TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf":

Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế

TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Chuẩn mực kế toán quốc tế
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) thành lậ̣p 1973; Năm
2001 đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB)
Với sự tham gia của nhiểu tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên
thế giới, Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế có nhiệm vụ soạn thảo,
ban hành[r]

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

Sự khác nhau trong cách thức tiếp cận các vấn đề như lợi thế thương mại, điều chỉnhkế toán về lạm phát, kế toán các khoản chênh lệch thuế, chuyển đổi các báo cáo củacác công ty con ở nước ngoài … cũng tạo ra sự khó khăn cho một số DN và bộ máy kếtoán của họ. Tất cả sự khác biệt này đòi[r]

22 Đọc thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2 - hàng tồn kho

25 Đọc thêm

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

LA01 001 định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

LA01 001 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Các định hướng trên không chỉ giải quyết vấn đề nội dung mà còn xem xét các yếu
tố thể chế và cơ sở hạ tầng kế toán.
Với mong muốn đáp ứng yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Định hướng xây
dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán
quốc tế”. Các kết quả nghiên cứu đư[r]

172 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SINGAPORE VÀ SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SINGAPORE VÀ SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

4. Phương pháp nghiên cứuSử dụng phương pháp nghiên cứu văn bản, từ những nội dung được hướng dẫn, quyđịnh trong hệ thống chuẩn mực Báo cáo tài chính Singapore, sẽ thực hiện so sánh đối chiếu đểtìm ra những điểm giống và khác nhau giữa IFRS và IFRS, song song kết hợp phân tích, nhậnđịnh để đư[r]

26 Đọc thêm

Kế toán nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Quảng Tây

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG TÂY

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii
PHẦN MỞ ĐẦU viii
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu viii
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài x
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài x
4. Phương pháp thực hiện đề tài x
5. Kết[r]

67 Đọc thêm

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

Tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả củacác sự kiện đã qua và từ đó doanh nghiệp có thể thu được các lợi ích kinh tếtrong tương lai của doanh nghiệp. Các lợi ích kinh tế tương lai được biểu hiệntrong tài sản là tiềm năng đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tới các nguồn[r]

3 Đọc thêm

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC 1
1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC 1
1.2 CẤU TRÚC CỦA ĐẠO ĐỨC 2
1.2.1 Ý thức đạo đức và thực hiện đạo đức 2
1.2.2 Quan hệ đạo đức 4
1.2.3 Đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân 4
1.3 NỘI DUNG CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC 5
1.3.1 Lẽ sống 6
1.3.2 Hạnh phúc 9
1.3.3 Nghĩa vụ[r]

104 Đọc thêm

Kế toán bán hàng phân bón tại Công ty TNHH Dòng Sông Mới

KẾ TOÁN BÁN HÀNG PHÂN BÓN TẠI CÔNG TY TNHH DÒNG SÔNG MỚI

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 2
2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đ[r]

60 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (114)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (114)

Kế toán Tài chínhCông ty sẽ có xu hướng khai giảm nợ phải trả trong lúc này. Vì nếu ghi tăngkhoản nợ phải trả đồng nghĩa là làm tăng nghĩa vụ trả nợ và làm giảm khả năng thanhtoán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Điều này cũng gây tâm lýbất ổn cho cổ đông về sự quả[r]

6 Đọc thêm

Kế TOÁN BÁN MặT HÀNG VậT LIệU, Đồ GIA DụNG VÀ NộI THấT TạI CÔNG TY CP ĐạI SIÊU THị MÊ LINH

KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG VẬT LIỆU, ĐỒ GIA DỤNG VÀ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH

MụC LụC
TÓM LƯợC i
LờI CảM ƠN ii
MụC LụC iii
DANH MụC SƠ ĐỒ v
DANH MụC Từ VIếT TắT v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài. 1
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1
2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2
3.1. Phương pháp thu th[r]

93 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (39)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (39)

Nếu ghi nhận giảm doanh thu năm 2008 thì đồng thời sẽ phải ghi giảm lợi nhuận như vậycàng bất lợi cho việc huy động vốn của các cổ đông do đó công ty sẽ để lại và hạch toánghi giảm doanh thu, giảm lợi nhuận vào năm 2009.Ngược lại nếu sau khi xử lý hai trường hợp trên mà kết quả kinh doanh của công t[r]

8 Đọc thêm

Kế toán xác định kết quảkinh doanh tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí CTCP

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ CTCP

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
PHẦN MỞ ĐẦU vi
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. vi
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. vi
1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu vii
2 . Mục tiêu cụ thể đặt r[r]

61 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Đứng trước những thử thách và cơ hội, việc quản lí cũng như nhiều chính sách của Nhà nước là động lực, đòn bẩy tích cực trong việc phát triển và ổn định kinh tế. Mọi biện pháp khắc phục cũng như các cơ chế quản lí tài chính có sự đổi m[r]

77 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (222)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (222)

của hàng xuất kho sẽ được tính theo giá của lô hàng nhập sau cùng. Trongđiều kiện giá cả nguyên vật liệu tăng nhanh do nhà nước tăng thuế nhập khẩumà công ty áp dụng phương pháp tính giá này sẽ làm cho chi phí sản xuấttăng, giá thành sản phẩm tăng, giá vốn hàng bán tăng dẫn đến lợi nhuận sẽgiảm. Do[r]

7 Đọc thêm

KL KT bán hàng cty chuyển phát nhanh kim long

KL KT BÁN HÀNG CTY CHUYỂN PHÁT NHANH KIM LONG

Kết cấu khóa luận bao gồm 4 chương
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯỜNG 2 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHỆP THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TAI CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁ[r]

111 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất mặt hàng lâm sản tại công ty cổ phần lâm sản Nghệ An

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT MẶT HÀNG LÂM SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NGHỆ AN

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 7
1.1. Cơ sở lý luận về Kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp. 7
1.1.1. Lý lu[r]

79 Đọc thêm

Kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Truyền thông Vệ Tinh

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VỆ TINH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài 1
2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4. Phương pháp thực hiện của Kế toán hàng tồn kho 2
5. Kết cấu của Kh[r]

49 Đọc thêm