QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ VẬN DỤNG CNH - HĐH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH":

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... khóa luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Việt Nam; từ đó, đưa số giải pháp nhằm đổi giáo dục đào tạo Việt Nam sở vận dụng quan điểm toàn diện 3.2 Nhiệm vụ... chung quan điểm toàn diện nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo - Xem xét thực trạng giáo dục đào tạo Việt Nam - Đề xuất số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo nhằm... công đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam 25 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo nước ta đạt những thành tựu không nhỏ , góp phần quan
Xem thêm

77 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

đi đến thành công là trong quá trình đổi mới, Đảng phải kiên trì vận dụngsáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đốn, khôngngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình.Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để nhưng phải có bước đi, hìnhthức và cách làm thích hợp. Thực tiễn cho thấy đổi mới là cuộc cách mạngsâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên từng lĩnh vực, nộidung của đổi mới cũng bao gồm nhiều mặt; từđổi mới quan niệm đến đổimới cơ chế, chính sách, tổ chức cán bộ, phong cách và lề lối làm việc. Nếuchỉđổi mới một lĩnh vực hoặc một khâu nào đó thì công cuộc đổi mớikhông thểđạt kết quả mong muốn. Đồng thời trong mỗi bước đi lại phải xácđịnh đúng khâu then chốt để tập trung sức giải quyết làm cơ sở đổi mới cáckhâu khác và lĩnh vực khác.Tiểu luận triết họcNguyễn Thị Liễu - K16 Toán GT15Về quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Kinh tế và chính trịlà hai mặt cốt lõi của mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượngtầng. Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị thì kinh tế giữ vai tròquyết định chính trị, vì:Kinh tế là nội dung vật chất của chính trị, còn chính trị là biểu hiệntập trung của kinh tế.Cơ sở kinh tế với tính cách là kết cấu hiện thực sản sinh ra hệ thốngchính trị tương ứng với quy định hệ thống đó. Nói cách khác, tính chất xãhội, giai cấp của chính trị bao giờ cũng phản ánh tính chất xã hội và gia cấpcủa cơ sở hạ tầng. Từ đó dẫn đến sự biến đổi căn bản của kinh tế lẫn chínhtrị.Sự tác động của chính trị đối với kinh tế: Chính trị được biểu hiện
Xem thêm

23 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ VẬN DỤNG QUANĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ VẬN DỤNG QUANĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG

Trong hoạt động thực tế, theo quan điểm toàn diện, khi tác động vào sự vật, chúngta vừa phải chú ý tới những mối liên hệ nội tại của nó, vừa phải chú ý tới những mốiliên hệ giữa sự vật ấy với các sự vật khác. Từ đó ta phải biết sử dụng đồng bộ cácbiện pháp, các phương tiện khác nhau để tác động vào sự vật nhằm đem lại hiệu quảcao nhất.Hơn thế nữa, quan điểm toàn diện đòi hỏi, để nhận thức được sự vật cần phải xemxét nó trong mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của con người. Ứng với mỗi conngười, mỗi thời đại và trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định, con người bao giờcũng chỉ phản ánh được một số lượng hữu hạn những mối liên hệ. Bởi vậy, tri thứcđạt được về sự vật cũng chỉ là tương đối, không đầy đủ trọn vẹn. Ý thức được điềunày, chúng ta mới tránh được việc tuyệt đối hóa những tri thức đã có về sự vật vàtránh xem nó là những chân lí bất biến, tuyệt đối không thể bổ sung, không thể pháttriển. Để nhận thức được sự vật, cần phải nghiên cứu tất cả các mối liên hệ, cầnthiết phải xem xét tất cả mọi mặt để đề phòng cho chúng ta khỏi phạm sai lầm và sựcứng nhắc.Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện không chỉ ở chỗ nó chú ý tớinhiều mặt, nhiều mối liên hệ. Việc chú ý tới nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vẫn có thểlà phiến diện nếu chúng ta đánh giá ngang nhau những thuộc tính, những quy địnhkhác nhau của sự vật được thể hiện trong những mối liên hệ khác nhau đó. Quanđiểm toàn diện chân thực đòi hỏi chúng ta phải đi từ tri thức về nhiều mặt, nhiềumối liên hệ của sự vật đến chỗ khái quát để rút ra cái bản chất chi phối sự tồn tại vàphát triển của sự vật hay hiện tượng đó.CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾKINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG1. Nguồn gốc của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung.Ngày 30/4/1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn toàn thắng lợi ,đấtnước ta hoàn toàn thống nhất sau 21 năm kháng chiến trường kì. Cả nước bước vào
Xem thêm

12 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Qua các giai đoạn cách mạng, TT HCM được Đảng ta nhận thức ngày càng toàn diện và sâu sắc. Đảng ta khẳng định: “TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MacLenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.”
Xem thêm

11 Đọc thêm

(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước ta

(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước ta

LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đang trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây.
“Xóa đói giảm nghèo” là một chiến lược của chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Năm 1989, Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, trong sanr xuất nông nghiệp thực hiện giao khoán đến hộ đã nhảy vọt từ nước đang thiếu lương thực vươn lên thành nước xuất khẩu gạo, và giữa vị trí trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới từ đó đến nay, an ninh lương thực đã vững vàng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tỷ lệ đói nghèo (bao gồm cả thiếu lương thực) mà đa số phân bố ở các xã thuộc chương trình 135 (xã nghèo).
Đầu thập niên 90, Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nguy cơ đói nghèo đã được nhận rõ, mà trước hết là số liệu trẻ em síauy dinh dưỡng đã ở mức báo động (gần 50%). Ngay đầu năm 1991, vấn đề xoá đói giảm nghèo đã đề ra trong các diễn đàn, các nghiên cứu, và triển khai thành phong trào xoá đói giảm nghèo.
Cho đến nay, con số tỷ lệ nghèo đói vẫn đang còn là con số đáng lo ngại cho đất nước. Là vấn đề quan tâm trăn trở của các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách phát triển. Trong đó, đói nghèo ở các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ là vấn đề đáng quan tâm và nan giải hơn cả trong công tác xoá đói giảm nghèo. Đây là vùng có tỷ lệ đói nghèo cao và chiếm tỷ trọng cao trong đói nghèo quốc gia (chiếm 32.6%). Chính vì lý do đó, tôi đã lựa chọn đề tài Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền Bắc nước ta.

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN 2
1.1. NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 2
1.2. QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN 4
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 7
2.1. Thực trạng đói nghèo ở dân tộc miền núi phía Bắc nước ta 7
2.2. Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghèo đói của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc 8
2.2.1 Trình độ thấp kém của các nước đang phát triển 9
2.2.2. Bất bình đẳng trong thu nhập. 10
2.2. Đánh giá tác động của đói nghèo đến sự phát triển kinh tế xã hội. 11
2.2.1. Gánh nặng toàn xã hội 11
2.2.2 Những giải pháp xóa đói giảm nghèo của chính phủ trong thwoif gian vừa qua 14
2.3. Vận dụng nguyên tắc toàn diện để xây dựng chính sách xóa đói giảm nghèo trong thời gian sắp tới 16
KẾT LUẬN 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO 20
Xem thêm

Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc khắc phục tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở tỉnh bắc ninh hiện nay

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

... bạo lực gia đình phụ nữ sở vận dụng quan điểm toàn diện Phạm vi nghiên cứu: • Nghiên cứu vấn đề vận dụng quan điểm toàn diện vào việc khắc phục tình trạng bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Bắc Ninh giai... Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc khắc phục tình trạng bạo lực gia • • • « ỉ • « • • đình phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nay làm khóa luận • Tình hình nghiên cứu đề tài • Vấn đề bạo lực phụ nữ. .. nghiên cứu đề tài sở vận dụng quan điểm toàn diện để làm rõ thực trạng bạo lực gia đình phụ nữ tỉnh Bắc Ninh từ đưa số giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình 4.2 - Nhiệm
Xem thêm

62 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO (LV THẠC SĨ)

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO (LV THẠC SĨ)

Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)Vận dụng quan điểm tiếp cận năng lực trong dạy học giáo dục ở trường Đại học Tân Trào (LV thạc sĩ)
Xem thêm

130 Đọc thêm

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN ĐỊNH HƯỚNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO TRỌNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NAM SINGAPORE

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN ĐỊNH HƯỚNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO TRỌNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NAM SINGAPORE

Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore Vận dụng phương pháp trực quan định hướng quan điểm kiến tạo trọng dạy học môn toán lớp 2 tại trường tiểu học việt nam singapore
Xem thêm

151 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN ĐỂ XEM XÉT VÀ GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN ĐỂ XEM XÉT VÀ GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tiểu luận này đã khái quát được một số nội dung về quan điểm toàn diện trong lịch sử Triết học, nội dung cơ bản về quan điểm điểm toàn diện trong Phép biện chứng duy vật của Triết học Mác – Lênin; Khái quát và phân tích được hiện trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam qua những số liệu minh chứng cụ thể; Bước đầu vận dụng quan điểm toàn diện của Triết học Mác – Lênin vào giải thích nguyên nhân của hiện trạng trên dựa vào sự kết hợp của cả 3 nhóm nhân tố: thứ nhất đó là tâm lí ưa thích con trai, thứ hai là do mức sinh giảm và thứ ba là do sự tiếp cận với tiến bộ của khoa học – kĩ thuật ( đặc biệt là trong lĩnh vực y học )
Xem thêm

24 Đọc thêm

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY

... thực hiện, dân làm tạo điều kiện để dân làm Xóa đói, giảm nghèo phải toàn diện để nhằm tiến đến xóa bỏ hoàn toàn toàn đói nghèo Vận dụng quan điểm toàn diện vào xóa đói, giảm nghèo tỉnh Ninh Bình. .. cứu vận dụng quan điểm toàn diện vào việc xóa đói, giảm nghèo Ninh Bình nay; từ đưa số giải pháp nhằm xóa đói, giảm nghèo hiệu Ninh Bình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích quan điếm toàn diện. .. dân hạn chế, xoá đói, giảm nghèo tỉnh cần phải quan tâm Vì vậy, chọn đề tài Sự vận dụng quan điếm toàn diện vào việc xoả đỏi, giảm nghèo tỉnh Ninh Bình ” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp mình, mong
Xem thêm

57 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG TA QUA CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG TA QUA CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

MỞ ĐẦU

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nông nghiệp là một bộ phận hợp thành hệ thống tư tưởng kinh tế của Người, bao gồm hệ thống những luận điểm lý luận toàn diện và sâu sắc được rút ra từ thực tiễn cách mạng, từ sự kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc của dân tộc và trí tuệ của thời đại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác Lênin nhằm xây dựng và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam từ sản xuất nhỏ, manh mún, lạc hậu tiến dần lên nền nông nghiệp hiện đại, khoa học – kỹ thuật tiên tiến, có khả năng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động.
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nông nghiệp không những có ý nghĩa thực tiễn to lớn, mà còn là cơ sở lý luận vô cùng quan trọng đã và đang được Đảng và Nhà nước ta vận dụng để xây dựng phát triển nền kinh tế nông nghiệp nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà nó còn có giá trị thực tiễn hết sức sâu sắc. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã vận dụng và phát triển tư tưởng nông nghiệp của Hồ Chí Minh để xây dựng thành đường lối phát triển kinh tế nói chung, đường lối phát triển nông nghiệp nói riêng qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Chính vì vậy, tôi lưa chọn tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Sự vận dụng tư tưởng đó vào phát triển kinh tế của Việt Nam
Xem thêm

15 Đọc thêm

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRONG KỲ THI HỘI GIẢNG GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN TRONG KỲ THI HỘI GIẢNG GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I

hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 11/01/2005 Thủ tướng Chính phủ đã phêduyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộquản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”, đây là văn bản đầu tiên đã cụ thể hóavà nêu cao vai trò của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, trong đóxác định mục tiêu là: Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dụcđược chuẩn hóa, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nângcao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo;đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.Thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước những năm qua có sự đónggóp to lớn của lực lượng CAND. Lực lượng CAND được Đảng và Nhà nướcgiao nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấutranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnhvực an ninh trật tự. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc xây dựng bảo vệTổ quốc, lực lượng CAND đã được xây dựng và không ngừng lớn mạnh nhưngày nay là nhờ công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND không8ngừng phát triển, trang bị cho đội ngũ cán bộ Công an những tri thức khoahọc và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu công tác.Quán triệt quan điểm phát triển giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước,công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND đã có bước phát triển vàđạt được nhiều kết quả quan trọng. Để đổi mới cơ bản, toàn diện và nâng caochất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần đảm bảo tốt công tác xây dựng độingũ cán bộ Công an trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, ngày 22/7/2011,Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1229/QĐ-TTg phê duyệt Đề án“Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng của các cơ sở đàotạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân”, trong đó đã xác định quan điểmxây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường CAND là yếu tố
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHI TIẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG CHI TIẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, tiền đề điều kiện tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

17 Đọc thêm

Đề cương chính trị thi tốt nghiệp

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ THI TỐT NGHIỆP

Phần I: Triết 3
CÂU 1:Phân tích định nghĩa vật chất của Lê nin? Ý nghĩa của định nghĩa 3
Câu 2: hãy trình bày nguồn gốc của ý thức? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa của vấn đề này 4
Câu 3: Trình bày nội dung của hai nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý phát triển? Tại sao trong nhận thức và hoạt động thực tiễn chúng ta phải có quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử cụ thể 8
Câu 4: nội dung và ý nghĩa của quy luật Mâu thuẫn 9
Câu 5: phân tích nội dung Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại 11
Câu 6: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn 15
Câu 7: Trình bày các khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới? 17
CÂU 8:Trình bày khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng 20
PHẦN II: KINH TẾ CHÍNH TRỊ 23
Câu 1: phân tích các thuộc tính của hàng hóa. Cách xác định lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng tới nó 23
Câu 2: Phân tích quy luật giá trị. Biểu hiện của quy luật này qua hai giai đoạn phát triển của CNTB 25
Câu 3: Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản. Vì sao phân tích hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn đó 27
Câu 4: Nội dung quy luật giá trị thặng dư 29
Câu 5: thế nào là tuần hoàn và chu chuyển tư bản? Những biện pháp làm tăng tốc độ chu chuyển tư bản 30
Câu 6: Tư bản cố định và tư bản lưu động 31
Câu 7: trình bày tính tất yếu và phân tích các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay theo tinh thần đại hội đảng lần thứ 10. Tại sao kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 32
Câu 8: Các giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 36
Câu 9: vì sao trong TKQĐ lên CNXH tồn tại nhiều hình thức phân phối? Nội dung các hình thức phân phối cơ bản ở nước ta hiện nay? 39
Câu 10: nêu định nghĩa CNH, HĐH. Phân tích tính tất yếu; mục tiêu; các quan điểm cơ bản của ĐCS VN về CNH, HĐH ở nước ta 42
PHẦN III: CNXH 46
Câu 1: Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ 46
Câu 2: Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dan, tầng lớp trí thức ở Việt Nam. Tính tất yếu của lien minh công nông – tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 47
Câu 3. Nêu khái quát về tôn giáo VN hiện nay và nội dung cơ bản của quan điểm và chính sách đối với tông giáo của ĐCS hiện nay 50
Câu 4: phân tích khái niệm giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Phân tích những điều kiện khách quan quy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 51
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, tiền đề điều kiện tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

41 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cảm thấy lúc ban đầu ’’ 26; 297.
Phép biện chứng suy cho cùng là biện chứng về những mâu thuẫn. Do tầm quan trọng của nó mà Lênin đã xem lý luận về sự thống nhất của các mặt đối lập là hạt nhân của phép biện chứng.
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (Quy luật mâu thuẫn) là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật, là hạt nhân của phép biện chứng duy vật. Vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động, phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khóa, là cơ sở giúp chúng ta nắm vững thực chất của tất cả các quy luật và phạm trù của phép biện chứng duy vật. Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung cầu, tích lũy tiêu dùng… Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật, mâu thuẫn hình thành không phải chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn, và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành… Cho nên nắm vững quan điểm macxit về mâu thuẫn sẽ giúp người ta hình thành phương pháp, hình thành tư duy khoa học biết khám phá bản chất của sự vật và giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh, thúc đẩy sự vật phát triển.
Quy luật này có ý nghĩa rất quan trọng, nó cho ta chìa khóa để tìm hiểu mọi sự vận động và phát triển, đi sâu vào bản chất của sự vật và hiện tượng. Trong công tác thực tiễn, chúng ta cần tìm hiểu sự vật và hiện tượng bằng phương pháp phân tích mâu thuẫn, đồng thời chuẩn bị điều kiện đầy đủ để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn mà không được giải quyết sẽ cản trở sự phát triển của sự vật, hiện tượng.
Chúng ta nhận thấy rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) là xu hướng phát triển của các nước trên thế giới. Đó cũng là con đường tất yếu của nước ta để đi lên mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’’. Hiểu một cách chung nhất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình phát triển sản xuất và quản lý kinh tế, xã hội dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Ngày nay, quá trình công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá. CNH, HĐH là con đường tất yếu để phát triển của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước công nghiệp lạc hậu như Việt Nam.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình biến đổi một nước có nền kinh tế lạc hậu trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Qua các kỳ đại hội VI, VII, VIII Đảng ta luôn xác định CNH, HĐH là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Do đó việc vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình CNH, HĐH là hết sức cần thiết, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với một huyện nghèo như Minh Hóa ở Quảng Bình. Việc vận dụng quy luật mâu thuẫn trong tiến trình CNH, HĐH ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đòi hỏi phải có sự hiểu biết về quy luật vận động, phát triển nói chung và quy luật mâu thuẫn nói riêng cũng như khả năng phát hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn xuất hiện những khó khăn, những mâu thuẫn đòi hỏi phải được giải quyết. Nếu những mâu thuẫn đó không được giải quyết sẽ cản trở sự phát triển của huyện.
Chính vì vậy, nghiên cứu về quy luật mâu thuẫn để vận dụng chúng vào thực tiễn là một đòi hỏi thường xuyên đối với những nhà quản lý nói chung và người làm công tác triết học nói riêng.
Từ những nhận thức trên về vai trò, vị trí của vấn đề phát hiện, giải quyết mâu thuẫn để từ đó vận dụng vào tiến trình CNH, HĐH ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chính vì lý do trên mà tôi chọn đề tài: “Sự vận dụng Quy luật mâu thuẫn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình’’ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Tôi hy vọng việc nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về mâu thuẫn và những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong thực tiễn của tiến trình CNH, HĐH ở Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình, cũng như việc vận dụng các biện pháp giải quyết mâu thuẫn nhằm đảm bảo cho thắng lợi của quá trình CNH, HĐH ở Minh Hóa, Quảng Bình nói riêng và của sự nghiệp CNH, HĐH nước ta nói chung
Xem thêm

74 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỔI MỚI HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỔI MỚI HIỆN NAY

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đang đặt ra những yêu cầu to lớn về chất lượng nguồn lực con người. Đó là sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và một cách khái quát nhân cách nói chung của con người Việt Nam, mà trước hết là của thế hệ trẻ.

208 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

C ÂU H ỎIChương Ⅰ1.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam2.So sánh luận cương tháng 21930 và cương lĩnh tháng 101930.Chương Ⅱ:3.Phân tích phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ , tự lực cánh sinh?4.Cách mạng nhận thức: “trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Giải thích?5.Nội dung của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng (1939 1945)? Tại sao lại có sự chuyển hướng như vậy?6.Tại sao Đảng lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?Chương Ⅲ:7.Trong Nghị quyết 12 (121965): Đảng ta đã nhận định về tương quan lực lượng như sau: “mặc dù đế quốc Mỹ đã đưa vào miền Nam hàng chục quân viễn chinh và chư hầu nhưng so sánh lực lượng giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi lớn”. hãy giải thích nhận định trên?8.Nội dung chỉ thị của chủ trương kháng chiến kiến quốc? Nhiệm vụ nào trong chỉ thị là quan trọng nhất? Tại sao?9.Tại sao Đảng ta lại xác định Pháp là kẻ thù chính sau khi vừa mới giành được chính quyền năm 1945?10.Phương châm kháng chiến toàn dân toàn diện (45 – 54). Sự vận dụng quan điểm này vào thời kỳ hiện nay Chương Ⅳ:11.Phân tích lợi thế của Việt Nam trong việc thực hiện CNH thời kỳ đổi mới?12.Tại sao Đảng ta lại chủ trương gắn CNH với HĐH?13.Tại sao CNH, HĐH lại phải gắn với phát triển kinh tế tri thức?14.Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH15.Ưu điểm và hạn chế của nguồn nhân lực?16.Vai trò của khoa học công nghệ với sự nghiệp CNH – HĐH?17.Vai trò của nông nghiệp nông thôn trong sự nghiệp CNH – HĐH? 18.Kinh tế tri thức là gì? Đặc điểm của nền kinh tế tri thức hiện nay? (trên TG)19.Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tác động như thế nào tới quá trình CNH ở Việt Nam?20.Phân tích mô hình CNH trước đổi mới?Chương Ⅴ:21. Khái niệm KTTT định hướng XHCN?22. Ưu điểm, khuyết điểm của KTTT định hướng XHCN?23. Tính tất yếu khách quan trong phát triển KTTT ở Việt Nam hnay?24. Bốn đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hnay?25.Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam có mâu thuẫn với mục tiêu định hướng XHCN hay không? Tại sao?26.Mâu thuẫn cơ bản của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập chung với cơ chế kinh tế thị trường?27.Vai trò của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường?Chương Ⅵ:28.Mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay?29.Mối quan hệ đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị30.Đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu?Chương Ⅶ: 31.Anh (chị) hãy phân tích đề cương văn hóa năm 1943? Nó còn giá trị đối với công cuộc đổi mới của ngày nay hay không?32.Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?33.Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Mối quan hệ của sự thống nhất và đa dạng ở trong đó?34.Tại sao xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng?35.Vai trò của giáo dục trong xây dựng phát triển văn hóa?36.Vai trò của KHCN trong phát triển văn hóa?37.Phải làm gì để GD – ĐT và KHCN trở thành quốc sách hàng đầu?38.Cần phải làm gì để khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo39.Tại sao việc làm lại trở thành chính sách xã hội cơ bản của Đảng ta hiện nay?Chương Ⅷ:40.Phân biệt hội nhập Quốc tế với hội nhập kinh tế quốc tế?41.Hội nhập kinh tế quốc tế là gì? Vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế với CNH?42.Toàn cầu hóa là gì? Toàn cầu hóa đang phát triển với quy mô, hình thức và biểu hiện của nó như thế nào?43.Những điểm tích cực và tiêu cực và biểu hiện của Toàn cầu hóa? Từ đó đưa ra cơ hội và thách thức của nước ta trong thời buổi Toàn cầu hóa?44.Nhiệm vụ của đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới?
Xem thêm

58 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI CHỦ TRƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI CHỦ TRƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

so sánh quan điểm , chủ trương CNH HĐH hiện nay với thời kì trước đổi mới có gì khác nhau?
Trong quá trình tiến hành CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay một cách hiệu quả và bền vững theo bạn cần những giải pháp nào?

12 Đọc thêm

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY.MỞ ĐẦUCông nghiệp hóa hiện đại hóa, đó là một khái niệm không hề mới nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao, Đảng ta đã xác định rõ CNH HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. CNH HĐH là một bước chuẩn, một bước xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nền tảng cho nền kinh tế của đất nước. Muốn thực hiện CNH HĐH cần phải có rất nhiều nguồn lực như: cơ sở vật chất, kinh tế, chính trị, xã hội,... song nguòn nhân lực chính là nền tảng, là tiền đề quan trọng cho công cuộc CNH HĐH đất nước đạt được những bước phát triển nhanh chóng.Với thực trạng của một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của cuộc chiến tranh để lại, việc đầu tư lâu dài, đúng đắn và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay đang như thế nào? Phải làm gì để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực theo quan điểm của Đảng? Đây thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp bách, vì vậy nhóm xin được thực hiện đề tài: “ Vận dụng quan điểm phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”. Tuy đã cố gắng thực hiện đề tài nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và đánh giá chủ quan. Nhóm rất mong nhận được những đóng góp của thày và cả lớp để bài thảo luận được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

14 Đọc thêm