CNH - HĐH DƯỚI GÓC NHÌN TRIẾT HỌC

Tìm thấy 1,639 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học":

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu[r]

76 Đọc thêm

CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ợc lu ý nhất trong giai đoạn xây dựng cơ sở lý luận cho một quan niệm mới vềcon ngời của Mác, là tác phẩm quan trọng nhất, mang tính nhân bản nhất. Tácphẩm này đánh dấu một bớc ngoặt lớn trong t tởng của Mác: lần đầu tiên, ôngđã trình bày một cách tơng đối đầy đủ các luận điểm cơ bản về xã hội nóich[r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI CHỦ TRƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

BÁO CÁO ĐƯỜNG LỐI CHỦ TRƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

so sánh quan điểm , chủ trương CNH HĐH hiện nay với thời kì trước đổi mới có gì khác nhau?
Trong quá trình tiến hành CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay một cách hiệu quả và bền vững theo bạn cần những giải pháp nào?

12 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cả[r]

74 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN .

Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới(1986-1996) với đại hội VIII của Đảng, nước ta chính thức bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Ngành Thống kê có nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin thống kê phản ánh thức trạng nền kinh tế xã hội. Với xu hướng phát triển để dự báo ngắn hạn,[r]

64 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỚNG LỐI CNH HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỚNG LỐI CNH HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau cách thức tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ không giống n[r]

29 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Nội dung nguyên tắc khách quan và những ứng dụng trong đời sống. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu nội dung và sự vận dụng của nguyên tắc trong thời k[r]

31 Đọc thêm

TÔN GIÁO DƯỚI GÓC NHÌN TRIẾT HỌC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TÔN GIÁO TRONG THẾ KỈ XXI

TÔN GIÁO DƯỚI GÓC NHÌN TRIẾT HỌC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TÔN GIÁO TRONG THẾ KỈ XXI

12cuốn Kinh thánh hay các cuốn sách như: Thần thoại Hi Lạp, hay các sáchkinh của các đạo Hinđu (đạo của người Ấn). Ví dụ như đạo Hinđu là một hệthống tôn giáo - tín ngưỡng- triết học. Tôn giáo này quan niệm các vị thần caiquản thế giới này như Indra (thần sấm), Surya (thần mặt trời), Varu (th[r]

27 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA PHOI-Ơ-BẮCBản thể luận Nhìn chung ông có quan điểm duy vật về thế giới, nhưng còn thô sơ và siêu hình. Bởi lẽ, vậtchất theo ông mới chỉ là những gì cảm giác được. Hay là khi đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâmnói chung, chủ nghĩa duy tâm của Hêghen nói riêng, ông đã khôn[r]

Đọc thêm

DỤ NGÔN TRONG KINH BỔN SINH (JATAKA)

DỤ NGÔN TRONG KINH BỔN SINH (JATAKA)

1. Lí do chọn đề tài
1.1. Phật giáo là một trào lưu triết học tôn giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỉ thứ VI trước Công nguyên ở miền Bắc Ấn Độ, do đức Thích Ca Mâu Ni (vốn là hoàng tử Siddhattha của vương triều Sakya ở Bắc Ấn) giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Đạo Phật ra đời là làn sóng mạnh mẽ c[r]

122 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN ĐIỆN TỬ CHUẨN CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG LAO TO LỚN CỦA HỒ CHÍ MINH

BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN ĐIỆN TỬ CHUẨN CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG LAO TO LỚN CỦA HỒ CHÍ MINH

SOẠN CHI TIẾT VỀ NHỮNG NÉT CƠ BẢN TRONG CUỘC ĐỜI CŨNG NHƯ SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH. PHÂN TÍCH VÀ KIẾN GIẢI NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG TƯ TƯỞNG VÀ NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ TO LỚN CỦA HỒ CHÍ MINH QUA LỜI CỦA CÁC HỌC GIẢ VÀ CHÍNH TRỊ GIA QUỐC[r]

41 Đọc thêm

VẤN ĐỀ Ý THỨC TRONG DUY THỨC HỌC

VẤN ĐỀ Ý THỨC TRONG DUY THỨC HỌC

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Duy thức học là một tông phái lớn của Phật giáo Phát triển. Sự ra đời của
Duy thức học đã đáp ứng nhu cầu giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ
Phật giáo, là sự tranh luận giữa Phật giáo Trung quán và Phật giáo Nhất thiết
hữu bộ về vấn đề tự tí[r]

162 Đọc thêm

Cảm thức về người đẹp trong thơ chữ Hán Nguyễn Du từ góc nhìn nữ quyền luận

CẢM THỨC VỀ NGƯỜI ĐẸP TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU TỪ GÓC NHÌN NỮ QUYỀN LUẬN

Trong sự nghiệp văn chương Nguyễn Du, bên cạnh tuyệt tác Truyện Kiều, thơ chữ Hán của ông cũng luôn có sức “vẫy gọi” người đọc bởi giá trị nhân bản và giá trị nghệ thuật đặc sắc. Ngày nay, từ góc nhìn nữ quyền luận kết hợp triết học hiện sinh, đọc thơ chữ Hán Nguyễn Du, chúng ta thấy rõ hơn tính nh[r]

21 Đọc thêm

KHÔNG có VUA PHÂN tâm học

KHÔNG CÓ VUA PHÂN TÂM HỌC

Không có vua góc nhìn phân tâm học. Phân tích và dẫn chứng từ tác phẩm Không có vua của NguyễN Huy Thiệp, từ góc nhìn cơ bản nhất của phân tâm học, để cho người đọc một cách nhìn đúng đắn và toàn vẹn nhất.

18 Đọc thêm

Một vài suy nghĩ về tư tưởng triết học việt nam trong nền văn hoá dân tộc

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM TRONG NỀN VĂN HOÁ DÂN TỘC

II. Nguồn gốc, đổi tương và đặc điểm của tư tưởng triết học Việt Nam
2.1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng triết học Việt Nam
Như chứng ta đã biết, triết học ra đời với hai nguồn gốc: nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội.
2.1.1. về nguồn gốc nhận thức
Triết học với tiêu chí như là một hệ thống[r]

16 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Sự khác nhau căn bản giữa triết học Tây Âu cận đại và triết học cổ điển Đức

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA TRIẾT HỌC TÂY ÂU CẬN ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

Sự khác nhau căn bản giữa triết học Tây Âu cận đại và triết học Đức CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌCI. Khái niệm triết họcII. Vai trò của triết học trong đời sống xã hộiIII. Phân kỳ lịch sử triết họcCHƯƠNG II. SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA TRIẾT HỌC TÂY ÂU CẬN ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨCI. Về điều kiện[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÌM HIỂU ĐẠO ĐỨC KINH TÌM HIỂU TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC KINH” CỦA LÃO TỬ

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÌM HIỂU ĐẠO ĐỨC KINH TÌM HIỂU TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC KINH” CỦA LÃO TỬ

: MỞ ĐẦU

Nghiên cứu Lịch sử Triết học là một nhiệm vụ quan trọng của những người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Lịch sử của các trào lưu triết học Phương Đông rất đồ sộ được biên soạn từ hai cái nôi lớn của tư tưởng triết học nhân loại là Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong tư tưởng triết[r]

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

PHẦN MỞ ĐẦU

Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội , nhằm tìm ra các quy luật của đối tượng nghiên cứu. Mục đích cơ bản của Triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.
Triết học là một tro[r]

23 Đọc thêm

Một góc nhìn về khủng hoảng tài chính đông á và những bài học kinh nghiệm cho việt nam

MỘT GÓC NHÌN VỀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐÔNG Á VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Một góc nhìn về khủng hoảng tài chính đông á và những bài học kinh nghiệm cho việt nam

32 Đọc thêm

Cùng chủ đề