TÀI LIỆU VỀ LAN NETWORK

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tài liệu về LAN NETWORK":

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC PP NỘP

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC PP NỘP

Đề tài về lao động nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay mới chỉ có nhiều tài liệu về việc Việt Nam xuất khẩu lao động mà không có nhiều tài liệu về vấn đề lao động nước ngoài tại Việt Nam, slide cung cấp số liệu mới nhất về lao động nước ngoài tại việt nam

38 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ PROFIBUS

TÀI LIỆU VỀ PROFIBUS

0123456789 9 !"9#$%9&'(!"9)'*+9,-9&./!90.912+939!49567899:9;59+=9>+?@$A!9!".B!9+2$9*,9-+C98A$9D.9)'*+9+$E!9FA9@$ +9".A9>G.9H5I956;JKL9123456789)M&N!9+$E!9+O$9O$9PI9KQ958Q9&:!"9!49566R9>+$E!9@$ +9S95PT9R55K79>:9+$ .9!495666C96B!9+0!9)FL9123456789+U!9)'*+9)'A9>:9&:!"9+$E!95PT9R587J909+$E!9N&!"9&B!9+?%N5PT9R55K79+:9+-+9 !"9%V!9W$X9+.,C9YG.9%Z&A9)(.9+[A9+-+9+$E!9G.95PT9R55K79>5PT9R587J9+\!"9!'>G.9+-+9,-9&./!9G.9"]!9)O=L9123456789D^93!"90.99_`abc_deb+U!9)'*+9+:.99fbc!"_ghibc`jkl0123456748974 47437443464774 4 54!4974"#$%&'()*45+4,7-74.
Xem thêm

107 Đọc thêm

TÀI LIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×
Xem thêm

51 Đọc thêm

TÀI LIỆU NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lưu tài liệu về máy tính cá nhân:Tệp (file) -> Tải xuống dưới định dạng (Download as) : tại khung này, bạn có thể chọn định dạng fileđể tải xuống.Chọc Docx nếu bạn muốn mở offline bằng Microsoft word (2010 hoặc hơn) , bạn cũng có thể chọncác định dạng khác như PDF hay (.rtf) hay (.odt) v.v..Tài liệu Page 54. Mở tài liệu đã có sẵn:Tệp -> Mở hoặc Ctrl + OFile -> Open hoặc Ctrl + ONgoài những tập tin được bạn soạn sẵn trên Google Docs ra, bạn cũng có thể tải các tài liệu đượcsoạn thông qua Microsoft Word lên Google Docs thông qua tính năng TẢI LÊN tại ô MỞ (open)5.Soạn thảo văn bản:Tương tự Microsoft Word6.Chia sẻ tài liệu:Nhấn vài nút chia sẻ (share) màu xanh tại góc phải, phía trên của Google DocsKhung mời gọi người: nhập địa chỉ Email của người mà bạn muốn chia sẻ với họ nội dung văn bản:9.Thay đổi quyền truy cập tài liệu:
Xem thêm

13 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ ĐỘNG ĐẤT

TÀI LIỆU VỀ ĐỘNG ĐẤT

SO SÁÙNH KENH KẾÁT QUAT QUẢÛ NONỘÄI LI LỰỰC VAC VAØØ CHUYECHUYỂN VỊ ÅN VỊ CU CỦA KẺA KẾT CẤT CẤÁU TRONG TRU TRONG TRƯƯƠỜØNG CONG CÓÙ TTÍÍNH NH ĐĐEẾÁN N TA TRANG 33 TRANG 34 TRANG 35 TRAN[r]

55 Đọc thêm

BỆNH HÔ HẤP TRÊN LỢN 2

BỆNH HÔ HẤP TRÊN LỢN 2

Đây là tài liệu về bệnh hô hấp phức hợp trên lợn ra.Tài liệu được thu thập và tổng kết lại từ nhiều nguồn tài liệu tin cậy và được giảng viên hướng dẫn chỉnh sửa và hoàn thiện lại kiến thức trong môn bệnh truyền nhiễm thú y 1.chúc các bạn tìm được tài liệu như mong muốn

32 Đọc thêm

He than kinh và những vấn đề liên quan đến hệ thần kinh

HE THAN KINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THẦN KINH

Tài liệu về hệ thần kinh và những hình ảnh minh họa dễ hiểu và chính xác nhất. Những vấn đề liên quan đến hệ thần kinh cũng được chúng tôi trình bày rõ ràng trong tài liệu này. Các bạn có thể hiểu sâu hơn về hệ thần kinh bằng cách tải về và nghiên cứu tài liệu này một cách đầy đủ và tiện dụng nhất.

35 Đọc thêm

Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI PIPER L

Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l
Xem thêm

122 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ SONG THAI

TÀI LIỆU VỀ SONG THAI

TRANG 1 TrườngưđạiưhọcưyưkhoaưHuế BộưmônưSản TRANG 2 PHÂN LOẠI: CÚ HAI LOẠI SINH ĐỤI - Sinh đụi hai noón dị hợp tử - Sinh đụi một noónđồng hợp tử1/250 +Nguồn gốc: Cựng một noón +Bỏnh nha[r]

15 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THS. HỒ PHAN MINH ĐỨC

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THS. HỒ PHAN MINH ĐỨC

Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị ThS. Hồ Phan Minh Đức, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án, giáo trình, chuyên đề, đề tài, Tài liệu miễn phí, Thư viện số, Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, ebook, báo cáo thực tập, Slide bài giảng, Tài liệu hay, Tài liệu online, Tài liệu học tập, Tài liệu chia sẽ, Download tài liệu, Tài liệu download
Xem thêm

10 Đọc thêm

IÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TS. NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN

IÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TS. NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN

Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án, giáo trình, chuyên đề, đề tài, Tài liệu miễn phí, Thư viện số, Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, ebook, báo cáo thực tập, Slide bài giảng, Tài liệu hay, Tài liệu online, Tài liệu học tập, Tài liệu chia sẽ, Download tài liệu, Tài liệu download
Xem thêm

10 Đọc thêm

CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN QUỐC GIA

CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN QUỐC GIA

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 2
3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2
4.Nguồn tài liệu tham khảo 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
6.Bố cục của đề tài 3
PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN 4
1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thông tin Quốc gia. 4
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 4
1.1.2. Giới thiệu công ty 4
1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 8
1.2. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng của cơ quan 11
1.2.1. Tổ chức và hoạt động của văn phòng 11
1.2.1.1. Nhiệm vụ của Văn phòng 11
1.2.1.2. Quyền hạn của Văn phòng 13
1.2.1.3. Trách nhiệm của Văn phòng 14
1.2.2. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng Công ty Cổ phần Thông tin Quốc gia 14
1.2.2.1. Chức năng 14
1.2.2.2. Nhiệm vụ: 15
1.2.2.3. Cơ cấu tổ chức 16
1.2.3. Xác định vị trí làm việc và bàn mô tả việc các vị trí trong văn phòng. 17
1.2.3.1. Chánh Văn phòng 17
1.2.3.2. Phó Chánh Văn phòng 18
1.2.3.3. Chuyên viên, nhân viên 19
PHẦN II. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 20
1. Tìm hiểu về công tác lưu trữ của Công ty Cổ phần Thông tin Quốc gia 20
1.1.Công tác thu nhập và bổ sung tài liệu 21
1.1.1. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị 21
1.1.2. Chỉnh lý tài liệu 22
1.1.3. Xác định giá trị tài liệu 22
1.1.4. Hội đồng xác định giá trị tài liệu 23
1.1.5 Hủy tài liệu hết giá trị 23
1.1.5.1 Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị được thực hiện theo quy định của Luật Lưu trữ và theo hướng dẫn của Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước. 23
1.1.5.2 Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu hết giá trị 29
1.1.5.3. Thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị 29
1.1.5.4. Việc hủy tài liệu hết giá trị phải bảo đảm hủy hết thông tin trong tài liệu và phải được lập thành biên bản. 29
1.1.5.5. Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị gồm có: 29
1.1.5.6. Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị phải được bảo quản tại Lưu trữ Công ty ít nhất 20 năm, kể từ ngày hủy tài liệu. 30
1.1.6. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử 30
1.2.Thống kê, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ 30
1.2.1. Thống kê lưu trữ 30
1.2.2. Bảo quản tài liệu lưu trữ 30
1.2.3. Đối tượng, thủ tục khai thác tài liệu lưu trữ 31
1.2.4. Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 31
1.2.5 . Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 31
1.2.6. Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ 32
2. Ban hành văn bản của cơ quan 32
3. Lập hồ sơ hiện hành của Văn phòng Công ty 33
4. Tìm hiểu về công tác tổ chức và sử dụng trang thiết bị văn phòng trong cơ quan 34
Phần III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 36
3.1. Nhận xét đánh giá chung về ưu điểm, nhược điểm trong công tác văn phòng cơ quan 36
3.3.1. Ưu điểm. 36
3.3.1.1. Về con người làm văn phòng 36
3.3.1.2. Về cơ sở vật chất trang thiết bị văn phòng 36
3.3.1.3. Về các nghiệp vụ hành chính văn phòng 37
3.3.2.Hạn chế 37
3.3.2.1. Về con người làm văn phòng 37
3.3.2.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng 38
3.3.2.3. Các nghiệp vụ hành chính văn phòng 38
3.2. Đề xuất, kiến nghị 39
3.2.1. Về con người làm công tác văn phòng 39
3.2.2. Về trang thiết bị, cơ sở vật chất 40
3.2.3. Đối với các nghiệp vụ hành chính văn phòng 41
Xem thêm

45 Đọc thêm

GIAO TRINH QUAN LY NHA NUOC VE TAI CHINH CONG

GIAO TRINH QUAN LY NHA NUOC VE TAI CHINH CONG

Giáo trình Quản lý Nhà nước về Tài chính Công, Tài liệu trực tuyến, shase tài liệu, Tài liệu shase, Tài liệu seo, Tài liệu tham khảo, Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học, Kiếm tài liệu, Kho tài liệu, Trang tài liệu, Website tài liệu, Blog tài liệu, Ebooks tài liệu, Sách tài liệu, Sách tham khảo, sách học tập, Luận văn miễn phí, Đồ án miễn phí, Download miễn phí, Download tài liệu miễn phí, Thư viện trực tuyến, Thư viện luận văn, Thư viện giáo án, Thư Viện bài giảng, Thư viện chia sẽ, Thư viện miễn phí, Thư viện download
Xem thêm

10 Đọc thêm

simons task 1 samples

SIMONS TASK 1 SAMPLES

Đây là tài liệu quí về các bài IELTS writing task 1 của thầy Simon. QUA các bài của thầy viết sẽ giúp cho chúng ta định hình được cách viết về 1 biểu đồ tròn, cột, đường.Đây là tài liệu quí về các bài IELTS writing task 1 của thầy Simon. QUA các bài của thầy viết sẽ giúp cho chúng ta định hình được cách viết về 1 biểu đồ tròn, cột, đường.Đây là tài liệu quí về các bài IELTS writing task 1 của thầy Simon. QUA các bài của thầy viết sẽ giúp cho chúng ta định hình được cách viết về 1 biểu đồ tròn, cột, đường.Đây là tài liệu quí về các bài IELTS writing task 1 của thầy Simon. QUA các bài của thầy viết sẽ giúp cho chúng ta định hình được cách viết về 1 biểu đồ tròn, cột, đường.
Xem thêm

77 Đọc thêm

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
Xem thêm

64 Đọc thêm

ÔN THI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TÀI LIỆU ÔN THI MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHẦN TÌM HIỂU VỀ DEADLOCK

ÔN THI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TÀI LIỆU ÔN THI MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHẦN TÌM HIỂU VỀ DEADLOCK

Ôn thi Viên Chức Ngành Y tế Tài liệu ôn thi môn Công nghệ thông tin Phần Tìm hiểu về Deadlock
Ôn thi Viên Chức Ngành Y tế Tài liệu ôn thi môn Công nghệ thông tin Phần Tìm hiểu về Deadlock
Ôn thi Viên Chức Ngành Y tế Tài liệu ôn thi môn Công nghệ thông tin Phần Tìm hiểu về Deadlock

37 Đọc thêm

KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên cốt cán trong xây dựng Chương trình giáo dục
1. Nêu mục đích của tài liệu
2. Nêu cấu trúc của tài liệu
3. Nêu cấu trúc của một bài học thể hiện trong tài liệu?
4. Làm thế nào để tổ chức thực hiện tốt một hoạt động?
5. Vai trò của “ thông tin nguồn trong tài liệu”
6. Vai trò của cá nhân trong nhóm để thực hiện hoạt động?
7. Thàycô có ý tưởng gì để lớp tập huấn đạt được kết quả tốtnhất?
Hoạt động mở đầu
Tìm hiểu tài liệu học tập
Bài 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

CÁC HOẠT ĐỘNG


HoẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu thống nhất về CTGD và phát triển CTGD
Hoạt động 2 Tìm hiểu các cách phân loại và các loại CT
Hoạt động 3 Tìm hiểu về phát triển CtGD nhà trường
Hoạt động 4 Tìm hiểu về văn bản CTGDNT và hình dung phác thảo CTGDNT


MỤC TIÊU
Học viên hiểu và trình bày được:
Khái niệm về CTGD, các thành tố của chương trình.
Quan niệm về phát triển chương trình
NHIỆM VỤ
Làm việc cá nhân:
đọc kĩ các nội dung được trình bày trong tài liệu
Tìm hiểu các khái niệm: CTGD, các thành tố cơ bản của CTGD, phát triển chương trình.
Làm việc nhóm: trao đổi, thống nhất về các nội dung theo yêu cầu sau:
Thầycô quan niệm thế nào về CTGD? Hãy chỉ ra và phân tích các thành tố của chương trình dựa vào văn bản Chương trình GDPTcủa Việt Nam hiện hành.
Thế nào là phát triển chương trình? Phát triển CT nhằm mục đích gì và bao gồm những hoạt động gì?
NỘI DUNG CHI TIẾT
Xem thêm

13 Đọc thêm

Ghost Windows Ghost Windows

GHOST WINDOWS GHOST WINDOWS

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách ghost windows từ ổ cứng, không cần đĩa và cách ghost windows 7 bằng norton ghost. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách ghost windows từ ổ cứng, không cần đĩa và cách ghost windows 7 bằng norton ghost. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

7 Đọc thêm

Vietnamese glucosaminechond

VIETNAMESE GLUCOSAMINECHOND

Tài liệu này là những thông tin hướng dẫn về glucosamine và chondroitin cho người bị viêm khớp. Tài liệu này bao gồm những thông tin về công dụng của những chất bổ dưỡng này và khả năng xảy ra phản ứng

2 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO NGUYENSASHOP COM

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG KINH DOANH QUẦN ÁO NGUYENSASHOP COM

diện, test lỗi và hoàn tất, đánh giá của3chạy thử phần người sử dụng.mềm.9.12.2013→22.12.201 − Đánh giá , bổ Hoàn thành và côngsung và bảo trì bố sản phẩm.3phần mềm.5. Phương pháp nghiên cứu:23.9.2013→20.10.20133−-Nghiên cứu tài liệu :tài liệu nghiên cứu về power design, mind map…- Quan sát thực tế : theo quan sát thì phần mềm đồi hỏi về những yêucầu về tính chính xác, dễ nhìn, hoạt động nhanh có thể lưu trữ thông tincủa nhân viên, khách hang cũng như lưu trữ đương thông tin của mặt hangcũng như giá thành của sản phẩm- Phỏng vấn : lấy ý kiến của những người tiếp xuc trực tiếp với côngviệc đó như là nhân viên, quản lí, khách hàng- Khảo sát bằng phiếu hỏi : thu thâp thông tin của mọi người không cầnđòi hỏi về hiểu biết lĩnh vưc công nghệ thông tin mà chỉ lấy thông tin khảosát về những tiếp suc trng cuộc sông khi mà trao đôiỉ mua bán quần
Xem thêm

24 Đọc thêm