QUY LUẬT MÂU THUẨN TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quy luật mâu thuẩn trong lịch sử triết học và sự vận dụng vào công tác tuyên truyền ở Thừa Thiên Huế":

TIỂU LUẬN TRIẾT THẠC SỸ: QUY LUẬT MÂU THUẨN

TIỂU LUẬN TRIẾT THẠC SỸ: QUY LUẬT MÂU THUẨN

Mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực phát triển toán học:...9_ II.1.1 Sự thống nhất giữa các mặt đối lập trong toán học ...9 II.1.2 Mâu thuẫn giữa lí luận và thực tiễn là động lực phát triển[r]

22 Đọc thêm

Bài 6: Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội pps

BÀI 6: BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI PPS


5. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG - NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC BẢO VÊÂ AN NINH QUỐC GIA, TRÂÂT TỰ AN TOÀN XÃ HÔÂI
5.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trâÂt tự an toàn xã hôÂi

35 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

* GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG LỚP VÀO GIỜ SINH HOẠT LỚP : - Trong một tập thể lớp, việc nảy sinh mâu thuẩn trong mổi buổi học là điều không thể tránh khỏi, giáo viên chủ nhiệm p[r]

13 Đọc thêm

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Triết học có lịch sử ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ VI trước công nguyên tại các trung tâm văn hoá văn minh cổ đại Trung Quốc, ấn độ và Hy Lạp. Trải qua một quá trình phát triển của lịch sử, triết học có ảnh hưởng hết sức lâu dài trong lịch sử văn hoá phương Đông và phương Tây. Triết học được coi là khoa học của mọi khoa học, với ý nghĩa bao quát trong nó mọi tri thức, đều có căn nguyên lịch sử từ sự phát triển chưa đầy đủ của tri thức nhân loại. Triết học với tư cách là một khoa học, có nhiệm vụ nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, từ đó xây dựng thế giới quan và phương pháp luận cơ bản, có tính định hướng cho cả quá trình nhận thức và cải tạo thế giới. Trong lịch sử nhận thức và thực hiện của nhân loại, triết học thông qua hai chức năng thế giới quan và phương pháp luận của mình để giải thích về thế giới, định hướng cho quá trình nhận thức và cải tạo thế giới. Do vậy xây dựng một thế giới quan triết học đúng đắn khoa học là tiền đề để xây dựng một phương pháp luận chuẩn xác trong nhận thức và thực tiễn. Thế giới quan và phương pháp luận triết học khoa học trong thời đại ngày nay thuộc về triết học MácLênin. Thế giới quan và phương pháp luận ấy xuất phát từ việc giải quyết một cách khoa học vấn đề cơ bản của triết học. Do đó, muốn nắm vững những vấn đề về thế giới quan và phương pháp luận thì cần phải hiểu rõ về triết học. Trong triết học có đề cập đến chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, lý luận hình thái kinh tếxã hội là lý luận cơ bản nhất, vạch ra xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, máy móc của các cá nhân, mà là một hệ thống vận động phát triển theo các quy luật khách quan. Lý luận hình thái kinh tế xã hội đã đưa lại một phương pháp thực sự khoa học để phân tích các hiện tượng trong đời sống xã hội. Ngày nay, mặc dầu nhân loại đã và đang có nhiều thay đổi nhưng lý luận đó vẫn nguyên giá trị. Lý luận đó cũng luôn luôn được Đảng ta vận dụng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhận thấy được tầm quan trọng về lý luận hình thái kinh tế xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó cũng như sự vận dụng một cách khoa học và linh hoạt vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), em quyết định chọn đề tài nghiên cứu : Lý luận hình thái kinh tế xã hội và vận dụng nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận trung cấp CT

TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CT

MỞ ĐẦU
Sự ra đời của triết học Mác là cuộc cách mạng vĩ đại đại trong lịch sử triết học. Ở đây với sự sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học nhân loại C.Mác và Ph.Ăngghen đã giải thích được quy luật phát triển của xã hội loài người một cách khoa học, khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể. Về nguyên tắc, sự ra đời triết học Mác đã đánh bại chủ nghĩa duy tâm với mọi biểu hiện của nó. Do vậy triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen là triết học triệt để nhất, hoàn bị nhất. Cũng chính vì vậy mà Lênin đã nhấn mạnh: “Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học. Một lý luận khoa học hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ đã thay cho sự lộn xộn và tùy tiện vẫn ngự trị từ trước đến nay trong các quan niệm về lịch sử và chính trị” Như vậy với quan niện duy vật lịch sử, C.Mác đã kết thúc thời kỳ nghiên cứu xã hội, lịch sử một cách tùy tiện, lộn xộn mở đầu một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu xã hội, lịch sử chỉ ra quy luật hình thành, vận động và phát triển xã hội, lịch sử. Với sự ra đời của triết học Mác, các quy luật vận động, phát triển xã hội, loài người đã được lý giải trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Với sự sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử C.Mác và Ph.Ăngghen đã khắc phục được sự đối lập giữa triết học với hoạt động thực tiễn của con người. Đây là cơ sở quan trọng của nhận thức để tiễn hành hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả theo đúng quy luật của sự phát triển. Đến với cách mạng Việt nam, trong hàng loạt nhân tố tạo nên sự thành công của quá trình đổi mới tư duy lý luận, triết học Mác Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện hiện nay, triết học Mác Lênin vẫn giữ được tính khoa học và đúng đắn, vẫn giữ nguyên giá trị định hướng cho những người cách mạng; nó giúp cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam nhận thức đúng các vấn đề của thời đại có liên quan chặt chẽ đến đổi mới tư duy lý luận; đồng thời, là cơ sở lý luận và phương pháp để tư duy đúng đắn về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, nắm vững các vấn đề cơ bản của triết học mácxít và không ngừng hoàn thiện phương pháp tư duy có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đổi mới nhận thức, thực tiễn đang diễn ra hiện nay.
Việc hiểu rõ và vận dụng triết học vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi giai đoạn, đặc biệt giai đoạn hiện nay. Vì vậy tác giả đã mạnh dạn chọn vấn đề: “Vai trò của triết học Mác – Lênin trong nhận thức và hoạt động thực tiễn ” làm tiểu luận hết môn triết học.NỘI DUNG

1. LÝ LUẬN CHUNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN
1.1. Nhận thức trong triết học Mác – Lênin
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin: Nhận thức là quá trình phản ánh tái tạo lại hiện thực trong tư duy con người trên cơ sở của thực tiễn xã hội.
Lý luận nhận thức của chủ nghĩa Mác dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau đây:
Một là, thừa nhận thế giới vật chất tồn tại khách quan, ở ngoài con người, độc lập đối với cảm giác, tư duy và ý thức của con người Hiện thực khách quan là đối tượng của nhận thức.
Xem thêm

20 Đọc thêm

CÁC BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG HAY

CÁC BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG HAY

hãy tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình câu 1 với mức ý nghĩa = 10% theo các cách thức đã đuợc giới thiệu?. Các kết luận có mâu thuẩn nhau hay khô[r]

11 Đọc thêm

DE THI HOC KY II

DE THI HOC KY II

Mục tiêu chính của ASEAN điểm -Thúc đẩy sự phát triển kinh tê- xã hội của các nước thành viên - Giải quyêt những mâu thuẩn,bất đồng trong nội bộ ASEAN cũng như những bất đồng giữa[r]

Đọc thêm

20 cau hoi triet hoc hay

20 cau hoi triet hoc hay

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC
1. Tại sao mối quan hệ giữa vật chất và ý thức lại là vấn đề cơ bản của triết học? Làm rõ sự khác biệt căn bản giữa CNDV và CNDT khi giải quyết vấn đề đó.
2. Phân tích để làm rõ tư tưởng nhân sinh quan phật giáo trong triết học Ấn Độ cổ đại. Ý nghĩa của học thuyết đó trong đời sống xã hội hiện nay?
3. Phân tích để làm rõ tư tưởng về chính trị đạo đức trong học thuyết Nho giáo của triết học Trung Hoa cổ đại. Ý nghĩa của học thuyết đó trong đời sống xã hội hiện nay?
4. Hãy phân tích và làm rõ điều kiện hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt nam?
5. Phân tích để làm rõ cơ sở khoa học về sự hình thành triết học Mác Lênin. Vai trò của triết học Mác Lênin đối với cách mạng Việt nam?
6. Hãy phân tích làm rõ bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển của triết học do Mác và Ăngghen thực hiện.
7. Phân tích tầm quan trọng của nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn. Sự vận dụng của Đảng ta đối với vấn đề này?
8. Phân tích tầm quan trọng của nguyên tắc lịch sử cụ thể. Sự vận dụng của Đảng ta đối với vấn đề này?
9. Phân tích tầm quan trọng của nguyên tắc phát triển. Sự vận dụng của Đảng ta đối với vấn đề này?
10. Phân tích cơ sở lý luận khắc phục bệnh giáo điều, cục bộ địa phương. Sự vận dụng của Đảng đối với vấn đề này?
11. Phân tích quy luật chỉ ra nguồn gốc, động lực về sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Sự vận dụng quy luật đó của Đảng đối với thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay?
12. Phân tích quy luật chỉ ra cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. Sự vận dụng quy luật đó của Đảng đối với thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay?
13. Phân tích quy luật chỉ ra khuynh hướng, con đường vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Sự vận dụng quy luật đó của Đảng đối với thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay?
14. Phân tích cấu trúc của Hình thái kinh tế xã hội, từ đó làm rõ tính khoa học trong phương pháp tiếp cận của Mác với các phương pháp tiếp cận khác khi giải thích về sự vận động, phát triển của xã hội loài người?
15. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta đối với vấn đề này?
16. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Sự vận dụng của Đảng ta đối với vấn đề này?
17. Phân tích luận điểm sau của Lênin: “Mác coi sự vận động của xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”. Vận dụng việc nghiên cứu vấn đề đó vào xem xét con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam hiện nay?
18. Phân tích làm rõ tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ đó?
19. Hãy phân tích để làm rõ vai trò thế quan và phương pháp luận của triết học Mác Lênin trong thời đại ngày nay.
20. Hãy phân tích để làm rõ vai của triết học đối với khoa học cụ thể và đối với tư duy lý luận.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC

Tiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Có thể nói rằng,trí tuệ của nhân loại được thể hiện một cách cô đọng ở tri thức triết học và lịch sử triết học. Ngay từ khi mới hình thành, triết học đã chứa đựng trong mình tất các tri thức mà con người có được lúc ấy: toán học, y học, đạo đức học,… Với tính cách là một khoa học, lịch sử triết học nghiên cứu tư tưởng, nội dung của các hệ thống triết học để vạch ra quy luật nội tại của sự phát triển triết học trong lịch sử, tìm ra sự tương đồng và tính khác biệt giữa các hệ thống triết học trong dòng chảy văn hóa chung của nhân loại. Ph.Ăngghen đã từng khẳng định:” Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận”, mà muốn có tư duy lý luận thì không có con đường nào khác hơn là phải nghiên cứu toàn bộ triết học thời trước.Nghiên cứu, rèn luyện tư duy lý luận và vận dụng chúng để nhận thức và cải tạo xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là nhiệm vụ của tất cả các ngành khoa học, mà trước hết là triết học.
Để hiểu rõ hơn về lịch sử triết học, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về “ Đặc điểm của triết học Trung Quốc thời cổ trung đại “
Trung quốc là một trong những cái nôi của lịch sử nhân loại, có một nền văn hóa lâu đời, bền vững trong đó triết học Trung quốc được coi là ngọn nguồn cho sự sáng tạo của nền văn minh toàn cõi Châu Á. Ảnh hưởng của triết học Trung quốc với nhân loại là điều không thể phủ nhận, bởi vì ngay từ thời cổ đại ở mảnh đất này đã sinh ra những nhà triết học kiệt xuất mà tư tưởng của họ soi sáng mãi đến muôn đời sau đó…
Xem thêm

Đọc thêm

DOWNLOAD ĐỀ KIỂM TRA HKII ĐỊA LÝ 11- CÓ ĐÁP ÁN

DOWNLOAD ĐỀ KIỂM TRA HKII ĐỊA LÝ 11- CÓ ĐÁP ÁN

Mục tiêu chính của ASEAN_ -Thúc đẩy sự phát triển kinh tê- xã hội của các nước thành viên - Giải quyêt những mâu thuẩn,bất đồng trong nội bộ ASEAN cũng như những bất đồng giữa các[r]

4 Đọc thêm

Lịch sử 10 nâng cao - MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV) pps

LỊCH SỬ 10 NÂNG CAO MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XV PPS


- GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi : Những biểu hiện của sự mở rộng và phát triển nông nghiệp từ thế kỷ X-XV. - GV gợi ý : thời kỳ đầu phong kiến độc lập sự mở rộng và phát triển nông nghiệp được biểu hiện qua các lĩnh vực : + Mở rộng diện tích ruộng đất

10 Đọc thêm

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Dân ca mường và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Dân ca mường và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Dân ca mường và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Ngọc Lặc, Thanh Hoá với mục đích tìm hiểu sâu hơn về dân ca Mường ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa; giới thiệu nét độc đáo trong dân ca Mường; khẳng định vai trò của dân ca Mường trong công tác thông tin tuyên truyền ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa; đưa ra một số kiến nghị, giải pháp về việc giữ gìn và vận dụng có hiệu quả dân ca Mường trong công tác thông tin tuyên truyền hiện nay của Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Hy vọng tài liệu là nguồn thông ti hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC

TIỂU LUẬN MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC


II. Giới thiệu về tri thức
- “Tri thức là sức mạnh” của Francis Bacon .
Như danh ngôn nổi tiếng của FrancisBacon, ta có thể thấy tri thức được xem như là một trong những tài sản lớn nhất của nhân loại, nhưng nó là một cái gì rất mong manh và khó để ghi lại. Ghi lại và biểu diễn tri thức của con người với sự giúp đỡ của máy tính là một trong những lĩnh vực đã được nghiên cứu rất lâu của khoa học máy tính nhằm mục đích biểu diễn các kiến thức của con người thành một dạng mà máy tính có thể hiểu được. Đã có nhiều tiếp cận khác nhau về vấn đề này nhưng gặp thất bại trong quá khứ có thể vì đã không tập trung vào cái quan trọng nhất đó là cách mà tri thức con người được biểu diễn: theo ngôn ngữ tự nhiên.
Xem thêm

41 Đọc thêm

TIẾT 32 . CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.

TIẾT 32 . CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.


I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ Hai.
- Mâu thuẩn về quyền lợi, về thị trường và thuộc địa.
- ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng thế giới 1929 – 1933. - Thế giới hình thành hai khối quân sự kình địch nhau:

20 Đọc thêm

TẤM CÁM

TẤM CÁM

2/Diễn tiến của mâu thuẩn, xung đột giữa Tấm- mẹ con Cám:
a. Chặng đầu:
- MT trong gia đình, tranh đoạt quyền lợi vật chất và tinh thần. - Phẩm chất, tính cách nhân vật: + Tấm bất hạnh, chăm chỉ hiền ngoan bị hắt hủi, yếu đuối thụ động.

3 Đọc thêm

Tiểu luận môn triết học cao học ĐHXD 2

Tiểu luận môn triết học cao học ĐHXD 2

KHÁI LUẬN TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
Triết học là hình thái ý thức xã hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại và ở các nước khác. Theo quan điểm của mác xít triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại và nhận thức về thái độ của con người đối với thế giới, là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Sự ra đời của triết học cho thấy tính tích cực của tư duy con người đã đạt được bước chuyển biến về chất nhờ sự xuất hiện của tầng lớp lao động trí óc trong xã hội cổ đại.
Xem thêm

Đọc thêm

VAN 9 (T13-18)

VAN 9 (T13-18)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp học sinh :
-Kiến thức: Biết trình bày một vấn đề trước tập thể lớp với nội dung kể lại một sự việc theo ngôi thứ
nhất hoặc ngôi thứ ba.Trong khi kể cần kết hợp: miêu tả nội tâm, nghị luận có đối thoại, độc thoại.
-Kĩ năng: Có kĩ năng kể lại 1 câu chuyện theo ngôi thứ nhất hoạc ngôi thứ 3 có kết hợp các yếu tố

45 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10_Bài 29 ppsx

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10 BÀI 29 PPSX

+ M rộng diện tích ruộng đất
+ M rộng hệ thống đê điều
+ Phát tri ển sức kéo v à gia t ăng các
lo ại cây công nghiệp, các lĩnh vực đó được biểu hiện như thế n ào ? - HS theo dõi sách giáo khoa, th ực

7 Đọc thêm

Bài soạn ĐÈ THI -ĐÁP ÁNHKI 10-11

BÀI SOẠN ĐÈ THI -ĐÁP ÁNHKI 10-11

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, đặc biệt là sau khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1033), Mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc gay gắt
0,5đ Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền I-ta-li-a, Đức và Nhật Bản với mưu toan gây chiến tranh , phân chia lại thế giới. 0,5đ

3 Đọc thêm

Bài soạn ĐÈ THI -ĐÁP ÁNHKI 10-11

BÀI SOẠN ĐÈ THI -ĐÁP ÁNHKI 10-11

mạng
Kinh tế: Có nền nông nghiệp lạc hậu, nền kinh tế suy sụp.. 0,5đ Chính trị: là nước đế quốc phong kiến, Nga hoàng đẩy nhân
dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc… 0,5đ Xã hội: Tồn tại nhiều mâu thuẩn gay gắt (Đặc biệt là mâu

3 Đọc thêm