QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người":

QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những đóng góp to lớn của V.I.Lênin đối với lý luận về nhà nước không chỉ ở việc làm sáng tỏ những quan điểm căn bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về nhà nước, đem lại vũ khí lý luận sắc bén cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, giành lấy, tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, cũng như đấu tranh chống lại mọi âm mưu hòng xuyên tạc, bẻ cong và nhằm bác bỏ lý luận mácxít về nhà nước; mà còn thể hiện ở việc đi sâu, phát triển lý luận mácxít về nhà nước trên một số phương diện, phù hợp với trình độ phát triển mới của thực tiễn. Nghiên cứu quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng mô hình nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, bởi lẽ những quan điểm ấy đã được hiện thực hóa, trở thành một thực thể sống động trong thực tiễn đời sống.
Nhất quán với tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin tiếp tục khẳng định rằng, nhà nước là một hiện tượng lịch sử, sự tồn tại và tiêu vong của nó là tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể; “nhà nước chỉ là một tổ chức thống trị của một giai cấp” và “bất cứ nhà nước nào cũng là một bộ máy để một giai cấp này trấn áp giai cấp khác”.
Vì thế việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước luôn được xác định là vấn đề quan trọng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta. Đặc biệt từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng đã có nhiều nghị quyết đặt vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng chính thức xác định rõ quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quan điểm này tiếp tục được khẳng định tại Báo cáo chính trị của hai kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng tiếp theo (Đại hội X năm 2006, Đại hội XI năm 2011).
Bên cạng đó nền kinh tế của chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế,...đã có rất nhiều sự thay đổi, từ nội dung, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, cho đến yêu cầu về phẩm chất, năng lực của con người vận hành trong bộ máy nhà nước. Sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có, xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra rất nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, mở ra cơ hội cho các nước chậm phát triển, đồng thời cũng chứa đựng nhiều vấn đề phức tạp. Trong tình hình đó, nếu không có một nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, tranh thủ nắm lấy vận hội, đưa đất nước vượt qua nguy cơ, thách thức thì chủ nghĩa xã hội sẽ không có mà độc lập dân tộc cũng khó được bảo vệ.
Chính vì vậy, việc tìm hiểu những quan điểm của Lênin về nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng ta trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng nói trên, tôi chọn đề tài “quan điểm của Lênin về xây dựng chính quyền nhà nước. Sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu tiểu luận.
Xem thêm

28 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

đảm bảo được an ninh của dân tộc. Do đó, hơn bao giờ hết trí tuệ Việt Namđòi hỏi vận dụng và phát huy cao độ. Một dân tộc thông minh là phải biết sửdụng trí thông minh của mình cũng như của người đúng lúc, đúng chỗ vàđúng thời điểm.Tóm lại, trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quyết định nhất đối với tăngtrưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người lao động là tri thức. Dođó, đòi hỏi trong việc phát huy và sử dụng nguồn lực tri thức cần phải cóquan điểm khách quan và quan điểm phát triển. Bởi vì, phát huy và sử dụngnguồn lực trí tuệ có nghĩa là phát huy năng lực “nội sinh”, những cái “sẵncó”. Cho nên trong quá trình phát triển phải biết kế thừa chọn lọc những mặttích cực, loại bỏ những mặt tiêu cực để phát triển ở trình độ cao hơn phù hợpvới yêu cầu lịch sử. Bên cạnh đó, như chúng ta đã biết tự thân trí tuệ khôngcó sức mạnh vật chất, nó chỉ có thể trở thành sức mạnh vật chất, nó chỉ trởthành sức mạnh vật chất khi được “vật hóa” nhờ sức mạnh của các phươngtiện vật chất, nhờ sức mạnh của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sức lựccủa con người. Trong quá trình phát triển nếu chúng ta chỉ chú ý khai thácsự sáng tạo của con người mà bỏ qua con người sáng tạo là chúng ta đã hạthấp giá trị của con người. Chính vì vậy, chúng ta phải không ngừng chămlo, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển con người một cách toàn diện, có thếmới đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước vànhanh chóng hội nhập nền kinh tế tri thức thế giới.KẾT LUẬNCon người theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là con người hoànchỉnh phát triển toàn diện trong hiện thực, đây chính là một bước chuyển biếnvề chất trong nhận thức về con người của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó là cơsở nghiên cứu những điều kiện, con đường đúng đắn để đi đến giải phóng conngười. Đồng thời là cơ sở để Đảng ta đề ra những chủ trương, chính sách pháthuy và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trí tuệ trong nền kinh tế tri thức yếu tố đảm bảo chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.
Xem thêm

18 Đọc thêm

chủ nghĩa mác lênin về tôn giáo

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ TÔN GIÁO

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo
Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên nơi mà những lực lượng vô tri vô giác đang hoạt động, thì trong xã hội, con người lại là một trong những thực thể có ý thức, có khả năng tự kiểm soát các hoạt động của riêng mình. Từ đó mà họ đều cho rằng: xã hội vận hành theo một cách riêng của nó, hoặc theo ý chí của một thế lực siêu tự nhiên có nhân tính ( như Đức Chúa ) hay không có nhân tính ( như Ý niệm tuyệt đối ), hoặc theo ý chí chủ quan của chính loài người.
Xuất phát từ cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo một hình thái ý thức xã hội, đã ra đời và vẫn có cơ sở để phát triển trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từ cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ cho đến tận bây giờ. Vậy đâu là nguyên nhân cho sức sống dai dẳng của tôn giáo trong xã hội ? Và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, liệu có còn tồn tại tôn giáo ? Chủ nghĩa Mác Lênin có quan điểm như thế nào về việc giải quyết vấn đề này ?
Xem thêm

31 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Trong tất cả các mối quan hệ xã hội phong phú và phức tạp giữa ngườivới người, quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự địnhhướng cuộc sống của mỗi con người ở thời đại hiện nay. Ở mọi quốc gia, dântộc trên thế giới, nhất là những quốc gia, dân tộc đã từng bị chủ nghĩa đế quốcxâm lược, áp bức bóc lột; ý thức giải phóng dân tộc của nhân dân là động lựcto lớn nó trở thành nhân tố quan trọng quyết định tới sự phát triển và tiến bộcủa đất nước. Vấn đề dân tộc được coi là cơ sở quan trọng nhất trong hoạchđịnh và thực hiện chiến lược phát triển ở mỗi quốc gia và mỗi dân tộc.Thế giới ngày nay có những biến đổi nhanh chóng và phức tạp, tác độngmạnh mẽ đến xu hướng phát triển mạnh mẽ của nhân loại và con đường pháttriển của mỗi quốc gia, dân tộc. Những biến đổi đó đã làm cho mối quan hệgiữa các dân tộc lại càng phức tạp. Đây cũng là vấn đề thời sự cấp bách, đòihỏi phải được nhận thức và giải quyết đúng đắn trong cuộc đấu tranh tư tưởnghiện nay.Ở nước ta, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản ViệtNam do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện và sáng lập đã vận dụngsáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc; thựchiện nhất quán đường lối chiến lược, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội. Đó chính là điều kiện tiên quyết đảm bảo thắng lợi của sựnghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hộinhiều thắng lợi to lớn.Hiện nay, nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; thực hiệncông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; mởrộng mối quan hệ quốc tế, hội nhập với khu vực và thế giới. Sự nghiệp đổimới đòi hỏi phải huy động sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc dưới8sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực
Xem thêm

49 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác Lênin. Nghiên cứu nắm vững quan điểm của các nhà kinh điển C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là cơ sở khoa học thấy rõ sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong việc định ra đường lối phát triển kinh tế xã hội những năm qua.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội của Mác, ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội về hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con người hiểu được logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội.Nước ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do đó việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường mà cần phải nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện để có hiểu hết được ý nghĩa của lý luận, có như thế thì mới vận dụng được một cách sáng tạo vào tình hình cụ thể của đất nước. Nghiên cứu lý luận sẽ giúp chúng ta nhận thức một cách khách quan hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Bác Hồ và Đảng ta sự lựa chọn đó là một tất yếu lịch sử bởi vì lịch sử đòi hỏi.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề cương ôn tập triết 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT 1

Câu 1: Phạm trù vật chất.
Định nghĩa
1. Thời cổ đại: Các nhà triết học lúc này đã bàn về phạm trù vật chất và thường quy vật chất về một dạng cụ thể nào đó. VD: Talet coi vật chất là nước, Anaximen coi vật chất là không khí, Heraclit coi vật chất là lửa, Democrit coi vc là nguyên tử….
+ Hạn chế: Đồng nhất vật chất với một dạng cụ thể, thể hiện cái nhìn trực quan, siêu hình và cảm tính trong việc giải thích khởi nguyên của thế giới (chỉ thấy được cái bộ phận mà không thấy được cái toàn thể)
+Ưu điểm: Một bước phát triển của chủ nghĩa duy vật trên con đường xây dựng về phạm trù vật chất
2. Thời Trung cổ: Thời kỳ này thì quan điểm của các nhà triết học cho rằng quan điểm duy tâm tôn giáo thống trị thế giới có nguồn gốc siêu nhiên.
3. Thời kỳ phục hưng khai sáng (thế kỷ 1718)
Quan điểm siêu hình máy móc chi phố hiểu biết triết học về vật chất: VD: Newton trong lý thuyết về cơ học: Ông đã đồng nhất vc với khối lượng
Đồng nhất vật chất với thuộc tính chung của vật thể
+ Hạn chế: Nguồn gốc của vận động được coi là nằm ngoài bên ngoài của vật chất dẫn đến hiện tượng cú híc của thượng đế (duy tâm). Thời kỳ này khoa học đã phát triển đã phát hiện ra nguyên tử và các nhà duy vật cân đại tiếp tục coi vật chất là nguyên tử phần tử nhỏ nhất không phân chia được.
+ Ưu điểm: Họ đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan niệm về vât chất và tính thống nhất vật chất của thế giới (chống lại quan điểm duy tâm)
Nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc của các nhà triết học trước Mác
Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trong vật lý có nhiều phát minh quan trọng và các phát minh ấy đem lại cho con người những tri thức mới, hiểu biết mới và cho thấy sự hạn chế trong quan niệm của các nhà triết học trước Mác về vật chất. Ví dụ: Phát hiện ra tia X, hiện tượng phóng xạ và điện tử (nhỏ hơn nguyên tử)
Từ đó dẫn đến sự khủng hoảng trong vật lý học vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 các nhà Triết học duy tâm đã lợi dụng những thành tựu ấy để xuyên tạc và công kích chủ nghĩa duy vật họ cho rằng vật chất đã tiêu tan và quan điểm duy vật về thế giới là hoàn toàn sai lầm
Lenin quan niệm: “ Không phải VC biến mất mà những giới hạn hiểu biết của con người về VC là biến mất”
Đinh nghĩa về vật chất của Lênin: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác:
Xem thêm

25 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 1

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 1

Giúp sinh viên nắm được những quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, vận dụng sáng tạo trong nhận thức và thực tiễn, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của sinh viên.THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNINHỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨALÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

35 Đọc thêm

Vấn đề bản chất con người và việc lựa chọn phương pháp quản lý qua một số học thuyết.

VẤN ĐỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ QUA MỘT SỐ HỌC THUYẾT.

Bản chất con người là gì? Nhiều thế kỉ đi qua, vấn đề bản chất con người vẫn là chủ đề tranh luận của nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học. Thật khó để chọn ra một quan điểm nào là đúng hơn. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là “ bản chất”, để từ đó có thể suy rộng ra hiểu về bản chất của con người.
Bản chất là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật với hiện tượng (là phạm trù chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài của bản chất). Phạm trù bản chất gắn liền với phạm trù cái chung nhưng không đồng nhất với cái chung, có cái chung là bản chất nhưng có cái chung không phải là bản chất. Phạm trù bản chất và phạm trù quy luật là cùng loại. Tuy nhiên, quy luật thường chỉ biểu hiện một mặt, một khía cạnh nhất định của bản chất. Bản chất là tổng hợp của nhiều quy luật do đó phạm trù bản chất rộng hơn và phong phú hơn quy luật.
(Bách khoa toàn thư)
Theo chủ nghĩa Mác thì quan điểm duy tâm không thừa nhận hoặc không hiểu đúng sự tồn tại khách quan của bản chất và hiện tượng, họ cho rằng, bản chất không tồn tại thật sự, bản chất chỉ là tên gọi trống rỗng do con người bịa đặt ra, còn hiện tượng dù có tồn tại nhưng đó chỉ là tổng hợp những cảm giác của con người, chỉ tồn tại trong chủ quan con người. Những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan tuy thừa nhận sự tồn tại thực sự của bản chất nhưng đó không phải là của bản thân sự vật mà theo họ đó chỉ là những thực thể tinh thần. Còn chủ nghĩa duy vật biện chứng của triết học Mác cho rằng, cả bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan là cái vốn có của sự vật không do ai sáng tạo ra, bởi vì sự vật nào cũng được tạo nên từ những yếu tố nhất định. Những yếu tố này liên kết với nhau bằng những mối liên hệ khách quan, đan xen, chằng chịt. Trong đó có những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định. Những mối liên hệ tất nhiên đó tạo thành bản chất của sự vật. Vậy, bản chất của con người có là cái tồn tại khách quan gắn liền với sự vật còn hiện tượng là những cử chỉ, hành động, cách giao tiếp biểu hiện ra bên ngoài của bản chất con người. Vậy chúng ts đặt a câu hỏi nếu đã là bản chất thì con người sẽ có những hành xử bộc phát từ cái con người vốn có của bản thân, hành vi từ một cái bản chất chung thì phải giống nhau, vậy tại sao cho đên giờ con người lại có nhiều khác nhau trong lỗi hành xử, trong cách thức hành động, trong cách thức thể hiện bản chất ra bên ngoài, có một bộ phận lộ rõ bản chất của con người nhưng cũng có một bộ phận lấn áp được bản tính tự nhiên của mình?
Xem thêm

26 Đọc thêm

Chính sach tôn giáo của đảng và nhà nước ta

CHÍNH SACH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO1. Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới .Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định, do tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội nên để thay đổi ý thức xã hội, trước hết cần phải làm thay đổi tồn tại xã hội; muốn xóa bỏ ảo tưởng nảy sinh trong tư tưởng con người phải xóa bỏ nguồn gốc gây nên những ảo tưởng ấy. Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong tôn giáo là đấu tranh với cái thế giới đang cần có ảo tưởng chứ không phải là trực tiếp tấn công vào thần, thánh và những biểu hiện tín ngưỡng khác. Muốn đẩy lùi những ước mơ về thiên đường hư ảo ở thế giới bên kia, thì con người phải từng bước xây dựng một thiên đường có thực trên trần thế. Đó là một quá trình lâu dài, gắn liền với công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ cho con người. Phải kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ vì sự khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo; khai thác và phát huy tiềm năng của đồng bào là tín đồ các tôn giáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chỉ có thông qua quá trình đó, mới có khả năng gạt bỏ dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội.Sự thống nhất về lợi ích của giai cấp, quốc gia và dân tộc sẽ tạo điều kiện tiến tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động.Để khắc phục những yếu tố tiêu cực của tôn giáo cần quan tâm đến cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, coi trọng tuyên truyền, giáo dục thế giới duy vật biện chứng phương pháp luận khoa học cho quần chúng nhân dân. 2. Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân Quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng và đảm bảo là một bước tiến của xã hội loài người, trong đó giai cấp tư sản trong quá trình đấu tranh chống phong kiến đã đóng góp một phần nhất định. Song, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, những tư tưởng về tự do tín ngưỡng chỉ nằm trong khuôn khổ mà những hoạt động của giáo hội các tôn giáo phù hợp hoặc ít nhất cũng không đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản. Đấy là chưa kể giai cấp tư sản cầm quyền đang lợi dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của chúng, chống phá phong trào cách mạng trong nước và trên thế giới.Trong chủ nghĩa xã hội, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng là một nguyên tắc. Quyền ấy được thể hiện về mặt pháp lý và trên thực tiễn. Đó là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, lâu dài của Đảng Cộng sản. Căn cứ vào bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quy luật của quá trình chuyển biến về mặt tư tưởng của con người, những người cộng sản tôn trọng và đảm bảo những quyền tự do tín ngưỡng của quần chúng có đạo, cũng như quyền không theo một tôn giáo nào.Nội dung cơ bản của quyền tự do tín ngưỡng là:
Xem thêm

13 Đọc thêm

luận văn Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên hà nội hiện nay

LUẬN VĂN VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO THANH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAY

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, TẦM QUAN TRỌNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC GIÁO DỤC CHÚNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY1.1.Giá trị đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam1.1.1.Giá trị đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống Ngay từ thời cổ đại, gắn liền với triết học, con người đã có những hiểu biết ban đầu sơ khai về “giá trị”, “giá trị học”. Nhưng phải đến cuối thế kỷ XIX, khái niệm giá trị trở thành khái niệm trung tâm của giá trị học. Hiện nay, khái niệm giá trị được sử dụng trong nhiều bộ môn khoa học xã hội và nhân văn khác nhau như triết học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, kinh tế học…Dưới góc độ Kinh tế chính trị học, giá trị là giá trị của hàng hóa, nó là một trong hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa, là lượng lao động xã hội kết tinh trong hàng hóa. Do vậy, những hàng hóa nào có lượng hao phí lao động xã hội kết tinh càng lớn thì giá trị của nó càng cao và ngược lại. C. Mác viết: “Lao động có một sức sản xuất đặc biệt, hoạt động là một lao động được nhân lên cấp số nhân, hay là một khoảng thời gian như nhau, nó tạo ra giá trị cao hơn so với một lao động giá trị trung bình cùng loại” 24, tr.104 105.Trong triết học, khi đề cập đến phạm trù giá trị có nhiều quan điểm khác nhau. Những người theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan coi giá trị là hiện tượng của ý thức, là biểu hiện thái độ chủ quan của con người đối với khách thể mà người đó đang đánh giá. Còn những người theo chủ nghĩa tiên nhiệm (duy tâm khách quan), coi giá trị là sự tồn tại của những bản chất tiên nghiệm, những chuẩn mực lý tưởng tồn tại bên ngoài sự vật không phụ thuộc vào nhu cầu và ham muốn của con người. Những người theo thuyết tự nhiên chủ nghĩa lại coi giá trị là biểu hiện những nhu cầu tự nhiên của con người, từ đó làm nảy sinh các quan điểm xã hội, kinh tế và thực dụng.Chủ nghĩa Mác – Lênin nhấn mạnh bản chất xã hội, tính lịch sử của giá trị, đồng thời khẳng định giá trị có thể nhận thức được và giá trị có tính thực tiễn. Tất cả mọi cái gọi là giá trị đều có nguồn gốc xuất phát từ chính cuộc sống lao động thực tiễn của con người. Do vậy, có thể nói, chỉ trong xã hội loài người mới có cái gọi là giá trị. Và chính con người là giá trị cao nhất của mọi giá trị là thước đo của mọi giá trị. Đầu tư vào con người là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Xem thêm

95 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SAU ĐẠI HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong hệ thống quan điểm toàn diện ấy thì tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một bộ phận đặc biệt quan trọng. Trong đó, có quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.
Xem thêm

48 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT TRONG XÂY DỰNG NỀN TÂM LÝ HỌC MÁC XÍT Ở VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT TRONG XÂY DỰNG NỀN TÂM LÝ HỌC MÁC XÍT Ở VIỆT NAM

Triết học Mác kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của t¬ư duy nhân loại, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét tự nhiên cũng như¬ đời sống xã hội và t¬ư duy con ngư¬ời. Trong triết học Mác, lý luận duy vật biện chứng và ph¬ơng pháp biện chứng duy vật thống nhất hữu cơ với nhau. Sự thống nhất đó làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên triệt để và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học. Nhờ đó, triết học Mác có khả năng nhận thức đúng đắn tự nhiên, xã hội và t¬ư duy. Phép biện chứng duy vật không chỉ là lý luận về phư¬ơng pháp mà còn là lý luận về thế giới quan. Hệ thống quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng trở thành nhân tố định h¬ướng cho hoạt động nhận thức và thực tiễn, trở thành những nguyên tắc xuất phát điểm của phư¬ơng pháp luận. Nh¬ư vậy, trong triết học Mác thế giới quan và ph¬ương pháp luận thống nhất hữu cơ với nhau, làm cho triết học Mác trở thành chủ nghĩa duy vật hoàn bị, một công cụ nhận thức vĩ đại.
Xem thêm

26 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh, cùng với chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (61991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng. Đảng ta chỉ rõ: tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tạo điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn quốc tế có vị trí đặc biệt quan trọng.
Xem thêm

23 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

Câu1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về Chiến tranh
Chiến tranh là một hiện tượng lịch sử – xã hội
+ Các Mác, Angghen đã chứng minh: quá trình phát triển của xã hội loài người đã có giai đoạn chưa từng có chiến tranh. Đó là thời kỳ công xã nguyên thuỷ(CXNT) kéo dài hàng vạn năm con người chưa biết chiến tranh là gì.
+ Vì sao thời kỳ CXNT chưa có chiến tranh? Đặc trưng của chế độ này là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) hết sức thấp kém, tổ chức xã hội còn sơ khai, con người sống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Động lực cơ bản của sự phát triển xã hội công xã nguyên thuỷ là cuộc đấu tranh giữa con người với tự nhiên.
+ Trong xã hội CXNT có các mâu thuẫn và xung đột giữa các bộ lạc (kể cả xung đột vũ trang) chỉ là thứ yếu, không mang tính xã hội. Nhưng cuộc tranh giành đất đai, các khu vực săn bắn, hái lượm, các bãi chăn thả, các hang động chỉ là đấu tranh để sinh tồn. Trong các cuộc xung đột ấy đã có yếu tố bạo lực vũ trang, tuy nhiều yếu tố bạo lực vũ trang chỉ có ý nghĩa để thoả mãn các nhu cầu kinh tế trực tiếp của các bộ lạc. Vì vậy, Các Mác, Ăngghen coi đây như là một hình thức lao động nguyên thuỷ.
+ Bất chấp thực tế đó, các học giả tư sản cho rằng, chiến tranh đã có ngay từ đầu khi xuất hiện xã hội loài người và không thể nào loại trừ được. Mục đích của họ là che đậy cho chiến tranh xâm lược do giai cấp tư sản phát động.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Những luận điểm sáng tạo của về vai trò của văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những luận điểm sáng tạo của về vai trò của văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những quan điểm mang tính lý luận khi bàn về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là sự kế thừa, tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời là sự vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đọc thêm

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN và ý NGHĨA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN và ý NGHĨA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh, công nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đã có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc
Xem thêm

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHIA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÁ HỘI Ở VIỆT NAM VỚI SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY”

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHIA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÁ HỘI Ở VIỆT NAM VỚI SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY”

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tinh hoa của dân tộc Việt Nam và trí tuệ của thời đại đã tạo ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, mà chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc và nhân dân Việt Nam. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Tổ chức văn hóa Liên hợp quốc Unesco kết luận: “Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản chất của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”.
Là anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, là nhà văn hóa kiệt xuất được cả nhân loại thừa nhận. Đương nhiên, Hồ Chí Minh có hệ tư tưởng riêng của mình, trong hệ thống tư tưởng đó có tư tưởng chính trị, tư tưởng kinh tế, tư tưởng văn hóa, tư tưởng đạo đức… Toàn bộ những hệ thống tư tưởng đó của Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một kho tàng tri thức quý báu, vô giá không gì có thể đánh đổi được: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.
Chính lẽ vậy mà Đảng, Nhà nước ta đã quyết định đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào hệ thống giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chính những giá trị to lớn đó mà các văn kiện Đại hôi VII, VIII, IX, X của Đảng cộng sản Việt Nam đều khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta.
Trước những thay đổi to lớn, phức tạp của thế giới, mà đặc biệt là sự tan rã, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, cũng như những khó khăn phức tạp trong nước, có một số người đã vội vàng cho rằng: Hồ Chí Minh đã phạm sai lầm khi đưa chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội vốn có nguồn ngốc từ phương Tây vào Việt Nam. Sự thực cần phải tìm hiểu con đường khác. Không những thế có người lại còn cho rằng, Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, cống hiến của Hồ Chí Minh chủ yếu là về cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh cơ bản là tư tưởng giải phóng dân tộc. Họ cho rằng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh tức là nặng về dân tộc, nhẹ về giai cấp… Những quan điểm trên chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chưa có một cái nhìn khái quát, phát triển, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin.
Du muốn hay không, tiến lên chủ nghĩa xa hội vẫn là xu thế vận động, tất yếu khách quan của lich sử nhân loại hiện nay. Bất chấp những lời bôi nhọ, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chủ nghĩa xã hội hiện thực, dù có những thăng trầm, thành bại ở nơi này hay nơi khác, nhưng đã tạc dấu ấn đậm nét, đóng vai trò to lớn không thể phủ nhận trong sự phát triển tiến bộ không ngừng của lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX.
Hiện nay trong bối cảnh quốc tế mới dù phải đối mặt trước rất nhiều khó khăn nghiệt ngã, thách thức sinh tử, chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng vận động phát triển về chất lượng. Ngọn cờ chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn trở thành động lực mạnh mẻ trên con đường phát triển của sự tiến bộ phồn vinh đối với các quốc gia, dân tộc trong thời đại ngày nay – thời đại quá độ từ chư nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn cầu.
Đất nước chúng ta đang bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đang được đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết. Do đó, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là vấn đề bức thiết và cấp bách để phục vụ trực tiếp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy Người là một thiên tài , một tấm gương sáng trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, đổi mới, áp dụng vào Việt Nam một cách có hiệu quả nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng của Đảng ta hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù hiện nay tư tưởng triết học Hồ Chí Minh đang còn là vấn đề gây nhièu tranh cãi, và cần phải tiếp tục di sâu nghiên cứu, làm rõ.
Xem thêm

76 Đọc thêm

Chuong 02 Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Thuỷ Lợo

CHUONG 02 KHOA MÁC-LÊNIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢO

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCVÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc.- Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử.+ Mác-Ăngghen đã đặt nền móng tư tưởng cho việc giải quyết vấn đề dân tộc một cách khoa học

9 Đọc thêm

10 CÂU HỎI GIỮA HOC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

10 CÂU HỎI GIỮA HOC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1: Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
a, Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh
Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người ….
Ở định nghĩa này, Đảng ta bước đầu làm rõ:
+ Về cấu trúc, của tư tưởng HCM đó là: hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.
+ Về nguồn gốc, của tư tưởng HCM đó là: chủ nghĩa Mác Lênin, giá trị văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại.
+ Về nội dung cơ bản của tư tưởng HCM bao gồm: những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Về mục tiêu của tư tưởng HCM là: giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
+ Về giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh: Soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam; tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc.
b,trình bày đối tượng nghiên cứu môn học
bao gồm hệ thống quan điểm, lý luận về CMVN trong dòng chảy của CM thời đại mới mà cốt lõi là về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
Xem thêm

7 Đọc thêm