NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HC LYELL TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HC LYELL TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

hóa cần phải ược khảo sát ở cả ba cấp ộ ó trong sự phân tích vận hành văn hóatừ nhiều phối cảnh khác nhau”.Trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt ộng giao tiếp luôn có ý nghĩa kết nối các cánhân giữa các nhóm, cho ph ép thông tin li ên quan ến công việc chảy trong nh ânviên, tạo iều kiện cho s ự phối hợp nhằm phục vụ các nhu c ầu bên trong v à bênngoài hệ thống. Nội dung và dòng chảy của thông tin liên lạc làm tăng cường các hệ thống giá trị văn hóa, chi phối và làm nên sức mạnh bản sắc, thương hiệu cho tổchức. Thông tin liên lạc xảy ra trên khoảng cách rộng lớn trong thời gian và khônggian, n ó c ó th ể l à r ất nhi ều nh ững th ứ kh ác nhau t ùy thu ộc v ào ngữ c ảnh. Qu átrình truyền thông ít nhất phải có các yếu tố: người gửi, thông iệp và người nhận, cho dù người nhận không cần phải có mặt hoặc nhận thức ược về ý ịnh củangười gửi trong giao ti ếp ở thời iểm giao ti ếp. Giao ti ếp ược xem l à hiệu quảkhi ng ười nh ận hi ểu ược th ông iệp c ủa ng ười g ửi. Th ông tin ph ản h ồi l à r ấtquan trọng ể ảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các bên.20Từ cách tiếp cận ngôn ngữ học - v ăn hóa, hai t ác giả J.C.Richard & R.W.Schmidt cho rằng giao tiếp là “hoạt ộng giao l ưu, ti ếp xúc, trao ổi tình c ảm, t ưtưởng, thông tin, l iên k ết hành ộng…giữa hai ho ặc nhi ều ng ười”. Hoặc “giao tiếp là m ột quá trình h ữu th ức hay v ô th ức, h ữu ý ho ặc vô tình, trong ó các tình cảm v à ý t ưởng ược di ễn t b ằng c ác th ông iệp ng ôn t ừ v à phi ng ôn t ừ”(Berkotal,1989) [19, tr.37-38]; “Giao tiếp là một quá trình năng ộng, cá nhân sử dụng ể trao ổi ý ki ến, liên quan kinh nghi ệm và chia s ẻ mong mu ốn thông quanói, viết, cử chỉ hoặc ngôn ngữ ký hiệu” (Glenn & Smith, 1998).Từ góc ộ tâm lý học, các tác giả trên thế giới cũng có một số ịnh nghĩa vềgiao tiếp như các nhà tâm lý học Liên Xô cũ từng ưa ra khái niệm “giao tiếp là s
Xem thêm

Đọc thêm

Giao Trinh BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - chương 5

GIAO TRINH BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - CHƯƠNG 5

h sàn BTCT chu ti trng ng ch tp trung vào hai phương pháp phân tích gii hn. 5.3 PHÂ TÍCH ĐƯỜG CHẢY DẺO CỦA  PHẲG 5.3.1 Giới thiệu chung Phân tích ưng chy do (Yield-line analysis, YLA) dùng lý thuyt do cng (rigid-plastic)  xác nh ti trng phá hoi tương ng vi sc kháng mômen do cho trưc. • Có th áp dng cho cu kin bn, dm, khung. • c lp vi chng loi vt liu kt cu: BTCT, thép, VL khác • Không cho bit các thông tin v  võng • Ch hu ích cho phân tích ng x giai on ti hn hay sau khi chy do (post-yielding).  Không cho bit thông tin v áp ng i vi ti trng dch v (service-load) • Thưng dùng  ánh giá các công trình ã xây dng • Là phương pháp ng hc ưc oán cn trên (
Xem thêm

14 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

toán phát huy được chức năng giám sát tình hình thực hiện một cách kịp thời.- Công ty đã nghiên cứu vậ dụng hình thức kế toán nhật kí- sổ cái. với đặcđiểm sản xuất kinh doanh của mình kế toán đã lập v ử dụng các sổ t i khoà ảnchi tiết phù hợp, phục vụ tốt cho công tác kế toán.- Nhìn chung, trong quá trình hạch toán, công ty đã sử dụng hệ thống sổ kếtoán theo đúng qui định, ghi chép đầy đủ theo từng khoản mục m mà ẫu sổ quiđịnh. đồng thời việc luân chuyển các chứng từ, sổ sách cũng được thực hiện hợplý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nhà àsản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.- Công tác hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm của côngty đã kịp thời cung cấp thông tin cho các nh quà ản lý, giúp nh quà ản lý đề ranhững quyết định đúng đắn về việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quátình sản xuất. Công ty đã xây dựng định mức chi phí sản xuất cho mỗi loại sảnphẩm tương đối khoa học, hợp lý. Thông qua hệ thống định mức chi phí , các nhàquản trị có thể giám sát tình hình sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất vàđánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.- Công tác kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm được tiếnh nh theo qui à định. Giữa kế toán giá th nh v các phà à ần việc kế toán được ghichép chính xác, đầy đủ l cà ơ sở cho việc tính giá th nh hà ợp lý.3.1.2 nhược điểmBên cạnh những ưu điểm nói trên thì quá trình hạch toán chi phí sản xuấtv tính giá th nh à ản phẩm vẫn còn tồn tại những vướng mắc chưa hợp lý màtheo em nếu khắc phục được sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.- Về kế toán khấu hao TSCĐ: hạch toán to n bà ộ số khấu hao TSCĐ( dùng chosản xuất, quản lý, bán h ng) v o TK 627 m không tách riêng à à ố khấu hao phucvụ cho bộ phận sản xuất, bộ phận bán h ng v à ố khấu hao phục vụ cho bộ máyquản lý doanh nghiệp l không à đúng với chế độ hiện h nh.à- Về chi phí dịch vụ mua ngo i v chi phí khác bà à ằng tiền: để đảm bảo phảnánh trung thực chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công tycần có sự tách biệt giữa hai khoản chi phí n y bà ằng cách tập hợp theo dõi trên
Xem thêm

17 Đọc thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

-Cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn đượcquan tâm v à đầu tư đúng mức. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp đượccủng cố phù hợp với lực lượng sản xuất v cà ơ chế chính sách mới.Tuy nhiên phát triển nông nghiệp H Nam và ẫn còn một số tồn tại:Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ng nh chà ưa rõ nét theo hướng CNH-HĐH; Chưa có vùng sản xuất tập trung, hiệu quả sản xuất còn thấp; đã cónhiều loại h ng hoá nông ản nhưng chất lượng thấp, số lượng chưa nhiều;tiêu thụ sản phẩm còn kém v à đặc biệt l chà ưa có công nghiệp chế biến h ngànông sản. 2.Tình hình phát triển ng nh nông- lâm- ngà ư nghiệp.Nông- lâm - ngư nghiệp l là ĩnh vực kinh tế chủ yếu của H Nam hià ệnnay, chiếm tới trên 40% trong GDP của tỉnh. Trong giai đoạn 1996-2000, tronglĩnh vực sản xuất n y, tà ốc độ tăng giá trị sản lượng cao nhất thuộc về ng nhàthủy sản ( bình quân tăng 9,0%/năm), tiếp đến l ng nh lâm nghià à ệp(7,0%/năm ) v thà ấp nhất l ng nh nông nghià à ệp (3,65%/năm). Điều đó đãmang lại sự thay đổi về cơ cấu giá trị sản lượng của các ng nh ản xuất tronglĩnh vực n y. Tuy nhiên, do giá trà sản lượng của các ng nh ản xuất lâmnghiệp, thuỷ sản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên sự thay đổi về cơ cấu không lớnv tà ỷ trọng của ng nh ản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tới trên 96% trong tổnggiá trị sản lượng chung.Bảng 6: Cơ cấu giá trị sản lượngnông - lâm - ngư nghiệp của tỉnh H Nam.àĐơn vị:% 1998 1999 2000 2001 2002Tổng số 1. Nông nghiệp2. Lâm nghiệp3.Thuỷ sản10097,21
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 DOC

PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH TOÁN C Ụ THỂ D ỰA V ÀO QU Ỹ ĐƯỜNG TRUY ỀN THAM KHẢO CHO DỊCH VỤ SỐ LIỆU THỜI GIAN THỰC 144 KBPS B ẢNG 4.2 TA TÍNH ĐƯỢC CỤ THỂ TỶ SỐ TÍN HIỆU TR ÊN NHI ỄU SIR NHƯ NG CÁ[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Đề cương môn học "Quản trị quan hệ khách hàng" của trường Đại học Mở TPHCM - Khoa Quản trị kinh doanh docx

TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC "QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG" CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DOCX

TRANG 1 ĐỀ C ƯƠ NG MÔN H Ọ C QU Ả N TR Ị _QUAN H_ _Ệ_ _ KHÁCH HÀNG _ TRANG 2 PH Ầ N A: THÔNG TIN T Ổ NG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Môn học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và một[r]

6 Đọc thêm

Phân tích ảnh, xử lý ảnh nhị phân (xử lý ảnh số)

PHÂN TÍCH ẢNH, XỬ LÝ ẢNH NHỊ PHÂN (XỬ LÝ ẢNH SỐ)

TRANG 5 • CÁC PH ƯƠ NG PHÁP X Ử LÝ Ả NH NH Ị PHÂN – Các toán tử hình thái: biến hình theo lựa chọn; – Xương ảnh và các phương pháp tìm xương ảnh và làm mảnh ảnh; – Xây dựng mô hình biểu [r]

16 Đọc thêm

đề cương môn khoa học gỗ

ĐỀ CƯƠNG MÔN KHOA HỌC GỖ

đề cương môn khoa học gỗ của trường đại học lâm nghiệpcâu 2: các đặc điểm của gỗ? biện pháp khắc phục các nhược điểm? Câu 3: cấu trúc vách TB? Y nghĩa của việc ng cứu vách TB? .......

22 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRONG THAI KỲ VÀ HẬU SẢN

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRONG THAI KỲ VÀ HẬU SẢN

Nghiên cứu tiền cứu, mô tả hàng loạt trường hợp. Đối tượng nghiên cứu Những bệnh nhân (BN) nữ trong thời gian thai kỳ hoặc hậu sản (6 tuần sau sinh) được chẩn đoán là TBMMN nhập khoa Nội Thần Kinh, Khoa Ngoại Thần Kinh, Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy và Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2004 đến ngày 30/06/2005. Thu thập dữ kiện Tất cả BN trong nghiên cứu được tiến hành hỏi bệnh sử, khám lâm sàng, khảo sát cận lâm sàng. Phân nhóm nghiên cứu theo thể loại TBMMN gồm có: nhồi máu não (nhồi máu não do tắc động mạch và nhồi máu não do tắc tĩnh mạch), xuất huyết nội sọ (xuất huyết não-não thất và xuất huyết dưới nhện). Những yếu tố nguy cơ (YTNC) khảo sát là tuổi, tăng huyết áp (HA), đái tháo đường (ĐTĐ), bệnh tim, rối loạn (RL) lipid máu, tiền sản giật (TSG), sản giật (SG), tần suất sinh, phương pháp sinh, YTNC về lối sống và một số YTNC khác. Xử lý số liệu Bằng phần mềm Stata 8.0 SE, với p < 0,05. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Có 36 trường hợp trên tổng số 183 BN nữ từ 15–45 tuổi bị TBMMN nhập viện, tỉ lệ này là 19,67%. Trong đó có 15 trường hợp (41,67%) nhồi máu não (gồm 11 trường hợp nhồi máu động mạch và 4 trường hợp nhồi máu tĩnh mạch) và 21 trường hợp (58,33%) xuất huyết nội sọ (gồm 18 trường hợp xuất huyết não và 3 trường hợp xuất huyết dưới nhện). Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 32,5 ± 6,67 tuổi, tuổi nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 44 tuổi. Thời điểm khởi phát Có 23 trường hợp (63,89%) xảy ra trong giai đoạn hậu sản, còn lại 13 trường hợp (36,11%) xảy ra trong thai kỳ. Đặc điểm lâm sàng
Xem thêm

10 Đọc thêm

Bài giảng Nhãn khoa cận lâm sàn

BÀI GIẢNG NHÃN KHOA CẬN LÂM SÀN

Bài giảng Nhãn khoa cận lâm sàn Các cơ vận nhãn Thể thủy tinh, các màng bọc, dịch kính Võng mạc Các thiết bị hỗ trợ khám lâm sàng Sinh hiển vi ( slit lamp) Da mi, lông mi , cơ dưới da vùng mắt: Bệnh thường gặp: viêm da mi bờ mi, lông quặm, lông xiêu, chắp lẹo, zona thần kinh, sụp mi nguyên phát, rối loạn trương lực cơ, hở mi, chấn thương phần mềm, u hạt… Các phương tiện chẩn đoán theo cấu trúc giải phẫu trước ra sau Chẩn đoán: kinh nghiệm lâm sàng, có thể dùng pp đo điện cơ để kiểm tra trong tình trạng co giật cơ nửa mặt. Phương tiện chẩn đoán: Xét nghiệm vi sinh vật ổ loét: soi tươi, nhuộm gram, nuôi cấy Xét nghiệm tế bào học ổ loét ( hespes): nhuộm Giêmsa Sinh thiết giác mạc Đo độ dầy giác mạc: máy đo siêu âm máy đo quang học Đếm tế bào nội mô giác mạc: bằng hiển vi phản gương speccular microscopy Khúc xạ kế Chụp hình giác mạc keratoscopy 3. Củng mạc: Bệnh thường gặp: viêm củng mạc, viêm thượng củng mạc Chẩn đoán: lâm sàng, kính sinh hiển vi, làm các xét nghiệm kiểm tra toàn thân, chụp CT, siêu âm mắt Khi chiếu một chùm tia hẹp vào một điểm trên giác mạc, ánh sáng một phần bị khúc xạ qua giác mạc, một phần bị tán xạ. Tọa độ không gian (x,y,z) sẽ được định vị bằng toán học giao điểm của tia quét và tia tán xạ đi vào máy thu ảnh. Do đó tính được tọa độ các điểm ở mặt sau giác mạc. 3 loại bản đồ: theo độ chênh, theo độ cong, theo bề dày giác mạc 2. Lệ đạo: Bệnh lý: + Bẩm sinh: không có điểm lệ, tắc ống lệ mũi bẩm sinh, rò túi lệ bẩm sinh + Bít hẹp điểm lệ, viêm túi lệ, tắc hẹp lệ quản, chấn thương lệ quản, tắc ống lệ mũi, u túi lệ. Chẩn đoán: bằng các thử nghiệm lâm sàng: bơm lệ đạo, thử nghiệm màu, thử nghiệm sarcain.
Xem thêm

51 Đọc thêm

Hội thi rửa tay với sà phong cho HS TH

HỘI THI RỬA TAY VỚI SÀ PHONG CHO HS TH

Đội TNTPHCMLiên Đội: Trờng TH Thụy Quỳnh===$$====Số : 002 Thụy Quỳnh, ngày 02 tháng 01 năm 2010kế hoạchV/v tổ chức Hội thi: Cháu ngoan Bác Hồ Tìm hiểu về VSMT và việc rửa tay với phòng I. Mục đích - yêu cầu:- Nhằm giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trờng, vệsinh cá nhân, giúp các em tự bảo vệ mình, tự có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung.- Nhằm tuyên truyền về hành vi rửa tay với phòng trớc khi ăn và sau khi đi vệ sinhđối với các em.- Tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong học tập, trong hoạt động của đội và các hoạtđộng chung của nhà trờng qua đó giáo dục thêm về nhân cách cho các em.- Liên đội, chi đội và tất cả các đội viên tham gia nhiệt tình, tích cực hiệu quả, chất l-ợng, lành mạnh để đánh giá đúng chất lợng của liên đội, chi đội.II. Thời gian:- Sáng ngày 27/02/2010. (Có thiết kế riêng).- Địa điểm: Tại sân trờng TH Thụy Quỳnh.III. Thành phần tham gia:- Toàn bộ đội viên, nhi đồng trong liên đội.IV. Nội dung hoạt động (Có hớng dẫn kèm theo).Tổ chức thi đấu giữa 3 đội chơi (đối tợng: HS khối 4+5).V. Tổ chức thực hiện: - Gồm 3 đội chơi (Mỗi đội 7 ngời). Các đội bốc thăm và trả lời 5 câu hỏi ban tổ chức đara. Sau đó 3 đội chơi xếp hàng và thực hiện thi thực hành việc rửa tay với phòng. Vòng thithứ 3 mỗi một ngời chơi trong đội vẽ một bức tranh có đề tai về Nớc sạch - Về vệ sinh môi tr-ờng - Về việc rửa tay với phòng. BGK đánh giá cho điểm. Hội thi vào sáng ngày27/02/2010.- Tổng kết, trao giải hoạt động:+ Sau cuộc thi ban tổ chức sẽ trao giải.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết
Xem thêm

Đọc thêm

Bài 40: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NLT 4cột

BÀI 40: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NLT 4CỘT

- Kể tên một số hình thứcbảo quản mà em biết?- Lâm sản có đặc điểm- Lúa, ngô, thịt, cá, gỗ…- Chứa nhiều nước, dễbị hư,…- Đạm, vitamin, khoáng,sơ,…- Để trong tủ lạnh, nhàkho…- Chứa nhiều sơ,…II. Đặc diểm của nông,lâm, thuỷ sản1.Nông, thuỷ sản:- Chứa nhiều loại chấtdinh dưỡng khác nhau.- Chứa nhiều nước.- Dễ bị vi sinh vật xâmnhiễm gây thối hỏng.2. Lâm sản: Giáo sinh: Trịnh Lê Minh Vy 3Giáo án công nghệ 12 Trường THPT Long Trườnggì?- Biết được đặc điểm củanông lâm, thuỷ sản có ýnghĩa gì trong việc chếbiến và bảo quản sảnphẩm?- Chứa nhiều chất xơ
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài giảng Bài 40: Mục đích, ý nghĩa bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

BÀI GIẢNG BÀI 40: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

dinh dưỡng chủ yếu trongcác sản phẩm nông, thuỷsản?- Kể tên một số hình thứcbảo quản mà em biết?- Lâm sản có đặc điểmgì?- Lúa, ngô, thịt, cá, gỗ…- Chứa nhiều nước, dễ bịhư,…- Đạm, vitamin, khoáng,sơ,…- Để trong tủ lạnh, nhàkho…- Chứa nhiều sơ,…II. Đặc diểm của nông,lâm, thuỷ sản1.Nông, thuỷ sản:- Chứa nhiều loại chất dinhdưỡng khác nhau.- Chứa nhiều nước.- Dễ bị vi sinh vật xâmnhiễm gây thối hỏng.2. Lâm sản: - Chứa nhiều chất xơGV: TRỊNH LÊ MINH VY 3GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 10- Biết được đặc điểm củanông lâm, thuỷ sản có ýnghĩa gì trong việc chế
Xem thêm

5 Đọc thêm

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG ppsx

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG PPSX

trình 20 ngày. Nếu đau thắt lưng tăng lên phải dừng kéo giãn. — Châm cứu, bấm huyệt và điều trị kết hợp các thuốc đông y. — Các phương pháp điều trị chuyên biệt: + Hoá tiêu nhân: chimopapain hiện nay ít dùng do sốc phản vệ. + Tiêm nội đĩa đệm bằng Corticoide. + Chọc hút đĩa đệm. + Điều trị bằng tia laser, sóng radio. + Tiêm ngoài màng cứng: hydrocortison acetat 1,5 - 2ml + lidocain 1% x 2ml, liệu trình 6 mũi cách 2 - 3 ngày 1 mũi. Hoặc dùng epomedrol 40mg x 1 lọ + lidocain 1% x 2 ml, liệu trình 3 - 4 mũi cách 3 ngày 1 mũi. 5.2. Điều trị bảo tồn Điều trị bảo tồn khi có những chỉ định sau: — Có hội chứng chèn ép tuỷ cấp. — Có hội chứng đuôi ngựa. — Thoát vị đĩa đệm độ IV, độ V. — Thoát vị đĩa đệm độ III đã được điều trị nội khoa cơ bản từ 3 - 4 đợt ở các cơ sở chuyên khoa thần kinh không kết quả; bệnh nhân đau đớn nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, công tác. Câu hỏi ôn tập: 1. Hãy nêu cơ chế bệnh sinh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng? 2. Hãy nêu các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng? 3. Hãy nêu tiêu chuẩn chẩn đoán của Saporta, chẩn đoán giai đoạn của Arseni chẩn đoán các thể thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng? 4. Hãy nêu phương pháp chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng?
Xem thêm

8 Đọc thêm

Bài soạn Bài 40: Mục đích ý nghĩa công tác bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản

BÀI SOẠN BÀI 40: MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN

dinh dưỡng chủ yếu trongcác sản phẩm nông, thuỷsản?- Kể tên một số hình thứcbảo quản mà em biết?- Lâm sản có đặc điểmgì?- Lúa, ngô, thịt, cá, gỗ…- Chứa nhiều nước, dễ bịhư,…- Đạm, vitamin, khoáng,sơ,…- Để trong tủ lạnh, nhàkho…- Chứa nhiều sơ,…II. Đặc diểm của nông,lâm, thuỷ sản1.Nông, thuỷ sản:- Chứa nhiều loại chất dinhdưỡng khác nhau.- Chứa nhiều nước.- Dễ bị vi sinh vật xâmnhiễm gây thối hỏng.2. Lâm sản: - Chứa nhiều chất xơGV: TRỊNH LÊ MINH VY 3GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 10- Biết được đặc điểm củanông lâm, thuỷ sản có ýnghĩa gì trong việc chế
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC pdf

TÀI LIỆU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC PDF

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG + Luật này quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sà[r]

6 Đọc thêm

TÓM TẮT BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

TÓM TẮT BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

dạng thay đổi, thành nang có thể có góc cạnh do phúc mạc bò dính, co kéo,thành nang trở nên dày, echo đặc.Siêu âm Doppler: Doppler cho thấy thành nang phân bố mạch máu ít, không có dấuhiệu nghi ngờ ác tính2. CA 125− Trong lạc nội mạc tử cung, CA 125 tăng cao (>35 U/ml).− CA 125 >100IU trong những trường hợp tổn thương lạc nội mạc tử cung lanrộng hoặc vỡ nang lạc nội mạc tử cung. CA 125 kông phải là ấn chỉ nhạy,chuyên biệt của lạc nội mạc tử cung vì CA 125cũng tăng cao trong một sốbệnh lý phụ khoa khác như: ung thư buồng trứng loại biểu mô.3. PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG• Phẫu thuật nội soi ổ bụng là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán lạc nội mạc tửcung vì tổn thương lạc nội mạc tử cung thường ở vùng chậu và có nhiều dạng••không thể phát hiện được bằng những phương tiện cận lâm sàng vừa nêu trên.Thời điểm nội soi tốt nhất là trong nửa đầu chu kỳ kinh vì nếu có lạc nội mạctử cung, tổn thương sẽ được phá hủy. Không nên mổ trong ½ sau chu kỳ kinh,vì vết thương nơi phóng noãn ở buồng trứng còn mới, chưa lành nên rất dễ chotế bào nội mạc tử cung cấy ghép, gây tái phát lạc nội mạc tử cung sau mổ.Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung dựa vào bệnh sử, thăm khám lâm sàng, xétnghiệm cận lâm sàng, trong đó siêu âm là phương pháp tốt nhất. Mặc dù tiêuchuẩn vàng để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung chính là phẫu thuật nội soi,•nhưng không phải luôn luôn có được chẩn đoán xác đònh bằng giải phẫu bệnh
Xem thêm

Đọc thêm

Canh chua bạc hà có hại cho sức khỏe? pot

CANH CHUA BẠC HÀ CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Từ nhận xét là không ít bệnh nhân bị tăng acid uric thấy rõ nhưng không hề uống bia, cũng không lạm dụng thịt mỡ, chúng tôi đã tiến hành một số khảo sát lâm sàng với kết quả như sau: Trong số 20 người tuy cũng có thói quen ăn canh chua nhưng là canh chua măng, hay canh chua lá giang, thay vì bạc hà, thì tỷ lệ tăng acid uric trong máu chỉ là 15%. Trong số 50 đối tượng có lượng acid uric trong máu cao hơn 7,5 mol (định mức sinh lý tối đa là 5,5 mol) nhưng không uống bia, không lạm dụng thịt mỡ, có 13 người ăn canh chua mỗi tuần tối thiểu 2 lần. Số còn lại, 37 đối tượng, đều có canh chua trong khẩu phần mỗi tuần tối thiểu 4 lần! Phân tích tiền sử bệnh cho thấy 7 trong 10 trường hợp lên cơn đau như đau cắt ngang khớp kèm theo triệu chứng sưng nóng đỏ xảy ra sau một bữa cơm có canh chua bạc hà. Trong nhóm thử nghiệm với 30 người có thói quen uống bia và đã bị bệnh gout với xét nghiệm sinh hoá rõ rệt, tất cả đối tượng thường có món canh chua bạc hà trong bữa ăn đều có hàm lượng acid uric cao hơn nhóm không mạnh miệng với món này. Trị số xét nghiệm của 14 trong số 20 người trước đó có lượng acid uric trong máu trong khoảng 6,5 đến 7,5 mol trở lại bình thường sau hai tuần không ăn canh chua bạc hà mà không cần dùng thuốc. Trên hai nhóm thử nghiệm trong 10 ngày liên tục, mỗi nhóm với hai mươi đối tượng đều được điều trị bằng Zyloric 200 x 2 viên/ngày, có thể giảm thiểu đến phân nửa lượng thuốc hàng ngày trên nhóm cữ canh chua bạc hà nhưng hiệu năng vẫn tương đồng với nhóm đối chiếu có món canh chua một lần mỗi 2 ngày. Hai tháng sau khi đã điều trị ổn định, khi kiểm soát lượng acid uric trong máu cho thấy hiện tượng tái phát chỉ xảy ra ở 7 trong số 30 bệnh nhân ăn canh chua bạc hà một cách tiết độ theo kiểu mỗi tuần 1 lần mà thôi. Lời kết Canh chua bạc hà rõ ràng là món ăn có mối liên hệ mật thiết với tình trạng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề