KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI UBND HUYỆN VÀ TỈNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI UBND HUYỆN VÀ TỈNH":

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại UBND huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại UBND huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Ý nghĩa, đóng góp 2 7. Kết cấu của báo cáo 3 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN HOÀNH BỒ 4 1.1. Khái quát chung về Phòng Nội vụ huyện Hoành Bồ 4 1.1.1 Giới thiệu chung về huyện Hoành Bồ 4 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Hoành Bồ 5 1.1.2.1. Vị trí, chức năng 5 1.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn. 5 1.1.3. Quá trình phát triển của phòng nội vụ huyện Hoành Bồ 7 1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 8 1.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 10 1.1.5.1. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới 10 1.1.5.2 Định hướng tuyển dụng trong thời gian tới: 10 1.1.6. Khái quát các hoạt động về công tác tuyển dụng. 11 1.2. Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 13 1.2.1. Khái niệm tuyển dụng,tuyển mộ 13 1.2.1.1. Tuyển dụng 13 1.2.1.2 tuyển mộ nguồn nhân lực. 13 1.2.2 Các bước của quá trình tuyển dụng. 14 1.2.2.1 Quy trình tuyển mộ. 14 1.2.2.3 Quy trình tuyển chọn. 15 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ở UBND HUYỆN HOÀNH BỒ TỈNH QUẢNG NINH. 17 2.1. Thực trạng tuyển dụng nhân lực ở UBND huyện Hoành Bồ 17 2.1.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực. 17 2.2. Sự biến động về nhân sự ở UBND huyện Hoành Bồ so với thực tế. 17 2.3. Đặc điểm dân số và lao động phòng Nội vụ UBND huyện Hoành Bồ. 20 2.3.1.Tình hình phát triển dân số và phân bố dân cư. 20 2.3.2 Tình hình sử dụng lao động và nhân lực tại huyện. 22 2.3.3. Tình hình nhân lực tại địa bàn huyện. 23 2.4. Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng ở UBND huyện Hoành Bồ. 23 2.4.1. Bộ máy làm công tác tuyển dụng. 23 2.5. Nguyên tắc tuyển dụng. 24 2.5.1 Tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn. 24 2.5.2 Nguyên tắc khách quan, dân chủ và công bằng. 24 2.5.3 Nguyên tắc công khai. 25 2.5.4 Nguyên tắc phù hợp. 25 2.5.5 Nguyên tắc linh hoạt. 25 2.6. Tình hình tuyển dụng ở UBND huyền Hoành Bồ. 25 2.6.1. Quy trình tuyển dụng nhân lực. 26 2.6.2. Đánh giá một số mặt về công tác tuyển dụng nhân sự ở UBND huyện Hoành Bồ 31 Chương 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ở UBND HUYỆN HOÀNH BỒ 35 3.1. Chiến lược và mục tiêu hoạt động nhân sự của UBND huyện từ 2015 đến năm 2019. 35 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự ở UBND huyện Hoành Bồ. 36 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 36 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc. 38 3.2.3. Giải pháp đối với công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 38 3.2.4. Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng lao động. 40 3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự. 41 3.3.1. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực tập. 41 3.3.2. Một số kiến nghị. 41 C. PHẦN KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 2 A. PHẦN MỞ ĐẦU 3 1. Lời nói đầu 3 2. Kế hoạch kiến tập 3 2. Nhật ký kiến tập 8 B. NỘI DUNG BÁO CÁO 11 I. Giới thiệu tổng quan về huyện Thanh ba, HĐND UBND huyện Thanh Ba 11 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Thanh Ba 11 1.1 Điều kiện tự nhiên: 11 1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 11 2. Giới thiệu về HĐND huyện Thanh Ba 12 2.1 Cơ cấu tổ chức 12 2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 12 2.2.1 Chức năng 12 2.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 12 3. Giới thiệu về Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba 13 3.1 Tổ chức bộ máy: 13 3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 14 3.2.1 Chức năng: 14 3.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 14 II. Giới thiệu khái quát về Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba 15 1. Vị trí, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND – UBND huyện 15 1.1 Vị trí 15 1.2 Cơ cấu tổ chức và biên chế 15 1.2.1 Cơ cấu tổ chức 15 1.2.2 Biên chế 17 1.2.3 Chức năng 17 1.2.4 Nhiệm vụ và quyền hạn 18 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận trong Văn phòng 19 2.1. Lãnh đạo Văn phòng HĐND UBND 19 2.1.1 Chánh Văn phòng 19 2.1.2 Các Phó chánh Văn Phòng. 19 2.2. Các bộ phận 20 2.2.1. Bộ phận Tổng hợp 20 2.2.1.1. Tổ tổng hợp (Gồm 04 đồng chí chuyên viên) 20 2.2.2.2. Tổ văn thư lưu trữ (gồm 01 đồng chí cán bộ) 20 2.2.2.3 Tổ tài vụ. (gồm 01 đồng chí cán bộ) 21 2.2.2.4 Tổ phục vụ, bảo vệ (gồm 07 đồng chí cán bộ) 21 2.2.2.5. Tổ lái xe. (gồm 03 đồng chí cán bộ) 21 3. Các mối quan hệ của Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba 22 3.1 Mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 22 3.2 Mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND – UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy 22 3.3 Mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND UBND huyện với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 22 3.3.1 Với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 22 3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã thị trấn 23 III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba 23 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 23 1.1 Về thực hiện nội quy, quy chế làm việc: 23 1.2 Về hoạt động của các bộ phận. 23 1.2.1 Bộ phận tổng hợp 23 1.2.2 Bộ phận hành chính 24 1.2.2.1 Công tác văn thư, lưu trữ 24 1.2.2.2 Tiếp công dân 24 1.2.2.3 Tài vụ, bảo vệ và phục vụ. 24 2. Kết quả thực hiện 24 2.1 Công tác tham mưu tổng hợp: 24 2.2 Công tác văn thư lưu trữ: 25 2.3 Công tác tài vụ, bảo vệ và phục vụ 26 2.4 Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 27 3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 27 IV. Đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Thanh Ba 28 1. Đề xuất giải pháp 28 2. Kiến nghị 28 C. KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ,công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ,công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6 PHẦN MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đề tài 7 2. Mục tiêu nghiên cứu 8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 8 4. Phạm vi nghiên cứu 8 5. Phương pháp nghiên cứu 8 6. Ý nghĩa đóng góp của đề tài 8 7. Kết cấu đề tài. 9 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUYỆN VĨNH TƯỜNG, UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG, PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĨNH TƯỜNG – TỈNH VĨNH PHÚC 10 1. Khái quát chung về huyện Vĩnh Tường 10 1.1 Vị trí địa lý 11 1.2. Địa hình và thổ nhưỡng 11 1.3. Khí hậu 12 1.4. Thủy văn 12 1.5. Dân số 13 2. Khái quát về UBND huyện Vĩnh Tường 15 2.1. Vị trí , chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Vĩnh Tường. 15 2.1.1. Vị trí, chức năng 15 2.1.2. Nhiệm vụ , quyền hạn 16 2.2. Cơ cấu tổ chức 16 2.3. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của UBND huyện Vĩnh Tường 22 2. Khái quát về phòng Nội vụ Huyện Vĩnh Tường 24 3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng nội vụ huyện Vĩnh Tường 24 3.1.1 Vị trí , chức năng 24 3.1.2. Nhiệm vụ , quyền hạn 24 3.2. Cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường 25 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ , THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƯỜNG – TỈNH VĨNH PHÚC 27 1. Cơ sở lý luận về cán bộ công chức 27 2. Cơ sở pháp lý về cán bộ , công chức 30 2.1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: 30 2.2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: 31 3.1. Số lượng cán bộ , công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường 31 3.1.1. Tổng biên chế được giao 31 3.1.2. Tổng biên chế hiện có ( tính đến hết 31122014) 32 3.2. Chất lượng CBCC xã , thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường . 32 3.2.1. Trình độ học vấn phổ thông 32 3.2.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 33 3.2.3. Trình độ lý luận chính trị 34 3.2.4. Trình độ quản lý nhà nước 34 3.2.5. Trình độ tin học 35 3.2.6. Trình độ ngoại ngữ 36 4. Về cơ cấu 36 4.1. Cơ cấu về độ tuổi 37 4.2. Cơ cấu về dân tộc, giới tính 37 4.2.1. Về giới tính: 37 4.2.2. Về dân tộc: 37 5. Cơ cấu ngạch 38 6. Đánh giá 38 6.1. Kết quả đạt được 38 6.2. Tồn tại và hạn chế 39 7. Nguyên nhân dẫn đến những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã , thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc 40 7.1. Nguyên nhân dẫn đến những kết quả đạt được 40 7.2. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế 41 CHƯƠNG 3 : KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH TƯỜNG – TỈNH VĨNH PHÚC 43 1. Đổi mới , nâng cao chất lượng tuyển chọn , bố trí sử dụng CBCC 43 2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBCC 44 3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại CBCC 45 4. Làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC xã, thị trấn 46 5. Hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với CBCC cấp xã, thị trấn 49 6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CBCC cấp xã, thị trấn. 50 7. Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa tổ chức, văn hóa công sở tạo động lực cho CBCC 52 8. Thực hiện bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ hợp lý 52 PHẦN KẾT LUẬN 55 DANH MỤC THAM KHẢO 58
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THỊ TRẤN GIA KHÁNH, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN NĂM 2020 (TT)

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THỊ TRẤN GIA KHÁNH, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN NĂM 2020 (TT)

- Trên cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn của thị trấn Gia Khánh đề tàiluận văn có đề xuất một số giải pháp sau:- Đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới đường gắn kết với việc pháttriển các dự án lớn theo qui hoạch trong những năm tiếp theo.- Đề xuất quản lý tốt vỉa hè và chỉ giới xây dựng chống lấn chiếm vừatạo đô thị có bộ mặt đẹp vừa đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch đã ban hành.- Đề xuất nhóm giải pháp cải tiến bộ máy quản lý mạng lưới đường thịtrấn Gia Khánh. Trong đó đề xuất bổ sung thêm chức năng cho phòng CôngThương là đơn vị chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý mạng lưới đường củ thịtrấn Gia Khánh. Tăng thêm biên chế cho phòng từ 8 người lên 17 người để đủnhân lực thực thi các nhiệm vụ của phòng- Đề xuất nhóm giải pháp về chính sách, khung pháp lý quản lý mạnglưới đường thị trấn Gia Khánh. Trong đó quan tâm tới công tác huy động sựtham gia của người dân đặc biệt là công tác bảo trì hệ thống đường xá.Với tình hình kinh tế trong nước, thế giới suy giảm như hiện nay và tốcđộ phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Gia Khánh thì cần ưu tiên 2 nhóm giảipháp không cần quá nhiều tiền nhưng lại có hiệu quả tốt đó là:- Nhóm giải pháp cải tiến bộ máy quản lý mạng lưới đường thị trấn GiaKhánh.- Nhóm giải pháp về chính sách, khung pháp lý quản lý mạng lướiđường thị trấn Gia Khánh.942. Kiến nghị- UBND huyện Bình Xuyên và UBND thị trấn Gia Khánh phối hợp vớicác sở: Xây dựng, Giao thông-Vận tải, Kế Hoạch và Đầu tư và các ngành cóliên quan trên cơ sở kế hoạch lộ trình, thứ tự ưu tiên thực hiện xây dựng mạnglưới đường đô thị thị trấn Gia Khánh theo quy hoạch chúng đã được phê
Xem thêm

26 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện thanh oai thực trạng và giải pháp

Báo cáo thực tập: Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện thanh oai thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1, Mục đích nghiên cứu 5 2.2, Nhiệm vụ nghiên cứu 5 3, Phạm vi nghiên cứu 5 4, Phương pháp nghiên cứu 5 5, Ý nghĩa của việc nghiên cứu 6 6, Kết cấu báo cáo 6 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP 7 I, Khái quát chung về UBND huyện Thanh oai 7 1, Lịch sử hình thành và phát triển 7 2, Vị trí, chức năng 8 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 9 4. Về cơ cấu tổ chức nhân sự của UBND huyện Thanh Oai 10 II. Cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ 11 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Nội Vụ 11 2, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 11 3. Tổ chức và biên chế 12 4, Phân công nhiệm vụ của CBCC, chuyện viên và nhân viên phòng Nội vụ 12 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THANH OAI 12 I, Cơ sở lý luận đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước 12 1, Khái niệm 12 2, Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng 12 II, Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND Huyện Thanh Oai 12 1, Thực trạng 12 2, Những hạn chế trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng 12 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THANH OAI 12 I, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại UBND huyện Thanh Oai 12 II, Đề xuất, kiến nghị 12 KẾT LUẬN 12
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác văn phòng phòng nội vụ huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Công tác văn phòng phòng nội vụ huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

LỜI CẢM ƠN 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 1.Lý do chọn đề tài: 1 2.Lịch sử nghiên cứu 1 3.Mục tiêu nghiên cứu 1 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Vấn đề nghiên cứu 2 6. Phương pháp nghiên cứu 2 7. Bố cục đề tài 2 B. PHẦN NỘI DUNG 4 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VÀ UBND HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 4 1. Khái quát chung về UBND huyện Quế Võ 4 1.1 Lịch sử hình thành 4 1.1.1 Vị trí, chức năng 5 1.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn 5 1.1.3 Cơ cấu tổ chức 8 1.2 Khái quát chung về phòng Nội vụ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10 1.2.1 Cơ sở pháp lý 10 1.2.2 Vị trí, chức năng 10 1.2.3 Nhiệm vụ quyền hạn 11 1.2.4 Xây dựng bản mô tả công việc các vị trí trong phòng 15 1.2.5 Phương hướng hoạt động của phòng trong thời gian tới. 16 CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở HUYỆN QUẾ VÕ NÓI CHUNG VÀ PHÒNG NỘI VỤ NÓI RIÊNG 17 2.1 Cơ sở lý luận về công tác quản lý cán bộ, công chức trong huyện quế võ 17 2.1.1 Một số khái niệm 17 2.1.2 Cơ sở pháp lý để để quản lý cán bộ công chức: 18 2.1.3 Hệ thống quản lý cán bộ công chức 18 2.1.4 Nội dung quản lý nhân sự cán bộ công chức 19 2.1.5 Nguyên tắc quản lý nhân sự: cán bộ, công chức 19 2. Thực trạng công tác quản lý nhân sự của phòng và cán bộ, công chức trên địa bhàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 20 2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh. 20 2.2. Thực trạng quản lý nhân sự: cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh 21 2.2.1 Công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức 21 2.2.2 Công tác Sử dụng cán bộ, công chức 22 2.2.3 Công tác tuyển dụng 23 2.2.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 24 2.2.5 Công tác khen thưởng, kỉ luật 25 2.2.6 Công tác giải quyết chế độ, chính sách 26 3. Đánh giá công tác quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Quế Võ 27 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG VÀ CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 30 1. Các giải pháp: 30 1.1. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý 30 1.2 Nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, công chức 30 1.3 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức 31 1.4 Hoàn thiện công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức 31 1.5 Đánh giá năng lực và rà soát lại thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức 31 1.6 Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát 32 4. Đề xuất, kiến nghị 34 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác ĐÁNH GIÁ cán bộ, CÔNG CHỨC tại UBND HUYỆN HOÀNH bồ TỈNH QUẢNG NINH

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác ĐÁNH GIÁ cán bộ, CÔNG CHỨC tại UBND HUYỆN HOÀNH bồ TỈNH QUẢNG NINH

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 B: PHẦN NỘI DUNG 4 CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP. 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN HOÀNH BỒ VÀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HOÀNH BỒ QUẢNG NINH 4 1.Tổng quan về UBND huyện Hoành Bồ. 4 1.1. Vị trí địa lý 4 1.2. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Hoành Bồ 5 1.3. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp của UBND huyện Hoành Bồ 5 2. Giới thiệu về phòng Nội Vụ của UBND huyện Hoành Bồ Đơn vị trực tiếp tham gia thực tập 6 2.1. Vị trí,chức năng 6 2.2. Nhiệm vụ quyền hạn 6 2.3. Cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ 7 2.4. Tổ chức nhân sự phòng Nội vụ 8 2.4. Về tổ chức bộ máy: 10 2.5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp 10 2.6. Về công tác xây dựng chính quyền: 10 CHƯƠNG 2: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HOÀNH BỒ TỈNH QUẢNG NINH” 12 1. Khái niệm Cán bộ công chức và các khái niệm có liên quan 12 1.1. Khái niệm Cán bộ công chức: 12 1.2. Vai trò của cán bộ công chức 13 1.3. Đánh giá cán bộ 14 1.4. Khái niệm tiêu chuẩn cán bộ 14 1.5. Khái niệm năng lực cán bộ 14 2. Thực trạng cán bộ công chức trên địa bàn huyện Hoành Bồ 14 2.1. Về số lượng và cơ cấu 14 2.2. Về chất lượng 16 2.3. Về đạo đức công vụ 18 2.4. Về văn hóa giao tiếp 19 3. Công tác đánh giá cán bộ công chức của phòng Nội Vụ 20 3.1. Căn cứ pháp lý về hoạt động đánh giá cán bộ công chức 20 3.1.1. Quy định của cơ quan cấp trên 20 3.1.2.Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc đánh giá cán bộ công chức 20 3.2. Thực hiện công tác đánh giá của phòng Nội vụ 21 3.2.1. Chủ thể tham gia đánh giá 21 3.2.2. Đối tượng đánh giá 21 3.2.3. Phương pháp đánh giá 22 3.2.4. Nội dung đánh giá 25 3.2.5. Quy trình đánh giá 26 3.2.6. Quản lý sử dụng kết quả đánh giá 32 3.2.7. Kết quả đánh giá cán bộ công chức tại UBND huyện Hoành Bồ. 34 3.2.8. Vai trò của phòng Nội Vụ trong công tác đánh giá cán bộ công chức 36 4. Nhận xét về công tác đánh giá cán bộ công chức của phòng Nội Vụ 36 4.1. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác đánh giá cán bộ công chức 36 4.2. Mặt tích cực 37 4.3. Những hạn chế bất cập 39 4.4. Nguyên nhân 40 5. Những đề xuất nhằm đổi mới và nâng cao công tác đánh giá CBCC trong những năm tới. 41 CHƯƠNG 3. KIẾN NGHỊ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CƠ QUAN THỰC TẬP TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG. 44 1. Đối với ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ 44 2. Đối với phòng Nội vụ 45 2. Đối với nhà trường. 46 C. PHẦN KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
Xem thêm

Đọc thêm

KỸ NĂNG GIAO TIẾP, văn hóa CÔNG sở tại UBND huyện như xuân

KỸ NĂNG GIAO TIẾP, văn hóa CÔNG sở tại UBND huyện như xuân

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 MỞ ĐẦU 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Mục tiêu của đề tài 4 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 4. Nguồn tài liệu tham khảo 4 5. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Bố cục của đề tài 4 PHẦN 1: KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN TỈNH THANH HÓA. 5 1.1. Giới thiệu chung về huyện Thường Xuân 5 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện Thường Xuân. 7 1.2.1. Chức năng 7 1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 8 1.3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Thường Xuân. 12 1.3.1. Ban lãnh đạo. 12 1.3.2. Các Ủy viên UBND huyện: 12 1.3.3. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Thường Xuân: Gồm 13 phòng: 12 1.3.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND huyện Thường Xuân (Phụ lục 01) 13 1.4. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính của văn phòng UBND huyện Thường Xuân 13 1.4.1. Tổ chức và hoạt động của văn phòng 13 1.4.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng UBND huyện Thường Xuân. 13 1.4.1.2. Nhiệm vụ của các vị trí công việc trong văn phòng. 16 1.4.1.3. Cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm: 20 1.4.1.4. Bản mô tả công việc ( Mục lục 03) 22 PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: KỸ NĂNG GIAO TIẾP, VĂN HÓA CÔNG SỞ 23 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ 23 1.1.Khái niệm văn hóa công sở. 23 1.1.1.Khái niệm văn hóa 23 1.1.2. Khái niệm công sở. 24 1.1.3. Khái niệm văn hóa công sở. 24 1.1.4. Khái niệm giao tiếp công sở. 25 1.2 Các yếu tố cấu thành văn hóa công sở. 25 1.3. Đặc trưng, bản chất của văn hóa công sở. 26 1.4. Vai trò của văn hóa công sở. 27 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN 30 2.1. Thực trạng về Văn hóa công sở tại UBND huyện Thường Xuân 30 2.1.1. Ứng xử nơi công sở. 30 2.1.2. Khi giao tiếp điện thoại. 32 2.1.3. Trang phục nơi công sở. 32 2.1.4. Bài trí công sở. 33 2.1.4. Phong cách làm việc. 34 2.2. Nhận định chung về môi trường văn hóa công sở tại UBND huyện Thường Xuân. 35 2.2.1 Ưu điểm. 35 2.2.2. Hạn chế. 37 Chương 3. NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CÔNG SỞ 38 3.1. Ưu điểm 38 3.2. Hạn chế 39 3.3. Giải pháp và đề xuất kiến nghị 40 3.3.1. Xây dựng hệ thống giá trị văn hóa công sở chuẩn thông qua hệ thống các văn bản, cụ thể. 40 3.3.2. Thường xuyên đào tạo và tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ, công chức và nhân dân. 41 3.3.3. Tạo bầu không khí làm việc cởi mở thân thiện, xây dựng tác phong chuyên nghiệp. 42 3.3.4. Phát động phong trào cuộc vận động xây dựng văn hóa công sở. 43 3.3.5. Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế văn hóa công sở. Có các chế tài và hình thức khen thưởng đúng mức đối với việc thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan. 43 3.3.6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân. 44 PHẦN 3: KẾT LUẬN 45 1.1. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác văn phòng của cơ quan. 45 1.1.1. Về công tác văn phòng 45 1.1.2. Về công tác Văn thư – Lưu trữ 47 1.1.3. Về công tác quản trị mạng 49 1.2. Những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm. 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHẦN PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

MỤC LỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2 4. Nguồn tài liệu tham khảo 2 5. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Kết cấu của bài báo cáo 3 PHẦN I: KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4 1.1 : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND HUYỆN SÓC SƠN 6 1.1.1Chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn 6 1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Sóc Sơn 7 1.1.3 Cơ cấu tổ chức 12 1.2.TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA UBND HUYỆN SÓC SƠN 13 1.2.1Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn 13 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng UBND huyện Sóc Sơn 15 1.2.3 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng. 15 1.2.4 Mô tả phân công nhiệm vụ của các vị trí công việc trong văn phòng 16 PHẦN II: CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN 17 2.1. Hệ thống hóa các văn bản quản lí của cơ quan về công tác văn thư, lưu trữ của UBND huyện Sóc Sơn 17 2.2. Mô hình tổ chức văn thư của UBND huyện Sóc Sơn. 17 2.3. Nội dung công tác soạn thảo và ban hành văn bản của UBND huyện Sóc Sơn ( được quy định tại Quy chế văn thư Lưu trữ 2013 của UBND huyện) 18 2.3.1 Soạn thảo văn bản 18 2.3.1.1 Thẩm quyền ban hành văn bản 18 2.3.1.2 Kỹ thuật trình bày thể thức văn bản 19 2.3.2. Duyệt dự thảo văn bản, sửa chữa, bổ sung dự thảo văn bản đã duyệt 23 2.3.3. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành 24 2.3.4. Ký văn bản 24 2.3.5. Bản sao văn bản 24 2.4 Công tác quản lý văn bản tại UBND huyện Sóc Sơn 26 2.4.1.Sơ đồ hóa quy trình quản lý, giải quyết văn bản đến 26 2.4.2 Công tác quản lý văn bản đi 32 2.5. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu. ( được quy định tại điều 12 – quy chế công tác VTLT năm 2013 của UBND huyện Sóc Sơn) 38 2.6. Công tác lập hồ sơ hiện hành tại UBND huyện Sóc Sơn ( được quy định tại quy chế văn thư lưu trữ năm 2013 của UBND huyện Sóc Sơn) 40 2.7. Tình hình công tác lưu trữ của UBND huyện Sóc Sơn. 42 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 43 3.1. Đánh giá chung về công tác văn thư tại UBND huyện Sóc Sơn 43 3.3.1 Ưu điểm 43 3.3.2 Những tồn tại hạn chế 45 3.3.3 Nguyên nhân: 46 3.2 Đề xuất, kiến nghị 47 KẾT LUẬN CHUNG 49 PHỤ LỤC 51
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại UBND huyện Thanh Chương

Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại UBND huyện Thanh Chương

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 3. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Vấn đề nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu. 3 6. Kết cấu của đề tài. 3 B. PHẦN NỘI DUNG 4 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG 4 1.1. Cơ sở lí luận về tuyển dụng. 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Vai trò của tuyển dụng 9 1.1.3. Nguyên tắc tuyển dụng. 10 1.1.4. Các hình thức tuyển dụng. 11 1.1.5. Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực 12 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG. 14 2.1. Khái quát chung về UBND huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ an 14 2.1.1. Cơ cấu tổ chức UBND Huyện Thanh Chương 14 2.1.2. Tổng quan về phòng Nội vụ UBND Huyện Thanh Chương. 14 2.1.2.1.Quá phát trình phát triển của phòng Nội vụ huyện Thanh Chương 14 2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của phòng Nội Vụ. 14 2.1.2.3.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng Nội Vụ Huyện Thanh Chương 19 2.2. Tình hình chung về nhân sự tại UBND huyện Thanh Chương 20 2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Thanh Chương từ năm 2010 đến nay. 24 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Thanh Chương. 26 2.4.1. Các nhân tố bên trong tổ chức. 26 2.4.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức. 27 2.5. Quy trình tuyển dụng. 28 2.5.1. Xác định nhu cầu cầu cần tuyển và yêu cầu đối với vị trí cần tuyển. 29 2.5.2. UBND huyện Thanh Chương đăng ký chức danh cần tuyển tại Sở Nội vụ. 29 2.5.3. Tiến hành đăng thông báo tuyển dụng. 29 2.5.4. Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành sơ tuyển. 29 2.5.5. Hội đồng tuyển dụng tiến hành thi tuyển. 30 2.5.6. Thông báo kết quả thi tuyển, tập sự và bổ nhiệm người đạt yêu cầu vào ngạch công chức. 30 2.6. Đánh giá về công tác tuyển dụng công chức của UBND huyện Thanh Chương. 31 2.6.1.. Đánh giá về công tác tuyển dụng ở UBND huyện Thanh Chương. 31 2.6.2. Những bất cập tồn tại và nguyên nhân. 32 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG. 34 3.1.Giải pháp giúp giải quyết thực trạng tồn tại trong công tác tuyển dụng công chức ở UBND huyện Thanh Chương. 34 3.1.1. Đối với phía cơ quan. 34 3.1.2. Đối với phía Nhà nước 38 3.2. Một số khuyến nghị. 41 C. KẾT LUẬN 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 46
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện thạch an tỉnh cao bằng

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện thạch an tỉnh cao bằng

MỤC LỤC BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa đóng góp của đề tài 4 7. Kết cấu đề tài. 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HUYỆN THẠCH AN, UBND HUYỆN THẠCH AN, PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN THẠCH AN VÀ CÁC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN. 5 I: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của huyện Thạch An. 5 1 Vị trí địa lý 5 2 Điều kiện tự nhiên 5 II: Tổng quan về UBND huyện Thạch An, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ của UBND huyện Thạch An. 5 1. Giới thiệu về UBND huyện Thạch An 5 2. Chức năng của UBND huyện Thạch An 6 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Thạch An 6 4.Cơ cấu tổ chức của UBND Huyện Thạch An 8 III Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Thạch An 9 1. Vị trí và chức năng 9 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 9 CHƯƠNG II : KHÁI QUÁT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN THẠCH AN VÀ CÁC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA UBND HUYỆN THẠCH AN. 12 I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 12 1. Khái niệm Cán bộ, công chức 12 2. Tiêu chuẩn để xác định cán bộ, công chức nhà nước 12 3. Đặc điểm cán bộ, công chức 13 4. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 13 II. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ĐƠN VỊ 14 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá 14 2. Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm 16 3. Chế độ chính sách 17 4. Công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá 17 5. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện. 17 III. VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 20 IV Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Thạch An và một số đánh giá về trình độ đội ngũ cán bộ của UBND huyện Thạch An. 21 2. Trình độ chuyên môn 23 3. Trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị. 24 4. Trình độ ngoại ngữ và tin học của cán bộ, công chức 26 V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN THẠCH AN 26 1. Ưu điểm 26 2. Hạn chế 27 3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 28 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN THẠCH AN 30 I. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Thạch an 30 II. GIẢI PHÁP 30 1. Giải pháp trong tuyển dụng công chức và bổ nhiệm cán bộ 31 2. Giải pháp trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức 33 3. Giải pháp trong các vấn đề về lương, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức 35 4. Giải pháp trong các vấn đề khác 36 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 36 KẾT LUẬN 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CB,CC TẠI HUYỆN LẠC SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CB,CC TẠI HUYỆN LẠC SƠN

BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 3 7. Kết cấu đề tài 3 PHẦN NỘI DUNG 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN LẠC SƠN 4 1.1. Khái quát chung về phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn 4 1.1.1. Vị trí, chức năng 4 1.1.1.1. Địa chỉ phòng 4 1.1.1.2. Cơ cấu hoạt động của phòng Nội vụ 4 1.1.1.3. Sơ đồ cơ cấu hoạt động của phòng Nội Vụ ( theo nguồn của phòng Nội vụ UBND huyện Lạc Sơn ) 5 1.1.1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn 5 1.1.1.5. Nhân lực của phòng. 8 1.1.1.6. Chính sách về nhân lực của phòng Nội vụ 9 1.1.1.7. Văn hóa tổ chức. 10 1.1.2. Khái niệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng 11 1.1.2.1. Khái niệm đào tạo 11 1.1.2.2. Khái niệm bồi dưỡng 11 1.1.2.3. Khái niệm cán bộ, công chức 11 1.2.2. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC 12 1.2.3. Ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC 13 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN LẠC SƠN 14 2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC tại UBND huyện Lạc Sơn 14 2.1.1. Đối với cán bộ, công chức cấp huyện 14 2.1.2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã 14 2.1.3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 15 2.1.3.1.Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức tập trung hoặc bán tập trung 15 2.1.3.2. Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức vừa học vừa làm 15 2.1.3.3. Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức tại chức 15 2.1.3.4. Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức từ xa 15 2.1.3. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 15 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại huyện Lạc Sơn 19 2.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Lạc Sơn. 19 2.2.2. Thực trạngcông tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại phòng Nội Vụ huyện Lạc Sơn trong những năm gần đây. 22 2.2.3. Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại huyện Lạc Sơn 27 2.2.3.1. Ưu điểm 27 2.2.3.2. Hạn chế 28 2.2.4. Nguyên nhân của những hạn chế 28 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CB,CC TẠI HUYỆN LẠC SƠN 30 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi duỡng cán bộ, công chức tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình 30 3.1.1. Mục tiêu 30 Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố. 31 3.1.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn 31 3.1.3. Một số kiến nghị của bản thân nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 32 PHẦN KẾT LUẬN 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại phòng nội vụ UBND huyện bá thước

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại phòng nội vụ UBND huyện bá thước

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC VIẾT TẮT 2 A: PHẦN MỞ ĐẦU 4 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 4 II. Mục tiêu nghiên cứu 4 III. Đối tượng nghiên cứu 5 IV. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 V. Phương pháp nghiên cứu 5 VI. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 5 VII. Kết cấu đề tài 6 PHẦN NỘI DUNG 7 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN BÁ THƯỚC TỈNH THANH HÓA. 7 I. Khái quát về UBND huyện. 7 1.1. Sơ lược về huyện Bá Thước. 7 1.1.1. Khái quát chung 7 1.1.2. Khái quát về phòng Nội Vụ 7 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Bá Thước 10 1.1.4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ UBND huyện Bá Thước. 12 1.1.5. Nhiệm vụ của cán bộ công chức phòng Nội vụ UBND huyện Bá Thước 13 2. Khái quát hoạt động tuyển dụng nhân lực tại phòng nội vụ 14 3.Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 15 4. Khái niệm công tác tuyển dụng. 15 4.1.Tuyển mộ 17 4.2.Tuyển chọn. 18 4.3.Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực 18 4.4. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng. 19 4.5. Nguồn tuyển dụng 20 4.6. Quy trình tuyển dụng. 21 4.7. Chọn người mới cho tổ chức. 22 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN BÁ THƯỚC. 23 2.1.Thực trạng cán bộ công chức tại Phòng Nội Vụ 23 2.1.1. Thực trạng đội ngũ CBCC tại UBND huyện 23 2.1.2. Một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển dụng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước 27 2.2. Tình hình thực hiện công tác tuyển dụng công chức tại Phòng Nội Vụ 27 2.2.1. Tổng quan về quá trình tuyển dụng. 27 2.2.2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại phòng Nội Vụ. 31 3.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực ở nước ta hiện nay. 33 4. Công tác tuyển dụng nhân lực tại Phòng Nội Vụ . 34 4.1. Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại Phòng Nội Vụ 36 4.2. Những bất cập tồn tại cần khắc phục. 37 4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 37 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Ở UBND HUYỆN BÁ THƯỚC. 39 I. Giải pháp giúp giải quyết thực trạng tồn tại trong công tác tuyển dụng công chức ở UBND huyện Bá Thước. 39 1. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước. 39 2. Giải pháp về phía phòng Nội Vụ huyện Bá Thước 41 3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến trực tiếp về quá trình tuyển dụng trong đội ngũ công chức làm việc tại UBND cũng như trong nhân dân. 43 4 Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch hóa nguồn cán bộ, công chức tạo tiền đề cho hoạt động tuyển dụng. 44 II. Một số khuyến nghị. 44 C: PHẦN KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu công tác văn thư tại UBND huyện tiên yên

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu công tác văn thư tại UBND huyện tiên yên

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài. 1 2. Lịch sử nghiên cứu. 2 3. Mục tiêu nghiên cứu. 2 4. Đối tượng nghiên cứu. 2 5. phạm vi nghiên cứu. 2 6. Phương pháp nghiên cứu. 2 7. Cấu trúc của đề tài. 3 CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN TIÊN YÊN – TỈNH QUẢNG NINH 4 1.1. Lí luận chung về công tác văn thư 4 1.1.1. Khái niệm về công tác văn thư 4 1.1.2. Ý nghĩa, vai trò công tác văn thư. 4 1.1.3. Nội dung công tác văn thư 5 1.2. Tổng quan về UBND huyện Tiên Yên. 7 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 7 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Tiên Yên. 7 Tiểu kết: 14 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI UBND HUYỆN TIÊN YÊN – TỈNH QUẢNG NINH 15 2.1 Công tác văn thư tại UBND huyện Tiên Yên 15 2.1.1. Tình hình cán bộ làm công tác văn thư tại UBND huyện Tiên Yên 15 2.1.2. Công tác tổ chức, chỉ đạo công tác văn thư tại UBND huyện 16 2.2. Thực trạng công tác Văn thư tại UBND huyện Tiên Yên 16 2.2.1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản 17 2.2.2. Quản lí văn bản đi. 19 2.2.3. Quản lí và giải quyết văn bản đến 20 2.2.4 Quản lí và sử dụng con dấu 22 2.2.5. Công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu 23 2.3. Đánh giá nhận xét về ưu nhược điểm của công tác văn thư tại UBND huyện Tiên Yên 23 2.3.1. Ưu điểm 23 2.3.2. Nhược điểm 24 Tiểu kết: 24 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Ở UBND HUYỆN TIÊN YÊN 25 3.1. Một số nhận xét, đánh giá thực trạng công tác văn thư huyện 25 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác văn thư huyện 26 3.3. Một số kiến nghị với cơ quan 27 Tiểu kết: 28 KẾT LUẬN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo PPNCKH: Công tác Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Thạch An– Tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp

Báo cáo PPNCKH: Công tác Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Thạch An– Tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN THẠCH AN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 5 1.1. Khái quát chung về UBND huyện Thạch An và phòng Nội vụ huyện Thạch An 5 1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của UBND huyện Thạch An 5 1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND huyện Thạch An 6 1.1.3. Đặc điểm chung của phòng Nội vụ huyện Thạch An 8 1.1.3.1. Thông tin chung 8 1.1.3.2. Cơ cấu tổ chức 8 1.2. Cơ sở lý thuyết về công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC. 9 1.2.1. Khái niệm ĐTBD và các khái niệm liên quan: 9 1.2.1.1. Khái niệm CB, CC: 9 1.2.1.2. Khái niệm về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức: 10 1.2.2. Mục tiêu và vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng 11 1.2.2.1. Mục tiêu của công tác đào tạo bồi dưỡng 11 1.2.2.2. Vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH AN 13 2.1. Tổng quan về công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An giai đoạn 2013 2015 13 2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An 14 2.2.1. Các nhân tố bên trong cơ quan 14 2.2.1.1. Quan điểm của nhà quản lý 14 2.2.1.2. Chiến lược phát triển của UBND huyện Thạch An 15 2.2.1.3. Nguồn nhân lực của UBND huyện Thạch An. 15 2.2.2. Các nhân tố bên ngoài cơ quan 16 2.2.2.1. Hệ thống giáo dục và đào tạo xã hội 16 2.2.2.2. Cơ sở pháp lý của đào tạo tại UBND huyện Thạch An 16 2.3. Thực trạng tổ chức công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An 17 2.3.1. Đánh giá nhu cầu đào tạo 17 2.3.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo 17 2.3.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo 17 2.3.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 18 2.3.2. Chuẩn bị đào tạo 19 2.3.2.1. Xác định chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 19 2.3.2.2. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 20 2.3.2.3. Dự tính chi phí đào tạo 20 2.3.3. Tiến hành đào tạo 21 2.3.4. Đánh giá kết quả đào tạo 21 2.4. Đánh giá chung về công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An 22 2.4.1. Những mặt đã đạt được 22 2.4.2. Những mặt còn hạn chế 23 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC Ở UBND HUYỆN THẠCH AN 25 3.1. Một số giải pháp 25 3.2. Một số khuyến nghị đối với Phòng Nội vụ huyện Thạch An 28 PHẦN KẾT LUẬN 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng công tác văn thư lưu trữ của UBND Huyện Hậu Lộc

Thực trạng công tác văn thư lưu trữ của UBND Huyện Hậu Lộc

MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 4 Chương 1. Giới thiệu vài nét về UBND Huyện Hậu Lộc 4 1.1 Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND Huyện Hậu Lộc. 4 1.1.1. Lịch sử hình thành; 4 1.1.2 Chức năng; 5 1.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn; 6 1.1.4 Cơ cấu tổ chức của UBND Huyện Hậu Lộc 11 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ phận văn thư – lưu trữ của cơ quan, tổ chức. 12 1.2.1 Chức năng của bộ phận văn thư lưu trữ UBND huyện Hậu Lộc 12 1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận văn thư – lưu trữ UBND Huyện Hậu Lộc. 13 1.2.3 Cơ cấu tổ chức của bộ phận văn thư – lưu trữ UBND Huyện Hậu Lộc 14 Chương 2. Thực trạng công tác văn thư lưu trữ của UBND Huyện Hậu Lộc. 16 2.1. Thực trạng quản lý công tác văn thư lưu trữ của UBND Huyện Hậu Lộc 16 2.1.1 Hoạt động quản lý công tác văn thư lưu trữ của UBND Huyện. 16 2.1.2 Công tác chỉ đạo của UBND Huyện đối với công tác văn thưlưu trữ 16 2.2. Hoạt động nghiệp vụ Văn thư lưu trữ của UBND Huyện Hậu Lộc. 18 2.2.1 Thực trạng tổ chức khoa học tài liệu tại UBND huyện Hậu Lộc; 18 2.2.2 Tình hình thực hiện công tác văn thư của UBND Huyện Hậu Lộc 19 2.2.3 Tình hình thực hiện công tác lưu trữ của UBND huyện Hậu Lộc; 20 2.2.4 Tình trạng kho bảo quản lưu trữ tài liệu tại UBND Huyện Hậu Lộc; 23 Chương 3. Nhận xét, đánh giá và đưa ra kiến nghị 24 3.1. Một vài nhận xét, đánh giá về công tác văn thư lưu trữ của UBND huyện Hậu Lộc 24 3.1.1 Ưu điểm; 24 3.1.2. Nhược điểm. 25 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ tại UBND Huyện Hậu Lộc. 25 3.3. Một số kiến nghị 26 3.3.1 Đối với bộ phận văn thưlưu trữ UBND huyện Hậu Lộc 26 3.3.2 Đối với bộ môn văn thư, lưu trữ của khoa, trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội 26 C. KẾT LUẬN 28 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 DANH MỤC VIẾT TẮT 3 DANH MỤC CÁC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC HÌNH 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 1.1. Thời gian và địa điểm thực tập 8 Thời gian thực tập 8 1.2. Báo cáo quá trình thực tập 8 1.3. Mục đích thực tập 9 1.4. Nội dung thực tập 10 1.5. Những kết quả thu được trong và sau quá trình thực tập tại Phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 10 1.5.1. Những công việc đã làm 10 1.5.2. Những kết quả thu được 11 PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO 13 “ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN” 13 1. Lý do chọn đề tài: 13 2. Mục đích nghiên cứu: 14 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 14 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 14 5. Phương pháp nghiên cứu: 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN, PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN 15 1.1. Khái quát về Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 15 1.1.1. Lịch sử hình thành huyện Kỳ Sơn 15 1.1.2. Vị trí, Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Kỳ Sơn 15 1.1.3. Tổ chức bộ máy hành chính của UBND huyện Kỳ Sơn 16 1.2. Khái quát về phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 17 1.2.1. Vị trí, chức năng 17 1.2.2. Nhiệm vụ 18 1.2.3. Quyền hạn 20 1.2.4. Cơ cấu tổ chức của Phòng nội vụ UBND huyện Kỳ Sơn 20 1.2.5. Mối quan hệ công tác giữa phòng Nội vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN. 24 2.1. Một số khái niệm liên quan 24 2.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 24 1.2.2. Khái niệm CBCC 24 2.2. Đặc điểm, vị trí, vai trò của cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số 25 2.2.1. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số 25 2.2.2. Vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số 26 2.3. Tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số tại Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 26 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN 28 3.1. Thực trạng về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở là người dân tộc thiểu số tại Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 28 3.1.1. Về số lượng 28 3.1.2. Cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc 29 3.1.3. Chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã, thị trấn tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 30 3.2. Thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 33 3.2.1. Cơ sở pháp lý 33 3.2.2. Nội dung đào tạo và hệ đào tạo, bồi dưỡng 33 3.2.3. Hình thức và phương thức đào tạo, bồi dưỡng 35 3.2.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng 36 3.2.5. Kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 37 3.3. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số của huyện Kỳ Sơn 38 3.3.1. Những mặt mạnh 38 3.3.2. Hạn chế 39 3.3.3. Nguyên nhân những hạn chế trên 39 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP CƠ SỞ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN 42 4.1. Nhận xét về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số của Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Sơn 42 4.1.1. Ưu điểm 42 4.1.2. Hạn chế 44 4.1.3. Nguyên nhân của thực trạng trên 44 4.2. Một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao công tác đò tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 45 4.2.1. Một số giải pháp 45 4.2.2. Một số kiến nghị, đề xuất 46 PHẦN 3: KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND xã tĩnh bắc, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND xã tĩnh bắc, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

MỤC LỤC DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Lịch sử nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu đề tài. 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 2 5. Phương pháp nghiên cứu. 3 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài. 3 7. Kết cấu đề tài. 3 Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ UBND XÃ TĨNH BẮC, HUYỆN LỘC BÌNH 4 1.1.Khái quát chung về UBND xã Tĩnh Bắc, huyên Lộc Bình. 4 1.1.1 Vài nét về huyện Lộc Bình nói chung và UBND xã Tĩnh Bắc nói riêng. 4 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chung vủa UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. 5 1.1.3 Tóm lược quá trình phát triển của UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. 9 1.1.4 Cơ cấu tổ chức của UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. 9 1.1.5 Phướng hướng hoạy động trong thời gian tới của UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. 11 1.1.6 Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nguồn nhân lực tại UBND xã Tĩnh Bắc. 11 1.2. Cơ sở lý luận về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND xã Tĩnh Bắc 13 1.2.1 Các quan niệm về cán bộ cấp xã. 13 1.2.2 Mục tiêu và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã. 14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 15 1.2.4 Trình tự tiến hành 1 chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 17 1.2.5 Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 19 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TẠI UBND XÃ TĨNH BẮC, HUYỆN LỘC BÌNH. 21 2.1.Khái quát chung vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND xã Tĩnh Bắc. 21 2.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 21 2.1.2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức của UBND xã Tĩnh Bắc. 22 2.1.3. Nội dung việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 23 2.1.4 Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng. 23 2.1.5. Quan điểm của lãnh đạo cơ quan về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng. 24 2.2.Thực trạng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND xã Tĩnh Bắc. 25 2.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ tại UBND xã Tĩnh Bắc. 25 2.2.2 Thực tiễn hoạt động công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. 27 2.2.3. Chỉ tiêu cần đạt được trong thời gian sắp tới. 28 2.2.3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND xã Tĩnh Bắc. 29 2.2.4. Đánh giá chung vềvấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 29 2.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong chất lượng đội ngũ cán bộ tại UBND xã Tĩnh Bắc. 32 2.3.1 Nguyên nhân khách quan. 32 2.3.2 Nguyên nhân chủ quan. 36 Chương 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TẠI UBND XÃ TĨNH BẮC. 38 3.1. Cơ sở để đưa ra những giải pháp, kiến nghị về việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 38 3.1.1. Dựa trên cơ sở, mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn để xây dựng đôi ngũ cán bộ cấp xã. 38 3.1.2. Dựa trên quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức. 39 3.2. Một số giải pháp về việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ. 41 3.2.1 Giải pháp chung. 41 3.2.2. Giải pháp cụ thể. 42 3.3 Một số đề xuất, kiến nghi về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 48 3.3.1. Đối với cá nhân mỗi cán bộ, công chức. 48 3.3.2. Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 48 3.3.2 Đối với cơ quan tổ chức. 49 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập: Công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

Báo cáo kiến tập: Công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Lời cảm ơn A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 4. Phạm vi nghiên cứu. 2 5. Phương pháp nghiên cứu. 2 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài. 3 7. Kết cấu đề tài. 4 B. PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN QUẾ VÕ VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 5 1.1. Tổng quan về UBND huyện Quế Võ 5 1.1.1. Vị trí, chức năng của UBND huyện Quế Võ 5 1.1.2. Nhiệm vụ,quyền hạn của UBND huyện Quế Võ 6 1.1.3. Cơ cấu của UBND huyện Quế Võ 11 1.1.4. Phương hướng hoạt động của UBND huyện Quế Võ 13 1.1.5. Khái quát các hoạt động của công tác Quản trị nhân lực tại UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. 15 1.2. Những cơ sở lý luận cơ bản về công tác phân công lao động 20 1.2.1. Khái niệm và phân loại 20 1.2.2. Nội dung của phân công lao động. 21 1.2.3. Các hình thức phân công lao động. 22 1.2.4. Yêu cầu của phân công lao động. 23 1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân công lao động và tác dụng của phân công lao động. 23 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH 25 2.1. Thực trạng chung về CBCC tại UBND huyện Quế Võ và cơ sở thực tiễn của công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ. 25 2.1.1. Thưc trạng chung về CBCC tại UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. 25 2.1.2. Cơ sở thực tiễn của công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ. 28 2.2. Thực trạng công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ. 30 2.2.1. Văn phòng HĐND UBND huyện 30 2.2.2. Phòng Nội Vụ 31 2.2.3. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo 32 2.2.4. Phòng Tài Chính Kế Hoạch 33 2.2.5. Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 34 2.2.6. Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội 34 2.2.7. Phòng Văn HóaThông Tin 35 2.2.8. Phòng Tài Nguyên Môi Trường 36 2.2.9. Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 37 2.2.10. Phòng Tư Pháp 37 2.2.11. Thanh Tra huyện. 38 2.2.12. Phòng Y Tế 39 2.3. Đánh giá công tác Phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ. 39 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH 44 3.1. Mục tiêu, phương hướng về công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ. 44 3.1.1. Mục tiêu của công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ. 44 3.1.2. Phương hướng của UBND huyện Quế Võ về công tác phân công lao động. 44 3.1.3. Phương hướng của các phòng chuyên môn trong công tác phân công lao động. 45 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. 47 3.3. Các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân công lao động trong các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. 49 C. PHẦN KẾT LUẬN 51 D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 E. PHỤ LỤC 53
Xem thêm

Đọc thêm

TỜ TRÌNH thẩm định cấp kinh phí hoạt động trạm kiểm dịch động vật

TỜ TRÌNH thẩm định cấp kinh phí hoạt động trạm kiểm dịch động vật

Căn cứ Quyết định số: 110QĐUBND, ngày 0652002 của UBND tỉnh về việc thành lập các Trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Căn cứ Quyết định số: 55QĐCT, ngày 21012005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập tổ công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại các Trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn huyện Sơn Dương; Căn cứ Quyết định số: 012008QĐUBND, ngày 0432008 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành quy chế làm việc của các Trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn huyện Sơn Dương.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề