NHOM LENH VE DAC DIEM MO HINH.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nhom lenh ve dac diem mo hinh.doc":

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC DẠNG TRƯNG SÓNG TẠI BIỂN VEN BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC DẠNG TRƯNG SÓNG TẠI BIỂN VEN BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

Tap chi Khoa hoc va Cong nghe biin T9 (2009). S6 4; Tr 25 - 37DAC DIEM PHAN BO CAC DAC TRimC SONG TAI VUNG BIEN VEN BOTiNH BINH THUANLE DINH MAUTom tat: Bdi bdo trinh bdy kit qud tinh todn truang do cao song hihi hieu (Hs) tgi ddiven bien tinh Binh Thudn img voi cdc truang gio miia dien hinh vd cue dgi. Cdc dgc trung gioduac thong ke tic chuoi so lieu gio do dgc tgi trgm ddo Phu Quy (1987-2007). Cdc tham sosong viing khai duac tinh bdng mo hinh - Dolphin. Cdc tham so song viing nuac nong ven baduac tinh bdng mo hinh SWAN. Kit qud nghiin cicu cho thdy ddi ven bo tinh Binh Thudn hitdc dong mgnh ciia song trong cd hai miia gio Dong Bdc vd Tdy Nam vai do cao song trungbinh tgi khu vice ven bd Id Hs ~ 1 - 2 m. Trong thai ky 1987 - 2007, khu vuc nghien cicu co giomgnh cue dgi vai toe do V = 28 m/s, hudng NE, chiing gdy ra song co do cao cue dgi ngoaikhai Id Hs ~ 5 - 7 m; vd gio V = 36 m/s, hudng SW, chiing gdy ra song co do cao cue dgingoai khai Id Hs~ 6 ~ 8 m. Cdc miii ddt nho ra biin, cdc ddo ven ba, phdn bo do sau vimg venba CO vai tro rdt quan trong trong viic phdn bo ndng luang song tgi khu vuc nghien cicu. Kitqud tinh toan cdc trudng song trin phuc vu viic thiit ki, xdy dung cdc thiiy cong trinh cimgnhu cdc hoat dong kinh ti, du lich vd bdo vi moi truang viing ven bd khu vuc nghiin cicu.Bill bdo la tam ldng ghi ffn ciia tdc gid girl tdi PGS. TS. Vo Van Lanh (nguyen VienTnrdng Vien Hdi dwffng hoc). Ngirdi dd ddnh trgn cuoc ddi cong hien cho sir nghiep phdttrim nganh hdi dwffng hoc Viet Nam; cdng nhir trong viec ddo tao, boi dw&ng the he ciicnhd khoa hpc hdi dwffng tre trong do co tdc gid.- Nhirng thugt ngic chinh diing trong bdi: cdc ddc trung song, do cao song hicu hiiu(Hs), gio miia Dong Bdc (NE), gio miia Tdy Nam (SW), ddi ven ba biin, mui ddt.LMODAUTinh toan cac dac trung song tai viing bien ven bd da dugc tien hanh nghien cim tainhieu vien thiiy luc tren The gidi nhu Trung tam Thiiy lire Ha Lan (Delft Hydraulics) vdibg chuang trinh SWAN (Booij and Holthuijsen, 1999); Vien Thiiy luc Dan Mach vdi bgchuang trinh MIKE 21, MIKE 3; Trung tam C6ng nghe ven bd cua quan dpi My vdi bgchuang trinh RCPWAVE (Ebersole, Cialone, and Prater, 1986). Tinh tdan cac dac trung
Xem thêm

14 Đọc thêm

EBOOK NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH PHẦN 2

EBOOK NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH PHẦN 2

Vitamin nhom B.- Thuoc kich thich tang ciidng dan truyen than kinh nhiiNivalin.Nuoi diidng: chu y tang thanh phan dam.Chong loet: dem lot diem ty, trd minh 1 - 2 gid mot lan,lau sach da.Chong nhiem trung dudng tiet nieu: khong dat sondeneu benh nhan dai dam, neu benh nhan bi dai thi cho datsonde 2 -3 ngay rut ra, cho benh nhan tap di tieu tien, dan ltfuniidc tieu kin, vo trung. Neu da nhiem khuan bang quang phairiia bang Rivanol l% o hoac dung dich thuoc tim 4%o.Tap van dong, cham ciiu, xoa bop, dieu tri ly lieu.5. Tien trien va tien lirdngNeu dieu tri sdm, tich ciic, san soc ho ly tot thi benh nhancd the hoi phuc mot phan. Da cd triidng hdp cd di chiing baihoac liet hai chi diidi, roi loan cd vong hoi phuc tot, nhUng110cung co trUdng hdp khong hoi phuc dUdc. NhUng benh nhan tuvong la do suy kiet va boi nhiem.III. VIEM TUY LEO CAP (HOI CHL/NG LANDRY)Viem tuy leo cap (Landry) co dac diem lam sang khdi phatgiong viem tuy ngang cap, nhUng tien trien nhanh chong hangngay hang gid, lan dan tti thap len cao va co the thUdng ton lenhanh nao, gay tti vong nhanh do suy thd, truy tim mach. TienlUdng de dat, ty le tti vong cao.
Xem thêm

98 Đọc thêm

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

giuf lai 12/23 dieu le cua luat Thanh (nhiingdieu le cdn lai cua luat Thanh la nhQngquy dinh ve hdn nhan cua cac dan tdc thieusd': Mdng Co, Hdi...). Trong so nhung dieu lenay cd nhiing dieu da tiidc bd hoan toanquyen t i i do hdn nhan nam nti. Viec hdnnhan deu bat budc phai tuan theo sii sapxep cua dng ba, cha me hoae nhiing ngiidithan.*Tren day la nhiing khao cdu biidc dau vemd'i quan he giiia hai bo luat cua nhaNguyln va nha Thanh (chu yeu diidi gdc dovan ban). Ket qua nay hi vong se la ngudntham khao de cac nha luat hoc, nha sd hocthem mdt gdc nhin ve bd luat "Hodng Vietludt le". 0 nhiing bai viet sau, chiing tdi sedd'i chieu ky liidng hdn bd luat "Hodng Vietluqt le", nhat la phan Le va dat nd trongmd'i ttfdng quan vdi cac bo luat khac cuaTrung Hoa phong kien (nhii luat nhaMinh) de cd the lam rd them mot sd' diemve dac diem va tinh chat cua bd luat"Hoang Viet luqt le".CHU THICH(1). Chung toi da trinh bay van de nay cl mot(5). Xin xem them: fi M i f ¥\ • # A . Fcong trinh nghien cuu khac co ten goi la: "Dai fti ffl ? (Hoang Viet ludt le, Quyen 6, Ho luat,
Xem thêm

11 Đọc thêm

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

- Mo ta trong mgt pham vi giai han- Doi hoi do chinh xac vira du chii khong doi hoi do chinh xac cao nhat- Doi hoi kha nang van dung cua mo hinh da dugc lap trong dieu kien cu the [3-6].Mo binh boa toan hgc dugc thuc hien trong ba giai doan lien quan chat che voi nhau: 1)Xay dung mo hinh toan; 2) Lap chuong trinh bang mgt ngon ngir thuat toan de giai tim gia tricua cac thong so; 3) Xac lap tinh tuong hgp cua mo hinh voi qua trinh thuc. [1,3]Trong cac giai doan tren thi xay dung mo hinh toan la buoc he trgng nhat va tinh vi nhat. Oday doi hoi khong chi kien thirc toan hgc ma con ca su hieu biet sau sac ban chat cua cac hientugng can mo ta. Viec nam vung cac phuang phap cua dieu khien hgc la co so de hieu ro nhiongnguyen tac xay dimg mo hinh toan cua cac qua trinh cong nghe hoa hgc va cong nghe moi truang.Trong qua trinh mo hinh boa nguoi ta bat dau tir nghien ciru thuy dgng hgc, sau d6 nghiencuu dgng hgc cua cac phan ung, toe dp cua cac qua trinh truyen nhiet va chuyen khoi, dgnghgc chuyen pha a cac dieu kien gan voi dieu kien van hanh thiet bi va thanh lap nhirng toan tirham CO so tuong ung. Tiep theo do la hgp the hoa cac toan tir ham co so thanh mgt toan tirham ket qua chung tao nen mo hinh toan cua doi tugng, tiic qua trinh cong nghe.Trong thanh phan md td todn hpc xay dimg tren co so ban chat vat ly cua doi tugng mohinh boa co the chia ra cac nhom phuong trinh sau:1) Cac phuong trinh can bang vat chat va nang lugng dugc viet tren co so cau triic thuydgng cua cac dong. Nh6m phuang trinh nay dac trung cho sir phan bo trong cac dongcua nhiet do, thanh phan va cua ca cac tinh chat lien quan den chiing vi du: khoi lugngrieng, do nhat, nhiet dung...2) Cac phuang trinh cua cac qua trinh co so. Thuoc nhom nay la mo ta cua cac qua trinhtrao doi chat, trao doi nhiet, cac phan ling boa hgc...3) Cac he thiic ly thuyet, ban kinh nghiem va thuc nghiem giiia nhirng thong so khacnhau cua qua trinh, vi du su phu thuoc cua he so chuyen khoi vao toe do dong, su phuthuoc cua nhiet dung vao thanh phan dung dich...145
Xem thêm

11 Đọc thêm

C 19 02 BAI TOAN VE NHOM 1

C 19 02 BAI TOAN VE NHOM 1

Cùng lư ch NaOH dư thu đư 2 đkc.[r]

9 Đọc thêm

THUYET MINH TINH TOAN KET CAU MO HINH TRONG ETABS

THUYET MINH TINH TOAN KET CAU MO HINH TRONG ETABS

THUYET MINH TINH TOAN KET CAU MO HINH TRONG ETABS CÔNG TRÌNH NHÀ 3 TẦNG, ĐÂY LÀ FILE TÍNH TOÁN THỨC TẾ TẠI BÌNH DƯƠNG BAO GỒM: MÔ HÌNH, TÍNH MÓNG ĐƠN, TÍNH THÉP DẦM, TÍNH THÉP CỘTĐƯỢC TÍNH TOÁN THEO TCVN HIỆN HÀNH

91 Đọc thêm

(ĐỀ TÀI NCKH) MO HINH DINH LUONG PHAN TICH CAC YEU TO TAC DONG TOI KIM NGACH XUAT KHAU NHOM HANG THU CONG MY NGHE CUA HA NOI GIAI DOAN 2005 2009

(ĐỀ TÀI NCKH) MO HINH DINH LUONG PHAN TICH CAC YEU TO TAC DONG TOI KIM NGACH XUAT KHAU NHOM HANG THU CONG MY NGHE CUA HA NOI GIAI DOAN 2005 2009

(Đề tài NCKH) mo hinh dinh luong phan tich cac yeu to tac dong toi kim ngach xuat khau nhom hang thu cong my nghe cua ha noi giai doan 2005 2009 (Đề tài NCKH) mo hinh dinh luong phan tich cac yeu to tac dong toi kim ngach xuat khau nhom hang thu cong my nghe cua ha noi giai doan 2005 2009 (Đề tài NCKH) mo hinh dinh luong phan tich cac yeu to tac dong toi kim ngach xuat khau nhom hang thu cong my nghe cua ha noi giai doan 2005 2009 (Đề tài NCKH) mo hinh dinh luong phan tich cac yeu to tac dong toi kim ngach xuat khau nhom hang thu cong my nghe cua ha noi giai doan 2005 2009
Xem thêm

77 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA THỰC QUẢN BARRETT

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA THỰC QUẢN BARRETT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của thực quản Barrett. Nghiên cứu tiến hành trên 83 bệnh nhân có tổn thương nghi ngờ thực quản barrett qua nội soi. Xác định CSR bằng phương pháp nhuộm alcian blue pH 2,5.

Đọc thêm

Trình bày hiểu biết của mình về sự liên kết mô hình nhóm công ty

TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT CỦA MÌNH VỀ SỰ LIÊN KẾT MÔ HÌNH NHÓM CÔNG TY

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để tránh khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, việc hội nhập vào kinh tế toàn cầu đòi hỏi nước ta không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao, phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, mà còn phải phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của các ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn vậy, từng bước hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế có tầm vóc quốc tế, tạo thế và lực để cạnh tranh trên toàn cầu. Việt Nam hiện nay cũng đang thực hiện và đẩy mạnh phát triển các mô hình nhómcôngty mà thực chất đó là mô hình tổ hợp công ty mẹ công ty con hay những tập đoàn kinh tế.
Khái niệm “nhóm công ty” được nói đến trong Điều 146 Luật này. Mô hình nhóm công ty hiện nay rất phổ biến trên thế giới. Sự hợp tác giữa các công ty theo “nhóm” như vậy mang đến những lợi ích vượt trội cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.
Vậy các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình “nhóm công ty” liên kết với nhau ra sao? Trong phạm vi bài luận này, em xin được trình bày những hiểu biết của mình về sự liên kết trong mô hình nhóm công ty thông qua đề“ Trình bày hiểu biết của mình về sự liên kết mô hình nhóm công ty”
Xem thêm

16 Đọc thêm