LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 79 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 79 POT":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 79 pot

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 79 POT

Lesson Plan 12 – Ham Thuan Bac High School Composer: Nguyeãn Thò Höng Page 1 29/06/2011 UNIT 13 SEA GAMES Period 79 SPEAKING A. Aims: By the end of this lesson, students will be able to - report some of the records at the 22nd SEA Games and the sports results of the match. - use it in the real life. 1. Knowledge: - General knowledge: Students can understand some of the records at the 22nd Sea Games - Language: asking and answering about records at the 22nd SEA Games - New words: words related to some sports at the 22nd SEA Games 2. Skills: - Talking about sports events of the 22nd SEA Games - Talking about (reporting) sports results B. Methods: integrated, mainly communicative C. Teaching aids : Textbook, posters, pictures, …. D. Procedures: TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 79 ppt

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 79 PPT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 79 Preparation date : 22/1/2011 Unit9 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to use the suffix – al. - By the end of the lesson, the students are able to use to-infinitive phrases or participle phrase in stead of relative clauses. II. Lexical items : - round the clock - poacher - compulsory - search for III. Structures : - who was the first man to land on the Moon? - The man talking to the manager is my new flat mate. IV. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board V. Techniques : - Grammar – based (relative clauses with prepositions.) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (8’)
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 9 - Period 79 docx

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 9 - PERIOD 79 DOCX

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 79 Preparation date : 22/1/2008 Unit9 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to use the suffix – al. - By the end of the lesson, the students are able to use to-infinitive phrases or participle phrase in stead of relative clauses. II. Lexical items : - round the clock - poacher - compulsory - search for III. Structures : - who was the first man to land on the Moon? - The man talking to the manager is my new flat mate. IV. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board V. Techniques : - Grammar – based (relative clauses with prepositions.) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (8’)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Matthias Doepke - Marcroeconomics - Chapter 9 doc

MATTHIAS DOEPKE MARCROECONOMICS CHAPTER 9 DOC

=1such that:Given prices, the allocation11=1gives the optimal choices by con-sumers and firms; andAll markets clear.We now have all pieces together that are needed to analyze business cycles in this economy.When we combine the optimal choice of savings of the young consumer (9.1) with theexpression for the wage rate in equation (9.2), we get:=1211(9.4)This equation shows how a shock is propagated through time in this economy. Shockstohave a direct influence on , the capital that is going to be used for productionin the next period. This implies that a shock that hits today will lead to lower outputin the future as well. The cause of this is that the young consumer divides his incomeequally between consumption and savings. By lowering savings in response to a shock,the consumer smoothes consumption. It is optimal for the consumer to distribute the effectof a shock among both periods of his life. Therefore a single shock can cause a cycle thatextends over a number of periods.Next, we want to look at how aggregate consumption and investment react to a shock. Inthe real world, aggregate investment is much more volatile than aggregate consumption(see Barro’s Figure 1.10). We want to check whether this is also true in our model. First, we
Xem thêm

16 Đọc thêm

Gián án Đề kiểm tra E 9 (1)

GIÁN ÁN ĐỀ KIỂM TRA E 9 (1)

oGv cho hs thực hành: Đo 1 góc vẽ trước có sđ bằng 45o (3 hs lên đo và ghi vào giấy sđ góc đó. Sau đó gv đọc to kết quả của từng em) Từ đó đi đến kết luậnMỗi góc có 1 sđ xác đònh.Sđ mỗi góc không vượt quá 180o.−Gv nêu chú ý như sgk.−Luyện tập:?1 Đo các góc: theo hình vẽ SGKGV : Cho HS làm bài 11 trang 79 :GV: Cho cả lớp quan sát hình 18 và gọihai HS trả lời kết quả, ghi KQ lên bảng, GV cho lớ nhận xét kết luânh chung* So sánh hai góc:Gv treo bảng phụ hình vẽ H14 – H15 và yêu cầu hs bằng trực giác cho biết góc (độ)ký hiệu: ∠xOy=180o 1o=60’;1’=60’’
Xem thêm

7 Đọc thêm

Chapter 079. Cancer Genetics (Part 3) ppt

CHAPTER 079 CANCER GENETICS PART 3

10q23 AD Breast, thyroid Familial adenomatous polyposis APC 5q21 AD Intestinal adenoma, colorectal cancer Familial melanoma p16INK4 9p21 AD Melanoma, pancreatic cancer Familial Wilms tumor WT1 11p13 AD Pediatric kidney cancer Hereditary breast/ovarian cancer BRCA1

7 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 2 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 SỐ OXI HÓA CAO NHẤT Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?. Mg2Si Hướng dẫn giải:.A[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 1 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 NÊU NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC GIỐNG Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon.. Viết các phương trình hóa học để minh họa?[r]

1 Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY pot

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY POT

PHỤ LỤC 17 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY (Ban hành kèm theo Thông tư số 79 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO Kết quả chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Kính gửi: Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT Kết quả chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tại … (tên tổ chức chứng nhận chất lượng) từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)) như sau: TT Mã hiệu lô giống đã chứng nhận chất lượng Tên giống Cấp giống Khối lượng lô giống Mã số
Xem thêm

1 Đọc thêm

Microsoft ADO .NET 4 Step by Step - p 42 potx

MICROSOFT ADO NET 4 STEP BY STEP P 42 POTX

generating automatically 180update operations and 169–170, 171, 180DelimSubstring method 278–279DEREF function 255DESC modifier 65, 248dialog boxesAdd Connection 12Add Entity 231Add Function Import 233–234Add New Item 28Choose Data Source 11Feed And Web Slice Setting 379Unique Constraint 30–31Difference function 323Diff functions 251, 322Direction property in SQLParameter class 161Dispose, calling 205Dispose method 128Distinct clause 299DISTINCT keyword 254Distinct method 281distributed transactions, us-ing 204–208, 209

10 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 4 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 TỪ SIO2 VÀ CÁC HÓA CHẤT CẦN THIẾT KHÁC, Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?. Hướng dẫn giải: SiO2 NaSiO3[r]

1 Đọc thêm

BÀI 7 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

BÀI 7 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

GỌI I LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN AB, M LÀ ĐIỂM DI ĐỘNG TRÊN ĐOẠN AI.. Cho tứ diện SABC cạnh bằng a.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

BÀI 6 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

Thiết diện tạo bởi mặt phẳng AIJ với hình lăng trụ đã cho là A Tam giác cân B Tam giác vuông C Hình thang D Hình bình hành.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

BÀI 5 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

Thiết diện tạo bởi mặt phẳng MNE và tứ diện ABCD là: A Tam giác MNE B Tứ giác MNEF với F à điểm bất kì trên cạnh BD C Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC D Hình th[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

BÀI 4 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

TRANG 1 TÌM MỆNH ĐỀ ĐÚNG TRONG CÁC MỆNH ĐỀ SAU: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A Nếu hai mặt phẳng α, β song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong α đều song song với β B [r]

1 Đọc thêm

BÀI 11 TRANG 79 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6 TẬP 2

BÀI 11 TRANG 79 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6 TẬP 2

Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.Giải:

1 Đọc thêm

tiet79

TIET79

Tiết 79: CÂU NGHI VẤN (TT)•I. Đặc điểm hình thức và chức năng chính :--Có từ nghi vấn : ai , gì , nào , đâu , sao , tại sao , bao giờ , bao nhiêu , à , ư , hả , chứ , (có) … không , (đã) … chưa … hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn )•-Chức năng chính : dùng để hỏi•- Khi viết , câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi II. Luyện tập : ( SGK 11 – 13 ) Thứ 7 ngày 16 tháng 1 năm 2010 III. Những chức năng khác : 1.Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (SGK trang 20 đến trang 22) :a…. Hồn ở đâu bây giờ? - Biểu lộ tình cảm , cảm xúc , sự hoài niệm , nuối tiếc  dấu chấm hỏi (?) b. … Mày đònh nói cho cha mày nghe đấy à ?  đe doạ  dấu chấm hỏi (?) c. Có biết không? … Lính đâu ? … Không còn phép tắc gì nữa à ?  đe doạ  dấu chấm hỏi (?)d. Cả đoạn trích là câu nghi vấn  khẳng đònh  dấu chấm hỏi (?)e. … Con gái tôi vẽ đây ư ? Chả lẽ lại đúng là nó , cái con mèo hay lục lọi ấy ! biểu lộ cảm xúc , sự ngạc nhiên
Xem thêm

9 Đọc thêm

T78-79-80

T78-79-80

b) Sc) Sd) Đe) Đf) Sg) Sh) Đ) &a c c mab d d na mthìb n> >>4.Hướng dẫn học tập:2 phút • Nắm vững quy tắc so sánh 2 phân số bằng cách viết chúng dưới dạng phân số có cùng mẫu dương.• Bài tập vè nhà số 37,38,39 trang 23,24 SGKBài số 51,54 trang 10,11 SBTIV. RÚT KINH NGHIỆM:Số học 6Ngày soạn Tiết : 79§7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ .I.MỤC TIÊU: • Kiến thức : HS hiểu và áp dụng được quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số và không cùng mẫu số.• Kỹ năng : Có khả năng cộng phân số nhanh và gọn.• Thái độ: Có ý thức nhận xét các đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng (có thể rút gọn phân số trước khi cộng).
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 3 TRANG 79 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 KHI CHO NƯỚC TÁC DỤNG Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là: A.. Đinitơ pentaoxit Hướng dẫn giải:.[r]

1 Đọc thêm

toán tiết 79

TOÁN TIẾT 79

THỨ TƯ NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2010TOÁNThứ tư ngày08 tháng 12 năm 2010Kiểm tra bài cũ:Tìm giá trị của biểu thức:a)125 + 18 b) 161 -150 c) 21 x 4 d) 48 : 2Toán= 143= 84= 11 = 24Thứ tư ngày08 tháng 12 năm 2010 ToánTính giá trị của biểu thức60 + 20 –5 =80 = 75* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chía thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.49 : 7 x 5 = 7 = 35- 5 x 5 Th t ngy 08 thỏng 12 nm 2010
Xem thêm

10 Đọc thêm