TỔNG HỢP CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM TƯƠNG ỨNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng":

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

LA01 001 định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

LA01 001 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Các định hướng trên không chỉ giải quyết vấn đề nội dung mà còn xem xét các yếu
tố thể chế và cơ sở hạ tầng kế toán.
Với mong muốn đáp ứng yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Định hướng xây
dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán
quốc tế”. Các kết quả nghiên cứu đư[r]

172 Đọc thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2 - hàng tồn kho

25 Đọc thêm

Chuẩn mực kế toán việt nam

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chuẩn mực kế toán việt nam

26 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

Việt Nam cũng là một quốc gia đang tập trung khá nhiều các công ty đa quốc giahoạt động, việc hướng đến áp dụng một hệ thống chuẩn mực kế toán chung là vô cùngcần thiết và quan trọng. Thông qua áp dụng IFRS, các công ty ở Việt Nam sẽ có thểđược hưởng lợi từ kinh tế hội nh[r]

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SINGAPORE VÀ SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SINGAPORE VÀ SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

được điều hành bởi một Hội đồng (Board) gồm các tổ chức nghề nghiệp kế toán của các nướchội viên do IFAC bổ nhiệm. Nhiệm kỳ Hội đồng bắt đầu từ 1/1/98 có 13 nước: Úc, Canada,Pháp, Đức, Ấn độ, Nhật bản, Malaysia, Mexico, Hà lan, Nam Phi, Anh, Mỹ, Bắc Âu. Cho đếnnăm 1998 IASC đã ban hành tất cả[r]

26 Đọc thêm

Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế

TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Chuẩn mực kế toán quốc tế
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) thành lậ̣p 1973; Năm
2001 đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB)
Với sự tham gia của nhiểu tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên
thế giới, Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế có nhiệm vụ soạn thảo,
ban hành[r]

17 Đọc thêm

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC 1
1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC 1
1.2 CẤU TRÚC CỦA ĐẠO ĐỨC 2
1.2.1 Ý thức đạo đức và thực hiện đạo đức 2
1.2.2 Quan hệ đạo đức 4
1.2.3 Đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân 4
1.3 NỘI DUNG CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC 5
1.3.1 Lẽ sống 6
1.3.2 Hạnh phúc 9
1.3.3 Nghĩa vụ[r]

104 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (91)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (91)

APPA của Công ty Maxdoor là vi phạm chuẩn mực số 14. Công ty này chưa chuyểngiao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, vẫn nắm giữ quyền kiểmsoát hàng hóa, doanh thu từ nghiệp vụ này chưa chắc chắn, vi phạm nguyên tắc thậntrọng trong nghiệp vụ kế toán.3.2. Chưa ghi giảm[r]

6 Đọc thêm

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

Với những quy định trên trong Luật kế toán 2015 đã mở ra hướng vận dụng giá trị hợp lý theođầy đủ bản chất, ý nghĩa của nó là vận dụng để định giá tài sản, nợ phải trả sau ghi nhận banđầu.Sức ép của yêu cầu hội nhập và cả sức ép của yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường ở ViệtNam chỉ ra r[r]

12 Đọc thêm

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

Tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả củacác sự kiện đã qua và từ đó doanh nghiệp có thể thu được các lợi ích kinh tếtrong tương lai của doanh nghiệp. Các lợi ích kinh tế tương lai được biểu hiệntrong tài sản là tiềm năng đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tới các nguồn[r]

3 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

1.Ước tính kế toánViệc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiệnhành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giảđịnh ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình b[r]

23 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (176)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (176)

Ghi nhận doanh thu: theo chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS18Doanh thu là sự tăng lên của lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt độngthông thường dưới hình thức dòng vào hoặc sự gia tăng của tài sản hoặc sự giảm đi củacác khoản nợ, kết quả là làm tăng vốn chủ s[r]

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh thay đổi lần 4 ngày 11 tháng 11 năm 2010 về tăng vốn điều lệ và thay đổi người đạidiện pháp luật.Tên giao dịch của Công ty là PHUTHINH - NHABE GARMENT JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt là: NPSTổng số nhân vi[r]

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực K[r]

29 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Đứng trước những thử thách và cơ hội, việc quản lí cũng như nhiều chính sách của Nhà nước là động lực, đòn bẩy tích cực trong việc phát triển và ổn định kinh tế. Mọi biện pháp khắc phục cũng như các cơ chế quản lí tài chính có sự đổi m[r]

77 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (90)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (90)

cho lợi nhuận trong năm giảm đi tức là số lỗ sẽ tăng lên. Tuy nhiên cần phải trình bày thông tinnày trong phần ghi chú báo cáo tài chính.2Ngược lại nếu sau khi xử lý hai nghiệp vụ nêu trên mà kết quả kinh doanh có lãi, kế toántính toán số lợi nhuận sẽ bị giảm do hạch toán phần hàng bán bị trả lại củ[r]

6 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG1.Chế độ kế toán áp dụngCông ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính.2.Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán<[r]

16 Đọc thêm

8TỔNG LUẬN KẾ TOÁN NÂNG CAO

8TỔNG LUẬN KẾ TOÁN NÂNG CAO

Hệ thống cơ sở lý luận về “ nguyên tắc giá trị hợp lý” để vận dụng cùng với“nguyên tắc giá gốc”Bổ sung nguyên tắc“Nội dung quan trọng hơn hình thức”VAS 01 nên được bổ sung khái niệm “bảo toàn vốn”.1232.3 Quan điểm xây dựng chuẩn mực kế toánChuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựn[r]

17 Đọc thêm