BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG 85

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG 85":

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRONG NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải
Xem thêm

109 Đọc thêm

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải.

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư. Công tác quản lý các dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Quản lý dự án giữ vai trò quan trọng, giúp cho việc thực hiện dự án được thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo mục tiêu đặt ra ban đầu cũng như hiệu quả do dự án đem lại sau này. Nhận thức được vai trò của quản lý dự án trong hoạt động đầu tư và qua tìm hiểu thực tế công tác quản lý được thực hiện tại Ban quản lý dự án 1, em đã củng cố được kiến thức về quản lý dự án và nắm bắt được phương pháp tổ chức và triển khai công tác quản lý đối với một dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài.
Xem thêm

83 Đọc thêm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK LẮK

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK LẮK

tổng thầu và nhà thầu thi công xây dựng có liên quan thỏa thuận về thời điểmnghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu................................................................................................................................. 29- Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung: đốitượng nghiệm thu (ghi rõ tên bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựngđược nghiệm thu); thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểmnghiệm thu; kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thuvà đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa,hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoànthành và các yêu cầu khác nếu có); chữ ký, tên và chức danh của những ngườitham gia nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ lục có liênquan........................................................................................................................29- Thí nghiệm đối chứng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:. 29+ Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật đối vớicông trình có những yếu tố khó khăn, phức tạp trong việc kiểm soát chất lượngthi công xây dựng (ví dụ: công trình quy mô lớn, thời gian thi công kéo dài; côngtrình thi công theo tuyến hoặc tại các vùng sâu, vùng xa; công trình sử dụngnhiều nguồn cung cấp vật liệu...);.........................................................................29+ Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng và chất lượng thi công xây dựng có dấuhiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế;................................................................................................................................ 29+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.......................30- Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu côngtrình được thực hiện trong các trường hợp sau:...................................................30+ Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật theo yêucầu của thiết kế;.....................................................................................................30+ Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng cóbiểu hiện không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế;..........................30
Xem thêm

156 Đọc thêm

ban quản lý dự án 1 - bộ giao thông vận tải

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TNHH LAM SƠN - SAO VÀNG1
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty:1
1.2 Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng2
1.2.1 Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng2
1.2.2 Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty:3
1.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty5
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:6
1.4.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.6
1.4.1.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán.6
1.4.1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.6
2.2. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty:8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠICÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG9
2.1 :KẾ TOÁN TIỀN MẶT9
2.1.1 :Chứng từ sử dụng9
2.1.2 :Tài khoản sử dụng9
2.1.3 :Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt9
2.1.4. Sơ đồ hạch toán10
2.1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán11
2.1.5.1. Trích nghiệp vụ kinh tế phát sinh:11
2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng12
2.2 .TIỀN GỬI NGÂN HÀNG15
2.2.1. Chứng từ sử dụng.15
2.2.2:Tài khoản sử dụng15
2.2.3: Sơ đồ hạch toán15
2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán16
2.2.5:Tóm tắt quy trình kế toán TGNH20
2.3 Kế toán nợ phải thu20
2.3.1 Phải thu khách hàng20
2.3.1.1Chứng từ sử dụng20
2.3.2:Tài khoản sử dụng20
2.3.3:Sơ đồ hạch toán21
2.3.4.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán21
2.3.4.1:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.21
2.3.4.2:Sổ kế toán:22
2.3.5:Tóm tắt quy tình kế toán25
2.4.: KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠM ỨNG25
2.4.1:Chứng từ sử dụng25
2.4.2:Tài khoản sử dụng25
2.4.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán25
2.4.3.1:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:25
2.4.3.2:Sổ kế toán26
2.4.4:Tóm tắt quy trình kế toán30
2.5:KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN30
2.5.1:Chứng từ sử dụng30
2.5.2:Tài khoản sử dụng30
2.5.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán sử dụng31
2.5.3.1:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.31
2.5.3.2:Sổ kế toán sử dụng32
2.5.4:Tóm tắt quy trình kế toán37
2.6: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO37
2.6.1. Chứng từ sử dụng.37
2.6.2: Tài khoản sử dụng37
2.6.4: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán38
2.6.4.1: Tài khoản 152: Nguyên, nhiên vật liệu38
2.6.3.2:Tài khoản 153: Công - dụng cụ43
2.6.3.3:Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang45
2.6.4:Tóm tắt quy trình kế toán53
2.7: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH53
2.7.1:Chứng từ sử dụng53
2.7.2:Tài khoản sử dụng53
2.7.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán53
2.7.4: Tóm tắt quy trình kế toán56
2.8: VAY NGẮN HẠN56
2.8.1:Chứng từ sử dụng56
2.8.2:Tài khoản sử dụng56
2.8.3. Sơ đồ hạch toán57
2.8.3: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán58
2.8.4:Tóm tắt quy trình kế toán60
2.9:KẾ TOÁN THUẾ GTGT60
2.9.1: Kế toán thuế GTGT được khấu trừ60
2.9.1.1:Chứng từ sử dụng60
2.9.1.2:Tài khoản sử dụng60
2.9.1.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán.60
2.9.1.4:Tóm tắt quy trình kế toán63
2.9.2:Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước63
2.9.2.1 Chứng từ kế toán63
2.9.2.2. Tài khoản sử dụng.63
2.9.2.3. Các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán.63
2.9.2.4:Tóm tắt quy trình kế toán65
2.10:KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG65
2.10.1:Chứng từ sử dụng65
2.10.2:Tài khoản sử dụng65
2.10.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán65
2.10.4:Tóm tắt quy trình kế toán68
2.11:KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC.68
2.11.1:Chứng từ sử dụng68
2.11.2. Tài khoản sử dụng68
2.11.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán68
2.11.4:Tóm tắt quy trình kế toán71
2.12: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ71
2.12.1:Chứng từ sử dụng71
2.12.2. Tài khoản sử dụng.71
2.12.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán72
2.12.4:Tóm tắt quy trình kế toán75
2.13: DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH75
2.13.1:Chứng từ sử dụng75
2.13.2:Tài khoản sử dụng75
2.13.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán75
2.13.4:Tóm tắt quy trình kế toán78
2.14:KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN78
2.14.1:Chứng từ sử dụng78
2.14.2:Tài khoản sử dụng78
2.14.3: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán78
2.14.4:Tóm tắt quy trình kế toán81
2.15: KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH81
2.15.1:Chứng từ sử dụng81
2.15.2:Tài khoản sử dụng81
2.15.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán81
2.15.4:Tóm tắt quy trình kế toán84
2.16:KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG84
2.16.1:Chứng từ sử dụng84
2.16.2:Tài khoản sử dụng.84
2.16.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán.85
2.16.4:Tóm tắt quy trình kế toán88
2.17: KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP88
2.17.1:Chứng từ sử dụng.88
2.17.2:Tài khoản sử dụng88
2.17.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán89
2.18:KẾ TOÁN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP92
2.18.1:Chứng từ sử dụng.92
2.18.2:Tài khoản sử dụng.92
2.19. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp102
2.20. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:106
2.21 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC109
2.21.1 Chứng từ kế toán và sổ sách sử dụng109
2.21.2 Sổ sách sử dụng109
2.21.3 Tài khoản sử dụng109
2.22 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP109
2.22.1 Chứng từ sử dụng109
2.23.2 Sổ sách sử dụng110
2.23.3 Tài khoản sử dụng110
2.24 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH111
2.24.1 Chứng từ sử dụng111
2.24.2 Sổ sách sử dụng111
2.24.3 Tài khoản sử dụng111
2.24.4. Sơ đồ hạch toán113
2.24.5 Quy trình xác định kết quả kinh doanh114
2.25. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH114
2.25.1 Bảng cân đối kế toán115
2.25.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh115
2.25.3 Thuyết minh báo cáo tài chính116
2.26 LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT116
2.26.1 Bảng kê hàng hóa- dịch vụ mua vào116
2.26.2 Bảng kê hàng hóa –dịch vụ bán ra116
2.26.3 Tờ khai thuế GTGT116
2.27 LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN117
2.27.1 Tờ khai tạm nộp thuế TNDN117
2.27.2 Tờ khai quyết toán thuế TNDN.117
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY TNHH LAM SƠN - SAO VÀNG118
3.1. Đánh giá chung công tác kế toán tại công ty.118
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng120
Xem thêm

40 Đọc thêm

CÔNG VIỆC kế TOÁN tại BAN QUẢN lý dự án GIAO THÔNG 2 THANH hóa

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG 2 THANH HÓA

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Sơ đồ quá trình sản xuất xi măng của Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa.5Sơ đồ 1.2 sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa6Sơ đồ 1.2: tổ chức bộ máy kế toán Công ty CP xi măng Công Thanh Tanh Hóa8Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự kế toán ghi sổ11DANH MỤC BẢNGBảng 1.1: Doanh thu của công ty trong hai năm 2011 201213 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHviMỤC LỤCviiTÀI LIỆU THAM KHẢOxivLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1:3TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH THANH HÓA31.1. THÀNH LẬP:31.1. 1. Tên công ty:41.1.2. Vốn điều lệ41.1.3. Quyết định thành lập :41.1.4. Nghành nghề kinh doanh :41.1.5 Hoạt động của công ty.51.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY :61.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.61.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty:71.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY:101.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty :101.3.2. Tổ chức vận chế độ kế toán tại Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa.121.3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty CP xi măng Công Thanh Thanh Hóa.12CHƯƠNG 2 : THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH THANH HÓA152.1 KẾ TOÁN TIỀN MẶT152.1.1 Chứng từ sử dụng152.1.2 Tài khoản sử dụng152.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán172.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh172.1.3.2 Sổ kế toán sử dụng182.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt222.2 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG222.2.1 Chứng từ sử dụng222.2.2 Tài khoản sử dụng232.2.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán232.2.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh232.2.3.2 Sổ kế toán sử dụng242.3 KẾ TOÁN282.3 NỢ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG282.3.1 Chứng từ sử dụng282.3.2 Tài khoản sử dụng292.3.3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ292.3.3.1 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh292.3.3.2 Sổ kế toán sử dụng302.3.4 Trình tự ghi sổ342.4 KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ342.4.1 Chứng từ sử dụng342.4.2 Tài khoản sử dụng342.4.3 Sơ đồ hạch toán342.4.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán352.4.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh352.4.4.2 Ghi sổ kế toán352.5 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO382.5.1 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU382.5.1.1 Chứng từ sử dụng382.5.1.2 Tài khoản sử dụng382.5.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán402.5.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh402.5.1.3.2 Ghi sổ kế toán402.5.2 CÔNG CỤ DỤNG CỤ442.5.2.1 Chứng từ sử dụng442.5.2.2 Tài khoản sử dụng442.5.2.3 Quy trình ghi sổ472.5.3 HÀNG HÓA472.5.3.1 Chứng từ sử dụng472.5.3.2 Tài khoản sử dụng472.5.3.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ482.5.3.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh482.5.3.3.2 Ghi sổ kế toán492.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH522.6.1 Chứng từ kế toán522.6.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán522.6.3 Ghi sổ kế toán532.6.4 Quy trình ghi sổ kế toán532.7 KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH542.7.1 Chứng từ sử dụng552.7.2 Tài khoản sử dụng :552.7.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán552.7.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh552.7.3.2 Ghi sổ kế toán562.8 VAY NGẮN HẠN582.8.1 Chứng từ sử dụng :582.8.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán582.8.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán592.8.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh592.8.3.2 Ghi sổ kế toán602.8.4 Quy trình ghi sổ kế toán642.9 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN642.9.1 Chứng từ sử dụng642.9.2 Tài khoản sử dụng :642.9.3 Nghiệp vụ kinh tế sinh và ghi sổ kế toán642.9.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh642.9.3.2 Ghi sổ kế toán652.10 KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP CHO NHÀ NƯỚC692.10.1 Chứng từ kế toán692.10.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán692.10.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán692.10.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh692.10.3.2 Ghi sổ kế toán702.11 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG752.11.1 Chứng từ kế toán752.11.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán752.12 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU802.12.1 Chứng từ kế toán802.12.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán802.12.3 Quy trình ghi sổ kế toán842.13 KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI842.13.1 Chứng từ sử dụng842.13.2 Tài khoản sử dụng842.13.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán852.14 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM872.14.1 Đối tượng tập hợp chi phí:872.14.2 Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách trong quá trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu:872.14.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng:872.14.2.2. Tài khoản sử dụng:882.14.2.3. Hạch toán thực tế:882.14.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp882.14.3.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng:882.14.3.2 Tài khoản sử dụng:882.14.3.3 Quy trình kế toán chi phí nhân công trực tiếp:882.14.3.4 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:892.14.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:902.14.4.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng:902.14.4.2. Tài khoản sử dụng:912.14.4.3. Hạch toán thực tế chi phí sản xuất chung:912.14.5. Tính giá thành:912.14.5.1. Tài khoản sử dụng:912.14.5.2. Tính giá thành:922.15 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ932.15.1Tài khoản sử dụng932.15.2 Sơ đồ hạch toán942.15.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán952.15.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh952.15.3.2 Ghi sổ kế toán962.16 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN992.16.1 Chứng từ sử dụng992.16.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán992.16.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán1002.16.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh1002.16.3.2 Ghi sổ kế toán1012.17 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH1052.17.1 Chứng từ kế toán sử dụng1052.17.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán1052.17.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán1062.17.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh1062.17.2 Ghi sổ kế toán1062.18 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP1092.18.1 chứng từ sử dụng1092.18.2 Tài khoản sử dụng1092.18.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán1102.18.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh1102.18.3.2 Ghi sổ kế toán1112.19 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1142.19.1 Tài khoản sử dụng1142.19.2. Trình tự ghi sổ kế toán1142.20 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH1172.20.1 Bảng cân đối phát sinh1172.20.1.1 Quy trình lập1172.20.1.2. Minh họa phương pháp lập BCĐ số PS tại công ty (xem phụ lục 02)1172.20.2. Bảng cân đối kế toán1182.20.2.1.Quy trình lập1182.20.2.2 Minh họa phương pháp lập BCĐKT tại Công Ty1182.20.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh1242.20.3.1 Quy trình lập1242.20.3.2. Minh họa phương pháp lập BCKQHĐKD tại công ty1252.21. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1262.22 LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT1262.22.1.Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào1262.22.2. Bảng kê HHDV bán ra1262.22.3. Tờ khai thuế GTGT (phụ lục 03)1262.23 LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN127CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ1283.1 NHẬN XÉTKIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT.1283.2 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TSCĐ.1283.3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH:1293.3.1 Ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.1303.3.2 Một số hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm1313.4 MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA NHÓM132KẾT LUẬN134 TÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình kế toán thương mại dịch vụGiáo trình nguyên lý kế toánHệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành, NXB Thống kêTS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp tập I, NXB. Thống kêTS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp tập II, NXB. Thống kêCác tài liệu do Bộ phận lưu trữ của công ty cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa
Xem thêm

1 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển chỉnh thức (ODA) tại Ban Quản lý dự án 85

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHỈNH THỨC (ODA) TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 85

Trong giai đoạn hiện nay, để phát triển nền kinh tế trước hết cần phải phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, để từ đó mới có thể tạo điều kiện cho các vùng, miền trên cả nước phát triển kinh tế một cách đồng đều. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu hàng đầu và ưu tiên trước nhất là phát triển mạng lưới giao thông trên cả nước, có như vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu chung của toàn nền kinh tế. Do đó trong những năm gần đây đầu tư cho xây dựng, nâng cấp và cải tạo mạng lưới giao thông chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư của toàn bộ nền kinh tế. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư. Công tác quản lý các dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có một trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý. Quản lý dự án giữ vai trò quan trọng, giúp cho việc thực hiện dự án được thực hiện theo một quy trình nhất định, đảm bảo mục tiêu đặt ra ban đầu cũng như hiệu quả do dự án đem lại sau này. Nhận thức được vai trò của quản lý dự án trong hoạt động đầu tư và qua tìm hiểu thực tế công tác quản lý được thực hiện tại Ban quản lý dự án 85, em đã củng cố được kiến thức về quản lý dự án và nắm bắt được phương pháp tổ chức và triển khai công tác quản lý đối với một dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư từ nguồn vốn vay viện trợ nước ngoài. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển chỉnh thức (ODA) tại Ban Quản lý dự án 85”.Chuyên đề tập trung nghiên cứu tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 85 và qua đó thấy được những ưu điểm cũng như những hạn chế còn gặp phải trong công tác quản lý dự án đầu tư để đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý.
Xem thêm

60 Đọc thêm

Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị thành phố Hà Nội

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong thời kỳ mở cửa và hội nhập như hiện nay, đối với đất nước ta, đó là một cơ hội những cũng là thách thức to lớn để phát triển nền kinh tế. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ, chúng ta cũng cần có những bước đi thật vững chắc để có thể cạnh tranh được với các quốc gia khác trên trường quốc tế. Để làm được điều này công tác đầu tư sẽ là phương pháp hữu hiệu mà Chính phủ cũng như các nhà kinh tế chọn lựa, đầu tư sẽ đem lại cơ hội phát triển kinh tế cho quốc gia dựa trên những nguồn vốn, những dòng tiền vận chuyển không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế có vô cùng nhiều cơ hội thì việc lựa chọn đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào lại trở thành một vấn đề cần phải giải quyết, chính vì thế mà hoạt động đấu thầu để lựa chọn ra những nhà thầu tốt nhất và có hiệu quả nhất là rất quan trọng và cần thiết. Có thể thấy công tác đấu thầu chiếm một vai trò rất quan trọng trong thành công hay thất bại của dự án.
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, nước ta đang dần bước vào công cuộc tiến dần tới công cuộc cộng nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển đất nước. Bên cạnh bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp nói chung, ngành xây dựng công trình giao thông và công trình trọng điểm thủ đô cũng đã và đang trở một trong những bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Công tác đấu thầu có tầm quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô ấy, có thể nói công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả của công tác đấu thầu. Chính vì nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đấu thầu trong các hoạt động nên Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị rất quan tâm và coi trọng công tác này.
Với mong muốn đóng góp những đề xuất với công tác đấu thầu, trong thời gian thực tập tại Ban quản lý dự án trọng điểm và phát triển đô thị thành phố Hà Nội em đã thực hiện đề tài “Thực trạng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm và phát triển đô thị thành phố Hà Nội”.
Trong khuôn khổ bài viết này, em muốn trình bày và phân tích những nội dung của qui trình đấu thầu, thực trạng cùng những kết quả, hạn chế của công tác đấu thầu và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tại Ban quản lý dự án trọng điểm và phát triển đô thị thành phố Hà Nội ( MPMU ).
Xem thêm

95 Đọc thêm

Báo cáo thiết kế kỹ thuật Ga Đông Hà

BÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬT GA ĐÔNG HÀ

Báo cáo thiết kế kỹ thuật Ga Đông Hà
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây Dựng GTVT

Gói thầu xây lắp số 14: Nâng cấp KTTT Ga Đông Hà Km622+309.10.
Chủ đầu tư: Tổng công ty đường sắt Việt Nam (nay là Đường sắt Việt Nam).
Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 2.
Địa chỉ: Số 83 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
Phạm vi thiết kế ga Đông Hà: Từ cột hiệu phía Bắc Km621+846.30 đến cột hiệu phía Nam Km622+815.60 dài 969.30m thuộc phạm vi Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên quản lý.
Những căn cứ pháp lý:
+ Quyết định số 3859QĐBGTVT ngày 10122007 của Bộ Giao thông Vận tai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:”.
+ Quyết định số 1004QĐĐS ngày 13102011 của Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật ghi Dự Hồ sơ thiết kế cơ sở bước lập Dự án đầu tư xây dựng công trình: do Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT lập năm 2007 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3859QĐBGTVT ngày 10122007.
Xem thêm

28 Đọc thêm

QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP NHÌN TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI

QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP NHÌN TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI

Những năm gần đây, Nhà nước ta đã chú trọng đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng với nguồn vốn rất lớn, các dự án xây dựng công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển, giai đoạn thi công xây lắp công trình là một trong những giai đoạn có tầm quan trọng hàng đầu (bên cạnh các giai đoạn quan trọng khác như: nghiên cứu khả thi và thẩm định tính khả thi của dự án, lựa chọn công nghệ thích hợp và ký kết hợp đồng, giám sát hợp đồng và chuyển giao công nghệ...).
Để việc thi công, xây lắp đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi về chất lượng kỹ thuật, tiến độ thực hiện, để tiết kiệm chi phí và hạn chế đến mức thấp nhất những tranh chấp có thể gây thiệt hại về vật chất hoặc phương hại uy tín của các bên hữu quan, phương pháp đấu thầu theo các nguyên tắc, chuẩn mực thông dụng ngày càng tỏ ra có nhiều ưu điểm và được áp dụng rộng rãi. Riêng đối với các dự án lớn, dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, dự án của các công ty nhiều chủ sở hữu và đặc biệt với các dự án thuộc khu vực Nhà nước, dự án được tài trợ của các tổ chức quốc tế thì việc tổ chức đấu thầu trong xây lắp, mua sắm.... là cách duy nhất để tránh những sơ hở, sai lầm có thể gây thiệt hại về vật chất và uy tín của các bên. Với tính chất là một phương pháp phổ biến và có hiệu quả kinh tế cao, đấu thầu trong xây lắp ngày càng được nhìn nhận như một điều kiện thiết yếu để đảm bảo thành công cho các chủ đầu tư (chủ dự án) dù họ thuộc khu vực Nhà nước hay khu vực tư nhân, dù họ đầu tư ở trong nước hay ở nước ngoài. Trong điều kiện đó, các nhà thầu xây dựng càng không thể không áp dụng phương pháp đấu thầu nếu họ muốn giành được những hợp đồng đáng kể từ các dự án đầu tư có tầm cỡ.
Với nhận định trên cho thấy, việc nghiên cứu học tập để nắm bắt được những kiến thức về hoạt động đấu thầu hiện trở nên cần thiết với các cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập trên lĩnh vực có liên quan. Qua thời gian học tập, nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế quốc dân kết hợp với những kiến thức thu nhận được tại Ban quản lý dự án 5, được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Phạm Văn Luyện, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cùng các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật Kinh tế, em đã nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với nội dung:
Quy chế pháp lý về đấu thầu xây lắp nhìn từ thực tiễn thực hiện tại
Ban quản lý dự án 5”
Kết cấu của đề tài gồm ba chương:
Chương I: Quy chế pháp lý về đấu thầu và đấu thầu xây lắp trong nền kinh tế quốc dân.
Chương II: Thực tiễn hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án 5.
Chương III: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện quy chế pháp lý về đấu thầu xây lắp.

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003
Sinh viên thực hiện
Xem thêm

31 Đọc thêm

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu quy hoạch trạm dừng xe buýt nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TRẠM DỪNG XE BUÝT NHANH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giao thông công cộng hay vận tải hành khách công cộng là hình thức giao thông có năng lực vận chuyển lớn, tiết kiệm được tổng mức đầu tư xã hội và có khả năng đáp ứng phần lớn nhu cầu giao thông trong đô thị với chi phí đi lại thấp. Các loại hình phương tiện giao thông công cộng có thể phân chia thành 2 loại hình chính sau 5: Vận chuyển HK công cộng (VCHKCC) khối lượng lớn Vận chuyển HK công cộng khối lượng thông thường.Trong đó, VCHKCC khối lượng lớn là loại hình vận chuyển với số lượng HK lớn (>10.000 ngườihhướng) và nhanh chóng. Đây là loại hình dịch vụ vận tải liên tục và khoảng cách các trạm dừng ngắn. Có 4 loại hình VCHKCC khối lượng lớn phổ biến hiện nay là: xe buýt, xe điện, hệ thống đường sắt nhẹ, hệ thống đường sắt nặng. Trong đó xe buýt nhanh (BRT: bus rapid transit) là loại hình vận tải kết hợp được tính cơ động của vận tải đường sắt và tính tiếp cận, linh hoạt của vận tải xe buýt. BRT là một loại hình GTCC được đánh giá cao và lựa chọn nhiều cho giao thông các đô thị phát triển trên thế giới.Tại Việt Nam, hệ thống giao thông công cộng còn sơ sài, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại tăng một cách đột biến trong các khu vực đô thị hóa nhanh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, đó là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng giao thông ùn tắc, quá tải, nhiều bất cập. Mặc dù cả hai thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện tình trạng giao thông phức tạp, hỗn loạn như hiện nay nhưng chưa có giải pháp nào là triệt để.Tháng 52007 dự án hệ thống xe buýt nhanh BRT được Ban quản lý dự án giao thông đô thị (Sở Giao thông Công chính Hà Nội) lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt với tổng vốn đầu tư 1.248,4 tỉ đồng (78,51 triệu USD vay từ ngân hàng thế giới WB) với 2 tuyến thí điểm tổng cộng 24,5 km.
Xem thêm

115 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội là một đơn vị đi đầu trong công tác quản lý các dự án giao thông đường bộ trong điểm của thành phố Hà Nội
Trong thời gian vừa qua, được thực tập tại Ban, tôi đã có dịp tìm hiểu đặc điểm, chức năng hoạt động và nhiệm vụ của một Ban quản lý dự án, cũng như các nội dung của quản lý dự án, từ đó có cơ hội so sánh và nâng cao kiến thức chuyên ngành mà tôi đã được học.
Mấy năm trở lại đây, ngày càng nhiều các vụ tham ô, tham nhũng của một bộ phận lãnh đạo các Ban quản lý dự án được phát hiện, kèm theo đó là hàng loạt các công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng các nguồn lực của đất nước. Thực trạng trên đã khiến không ít người hoài nghi về chất lượng hoạt động của các Ban quản lý dự án ở Việt Nam. Đây là một trong những thách thức lớn đối với Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.
Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tình hình hoạt động của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, tác giả nhận thấy công tác quản lý dự án của Ban còn có những hạn chế nhất định, do nhiều nguyên nhân khác nhau có cả chủ quan và khách quan. Mặt khác, đối với một Ban quản lý dự án còn rất non trẻ như Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là làm thế nào để hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban, để đảm bảo các dự án do Ban thực hiện quản lý đạt yêu cầu trong cả ba lĩnh vực: tiến độ, chất lượng và chi phí.
Vì vậy, trong chuyên đề thực tập của mình, tác giả đã chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội”, nhằm mục đích tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dự án của Ban, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban
Xem thêm

59 Đọc thêm

HỒ SƠ MỜI THẦU CẮM CỌC TIM TUYẾN THEO QUY HOẠCH ĐƯỜNG HCM

HỒ SƠ MỜI THẦU CẮM CỌC TIM TUYẾN THEO QUY HOẠCH ĐƯỜNG HCM.DOC

HỒ SƠ MỜI THẦU
GÓI THẦU SỐ 1:
TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, CẮM CỌC TIM TUYẾN, CẮM BIỂN CÔNG BỐ QUY HOẠCH CÁC ĐOẠN: NGÃ BA BÌNH CA NGÃ BA PHÚ HỘ; CỔ TIẾT BA VÌ SƠN TÂY CHỢ BẾN; CHỢ BẾN THẠCH QUẢNG; TÂN KỲ BÙNG VÀ BÙNG CAM LỘ
DỰ ÁN CẮM CỌC TIM TUYẾN THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINHCHỦ ĐẦU TƯ: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÊN MỜI THẦU: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

81 Đọc thêm

Đề cương ôn tập Quản Lý Dự Án

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nội dung câu hỏi lý thuyết môn quản lý dự án Trường Đại học giao thông vận tai
Câu 1: Quản lý dự án là gì? Nguyên tắc quản lý dự án xây dựng? Những nội dung chủ yếu của quản lý dự án xây dựng?
Câu 2: Trình bày các hình thức quản lý dự án? Phân tích mỗi liên hệ về nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư với ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án trong các hình thức quản lý dự án đó?
Câu 3: Trình bày các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng?
Câu 4: Trình bày các trường hợp hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu? Phân tích một vài trường hợp để thấy sự cần thiết phải hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu?
Câu 5: Bạn hiểu thế nào là hợp đồng xây dựng? Trình bày các nguyên tắc kí kết hợp đồng xây dựng? Tại sao hợp đồng ký kết phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng?
Câu 6: Trình bày trình tự lập và quản lý tiến độ thực hiện một dự án xây dựng công trình?
Câu 7: Trình bày về chất lượng công trình xây dựng và đặc điểm của công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng?
Câu 9: Trình bày khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình, các nguyên tắc quản lý chi phí? Nêu một vài ví dụ cụ thể để làm rõ chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình?
Câu 10: Trình bày tóm tắt các nội dung của kiểm soát chi phí trong các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình?
Câu 11:Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình là gì, khác gì so với thanh quyết toán hợp đồng xây dựng? Tóm tắt nội dung hồ sơ thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình?
Xem thêm

18 Đọc thêm

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH (TT)

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH (TT)

Tổ chức bộ máy của ban QLDA chuyên ngành huyệnYên Phong1PHẦN MỞ ĐẦU* Lý do chọn và ý nghĩa thực tiễn của đề tài:Đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò quyết định trong việc tạo ra cơ sở vật chất,kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân mỗinước, mỗi địa phương tạo nguồn lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinhtế đất nước và từng địa phương cụ thể. Là một đất nước đang phát triển, cơ sở hạtầng còn thấp kém, xây dựng cơ bản chưa đồng bộ vì vậy Quản lý không hiệu quảcác dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ dẫn đến sự lãng phí trong đầu tư công.Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt, xác định mục tiêu tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trựcthuộc Trung ương vào những năm 2020, trong đó thị trấn Chờ huyện Yên Phongphát triển trở thành đô thị loại IV và là một đô thị vệ tinh nằm ở “cửa ngõ” phía tâycủa tỉnh, kết nối với thủ đô Hà Nội. Trong tương lai, huyện Yên Phong sẽ có nhữngbước phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ với những lợi thế đặc biệt do nằm trên trụchành lang kinh tế liên đô thị Nội Bài - Bắc Ninh - Quảng Ninh (QL 18), Hà Nội –Bắc Ninh - Thái Nguyên (QL3) và thế mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ vớinhiều khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Vì vậyhàng năm Yên Phong đều được Nhà nước đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách đểxây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, trạm biến áp, đườngđiện, kênh mương…), hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, nhà văn hóa…) nhằmthúc đẩy sự phát triển từng bước tiếp cận đô thị loại IV. Việc quản lý các Dự án đầutư xây dựng công trình một cách hợp lý không chỉ đảm bảo được tiến độ, chất lượngdẫn tới sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra. Do vậy
Xem thêm

19 Đọc thêm

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ THUỘC BAN QLDA DỊCH VỤ, LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ THUỘC BAN QLDA DỊCH VỤ, LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO

1.1Tổng quan về quản lý dự án1.1.1 Khái niệm dự ánTheo Đại bách khoa toàn thư , từ “ Project – Dự án” được hiểu là “ Điều có ý địnhlàm” hay “ Đặt kế hoạch cho một ý đồ, quá trình hành động”. Như vậy, dự án cókhái niệm vừa là ý tưởng, ý đồ, nhu cầu vừa có ý năng động, chuyển động hànhđộng. Chính vì lẽ đó mà có khá nhiều khái niệm về thuật ngữ này, cụ thể như sau: Theo Luật đầu tư: Dự án là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiếnhành đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian cụ thể. Theo Nghị định 16/2005/CP và NĐ 112 về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựngcông trình: Dự án là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới , mởrộng hay cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về sốlượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trongmột khoảng thời gian xác định. Theo luật Xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quanđến việc sử dụng vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng, để xây dựng mới,cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chấtlượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Khái niệm khác về dự án: Dự án là nỗ lực lớn và phức tạp được tạo thành bởinhiều công việc có liên quan lẫn nhau, nhằm hoàn thành trong một thời gian xácđịnh một tập hợp các mục tiêu đã định trước, với kế hoạch và nguồn lực đượcxác định rõ [4].Tóm lại: Dự án là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù nhằm đạt đượccác mục tiêu mong muốn bằng phương pháp và phương tiện cụ thể trong mộtkhoảng thời gian xác định.1.1.2 Đặc trưng của dự án;Dự án có những đặc trưng cơ bản như sau: Nhiệm vụ có tính đặc thù riêng, có tính một lần:
Xem thêm

127 Đọc thêm

Slide: Chương 2 mô hình tổ chức và nhà QLDA

SLIDE: CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÀ QLDA

1.1.Tổ chức quản lý dự án theo chức năng Đặc điểm: Dự án được chia ra làm nhiều phần và được giao cho các bộ phận chức năng tương ứng của tổ chức. Dự án sẽ được tổng hợp bởi nhà quản lý chức năng cấp cao. Hoặc: Dự án được đặt tại một phòng chức năng nào đó của tổ chức, các thành viên ban quản lý dự án được điều động tạm thời từ các phòng chức năng khác.

18 Đọc thêm

Tình hình hoạt động của ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Thành phố Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam với diện tích 3324,3km², đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 6936,9 nghìn người. Hơn nữa, Hà Nội còn là thủ đô của Việt Nam, là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, xã hội và du lịch. Do đó, nhu cầu tiêu thụ điện năng của thành phố Hà Nội là rất lớn và luôn gia tăng rất nhanh qua các năm. Mạng lưới điện của Hà Nội lại vốn phức tạp và nhiều nơi còn sử dụng mạng điện cũ, lạc hậu, gây nguy hiểm cho người dân. Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế cũng tạo điều kiện cho sự xuất hiện các công trình mới, các khu chung cư hay đô thị mới và một mạng điện mới là điều vô cùng cần thiết. Để giải quyết những vấn đề này, Ban Quản lý dự án lưới điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình điện nhằm mang lại điều kiện sử dụng điện tốt nhất cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại Ban QLDA lưới điện Hà Nội, cùng với sự chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn và các anh chị nhân viên ban QLDA, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp với những thông tin chung về sự hình thành, công tác quản lý dự án đầu tư của ban. Bản báo cáo của em gồm có 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Chương 2: Tình hình hoạt động của ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban QLDA lưới điện Hà Nội
Xem thêm

44 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG

... thấy chủ đầu t mắc khuyết điểm có tính hệ thống, mặt khác chứng tỏ Bộ Giao thông vận tải thiếu kiểm tra, đôn đốc Vì Bộ Giao thông vận tải cần kiểm tra lại số toán hạng mục công trình với số toán,... tra ( tháng 12/2003) cha đợc phê duyệt dự toán nh nút giao Thủ đức giá trị tạm ghi 40,57 tỷ đồng, nút giao Quang trung 58,8 tỷ đồng, nút giao Bình phớc 127 tỷ đồng Với lý cần đẩy nhanh tiến... trách nhiệm việc quản lý từ Bộ Giao thông vận tải đến quan làm công tác t vấn đầu t XDCB, đơn vị thi công đặc biệt vai trò quản lý đầu t XDCB chủ dự án đơn vị mà nhà nớc giao nhiệm vụ quản lý dự án
Xem thêm

22 Đọc thêm

Thu hút và sử dụng vốn ODA ở Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng

THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA Ở BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CẦU HẢI PHÒNG

Đất nư¬ớc ta đang ở trong một thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. Công nghiệp hoá hiện đại hoá là qui luật chung của mọi quốc gia muốn phát triển trong điều kiện hiện nay, đặc biệt với Việt Nam, đây là con đư¬ờng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nư¬ớc xung quanh. Một trong những yếu tố quyết định thành công cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá chính là vốn.Vốn đầu t¬ư từ nước ngoài có vị trí rất quan trọng, nhất là khi nguồn tích luỹ trong nư¬ớc còn thấp.
Trong những năm qua, kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam nói chung và chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài nói riêng đã góp phần đáng kể trong việc đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội. Nền kinh tế đã thu được những kết quả đáng khả quan như tốc độ tăng trưởng nhanh, lạm phát ở mức có thể kiểm soát được, tuy nhiên để duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy thì nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn. Bởi vậy, nguồn vốn đầu tư nước ngoài nói chung và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) nói riêng là rất quan trọng. Thực tế đã chứng minh rằng, ODA có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội.
Chính vì vậy, để có thể thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cần phải có những biện pháp cụ thể và toàn diện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA một nguồn vốn quý góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam, đặc biệt là cơ sở hạ tầng của ngành giao thông vận tải ; dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy GS.TS Đỗ Đức Bình em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Thu hút và sử dụng vốn ODA ở Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp. Trong khuôn khổ bản luận văn, em chỉ đề cập đến tình hình thu hút và sử dụng ODA ở Ban Quản lý các dự án cầu, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường thu hút và sử dụng ODA có hiệu quả cho Ban Quản lý.
Kết cấu của luận văn được chia làm 3 chương:
Chương I. Một số vấn đề lý luận về thu hút và sử dụng vốn ODA
Chương II. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA ở Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng
Chương III. Định hướng, giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả ở Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng.
Do vốn kiến thức còn hạn chế, nên luận văn của em không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đánh giá của các thầy cô để bài viết của em đạt kết quả tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

27 Đọc thêm

Lập dự án đầu tư: dự án mở quán internet

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: DỰ ÁN MỞ QUÁN INTERNET

Lập dự án đầu tưx dự án mở quán internet×lập dự án đầu tư kinh doanh shop quần áo×lập báo cáo đầu tư dự án×ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận hà đông

26 Đọc thêm