KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KTTT theo định hướng XHCN ":

THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH (LV THẠC SĨ)

THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH (LV THẠC SĨ)

Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

133 Đọc thêm

So sánh nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng TBCN

SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG TBCN

So sánh nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng TBCN

20 Đọc thêm

Tài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCS

TÀI LIỆU DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ THCS

Tài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCS Tài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCSTài liệu Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lý THCS
Xem thêm

46 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TS LÊ PHÁT

BÀI GIẢNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TS LÊ PHÁT

... hình kinh tế thị trường 1.2.1 .Kinh tế thị trường tự cạnh tranh 1.2.2 .Kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước 7/11/2014 II .KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2.1.Tính tất yếu việc phát. .. niệm đăc điểm thị trường, chế thị trường, kinh tế thị trường - Nắm đặc trưng chất kinh tế thị trường định hướng XHCN giải pháp thúc đẩy phát triển 7/11/2014 kinh tế thị trường định hướng XHCN 5.Kết... luật kinh tế thị trường, vừa dựa sở dẫn dắt, chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế thị trường phải vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát
Xem thêm

41 Đọc thêm

Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)

DẠY HỌC ĐẠO ĐỨC TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (LA TIẾN SĨ)

Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)
Xem thêm

221 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT DẠY TIN HỌC 8 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT DẠY TIN HỌC 8 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Nâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinhNâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinhNâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinhNâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinhNâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinhNâng cao chất lượng tiết dạy tin học 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Xem thêm

33 Đọc thêm

LUẬN VĂN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HIỆN NAY

LUẬN VĂN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HIỆN NAY

Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ...............................................................................................................1
2. Lịch sử nghiên cứu.............................................................................................................3
3. Mục đích nghiên cứu luận văn...........................................................................................6
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................................6
5. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả......................................................7
6. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................................7
7. Kết cấu luận văn ................................................................................................................8
NỘI DUNG ...........................................................................................................................9
Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
THEO ĐỊNH HƢỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC
MÔN GDCD HIỆN NAY....................................................................................................9
1.1 Khái niệm giáo dục đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng
năng lực.................................................................................................................................9
1.1.1 Giáo dục đạo đức.....................................................................................................9
1.1.1.1. Khái niệm đạo đức......................................................................................9
1.1.1.2. Khái niệm giáo dục...................................................................................10
1.1.1.3. Giáo dục đạo đức......................................................................................11
1.1.2. Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực trong dạy học môn
GDCD ở trường THPT hiện nay.....................................................................................12
1.1.2.1. Năng lực....................................................................................................14
1.1.2.2. Khái niệm giáo dục định hướng năng lực ................................................16
1.2. Môn GDCD với việc giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT hiện
nay........................................................................................................................................17
1.2.1. Khái lược về chương trình môn GDCD ở trường THPT hiện nay ...........................17
1.2.2. Vai trò của môn GDCD đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay
.........................................................................................................................................19
1.2.3. Mối quan hệ của phương pháp giáo dục đạo đức đối với việc định hướng năng lực cho
học sinh THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay...........................................................20
1.3. Cơ sở thực tiễn của phương pháp giáo dục đạo đức nhằm định hướng năng lực cho học
sinh THPT trong môn GDCD hiện nay. ..............................................................................211.3.1. Thực trạng đạo đức của học sinh THPT hiện nay ................................................21
1.3.2. Những tác động cơ bản tới việc rèn luyện đạo đức của học sinh ở trường THPT23
1.3.3. Những nguyên nhân cơ bản gây ra sự suy thoái đạo đức trong học sinh THPT
hiện nay ...........................................................................................................................25
1.3.4. Sự cần thiết của đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng
lực cho học sinh THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay..........................................28
Chƣơng 2: BIỆN PHÁP, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH VẬN DỤNG PHƢƠNG
PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH HƢỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH
THPT TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD HIỆN NAY...................................................31
2.1. Các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục
đạo đức cho học sinh THPT theo định hướng năng lực.............................................................31
2.1.1. Đổi mới phương pháp dạy học truyền thống ........................................................32
2.1.2. Vận dụng dạy học theo phương pháp nêu gương .................................................34
2.1.3. Vận dụng dạy học theo phương pháp định hướng hành động ..............................35
2.1.4. Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học..........................................................36
2.2. Những nguyên tắc thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng lực cho học
sinh THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay ....................................................................37
2.3. Quy trình thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học
sinh THPT trong môn GDCD hiện nay ...............................................................................39
2.3.1. Quy trình Thiết kế bài giảng giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học
sinh THPT trong môn GDCD hiện nay...........................................................................39
2.3.2 Quy trình thiết kế hoạt động GDĐĐ theo định hướng năng lực cho học sinh THPT
trong hoạt động ngoại khóa ............................................................................................45
2.3.3 Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ...................................47
2.4. Điều kiện thực hiện phương pháp GDĐĐ theo định hướng năng lực cho HS THPT
trong dạy học môn GDCD hiện nay ....................................................................................48
2.4.1. Đối với học sinh ....................................................................................................48
2.4.2. Đối với giáo viên...................................................................................................49
2.4.3. Đối với các cấp quản lí .........................................................................................51
TIỂU KẾT CHƢƠNG 2....................................................................................................52
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH
HƢỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - THÀNH
PHỐ HUẾ TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD ................................................................53
3.1 Kế hoạch thực nghiệm ...................................................................................................53
3.1.1 Giả thuyết thực nghiệm ..........................................................................................533.1.2 Mục đích thực nghiệm...........................................................................................53
3.1.3. Đối tượng, địa điểm, thời gian thực nghiệm .........................................................53
3.2. Nội dung thực hiện .......................................................................................................54
3.2.1. Những nội dung khoa học cần thực nghiệm..........................................................54
3.2.2 Thiết kế giáo án thực nghiệm.................................................................................54
3.2.3. Các bước tiến hành thực nghiệm ..........................................................................54
3.2.3.1. Khảo sát trình độ ban đầu của lớp thực nghiệm và đối chứng ................54
3.2.3.2 Dạy học bài thực nghiệm..........................................................................58
3.2.3.3. Dạy học bài thực nghiệm..........................................................................93
3.3 Kết quả thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.................................................94
3.3.1 Tiêu chí đánh giá....................................................................................................94
3.3.2 Tiến hành thực nghiệm đối chứng..........................................................................94
3.3.3 Kết quả và đánh giá sau khi thực nghiệm..............................................................96
3.3.3.1 kết quả kiểm tra sau khi dạy thực nghiệm .................................................96
3.3.3.2. Đánh giá dạy học sau khi thực nghiệm ....................................................98
3.4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức theo
định hướng năng lực cho học sinh THPT ............................................................................98
3.4.1 Đối với đội ngũ GV môn GDCD ............................................................................98
3.4.2 Đối với các cấp quản lí ..........................................................................................99
KẾT LUẬN.......................................................................................................................102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................1031
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII khẳng định: Giáo
dục học sinh trong giai đoạn hiện nay phải giáo dục toàn diện về đạo đức, trí
tuệ, thể dục, mỹ dục, trong đó đạo đức là cái gốc giúp con người phát triển
toàn diện. Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh phải có con người
phát triển toàn diện, không chỉ phát triển về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, lối
sống mà còn phải con người cường tráng về thể chất…
Theo định hướng phát triển giáo dục trong thời đại mới, giáo dục đạo
đức đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi con
người, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Giáo dục đạo đức vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước theo
chiều hướng văn minh, tiến bộ phù hợp với thời đại.
Mục tiêu giáo dục hiện nay là: “Học để biết, học để làm, học để khẳng
định mình”. Hiểu một cách ngắn ngọn là học để phát triển toàn diện, hài hòa
về trí tuệ, kĩ năng, lẫn đạo đức lối sống.
Với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật để bắt kịp với các nền giáo dục
tiên tiến trên thế giới trong giai đoạn hiện nay Đảng và Nhà nước ta vẫn
khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu” nên giáo dục trở thành vấn đề
ưu tiên hàng đầu của quốc gia để đào tạo ra những con người vừa có tài vừa
có đức để đào tạo ra những con người vừa hoàn thiện đạo đức lẫn trí tuệ, đòi
hỏi Đảng và Nhà nước ta luôn có những đổi mới về giáo dục, đặc biệt là giáo
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Xem thêm

120 Đọc thêm

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH SAU KHI HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (LV THẠC SĨ)

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH SAU KHI HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (LV THẠC SĨ)

Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh sau khi học chương “cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông (LV thạc sĩ)
Xem thêm

118 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

Đề tài ngành quản lý đất đai trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và định hướng sử dụng đất
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và định hướng sử dụng đất
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và định hướng sử dụng đất

80 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20052010 PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 QUẬN ĐỒ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20052010 PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 QUẬN ĐỒ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 20052010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

85 Đọc thêm

phân tích nguyên tắc định hướng khách hàng của Mobifone

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG CỦA MOBIFONE

A. LỜI MỞ ĐẦU 2
B. LÝ LUẬN CHUNG 1. Khái quát chung về ISO 9000 năm 2005 3
2. Các nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 Năm 2005 5
C. PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG, LIÊN HỆ THỰC TẾ 1. NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG. 9
1.1. Khách hàng 9
1.1.1 khách hàng là gì? 9
1.1.2 Phân loại khách hàng 9
1.1.3 Hiểu biết về khách hàng và thoả mãn họ. 10
1.1.4 Xây dựng mối quan hệ với khách hàng 12
1.2.Nội dung nguyên tắc định hướng khách hàng: 13
1.2.1Lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc định hướng khách hàng 14
1.2.2Cụ thể hóa việc định hướng khách hàng trong doanh nghiệp 15
2. Liên hệ thực tế 16
2.1 Thực trạng việc áp dụng nguyên tắc định hướng khách hàng đối với “ công ty thông tin di động ” < VMS > mobifone. 16
2.1.1. Lịch sử phát triển của công ty. 16
2.1.2. Tập khách hàng mục tiêu của mình. 19
2.1.3. Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng. 19
2.1.4. Cải tạo liên tục và không ngừng học hỏi. 23
2.1.5. Giải quyết những khiếu nại, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng 25
2.2. Đánh giá việc áp dụng nguyên tắc định hướng khách hàng. 26
KẾT LUẬN 28
Xem thêm

30 Đọc thêm

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC MICRONANO TRÊN NỀN SẮT ĐIỆN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG LƯU TRỮ THÔNG TIN

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC MICRONANO TRÊN NỀN SẮT ĐIỆN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tinChế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tinChế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tinChế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tinChế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tin
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20112015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN (LV THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20112015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN (LV THẠC SĨ)

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20112015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)
Xem thêm

97 Đọc thêm

“ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CÂY XANH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050”

“ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CÂY XANH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050”

“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”
“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”
“Định hướng quy hoạch cây xanh đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050”

99 Đọc thêm

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

79 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Giúp người học nắm được tính tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt namVai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Các công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó vận dụng vào học tập công tác

17 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DÂY NANO ĐỒNG OXIT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (LV TỐT NGHIỆP)
Xem thêm

34 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG PT TNG NƯỚC

ĐỊNH HƯỚNG PT TNG NƯỚC

của Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy. Vớisự kiện này, Việt Nam đã là thành viên thứ 35 và chính thức đưa Công ước nêu trên có hiệu lực sau 17 nămđược Liên hiệp quốc thông qua (từ năm 1997).Những vấn đề đặt ra và định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nướcĐể giải quyết đồng bộ các vấn đề tài nguyên nước của Việt Nam nêu trên, Luật tài nguyên nước năm 2012 đãđược sửa đổi, bổ sung toàn diện, trong đó đã thể chế hóa nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm khai thác, sửdụng tổng hợp, hiệu quả, quản lý, bảo vệ nguồn nước quốc gia được tốt hơn. Trong thời gian tới cần tập trunggiải quyết có hiệu quả một số vấn đề sau:- Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, nhất là đối với nguồn nước các sông liên quốc gia của Việt Nam. Đâylà vấn đề hết sức hệ trọng, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế từ hợp tác, thuyết phục, đấutranh nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng công bằng, hợp lý nguồn nước các sông liên quốc gia, hạn chế cáctác động, rủi do, đồng thời cũng phải có các phương án, giải pháp để chủ động giải quyết các vấn đề phátsinh. Trong đó cần tập trung nghiên cứu cơ chế hợp tác hợp lý để bảo đảm việc xây dựng, vận hành các côngtrình thủy điện lớn ở các quốc gia thượng nguồn có thể điều tiết hài hòa dòng chảy cho hạ du cả trong mùa lũvà mùa cạn.- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề về mất cân đối nguồn nước giữa các mùa, các vùng và các lưu vực sông,suy kiệt dòng chảy, khai thác quá mức. Theo đó, cần phải tập trung điều tra cơ bản, quy hoạch, thông tin, dữliệu và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước đồng thời với việc xây dựng các cơ chế điều tiết, điều hòa, phân bổnguồn nước, thực hiện các biện pháp khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước, nhất là việc vận hành điều tiếtcủa các hồ chứa nước lớn, quan trọng.- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là các hoạt động xả nước thải vàonguồn nước. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp kiểm soát xả nước thải của các cơ sở ngay từ khâuchuẩn bị dự án, xây dựng đến giai đoạn vận hành, cần tập trung xây dựng cơ chế để giám sát chặt chẽ, liêntục chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước, nhất là các cơ sở xả nước thải với quy mô lớn, cónguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.- Thúc đẩy sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với việc triển khai thực hiện các cơ chế khuyến khích đốivới các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, cần sớm triển khai việc thu tiền khai thác tài nguyên nước đối vớimột số hoạt động khai thác, sử dụng nước có lợi thế như thủy điện, sử dụng nước phục vụ các hoạt động sản
Xem thêm

6 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH (TT)

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH (TT)

Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)
Xem thêm

27 Đọc thêm

KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÍ VÀ KINH TẾ DƯỢC

KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÍ VÀ KINH TẾ DƯỢC

Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành quản lí và kinh tế dược
Xem thêm

93 Đọc thêm