ĐỊA LÍ LỚP 10 BÀI 30 THỰC HÀNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỊA LÍ LỚP 10 BÀI 30 THỰC HÀNH":

trắc nghiệm địa lí lớp 10 học kì 2

trắc nghiệm địa lí lớp 10 học kì 2

câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 học kì 2 có đáp án theo từng bài............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đọc thêm

Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA

LUẬN VĂN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẮC NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PISA

Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 2 4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 3 5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ....................................................................... 3 6. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 5 7. Quan điểm nghiên cứu .................................................................................. 5 8. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 7 9. Cấu trúc luận văn .......................................................................................... 8 PHẦN NỘI DUNG .......................................................................................... 9 Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẮC NINH THEO ĐỊNH HƢỚNG PISA .................................................... 9 1.1. Định hƣớng đổi mới giáo dục của nƣớc ta sau 2015 ................................. 9 1.1.1. Đổi mới mục tiêu giáo dục ...................................................................... 9 1.2. Đổi mới nội dung giáo dục....................................................................... 10 1.1.3. Đổi mới phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục......... 10 1.1.4. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ............................................................................................... 10 Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA 1.2. Bài toán nhận thức - Vai trò của bài toán nhận thức................................ 12 1.3. PISA – Vai trò của bài toán PISA trong dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực............................................................................................................ 13 1.3.1. PISA là gì?............................................................................................. 13 2 1.3.2. Mục đích của PISA................................................................................ 14 1.3.3. Đặc điểm của PISA ............................................................................... 15 1.3.4. Những năng lực được đánh giá trong PISA.......................................... 16 1.3.4.1. Năng lực toán học phổ thông............................................................. 16 Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA 1.3.4.2. Năng lực đọc hiểu phổ thông:............................................................ 17 1.3.4.3. Năng lực khoa học phổ thông:........................................................... 20 1.4. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình Địa lí 10 – Chuyên .............................. 25 1.4.1 Mục tiêu chương trình............................................................................ 25 1.4.2. Nội dung chương trình .......................................................................... 26 1.5. Đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của học sinh lớp 10 – THPT ......... 30 Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA 1.5.1. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 10 - THPT................................ 30 1.5. 2. Đặc điểm nhận thức ............................................................................. 31 1.6. Hiện trạng của việc xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trƣờng trung học phổ thông Chuyên theo định hƣớng PISA ................................................................................................................ 33 1.6.1. Khảo sát với GV .................................................................................... 34 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1.................................................................................. 42 Luận văn Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 – CHUYÊN, THEO ĐỊNH HƢỚNG PISA ....................................................................... 43 2.1. Những nguyên tắc của việc xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA . ........................... 43 2.1.1. Đảm bảo tính khoa học và tính vừa sức đối với HS ............................. 43 2.1. 2. Đảm bảo tính hệ thống và liên hệ với thực tiễn.................................. 44 2.1.3. Đảm bảo tính giáo dục.......................................................................... 45 2.1.4. Đảm bảo nguyên tắc tự lực và phát triển tư duy cho HS...................... 45 3 2.2. Quy trình xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA. .......................................................... 46 2.3. Các dạng bài toán trong dạy học Địa lí 10 – chuyên, theo định hƣớng PISA ................................................................................................................ 57 2.3.1. Bài toán phát triển năng lực đọc hiểu................................................... 57 2.3.3. Bài toán phát triển năng lực vận dụng kiến thức khoa học địa lí......... 79 2.4. Thiết kế giáo án........................................................................................ 89 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2.................................................................................. 90 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ............................................... 91 3.1. Mục đích và nhiệm vụ, nguyên tắc thực nghiệm ..................................... 91 3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ............................................................ 91 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ............................................................ 91 3.1.3. Nguyên tắc thực nghiệm........................................................................ 91 3.2. Tổ chức thực nghiệm................................................................................ 92 3.2.1. Địa bàn thực nghiệm............................................................................. 92 3.2.2. Cách thức tổ chức thực nghiệm ............................................................ 92 3.2.2.1. Thời gian thực nghiệm ....................................................................... 92 3.2.2.2. Đối tượng thực nghiệm ...................................................................... 92 3.3. Nội dung thực nghiệm.............................................................................. 93 3.4. Kết quả thực nghiệm ................................................................................ 96 3.4.2. Xử lí kết quả thực nghiệm ..................................................................... 96 3.4.2. Nhận xét kết quả thực nghiệm............................................................... 98 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3................................................................................ 103 PHẦN KẾT LUẬN...................................................................................... 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 106 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục định hƣớng phát triển năng lực nhằm đảm bảo quá trình đầu ra của quá trình dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức vào tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho học sinh năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp trong tƣơng lai.Vì vậy, dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS về trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với các tình huống của cuộc sống. PISA là chƣơng trình đánh giá giáo dục về năng lực phổ thông của HS ở độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia (OECD khởi xƣớng và chỉ đạo thực hiện). Nội dung đánh giá của PISA hoàn toàn đƣợc xác định dựa trên các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống tƣơng lai. Các bài toán của PISA đều là các câu hỏi dựa trên các tình huống của đời sống thực, nhiều tình huống đƣợc lựa chọn không phải chỉ để HS thực hiện các thao tác về tƣ duy, mà còn để HS ý thức về các vấn đề xã hội, vấn đề toàn cầu. Mục tiêu của môn Địa lí lớp 10 – Chuyên là góp phần hoàn thiện học vấn phổ thông cho HS, đáp ứng mục tiêu giáo dục và phát triển con ngƣời Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập và phát triển đất nƣớc. Ngoài việc đƣợc trang bị những kiễn thức cơ bản về Trái Đất với ý nghĩa là môi trƣờng sống của con ngƣời (các thành phần cấu tạo và tác động qua lại của chúng, một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí); dân cƣ cùng các hoạt động của dân cƣ trên Trái Đất cũng nhƣ mối quan hệ giữa dân cƣ và hoạt động sản xuất với môi trƣờng; củng cố và tiếp tục hoàn thiện các kĩ năng Địa lí thì HS còn đƣợc tập trung rèn luyện và phát triển một số năng lực có tính chuyên sâu dành cho đối tƣợng HS Giỏi nhƣ năng lực tính toán, năng lực đọc hiểu, năng lực vận dụng khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, … Vì vậy, việc 2 xây dựng và sử dụng các bài toán theo định hƣớng PISA để tổ chức quá trình học tập cho HS là một trong những giải pháp đổi mới phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng tiếp cận năng lực, nhất là phát triển năng lực tính toán, năng lực vận dụng khoa học, năng lực đọc hiểu cho HS. Từ những lí do trên, để nâng cao chất lƣợng dạy học, đáp ứng mục tiêu giáo dục sau 2015, chúng tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hướng PISA” để làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 ở trƣờng trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh theo định hƣớng PISA nhằm để nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí ở nhà trƣờng phổ thông theo định hƣớng phát triển năng lực. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA. - Xác định đƣợc các nguyên tắc và yêu cầu của việc xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA. - Đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA. - Thiết kế giáo án và thực nghiệm sƣ phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài. - Đƣa ra các đề xuất và kiến nghị của việc xây dựng và sử dụng các bài toán nhận thức trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA. 3 4. Giả thuyết khoa học Nếu biết xây dựng và sử dụng các bài toán trong dạy học Địa lí 10 – Chuyên, theo định hƣớng PISA thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học bộ môn theo định hƣớng phát triển năng lực. 5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu PISA là chƣơng trình đánh giá giáo dục về năng lực phổ thông của HS ở độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. PISA đã chú trọng xem xét và đánh giá ở một số vấn đề nhƣ: Chính sách công (public policy), hiểu biết phổ thông (literacy), học tập suốt đời (lifelong leaning). Đặc biệt PISA chú trọng trong việc xem xét đánh giá về các năng lực của HS trong việc ứng dụng các kiến thức, kĩ năng phổ thông vào các tình huống thực tiễn. Các bài toán của PISA đều là các câu hỏi dựa trên các tình huống của đời sống thực, nhiều tình huống đƣợc lựa chọn không phải chỉ để HS thực
Xem thêm

115 Đọc thêm

Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực

LUẬN VĂN SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 - THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10-THPT theo định hướng phát triển năng lực MỤC LỤC MỤC LỤC..............................................................................................................1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................4 DANH MỤC CÁC BẢNG.....................................................................................5 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ. ............................................................6 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra giữalớp TN và lớp ĐC. (Trƣờng THPT Yên Viên, Hà Nội)…………………………. ............................6 PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................7 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ......................................................................................7 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..............................................................................8 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU..............................................................................8 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC..............................................................................8 5. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..........................................................8 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...............................................................................16 7. QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU.........................................................................17 7.1. Nhóm các quan điểm nghiên cứu ...............................................................17 7.2. Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu..........................................................20 8. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI........................................................................................22 PHẦN NỘI DUNG ..............................................................................................23 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 - THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.................................................................23 1.1. Một số vấn đề về đổi mới giáo dục theo định hƣớng phát triển năng lực..23 1.1.1. Chương trình giáo dục định hướng năng lực ........................................23 1.1.2. Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực.................25 1.2. Dạy học tích hợp và vai trò của dạy học tích hợp trong trƣờng THPT......28 Luận văn: Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10-THPT theo định hướng phát triển năng lực 2 1.2.1.Khái niệm về dạy học tích hợp................................................................28 1.2.2.Tại sao phải dạy học tích hợp?...............................................................29 1.2.3. Các mức độ tích hợp trong dạy học tích hợp.........................................31 1.3. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình môn Địa lí 10 - THPT...........................33 1.3.1 Mục tiêu chương trình môn Địa lí lớp 10 - THPT..................................33 1.3.2. Nội dung chương trình Địa lí lớp 10 - THPT ........................................34 1.4.Tâm sinh lí lứa tuổi và trình độ nhận thức của HS......................................37 1.4.1.Đặc điểm tâm lí lứa tuổi THPT...............................................................37 1.4.2.Trình độ nhận thức của HS và sự cần thiết của việc sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 10 - THPT ........................................................39 1.5. Hiện trạng của việc sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí ở nhà trƣờng phổ thông................................................................................................40 1.5.1. Về phía giáo viên....................................................................................41 1.5.2.Về phía HS...............................................................................................42 Tiểu kết chƣơng 1 ..............................................................................................44 CHƢƠNG 2. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10-THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG..................................................45 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.................................................................................45 2.1. Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của việc sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 10 - THPT theo định hƣớng phát triển năng lực........................45 2.1.2. Đảm bảo tính hệ thống và liên hệ với thực tiễn....................................46 2.1.3. Đảm bảo tính giáo dục...........................................................................47 2.1.4. Đảm bảo nguyên tắc tự lực và phát triển tư duy cho HS.......................48 2.2. Quy trình sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 10 - THPT theo định hƣớng phát triển năng lực..........................................................................48 2.2.1. Xác định mục tiêu bài học và các hoạt động nhận thức........................49 Luận văn: Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10-THPT theo định hướng phát triển năng lực 3 2.2.1.1. Xác định mục tiêu bài học ................................................................49 2.2.1.2. Xác định các hoạt động nhận thức của bài học ...............................51 2.2.2. Xác định các địa chỉ sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 10 - THPT, theo định hướng phát triển năng lực ............................................52 2.2.3. Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thích hợp cho việc sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 10 – THPT..........................66 2.4.Thiết kế giáo án có sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 10 – THPT theo định hƣớng phát triển năng lực.......................................................78 CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ........................................................80 3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm...............................................................80 3.2. Nguyên tắc thực nghiệm.............................................................................80 3.3. Trƣờng thực nghiệm và đối tƣợng thực nghiệm.........................................81 3.4. Phƣơng pháp thực nghiệm..........................................................................81 3.5. Nội dung thực nghiệm ................................................................................82 3.6. Tổ chức thực nghiệm ..................................................................................82 3.7. Kết quả thực nghiệm...................................................................................84 3.7.1. Về định tính ............................................................................................84 3.7.2. Về định lượng.........................................................................................85 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra giữa lớp TN và lớp ĐC ...85 (Trường THPT Yên Viên, Hà Nội).....................................................................85 (Trường THPT Lê Ngọc Hân, Hà Nội)................................................................86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..............................................................................88 1.Kết luận...........................................................................................................88 2. Kiến nghị........................................................................................................89 TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................91 Luận văn: Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10-THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực
Xem thêm

109 Đọc thêm

Hướng dẫn kĩ năng lựa chọn và vẽ biểu đồ Địa lí cho học sinh lớp 9

HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG LỰA CHỌN VÀ VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH LỚP 9

Thực tế, qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kì và qua các kì thi học sinh giỏi bộ môn Địa lí ở trường THCS, thì điểm thi phần thực hành về vẽ biểu đồ Địa lí thường thấp, do kĩ năng thực hành địa lí nói chung và kĩ năng vẽ biểu đồ Địa lí nói riêng còn nhiều hạn chế. Hơn thế nữa, trong các nhà trường hiện nay, chưa có tài liệu quy định thống nhất và hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kĩ thuật thể hiện biểu đồ Địa lí. Điều đó càng làm cho việc giảng dạy của các giáo viên và học tập của học sinh có nhiều phần lúng túng, đặc biệt là đối với các giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì những lí do trên nên tôi đưa ra đề tài “Hướng dẫn kĩ năng lựa chọn và vẽ biểu đồ Địa lí cho học sinh lớp 9” để trao đổi nhằm có biện pháp tốt nhất về việc rèn kĩ năng lựa chọn và vẽ biểu đồ địa lí cho HS lớp 9 để phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng và học sinh lớp 9 nói chung đạt hiệu quả cao
Xem thêm

19 Đọc thêm

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GDCD THPT 2016 - 2017

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GDCD THPT 2016 - 2017

Đầy đủ kế hoạch giảng dạy môn GDCD 3 khối 10, 11,12 nha: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GDCD KHỐI LỚP:10 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 2017(Tổng số: 18 tiết)Số lần kiểm tra thường xuyên: 1 bài 15 phút; 1 lần kiểm tra miệng trở lênSố lần kiểm tra định kỳ: 1 bài từ 1 tiết ;1 bài kiểm tra học kỳTuần(Ngày,tháng, nămThứ tự tiết (theo PPCT)Tên bài chủ đềNội dung điều chỉnh dạy học Chuẩn bị của GV – HS(Thiết bị dạy học, tài liệu, các điều kiện khác)Báo giảng(Lớp, ngày dạy)0122 278 20161Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (T1 Mục 1 a, b) Sách GDCD 10, sách GV. Lịch sử triết học. MácĂng ghen toàn tập; Lê nin toàn tâp; kho tàng thần thoại Việt Nam10A1: 10A2:10A3:10A4:10A5:10A6:10A7:02(29839)2Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (T2 Mục 1c, mục 2)Mục 2:không PT Câu hỏi 2 phần bài tập không yc hs trả lời Sách GDCD 10, sách GV. Lịch sử triết học. MácĂng ghen toàn tập; Lê nin toàn tâp; kho tàng thần thoại Việt Nam10A1: 10A2:10A3:10A4:10A5:10A6:10A7:3(59109)3Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (T1: Mục 1) Sách GDCD 10, sách GV. Sách bài tập thực hành. Bài tập trắc nghiệm10A1: 10A2:10A3:10A4:10A5:10A6:10A7:
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tuyển tập những bài viết hay về kinh nghiệm học tập môn địa lý ôn thi tốt nghiệp THPT đại học đạt điểm cao

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI VIẾT HAY VỀ KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÝ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT ĐẠI HỌC ĐẠT ĐIỂM CAO

Những lưu ý khi ôn tập kỹ năng thực hành Địa lí Cô Cao Thị Thư giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 1 (Thanh Hóa) chia sẻ những nội dung cơ bản cần lưu ý trong ôn tập kĩ năng thực hành Địa lí. Nắm chắc công thức tính toán Trước hết, để học sinh có thể thực hiện được phần xử lí số liệu trong các bài thực hành nhận xét bảng số liệu và vẽ biểu đồ, giáo viên tổng hợp một số công thức thường dùng để tính toán sau đó cho học sinh thực hành (thực hiện ở phần nhận xét bảng số liệu và vẽ biểu đồ). Các công thức bao gồm:
Xem thêm

17 Đọc thêm

BAI GIANG LUU HUYNH HOA HOC 10 BAN CO BAN

BAI GIANG LUU HUYNH HOA HOC 10 BAN CO BAN

TRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNGMôn: HOÁ HỌCGV:Kim ChungLỚP 10CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26-3Tuần 26Bài 30Thứ ngày 13/3/2010Tiết 51Bài 30: LƯU HUỲNHI- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢNXUẤT LƯU HUỲNHKHAI THÁC LƯU HUỲNH TRONG LÒNG ĐẤTKhông khí

36 Đọc thêm

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán - TH Sơn Trà năm 2015

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TOÁN - TH SƠN TRÀ NĂM 2015

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II                                                             MÔN TOÁN-  KHỐI   1 Trường :    Tiểu học Sơn Trà                                         Năm học: 2014 – 2015   Thời gian: 60 phút Bài 1:          Tính.      Bài 2: Tính nhẩm             40 + 30 = ……                                    30cm + 20cm = …….             60 – 30 = ……                                     70 + 10 – 20 = …….. Bài 3: Ông Ba trồng được 10 cây cam và 20 cây chuối. Hỏi ông Ba đã trồng được bao nhiêu cây? Bài 4: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông.             Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán - TH Sơn Trà năm 2015 Bài 1:  ( 2,5 điểm)                  Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm. Bài 2:  ( 3 điểm)              Cột 1:    Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.              Cột 2:     Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm. Bài 3:  (2,5 điểm)              Viết đúng câu lời giải:                                     1 điểm               Viết phép tính đúng : 10 + 20 = 30(cây)         1 điểm.              Viết đáp số:                                                  0,5 điểm.                     Bài 4: (2 điểm)                  Vẽ  đúng 3 điểm ở trong hình vuông.            1 điểm                 Vẽ  đúng 4 điểm ở ngoài hình vuông.             1 điểm
Xem thêm

2 Đọc thêm

Noi dung chuong trinh va huong dan nghien cuu

NOI DUNG CHUONG TRINH VA HUONG DAN NGHIEN CUU

NỘI DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN Môn: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Phần 1: Đề cương môn học 1. Thông tin về giảng viên: Họ và tên: Phạm Minh Tiến Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng ban nghiên cứu, Thạc sĩ Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Quản trị Kinh doanh Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế TP.HCM Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM Điện thoại, email: 0986 887 129; phamtien411gmail.com Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email): 2. Thông tin về môn học: Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Mã môn học: 701014 Số tín chỉ: 03 ( 30 tiết LT, 15 tiết bài tập) Thời gian đối với các hoạt động học tập: + Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30 tiết + Làm bài tập trên lớp 15 tiết + Thực hành trên lớp: 0 tiết + Thực hành trong phòng thí nghiệm (thực tập tính toán trên máy tính): 0 tiết + Thực tập thực tế ngoài trường: 0 tiết + Tự học: 90 tiết 2 Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Phương pháp nghiên cứu + Khoa: Quản trị Kinh doanh Môn học tiên quyết: + Có kiến thức sử dụng máy tính văn phòng và phần mềm bảng tính Excel; + Có khả năng tự học và sử dụng các phần mềm thống kê như EViews, SPSS. Môn học kế tiếp: Phân tích định lượng, Thống kê, Kinh tế lượng
Xem thêm

22 Đọc thêm

Vận dụng kết hợp một số phương pháp dạy học tích cực với phương pháp dạy thực hành 6 bước vào dạy học thực hành tin học lớp 12

VẬN DỤNG KẾT HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH 6 BƯỚC VÀO DẠY HỌC THỰC HÀNH TIN HỌC LỚP 12

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Trước đây, phương pháp dạy học (PPDH) thực hành cũng đã được thường xuyên áp dụng tại các trung tâm KTTHHN, các trường Đại học và Cao đẳng nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và các kĩ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Vì thế PPDH thực hành được nhiều nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, các trường Đại học quan tâm nghiên cứu hoàn thiện và phát triển các vấn đề lý luận dạy học thực hành vào các lĩnh vực đào tạo khác nhau. Tác giả Nguyễn Đức Trí, Trần Khánh Đức, Phan Văn Kha, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Viết Sự đã có công trình nghiên cứu về lí luận dạy học thực hành nghề trong các trường dạy nghề. Là giáo trình dành cho sinh viên ngành kỹ thuật 13, các tác giả đã trình bày những vấn đề cơ bản, ngắn gọn nhưng đầy đủ nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức lí thuyết làm cơ sở cho việc vận dụng PPDH thực hành ở trường phổ thông. Trong giáo trình này tác giả đã hướng dẫn phương pháp tổ chức bài dạy thực hành ở trường phổ thông, mẫu cấu trúc dạy bài thực hành để giáo sinh có thể vận dụng PPDH thực hành vào bài dạy thực hành kĩ thuật môn Công nghệ một cách dễ dàng. Trong công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Khôi 23, tác giả phân tích kĩ hơn cơ sở khoa học của dạy học thực hành kĩ thuật trên cơ sở phân tích quá trình lao động của con người và quá trình hình thành kĩ năng, kĩ xảo qua ba giai đoạn: Lĩnh hội sự hiểu biết, tạo dựng động hình vận động và giai đoạn kĩ năng kĩ xảo. Trong đề tài tác giả đã hướng dẫn chi tiết cách vận dụng hai phương pháp cơ bản là phương pháp làm mẫu và luyện tập, ngoài ra tác giả còn đưa ra ví dụ mẫu về thiết kế bài dạy thực hành theo cấu trúc ba giai đoạn: giai đoạn hướng dẫn chuẩn bị (hướng dẫn ban đầu), giai đoạn hướng dẫn thường xuyên (thực hành) và giai đoạn kết thúc. Theo cấu trúc này giáo viên hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức cho học sinh rèn luyện về kĩ năng, kĩ xảo. Tác giả Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu 7 đã đề xuất những yêu cầu sư phạm đối với giờ dạy thí nghiệm, thực hành. Các tác giả cho rằng giờ thí nghiệm thực hành muốn thành công giáo viên cần phải chuẩn bị thật tốt, khi lựa chọn bài tập thí nghiệm thực hành cần tính đến tác dụng của nó đến việc hình thành kĩ năng, kĩ xảo cho học sinh. Trong quá trình học sinh tiến hành thí nghiệm thực hành không được làm thay cũng như can thiệp vào công việc của học sinh. Tác giả Dương Phúc Tý 35 cho rằng: Để cho việc chuẩn bị giáo án thuận lợi hơn và để đảm bảo cho việc lĩnh hội kỹ năng của người học diễn ra đúng thực chất, người giáo viên dạy thực hành cần tuân thủ một quy trình chặt chẽ và tỉ mỉ được gọi là quy trình ngược. Nghĩa là, quá trình soạn giáo án phải bắt đầu từ điểm cuối cùng của bài dạy thực hành đó là kỹ năng phải hình thành cho người học và kết thúc ở điểm khởi đầu của bài dạy kỹ năng đó là kiến thức. Tác giả Trần Sinh Thành 29 đã trình bày các giải pháp đổi mới PPDH thực hành theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh. Tác giả nhấn mạnh việc sử dụng các tình huống thực tế để học sinh xử lí nhằm phát triển tư duy giải quyết vấn đề của học sinh. Trong luận văn của mình, tác giả Bùi Văn Thường 30 đã vận dụng phương pháp hợp tác nhóm để tổ chức dạy học thực hành kĩ thuật số cho học sinh trung cấp nghề. Tác giả đã xây dựng quy trình chuẩn bị và triển khai bài thực hành theo phương pháp hợp tác nhóm với ba giai đoạn và mười một bước cụ thể. Tác giả đã tiến hành thực nghiệm và rút ra kết luận áp dụng PPDH thực hành hợp tác nhóm trong thực hành là một giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy học thực hành. Đối với bộ môn Tin học, tác giả Trương Trọng Cần 5 cho rằng môn Tin học là môn học công cụ giúp học tập các môn học khác, có đặc điểm là: tính trừu tượng cao độ, tính thực tiễn phổ dụng, tính logic và tính thực nghiệm. Các tác giả Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Hải Châu, Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng và Quách Tất Kiên 12 đã trình bày các bước xây dựng kế hoạch bài học theo PPDH tích cực và cách tổ chức các hoạt động dạy học trong môn Tin học. Tuy nhiên các tác giả chưa đề cập đến việc hướng dẫn triển khai bài dạy thực hành như thế nào. Trong giáo trình 16 của tác giả Trần Văn Hạo, Lê Đức Long đã trình bày những việc giáo viên phải làm trong thực hành Tin học, các tác giả cũng xác định phương pháp dạy học thực hành môn Tin học gồm có 3 nhóm phương pháp: Thực hành quan sát, thực hành bắt chước, thực hành chính xác. Với mỗi nhóm phương pháp các tác giả cũng hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện. Tuy nhiên 3 nhóm phương pháp này chỉ phù hợp với bài thực hành Tin học lớp 10. Trong sách 26 của các tác giả Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành đã trình bày các PPDH không truyền thống có thể áp dụng trong bộ môn Tin học như: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học dựa vào lý thuyết tình huống, dạy học chương trình hóa, dạy học phân hóa, dạy học theo dự án...là những phương pháp tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. Trong luận văn Thạc sĩ, tác giả Vũ Thị Hà 15 đã nghiên cứu và trình bày một số giải pháp bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Nghề tin học văn phòng. Tác giả Nguyễn Anh Đức 14 trong luận văn của mình đã đề xuất quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan và xây dựng được ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra đánh giá môn Tin học văn phòng lớp 11. Nói tóm lại, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đổi mới PPDH nói chung và PPDH thực hành nói riêng nhằm hoàn thiện về lý luận dạy học thực hành. Tuy nhiên đối với bộ môn Tin học, là bộ môn còn khá mới mẻ, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về PPDH thực hành.
Xem thêm

97 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 6

:D Mời các bạn cùng tham khảo 10 đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 giúp các bạn có tài liệu chất lượng ôn tập và rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh, các bài tập trong chương trình Tiếng Anh THCS sẽ giúp bạn thực hành rèn luyện ngữ pháp tốt. Chúc các bạn làm bài kiểm tra đạt điểm cao. :D

Đọc thêm

Bai thi DHTH cacbon hoa 9 THCS dai dinh

BAI THI DHTH CACBON HOA 9 THCS DAI DINH

Dạy học chu de tich hop cacbon, 2.1.1. Môn hóa: HS biết được: Cacbon có 3 dạng thù hình chính: kim cương, than chì và cacbon vô định hình. Cacbon vô định hình( than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học mạnh nhất. Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại. Ứng dụng của cacbon. Học sinh cần có năng lực vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề của chủ đề: 2.1.2. Môn địa lí: Địa lí 6: Bài 17 “ Lớp vỏ khí”, Bài 15: “Các mỏ khoáng sản”. + HS hình thành lại sự phân bố, sử dụng khoáng sản ở nước ta. + HS được củng cố lại vị trí và vai trò của lớp ozôn trong tầng bình lưu. + Hậu quả của việc thủng tầng ozôn. Địa lí 8: Bài 26 “ Đặc điểm tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam”. + Củng cố được sự hình thành, sự phân bố, sử dụng khoáng sản ở nước ta. 2.1.3. Môn sinh học: Sinh học 6: Bài 21. “ Quang hợp”. + Củng cố cơ chế xảy ra quá trình quang hợp. Sinh học 8: Bài 22. “Vệ sinh hô hấp” ”, Bài 13:” Máu và môi trường trong cơ thể”. + HS củng cố lại vai trò của máu và môi trườn trong cơ thể. Sinh học 9: Bài 5455. “Ô nhiễm môi trường”. + Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, hậu quả của việc ô nhiễm không khí, từ đó có ý thức bảo vệ bầu kkông khí trong lành.
Xem thêm

40 Đọc thêm

VONG 17 LOP 1 2332016 CAP TINH CO DAP AN

VONG 17 LOP 1 2332016 CAP TINH CO DAP AN

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 17ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 1VÒNG 17 (Mở ngày 23/3/2016) – 1Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………….Bài 1: Vượt chướng ngại vật:Câu 1:Câu 2:Câu 3:Câu 4:Câu 5:Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 17 – 2 + … = 16 + 3 - 4.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19 – 8 + … = 18 – 6 + 4.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10 + … = 19 - 6.Từ 9 đến 19 có ………….số có hai chữ số.Cho các số: 11; 12; 13; …; 15; 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:….Bài 2: Cóc vàng tài ba:Câu 1: 80 – 30 + 10 = ….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:a/ 30;b/ 40;c/ 60;d/ 50Câu 2: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ….. Câu trả lời đúng là:a/ 18;
Xem thêm

4 Đọc thêm

CHUYEN DE GIAI PHAU GIUN DAT THUTHAO

CHUYEN DE GIAI PHAU GIUN DAT THUTHAO

Như vậy, bước vào lớp 7 học sinh sẽ được nghiên cứu về thế giới động vật từ cấu tạo đơn giản cho đến cấu tạo phức tạp. Để giúp cho học sinh lãnh hội kiến thức được đầy đủ, chuẩn xác thì các bài thực hành đóng vai trò rất quan trọng, đặt biệt khi học sinh được quan sát giải phẫu trên vật thật. Ở chương trình sinh học lớp 7, bài thực hành giải phẫu đầu tiên mà học sinh được làm quen là bài thực hành: “Mổ và quan sát giun đất”. Bài thực hành giải phẫu đầu tiên này để lại cho các em ấn tượng rất sâu sắc, tạo đà cho các em có hứng thú với môn học, luôn tìm tòi, nghiên cứu để lĩnh hội kiến thức, nội dung những bài học sinh học tiếp theo. Chính vì thế phải chuẩn bị cho tiết thực hành giải phẫu này thật tốt. Nhưng thực tế cho thấy một số tiết thực hành giải phẫu ở trường trung học cơ sở chưa được chẩn bị chu đáo, một phần do cơ sở vật chất thiếu thốn. Đặc biệt là những tiết thực hành bắt đầu của chương trình động vật, do kiến thức còn đơn giản nên ít được chú ý.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2014 - TH Trần Nhân Tông

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TOÁN NĂM 2014 - TH TRẦN NHÂN TÔNG

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2014 Trường Tiểu Học Trần Nhân Tông Bài 1: (2 điểm) a/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)        10 ;  ….. ; 12  ; ......; …….;……;.......; ……; 18  ;……;……..        86 ; ……; .....;….. ; ……;   91  ; …..;……;  94  ;……;…… b/ Viết các số: (1 điểm) năm mươi lăm: ……. ……..                        Chín mươi :……..…….. sáu mươi tám: …………..                            Một trăm: ……………... Bài 2: ( 1 điểm) Tính :  a)     23                  48         b)      15 + 4  - 1 = ...      58 – 30 + 0 = ...                       + 35                - 36        .......                ........          Bài 3:( 1 điểm) Viết các số: 40, 37, 92, 85, 56 a)  Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................ b)    Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................ Bài 4: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 56 – 43       20 + 14       98 – 5                   6 + 43 Bài 5: ( 2 điểm) Lớp 1B có 38 bạn, trong đó có 14 bạn trai. Hỏi lớp 1B có tất cả bao nhiêu bạn gái ? Bài 6: ( 1 điểm) Hình vẽ bên có:  a)     Có  ........ hình tam giác. b)    Có  ........ hình chữ nhật. Bài 7: ( 1 điểm) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:                              10 ; 20 ; 40 ; + ; -       =  50 Theo GV Huỳnh Thị Tuyết - TH Trần Nhân Tông   Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2014 Trường Tiểu Học Trần Nhân Tông Bài 1: a, 10 ;  11 ; 12  ; 13 ; 14 ; 15; 16 ; 17 ; 18  ; 19 ; 20  86 ; 87 ; 88  ; 89 ; 90 ;  91  ; 92 ; 93 ;  94  ; 95 ; 96 b, năm mươi lăm: 55                       Chín mươi : 90 sáu mươi tám: 68                           Một trăm: 100 Bài 2:   b)      15 + 4  - 1 = 18        58 – 30 + 0 = 28 Bài 3: a)  Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 37, 40, 56, 85, 92 b)    Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 92, 85, 56, 40, 37 Bài 4: Bài 5: Số bạn gái của lớp em là:    38 – 14 = 24 (bạn)                                                    Đáp số: 24 bạn Bài 6: a)     Có  5  hình tam giác. b)    Có  3 hình chữ nhật. Bài 7: 10 + 40 =  50  Tuyensinh247.com liên tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé!  
Xem thêm

3 Đọc thêm

GA ĐỊA LÍ 10 HKI

GA ĐỊA LÍ 10 HKI

Tiết: 1 Bài 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ I. MỤC TIÊU Sau bài này học sinh phải: 1. Về kiến thức Hiểu được mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tương địa lí nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó; Biết được vì sao phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ trước khi đọc bản đồ. 2. Về kĩ năng Nhận biết được một số phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ thông qua các kí hiệu trên bản đồ. 3. Về thái độ Thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải trước khi đọc bản đồ. II. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên Giáo án giảng dạy; Bảng kiến thức. 2. Chuẩn bị của học sinh Sách giáo khoa, Atlat địa lí Việt Nam. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra) 3. Bài mới a) Mở bài (1’) b) Tiến trình dạy học Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học 10’ Hoạt động 1: Lớp, cá nhân Tìm hiểu phương pháp kí hiệu 1. Phương pháp kí hiệu Đối tượng biểu hiện: các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Ví dụ: các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản… Có 3 dạng kí hiệu chính: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ và kí hiệu tượng hình. Cách thể hiện: những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ. Khả năng biểu hiện: vị trí, số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng. Ghi bảng: đối tượng thể hiện của phương pháp kí hiệu. Bước 1: Hỏi Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào? Hướng dẫn HS quan sát hình 2.2 và trả lời câu hỏi: Hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ. Bước 2: Chuẩn kiến thức và bổ sung Ghi bài B1: Quan sát hình 2.1 trong SGK và trả lời; B2: Cả lớp bổ sung và hoàn chỉnh kiến thức. 20’ Hoạt động 2: Hoạt động nhóm, cá nhân Tìm hiểu một số phương pháp kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm 2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động Đối tượng biểu hiện: sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên (hướng gió, dòng biển…) và các hiện tượng kinh tế xã hội (các luồng di dân, vận chuyển hàng hóa…) trên bản đồ. Cách thể hiện: đối tượng được thể hiện bằng các mũi tên chỉ hướng dài, ngắn hoặc dài, mảnh khác nhau. Khả năng biểu hiện: hướng di chuyển, khối lượng, chất lượng, tốc độ di chuyển. 3. Phương pháp chấm điểm Đối tượng biểu hiện: các đối tượng, hiện tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ như các điểm dân cư nông thôn, các cơ sở chăn nuôi… Cách thể hiện: các đối tượng, hiện tượng được thể hiện bằng các điểm chấm, mỗi điểm chấm đều có một giá trị nào đó. Khả năng biểu hiện: số lượng (quy mô), sự phân bố của đối tượng. Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm và phân chia nhiệm vụ, phát phiếu học tập. Nhóm 1 + 2: tìm hiểu về phương pháp kí hiệu đường chuyển động; Nhóm 3 + 4: tìm hiểu về phương pháp chấm điểm; Bước 2: GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm. Bước 3: Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận và trả lời các câu hỏi giữa bài trong SGK. Quan sát hình 2.3 (hoặc trang 9 – Atlat Việt Nam), cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ? Quan sát hình 2.4 (hoặc trang 19 – bản đồ về sản xuất lúa trong Atlat địa lí Việt Nam), hãy cho biết: + Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào? + Mỗi điểm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người? Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức. B1: Nhận nhiệm vụ và phân công công việc trong nhóm. B2: Tiến hành thảo luận nhóm. B3: Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả và trả lời câu hỏi B4: Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung. Lắng nghe, ghi chép. 9’ Hoạt động 3: Cá nhân Tìm hiểu phương pháp bản đồ biểu đồ 4. Phương pháp bản đồ biểu đồ Đối tượng biểu hiện: giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính). Cách thể hiện: sử dụng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó trên bản đồ. Khả năng biểu hiện: số lượng (quy mô), cơ cấu, chất lượng… của đối tượng. Ghi bảng: đối tượng biểu hiện của phương pháp bản đồ biểu đồ. Bước 1: Hướng dẫn học sinh quan sát hình 2.5 để tìm khả năng biểu hiện của phương pháp. + Hình 2.5 biểu hiện đối tượng nào? + Bằng cách nào người ta thể hiện được các đối tượng này trên bản đồ? Các biểu đồ cột thể hiện đặc tính gì của đối tượng? + Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất lúa ở nước ta? Khu vực nào có diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước? Bước 2: Chuẩn kiến thức GV cho HS biết ngoài các phương pháp trên còn có những phương pháp khác, lấy ví dụ cho HS trong Atlat địa lí Việt Nam. Ghi bài. B1: Quan sát và trả lời. Hoàn thiện kiến thức Lắng nghe. 3’ Hoạt động 4: Cả lớp Đánh giá, củng cố Giống nhau: là phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Khác nhau: + PPKH: biểu hiện đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể; Thể hiện vị trí, quy mô (số lượng), cấu trúc, động lực phát triển của đối tượng. + PPĐCH: biểu hiện sự di chuyển của đối tượng; Thể hiện hướng, tốc độ, tần suất, khối lượng di chuyển của đối tượng. Hỏi: Hãy so sánh hai phương pháp biểu hiện: kí hiệu và kí hiệu đường chuyển động. Chuẩn kiến thức Trả lời. Lắng nghe 4. Dặn dò (1’) Tiếp tục hoàn thiện bảng kiến thức và chuẩn bị bài mới – Bài 3 IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG V. PHỤ LỤC 1. Bảng kiến thức: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Tên phương pháp Đối tượng biểu hiện Cách thể hiện Nội dung biểu hiện của đối tượng Phương pháp kí hiệu Các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ. Số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động Sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và các hiện tượng kinh tế xã hội trên bản đồ. Đối tượng được thể hiện bằng các mũi tên chỉ hướng dài, ngắn hoặc dài, mảnh khác nhau. Hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ di chuyển. Phương pháp chấm điểm Các đối tượng, hiện tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ như các điểm dân cư nông thôn, các cơ sở chăn nuôi… Các đối tượng, hiện tượng được thể hiện bằng các điểm chấm, mỗi điểm chấm đều có một giá trị nào đó. Số lượng (quy mô) của đối tượng. Phương pháp bản đồ biểu đồ Giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính). Sử dụng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó trên bản đồ. Số lượng (quy mô), cấu trúc… của đối tượng. 2. Phiếu học tập Lớp:………………………… Nhóm:……………………… PHIẾU HỌC TẬP Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ 1. Yêu cầu: Đọc thông tin trong SGK – Tr 914, hoàn thành bảng sau và trả lời câu hỏi giữa bài tương ứng với từng phương pháp. 2. Hướng dẫn thảo luận: Phương pháp đó thể hiện những đối tương nào trên bản đồ? Phương pháp đó thể hiện những đặc điểm (nội dung) gì của đối tượng? (Khả năng biểu hiện) Bảng: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Tên phương pháp Đối tượng biểu hiện Cách thể hiện Nội dung biểu hiện của đối tượng
Xem thêm

132 Đọc thêm

Bài dự thi dạy học tích hợp Địa lý 7 Bài 16 Đô thị đới ôn hòa

BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP ĐỊA LÝ 7 BÀI 16 ĐÔ THỊ ĐỚI ÔN HÒA

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: Địa lí 7 BÀI 16 – TIẾT 17 ĐÔ THỊ HÓA ĐỚI ÔN HÒA 2. MỤC TIÊU DẠY HỌC: Kiến thức: Hiểu được những đặc điểm cơ bản của đô thị hóa ở đới ôn hòa (Phát triển về số lượng và cả về chiều rộng, chiều cao và chiều sâu; liên kết với nhau thành chùm đô thị, siêu đô thị; phát triển đô thị có kế hoạch). Nắm được những vấn đề nảy sinh trong quá trình đô thị hóa ở các nước phát triển (Nạn thất nghiệp thiếu chỗ ở và các công trình công cộng, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông...) và các vấn đề cần giải quyết. Kĩ năng: Hs nhận biết đô thị cổ và đô thị mới qua ảnh. Thái độ: Ý thức bảo vệ môi trường đô thị. Ý thức đúng đắn về chính sách phát triển đô thị và phân bố dân cư. Nội dung tích hợp liên môn: Địa lí 6 (Bài 16 – Tiết 17). Môn Địa lý: Vận dụng kiến thức của bài: + Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa. + Bài 15: Hoạt động công nghiệp của đới ôn hòa. > Để giải thích sự mở rộng đo thị. Môn Ngữ văn: Vận dụng kiến thức làm bài văn biểu cảm để viết một đoạn văn về sự phát triển đô thị. Môn Âm nhạc: Cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò của Trái Đất đối với đời sống của con người. 3. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC: Học sinh khối 7 trường THTHCS Đại Dực – Tiên Yên – Quảng Ninh. Số lượng lớp thực hiện: 01 lớp. Số lượng học sinh: 26 HS. Dự án thực hiện là một tiết dạy trong chương trình địa lí lớp 7 nên các em học sinh sẽ thuận lợi tiếp thu kiến thức bài học cũng như liên hệ với kiến thức cơ bản của một số môn khác. 4. Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC:
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2014 - Tân Bình

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 MÔN TOÁN NĂM 2014 - TÂN BÌNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - TÂN BÌNH, TPHCM Bài 1: Thực hiện phép tính sau: (3 điểm) Bài 3: (1, 25 điểm)  Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 3/5 số học sinh còn lại (học sinh còn lại gồm: học sinh khá, học sinh trung bình). Tính số học sinh mỗi loại ?    Bài 4:(3,5điểm)  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho góc xOA = 680 và góc xOB = 1360. 1)     Trong ba tia Ox, OA,OB  tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?         2)     Tính số đo góc AOB                                                                             3)     Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? Vì sao?                           4)     Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc yOB                         Bài 5:  (0,25 điểm) Thực hiện phép tính sau: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - TÂN BÌNH, TPHCM Bài 3:  Số học sinh giỏi  là:            40 . 25% =  10 (học sinh)         Số học sinh còn lại là:            40 - 10 = 30 (học sinh)               Số học sinh khá là :            3/5 . 30 = 18 (học sinh)               Số học sinh trung bình là :            30 - 18 = 12 (học sinh)        Bài 4:  1) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có:     xÔA = 680 < xÔB = 1360 => Tia OA  nằm giữa hai tia Ox, OB 2) Vì Tia OA  nằm giữa hai tia Ox, OB Nên : Góc xÔA + AÔB = xÔB  680 + AÔB = 1360                  AÔB = 1360 - 680             AÔB = 680  Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 2 các môn lớp 6 các em thường xuyên theo dõi.         Nguồn Phòng Giáo dục Quận Tân Bình
Xem thêm

6 Đọc thêm

SKKN NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC BẢN ĐỒ CỦA HỌC SINH QUA CÁC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 10

SKKN NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC BẢN ĐỒ CỦA HỌC SINH QUA CÁC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 10

Chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1: ác dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệulàìọc b Cc T ợìd . Tấ c c c ý êCâu 2: ác đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằngphương pháp kí hiệuC cđớc íc. C c uâm côb C c ò đC c ã úCâu 3: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường được thể hiệnbằng phương pháp đường chuyển động làớó, c c ã ú …b Dò sô , ò b ểc.ớó, ò b ể …Tấ c c c ý êCâu 4: Tơkí u, c c kí u b ểu
Xem thêm

21 Đọc thêm

SKKN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HỌC SINH QUA CÁC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 10

SKKN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HỌC SINH QUA CÁC BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ 10

bản.Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bìnhT-test cho kết quả p = 0,474 &gt; 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệtđến kĩ năng đọc bản đồ của HS lớp 10 trường THPT Nhơn Trạch.2. GIỚI THIỆU2.1. Hiện trạngQua kết quả khảo sát đầu năm cho thấy đa số HS lớp 10 trường THPTNhơn Trạch chưa biết cách sử dụng, khai thác nội dung kiến thức từ bản đồtrong học tập địa lí. Ví dụ như không hiểu tỉ lệ bản đồ; không xác định đượctọa độ địa lí của các đối tượng...Do quen với cách học cũ nên HS xem bản đồ làhình ảnh để minh họa mà GV dùng để giảng giải và thụ động lắng nghe. KhiGV yêu cầu đọc bản đồ hay dựa vào bản đồ để tìm ra tri thức thì HS lại đọcsách giáo khoa để trả lời. HS cảm thấy rất khó khăn, lúng túng khi đọc bản đồthường hay né tránh khi GV yêu cầu lên bảng chỉ bản đồ. Đọc bản đồ là kĩ năngtương đối khó và phức tạp đối với HS do đó HS phải được hướng dẫn từngbước một cách tỉ mỉ, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhưng trong mộttiết học địa lí vừa phải truyền thụ kiến mới vừa phải rèn luyện kĩ năng cho HSnên GV khó có thể hoàn thành quy trình trên một cách hiệu quả.Qua phân tích trên cho thấy HS rất yếu về kĩ năng đọc bản đồ còn GV thìkhông có nhiều thời gian để hướng dẫn, luyện tập cho HS.2. 2. Giải pháp thay thếXuất phát từ thực trạng trên tôi quyết định chọn đề tài “Nâng cao kĩ năngđọc bản đồ của học sinh qua các bài thực hành Địa lí 10 ” để góp phần nângcao chất lượng học tập của HS.Giải pháp của tôi là sử dụng các giờ thực hành để nâng cao kĩ năng đọcbản đồ của HS.2.3. Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài2
Xem thêm

21 Đọc thêm

Cùng chủ đề