NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẤT KHÁNG SINH PENICILLIN TỪ VI SINH VẬT

Tìm thấy 7,802 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẤT KHÁNG SINH PENICILLIN TỪ VI SINH VẬT":

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

M Ở ĐẨU Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá n ổi, rộng muối, có thể nuôi v ới mật độ cao, cá cũng sử dụng tốt thức ăn công nghiệp, sinh trưởng nhanh và có giá tr ị kinh tế nên đã trở thành đối tư ợng nuôi hấp dẫn ở nhiều nước thuộc châu Á – Thái Bình D ương (Lan & CTV, 2007; Juniyanto & CTV, 2008). Hi ện nay, cá chim được nuôi khá phổ biến ở nhiều nước như: loài Trachinotus carolinus đư ợc nuôi khu v ực B ắc Trung Mỹ (Main & CTV, 2007); loài Trachinotus ovatus, loài T. falcatus và loài T. blochii nuôi ở các nước như Đài Loan, Trung Qu ốc, Indonesia, Singa pore và Vi ệt Nam (Yeh & CTV, 2004 ; Thái Thanh Bình & Tr ần Thanh, 2008). Trong đó, loài cá chim vây vàng Trachinotus blochii đư ợc sản xuất giống đầu ti ên t ại Đài Loan năm 1989. Đến nay đã có khá nhi ều công trình nghiên cứu về nuôi thương phẩm (Lazo & CTV, 1998; McMaster & CTV, 2003; Mc Master & CTV, 2006; Lan & CTV, 2007; Thái Thanh Bình & Tr ần Thanh, 2008) và sản xuất giống loài cá này (Yeh & CTV, 2004; Liao & CTV, 2001; Juniyanto & CTV, 2008; Ngô V ĩnh Hạnh, 2007; Lại Văn Hùng & CTV, 2011). Tuy nhiên, v ấn đề gặp phải trong sản xuất giống hiện nay là tỷ lệ thành thục c ủa cá bố mẹ từ (57,14 – 95,45%), t ỷ lệ thụ tinh (46,34 – 78,53%) và n ở của trứng (28,0 – 75,3%) th ấp, tỷ lệ sống của ấu trùng cá không ổn định (từ 2,38 – 28,20%), và t ỷ lệ dị hình ở cá con còn cao từ 6,90 – 9,09% (Ngô V ĩnh Hạnh, 2007; Juniyanto và CTV, 2008; L ại Văn Hùng và CTV, 2011, Samal và CTV 2014), và đến nay vẫn chưa có các nghiên c ứu đ ể tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề này. Nhi ều nghi ên cứu trên các loài cá biển khác chỉ ra rằng, chất lượng trứng và ấu tr ùng ảnh hưởng rất lớn lên k ết quả ương giống, điều này liên quan trực tiếp đến ch ế độ dinh dưỡng của cá bố mẹ (Tucker, 2000; L ạ i Văn Hùng, 2004; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Trong đó, ngu ồn thức ăn, hàm lư ợng n-3 HUFA, vitamin E và astaxanthin có trong th ức ăn đóng vai tr ò r ất quan tr ọng đ ến chất lượng sản phẩm sinh d ục (Lee & CTV, 1993; Lie & CTV, 1994; Lavens & CTV, 1999; Izquierdo & CTV, 2001; Nortvedt, 2006; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Các v ấn đề n ày c ũng được một số tác giả nghiên cứu trên một số loài cá như: cá giò, Rachycentron canadum (Nguyen, 2010), cá tráp đ ầu vàng, Sparus aurata (Watanabe & VassalloAgius, 2003), cá bơn Nhật, Paralichthys olivaceus (Izquierdo & CTV, 2001) và cáh ồi Đại Tây D ương, Salmo salar (Lie và CTV, 1994). Ngoài ra, vi ệc nghi ên cứu đ ể đưa ra các gi ải pháp k ỹ thuật trong sản xuất giống như: ch ế độ cho ăn (Curnow & CTV, 2006), m ật độ ương (Hatziathanasius & CTV, 2002), b ổ sung dinh dưỡng cho ấu tr ùng cá (L ục Minh Diệp, 2010 ) và th ời gian chiếu sáng (Barlow & CTV, 1995)trên các loài cá ch ẽm (Lates calcarifer), cá ch ẽm châu Âu (Dicentrarchus labrax) c ũng đã được khá nhiều tác giả thực hiện n h ằm nâng cao hiệu quả ương gi ống. Như v ậy , cá chim vây vàng là đ ối tượng nuôi có giá tr ị kinh tế cao, đ ã được quan tâm nghiên c ứu sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu của người nuôi. Tuy nhiên, các nghiên c ứu này mới dừng ở mức sản xuất ra con giống và vẫn c hưa đi sâu vào nghiên c ứu những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấ u trùng và hiệu quả ương giống. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các vấn đề này nhằm nâng cao hi ệu quả sản xuất giống cá chim vây v àng là r ất cần thiết. Xu ất phát từ những v ấn đề tr ên, đề tài: “ Nghiên c ứu ảnh hưởng của một số gi ải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) t ại Khánh Hòa đư ợc đề xuất thực hiện. Mục tiêu của đề tài: - M ục tiêu tổng quát: Góp ph ần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chim vây vàng. - M ục tiêu c ụ thể: N h ằm cải thiện s ức sinh s ản, chất lượng trứng, ấu trùng và nâng cao hi ệu quả ương giống cá chim vây vàng. Các n ội dung chính của đề tài : 1. Ảnh h ưởng của lo ại thức ăn tươi, kh ẩu phần ăn và hàm lư ợng vitamin E bổ sung cho cá b ố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng. 2. Ảnh h ưởng của loại hormone sử dụng để kích thích cá sinh sản lên khả năng sinh s ản , ch ất l ư ợng trứng và ấu tr ùng. 3. Nghiên c ứu một số giải pháp kỹ t hu ật nhằm nâng cao hiệu quả ương giống cá chim vây vàng t ừ khi m ới nở đến 50 ngày tuổi. »
Xem thêm

200 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

*N hư vậy, thủy điện Yaly sẽ là nguồn tru n g gian làm ngánlại chiều dài tru y ền tải trê n đường dây 500 kV Bắc - Nam .Thủy điện Yaly là nguổn điện lớn ở gẩn tru n g tâm của đườngdây siêu cao áp 500 kV Bắc - N am , nd gdp phẩn q u a n trọ n gvào việc giải quyết cơ bàn nh ữ n g khd khăn về kỷ th u ậ t tro n gvận hành đường dây có chiều dài 1500 km này và làm tă n g độtin cậy, tín h ổn định của hệ th ố n g điện quốc gia. Đ ổng thời ndp h át huy hết được hiệu q uả kinh tế của đường dây 500 k vBắc - N am , tă n g tài từ 150 MW lên 400MW cho m iền T ru n gvà từ 450 MW lên 700 - 800 MW cho m iễn N am .Thủy điện Yaly còn cd nhiệm vụ cân bằng công s u ấ t điệnvà điện n ăn g tro n g hệ th ố n g điện cd th ể chia th à n h hai khuvực phía Bắc và phía Nam , sau khi đường dây 500 kV Bắc N am hình th à n h hệ thống điện toàn quốc.Tổng vốn đầu tư của công trìn h là 550 triệu USD. H ai nướcCHLB N ga và U crain a cung cấp n h ữ n g th iế t bị còng nghệ gổmcd tuabin, m áy p h át điện, m áy biến thế, các th iế t bị cơ khíthủy công ở đập trà n ... trị giá khoảng 105 triệ u USD, th a n htoán theo phương thức 60% hàn g hda tr à bằn g hàn g hda sảnx u ất tro n g nước như giày, cà phê, gạo... P h ẩn vốn vay của nướcngoài còn lại trả bằng tiền bán điện tro n g 10 nảm .T hiệt hại do bị ngập tro n g vùng hổ nhìn ch u n g không lớn,cd 637 hộ với khoảng trê n 3200 dân phải di dời. Yaly được đẩutư gấp 4 lẩn so với H òa Bình để thự c hiện chính sách tái địnhcư, bảo đảm đủ điểu kiện cho dân cư sinh sống như n h à cử a,'ruộng đ ất canh tác...N hà m áy thủy điện H àm T huận - Đa Mi nằm trê n thượngnguồn của sông La Ngà, m ột chi lưu của hệ th ố n g sông ĐổngNai. Khu vực hổ chứa nước ;ủa H àm T huận - Đ a Mi nằm trên
Xem thêm

247 Đọc thêm

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘIP G S . T S . Đ Ặ N G Q U Ố C LƯƠ NGCơ HỌCCŨ SỏTẬP IIDtNG HOC VÀ ADNG Lirc HOCNHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNGHÀ NÔI - 2009LỜI NÓI Đ Ầ UGiáo trình Cơ học cơ sở tập 1 phần tĩnh học đã đưỢc xu ả t bản năm 2007. Đêp h ụ c vụ cho yêu cầu giáng dạy và học tập, chúng tôi cho x u ă t bản cuốn sáchCơ học cơ sở tập 2 phần Động học và Động lực học.Theo Quyết đ ịn h của Ban giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc H à Nội, từnăm 2008 sinh viên sẽ được đào tạo theo hệ thông tin chỉ. Do đó thời lượngdành cho các môn học lại một lần nữa được rút gọn. Môn Cơ học cơ sở gồm haihọc phần: Cơ học cơ sở 1 (Tỉnh học) dành cho các ngành: X ây dựng, Côngtrin h ngầm , Kiên trúc, Quy hoạch, Vật liệu, Đô thị, Quản lý xây dựng đô thịvới thời lượng 30 tiết. Cơ học cơ sở 2 (Động học và Động lực học) dành chongành X ã y dựng, Công trình ngầm với thời lượng 45 tiết. Vì thời lượng giảngdạy trên lớp còn ít, nên khi biên soạn cuốn Cơ học cơ sử tập 2 này, chúng tôi côgắng trình bày các ván dề khá ti mỉ, đưa vào nhiều ví dụ m in h họa, nhiều bàit ậ p VỚI c á c d ạ n g k h á c n h a u đ ế s i n h v iê n có t h ế t ự n g h i ê n c ứ u v à r è n l u y ệ n ởnhà. Đặc biệt, đè đáp ứng nhu cầu học tập của các sinh viên kh á giỏi và phụcvụ chj công tác bồi dưỡng thí sinh viên giỏi, thi Olym píc Cơ học toàn quốc
Xem thêm

105 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

Thuyết minh sơ đồ công nghệ trên:Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của trạmxử lý theo đường ống chính. Nước thải trước khi vào hố thu đi qua song chắn rác để loại bỏnhững rác thô nhằm bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống…Hố chứa rác được kiểm tra và thugom định kỳ.Nước thải từ hố thu được chảy tràn sang bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưulượng và hàm lượng chất thải trong nước thải đi vào trạm xử lý. Bể điều hòa được lắp đặt hệthống sục khí để khuấy trộn và giảm 1 phần BOD, COD, SS…Sau khi xử lý sơ bộ bằngphương pháp cơ học, nước thải được tiếp tục chuyển sang bể keo tụ, tạo bông cặn mục đíchđể xử lý lượng SS có trong nước thải. Trong bể keo tụ bố trí thiết bị khuấy trộn để tăng sựtiếp xúc giữa các hạt điện tích trong nước, giúp cho quá trình keo tụ xảy ra nhanh hơn. Hóachất dùng trong quá trình keo tụ là PAC. Trong quá trình này phải sử dụng chất trợ keo giúpcho quá trình keo tụ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Cần tính toán sao cho lượng chất keo tụcho vào vừa đủ. Khi ta cho dư thì lượng polymer trên sẽ cuộn lại tạo hiện tượng tái bền hạtkeo, làm cho nước vẫn đục, kém tạo bông và tạo ra sản phẩm phụ không mong muốn. Vớimột lượng TSS lớn trong nước thải đầu vào sẽ tính ra một lượng bùn lắng lớn. Lượng bùn thutrong quá trình đông keo tụ sẽ chuyển tới bể nén bùn. Thu bùn ở bể lắng theo định kỳ. Nướcsau khi xử lý keo tụ được chuyển tới bể nén bùn. Thu bùn ở bể lắng theo định kỳ. Nước saukhi xử lý keo tụ được chuyển sang bể lắng 1 để loại bỏ bùn cặn. Sau đó vào bể Aerotank diễnra quá trình sinh học hiếu khí được duy trì nhờ không khí cấp từ máy thổi khí. Tại đây, các visinh vật ở dạng hiếu khí ( bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thảithành các chất vô cơ ở dạng đơn giản theo phản ứng sauChất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí H2O + CO2 + Sinh khối mới + …ESau khi nước thải được xử lý ở bể Aerotank trong một thời gian nhất định sẽ được chuyểnđến bể lắng 2 để tách bùn hoạt tính, làm trong nước ra.Bùn được giữ lại ở bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể Aerotank, một phần được đưađến bể chứa bùn để xử lý bùn due.Cuối cùng nước thải được đưa qua bể khử trùng bằng NaOCl, nhằm tiêu diệt hết những visinh vật còn trong nước thải, nước sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT sẽ
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮMMột Trong Những Mối Quan TâmĐến Vấn Đề Gây Ra Ô nhiễm ỞNước Ta Hiện NayNước ta với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là động lực để phát triểnkinh tế. Cuộc sống đang ngày càng được nâng cao, nhu cầu vê lương thực, thực phẩm ngàycàng nhiều. Trong những năm gần đây các ngành thuộc lĩnh vực thực phẩm phát triển mộtcách mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người sử dụng . Tuy nhiên, mặt trái của nó là tạo ra mộtlượng không nhỏ các chất thải rắn, khí, lỏng…đây là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môitrường. Ngành sản xuất nước mắm cũng nằm trong lĩnh vực đó, với một lượng lớn nước dùngđể sản xuất và vệ sinh đã thải ra ngoài môi trường một lượng lớn nước thải, và với một lượnglớn khí thải và chất thải rắn.Vấn đề ô nhiễm nguồn nước của ngành sản xuất nước mắm thải ra trực tiếp môi trường đanglà một trong những vấn đề được các nhà quản lý môi trường quan tâm. Nước bị nhiễm bẩncùng với một nồng độ muối khá cao trong nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống củacác vi sinh vật và các động vật sống xung quanh đó. Do đó, vấn đề nghiên cứu xử lý nướcthải sản xuất nước mắm là một yêu cầu cấp thiết hiện nay cho các nhà môi trường nói riêngvà cho tất cả chúng ta nói chung.Công nhân sản xuất nước mắmNguồn gốc phát sinh và đặc trưngnước thải sản xuất mắm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn

Đây là môn học thuần thực hành, trong đó sinh viên được yêu cầu thực hiện ít nhất 2 dự án sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn ở vai trò sản xuất (có thể ở những mức độ khác nhau). Sinh viên sẽ cần trải nghiệm trong mỗi dự án tất cả các công đoạn của qui trình sản xu ất: xây dựng hồ sơ ý tưởng, lập kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất và thực hiện quản lý sản xuất. Các dự án sẽ được xây dựng trong bối cảnh thực tế của môi trường doanh nghiệp, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp. Các sản phẩm đồ án sẽ được chính doanh nghiệp nghiệm thu.
Xem thêm

Đọc thêm

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ ĐẦM PHÁ THỪA THIÊN HUẾ

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ ĐẦM PHÁ THỪA THIÊN HUẾ

giới. Nghiên cứu đầm phá ở các nước phát triển đã có lịch sử hàng trăm năm, trải qua cácgiai đoạn nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu sử dụng hợp lý, nghiên cứu quản lý, nghiên cứumô hình hóa, trong đó Hoa Kỳ, Pháp và Italia là những quốc gia đã có được những kết quảnghiên cứu đầm phá quan trọng nhất.Ở Việt Nam, các nghiên cứu đầm phá một cách có hệ thống bắt đầu khoảng haichục năm gần đây, nhờ đó, chúng ta có được những hiểu biết cơ bản về chúng. Cácnghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở Việt Nam có 12 đầm phá ven bờ, đa dạng về kiểu loại và kíchthước, phân bố dọc các tỉnh miền Trung, từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Trong số 12đầm phá ven bờ đó, Thừa Thiên Huế có 2, là Tam Giang-Cầu Hai và Lăng Cô (hay LậpAn), đều là những đầm phá được đánh giá là tiêu biểu và có những giá trị to lớn về nhiều mặt.Với các nhà “đầm phá học”, Tam Giang-Cầu Hai là đầm phá lớn nhất và tiêu biểunhất của Việt Nam, với diện tích mặt nước gần 22 ngàn héc ta, chiếm 48,2% tổng số diệntích mặt nước các đầm phá ven bờ Việt Nam. Về quy mô, Tam Giang-Cầu Hai là đầm phálớn nhất ở Đông Nam Á và thuộc loại lớn trên thế giới. Tam Giang-Cầu Hai được xác địnhlà điển hình về kiểu loại thủy vực ven bờ, hình thái và cấu trúc, về sự phức tạp của các yếutố động lực và môi trường nước, về dinh dưỡng, sự phong phú về nguồn lợi thủy sinh vàđa dạng sinh học cao. Ngoài giá trị trực tiếp là tâm điểm của một trung tâm du lịch cấpquốc gia, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng, mặc dù có quy mô khá nhỏ, đầm LăngCô còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc của một la-gun cổ điển, đủ điều kiện đểđược công nhận là khu bảo vệ di tích lịch sử tự nhiên.Các kết quả nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các đầm phá ở Thừa Thiên Huếhầu như có đủ tất cả các giá trị có thể có của một hệ sinh thái đất ngập nước ven bờ, trongđó, không ít giá trị ở tầm quốc gia và quốc tế. Ngoài những giá trị hết sức to lớn về mặtkinh tế, dân sinh; chúng chứa đựng trong mình những giá trị khoa học và giáo dục, nhữnggiá trị thẩm mỹ và tinh thần, tạo nên bản sắc văn hoá riêng có và những lợi ích to lớn từchức năng sinh thái. Vẻ đẹp của tự nhiên, tính đặc sắc của văn hóa, những dấu tích củalịch sử, tính đa dạng sinh học cao…sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế du lịch đầm phá vớinhững sản phẩm có một không hai. Nếu được quy hoạch hướng đến mục tiêu phát triểnbền vững, thì, với lợi thế về các điều kiện tự nhiên, chắc chắn, các đầm phá Thừa ThiênHuế sẽ đem lại ấm no, hạnh phúc lâu dài cho người dân trên và quanh đầm phá.
Xem thêm

528 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP VẬT LÝ 10 TUẦN 10 (2)

GIÁO ÁN TỔNG HỢP VẬT LÝ 10 TUẦN 10 (2)

khối lượng, gia tốc? tốc.+ Tính gia tốc bằng*X5 – X6: Áp dụng cách nào?định luật II Niutơn + Sau đó áp dụngđể tính kết quảđịnh luật II Niu tơnđể tínhHoạt động 4( 5 phút ): Củng cố và giao nhiệm vụ về nhàHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh- Yêu cầu học sinh nêu lại phương pháp giải - Trình bày phương pháp giảicác dạng bài toán cơ bản- Dặn dò học sinh về nhà làm lại các bài tập - Ghi nhận nhiệm vụ về nhàcòn lại- Chuẩn bị trước bài “ Lực hấp dẫn – ĐL vạn - Ghi nhậnvật hấp dẫn ”- Nhận xét tiết học của hs- Ghi nhiệm vụ về nhàV. PHỤ LỤC :ð CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1.Trong những khẳng định sau đây ,cái nào là đúng và đầy đủ nhất ?A Quán tính là tính chất của các vật có xu hướng bảo toàn vận tốc của chúngB. Quán tính là tính chất của các vật có xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đềuC Quán tính là tính chất của các vật có tính ì ,chống lại sự chuyển độngD Quán tính là tính chất của các vật có xu hướng giữ nguyên tốc độ chuyển động của chúng2.Điều nào sau đây là sai ?Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi:A. gia tốc của nó bằng 0B. nó không chịu tác dụng của lực nàoC. các lực tác dụng lên nó cân bằng nhauD. nó chịu tác dụng của hai lực ngược chiều và
Xem thêm

3 Đọc thêm

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA TÀU VẬN CHUYỂN HÀNG BÁCH HÓA TUYẾN MANILA TRONG THỜI KỲ PHÂN TÍCH 10 NĂM

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA TÀU VẬN CHUYỂN HÀNG BÁCH HÓA TUYẾN MANILA TRONG THỜI KỲ PHÂN TÍCH 10 NĂM

Bài Tập Lớn: Quản Trị Dự Án Đầu TưĐộ sâu trước bến không hạn chế các tàu có thể cập bến dỡ an toàn2.2.3 Phân tích công nghệ, điều kiện sản xuất:Để cùng sản xuất ra một loại sản phẩm có thể sử dụng nhiều loại công nghệvà phương pháp sản xuất khác nhau. Tuỳ mỗi loại công nghệ, phương pháp sảnxuất cho phép sản xuất ra sản phẩm cùng loại, nhưng có đặc tính, chất lượng vàchi phí sản xuất khác nhau. Do đó, phải xem xét, lựa chọn phương án thích hợpnhất đối với loại sản phẩm dự định sản xuất, phù hợp với điều kiện kinh tế, táichính, tổ chức, quản lý của từng đơn vị.Lựa chọn công nghệ và phương pháp sản xuấtĐể lựa chọn công nghệ và phương pháp sản xuất phù hợp cần xem xét cácvấn đề sau đây:Công nghệ và phương pháp sản xuất đang được áp dụng trên thế giới.Khả năng về vốn và lao động. Nếu thiếu vốn thừa lao động có thể chọn côngnghệ kém hiện đại,rẻ tiền, sử dụng nhiều lao động và ngược lại.Xu hướng lâu dài của công nghệ để đảm bảo tránh lạc hậu hoặc những trở ngạitrong việc sử dụng công nghệ như khan hiếm về nguyên vật liệu, năng lượng...Khả năng vận hành và quản lý công nghệ có hiệu quả. Trình độ tay nghề củangười lao động nói chung.Nội dung chuyển giao công nghệ, phương thức thanh toán, điều kiện tiếpnhận và sự trở giúp của nước bán công nghệ.Điều kiện về kết cấu hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địaphương có thích hợp với công nghệ dự kiến lựa chọn hay không.Những vấn đề môi trường sinh thái liên quan đến công nghệ, khả năng gây ônhiễm.Các giải pháp chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái, điều kiện và chiphí thực hiện.Máy móc thiết bịTuỳ thuộc vào công nghệ và phương pháp sản suất mà lựa chọn máy móc
Xem thêm

52 Đọc thêm

TOP 10 ĐẠI H ỌC T ỐT NH ẤT NH ẬT B ẢN

TOP 10 ĐẠI H ỌC T ỐT NH ẤT NH ẬT B ẢN

Top 10 đại h ọc t ốt nh ất Nh ật B ảnNhững cái tên như Tokyo, Kyoto hay Osaka đều là điểm đến mơ ước của hàng trăm nghìn sinhviên ‘xứ sở mặt trời mọc’.1. Đại học TokyoLà một trong những trường danh tiếng bậc nhất châu Á, Đại học Tokyo được xếp thứ 21 trêntoàn thế giới dựa theo nhiều bảng xếp hạng uy tín. Trường có 10 khoa với tổng cộng 30.000 sinhviên, trong đó 2.100 sinh viên nước ngoài. 5 cơ sở của trường ở Hongo, Komaba, Kashiwa,Shirokane và Nakano.Trong các chuyên ngành, khoa Khoa học và Công nghệ nổi tiếng nhất. Trong lĩnh vực khoa học,Đại học Kyoto đã sản sinh nhiều người đoạt giải Nobel, chẳng hạn: Leo Esaki, MasatoshiKoshiba... Ngoài ra, trường còn là nơi đào tạo nhiều chính khách nổi tiếng của Nhật Bản.2. Đại học KyotoLà đại học lâu đời thứ hai của Nhật, Kyoto từng là đại học Hoàng gia Nhật Bản. Trường cókhoảng 22.000 sinh viên theo học hệ cao đẳng và đại học.Đại học Kyoto là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản với 6 ngườiđoạt giải Nobel và huy chương trong các lĩnh vực. Trường đặt tại thành phố Kyoto - nơi có hàngnghìn ngôi đền và điện thờ. Đây cũng là thành phố lý tưởng để du học.3. Đại học OsakaLà trường đại học lâu đời thứ sáu ở Nhật Bản, Đại học Osaka xếp hạng 75 trong danh sách đạihọc chất lượng nhất thế giới năm 2010 theo ARWU.Tiền thân của Đại học Osaka là cao đẳng Y tế Osaka, từng là một trong những đại học Hoàng giacủa Nhật Bản. Trường có 11 khoa và 15 đại học thành viên, được đánh giá là một trong nhữngtrung tâm đào tạo khoa học cơ bản, công nghệ và y tế hàng đầu ở châu Á.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc cá t hể hóa hì nh phạt t rong áp dụng pháp l uật . Vi ệc quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhiệm hì nh sự không những l à cơ sở pháp l ý để Hội đồng xét xử đánh gi á đúng t í nh chất , mức độ nguy hi ểm cho xã hội của hành vi phạm t ội , t ừ đó quyết đị nh hì nh phạt t ương xứng với t í nh chất hành vi phạm t ội và nhân t hân người phạm t ội mà còn đảm bảo vi ệc cải t ạo gi áo dục người phạm t ội , góp phần bảo đảm t hực hi ện nguyên t ắc công bằng, nguyên t ắc nhân đạo, nguyên t ắc bì nh đẳng và bảo đảm quyền con người . Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã t hực hi ện t ốt công t ác xét xử các vụ án hì nh sự, về cơ bản vi ệc áp dụng các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự l à đúng với t ừng người t hực hiện hành vi phạm t ội , t hể hi ện được chí nh sách hì nh sự của Nhà nước t a. Tuy nhi ên, do cách hi ểu về một số t ì nh t iết g iảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự không t hống nhất dẫn đến một số vướng mắc, bất cập t rong t hực t iễn áp dụng các tình tiết này. Mặt khác, mặc dù Bộ l uật hì nh sự năm 1999 đã quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự t ại Đi ều 46 và Nghị quyết số 01/ 2000/ NQHĐTP ngày 04/ 8/ 2000 của Hội đồng t hẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy đị nh t rong phần chung của Bộ l uật hì nh sự năm 1999; Nghị quyết sổ 01/ 2006/ NQ-HĐTP ngày 12/ 5/ 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn t hi hành một số đi ều của Bộ l uật hì nh sự đã hướng dẫn áp dụng các t ình t i ết gi ảm nhẹ nhưng nhi ều t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự còn chưa được quy đị nh rõ ràng, cụ t hể. Ngoài ra, khoản 2 Điều 46 Bộ l uật hì nh sự quy đị nh t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t r ách nhi ệm hì nh sự t heo hướng mở nên t rong t hực t i ễn vi ệc áp dụng còn t ùy t i ện, t ùy vào nhận t hức chủ quan của Hội đồng xét xử. BLHS năm 2015 đã có sự sửa đổi về quy đị nh các t ì nh t iết gi ảm nhẹ TNHS. Nhận thức đúng và áp dụng thống nhất các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội luôn là đòi hỏi khách quan trong quá trình xét xử đối các vụ án hình sự để quyết định hình phạt đúng, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta và nhất là đảm bảo quyền con người. Việc nghiên cứu khoa học một cách chuyên biệt về chế định các tình tiết giảm nhẹ trên cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm hiểu rõ và áp dụng đúng đắn các tình tiết giảm nhẹ TNHS để nâng cao chất lượng xét xử và tìm ra những vấn đề còn vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS trong thực tiễn xét xử là một yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” để làm luận văn thạc sỹ Luật học.
Xem thêm

Đọc thêm

EBOOK BỆNH HỌC NỘI KHOA TẬP 2 PHẦN 2 ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

EBOOK BỆNH HỌC NỘI KHOA TẬP 2 PHẦN 2 ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

suy thượng thận cấp* Sốc nguyên nhân thần kinh, ngộ độc, dị ứng làm giảm tuần hoàn ngoại vi:Điển hình là sốc phản vệ. Thường xảy ra sau khi tiêm hoặc uống một chất cótính kháng nguyên như kháng sinh, các peptid lạ hoặc một số thức ăn. Biểu hiện rầmrộ bằng phù nề toàn thân, phù nề đường hô hấp, truỵ tim mạch, tình trạng nặng có thểtử vong. Xử trí khẩn trương và đúng phác đồ có thể cứu được bệnh nhân* Sốc nhiễm khuẩn:Xảy ra trên bệnh nhân có nhiễm khuẩn nặng từ trước lại có mất máu mất nước,mất muối hoặc có bệnh tim phối hợp. Cũng có khi xảy ra sau truyền máu, truyền dịchbị nhiễm khuẩn. Thường là sốc nội độc tố nhưng cũng có khi do các vi khuẩn có ngoạiđộc tố như tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn mủ xanh...* Sốc chấn thương:Xảy ra sau các chấn thương nặng, đa chấn thương. Các sốc chấn thương cónhiều cơ chế gây nên: mất máu, mất huyết tương, đau đớn, nhiễm độc sản phẩmchuyển hóa của các tổ chức đập nát... điều trị khó khăn đo tổn thương thường lớn vànghiêm trọng.5. NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ SỐC NÓI CHUNGTuỳ theo nguyên nhân có cách xử trí riêng biệt. Đây là 10 động tác cơ bản khixử trí sốc- Sơ cứu chảy máu nếu có- Đảm bảo thông khí: oxy, hút đờm dãi, nội khí quản hoặc hô hấp nhân tạo khicần- Đo huyết áp, lấy mạch- Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, qua đó đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, lấymáu làm xét nghiệm, truyền dịch qua catheter thông thường hoặc dịch cao phân63tử hoặc truyền máu nếu cần- Ghi điện tim, điện não, đặt máy monitor theo dõi tim mạch
Xem thêm

77 Đọc thêm

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 3 2015

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 3 2015

SXUÂN ẤT MÙI 2015inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâmđến môi trường thiên nhiên, hiểu được ý nghĩasâu sắc, giá trị thiết thực của cây xanh đối vớimôi trường và con người. Năm 1959, Người đã phátđộng phong trào Tết trồng cây, động viên và kêu gọinhân dân cùng chung tay giữ lấy màu xanh đất nước.Kể từ đó đến nay, như một truyền thống tốt đẹp, mỗidịp xuân về, “Tết trồng cây” là ngày hội của toànĐảng, toàn dân và toàn quân ta, truyền thống đó đãmang lại giá trị thực tiễn, góp phần BVMT sinh thái.Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây đờiđời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Ất Mùi, ngày24/2/2015 tại Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang kêu gọi đồng bào cả nước cùngtham gia trồng cây, ngăn chặn tình trạng chặtphá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; Đồngthời, đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền địaphương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mụcđích, ý nghĩa của Tết trồng cây; Phát động Tết trồngcây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơquan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.Cũng nhân dịp này, để tri ân Đại tướng Võ NguyênGiáp, người đã có nhiều công lao đóng góp cho sựnghiệp phát triển của đất nước, trong khuôn khổChương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”,Tổng cục Môi trường phối hợp với Công ty CP sữa
Xem thêm

74 Đọc thêm

CÂU TR Ả L ỜI HAY NH ẤT

CÂU TR Ả L ỜI HAY NH ẤT

ây3 NGUYÊN T ẮC CẦN NH ỚKHI N ỐI CÂU DÙNG ENOUGH:1)Nguyên t ắc th ứ nh ất:Nếu tr ước tính t ừ ,tr ạng t ừ có :too ,so ,very , quite ,extremely... Tr ước danh t ừ có many ,much ,alot of ,lots of thì ph ải bỏ.+ He is very intelligent .He can do it.-&gt;He is very intelligent enough to do it(sai)-&gt;He is intelligent enough to do it.( đúng)+ He has a lot of money .He can buy a car.-&gt;He has enough a lot of money to buy a car.(sai)-&gt;He has enough money to buy a car.( đúng)2) Nguyên t ắc th ứ hai:Nếu ch ủ t ừ hai câu gi ố
Xem thêm

2 Đọc thêm

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ SẢN PHỤ VÀ THAI NHI Ở NHỮNG BÀ MẸ Rh() ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ 2011 ĐẾN 2013

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ SẢN PHỤ VÀ THAI NHI Ở NHỮNG BÀ MẸ Rh() ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ 2011 ĐẾN 2013

TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét thái độ xửtrí đối với sản phụ và thai nhi các trường hợp Rh() đẻ tại BVPSTW. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: nhóm sản phụ chỉtiêm 1 mũi Anti D sau đẻ trong vòng 72 giờ chiếm nhiều nhất 57,9%; Biến chứng: trong số 61 sản phụ từng có can thiệp sản khoa, có 32,7% sản phụ sinh con có biến chứng vàng da, thiếu máu; Các trẻ vàng da phải chiếu đèn chiếm 18,9%, 5 trẻ phải chuyển viện khác xét thay máu và phẫu thuật. Kết luận: AntiD có vai trò quan trọng trong dự phòng biến chứng cho trẻsơ sinh của các bà mẹ Rh(). Từ khóa: bất đồng nhóm máu Rh, dự phòng Anti D
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC HỢP CHẤT CÓ NGỒN GỐC THỨ CẤP

CÁC HỢP CHẤT CÓ NGỒN GỐC THỨ CẤP

trồng: có đặc tính kháng nấm,kháng sinh vật hại• Bản chất:– glycoside alkaloid– aglucon là solanidine (mộtalkaloid).Solanin• 1820, Solanine được chiết xuấtlần đầu tiên từ quả Berries(Solanum nigrum)• Có nhiều trong củ khoai tây (đặcbiệt là phần vỏ xanh, mầm hoặccủ non)• Hàm lượng 2-15mg/100g (bqđiều kiện sáng-100mg/100g)Solanine• Khi vào cơ thể, glucosid này thủy phân tạo thànhalkaloid, đây là chất cực độc.• Cơ chế gây độc: Solanidine ức chếacetylpolyestease, là enzyme xúc tác cho hoạtđộng thần kinh→ làm tê liệt hoạt động thần kinhSolanine• Biểu hiện ngộ độc: nôn, tiêu chảy, đau đầu,choáng, sốt, bất tỉnh….
Xem thêm

64 Đọc thêm

Khái quát công nghệ đúc

Khái quát công nghệ đúc

Nội dung tài liệu: Đúc( Casting Molding ) I. Đúc áp lực ( casting ) 1. Khái quát về phương pháp đúc 2. Định nghĩa và lịch sử của phương pháp đúc. 2.1 Khái quát về công đoạn sử dụng phương pháp đúc, máy đúc 2.2 Đặc trưng của vật đúc 3. Hợ p kim Nhôm sử dụ ng trong phương pháp đúc 3.1 Phân loại và thành phầ n hóa học của Hợp kim nhôm sử dụng trong phương pháp đúc 3.2 Các tính chất và các đặc trưng của hợp kim sử dụng trong phương pháp đúc II. Đúc ( molding ) 1. Khái lượ c về gia công đúc 1.1 Nguyên lý gia công đúc 1.2 Các phưng pháp đúc 2. Khuôn đúc 2.1 Thiết kế sản phẩm và khuôn đúc 3. Chất lư ợng của vật đúc 3.1 Độ chính xác kích thước của sản phẩm đúc 3.2 Tính chất cơ học của sản phẩm đúc 3.3 Xử lý gia nhiệt và hút ẩm cho sản phẩm đúc 3.4 Phế phẩm đúc
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGHIÊN CỨU SỰ CHÚ Ý TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGHIÊN CỨU SỰ CHÚ Ý TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

* Nghiên cứu của Katherine MacLean và các đồng sự của Đại học Californiavề Thiền, đã đưa đến kết luận: thiền giúp tăng khả năng tập trung của não bộ, tránhđược những nguy cơ mệt mỏi liên tục.Một nghiên cứu tương tự khác tại Đại học North Carolina cho thấy, sinh viênsẽ cải thiện tốt kỹ năng nhận biết của họ sau khi ngồi thiền 4 ngày, mỗi ngày 20phút. Thử nghiệm ở trên máy tính cho thấy, sinh viên ngồi thiền thì tập trung hơn 10lần so với những người khác, nó cũng giúp cải thiện khả năng thông tin có ý nghĩa,xử lý vấn đề đúng thời gian hơn.Trong hoạt động nhận thức, có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đếntrạng thái chú ý như là một trong những biểu hiện trong tính tích cực hoạt động nóichung và tính tích cực học tập nói riêng.* Nghiên cứu của nhà tâm lý học Đức S.Fanz về những biểu hiện thái độhọc tập tích cực (10 biểu hiện) đã được công nhận và sử dụng rộng rãi đó là: 1/trên lớp chú ý nghe giảng; 2/ học bài và làm bài đầy đủ;… Điều này cho thấy chúý “làm nền” cho các hoạt động tâm lý khác như cảm giác, tri giác, trí nhớ vàtưởng tượng, tư duy.* Tổng hợp kết quả nhiên cứu và kinh nghiệm thực tế của mình, giáo sư MaiKiến – Chủ nhiệm uỷ ban phổ cập khoa học của hội tâm lý Trung Quốc cho biết,“trong trường hợp cải thiện cùng lúc yếu tố bên trong &amp; bên ngòai có thể gia tăngsức tập trung”. Đồng thời ông đưa ra lời khuyên chi tiết cho việc nâng cao khả năngtập trung trong những trường hợp cụ thể, như bị quấy rầy lúc tự học; ngủ gật trênlớp; ứng phó với tình huống thức đêm học bài, ôn thi; học tập lơ đãng; khó tập trungtrước khi thi;…* Nghiên cứu của Research International trên mẫu 3048 đối tượng từ 15 đến22 tuổi ở 8 nước châu Á: Thái Lan, Phillipines, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam,Malaysia, Hong Kong, Indonesia và khảo sát về 5 hoạt động chủ chốt trong cuộcsống của họ: học tập, thể thao, các hoạt động giải trí, hoạt động xã hội và gia đình,và mức độ ảnh hưởng của khả năng tập trung đến sự phát triển của họ.
Xem thêm

143 Đọc thêm

Bài giảng tin học trong quản lý xây dựng chương 7 ths đỗ thị xuân lan

Bài giảng tin học trong quản lý xây dựng chương 7 ths đỗ thị xuân lan

Chương 7 Mô hình mạng lưới đ ờư ng • Bài toán tìm Bài toán tìm đường đi ngắn nhất Phương pháp thế vị • Bài toán đường y dâ loa • Bài toán tìm luồng cực đại Bài toán tìm đường đi ng ắn n h ất • Ví d ụ 7.1. M ỗi n gy gy y à y côn g t y xâ y d ự n g Vĩnh Th ạnh c ần ph ải v ận chuy ển v ữa bê tông t ừ nhà máy s ản xu ất bê tông tươi C ử u Long đế n các công tr các công trường xây d ựng n ằm r ải rác trong thành ph ố. Hãy tìm đườ n g đi n g ắn nh ất t ừ nhà má y s ản xu ất (nút 1) đến công trường xây d ựng cao ốc v ăn phòng Vĩnh C ửu (nút 6). S ơ đồ m ạng lưới đường giao thông nh ng giao thông nh ư trong hình 7.1 v ới chi ều dài các tuy ến đường có đơn vị 100m.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề