ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG PHÁP POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG PHÁP POTX":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

L ẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH T ẮC CỦA HYPEBOL CÓ HAI TI ỆM CẬN VUÔNG GÓC V ỚI NHAU V À C ẮT ĐƯỜNG TR ÒN _C_ T ẠI BỐN ĐIỂM LẬP THÀNH HÌNH CH Ữ NHẬT CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 24.. CÁN BỘ COI THI KHÔNG[r]

6 Đọc thêm

Ế ƯỢ

Ế ƯỢ

Các miêu t có t m quan tr ng r t l n trong làm SEO. Nó không ch là m t y u t tác đ ng ả ầ ọ ấ ớ ỉ ộ ế ố ộ t i seo website mà nó còn có tác d ng đ nh h ớ ụ ị ướ ng khách hàng hi u v website, bài vi t c a ể ề ế ủ b n. N u ph n miêu t c a b n là t t và nh m đúng th hi u c a khách tìm ki m. Ch c ch n ạ ế ầ ả ủ ạ ố ắ ị ếế ắ ắ b n s đ ạ ẽ ượ c nhi u l ề ượ t click vào website c a mình và có th s tr thành khách hàng ti m ủ ể ẽ ở ề năng c a công ty b n. ủ ạ
Xem thêm

18 Đọc thêm

De trac nghiem Excel

T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

B ÀI T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCELCâu 1: Giá trị trả về của hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) trong Excel là:A. Đúng B. Sai C. 2007 D. 0Câu 2: Để tính tổng các giá trị của các giá trị tại ô: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:A. = Sum(A4; A6) B. = Average(A4 + A5 + A6)C: = Sum(A4: A6) D. = Max(A4+A5+A6)Câu 3: Để tính trung bình cộng các giá trị của: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:A. = Average(A4 : A6) B. Sum(A4 + A5 + A6)/3C. = (A4 + A5 + A6)/3 D. Các đáp án trên đều đúng.Câu 4. Trong Excel, hàm ABS(số) dùng để:A. Tính căn bậc 2 của một số. B. Lấy phần dư của một số.C. Lấy giá trị tuyệt đối của một số D. Lấy phần nguyên của một số.Câu 5. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -2) là:A. 100 B. 123.17 C. 123.16 D. Tất cả đều sai.Câu 6. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -3) là:A. 100 B. 123.169 C. 123.16 D. 0Câu 7. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; 2) là:A. 123 B. 123.17 D. 123.16 D. 100Câu 8. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Mod(11; 4) là:A. 0 B. 2 C. 3 D. 1Câu 9. Trong Excel, kết quả trả về của hàm = MID(“NGUYEN NAM” ; 3 ; 2) là:A. UY B. AM C. YE D.GUYCâu 10. Muốn chèn thêm một cột trong Excel, bấm chuột phải vào tên cột cần chèn và bấm:A: Insert B. Insert Row C. Insert Column D. Insert CelCâu 11. Trong Excel, muốn lấy ngày giờ hiện tại của hệ thống ta dùng hàm:A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()Câu 12. Trong Excel, muốn lấy ngày hiện tại (ngày tháng năm) của hệ thống ta dùng hàm:A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()Câu 13. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Not(9+1=10) là:A.True B. False C. Hàm sai cú pháp D. 10Câu 14. Trong Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG DOC

PHÂN TÍCH KINH NGHI ỆM TRONG VĂN BẢN GIÚP HIỂU ĐƯỢC CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ TRONG VIỆC MÔ TẢ KINH NGHI ỆM VỀ THẾ GIỚI, ĐƯA RA NHỮNG LỰA CHỌN KHẢ THI TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA ĐỂ TRÌNH BÀY [r]

8 Đọc thêm

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

ÁP D Ụ NG KHI - Đ Ã CÓ M Ộ T MÔ HÌNH L Ý THUY Ế T VÀ TRANG 21 PH ƯƠ NG PHÁP BACKWARD THỰC HÀNH THU NHẬP K/THỨC GIỚI TUỔI BỆNH THỰC HÀNH K/THỨC GIỚI BỆNH MÔ HÌNH ĐẦY ĐỦ MÔ HÌNH RÚT GỌN TI[r]

48 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 POTX

CÂU 38: TRONG THÍ NGHI ỆM GIAO THOA ÁNH SÁNG VỚI HAI KHE Y - ÂNG ĐƯỢC CHIẾU SÁNG BẰNG ÁNH SÁNG ĐƠN S ẮC CÓ BƯỚC SÓNG Λ, KHOẢNG CÁCH HAI KHE L À A, KHO ẢNG CÁCH TỪ HAI KHE ĐẾN MÀN LÀ D.. [r]

6 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN; KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN; KHỐI B

NG ƯỜ I CH Ế ĐỀ TRANG 2 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA LỚP HỌC THÊM CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1.[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN GIẢI TÍCH ĐỀ Mã thi 132 pot

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN GIẢI TÍCH ĐỀ MÃ THI 132 POT

FX,Y KHÔNG đạt cực đại trong điều kiện gx,y = 0.. Nghi ệm riêng của phương trình này có dạng là A.[r]

3 Đọc thêm

de giai nhanh cac bai tap hoa hoc

DE GIAI NHANH CAC BAI TAP HOA HOC

TRANG 1 _PHƯƠNG PHÁP 9_ CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT Trong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp tr ắc nghiệm chúng ta thấy rằng số l ượng câu hỏi và bài tập khá nhiều và [r]

11 Đọc thêm

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” pptx

TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PPTX

Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung h ọcPhương pháp 9CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁTTrong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp tr ắc nghiệm chúng ta thấy rằng số l ượng câuhỏi và bài tập khá nhiều và đa dạng bao trùm toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Rất nhiều cácphương pháp, các d ạng bài đã được bạn đọc biết đến. Sau đây l à một số ví dụ về dạng b ài tìm mối liên hệkhái quát giữa các đại lượng thường xuất hiện trong trong các đề thi tuyển sinh đại học.Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl v ào dung dịch chứa b mol Na2CO3đồng thời khuấy đều, thuđược V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuấthiện kết tủa. Biểu thức li ên hệ giữa V với a, b làA. V = 22,4(a  b). B. V = 11,2(a  b).C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).Hướng dẫn giảiCho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3ta có phương trình:HCl + Na2CO3 NaHCO3+ NaCl (1)
Xem thêm

11 Đọc thêm

cách sử dụng các đại lượng ở dạng khái quát

CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT

Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung h ọcPhương pháp 9CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁTTrong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp tr ắc nghiệm chúng ta thấy rằng số l ượng câuhỏi và bài tập khá nhiều và đa dạng bao trùm toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Rất nhiều cácphương pháp, các d ạng bài đã được bạn đọc biết đến. Sau đây l à một số ví dụ về dạng b ài tìm mối liên hệkhái quát giữa các đại lượng thường xuất hiện trong trong các đề thi tuyển sinh đại học.Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007)Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl v ào dung dịch chứa b mol Na2CO3đồng thời khuấy đều, thuđược V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuấthiện kết tủa. Biểu thức li ên hệ giữa V với a, b làA. V = 22,4(a  b). B. V = 11,2(a  b).C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b).Hướng dẫn giảiCho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3ta có phương trình:HCl + Na2CO3 NaHCO3+ NaCl (1)
Xem thêm

11 Đọc thêm

Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình pot

CÔNG NHẬN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POT

Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình 4.1. Trình tự thực hiện: - Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Xây dựng. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, đơn vị tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định thì thông báo, hướng dẫn một lần bằng văn bản để cơ sở đào tạo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. - Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định để công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc giám sát thi công. - Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo. Trước khi họp Hội đồng, Bộ Xây dựng có thể tổ chức kiểm tra trực tiếp năng lực của cơ sở đào tạo theo nội dung quy định. - Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Xây dựng quyết định công nhận bằng văn bản và đưa lên Website của Bộ Xây dựng các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc giám sát thi công xây dựng công trình. 4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Công văn đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc giám sát thi công xây dựng công trình (theo mẫu tại Thông tư số 06/2011/TT-BXD) - Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập, Quy định chức năng nhiệm vụ, đăng ký hoạt động khoa học, Điều lệ tổ chức hoạt động; - Kê khai, xác nhận về năng lực của cơ sở đào tạo (cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm); - Tài liệu giảng dạy, bộ đề kiểm tra; - Danh sách giảng viên (kèm theo phiếu đăng ký giảng viên theo mẫu tại Thông tư số 06/2011/TT-BXD) kèm theo hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ hồ sơ sao chụp.
Xem thêm

9 Đọc thêm

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh pptx

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH PPTX

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh (chương trình chuẩn) Đề Tham khảo Thời gian làm bài 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 04 trang) A/ PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. 1. A. athlete B. capacity C. demand D. flame 2. A. schedule B. school C. mechanic D. chocolate 3. A. originated B. needed C. encouraged D. eliminated Circle the word whose stress is on a syllable different from that of the other 3 4. A. employ B. offer C. tutor D. focus 5. A. stadium B. committee C. official D. equipment B/ VOCABULARY AND STRUCTURES Choose the right words/ phrase to complete the sentences. 6. _______natural resources is of great importance. a. Preserve b. Preserving c. To have preserved d. Preserved 7. Even parents no longer live together, they have to be for their children. A. responsible B. responsibility C. irresponsible D. responding 8. Dad’s busy at the moment. He the sitting room. A. is redecorating B. redecorate C. has redecorated D. will redecorate 9. A phone is a telephone that does not have wires and works by radio, that you can carry with you and use anywhere. A. motive B. mobile C. movable D. motivated 10. The cyclone has resulted destruction and flood.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Khí tượng học synốp phần 3 pdf

KHÍ TƯỢNG HỌC SYNỐP PHẦN 3 PDF

trạm Hà Nội vượt quá một ngưỡng nào đó cũng là một dấu hiệu cho sự xâm nhập lạnh vào Việt Nam. Trên dãy số liệu khí áp lịch sử ta có thể tìm được chỉ tiêu dự báo xâm nhập lạnh theo chênh lệch áp này, tương tự phương pháp của Nguyễn Vũ Thi đã sử dụng tìm chỉ tiêu dự báo xâm nhập lạnh hạn 24 giờ c/ Vị trí, phạm vi mở rộng và độ sâu của rãnh Đông Á: Có thể dự tính tốc độ sóng dài, quãng đường dịch chuyển của rãnh Đông Á và xác định thời điểm rãnh Đông Á tới vị trí trung bình ở bờ biển Đông Á, đó chính là thời điểm có xâm nhập lạnh mạnh nhất. Có thể đánh giá sự mở rộng và độ sâu của rãnh sóng dài so với trạng thái trung bình bằng cách so sánh các đặc trưng này với phạm vi và độ sâu trung bình của rãnh vào tháng tương ứng, biến áp 24h cũng là dấu hiệu nhận biết sự xâm nhập lạnh. Có thể dự đoán xu thế tăng cường của rãnh Đông Á theo giá trị biến cao ở phía nam rãnh. Giá trị biến cao âm 24h càng lớn rãnh càng có xu thế sâu thêm. Theo chỉ tiêu này có thể dự báo xu thế tăng cường và vị trí tương lai của rãnh Đông Á tạo điều kiện cho áp thấp Alêut mở rộng về phía tây nam tăng cường xâm nhập lạnh lệch theo hướng bắc nam và xâm nhập vào Việt Nam. d/ Độ nghiêng của cánh rãnh phía sau của rãnh Đông Á: Độ nghiêng của cánh rãnh phía tây của rãnh Đông Á tại mực 500mb càng nghiêng theo hướng bắc nam thậm chí đông bắc – tây nam, không khí lạnh phần giữa tầng đối lưu được vận chuyển càng mạnh về phía nam. Dòng khí ở khu vực này tại mực 500mb cũng là dòng dẫn trung tâm áp cao Siberi di chuyển về phía nam và đông nam. Dòng khí này càng mạnh và có thành phần kinh hướng càng lớn, xâm nhập lạnh càng mạnh. Xâm nhập lạnh mạnh nhất khi rãnh này có hướng đông bắc - tây nam (hướng siêu cực), tương tự đợt xâm nhập lạnh gây tuyết ở Lạng Sơn ngày 25 -26 tháng 12 năm 2002 (Hình 2.7). Vào cuối mùa đông phạm vi xoáy thuận hành tinh thu hẹp lại về phía cực, nhiễu động sóng dài không mạnh với biên độ nhỏ hơn và rãnh nông hơn. Thành phần kinh hướng cánh rãnh phía sau của rãnh Đông Á giảm đi rõ rệt. Dòng dẫn mực 500mb đưa tâm áp cao lệch về phía đông hơn, tạo hình thế lệch đông của áp cao Siberi. Hệ quả là xâm nhập lạnh yếu
Xem thêm

14 Đọc thêm

EBOOK TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI VỀ CAI NGHIỆN MA TUÝ HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG PHẦN 2

EBOOK TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI VỀ CAI NGHIỆN MA TUÝ HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG PHẦN 2

Phòng Lao áộnẹ Thương binh và Xã hội cấp huyện nơilập hô sợ dua dôi tựọriíi vào Trung lâm Chừa bệnh 7!Giáo dục - Lao độníi xã hội chậm nhắt là hai mươi ngàytrước khi nmrời dó kết ihúc thời ni an cai nehiện bất buộc.2. Tronỉi thời hạn năm ncày. kê từ IIgày nhận đượchồ sơ. Trưởng phòng Lao động - Thươrm binh và Xã hộicó trách nhiệm thâm tra và làm văn ban trình Chủ tịchủ y ban nhân dân cấp huvện.3. Trong thời hạn năm ngày, kê từ ngày nhận đượcvăn bản của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội. Chủ tịch ủ y ban nhẫn dân cấp huyện quyết địnháp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơ! cư irúvà Ihông báo danh sách đối tượng thuộc diện quàn lý saucai nghiện cho ủ y ban nhân dân cấp xã nơi ngườinghiện cư trứ đẽ có kẻ hoạch ticp nhận và thực hiện việcquản lý sau cai nghiện.4. Quyêt định áp dụng biện pháp quàn lý sau cainghiện tại nơi cư trú phải ghi rõ neày. tháng, năm kýquyêt định; họ. tôn. chức vụ cùa người ký quyêt định;họ. tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư Irúcủa níiưừi bị áp dựne biện pháp quàn lý sau cai nghiện:thời hạn và nơi thi hành quyêt định, cơ quan có tráchnhiệm thi hành quyct định.5. Quyết định phái gửi cho người cai nghiện, giađình nairời dó, Trung tâm Chừa hênh - Giáo dục - Laođộng xã hội noi đang quan lý người t a i nghiện và
Xem thêm

85 Đọc thêm

KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN 2 docx

KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN 2 DOCX

TRANG 1 PHƯƠNG PH ÁP TI Ế P C Ậ N PHẦN NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT  MÔI CHẤT VÀ HỆ NHIỆT ĐỘNG: phương pháp thu nhỏ phạm vi khảo sát  CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA MÔI CHẤT: cách xác định một trạ[r]

12 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN DE185 THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO BÌNH ĐỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN DE185 THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠOCâu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số: y ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016Môn thi: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)2x  1x 1a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm trên (C) có tung độ bằng 5.Câu 2: (1,0 điểm)a) Giải phương trình:1  cos x  2cos x  1  2 sin x11  cos xb) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức: 1  2i  z   2  3i  z  2  2i . Tính mô đun của z.Câu 3: (0,5 điểm) Giải phương trình: x  log 2  9  2 x   3 .Câu 4: (1,0 điểm) Giải phương trình: (4 x 2  x  7) x  2  10  4 x  8 x 212 e x  dx .21 x
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề pot

KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ POT

nhiên và tránh sa vào những cuộc tranh cãi không liên quan và đi chệch hướng. Sau đây là chu trình giải quyết vấn đề: Dự Án Phát Triển Đô Thị Đồng Hới 5 Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 3. Không Vấn Đề! Đề ra mục tiêu Hiểu Vấn đề Xác định Giải pháp Đánh giá giải pháp Lựa chọn Thực thi Quan sát / theo dõi Nhận ra Vấn đề • Quan sát: Quy trình giải quyết vấn đề khởi động khi có người phát hiện rằng có cái gì đó chưa ổn hoặc một cơ hội cho tương lai. • Nhận ra vấn đề: Nhận ra được vấn đề khi có đủ lượng
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề tài cấp thành phố THCS - Huyện Thạch Thất

ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ THCS - HUYỆN THẠCH THẤT

TRANG 1 Kiề u Việt Thư Sử dụn g thí nghi ệm, thực hàn h phát huy tính tích cực của học sinh TH CS BT HC S Thạ ch Thất Hoá học Đỗ Thị Hoà ng Hảo Một số kinh nghi ệm bồi dưỡ ng học sinh gi[r]

8 Đọc thêm

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH DOC

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh (chương trình chuẩn) Đề Tham khảo Thời gian làm bài 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 04 trang) A/ PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. 1. A. athlete B. capacity C. demand D. flame 2. A. schedule B. school C. mechanic D. chocolate 3. A. originated B. needed C. encouraged D. eliminated Circle the word whose stress is on a syllable different from that of the other 3 4. A. employ B. offer C. tutor D. focus 5. A. stadium B. committee C. official D. equipment B/ VOCABULARY AND STRUCTURES Choose the right words/ phrase to complete the sentences. 6. _______natural resources is of great importance. a. Preserve b. Preserving c. To have preserved d. Preserved 7. Even parents no longer live together, they have to be for their children. A. responsible B. responsibility C. irresponsible D. responding 8. Dad’s busy at the moment. He the sitting room. A. is redecorating B. redecorate C. has redecorated D. will redecorate 9. A phone is a telephone that does not have wires and works by radio, that you can carry with you and use anywhere. A. motive B. mobile C. movable D. motivated 10. The cyclone has resulted destruction and flood.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề