QUI LUẬT MÀU SẮC

Tìm thấy 1,706 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUI LUẬT MÀU SẮC":

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

Lu ật qu ốc t ịch Nh ật B ản – nh ững đi ều ng ườin ước ngoài c ần bi ếtCó rất nhiều các bạn du học sinh, tu nghiệp sinh hay các bạn đi theo diệnvisa kỹ sư để sang Nhật học tập và làm việc, sau một thời gian các bạn đềumuốn ở lại lâu dài ở bên Nhật, thậm chí nhiều bạn cố gắng học tập, làm việchơn mười năm để chuyển visa vĩnh trú, hay có bạn thì kết hôn với người Nhậtđể được nhanh chóng đảm bảo chắc chắn sẽ được ở lại bên Nhật .Nhưng có chắc rằng các bạn đã hiểu rõ về Luật quốc tịch Nhật dành chongười nước ngoài chưa ? Sau đây là những điều trích dẫn từ Luật quốc tịch cóliên quan tới yếu tố người nước ngoài .CHƯƠNG IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1.Các điều kiện cần thiết để trở thành công dân Nhật Bản sẽ được quy địnhtrong các điều khoản của Luật này.CHƯƠNG IINHẬP QUỐC TỊCHĐiều 2. Có quốc tịch do sinh ra.Trẻ em được công nhận là công dân Nhật Bản nếu thuộc một trong nhữngtrường hợp sau đây:1. Tại thời điểm trẻ em sinh ra, cha hoặc mẹ là công dân Nhật Bản.2. Cha của trẻ em đã chết trước khi đứa trẻ sinh ra, có quốc tịch Nhật Bản ởthời điểm người cha chết.3. Trẻ em không xác định được cha mẹ là ai hoặc cha mẹ là người khôngquốc tịch sinh ra trên lãnh thổ Nhật Bản thì mang quốc tịch Nhật Bản.> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900 6162
Xem thêm

10 Đọc thêm

đánh giá màu sắc đất

ĐÁNH GIÁ MÀU SẮC ĐẤT

7.3. ChØ thÞ vÒ mµu s¾c ®Êt liªn quan víi tÝnh chÊt vµ viÖc sö dông ®Êt Theo Edward Plaster (1997), mµu s¾c ®Êt lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng cña ®Êt. Cã thÓ c¨n cø vµo mµu s¾c ®Êt ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc sö dông ®Êt. Mµu s¾c ®Êt ®­îc coi nh­ lµ biÕn phô thuéc cña hµm sè ph¸t triÓn ®Êt, trong ®ã c¸c biÕn ®éc lËp bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh­ìng, canh t¸c. §Êt cã mµu tr¾ng hoÆc mÇu s¸ng th­êng cã ®é ph× thÊp bëi v× cã thÓ ®Êt bÞ röa tr«i m¹nh hoÆc ®Êt cã chøa nhiÒu muèi. ViÖc ®iÒu chØnh b»ng c¸c biÖn ph¸p thuû lîi, bãn ph©n c©n ®èi hoÆc khö mÆn trong ®Êt sÏ gãp phÇn lµm t¨ng ®é ph× cña nh÷ng lo¹i ®Êt nµy. §Êt cã mµu ®en chøa nhiÒu mïn thÓ hiÖn ®é ph× cña ®Êt cao. Tuy nhiªn ®èi víi ®Êt lÇy thôt th­êng cã thµnh phÇn h÷u c¬ cao nh­ng ch­a ch¾c ®• tèt v× møc ®é gl©y hoÆc møc ®é yÕm khÝ cña lo¹i ®Êt nµy rÊt cao. §Êt cã mµu n©u, vµng vµ ®á th­êng thÓ hiÖn sù cã mÆt cña oxit s¾t trong ®Êt. Mµu ®á lµ chØ thÞ cña sù tho¸t n­íc tèt. §Êt cã sù tho¸ng khÝ tèt (®Çy ®ñ « xy) gãp phÇn t¹o nhiÒu oxit s¾t trong ®Êt. Mµu x¸m xanh trong ®Êt th­êng thÓ hiÖn tr¹ng th¸i khö. §ã lµ chØ sè ®Êt thiÕu « xy. Sù thiÕu « xy cã thÓ do ngËp n­íc. §©y còng lµ chØ sè thÓ hiÖn ®Êt cã sù tho¸t n­íc kÐm, th­êng kÌm theo hiÖn t­îng gl©y m¹nh ë c¸c n¬i ngËp n­íc. B¶ng 7.1. B¶ng h­íng dÉn sö dông mÇu s¾c ®Êt cña Mü ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tho¸t n­íc tù nhiªn trong ®Êt (nguån USDA Edward 1997) Møc ®é tho¸t n­íc M« t¶ RÊt kÐm ë nh÷ng vïng thÊp, hay n¬i ngËp n­íc, tÇng mÆt cã mµu ®en vµ mµu x¸m ë d­íi tÇng A, AB. Mùc n­íc ngÇm gÇn tÇng mÆt vµ liªn tôc quanh n¨m. KÐm Mùc n­íc ngÇm cao nh­ng kh«ng th­êng xuyªn quanh n¨m, cã mµu x¸m va mµu ®en ë tÇng mÆt, mµu x¸m ë tÇng B. TÇng B cã chøa nhiÒu h¹t kÕt von mµu n©u ®á (brownish mottles) Trung b×nh Mµu x¸m vµ n©u ë tÇng A, cã thÓ cã 1 sè h¹t kÕt von mµu x¸m ë tÇng B (gray mottles) Tèt NhiÒu kÕt von (mottles), cã thÓ cá mét sè h¹t kÕt von ë d­íi tÇng B RÊt tèt §Êt c¸t cã ®é tho¸t n­íc tèt, ®Êt trªn s­ên dèc 7.4. Phæ mµu s¾c vµ sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cña ®Êt
Xem thêm

15 Đọc thêm

QÚA TRÌNH THAY ĐỔI MÀU SẮC THỰC PHẨM

QÚA TRÌNH THAY ĐỔI MÀU SẮC THỰC PHẨM

Nội dung là sự thay đổi màu sắc của thực phẩm trong quá trình chế biến hoặc bảo quản như sự Caramel hóa đường tạo màu cho bánh mì, bia đen.. hay tương tự là phản ứng Mailard của acid amin và đường khử tạo màu cho thực phẩm. Ngoài ra sự thay đổi màu bị động do enzyme polyphenol oxidase trong điều kiện có oxy gây sẫm màu thực phẩm, hay sự tạo màu tự nhiên từ các hợp chất có sẵn trong thực phẩm được trích ly để chế biến cho các thực phẩm khác như betacaroten,...

69 Đọc thêm

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÀU SẮC

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ MÀU SẮC

Từ vựng Tiếng Anh về Màu sắc What colour is it?     Đây là màu gì?  white                       màu trắng yellow                      màu vàng orange                      màu da cam pink                          màu hồng red                            màu đỏ brown                       màu nâu green                        màu xanh lá cây   blue                          màu xanh da trời purple                       màu tím grey hoặc gray         màu xám black                         màu đen silver hoặc silver-coloured                        màu bạc gold hoặc gold-coloured                            màu vàng óng multicoloured                                             đa màu sắc Shades of colour                         Sắc thái của màu sắc light brown                                 màu nâu nhạt light green                                  màu xanh lá cây nhạt light blue                                    màu xanh da trời nhạt dark brown                                 màu nâu đậm dark green                                  màu xanh lá cây đậm dark blue                                    màu xanh da trời đậm   bright red                                    màu đỏ tươi bright green                                màu xanh lá cây tươi bright blue                                  màu xanh da trời tươi
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tiếng Anh 6 Từ vựng Màu Sắc

TIẾNG ANH 6 TỪ VỰNG MÀU SẮC

Bảng từ vựng màu sắc ( Sinh động ) TT Màu Nghĩa TT Màu Nghĩa 1 White Trắng 8 Brown Nâu 2 Black Đen 9 Purple Tía 3 Red Đỏ 10 Yellow Vàng 4 Pink Hồng 11 Orange Cam 5 Blue Xanh dương 12 Violet Tím 6 Green Xanh lá       7 Grey Xám      
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đại cương về lý thuyết màu sắc

ĐẠI CƯƠNG VỀ LÝ THUYẾT MÀU SẮC

báo cáo đề tài: Đại cương về lý thuyết màu sắc do giảng viên Ngô Văn Cờ hướng dẫn. Môn học: Công nghệ sản xuất chất màu vô cơ. Khoa Kỹ thuật hóa học. Chuyên ngành Hóa vô cơ. Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

21 Đọc thêm

Truy vấn hình ảnh bằng màu sắc.

TRUY VẤN HÌNH ẢNH BẰNG MÀU SẮC.

Tìm kiếm ảnh theo màu sắc là phương pháp phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trong các hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung. Đây là phương pháp đơn giản, tốc độ tìm kiếm tương đối nhanh tuy nhiên kết quả tìm kiếm có độ chính xác không cao.

14 Đọc thêm

Màu sắc của lưỡi tiết lộ gì về sức khỏe?

MÀU SẮC CỦA LƯỠI TIẾT LỘ GÌ VỀ SỨC KHỎE?

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Y học cổ truyền Trung Quốc nói rằng qua xem xét lưỡi có thể phán đoán bệnh tật. Lưỡi bao gồm một tập hợp các cơ để giúp con người có thể nói chuyện, cảm nhận hương vị và nuốt thức ăn. Lưỡi cũng có rất nhiều mạch máu và nước bọt tiết ra không ngừng để ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn có hại.   Màu sắc của lưỡi là dấu hiệu tiết lộ về sức khỏe của bạn. Bởi thế, bất kỳ sự thay đổi nào trong màu sắc, kết cấu và độ ẩm của lưỡi sẽ xác định tình trạng sức khỏe của bạn. Một cái lưỡi khỏe mạnh sẽ có màu hồng. Các màu sắc khác sẽ phản ánh những tình trạng sức khỏe khác. Lưỡi màu đỏ Khi cơ thể bạn nóng thì lưỡi sẽ có màu đỏ và hơi sưng. Sự thiếu hụt vitamin, sốt nóng và bệnh Kawasaki là một trong những lý do khiến lưỡi bị đỏ. Thiếu vitamin bao gồm thiếu sắt, vitamin B-12 và B-3. Do đó hãy bổ sung các vitamin này trong chế độ ăn uống hàng ngày.   Một người khỏe mạnh bình thường thì lưỡi có màu hồng. Lưỡi đen Tình trạng này vô hại, chủ yếu xảy ra do vệ sinh răng miệng kém. Đôi khi vi khuẩn và nấm men bị mắc kẹt dọc theo bề mặt trung tâm của lưỡi, do đó tạo nên mảng đen trên da. Việc hút thuốc, uống cà phê quá nhiều và thói quen ăn uống không lành mạnh cũng góp phần vào tình trạng này. Để thoát khỏi tình trạng lưỡi đen, bạn nên vệ sinh răng miệng cẩn thận hơn. Lưỡi vàng Lý do của lưỡi vàng và lưỡi đen khá tương tự. Lưỡi vàng xảy ra do sự hình thành của nấm men trên bề mặt lưỡi do vệ sinh răng miệng không tốt. Sau một thời gian vệ sinh răng miệng tốt, vấn đề sẽ được cải thiện. Lưỡi màu nâu Màu sắc này cho thấy một hình thức giai đoạn sớm của bệnh ung thư da. Nếu bạn có một đốm nâu trên lưỡi mà nó đã biến đổi sang màu tối hơn thì tốt nhất hãy đi khám ngay lập tức. Lưỡi tím Đây là dấu hiệu phản ánh tình trạng viêm phế quản mãn tính, nồng độ Cholesterol cao và ăn nhiều thực phẩm lạnh. Cách khắc phục là ăn các thực phẩm có tính nóng như gừng, tỏi để mang lại cho lưỡi màu sắc hồng. Lưỡi trắng Lưỡi có màu trắng thể hiện tình trạng mất nước, bị viêm miệng hoặc nấm men nhiễm trùng hay leukoplakia – một sự gia tăng quá mức của các tế bào trên bề mặt lưỡi, thường thấy ở những người hút thuốc. Để khắc phục tình trạng này, hãy uống nhiều nước và duy trì vệ sinh răng miệng tốt. Bây giờ chúng ta đã biết về màu sắc của lưỡi nói gì về sức khỏe. Do vậy hãy làm theo những thói quen vệ sinh khỏe mạnh và sạch sẽ để giữ vệ sinh răng miệng tốt cùng một chế độ ăn uống căn bằng để có một cái lưỡi khỏe mạnh.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BẢNG QUANG BÁO ĐA MÀU SẮC

BẢNG QUANG BÁO ĐA MÀU SẮC

dạy chúng em những kiến thức về chuyên môn và giúp chúng em định hướng theo sự hiểubiết và khả năng để chúng em thực hiện tốt đồ án “BẢNG QUANG BÁO ĐA MÀU SẮC”và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn tất khoá học.Chúng em cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy HỒ VĂN THỚI- giáo viênhướng dẫn,và thầy ĐỖ ĐỨC TUẤN-giáo viên phản biện đã tân tình giúp đỡ chúng emhoàn thành đồ án này.Nhóm sinh viên thực hiện:Ngô Kim TàiNguyễn Hữu Trường1CAOTHẮNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHƯƠNG DẪN NHẬP1.1ĐẶT VẤN ĐỀ:Trong xã hội ngày nay, việc nắm bắt thông tin kịp thời là một nhu cầu không thể thiếu.Tiếp theo đó, hiển thị những thông tin lại là một vấn đề rất được quan tâm . Có nhiềuhình thức hiển thị khác nhau,nhưng nhanh chóng - tiện lợi - thẩm mỹ - và dễ điều khiểnđó là chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay: QUANG BÁO.Với định hướng trên nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài QUANG BÁO ĐAMÀU SẮC với mục tiêu góp phần vào nhu cầu hiển thị thông tin của xã hội ngày nay.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Màu sắc trong tự nhiên

Màu sắc trong tự nhiên

Màu sắc trong tự nhiên

Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN MỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN MỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI

2. . THỰC T ẠNG Q ẢN Ý HOẠT Đ NG DẠ - HỌC C CMÔN MỸ TH ẬT TẠI TNG CĐ GII2.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động dạy của giảng vi na Đánh giá ề phân công chuy n môn ph hợp ới khả nănglực, nghiệp ụ sư phạm à iệc thực hiện kế hoạch công tácb Quản lý nhiệm vụ soạn bài và chuẩn bị bài lên lớpc Quản lý việc thực hiện chương trình giảng dạyd. Quản lý việc cải tiến nội dung, PP, hình thức tổ chức dạyhọc và đánh giá giờ dạyMặc dù ua khảo sát đạt k t uả khá 3,2 điểm nhưng vẫn cònmột số ki n đánh giá GV ở m c độ trung bình, còn tồn tại GV chưađ i mới phương pháp giảng dạy, chưa cuốn hút sinh vi n, chưa kíchthích tư duy sáng tạo trong sinh vi n ua việc thể hiện bài tập12e Quản lý việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SVf Quản lý thực hiện qui định về hồ sơ chuyên mông. Quản lý iệc học tập nghi n cứu, bồi dưỡng chuy n mônnghiệp ụh Đánh giá của SV đối ới công tác giảng dạy của GV2.4.2. Thực trạng quản lý hoạt động học các môn Mỹ thuậta Thực trạng quản lý hoạt động học các môn Mỹ thuậtQua khảo sát CBQL, GV về nội dung uản l hoạt động học tậpc a SV các ki n được đánh chưa thật sự đồng đều, còn nhiều vấn đềtồn tại trong kh u QL hoạt động học c a SV, điểm trung bình chungcác nội dung đạt t 2, đ n 3,2 điểm
Xem thêm

26 Đọc thêm

WUXI GRAND THEATRE PHAM THI NHU YEN KT11CT

WUXI GRAND THEATRE PHAM THI NHU YEN KT11CT

NỘI DUNG CHÍNH:PHẦN 1: SƠ LƯỢC VỀ YẾU TỐ VẬT LIỆU, MÀU SẮC TRONG CÔNG TRÌNH KHÁN PHÒNGVẬT LIỆUMÀU SẮCVAI TRÒ CỦA YẾU TỐ VẬT LIỆU, MÀU SẮCMỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT LIỆU VÀ MÀU SẮCPHẦN 2: PHÂN TÍCH YẾU TỐ MÀU SẮC, VẬT LIỆU TRONG CÔNG TRÌNH NHÀ HÁT LỚN VÔ TÍCH, GIANG TÔ, TRUNG QUỐC (Wuxi Grand Theatre)I. GIỚI THIỆU SỢ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNHVị trí, quy mô, đặc điểm, mục đích sử dụng,…II. CÁC YẾU TỐ ĐỊA PHƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN VẬT LIỆU, MÀU SẮC CHO CÔNG TRÌNHIII. VẬT LIỆU, MÀU SẮC NGOẠI THẤT, KẾT CẤU CÔNG TRÌNHIV. VẬT LIỆU, MÀU SẮC NỘI THẤT CÁC KHÔNG GIAN PHỤV. VẬT LIỆU, MÀU SẮC TRẦN, SÀN, VÁCH BÊN TRONG KHÁN PHÒNG:Khán phòng chính: sức chứa 1680 khán giảHội trường: sức chứa 690 khán giảVI. KẾT LUẬN
Xem thêm

67 Đọc thêm

ĐẶC S ẮC V ỚI NGH ỆTHU ẬT BI ỂU DI ỄNKABUKI

ĐẶC S ẮC V ỚI NGH ỆTHU ẬT BI ỂU DI ỄNKABUKI

Đặc s ắc v ới ngh ệthu ật bi ểu di ễnKabukiG ươn g m ặt xinh đẹp trang đi ểm c ầu k ỳ, ăn v ận s ặc s ỡ, gi ọng hát trong tr ẻo, đi ệu múa đi êu luy ện…,ít ai bi ết h ọlà nh ững nam ngh ệnhân gi ảgái. Kabuki là lo ại hình ngh ệthu ật truy ền th ống c ủa Nh ậtB ản, v ới l ịch s ửt ồn t ại khá lâu đời (t ừn ăm 1603), có s ực ầu k ỳ, cách đi ệu trong k ịch ngh ệl ẫnph ươn g th ức trang đi ểm cho ngh ệs ĩ. Kabuki (theo âm Hán Vi ệt là ca v ũk ỹ) được b ắt ngu ồn t ừđộn g t ừkabuku. Ngh ệnhân kabuki khi bi ểu di ễn th ườn g th ểhi ện nh ững độn g tác khá b ất th ườn g,k ỳ d ị. N ếu xét theo âm Hán Vi ệt, ca bi ểu th ị cho âm nh ạc, v ũbi ểu th ị nh ững đi ệu múa, k ỹý ch ỉnh ững k ỹ thu ật bi ểu di ễn trên sân kh ấu.Tổ nghề của môn nghệ thuật này là Okuni, một mỹ nữ phục vụ trong đền thờ đạo Shinto tại IzumoTaisha. Okuni đã sáng tạo ra một phong cách ca vũ mới tại Kyoto với việc nữ nghệ nhân diễn cả vainam và nữ trên sân khấu. Ngay lập tức, phong cách này được phổ biến rộng rãi trong xã hội NhậtBản xưa. Thậm chí, Okuni còn được triệu vào cung đình để biểu diễn. Tiếng tăm của mỹ n ữ nàycùng phong cách múa hát độc đáo của cô được các đoàn kịch nườm nượp bắt chước, khiến kabukinhanh chóng trở thành loại hình ca múa kịch rất được ưa chuộng.Sức hấp dẫn của kabuki thời bấy giờ có được nhờ phong cách biểu diễn khá khôi hài, có phần tụctĩu, đặc biệt nữ nghệ nhân của môn nghệ thuật này còn kiêm luôn nghề “buôn thân, bán xác” nhưnhững gái lầu xanh. Mãi tới năm 1629, triều đình ban lệnh cấm phụ nữ biểu diễn kabuki. Đó là th ờiđiểm đánh dấu sự chấm hết cho thời đại của các kabuki nữ, nhưng lại mở ra một chương mới chocác nghệ nhân nam giả gái trong loại hình nghệ thuật này.
Xem thêm

5 Đọc thêm

TOP 10 ĐẠI H ỌC T ỐT NH ẤT NH ẬT B ẢN

TOP 10 ĐẠI H ỌC T ỐT NH ẤT NH ẬT B ẢN

Top 10 đại h ọc t ốt nh ất Nh ật B ảnNhững cái tên như Tokyo, Kyoto hay Osaka đều là điểm đến mơ ước của hàng trăm nghìn sinhviên ‘xứ sở mặt trời mọc’.1. Đại học TokyoLà một trong những trường danh tiếng bậc nhất châu Á, Đại học Tokyo được xếp thứ 21 trêntoàn thế giới dựa theo nhiều bảng xếp hạng uy tín. Trường có 10 khoa với tổng cộng 30.000 sinhviên, trong đó 2.100 sinh viên nước ngoài. 5 cơ sở của trường ở Hongo, Komaba, Kashiwa,Shirokane và Nakano.Trong các chuyên ngành, khoa Khoa học và Công nghệ nổi tiếng nhất. Trong lĩnh vực khoa học,Đại học Kyoto đã sản sinh nhiều người đoạt giải Nobel, chẳng hạn: Leo Esaki, MasatoshiKoshiba... Ngoài ra, trường còn là nơi đào tạo nhiều chính khách nổi tiếng của Nhật Bản.2. Đại học KyotoLà đại học lâu đời thứ hai của Nhật, Kyoto từng là đại học Hoàng gia Nhật Bản. Trường cókhoảng 22.000 sinh viên theo học hệ cao đẳng và đại học.Đại học Kyoto là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản với 6 ngườiđoạt giải Nobel và huy chương trong các lĩnh vực. Trường đặt tại thành phố Kyoto - nơi có hàngnghìn ngôi đền và điện thờ. Đây cũng là thành phố lý tưởng để du học.3. Đại học OsakaLà trường đại học lâu đời thứ sáu ở Nhật Bản, Đại học Osaka xếp hạng 75 trong danh sách đạihọc chất lượng nhất thế giới năm 2010 theo ARWU.Tiền thân của Đại học Osaka là cao đẳng Y tế Osaka, từng là một trong những đại học Hoàng giacủa Nhật Bản. Trường có 11 khoa và 15 đại học thành viên, được đánh giá là một trong nhữngtrung tâm đào tạo khoa học cơ bản, công nghệ và y tế hàng đầu ở châu Á.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỘC ĐÁ O L ỄH ỘI MÌ NAGASHI SOMEN ỞNH ẬT B ẢN

ĐỘC ĐÁ O L ỄH ỘI MÌ NAGASHI SOMEN ỞNH ẬT B ẢN

Độc đá o l ễh ội mì Nagashi Somen ởNh ật B ảnNgh ệthu ật ẩm th ực Nh ật B ản vô cùng đa d ạng và phong phú, ngoài các món truy ền th ống nh ưSushi, Sashimi, các lo ại soup thì ng ười Nh ật đặc bi ệt c ũng r ất ưa chu ộng món mì. C ũng chính vìv ậy mà mì c ủa ng ười Nh ật c ũng có r ất nhi ều lo ại khác nhau nh ưmì soba, mì udon, mì ramen, đếnmón mì l ạnh somen… Và m ỗi lo ại mì c ũng s ẽđược ch ếbi ến theo r ất nhi ều cách và c ũng có nhi ềucách th ưởn g th ức khác nhau.Trong đó có một cách để thưởng thức rất độc đáo mà ngày nay đã trở thành một nét đẹp văn hoátruyền thống của người Nhật với tên gọi Mì Nagashi Somen ( 流しそうめん flowing noodles). “Dòngsuối mì” là điểm làm nên sự khác biệt của lễ hội mì Nhật. Và hệ thống ống trúc cũng được thiết k ếvà kết nối lại rất công phu.Thay vì được phục vụ bằng tô như những loại mì bình thường, mì Nagashi somen được thả xuôidòng nước lạnh chảy trong những chiếc máng tre. Người ăn phải đứng hoặc ng ồi xung quanh mángvà dùng đũa “đón bắt” những vắt mì lướt tới. Thực khách cần một chút kỹ thuật cùng sự khéo léo đểcó thể gắp cho được một vắt mì trọn vẹn. Những ai không quen dùng đũa thì thực s ự khó khăn đểgắp được mì trôi trên “dòng suối” . Sau khi đã có được mì, thực khách có thể nhúng mì vào nướcchấm (tsuyu) và nhẩn nha thưởng thức hương vị “lạ mà quen” của những s ợi mì lạnh.
Xem thêm

4 Đọc thêm

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

Tìm hi ểu bút lông ngh ệthu ật c ủa Nh ậtB ảnL ễh ội là d ịp để m ọi ng ười bày t ỏước v ọng và c ầu may m ắn. Ng ười Nh ật s ửd ụng bút lông để vi ếtch ữ. V ăn hóa này đã ăn sâu vào đời s ống c ủa h ọtrong nhi ều th ếk ỉ qua. Trong ti ếng Nh ật, ngh ệthu ật vi ết ch ữđẹp được g ọi là “Sho-do”, ngh ĩa là Th ưđạo . Nó kh ởi ngu ồn t ại Trung Qu ốc t ừth ời cổđại . Khác v ới ngh ệthu ật vi ết ch ữc ủa Trung Qu ốc và Hàn Qu ốc, Th ưđạo Nh ật B ản tr ọng ý h ơntr ọng hình. Bút lông là m ột trong nh ững v ật d ụng không th ểthi ếu dùng để vi ết ch ữtrong Th ưđạo .Bút lông là vật dụng rất đơn giản với thành phần cấu tạo gồm ngòi bút và cán bút. Ngòi bút có nhi ềuhình dáng, thường được làm từ lông động vật hoặc những loại sợi mềm nhưng được sử dụng nhi ềunhất là lông động vật. Trong đó, lông hươu và lông cáo từ xưa đã được những người thợ làm bútlông ở Nhật ưa chuộng. Ngoài lông động vật, nguyên liệu làm ngòi bút cũng có ngu ồn gốc t ừ thựcvật như rơm, tre nứa hoặc bả mía. Dựa vào sự khác nhau của nguyên liệu làm ngòi bút và cán bút,người Nhật chia bút lông ra làm 300 loại. Trong hội họa, người ta dùng bút lông cứng để v ẽ đườngnét, bút lông mềm dùng để tô màu.Chữ viết trong Thư đạo không chỉ chứa đựng ý nghĩa tốt đẹp mà còn thể hiện tinh hoa trong từngnét bút. Nhiều thế hệ người Nhật đã cống hiến hết mình cho môn nghệ thuật truy ền thống thanh nhãnày. Trong thành phần cấu tạo của ngòi bút, phần lông sinh mệnh được làm từ lông dê caocấp. Bút lông là một trong số 4 vật dụng trong Văn phòng Tứ Bửu của người xưa, bên cạnh gi ấy,mực và nghiên. Theo nhận định của giới nghiên cứu, bút lông ra đời tại Trung Qu ốc cách nay trên3.000 năm. Bút lông được sử dụng chủ yếu để viết chữ và vẽ tranh. Chữ Hán được du nhập vàoNhật Bản khoảng thế kỉ thứ VI cùng với quá trình truyền bá của đạo Phật. Người Nhật gọi chữ vaymượn từ Trung Quốc là “Kan-ji”, nghĩa là Hán tự. Đây cũng là giai đoạn văn hóa viết chữ đẹp ra đời
Xem thêm

4 Đọc thêm

VÌ SAO N ỮSINH NH ẬT B ẢN LUÔN M ẶC VÁYSIÊU NG ẮN

VÌ SAO N ỮSINH NH ẬT B ẢN LUÔN M ẶC VÁYSIÊU NG ẮN

Vì sao n ữsinh Nh ật B ản luôn m ặc váysiêu ng ắn?Nhi ều ng ườ i cho r ằng các cô gái tr ẻNh ật B ản thích khoe chân dài khi m ặc đồ n g ph ục. Tuy nhiênđi ều này l ại hoàn toàn sai s ựth ật.M ặc váy ng ắn là nét v ăn hóa truy ền th ống đặ c tr ưng có ngu ồn g ốc t ừlâu đờ i c ủa n ữsinh Nh ật B ản.Theo đó , đồ n g ph ục c ủa r ất nhi ều tr ườ n g trung h ọc quy đị n h n ữsinh ph ải m ặc váy ng ắn để đếntr ườ n g.Nguyên nhân sâu xa c ủa đi ều này là ng ườ i Nh ật mu ốn ghi nh ớm ột th ời kì khó kh ăn c ủa n ềnkinh t ế, th ời đi ểm n ướ c Nh ật vô cùng nghèo tài nguyên đế n n ỗi v ải s ợi c ũng là m ột nguyên li ệu c ựcxa x ỉ.Thói quen này ph ản ánh s ựch ịu th ươ n g ch ịu khó c ủa ng ườ i dân Nh ật B ản. Ở th ời kì Edo, ngay c ả
Xem thêm

2 Đọc thêm