CƠ SỞ LÍ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA QUÁ TRÌNH CNH - HĐH THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN":

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Nội dung nguyên tắc khách quan và những ứng dụng trong đời sống. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu nội dung và sự vận dụng của nguyên tắc trong thời k[r]

31 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH HĐH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH

1. Tính cấp thiết của đề tàiĐối với nước ta, kinh tế nông thôn có vị trí rất quan trọng trong nền KTQD; đó là khu vực kinh tế chiếm hơn 73% dân số, hơn 55,7% lực lượng lao động xã hội, đóng góp 20,36% GDP( ) của đất nước.Trong quá trình thực hiện CNH HĐH, kinh tế nông thôn nước ta đã đạt được nhiều[r]

119 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).CNH, HĐH là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới, khi các nước đó muốn tiến tới một xã hội hiện đại. Đó cũng là[r]

211 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

I. THỰC CHẤT CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

I.1. Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH)

Từ khi bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, cùng với việc từng bước phát triển nền kinh tế thị trường định hướ[r]

34 Đọc thêm

NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
CNH, HĐH là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới và đó cũng là con đường phát triển tất yếu của nước ta. CNH, HĐH không chỉ là công cuộc xây dựng[r]

47 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cả[r]

74 Đọc thêm

LUẬN VĂN “DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 11 THPT THEO HƯỚNG PHÁT HIỆN VÀ VẬN DỤNG CÁC BÀI TOÁN GỐC LIÊN QUAN’’

LUẬN VĂN “DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 11 THPT THEO HƯỚNG PHÁT HIỆN VÀ VẬN DỤNG CÁC BÀI TOÁN GỐC LIÊN QUAN’’

1, LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thế giới ngày nay đang thay đổi theo một tốc độ cao, nhằm đáp ứng được những thay đổi nhanh chóng đó trong khoa học, công nghệ, truyền thông. Chúng ta không những dựa trên các giải pháp của quá khứ, mà còn phải tin tưởng vào những quá trình giải quyết các vấn đề mới.
Đảng và[r]

124 Đọc thêm

VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Trong quá trình CNH, HĐH hiện nay ở Việt Nam con người được coi là yếu tố quyết định quan trọng trong công việc phát triển kinh tế xã hội. Việc phát triển nguồn nhân lực đang là những yêu cầu hết sức cấp bách.
Miền Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, đi đầu trong sự nghiệp hội nhập[r]

26 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI CHỦ TRƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI CHỦ TRƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

so sánh quan điểm , chủ trương CNH HĐH hiện nay với thời kì trước đổi mới có gì khác nhau?
Trong quá trình tiến hành CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay một cách hiệu quả và bền vững theo bạn cần những giải pháp nào?

12 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN .

Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới(1986-1996) với đại hội VIII của Đảng, nước ta chính thức bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Ngành Thống kê có nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin thống kê phản ánh thức trạng nền kinh tế xã hội. Với xu hướng phát triển để dự báo ngắn hạn,[r]

64 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỚNG LỐI CNH HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỚNG LỐI CNH HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau cách thức tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ không giống n[r]

29 Đọc thêm

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu[r]

76 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Chuyên đề:
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

A. Lí do chọn chuyên đề:
I. Cơ sở lí luận:
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học từ chỗ quan tâ[r]

9 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNINCâu 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học?1. Kn Triết học Nguồn gốc của Triết học Triết học là hệ thống tri thức chung nhất của con người về thế giới và về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy Nguồn gốc của Triết học: Triết học xuất hiện vào[r]

22 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

Trang bị cho học viên nắm được quan điểm triết học MácLênin về cơ sở của sự tồn tại và sự phát triển của xã hội; nắm được quy luật nền tảng cơ bản nhất của sự vận động đời sống xã hội. Có được chìa khoá để đi vào nghiên cứu các nội dung quan điểm khác của CNDVLS, củng cố thế giới quan, phương pháp l[r]

21 Đọc thêm

Xây dưng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực

XÂY DƯNG VÀ SỬ DỤNG WEBQUEST TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 – THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực học sinh trong học tập, góp phần đổi mới phương pháp và nâng[r]

150 Đọc thêm

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất nông sản hàng hoá ở nông hộ thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HOÁ Ở NÔNG HỘ THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH

Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất NSHH ở nông hộ thuộc thị xã Từ Sơn, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất NSHH ở thị xã Từ Sơn giai đoạn 2010 2020.
Góp phần hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển sản xuất NSHH ở nông h[r]

106 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ TRONG TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC”

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ TRONG TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC”

Trong sự hình thành và phát triển triết học Mác, “Hệ tư tưởng Đức” (tháng 11 năm 1845 tháng 4 năm 1846) là tác phẩm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng và mang một ý nghĩa lớn lao. Trong tác phẩm này, những tư tưởng cơ bản về một thế giới quan mới thế giới quan duy vật biện chứng đã được C.Mác và Ph[r]

15 Đọc thêm

SKKN BẢN ĐỒ TƯ DUY PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12

SKKN BẢN ĐỒ TƯ DUY PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12

cụ thể nắm vững và trình bày những nội dung cơ bản một cách đơn giản hơn đểhọc sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt được tính hệ thống và mối quan hệ của những tri thứcmà không rơi vào những chi tiết vụn vặt, thứ yếu hoặc không thấy rõ tính hệ thốngcủa bài học.Quy trình lập bản đồ tư duy:- Trước hết, chúng ta b[r]

22 Đọc thêm

Đề tài: Các biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở (qua thực nghiệm sư phạm lớp 9 tại Hà Nội)

ĐỀ TÀI: CÁC BIỆN PHÁP TẠO HÌNH ẢNH NHẰM GÂY HỨNG THÚ NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (QUA THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM LỚP 9 TẠI HÀ NỘI)

Đề tài:Các biện pháp tạo hình ảnh nhằm gây hứng thú nhận thức cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở (qua thực nghiệm sư phạm lớp 9 tại Hà Nội)Chương 1CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TẠO HÌNH ẢNH NHẰM GÂY HỨNG THÚ NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG[r]

20 Đọc thêm