỌC

BÀI GIẢNG LUẬT HÀNH CHÍNH 1: BÀI 4 - TS. TẠ QUANG NGỌC

Bài giảng Luật hành chính 1 - Bài 4: Hình thức, phương pháp và nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hình thức quản lý hành chính nhà nước; phương pháp quản lý hành chính nhà nước; các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CỦA THẦY NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÀI GIẢNG MÔN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CỦA THẦY NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÀI GIẢNG MÔN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CỦA THẦY NGUYỄN TẤN ĐẠT
CHƯƠNG III: CÁC MÔ HÌNH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
CHƯƠNG IV: QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
BÀI GIẢNG MÔN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CỦA THẦY NGUYỄN TẤN ĐẠT
CHƯƠNG III: CÁC MÔ HÌN[r]

86 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP MBA (BẢN TIẾNG VIỆT)

BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP MBA (BẢN TIẾNG VIỆT)

3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀM PHÁN Đàm phán cĩ thể chia ra làm 3 phương pháp VẤN ĐỀ ĐÀM PHÁN MỀM ĐÀM PHÁN CỨNG ĐÀM PHÁN NGUYÊN TẮC Đối tác Bè bạn Địch thủ Người cộng tác Mục tiêu Đạt được thỏa[r]

7 Đọc thêm