ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN Ở PHẠM VI XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN Ở PHẠM VI XÃ HỘI":

Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở việt nam hiện nay (qua thực tế ở hà nội

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (QUA THỰC TẾ Ở HÀ NỘI

Đạo đức thương trường đã xuất hiện và được quan tâm nghiên cứu, xây dựng từ khi xuất hiện mầm mống thị trường trong xã hội loài người. Aristole triết gia Hi Lạp thời cổ đại đã đưa ra một số điều có thể coi là cơ sở của đạo đức kinh doanh thời hiện đại. Ông đã nêu ra ý tưởng rằng, nhiệm vụ chính của[r]

111 Đọc thêm

Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước Đảng ta luôn coi trọng yếu tố văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Văn hóa vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và là mục tiêu của[r]

20 Đọc thêm

Tiểu luận quản trị học Đạo đức trong kinh doanh

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH

Phần mở đầu
Đạo đức và trách nhiệm xã hội rõ ràng là những vấn đề không thể thiếu trong kinh doanh. Nhưng thực tế lại cho thấy rằng những vấn đề này chưa được doanh nghiệp chú ý. Thật khó mà thuyết phục doanh nghiệp thực hiện tốt các vấn đề đạo đức và trách nhiệm bằng những luận cứ dựa trên lợi ích[r]

11 Đọc thêm

Luận Ngữ Ứng Dụng Trong Kinh Doanh – Thiệu Vũ

LUẬN NGỮ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH – THIỆU VŨ

Đây là cuốn sách tu dưỡng đạo đức hữu ích cho tất cả mọi người. Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh đề cập đến sáu phẩm chất mà bất kỳ doanh nhân nào cũng phải học hỏi, xây dựng mô hình phẩm chất của doanh nhân hiện đại: Nhân ái, Thủ chính, Tuân lễ, Thành tính, Trung thành, Hiếu học.

Áp dụng những đ[r]

162 Đọc thêm

Nghiên cứu và phân tích văn hóa doanh nhân ngô trọng thanh, CEO của công ty tư vấn phát triển thị trường mancom

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NHÂN NGÔ TRỌNG THANH, CEO CỦA CÔNG TY TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MANCOM

Trong thời đại kinh tế phát triển và hội nhập, nền kinh tế tri thức phát triển, thì vai trò của lực lượng doanh nghiệp và doanh nhân ngày càng được chú trọng. Đây là lực lượng tạo lên bước đột phá trong thương mại và công nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển nên kinh tế đất nước. Để đáp ứng vai trò[r]

33 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Tăng cường quản lý nhà nuớc về chống hoạt động cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ CHỐNG HOẠT ĐỘNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH Ở VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài Vấn đề “Tăng cường quản lý nhà nuớc về chống hoạt động cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam” được chọn làm đề tài luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công (QLHCC) vì những lý do cấp thiết như sau:Một là, vì bản chất “phản kinh tế, phản khoa học, phản nhân văn..”, gọi chu[r]

113 Đọc thêm

đạo đức trong kinh doanh và mối quan hệ với pháp luật

ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁP LUẬT

LỜI MỞ ĐẦU
Lợi nhuận là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của một doanh nghiệp và là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu người quản lý doanh nghiệp hiểu sai bản chất của lợi nhuận và coi đấy là mục tiêu chính và duy nhất của hoạt động[r]

18 Đọc thêm

Quản trị hàng tồn kho tại công ty CP Thương mại và truyền thông doanh nhân Việt

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN VIỆT

2. Mục đích nghiên cứu
¬Thứ nhất, hệ thống hóa lí thuyết về quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp nói chung.
Thứ hai, nghiên cứu và phân tích hoạt động quản trị hàng tồn kho, đánh giá thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty CPTM TT doanh nhân Việt từ năm 20132015
Thứ ba, đề xuất hướng giải[r]

65 Đọc thêm

bài 4 đạo đức TRONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

BÀI 4 ĐẠO ĐỨC TRONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

LỜI MỞ ĐẦUThực tiễn đổi mới kinh tế sau 20 năm ở Việt Nam đã cho thấy rằng, bên cạnh những thành tựu kinh tế quan trọng đã đạt được trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang gặp phải một số khó khăn tồn tại do những thất bại vốn có của ki[r]

21 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Đạo đức kinh doanh có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Từ thực tế, các nhà kinh tế đã chứng minh rằng lợi nhuận doanh nghiệp gắn liền với đạo đức, và mức độ tăng lợi nhuận gắn với mức độ tăng đạo đức. Vì vậy khi không hiểu được vai trò của đạo đức kinh doanh, không có ý thức x[r]

36 Đọc thêm

giáo trình khởi tạo doanh nghiệp

GIÁO TRÌNH KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP

dung
 Khái niệm doanh nhân, sự khác biệt giữa
doanh nhân với người sáng lập, chủ sở hữu,
giám đốc điều hành (CEO).
 Đặc điểm lao động và những tố chất cần
thiết để trở thành doanh nhân.
 Phát triển năng lực doanh nhân.
 Tìm kiếm cố vấn trong quá trình tạo lập và
điều hành doanh nghiệp.
Hướng dẫn[r]

168 Đọc thêm

Nghiên cứu Khoa học: Đạo đức kinh doanh Thực trạng và giải pháp

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu: Đạo đức kinh doanh không còn là khái niệm mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng theo nhận định của tác giả đây là vấn đề vẫn mang tính thời sự rất cao mặc dù đã có rất nhiều tác giả nghiên c ứu v ề v ấn đ ề này dưới các hình thức bài báo, sá[r]

20 Đọc thêm

Đạo đức kinh doanh và văn hóa donh nghiệp

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA DONH NGHIỆP

S ứ c s ố ng c ủ a th ươ ng hi ệ u đượ c trang b ị b ằ ng chi ề u sâu v ă n hóa bên trong nó. V ă n hóa ngày càng tr thành m ộ t đ òi h ỏ i mang tính xúc tác chính cho s ự phát tri ể n c ủ a th ươ ng hi ệ u. Đ i ề u đ ó không ph ả i là nh ữ ng bi ể u hi ệ n mang tính b ề m ặ[r]

0 Đọc thêm

VĂN HÓA KINH DOANH MICROSOFT

VĂN HÓA KINH DOANH MICROSOFT

Lời mở đầu
Trong thời buổi kinh tế hiện nay, kinh doanh không chỉ là vấn đề bán gì, mua gì và với ai, mà nó còn là sự bảo đảm chữ tín, thái độ phục vụ và giá trị mang lại cho người tiêu dùng. Nói chung đó chính là “văn hoá trong kinh doanh” của những doanh nghiệp, công ty muốn tồn tại lâu dài. Thực[r]

37 Đọc thêm

Vai trò của đạo đức kinh doanh trong việc xây dựng thương hiệu của tập đoàn Ford Motor

VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN FORD MOTOR

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU31. Khái niệm đạo đức kinh doanh31.1. Khái niệm đạo đức31.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh41.2.1. Định nghĩa đạo đức kinh doanh41.2.2. Lịch sử đạo đức kinh doanh61.2.3. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội81.3. Vai[r]

107 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH CÔNG TY VINAMILK

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH CÔNG TY VINAMILK

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 2
I. Khái quát chung về văn hoá kinh doanh 2
1. Khái niệm văn hoá kinh doanh 2
2. Các nhân tố cấu thành văn hoá kinh doanh 3
3. Các đặc trưng của văn hoá kinh doanh 5
4. Các nhân tố tác động đến văn hoá kinh doanh 6
I[r]

21 Đọc thêm

Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Đạo đức kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng nhất nhưng đồng thời cũng là điều dễ gây hiểu nhầm nhất trong thế giới kinh doanh ngày nay. Trong vòng hơn 20 năm vừa qua, đạo đức kinh doanh đã trở thành một vấn đề thu hút được nhiều quan tâm. Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với sức é[r]

173 Đọc thêm

Văn hóa kinh doanh của việt tiến

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA VIỆT TIẾN

LỜI MỞ ĐẦU
Nhiều kết luận nghiên cứu của các nhà kinh tế đã khẳng định, trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp thắng thế không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào, cũng như nguyên lý: con người có thể đi lên từ tay kh[r]

31 Đọc thêm

đạo đức trong thành lập doanh nghiệp

ĐẠO ĐỨC TRONG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chän ®Ò tµi
Trong qu¸ tr×nh häc tËp, nhiÖm vô lµm tiÓu luËn m«n häc lµ rÊt cÇn thiÕt, ®ã lµ h×nh thøc tù häc tËp sau mçi giê lªn líp, nh»m ph¸t huy tÝnh tù chñ, n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña mçi sinh viªn. Tuy nhiªn, chän mét ®Ò tµi t×m hiÓu ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc ®Ých, hiệu quả cao th× t[r]

20 Đọc thêm

thực trạng và giải pháp đạo đức trong bán hàng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG

MỞ ĐẦU
1.Sự cần thiết của đề tài
Đạo đức trong kinh doanh không chỉ là câu khẩu hiệu để lấy lòng người tiêu dùng. Chúng còn là công cụ để tối đa hoá lợi nhuận, để củng cố thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, với đạo đức trong bán hàng là một phần của đạo đức kinh doanh đóng vai trò quan tr[r]

14 Đọc thêm