TÀI LIỆU VỀ VI NẤM (MICROFUNGI)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "tài liệu về Vi nấm (Microfungi)":

Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI PIPER L

Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l Tổng quan tài liệu về thành phần hoá học của các loài thuộc chi piper l
Xem thêm

122 Đọc thêm

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
Xem thêm

64 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUẨN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU CHUẨN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tài Liệu Học Cơ Bản Về Trí Tuệ Nhân Tạo
Các Bài Hướng Dẫn Nâng Cao
Các Bài Giảng Chi Tiết
Tài Liệu Học Cơ Bản Về Trí Tuệ Nhân Tạo
Các Bài Hướng Dẫn Nâng Cao
Các Bài Giảng Chi Tiết
Tài Liệu Học Cơ Bản Về Trí Tuệ Nhân Tạo
Các Bài Hướng Dẫn Nâng Cao
Các Bài Giảng Chi Tiết

524 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ PROFIBUS

TÀI LIỆU VỀ PROFIBUS

0123456789 9 !"9#$%9&'(!"9)'*+9,-9&./!90.912+939!49567899:9;59+=9>+?@$A!9!".B!9+2$9*,9-+C98A$9D.9)'*+9+$E!9FA9@$ +9".A9>G.9H5I956;JKL9123456789)M&N!9+$E!9+O$9O$9PI9KQ958Q9&:!"9!49566R9>+$E!9@$ +9S95PT9R55K79>:9+$ .9!495666C96B!9+0!9)FL9123456789+U!9)'*+9)'A9>:9&:!"9+$E!95PT9R587J909+$E!9N&!"9&B!9+?%N5PT9R55K79+:9+-+9 !"9%V!9W$X9+.,C9YG.9%Z&A9)(.9+[A9+-+9+$E!9G.95PT9R55K79>5PT9R587J9+\!"9!'>G.9+-+9,-9&./!9G.9"]!9)O=L9123456789D^93!"90.99_`abc_deb+U!9)'*+9+:.99fbc!"_ghibc`jkl0123456748974 47437443464774 4 54!4974"#$%&'()*45+4,7-74.
Xem thêm

107 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ SONG THAI

TÀI LIỆU VỀ SONG THAI

TRANG 1 TrườngưđạiưhọcưyưkhoaưHuế BộưmônưSản TRANG 2 PHÂN LOẠI: CÚ HAI LOẠI SINH ĐỤI - Sinh đụi hai noón dị hợp tử - Sinh đụi một noónđồng hợp tử1/250 +Nguồn gốc: Cựng một noón +Bỏnh nha[r]

15 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ ĐỘNG ĐẤT

TÀI LIỆU VỀ ĐỘNG ĐẤT

SO SÁÙNH KENH KẾÁT QUAT QUẢÛ NONỘÄI LI LỰỰC VAC VAØØ CHUYECHUYỂN VỊ ÅN VỊ CU CỦA KẺA KẾT CẤT CẤÁU TRONG TRU TRONG TRƯƯƠỜØNG CONG CÓÙ TTÍÍNH NH ĐĐEẾÁN N TA TRANG 33 TRANG 34 TRANG 35 TRAN[r]

55 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO SẮC TỐ ĐỎ VÀ MONACOLIN K CỦA VI NẤM MONASCUS PURPUREUS

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO SẮC TỐ ĐỎ VÀ MONACOLIN K CỦA VI NẤM MONASCUS PURPUREUS

Monacolin K trong sản phẩm sau lên men.Nghiên cứu gồm các nội dung sau đây:Xác định một số đặc điểm phát triển của M. purpureus N.212 trên môi trường PGA.Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến lượng sắc tố và hàm lượng Monacolin K tạothành của chủng M. purpureus N.212 trên môi trường gạo Tài nguyên.Xác định phương pháp khử citrinin trong sản phẩm gạo men đỏ tạo thành.Xác định hoạt tính một số enzyme của chế phẩm gạo men đỏ.Đánh giá chất lượng sản phẩm về mặt sinh học và hóa lý.8CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Khái quát về nấm MONASCUS1.1.1. Lịch sử sử dụng gạo men đỏGạo men đỏ là loại dược thảo và thực phẩm truyền thống Trung Quốc, được lên mentừ gạo hấp với nấm Monascus, chế phẩm này được sử dụng cách đây hàng ngàn năm [9],[40]. Hiện nay trên thế giới, Monascus có nhiều tên gọi khác nhau như Red Yeast, Red yeastrice, Red Mould Rice, Red Mould (USA), Beni-Koji, Red-Koji, Ang-Khak (Nhật Bản),Hung-Chu, Hong Qu, Angkak, Zhitai (Trung Quốc), Rotschimmelreis (Châu Âu)… Cáchđây 600 năm, Lý Thời Trân nhà y dược cổ đại Trung Hoa đã giới thiệu gạo men đỏ trongBổn Thảo Cương Mục và trong các quyển sách khác của mình. Trong những tài liệu này,ông đã mô tả khá đầy đủ, chính xác về giá trị dược lý và chức năng của gạo men đỏ [40].Năm 1884, Van Tieghem đã phân lập Monascus đầu tiên từ khoai tây và từ bánh hạtlanh và xác định là Monascus rubber. Năm 1895, Went cũng phân lập được Monascuspurpureus từ gạo bị mốc đỏ lấy tại các chợ ở Java, Indonesia. Sau đó hàng loạt các chủngMonascus đã được phát hiện ở nhiều nước trên thế giới [3].Năm 1976, Giáo sư Akira Endo (Nhật Bản) đã tìm thấy Monacolin K từ các sảnphẩm trao đổi chất của chủng Monascus purpureus Went. Hoạt chất này có thể làm giảmcholesterol trong máu, phát hiện này đã gây sự chú ý trên toàn thế giới. Công trình của Giáo
Xem thêm

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu trí tuệ nhân tạo×tài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạo×tài liệu môn cơ sở trí tuệ nhân tạo×tài liệu về trí tuệ nhân tạo×bài giảng trí tuệ nhân tạo×tài liệu cơ sở trí tuệ nhân tạo×
Xem thêm

51 Đọc thêm

Mạng máy tính mô hình OSI

MẠNG MÁY TÍNH MÔ HÌNH OSI

tài liệu mạng máy tính về mô hình OSI là tài liệu tham khảo về cấu trúc mô hình này, chức năng, hoạt động... các mô hình khác sẽ được cập nhật trong tài liệu khác của chúng tôi. mong tài liệu sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về mô hình OSI. chúc các bạn học tập tốt

31 Đọc thêm

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau: Mẫu máu

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau: Mẫu máu

Tài liệu trình bày kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau như chỉ định lấy máu, thời điểm cấy máu, môi trường cấy máu, các vi khuẩn hay vi nấm thường là tác nhân nhiễm trùng đường huyết hay nhiễm nấm huyết...

Đọc thêm

KHẢO SÁT CÁC CHỦNG VI NẤM PHÂN LẬP TỪ MÁU BỆNH NHÂN SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH

KHẢO SÁT CÁC CHỦNG VI NẤM PHÂN LẬP TỪ MÁU BỆNH NHÂN SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH

nhưng đều có vòng trắng viền quanh.Có khoảng 100 loài Aspergillus, đa số sống hoại sinh trong không khí. Nhiềuloài có thể xâm nhập da, tai, mắt của người. Bệnh nội tạng thường do Aspergillusfumigatus trong phổi của người [8],[9].Hình 1.3. Hình thể của nấm Aspergillus fumigatus (x40) nuôicấy trong MT Sabouraud ở nhiệt độ phòng. (nguồn từ BV Bệnhnhiệt đới)b. Dịch tễ họcCác thể bệnh do Aspergillus spp xảy ra khắp nơi trên thế giới. Bệnh thườnglàm cho bệnh nhân tử vong. Thể bệnh ít gặp ở người khỏe mạnh mà thường thấy ởngười bị suy nhược như người già, người đã mắc một bệnh nặng, nhất là nhữngngười được điều trị lâu ngày bằng kháng sinh [4].c. Tỷ lệ nhiễm trong cộng đồngTheo Kume H và cộng sự tại Khoa Bệnh học, trường Đại học Y Kitasato,Sagamihara, Kanagawa, Nhật Bản năm 2006 khi nghiên cứu về dịch tễ học của nấmnội tạng ở bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu và loạn sản tủy , tỷ lệ nhiễm Aspegillusspp chiếm 54.2%[35]. Theo Pagano L và cộng sự năm 2006, nghiên cứu SEIFEM2004 về dịch tễ học nhiễm nấm ở bệnh nhân u ác tính huyết học, trong 346 canhiễm nấm mốc Aspergillus spp chiếm 310/346 [46].1.4. Đặc điểm các loại thuốc điều trị bệnh nấm hiện nay [67]1.4.1. Amphotericin B (Fungizone)Là thuốc diệt nấm thuộc nhóm polyenTác dụng:+ làm thành tế bào nấm không dãn ra được+ làm suy yếu chức năng của màng tế bào dẫn đến thoát các thành phần tếbào có trọng lượng phần tử thấp ra khỏi tế bào, kết quả là tế bào nấm sẽ chết.+ làm tăng hiệu quả của 5-fluorocytosin (5-FC) do làm tăng khả năng hấpthụ của 5-FC qua màng tế bào nấm đã bị suy yếu.
Xem thêm

83 Đọc thêm

BAI THUYET MINH TUYEN DIEM MIEN TAY DB SONG CUU LONG

BAI THUYET MINH TUYEN DIEM MIEN TAY DB SONG CUU LONG

Bạn đang tìm kiềm một bộ tài liệu phục vụ cho việc thuyết minh, giới thiệu đến du khách của bạn về tuyến điểm miền Tây? Bạn đang muốn tìm tài liệu giải đáp các thắc mắc của bạn về văn hóa, đời sống và về tuyến điểm cung đường Nam Bộ? Tài liệu này sẽ có thể giúp bạn điều đó.

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

OneNote - OneDrive07 Th ng Ba 20156:18 CHI. Mục tiêu cần đạt:• Biết đăng kí một tài khoản Microsoft để sử dụng các ứng dụng của Microsoft cụ thể làOneNote.• Tạo được một sổ tay dạng cơ bản (bao gồm văn bản, hình ảnh, mẫu bảng, audio, video)bằng OneNote Online.• Biết chia sẻ sổ tay đã tạo cho người khác.• Biết cập nhật thông tin trên một sổ tay đã tạo hoặc một sổ tay được chia sẻ từ ngườikhác.Tài liệu CNTTII. Nội dung:1. Tổng quan về OneNote - OneDrive- OneNote là sổ ghi chép kỹ thuật số giúp ghi nhớ và sắp xếp mọi thứ trongcông việc và cuộc sống cá nhân. OneNote được cài đặt miễn phí trên Windows,Apple hoặc một số thiết bị Android và truy nhập nội dung ở bất kỳ nơi nào. Cóthể dùng online mà không cần cài đặt (bị hạn chế một số chức năng).- OneNote được biết đến như là một công cụ giúp ghi chép cấp tốc bàigiảng hoặc nội dung cuộc họp, tạo nhật ký cá nhân đa phương tiện.- OneDrive là bộ nhớ trực tuyến, miễn phí đi kèm tài khoản Microsoft. Nógiống như một ổ cứng bổ sung có sẵn trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối vớiInternet. Với các tệp đã lưu trên OneDrive ta có thể dùng máy tính bảng hoặcđiện thoại thông minh để xem lại, chỉnh sửa, chia sẽ bất cứ nơi nào có kết nốivới Internet.- Với OneDrive ta có thể chép các tệp đã có trên máy tính cá nhân vàoOneDrive và có thể chia sẻ các tệp này với người khác. Với các thiết bị có máyảnh tích hợp, khi chụp ảnh thì các ảnh này sẽ có thể được lưu tự động một bản
Xem thêm

13 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM CANDIDA (CUTANEOUS CANDIDIASIS)

NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM CANDIDA (CUTANEOUS CANDIDIASIS)

Các chủng vi nấm này ký sinh thường xuyên trên cơ thể, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ làm làm tổn thương da, móng, niêm mạc và đường tiêu hóa hoặc cũng có thể gây bệnh toàn thân.. Bệnh d[r]

2 Đọc thêm