QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ TÔN GIÁO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ TÔN GIÁO":

chủ nghĩa mác lênin về tôn giáo

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ TÔN GIÁO

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo
Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên nơi mà những lực lượng vô tri vô giác đang hoạt động, thì trong xã hội, con người lại là một trong những thực thể có ý thức, có khả năng tự kiểm soát các hoạt động của riêng mình. Từ đó mà họ đều cho rằng: xã hội vận hành theo một cách riêng của nó, hoặc theo ý chí của một thế lực siêu tự nhiên có nhân tính ( như Đức Chúa ) hay không có nhân tính ( như Ý niệm tuyệt đối ), hoặc theo ý chí chủ quan của chính loài người.
Xuất phát từ cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo một hình thái ý thức xã hội, đã ra đời và vẫn có cơ sở để phát triển trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từ cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ cho đến tận bây giờ. Vậy đâu là nguyên nhân cho sức sống dai dẳng của tôn giáo trong xã hội ? Và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, liệu có còn tồn tại tôn giáo ? Chủ nghĩa Mác Lênin có quan điểm như thế nào về việc giải quyết vấn đề này ?
Xem thêm

31 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin và của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là vấn đề thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi giải quyết một cách đúng đắn.

70 Đọc thêm

Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lenin giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC CHỦ NGHĨA MÁC LENIN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin giải quết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, có tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào, có tôn giáo nội sinh. Trong những năm qua tôn giáo ở Việt Nam phát triển phong phú và đa dạng. Vấn đề tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nếu ko giải quyết vấ đề này một cách khéo léo và đúng đắn thì sẽ dẫn đến những hậu quả lớn. Vì vậy trong pham vi bài tiểu luận này, tás giả xin được viết về đề tài: “Những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay.”

NỘI DUNG

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ TÔN GIÁO.

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo.

a. Định nghĩa tôn giáo.

Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau.

b. Bản chất, nguồn gốc của tôn giáo.

Tôn giáo xuất hiện từ rất lâu và con người mặc nhiên chấp nhận nó. Việc đặt ra câu hỏi: “Tôn giáo là gì” mới chỉ được giới khoa học đặt ra trong thời gian gần đây, khi mà vấn đề tôn giáo trở thành bức xúc và phức tạp. Khi câu hỏi này được đặt ra cũng là lúc mà tôn giáo trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học riêng biệt. Đối tượng nghiên cứu của tôn giáo xuất phát từ châu Âu khá sớm nhưng bộ môn khoa học về tôn giáo chỉ ra đời vào cuối thế kỷ XIX.

Tôn giáo là một sản phẩm của lịch sử. Trong các tác phẩm của mình C. Mác đã khẳng định: “Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ tôn giáo không sáng tạo ra con người”. Tôn giáo là một thực thể khách quan của loài người nhưng lại là một thực thể có nhiều quan niệm phức tạp về cả nội dung cũng như hình thức biểu hiện. Về mặt nội dung, nội dung cơ bản của tôn giáo là niềm tin (hay tín ngưỡng) tác động lên các cá nhân, các cộng đồng. Tôn giáo thường đưa ra các giá trị có tính tuyệt đối làm mục đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp và nội dung ấy được thể hiện bằng những nghi thức, những sự kiêng kỵ…

Rất khó có thể đưa ra được một định nghĩa về tôn giáo có thể bao hàm mọi quan niệm của con người về tôn giáo nhưng có thể thấy rõ rằng khi nói đến tôn giáo là nói đến mối quan hệ giữa hai thế giới thực và hư, của hai tính thiêng và tục và giữa chúng không có sự tách bạch.

Tôn giáo có rất nhiều nguồn gốc khác nhau bao gồm:

Thứ nhất, nguồn gốc kinh tế xã hội của tôn giáo là toàn bộ những nguyên nhân và điều kiện khách quan của đời sống xã hội tất yếu làm nảy sinh và tái hiện những niềm tin tôn giáo. Trong đó một số nguyên nhân và điều kiện gắn với mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, một số khác gắn với mối quan hệ giữa con người với con người.

Thứ hai, nguồn gốc nhận thức của tôn giáo gắn liền với đặc điểm của của quá trình nhận thức. Đó là một quá trình phức tạp và mâu thuẫn, nó là sự thống nhất một cách biện chứng giữa nội dung khách quan và hình thức chủ quan.

Cuối cùng là nguồn gốc tâm lí của tôn giáo. Ngay từ thời cổ đại, các nhà duy vật đã nghiên cứu đến ảnh hưởng của yếu tố tâm lý (tâm trạng, xúc cảm) đến sự ra đời của tôn giáo. Họ đã đưa ra luận điểm” “Sự sợ hãi sinh ra thần thánh”.

2. Nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong xã hôi chủ nghĩa.

Các tôn giáo vẫn còn tồn tại lâu dài trong các nước xã hội chủ nghĩa là do nguyên nhân chủ yếu sau:

Đầu tiên là về nguyên nhân nhận thức: thế giới khách quan là vô cùng tân, nhiều hiện tượng tự nhiên đến nay con người vẫn chưa giải thích được. Do vậy tâm lý sợ hãi, trông chờ và nhờ cậy, tin tưởng vào thần thánh...chưa thể gạt bỏ khỏi ý thức của con người trong xã hội, trong đó có nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa.

Tiếp theo là nguyên nhân tâm lý: tôn giáo đã tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người, ăn sâu vào trong tiềm thức của nhiều người dân. Trong m ối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, thì ý thức xã hội bảo thủ hơn so với tồn tại xã hội, trong đó tôn giáo lại là một trong những hình thái ý thức xã hội bảo thủ nhất. Tín ngưỡng, tôn giáo đã in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng khá sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống của một bộ phận nhân dân qua nhiều thế hệđến mức trở thành một kiểu sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu của cuộc sống. Cho nên, dù có thể có những biến đổi lớn lao về kinh tế, chính trị, xã hội... thì tín ngưỡng, tôn giáo cũng không thayđổi ngay theo tiến độ của những biến đổi kinh tế, xã hội mà nó phản ánh.

Sau đó là nguyên nhân chính trị, xã hội: trong các nguyên tắc tôn giáo có những điểm còn phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối chính sách của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là mặt giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Mặt khác, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, bạo loạn, lật đổ... còn xảy ra ở nhiều nơi. Nỗi lo sợ về chiến tranh, bệnh tật, đói nghèo... cùng với những mối đe dọa khác là điều kiện thuận lợi cho tôn giáo tồn tại.

Tiếp đến là nguyên nhân kinh tế: trong chủ nghĩa xã hội, nhất là giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ còn nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Sự bất bình đẳng về kinh tế, văn hoá, xẫ hội vẫn là mọt thực tế. Đời sống vật chất của người dân chưa cao thì con người càng chịu tác động mạnh mẽ của những yếu tố ngẫu nhiên may rủi. Điều đó làm con người có tâm lý thụ động, nhờ cậy, cầu mong vào những lực lượng siêu nhiên.

Cuối cùng là nguyên nhân văn hoá: do lợi ích đáp ứng mức độ nào đó nhu cầu văn hoá, tinh thần, giáo dục cộng đồng, đạo đức, phong cách lối sống của người dân. Vì vậy việc kế thừa, bảo tồn và phát huy văn hoá (có chọn lọc) của nhân loại trong đó có đạo đức tôn giáo là cần thiết.

3. Nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giải quết vấn đề tôn giáo.

Khi giải quyết vấn đề tôn giáo cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất là cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo, bởi vì: ở những thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò, tác động của từng tôn giáo đối với đời sống xã hội không như nhau. Quan điểm, thái độ của các giáo hội, giáo sĩ, giáo dân về các lĩnh vực của đời sống xã hội luôn có sự khác biệt. Vì vậy cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét, đánh giá và ứng xử đối với những vấn đề có liên quan đến tôn giáo.

Thứ hai là khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội củ, xây dựng xã hội mới. điều đó nói lên rằng: muốn thay đổi ý thức xã hội, trước hết cần phải thay đổi bản thân tồn tại xã hội; muốn xóa bỏ ảo tưởng nảy sinh trong tư tưởng con người, phải xóa bỏ nguồn gốc sinh ra ảo tưởng ấy. Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong tôn giáo là gián tiếp đấu tranh với cái thế giới đang cần có ảo tưởng. Điều cần thiết trước hết phải xác lập được một thế giới hiện thực không có áp bức, bất công, nhèo đói và thất học... cùng những tệ nạn nảy sinh trong xã hội

Thứ ba là tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tính ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Quyền ấy không chỉ thể hiện về mặt pháp lý mà còn được thực hiện trên thực tiễn một cách nhất quán, xuyên suốt, lâu dài của các Đảng. Tuy nhiên, đi đôi với việc tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tính ngưỡng phải chống lại những kẻ lợi dụng tự do tín ngưỡng để chống phá cách mạng.

Thứ tư là cần phân biệt 2 mặt nhu cầu tính ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tính ngưỡng tôn giáo. Vì có sự phân biệt được 2 mặt đó mới tránh khỏi khuynh hướng tả hoặc hữu trong quá trình quản lý, ứng xử với những vấn đề nảy sinh từ tín ngưỡng, tôn giáo. Nhu cầu tính ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của đồng bào có đạo sẽ còn tồn tại lâu dài, phải được tôn trọng và bảo đảm. Mọi biểu hiện vi phạm quyền ấy là trái với tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trên đây là 4 nguyên tắc quan trọng cần phải chú ý khi giải quyết vấn đề về tôn giáo để có thể giúp đất nước phát triển ổn định và hòa bình.

II. VẬN DỤNG NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

1. Thực tiễn tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Tôn giáo tại Việt Nam khá đa dạng, gồm có các nhánh Phật giáo như Đại thừa, Tiểu thừa, Hòa Hảo..., một số nhánh Kitô giáo như Công giáo Rôma, Tin Lành, tôn giáo nội sinh như Đạo Cao Đài, và một số tôn giáo khác. Nền tín ngưỡng dân gian bản địa cho tới nay vẫn có ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam

Trong số các tôn giáo ở Việt Nam, Phật giáo có số tín đồ đông đảo nhất. Theo thống kê dân số năm 2009 thì số tìn đồ Phật Giáo là 6.802.318 người trong đó 2.988.666 tín đồ ở thành thị và 3.813.652 tín đồ ở nông thôn.

Công giáo Rôma (hay Thiên Chúa giáo La Mã), lần đầu tiên tới Việt bởi những nhà truyền giáo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trước khi Việt Nam là một thuộc địa của Pháp. Theo thống kê năm 2009 ở Việt Nam có khoảng 5.677.086 tín đồ Công giáo trong đó có 1.776.694 tín đồ ở khu vực thành thị và 3.900.392 ở các khu vực nông thôn, địa phương có đông đảo tín đồ Công giáo nhất là tỉnh Đồng Nai với 797.702 tín đồ, và khoảng 6.000 nhà thờ tại nhiều nơi trên đất nước.

Đạo Hoà Hảo phát triển ở miền Tây Nam Bộ. Theo thống kê năm 2009 có khoảng 1.433.252 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ ba tại Việt Nam. tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ (Đặc biệt là An Giang với 936.974 tín đồ Phật Giáo Hòa Hỏa là tỉnh có số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đông nhất cả nước)

Cao Đài, hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một tôn giáo bản địa Việt Nam do Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc thành lập năm 1926, với trung tâm là Tòa Thánh Tây Ninh. Theo điều tra Ban Tôn giáo chính phủ, có 3 triệu người tự xem mình là tín đồ Cao Đài phân bố tại 39 tỉnh thành cả nước.

Tin Lành được truyền vào Việt Nam năm 1911. Năm 2009, số tín đồ Tin Lành ở Việt Nam là 734.168 chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc và là tôn giáo chính của nhiều dân tộc thiểu số. Tỉnh có đông đảo tín đồ Tin Lành nhất là Đăk Lăk với 149.526 tín đồ.

Hầu hết tín đồ Hồi giáo và Hindu giáo tại Việt Nam là người Chăm. Người ta cho rằng Hồi giáo đã được truyền vào Việt Nam là khoảng thế kỉ 10, 11, ở cộng đồng người Chăm. Năm 2009, tại Việt Nam có khoảng 75.268 tín đồ Hồi giáo.

Ngoài ra, ở Việt Nam còn có một số tôn giáo khác nhưng nó nhỏ lẻ không đáng kể và còn có một số người không có tôn giáo.

Về mặt tích cực thì tôn giáo là hình thức phản ánh đặc thù, phản ánh hư ảo thế giới hiện thực, tôn giáo đã góp phần chế ngự các hành vi phi đạo đức. Do tuân thủ những điều răn dạy về đạo đức của các tôn giáo, nhiều tín đồ đã sống và ứng xử đúng đạo lý, góp phần làm cho xã hội ngày càng thuần khiết. Ở Việt Nam giáo phái sống hòa thuận, không có xung đột dẫn đến chiến tranh như một số nước hồi giáo ở Trung Đông.

Bên cạnh đó thì tôn giáo cũng có một số mặt tiêu cực. Một số người lợi dụng vào vấn đề tâm linh để lừa gạt người khác như vụ làm giả hài cốt nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng nhà ngoại cảm “rởm” “cậu Thủy” của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khoảng 8 tỷ đồng, … Còn có một số kẻ phản động chuyên đi kích động một số bà con giáo dân làm loạn để chống phá Đảng và Nhà nước ta…

2. Chủ trương đường lối tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo trong giai đoạn mới phải nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về quan điểm, chính sách:

Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Hai là, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung. Mọi công dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đều có quyền, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác vận động quần chúng các tôn giáo nhằm động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc thông qua việc thực hiện tốt các chính sách kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nước ta hiện nay có hàng chục triệu tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo, phân bổ ở mọi vùng, miền, địa phương trong cả nước. Vì vậy, công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiều cấp, nhiều ngành.

Năm là, vấn đề theo đạo và truyền đạo. Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ, được mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo,.. của mình theo đúng quy định của pháp luật. Việc truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo. Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo, người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt chính sách tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng, trong những năm tới, theo tác giả cần làm tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước, quan tâm đúng mức đối với các vùng trọng điểm: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và dân trí cho nhân dân trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Hai là, nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đối với công tác tôn giáo. Trên cơ sở triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tôn giáo, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ của công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Ba là, đẩy mạnh công tác tham mưu, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về tôn giáo, đồng thời bổ sung kịp thời những chính sách đối với tôn giáo ở những vùng, miền khác nhau

Bốn là, thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện giúp đỡ Đại hội, Hội nghị thường niên của các tổ chức tôn giáo, xem xét cho đăng ký hoạt động một số tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật và mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, chia rẽ tôn giáo, dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia; góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chủ trương, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác tôn giáo hiện nay. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đông tôn giáo.

Sáu là, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Bảy là, công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo trong tình hình hiện nay, cần chủ động và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành trong việc đối thoại và xử lý những vấn đề tôn giáo nhạy cảm đang được các thế lực thù địch lợi dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để xuyên tạc tình hình tôn giáo và chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, gây sức ép với Nhà nước về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Tám là, tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo của Đảng , chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo Đồng thời xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

KẾT LUẬN

Như vậy, quan điểm của Đảng ta về tôn giáo là rõ ràng, nhất quán, đảm bảo quyền tự do, dân chủ. Trong khi đó, hiện nay, có những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vẫn cho rằng ở Việt Nam người dân không có quyền tự do tín ngưỡng, tôn của nhân loại, kìm hãm sự phát triển của tư duy con người trong những bức tường chật hẹp của những sách kinh, giáo điều. Nhưng cũng không thể không nhắc đến ý nghĩa của tôn giáo như là một phương thuốc giảm đau cho những con người đang bất lực trước tự nhiên kinh khủng và bí ẩn, đang rên siết trong gông cùm của nô dịch và đàn áp, bất công. Bởi vậy, khi nghiên cứu về tôn giáo phải nắm vững quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lênin, không thể chỉ xem xét nó một cách phiến diện trong những mặt tiêu cực và hạn chế.

Qua bài tập này, ta còn thấy tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm cần được giải quyết trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hiểu được vấn đề tôn giáo rất quan trọng và đã đưa ra những nghị quyết hợp lí để giải quyết vấn đề này. Việc giải quyết hợp lí vấn đề tôn giáo giúp cho đất nước ta ổn định và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa được thuận lợi hơn.
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

Môn học trang bị cho học viên Cao học ngành Tôn giáo học nắm vững một cách kháiquát nhất, chủ yếu nhất . những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo qua một số tácphẩm kinh điển, làm rõ các nội dung : Vấn đề nguồn gốc xã hội, nguồn gốc nhận thức, nguồn gốctâm lý và bản chất của tôn giáo; Các chức năng xã hội: đền bù hư ảo, thế giới quan, điều chỉnh, giaotiếp và liên kết … của tôn giáo; Lịch sử của tôn giáo và Chủ nghĩa vụ thần khoa họcMôn học khảo sát, nghiên cứu những nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về tôn giáo: Việctiếp thu và vận dụng quan niệm mác xít về tôn giáo trong việc giải quyết vấn đề quan hệ giữa tôngiáo và dân tộc ở Việt Nam trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Tư tưởng về đại đoàn kếtdân tộc và đoàn kết lương – giáo, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc..
Xem thêm

122 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Chương VIIINHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ TÍNH CHẤT QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨAIII. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc: Khái niệm dân tộc và các đặc trưng cơ bản của dân tộc Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc Quan điểm của Đảng và nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề dân tộc
Xem thêm

30 Đọc thêm

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”.

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”.

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN tôn GIÁO học một số NHẬN THỨC cơ bản về tôn GIÁO THEO QUAN điểm CHỦ NGHĨA mác lê NIN và sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TÔN GIÁO HỌC MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tôn giáo là gì? Tôn giáo có nguồn gốc từ đâu? Bản chất, chức năng của tôn giáo như thế nào? Sự tồn tại của tôn giáo trong tương lai ra sao?... Đây là những câu hỏi lớn, trong lịch sử và hiện nay đã có rất nhiều cách tiếp cận, giải thích. Tuy nhiên tuỳ theo nhận thức, lập trường thế giới quan, phương pháp luận của mỗi học thuyết khác nhau mà người ta luận giải vấn đề không hoàn toàn như nhau, thậm chí đối lập nhau. Dù giải thích của các học giả còn nhiều vấn đề phải bàn ở cả giác độ lý luận và thực tiễn, nhưng có một thực tế là trong thời đại ngày nay tôn giáo đang nổi lên như một vấn đề hết sức nóng, gây sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia, dân tộc
Xem thêm

29 Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Để khẳng định cho tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội, Mác đã nói tới việc lấy sự phát triển toàn diện của con [r]

15 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Qua 30 năm đổi mới, nhận thúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn. Cho đến nay, Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lôi của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

238 Đọc thêm

Tập bài giảng môn triết

TẬP BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT

Nhập môn những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa mác lê nin

I. Khái lược về chủ nghĩa mác lênin
1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I..Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
Với nghĩa như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn mang nhiều giá trị khoa học và thực tiễn. Nhưng nếu nghiên cứu chủ nghĩa Mac Lênin với tư cách là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người thì có thể thấy nội dung của chủ nghĩa Mác Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản, có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là: Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mác Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Xem thêm

97 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG tôt NGHIỆP MACLEN

ĐỀ CƯƠNG TÔT NGHIỆP MACLEN

ĐỀ CƯƠNG TÔT NGHIỆP MLN
Câu11.Cho biết nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ?vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó .
a.Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân .
_ Sứ mệnh lịch sử của GCCN được thục hiện qua hai bước :
Bước 1 .GCCN phải giành lấy chính quyền thiết lập chuyên chính vô sản .
Bước 2 .Trên cơ sở chính quyền mới GCCN phải lãnh đạo nhân dân tiến hành cải tạo xa hội cũ xay dựng xã hội mới .
Điều kiện để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sứ ấy .
+ Phải tiếp thu lí luận CNMLN và tổ chức xây dựng chínhđảng của giai cấp công nhân .
+Phải thiết lập được liên minh GCCN với GCNN và các tầng lớp nhân dân lao động khác .
b. Vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử sđó .
Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN.
Địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa :trong nền sản xuất đại công nghiệp .,GCCN vừa là chủ thể trực tiếp nhất ,vừa là sản phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đó .
Những đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp công nhân :
Thứ nhất :GCCN là giai cấp tiên phong cách mạng .
Thứ hai:GCCN là gai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất trong thời đại ngày nay.
Thứ ba:GCCN là giai cấp cóý thức tổ chức kỹ luật cao .
Thứ tư :GCCN có bẩn chất quốc tế .
Câu12.Những đạc chưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (có 5 đặc trưng )
Một là với tư cách chế độ nhà nước được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản ,dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân.
Hai là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội .
Ba là trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân .lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội,nền dân chủ XHCN có sức động viên thu hút mọi tiền năng sáng tạo tính tích cực xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới .
Bốn là nền xã hội chủ nghĩa cần có và phải có những điều kiện tồn tại với tư cách là một nền dân chủ rộng rải nhất trong lịch sử nhưng vẫn là nền dân chủ mang tính giai cấp .
Năm là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế ,xã hội ,hoàn thiện hệ thống pháp luật ,cơ chế hoạt động và trình độ dân trí .
Câu 13.Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa .
a.Nội dung cơ bản của quá trình xây dựng nền văn hóa XHCN (có 4 nội dung)
Một là cần phải nâng cao trình độ dân trí hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới .
Hai là xây dựng con người phát triển toàn diện
Ba là xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa
Bốn là xây dựng gia đình văn hóa
b.Phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN (có 4)
Thứ nhất; giữ vững và tăng cường vai tro chủđạo của hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội.
Thứ hai: không ngừng tăng cường sự lãnhđạo củaĐCS và vai trò quản lí của nhà nước XHCN đối với hoạt động văn hóa.
Thứ ba: xay dựng nền văn hóa XHCN phải theo phương thức kết hợp giữa việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lộc những tinh hoa của văn hóa nhân loại .
Thứ tư: tổ chức và lôi kéo quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo văn hóa .
Câu 14.Phân tích những nguyên tắc co bản của chủ nghĩa mác lê nin trong việc giải quyết vấn đè dan tộc ?
Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
+Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc .tất cả các dân tộc dù đông người hay ích người có trình độ phát triển cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau không có đặc quyền đặc lợi về kinh tế ,chính trị …cho bất cứ dân tộc nào .
+Trong một quốc gia có nhiều dân tộc ,quyền bình đẳng dân tộc phải được pháp luật bảo vệ và trong thực tế phải được thực hiện trong đó việc khắc phục chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế văn hóa giữa các dân tộc do lịch sử để lại có ý nghĩa cơ bản .
+Trong quan hệ giữa các quốc gia dân tộc quyền bình đẳng dân tộc gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa xô văn nước lớn .
Các dân tộc được quyền tự quyết .
+Về thực chất quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc ,quyền tự quyếtđịnh con đường phát triển kinh tế ,chính trị xã hội của dân tộc mình .
+Quyền dân tộc tự quyết bao gồm quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập và quyền tự nguyện liên hiệp lại với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng .
Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc .
+Tư tưởng này thể hiện bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và phản ánh tính thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp .
+Đoàn kết giai cấp công nhân có vai trò quyết định đến việc xem xét ,thực hiện quyền bình dẳng và quyền dân tộc tự quyết .đồng thời đây cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh đảm bảo cho thắng lợi của giai cấp công nhân của các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc .
Câu15. Phân biệt tính ngưỡng tôn giáo và mê tính dị đoan ,các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin trong việc giai quyết vắn đề tôn giáo .
a.Phân biệt tính ngưỡng tôn giáo và mê tính dị đoan .
Tính ngưỡng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của con người vào một lực lượng, một diều gì đó và thông thường để chỉ niềm tin tôn giáo .
_Tôn giáo thường được hiểu là một trong những hình thức tính ngưỡng có quan niệm ,ý thức ,hành vi ,và các tổ chức tôn giáo .
Mê tính dị đoan là niềm tin của con ngừoi vào các lực lượng siêu nhiên đến mức độ mê muội cuồng tín với những hành vi cực đoan ,thoái hóa phi nhân tính phản văn hóa .
B .Các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mác lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo .
Một là khắc phục đến những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong xã hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội củ xây dựng xã hội mới .
Hai là tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân .
Ba là thực hiện đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo đoàn kết các tôn giáo ,đoàn kết những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo ,đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước nghiêm cấm mọi hành vi chia rẻ cộng đồng vì lí do tính ngưỡng tôn giáo .
Bốn là phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo
Năm là phải có quan điểm lịch sử cụ thể trong việc giải quyết vấn dề tôn giáo


HẾT
(Chúc các bạn có một kì thi đạt được nhiều thành công )
‘’ cố gắng họcđi nha đừng nên nghỉ tới sử dụng tài liệu hjhj”
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài tập Vận dụng những tư tưởng cốt lõi của lê nin về công tác tư tưởng vào thực tiễn nước ta hiện nay

BÀI TẬP VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG CỐT LÕI CỦA LÊ NIN VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀO THỰC TIỄN NƯỚC TA HIỆN NAY

Môn: Quan điểm của Lênin về Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Đề bài: Vận dụng những tư tưởng cốt lõi của Lê nin về công tác tư tưởng vào thực tiễn nước ta hiện nay?
Trả lời:
Trong hệ thống quan điểm của Lênin về vấn đề xây dựng Đảng, vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng, được Lênin đánh giá cao. Người coi lý luận cách mạng là điều kiện thiết yếu để hình thành và thúc đẩy phong trào cách mạng cũng như khẳng định vai trò tiên phong của đảng cách mạng: “Không có lý luận thì xu hướng cách mạng mất quyền tồn tại và sớm hay muộn, nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá sản về chính trị”. V.I. Lênin đã chỉ ra: Không thể có một lý luận cách mạng nào ngoài chủ nghĩa Mác cả, chủ nghĩa Mác là lý luận cách mạng duy nhất của giai cấp vô sản. Vì sao chủ nghĩa Mác lại giữ được địa vị độc tôn như vậy đối với phong trào cách mạng của giai cấp vô sản? Theo Người, trước hết là vì đối với C.Mác, tiêu chuẩn duy nhất của lý luận là phải trung thành với hiện thực, phải diễn đạt và giải thích về mặt lý luận nguyên nhân của cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa các giai cấp xã hội và giữa những lợi ích kinh tế.
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SAU ĐẠI HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong hệ thống quan điểm toàn diện ấy thì tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một bộ phận đặc biệt quan trọng. Trong đó, có quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.
Xem thêm

48 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC MỚI VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC MỚI VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Cùng với các lĩnh vực khác, trong thời kỳ đổi mới, công tác tôn giáo đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đạt được những thành tựu to lớn đó, một phần rất quan trọng là do sự đổi mới nhận thức về tôn giáo trong những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua.

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC VẤN DỀ NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC VẤN DỀ NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

LỜI MỞ ĐẦU

Con đường nhận thức của chân lý là con đường của quá trình nhận thức, nhờ có nhận thức đúng đắn về con đường nhận thức nên Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lê Nin một cách đúng đắn, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và nó đã giúp nước ta thoát khỏi ách nô lệ, đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà Việc nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về con đường biện chứng về nhận thức chân lý là công việc vô cùng quan trọng đối với Đảng đặc biệt là trong giai đoạn đất nước đang đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong lịch sử triết học đã có nhiều quan điểm khác nhau về con đường nhận thức của con người. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng: “ Nhận thức chỉ là phức hợp những cảm giác của con người”. Chủ nghĩa duy tâm khách quan coi nhận thức là sự hồi tưởng lại của linh hồn bất tử về thế giới các ý niệm mà nó đã chiêm nghiệm được nhưng đã lãng quên hoặc cho rằng nhận thức là sự tự ý thức về mình của ý niệm tuyệt đối. Bên cạnh đó những người theo thuyết hoài niệm lại cho rằng: “ nhận thức là trạng thái hoài nghi về sự vật và biến sự hoài nghi, nghi ngờ về tính xác thực của tri thức thành một nguyên tắc của nhận thức”.
Đối lập với chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy vật khẳng định con người có khả năng nhận thức về thế giới và khẳng định nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người. nhưng do một vài hạn chế và một số nhà triết học duy vật trước Mác chưa thấy được vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhạn thức.
Xem thêm

15 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức tôn giáo, hoạt động tôn giáo và tổ chức tôn giáo, mà sự tồn tại phát triển của nó là do sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan vào trong đâu óc con người.Tôn giáo học mácxít: Là khoa học nghiên cứu về tôn giáo trên lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phát hiện chính xác những quy luật hình thành, phát triển, diệt vọng của tôn giáo, từ đó tìm ra những con đường khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống tinh thần xã hội
Xem thêm

24 Đọc thêm

Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là một tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

SỰ TỒN TẠI NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN LÀ MỘT TẤT YẾU TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Trong quá trình nghiên cứu xã hội loài người và lịch sử phát triển của nhân loại,C.Mác và Ph.Ăngghen đã vận dụng một cách triệt để quan điểm duy vật lịch sử để nghiên cứu và xây dựng nên học thuyết về hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa. Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen,hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển từ thấp đến cao và gồm ba thời kỳ.Trong đó,thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội hay thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên và tất yếu phải trải qua tạo tiền đề để tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Xem thêm

8 Đọc thêm