XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN":

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Luật Hành Chính Chuyên mục Bài tập cá nhân, Luật Hành chính Trước khi đi vào nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, ta cần hiểu khái niệm vi phạm hành chính (VPHC): “Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lí Nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.” So với tội phạm thì VPHC có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn. Tuy nhiên chính vì vậy nên ta dễ có thái độ xem thường và bất cứ ai xem thường nghĩa vụ pháp lí bắt buộc đều có thể là chủ thể thực hiện vi phạm hành chính. Do đó, vi phạm hành chính xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong tất cả các lĩnh vực thuộc các ngành, các cơ quan khác nhau quản lí. Có VPHC ắt phải có cơ quan đứng ra xử phạt, và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lí vi phạm hành chính được nhanh chóng, kịp thời pháp luật hiện hành đã quy định rất nhiều chủ thể có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính (quy định tại điều 42 “nguyên tắc xác định thẩm quyền xử li vi phạm hành chính” Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002). Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên ba tiêu chí: thẩm quyền quản lí, mức tối đa của khung phạt tiền và hình thức xử phạt. Xác định thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền quản lí: Pháp luật quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính dựa theo thẩm quyền quản lí nhằm tạo điều kiện để việc xử lí vi phạm hành chính có thể tiến hành nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, không phải bất kì chủ thể nào cũng có thẩm quyền quản lí cũng đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ có các chủ thể được quy định tại Điều 28 đến Điều 40 của Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 mới có thẩm quyền xử phạt VPHC. Theo thẩm quyền quản lí thì “chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quản lí nhà nước ở địa phương. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 31 đến Điều 40 của pháp lệnh này có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực, ngành mình quản lí.” Việc quy định nhiều chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể dẫn đến trường hợp trong một vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều chủ thể. Trường hợp này thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật xác định thuộc về người thụ lí đầu tiên.( theo khoản 3 điều 3 PLXLVPHC năm 2002 “ Một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”) tránh trường hợp nhiều người cùng xử phạt một vi phạm hành chính. + Ví dụ: Thẩm quyền xử lí VPHC của Hải quan thuộc về: đội trưởng đội nghiệp vụ thuộc chi cục hải quan, Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải quan), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan Xác định thẩm quyền xử phạt theo mức tối đa của khung phạt tiền. Việc xác định thẩm quyền xử phạt theo mức tối đa của khung phạt tiền quy định đối với từng vi phạm cụ thể nhằm phân định thẩm quyền xử phạt giữa những người có thẩm quyền xử phạt trong cùng một lĩnh vực, một ngành quản lí. Mức tối đa của khung phạt tiền quy định đối với từng hành vi là một trong những tiêu chí làm căn cứ để xác định thẩm quyền xử phạt, bởi lẽ phạt tiền là biện pháp xử phạt hành chính được áp dụng đối với hầu hết các VPHC trong tất cả các lĩnh vực trong QLHC Nhà nước. Hơn nữa tất cả các chủ thể có thẩm quyền đều có quyền áp dụng hình thức phạt tiền chỉ khác nhau ở mức phạt. Trong việc xử phạt hành chính, mức phạt tiền thể hiện sự đánh giá của Nhà nước đối với tính chất, mức độ nguy hiểm của hanh vi, qua đó thể hiện sự nghiêm khắc và tính giáo dục ý thức pháp luật đối với người vi phạm và đối với xã hội nói chung. K2 Điều 42 PLXLVPHC 2002 quy định: “Thẩm quyền xử phạt của những người từ Điều 28 đến Điều 40 pháp lệnh này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung phạt tiền quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể” quy định này ta có thể hiểu: thẩm quyền xử phạt xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm cụ thể chứ không phải căn cứ vào mức phạt tiền thực tế đã áp dụng với người vi phạm. Và người có thẩm quyền xử phạt chỉ được coi là đã áp dụng hình thức phạt tiền đúng thẩm quyền khi các quyết đinh phạt tiền đó áp dụng với đối với những người đã thực hiện hành vi vi phạm có mức tối đa của khung tiền phạt do pháp luật quy định không vượt quá thẩm quyền của người đó được áp dụng đối với một hành vi vi phạm. + Ví dụ: chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành nhiệm vụ chỉ có thể phạt cao nhất là 100.000 đồng (K1 Điều 31 PLXLVPHC 2002). Xác định thẩm quyền xử phạt theo hình thức xử phạt: Mỗi VPHC đều được quy định đồng thời với các hình thức xử phạt tương ứng. Chủ thể có thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính phải là chủ thể có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt đã được quy định cho hành vi đó. Hình thức xử phạt là một trong những tiêu chí xác định thẩm quyền xử phạt được thể hiện rõ nét đối với các trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính. K3 Điều 42 quy định: “Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc sau đây”: a) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt, thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; b) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt, thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; c) Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.” Việc quy định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này phụ thuộc vào hình thức, mức phạt đối với từng hành vi chứ không phụ thuộc vào số tiền đối với hành vi vi phạm đó. Nếu một trong các hành vi có hình thức, mức phạt được quy định vượt quá thẩm quyền của người xử phạt thì người đó phải chuyển đến cấp có thẩm quyền xử phạt. + Ví dụ: A bị xử phạt hành chính vì 2 lỗi đã gây cho anh B( ở xã C) và chị H (ở xã G). Vậy lúc này thẩm quyền xử phạt sẽ không thuộc về chủ tịch ủy ban nhân dân xã C hay xã G, mà thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nơi có 2 xã C và G. nếu 2 xã C và G thuộc hai huyện khác nhau thì thẩm quyền xử phạt lúc này lại thuộc về chủ tịch tỉnh nơi có 2 huyện trên.
Xem thêm

4 Đọc thêm

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN1

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN1

Một số nguyên tắc biên soạn câu hỏi theo ma trận:1. Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loạicâu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏiTNKQ chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm.- Nên biên soạn câu hỏi theo chủ đề. Mỗi chủ đề biên soạn trên 40 câu đểphủ hết nội dung (nếu theo bài thì khoảng 20 – 30 câu).- Loại câu hỏi: lí thuyết và thực hành.- Nội dung câu hỏi: ở các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụngvà vận dụng cao.2. Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏithoả mãn các yêu cầu sau:1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề thi về mặt trình bày, sốlượng và số điểm tương ứng;3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáokhoa;5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi họcsinh;6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắmvững kiến thức;7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sailệch của học sinh;8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câuhỏi khác trong bài kiểm tra/đề thi;9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc“không có phương án nào đúng”.
Xem thêm

2 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

- Căn cứ để biên soạn bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu gồm: + Các nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu; + Các quy định của pháp luật có liên quan đến thời[r]

12 Đọc thêm

Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI XÍ NGHIỆP SÀNG TUYỂN VÀ CẢNG

MỤC LỤCPHẦN I5NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN51 Khái niệm hạch toán kế toán:52 Hạch toán kế toán với công tác quản lý:63 Nhiệm vụ và yêu cầu của Hạch toán kế toán:73.1 Nhiệm vụ của kế toán:73.2 Yêu cầu của kế toán:74 Những nguyên tắc chung được thừa nhận:84.1 Nguyên tắc giá phí:84.2 Nguyên tắc thận trọng:94.3 Nguyên tắc phù hợp:94.4 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:94.5 Nguyên tắc nhất quán:94.6 Nguyên tắc khách quan:94.7 Nguyên tắc trọng yếu:104.8 Nguyên tắc công khai:104.9 Nguyên tắc rạch ròi giữa hai kỳ kế toán:105 Các Phương pháp kế toán:115.1 Phương pháp chứng từ và kiểm kê:115.1.1 Phương pháp chứng từ:115.2 Phương pháp tính giá và xác định giá thành:145.2.1 Tính giá:143 Trình tự tính giá một số đối tượng chủ yếu:165.2.2 Xác định giá thành sản phẩm:221 Khái niệm:222 Trình tự tính giá thành sản phẩm: Bao gồm 4 bước:225.3 Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép:245.3.1 Phương pháp tài khoản:24Dư đầu kỳ: Tài sản hiện có ở255.3.2 Ghi sổ kép:295.4 Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán:315.4.3 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh:35KẾT LUẬN50
Xem thêm

49 Đọc thêm

QUY PHẠM QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH TƯỚI VÀ TIÊU NƯỚC SLT 246 1999

QUY PHẠM QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH TƯỚI VÀ TIÊU NƯỚC SLT 246 1999

Căn cứ vào nhiệm vụ biên soạn “ Quy phạm kỹ thuật công trình thoát tiêu đồng ruộng” (Miền Bắc) và “ Quy trình quản lý kỹ thuật công trình Thuỷ lợi đồng ruộng” Sau phân biệt đổi tên thành “ Quy phạm kỹ thuật công trình tiêu nước đồng ruộng” và “ Quy trình quản lý kỹ thuật công trình tưới nước và tiêu nước” do Vụ Thuỷ lợi Nông thôn Bộ Thuỷ lợi chủ trì. Tổ biên soạn “ Quy phạm quản lý kỹ thuật công trình tưới và tiêu nước” tiến hành làm việc theo trình tự của “ Quy định viết tiêu chuẩn kỹ thuâth Thuỷ lợi Thuỷ điện”, đã qua nhiều lần thảo luận sửa chữa, trước sau đã lấy ý kiến của bản thảo và bản trình thẩm định. Tháng 7 năm 1999 đã triệu tập hội nghị thẩm tra và đã thông qua bản thẩm tra. Nội dung của “ Quy phạm quản lý kỹ thuật công trình tưới và tiêu nước ” phân thành : Nguyên tắc chung, Quản lý công trình, Quản lý thiết bị, Quản lý dùng nước và tiêu nước, Hồ sơ lưu trữ, Quản lý hệ thống thông tin liên lạc, Quản lý kinh doanh, bảo vệ tài nguyên đất nước, Thuyết minh biên soạn, phủ kín các mặt của quản lý kỹ thuật của nội dung tưới và tiêu nước.
Xem thêm

49 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

-8/ Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:-Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay-Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay đợc sử dụng để xác định chi phí đi vay đợc vốn hoá trong kỳ;-Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:+Chi phí trả trớc;+Chi phí khác;-Phơng pháp phân bổ chi phí trả trớc : theo thời gian sử dụng-Phơng pháp phân bổ lợi thế thơng mại9/ Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:10/ Kế toán các khoản đầu t tài chính:-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu t vào công ty con, công ty liên kết:-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn, dài hạn ;-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn, dài hạn khác:-Phơng pháp lập dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;11/ Kế toán các hoạt động liên doanh :-Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồngkiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.: Cơ sở kinh doanh đồngkiểm soát12/ Ghi nhận các khoản phải trả thơng mại và phải trả khác13/ Ghi nhận chi phí phải trả, trích trớc chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sảnphẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.14/ Ghi nhận các khoản chi phí trả trớc, dự phòng15/ Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi16/ Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp cụ dự phòng rủi ro hối đoái.17/ Nguồn vốn chủ sở hữu:+ Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
Xem thêm

28 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 Ngô Quang Minh

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 5 NGÔ QUANG MINH

Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về phép tính tích phân hàm một biến số (tính tích phân bất định, tích phân xác định, ứng dụng của tích phân xác định, tích phân suy rộng) thông qua bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 do GV. Ngô Quang Minh biên soạn sau đây.

12 Đọc thêm

thực hành phân tích thực phẩm

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

BÀI 83ĐỊNH LƯỢNG LACTOZA TRONG SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BERTRAND38.1.Nguyên tắc38.2.Nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất, thiết bị48.3.Cách tiến hành48.4.Tính kết quả68.5.Nhận xét7BÀI 99ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG TỔNG TRONG TRÁI CÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP FEROCYANUR99.1.Định lượng đường tổng trong trái cây bằng phương pháp Ferocyanur99.1.1.Nguyên tắc99.1.2.Chuẩn bị mẫu thử99.1.2.1.Chuẩn bị mẫu xác định đường khử99.1.2.2.Chuẩn bị mẫu xác định đường tổng119.1.3.Tiến hành chuẩn độ119.1.4.Kết quả129.1.5.Nhận xét14Bài 1015XÁC ĐỊNH LIPIT TỰ DO1510.1.Xác định lipid tự do bằng phương pháp chiết Soxlet1510.1.1. Mục đích1510.1.2. Nguyên tắc1510.1.3. Phạm vi áp dụng1510.1.4. Dụng cụ, hóa chất, thiết bị1510.1.5. Cách tiến hành1610.1.5.1. Tiến hành bằng dietyl eter1610.1.5.2. Tiến hành bằng Nhecxan1610.1.6. Kết quả1610.1.7. Nhận xét1710.2. Xác định lipid tự do bằng phương pháp Adam Rose1810.2.1. Mục đích1810.2.2. Nguyên tắc1810.2.3. Phạm vi ứng dụng1810.2.4. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị1810.2.5. Cách tiến hành1810.2.6. Kết quả1910.2.7. Nhận xét19BÀI 1121XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ACID, CHỈ SỐ PEROXID VÀ CHỈ SỐ IOD TRONG DẦU ĂN2111.1.Xác định chỉ số acid2111.1.1. Nguyên tắc2111.1.2. Nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất, thiết bị2111.1.3.Cách tiến hành2111.1.4.Tính kết quả2211.1.5.Nhận xét2411.2.Xác định chỉ số peroxit2411.2.1. Nguyên tắc2411.2.2.Nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất, thiết bị2411.2.3.Cách tiến hành2511.2.4.Tính kết quả và nhận xét2611.3.Xác định chỉ số Iod2711.3.1. Nguyên tắc2811.3.2.Nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị, hóa chất2811.3.3.Cách tiến hành2911.3.4.Tính kết quả3011.3.5.Nhận xét31BÀI 1232XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRIT, NITRAT TRONG THỊT3212.1.Nguyên tắc3212.2.Dụng cụ hóa chất3212.2.1. Dụng cụ3212.2.2. Hóa chất3212.3.Cách tiến hành3312.3.1. Xử lý mẫu3312.3.2.Pha dãy chuẩn3412.4.Kết quả3412.5. Nhận xét38
Xem thêm

33 Đọc thêm

Luyện phát âm tiếng Anh MSE

LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH MSE

Tài liệu đầy đủ về các nguyên tắc phát âm giúp cải thiện kĩ năng phát âm, đọc chuẩn... Giải thích rõ ràng, dễ hiểu, chính xác.... Để cải thiện kĩ năng đọc thì cần học từ các video dạy tiếng Anh và các tài liệu. Tuy nhiên, ngay cả các video do người nước ngoài thực hiện, các tài liệu do người nước ngoài biên soạn vẫn có thể giải thích chưa rõ ràng, khó tiếp thu hay mắc nhiều lỗi sai

116 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

BÀI GIẢNG CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

năng thích ứng linh hoạt với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong tổchức cũng như ngoài môi trường.• Tính hiệu quả:Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo thực hiện những mụctiêu của tổ chức với chi phí nhỏ nhất.NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC• Nguyên tắc xác định theo chức năng• Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn• Nguyên tắc bậc thang• Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm• Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm• Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh• Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc• Nguyên tắc quản trị sự thay đổi• Nguyên tắc cân bằngCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNGĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨCCHIẾN LƯỢCCÔNG NGHỆMÔI TRƯỜNGTHÁI ĐỘCỦA LÃNH ĐẠO
Xem thêm

20 Đọc thêm

HỆ THỐNG HACCP CHO SẢN PHẨM RAU XÀ LÁCH

HỆ THỐNG HACCP CHO SẢN PHẨM RAU XÀ LÁCH

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua việc phân tích mối nguy và thực hiện các biện pháp kiểm soát tại các điểm tới hạn. Xây dựng kế hoạch HACCP dựa theo 7 nguyên tắc: Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy và xác định các biện pháp phòng ngừa Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn tới hạn Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục giáp sát Nguyên tắc 5: Đề ra hành động sửa chữa Nguyên tắc 6: Thiết lập thủ tục thẩm tra Nguyên tắc 7: Thiết lập và lưu trữ hồ sơ
Xem thêm

37 Đọc thêm

Gài giảng tích hợp trường trung cấp nghề

GÀI GIẢNG TÍCH HỢP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội dung chủ yếu sau đây: 2.1 Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 622008QĐBLĐTBXH ngày 4112008 đã nêu chi tiết. 2.2 Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo) Như vậy, để biên soạn được các nội dung theo hướng dẫn, giáo viên cần phải thực hiện các công việc sau: Căn cứ vào mục tiêu của môđun đào tạo xác định được các kỹ năng cần phải giảng dạy trong môđun Biên soạn giáo án tích hợp chu từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ năng được kết cấu là một bài học trong môđun) Trên đây là một số hướng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sớm triển khai hướng dẫn đến các cơ sơ dạy nghề để tổ chức thực hiện.Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội dung chủ yếu sau đây: 2.1 Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 622008QĐBLĐTBXH ngày 4112008 đã nêu chi tiết. 2.2 Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo) Như vậy, để biên soạn được các nội dung theo hướng dẫn, giáo viên cần phải thực hiện các công việc sau: Căn cứ vào mục tiêu của môđun đào tạo xác định được các kỹ năng cần phải giảng dạy trong môđun Biên soạn giáo án tích hợp chu từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ năng được kết cấu là một bài học trong môđun) Trên đây là một số hướng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sớm triển khai hướng dẫn đến các cơ sơ dạy nghề để tổ chức thực hiện.
Xem thêm

34 Đọc thêm

công văn thực hiện luật dạy nghề

CÔNG VĂN THỰC HIỆN LUẬT DẠY NGHỀ

Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội dung chủ yếu sau đây: 2.1 Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 622008QĐBLĐTBXH ngày 4112008 đã nêu chi tiết. 2.2 Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo) Như vậy, để biên soạn được các nội dung theo hướng dẫn, giáo viên cần phải thực hiện các công việc sau: Căn cứ vào mục tiêu của môđun đào tạo xác định được các kỹ năng cần phải giảng dạy trong môđun Biên soạn giáo án tích hợp chu từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ năng được kết cấu là một bài học trong môđun) Trên đây là một số hướng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sớm triển khai hướng dẫn đến các cơ sơ dạy nghề để tổ chức thực hiện. Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội dung chủ yếu sau đây: 2.1 Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 622008QĐBLĐTBXH ngày 4112008 đã nêu chi tiết. 2.2 Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo) Như vậy, để biên soạn được các nội dung theo hướng dẫn, giáo viên cần phải thực hiện các công việc sau: Căn cứ vào mục tiêu của môđun đào tạo xác định được các kỹ năng cần phải giảng dạy trong môđun Biên soạn giáo án tích hợp chu từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ năng được kết cấu là một bài học trong môđun) Trên đây là một số hướng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sớm triển khai hướng dẫn đến các cơ sơ dạy nghề để tổ chức thực hiện.
Xem thêm

24 Đọc thêm

BC KIÊM ĐIỂM 2017 MỚI

BC KIÊM ĐIỂM 2017 MỚI

Ưu điểm:Công tác nhiệt tình tích cực, thường xuyên quan tâm công tác Đảng, công tácđoàn thể, làm tốt công tác thu, chi phí đảng và quỹ của chi bộ, cùng với BCH chi uỷvà chi bộ kịp thời đưa ra nghị quyết và giải pháp đạt kết quả.Khuyết điểm:…………………..* Nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm1.Nguyên nhân ưu điểm1.1Nguyên nhân khách quanĐược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng uỷ, Ban Thường vụ, cácđồng đảng viên đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đã tạo điềukiện cho BCH chi uỷ vượt lên mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghịquyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 2015 – 2017 đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực.1.2Nguyên nhân chủ quanTập thể BCH đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc trên nguyên tắctổ chức Đảng và theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng đồng chí xác định rõ nhiệmvụ được phân công, gương mẫu tận tuỵ với công việc, luôn chấp hành tập thể lãnhđạo, cá nhân phụ trách, nghiêm túc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cáccấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng nhất là các Nghị quyết, kết luận củaBCH TW (khoá XII) của Đảng, chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh và học tập theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp củaquần chúng nhân dân. Tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy với các cấp Ngành.2. Những khuyết điểm hạn chế2.1. Nguyên nhân khách quanDo cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là các phòngchức năng, phòng bồi dưỡng, phụ đạo đã ảnh hưởng đến chất lượng chung của nhàtrường.
Xem thêm

4 Đọc thêm

747 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ HÀM SỐ

747 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ HÀM SỐ

A. Đạt cực tiểu tại x = 0Biên soạn và sưu tầmB. Có cực đại và cực tiểu17C. Có cực đại và không có cực tiểuD. Không có cực trị.Câu 125. Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số y A. yCD  yCT  0B. yCT  4 x2  2 x  5:x 1C. xCD  1D. xCD  xCT  31Câu 126. hàm số: y  x3  2 x 2  5 x  17 có tích hoành độ các điểm cực trị bằng3

105 Đọc thêm

DI TRUYỀN LIÊN KẾT.

DI TRUYỀN LIÊN KẾT.

10Dạng 4. Xác định số bộ ba, chiều dài gen khi biết số axitaminBài toán 1. Trong quá trình dịch mã, để tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp 249axitamin.1. Xác định số nuclêôtit trên gen.2. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.3. Xác định số chu kỳ xoắn của gen.4. Xác định chiều dài gen.5. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit.Hướng dẫn giải bài tập1. Số nuclêôtit trên gen = (249+1)x 6 = 1500.2. Số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã = 1500/2=7503. Số chu kỳ xoắn của gen =75.4. lgen = 2550A0.5. Số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248.Bài toán 2. Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.1. Xác định bộ ba trên mARN2. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.3. Xác định chiều dài gen.4. Số liên kết peptit được hình thành để tạo ra chuỗi pôlipeptit.Hướng dẫn giải bài tập1. Xác định bộ ba trên mARN = 248+2=2502. Số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã =250x3 =7503. lgen = lARN=750x3,4 = 2550A0.4. Số liên kết peptit được hình thành để tạo ra chuỗi pôlipeptit = 248.Dạng 5. Tính số nuclêôtit của tế bào sinh dưỡng, giao tử.Bài toán 1. Một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 6 ×109 cặpnuclêôtit.1. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN chứa bao nhiêu cặpnuclêôtit?
Xem thêm

12 Đọc thêm

NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI SỬ DỤNG MẠNG NEURAL

NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI SỬ DỤNG MẠNG NEURAL

Từ sự minh họa quá trình nhận dạng tiếng nói thông qua hệ thống thần kinhcon người như trên, chúng ta có thể có một chút ý niệm về khả năng ứng dụngmạng Nơron nhân tạo trong việc mô phỏng một số tổ chức thần kinh như mộtphần của hệ thần kinh thính giác.2.2. Các âm thanh tiếng nói và các đặc trưng2.2.1. Nguyên âmCác nguyên âm có tầm rất quan trọng trong nhận dạng tiếng nói, hầu hết cáchệ thống nhận dạng dựa trên cơ sở nhận dạng nguyên âm đều có tính năng tốt. Cácnguyên âm nói chung là có thời gian tồn tại dài (so với các phụ âm) và dễ xác địnhphổ. Chính vì thế dễ dàng cho việc nhận dạng tiếng nói, cả đối với con người vàmáy móc.Về mặt lý thuyết, các cực đại của biểu diễn phổ của tín hiệu nguyên âm chínhlà các tần số cộng hưởng (formants) tạo nên nguyên âm. Giá trị của các formantđầu tiên (2 hoặc 3 formant đầu tiên) là yếu tố quyết định cho phép chúng ta nhậndạng được nguyên âm. Do nhiều yếu tố biến thiên như sự khác nhau về giới tính,về độ tuổi, tình trạng tinh thần của người nói và nhiều yếu tố ngoại cảnh khác, đốivới một nguyên âm xác định các giá trị formant cũng có sự biến thiên nhất định.Tuy nhiên sự khác biệt về các giá trị các formant giữa các nguyên âm khác nhaulớn hơn nhiều, và trong không gian formant chúng ta có thể xác định một cách19tương đối các vùng riêng biệt cho từng nguyên âm.2.2.2. Các âm vị khácNguyên âm đôi thì có sự biến thiên một cách liên tục các formant của biểu diễnphổ theo thời gian. Đối với âm vị loại này, cần phải đặc biệt chú ý đến việc phânđoạn theo thời gian khi nhận dạng.Các bán nguyên âm như /l/, /r/ và /y/ là tương đối khó trong việc biểu diễn đặctrưng. Các âm thanh này không được coi là nguyên âm nhưng gọi là bán nguyên âm
Xem thêm

73 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

IV. Các chính sách kế toán áp dụng1. Nguyên tắc xác đònh các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm :Nguyên tắc xác đònh các khoản tương đương tiềnNguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụngtrong kế toán .2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn khoPhương pháp tính gía trò hàng tồn kho cuối kỳ : bình quân gia quyềnPhương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên .Phương pháp lập dự phòng giảm gía hàng tồn kho :3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) .Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ).4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư .Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư .Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư5. Nguyên tắc ghi nhận các khỏan đầu tư tài chính :Các khỏan đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanhđồng kiểm sóat .Các khỏan đầu tư chứng khóan ngắn hạnCác khỏan đầu tư ngắn hạn, dài hạn khácPhương pháp lập dự phòng giảm gía đầu tư ngắn hạn, dài hạn6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay1/927.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài giảng Lập kế hoạch BS. Võ Hữu Thuận

BÀI GIẢNG LẬP KẾ HOẠCH BS. VÕ HỮU THUẬN

Bài giảng Lập kế hoạch BS. Võ Hữu Thuận Mô tả tài liệu Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ Mục tiêu bài giảng Lập kế hoạch do BS. Võ Hữu Thuận biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp thu thập và sử dụng thông tin; nguyên tắc xác định và phân tích vấn đề sức khỏe; mục tiêu kế hoạch; các bước trong quá trình lựa chọn giải pháp; lập được bảng kế hoạch hành động.

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư .Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư .Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư5. Nguyên tắc ghi nhận các khỏan đầu tư tài chính :Các khỏan đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanhđồng kiểm sóat .Các khỏan đầu tư chứng khóan ngắn hạnCác khỏan đầu tư ngắn hạn, dài hạn khácPhương pháp lập dự phòng giảm gía đầu tư ngắn hạn, dài hạn6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay1/927.8.9.10.11.12.13.14.15.Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác đònh chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề