CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI NỀN KTTT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT":

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA

chuyên đề tốt nghiệp, cơ sở lý luận về kế toán luân chuyển hàng hóa chuyên đề tốt nghiệp, cơ sở lý luận về kế toán luân chuyển hàng hóa chuyên đề tốt nghiệp, cơ sở lý luận về kế toán luân chuyển hàng hóa chuyên đề tốt nghiệp, cơ sở lý luận về kế toán luân chuyển hàng hóa chuyên đề tốt nghiệp, cơ sở[r]

66 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

chức Tiền tệ Thế giới (IMF) đã đưa ra vào năm 1977 như sau: “Đầu tư trực tiếp nướcngoài là số vốn đầu tư được thực hiện để thu được lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệphoạt động ở nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu tư. Ngoài mục đích lợi nhuận,nhà đầu tư còn mong muốn dành[r]

66 Đọc thêm

LUẬN VĂN TIẾN SĨ KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

LUẬN VĂN TIẾN SĨ KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

chia các công trình nghiên cứu khoa học theo 2 nhóm vấn đề: các công trình nghi êncứu về NNL phục vụ CNH, HĐH và các công trình nghiên cứu về NNLCLC trongnền KTTT h. Trên cơ sở sự phân định đó, luận án tiến hành chọn lọc và thực hiệntổng quan những công trình nghiên cứu khoa học[r]

20 Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Giải pháp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần đã được đặt lên chương trình về nghĩa vụ “cải cách nền kinh tế quốc doanh” ở nước ta trong những năm gần đây.Tuy nhiên,việc thực hiện quá trình cổ phần hóa này diễn ra còn chậm chạp do gặp phải những nguyên nhân như do nhận thức,quản đi[r]

13 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BẮC YÊN SƠN LA

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BẮC YÊN SƠN LA

1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, hệ thống ngân hàng cũng chuyển đổi theo 2 cấp: Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang từng bước hội nhập và phát tri[r]

139 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG THAM Ô LÃNG PHÍ HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG THAM Ô LÃNG PHÍ HIỆN NAY

I. Khái quát về cơ sở lý luận, thực tiễn và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.1. Khái quát về cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.Tư tưởng Hồ Chí[r]

28 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤUKINH TẾ1

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤUKINH TẾ1

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấukinh tế1. Thông tin chungMã số: B2011-37-03Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thái HàCác thành viên tham gia: TS. Phạm Quang Sáng; TS. Nguyễn Hồng Thuận; Ths. Bùi ĐứcThiệp; Ths. Nguyễn Văn Chiến; Ths. Nguyễn Thị T[r]

5 Đọc thêm

LV quản lý rủi ro TD techcombank hải dương

LV QUẢN LÝ RỦI RO TD TECHCOMBANK HẢI DƯƠNG

tác giả đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, mô tả hiệp ước Basel II. Trình bày thực trạng về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại NH Techcombank Hải dương thông qua phân tích cơ cấu dư nợ và chất lượng tín dụng, cơ cấ[r]

91 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó những người sản xuất ra sản phẩm để bán trên thị trường. Trong lịch sử, không phải ngay từ khi loài người xuất hiện đã có sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá chỉ xuất hiện, tồn tại, phát triển trong một số phương thức sản xuất xã hội, gắn liền[r]

17 Đọc thêm

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường hoạt động theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó khu vực kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo. Lịch sử phát triển của các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới cho thấy hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn giữ vai[r]

45 Đọc thêm

Vốn xã hội của người lao động trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

VỐN XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC NGHỀ NGHIỆP Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Vốn xã hội là một nguồn lực xã hội quan trọng trong chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp. Ở cấp độ vi mô, đó là chuyển đổi loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người lao động và ở cấp độ vĩ mô là chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp ở nông thôn. Vốn xã hội[r]

190 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Từ sau khi Đại hội XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc (1992) xác định mục tiêu cải cách thể chế kinh tế là xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cải cách thể chế kinh tế ở Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về lý luận cũng như về thực tiễn, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ[r]

10 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG VỐN ĐẾN NỀN KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG VỐN ĐẾN NỀN KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

1, Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế được xác định là một xu hướng khách quan sản sinh từ sự phát triển của khoa học công nghệ và của lực lượng sản xuất vượt khỏi biên giới quốc gia. Trong đó, mở cửa hội nhập thị trường vốn là một nội dung quan trọng của[r]

80 Đọc thêm

CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ NHẬP KHẨU

CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ NHẬP KHẨU

MỤC LỤC

I. CÁC KHÁI NIỆM (MỞ ĐẦU) 4
1. Công nghiệp hóa : 4
2. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu: 4
II. CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU 5
1. Khái niệm 5
2. Mục tiêu : 6
3. Cơ sở lý thuyết : 6
4. Phương pháp luận của chiến lược thay thế nhập khẩu : 6
5. Các biện pháp thực hiện tha[r]

17 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂN (ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH)

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂN (ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH)

Đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Theo Luật đầu tư năm 2005: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,[r]

106 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐC

TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐC

Mặc dù cho đến nay, TQ vẫn thường được các học giải và các nhà phân tích chính sách liệt kê vào số các “nền kinh tế chuyển đổi, song kinh nghiệm xây dựng và thực thi mô hình kinh tế thị trường cần được xem xét một cách riêng rẽ. Điều này có nguyên nhân: Trung Quốc gặt hái được những thành tựu to lớn[r]

Đọc thêm

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Xăng dầu Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp
Đề tài được bố cục gồm 3 phần như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Chương 2: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Xăng dầu Nghệ An.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh[r]

69 Đọc thêm

Đề cương môn rèn nghề 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN RÈN NGHỀ 1

Kiến thức: Kiến thức cơ bản về môn học rèn nghề 1.
Hiểu biết: cơ sở lý luận về môn học rèn nghề 1
Ứng dụng: Sinh viên thao tác tay nghề trên đồng ruộng
Tổng hợp: Có thể áp dụng cho nhiều loại cây trồng trên cơ sở lý luận học được.
Kiến thức: Kiến thức cơ bản về môn học[r]

14 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Họ
c viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 11
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Lao động là một nguồn lực sản xuất chính và không thể thiếu được trong sự
phát triển của mỗi quốc gia, việc nâng cao vai trò của lao động trong phát triển kinh
tế luôn là một c[r]

112 Đọc thêm

Hướng tới hệ thống quản lý hiện đại để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi trong thời đại kinh tế số

Hướng tới hệ thống quản lý hiện đại để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi trong thời đại kinh tế số

Bài viết này sẽ tóm lược những điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng đã được Ban Soạn thảo Dự án Luật đề xuất và thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn của những đề xuất đó. Đồng thời, bàn luận một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong Dự án Luật để hướng đến một hệ thống quản lý thuế hiện đại, hiệu[r]

Đọc thêm