QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ TÔN GIÁO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ TÔN GIÁO":

chủ nghĩa mác lênin về tôn giáo

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ TÔN GIÁO

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo
Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên nơi mà những lực lượng vô tri vô[r]

31 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin và của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là vấn đề thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi giải quyết một cách đú[r]

70 Đọc thêm

Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lenin giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC CHỦ NGHĨA MÁC LENIN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin giải quết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, có tôn[r]

11 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

Môn học trang bị cho học viên Cao học ngành Tôn giáo học nắm vững một cách kháiquát nhất, chủ yếu nhất . những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo qua một số tácphẩm kinh điển, làm rõ các nội dung : Vấn đề nguồn gốc xã hội, nguồn gốc nhận thức, nguồn gốctâm lý và bản chất của tôn giáo; Cá[r]

122 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Chương VIIINHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ TÍNH CHẤT QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨAIII. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc: Khái niệm dân tộc và các đặc trưng cơ bản của[r]

30 Đọc thêm

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”.

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”.

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN tôn GIÁO học một số NHẬN THỨC cơ bản về tôn GIÁO THEO QUAN điểm CHỦ NGHĨA mác lê NIN và sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TÔN GIÁO HỌC MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tôn giáo là gì? Tôn giáo có nguồn gốc từ đâu? Bản chất, chức năng của tôn giáo như thế nào? Sự tồn tại của tôn giáo trong tương lai ra sao?... Đây là những câu hỏi lớn, trong lịch sử và hiện nay đã có rất nhiều cách tiếp cận, giải thích. Tuy nhiên tuỳ theo nhận thức, lập trường thế giới quan, phương[r]

29 Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Để khẳng định cho tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội, Mác đã nói tới việc lấy sự phát triển toàn diện của con [r]

15 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Qua 30 năm đổi mới, nhận thúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn. Cho đến nay, Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở[r]

238 Đọc thêm

Tập bài giảng môn triết

TẬP BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT

Nhập môn những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa mác lê nin

I. Khái lược về chủ nghĩa mác lênin
1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triể[r]

97 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG tôt NGHIỆP MACLEN

ĐỀ CƯƠNG TÔT NGHIỆP MACLEN

ĐỀ CƯƠNG TÔT NGHIỆP MLN
Câu11.Cho biết nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ?vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó .
a.Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân .
_ Sứ mệnh lịch sử của GCCN được thục hiện qua hai bước :
Bước 1 .GCCN phải giành lấy chính quyền thiết[r]

4 Đọc thêm

Bài tập Vận dụng những tư tưởng cốt lõi của lê nin về công tác tư tưởng vào thực tiễn nước ta hiện nay

BÀI TẬP VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG CỐT LÕI CỦA LÊ NIN VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀO THỰC TIỄN NƯỚC TA HIỆN NAY

Môn: Quan điểm của Lênin về Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Đề bài: Vận dụng những tư tưởng cốt lõi của Lê nin về công tác tư tưởng vào thực tiễn nước ta hiện nay?
Trả lời:
Trong hệ thống quan điểm của Lênin về vấn đề xây dựng Đảng, vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng có vai trò hết sức quan trọ[r]

11 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SAU ĐẠI HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tin[r]

48 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC MỚI VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC MỚI VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Cùng với các lĩnh vực khác, trong thời kỳ đổi mới, công tác tôn giáo đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đạt được những thành tựu to lớn đó, một phần rất quan trọng là do sự đổi mới nhận thức về tôn[r]

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC VẤN DỀ NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC VẤN DỀ NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

LỜI MỞ ĐẦU

Con đường nhận thức của chân lý là con đường của quá trình nhận thức, nhờ có nhận thức đúng đắn về con đường nhận thức nên Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lê Nin một cách đúng đắn, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và nó đã giúp nước ta thoát khỏi ách nô lệ, đi lên chủ nghĩa x[r]

15 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức tôn giáo, hoạt động tôn giáo và tổ chức tôn giáo, mà sự tồn tại phát triển của nó là do sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan vào trong đâu óc con người.Tôn giáo học mácxít: Là khoa học nghiên cứu về tôn giáo trên lập trường quan đ[r]

24 Đọc thêm

Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là một tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

SỰ TỒN TẠI NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN LÀ MỘT TẤT YẾU TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Trong quá trình nghiên cứu xã hội loài người và lịch sử phát triển của nhân loại,C.Mác và Ph.Ăngghen đã vận dụng một cách triệt để quan điểm duy vật lịch sử để nghiên cứu và xây dựng nên học thuyết về hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa. Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen,hình thái kinh t[r]

8 Đọc thêm