TRINH BAY TINH HINH VN TRUOC KI DANH CHIEM BAC KI LAN 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRINH BAY TINH HINH VN TRUOC KI DANH CHIEM BAC KI LAN 1":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

Ban Tong Giam dOc xac dinh la cen thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay bac cao tai chinh tOng hopkhong co sai sot trong yeu do gian In hoac nhem len.Trach nhitim cua Kiem toan vienTrach nhiem cua chOng toi la dira ray kien ye bac cao tai chinh tong hop dkra ten ket qua dm cuOc kiemWan. Chung toi da tien hanh kierri toan theo cac chuen mcrc kiem Wan Viet Nam. Cac chuen my'c nay yeucau chung toi tuan th0 chuan mkrc va cac quy dinh ye do dim nghe nghiep, lap ke hoach va thkrc hien cuOckiem Wan de dat duvc sy' darn bac hop 19 ye viec lieu bac cao tai chinh tong hop dm Tong Cong ty co consai sot trong yeu hay khOng.Cong viec kiem toan bao gom thkrc hien cac thu tyc nhem thu thap cac bang chung kiem toan ve cac so lieuva thuyet minh ten bac cao tai chinh tong hqp. Cac thu tyc kiem toan duvc Ikra chon dkra tren xet doan cuakiem Wan vien, bao gom danh gia rui ro co sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh do gian Ian hoac nhamIan. Khi thkrc hien danh gia cac rui ro nay, kik) Wan vien da xem xet kiem scat nOi b0 cua Tong C6ng ty lienquan den viec lap va trinh bay bac cao tai chinh tong hop trung thkrc, hqp ly nham thiet ke cac th0 tyc kiemtoan phu hop voi tinh hinh thkrc te, tuy nhien khong nham myc dich du'a ra 9 kien ye hieu qua cua kiem scatn0i130 dm Tong Cong ty. COng viec kiem toan cOng bao g6m danh gia tinh thfch hop cua cac chinh sach ketoan dkrgc ap dyng va tinh hoply cua cac u,6c tinh ke Wan cua Ban TOng Gram dOc cOng nhu' dant, gia viectrinh bay tong the bao cao tai chinh tong hop.Chung toi tin twang rang cac bang chirng kiem toan ma chung toi da thu thap duvc la day du va thfch hoplam co' s& cho 9 kien kiem toan cua chOng toi.kien kiem toanTheo Y kien cua diking toi, bac, cao tai chinh tong hop da phan anh trung thkrc Nib hop 19, tren cac khia canhtrong yeu tinh hinh tai chinh tong hop cua TOng COng ty Pisico Binh Dinh - Cong ty CO phan tai ngay 31thang 12 nam 2014, cOng nhu' ket qua host dOng kinh doanh tOng hop va tinh hinhchuyen tien to tOnghop cho nam tai chinh bat dau tir'ngay 27 thang 01 nam 2014 va ket thkic ngay 31 thang 12 nam 2014, phi,hgp vol chuen mkrc Ice toan, the dO ke Wan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh chap 19 co lien quanden viec lap va trinh bay bac cao tai chinh.H KIEM TOAN FAC
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

n6u chlrng khoan chua dugc niem y6t tren thi truang chung khoan thl gia tri thi truemg dugc xac dinh theagia giao dich binh quan tren thi truemg giao dich cua cac cong ty d~i chung chua niem y5t (UPCom) t~i ngayl~p dV phong ho~c gia trung binh tren ca sa gia giao dich dugc cung cdp t5i thi~u bai ba cong ty chung khoant~i thai di~m l~p dv phong. Truong hgp khong th~ xac dinh dugc gia thi truang cua chung khoan thi Cong tykhong trich l~p dV phong giam gia chUng khoan. Dbi vai chung khoan niem y6t bi huy giao dich, ngirng giaodich k~ tu ngay giao dich thlf sau Ira di thi gia tri thi truang la gia tri s6 sach t~i ngay I~p bang can dbi k€ toang~n nhfit.Dbi vai cac khoan d~u tu dai h~n VaGt6 chuc kinh t€: muc trich l~p dv phong dUQ'cxac dinh dva VaGbao caotai chinh t~i thai di~m trich I~p dV phong cua t6 chuc kinh t€.2.9 . Chi phi l1i yayChi phi di vay dUQ'cghi nh~n VaGchi phi san xufit, kinh doanh trong n11mkhi pilat sinh, tfir chi phi di vay lienquan trl,l'cti€p d€n vi~c d~u tu xay dvng ho~c san xufit tai san da dang dUQ'ctinh VaGgia tri cua tai san do (dugcv5n hoChi phi di vay lien quan tfl,l'Cti€p d5n vi~c d~u tu xay d\rng ho~c san xLlihtai san da dang clln co thai gian du dai(tren 12 thang) d~ co th~ dua VaGsir dyng thea m\)c dich dinh truac ho~c ban thl dugc tinh VflOgia tf! cua tai sando (dugc v5n hoa), bao g6m cac khoan lai ti~n vay, phan b6 cac khoan chi€t khfiu ho~c ph\) trQi khi phat hanhtrai phi€u, cac khoan chi phI ph\) phat sinh lien quan tai qua trinh lam thu t\IC vay.2.10 . Chi phitra tm6'cCac chi phi tra tmoc chi lien quan d5n chi phi san xuftt kinh doanh cua mOt n11mtai chinh ho~c mOt chu ky kinhdoanh dugc ghi nh~n la chi phi tra truoc ng~n h~n va dugc tinh VaGchi phi san xufit kinh doanh trong nam taichinh.Cac chi phi da phfit sinh trong n11mtai chinh nhung lien quan d6n k5t qua hO!;ltdQng san xufit kinh doanh cuanhi~u nien dQ k€ toan duQ'CIwch loan VaGchi phi tra tmoc dai h~n d~ phan b6 dfin VaG k5t qua ho~t dQng kinhdoanh trong cac nien dQ k€ toan sau.15
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

D~c di~m hoat dqng cua Cdng ty trong nam co anh hllcYogd~n Bao cao titi chinhTrang nam, Dan vi da th\lc hi~n vi~c chuy~n nhm;mg bdt de;>ngsan. HOl;ltde;>ngchuy~n nhm;mg nayda lam cho Bao cao k~t qua hOl;ltdong kinh doanh clla Cong ty bi 16 3.902.925.882 VND.6.cAu truc Cong tyCong ty conCong ty chi dAu tu van cong ty con la Cong ty TNHH luang th\lc Kien Nong co tn.I sa chinh tl;lit65, dp Su Nam, thi trAn Hon Ddt, huy~n Hon Ddt, tinh Kien Giang. HOl;ltdong kinh doanh chiIih cllacong ty con nay la kinh doanh luang th\lc, th\lc phAro. Tl;lingay k~t thuc nam tai chinh, tY I~ v6ngop clla Cong ty tl;licong ty can nay la 60%, tY I~ quy8n bi~u quy~t va 1)' l~ lQ"iich tuang duang v&i1)' I~ v6n gop.Cong ty lien doanh, lien kitCong ty chi dAu tu vao Cong ty TNHH thuang ml;li Sai Gon - VTnh Long co tn.I sa chinh tl;li 26dUOng,3/2, phuOng 1, TP. Vinh Lon?, tinh yTnh Long. HOl;ltde;>ng,kinhdoanh chinh cua cong!ylien ket nay la kinh doanh thea M thong chuoi sHlu thi. Tl;lingay ket thUc nam tai chinh, 1)' I~ vongop Clla Cong ty tl;licong ty lien k~t nay la 26,25%, 1)' I~ quy8n bi~u quy~t va 1)' l~ phAn sa hfrutuang duang v&i 1)' I~ v6n gop.Cac DO'nvi trlfc thuvc khong co til' cach phap nhiin h(lch toan ph{l thuvcCac dan vi tf\lC thuoc cua Cong ty d8u hl;lchtoan baa s6.7.Tuyen bB v~ kha nang so sanh thOngtin tren Bao cao titi chinhNhu da trinh bay tl;lithuy~t minh s6 III. I , k~ tir ngay 01 thang 01 nam 2015 Cong ty da ap dVngThong tu s6 200/20 14/TT -BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 clla Be;>Tai chinh huang dfin Ch~ de;>k~ toan doanh nghi~p thay th~ Quy~t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 clla Be;>tmang Be;>Tai chinh va Thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua Be;>Taichinh. Cac quy dinh cua Ch~ de;>k~ toan doanh nghi~p m&i nay khong co anh huang trQng y~u d~n
Xem thêm

49 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

30 thang 12 nam 2003 cua Be)Cong nghi$p.Cong ty duoc thanh I~p tai nuoc CHXHCN Vi$t Nam thee gi~y chung nhan dang kydoanh nghi$p s6 4103002362 dang ky I~n dau nqay 2 thanq 6 nam 2004 do Sa K~hoach va f)au tu TP. H6 Chi Minh cap. Gi~y chunq nhan dang ky doanh nghi$p daduoc diE§uchlnh nhieu I~n va gi~y chung nhan dang ky doanh nghi$p gan nhat s60300584564 ngay 1 thanq 6 narn 2013 do Sa K~ hoach va f)au tu Thanh ph6 H6 ChfMinh cap.Nqay 21 thanq 12 narn 2006, c6 phieu cua Cong ty duoc niem y~t tren thi tnronqchung khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh theo Gi~y phep Niern y~t s6 71/2006/GCNCPCNTTLK do Oy Ban Chung khoan Nha nuoc cap nqay 21 thanq 12 narn 2006.Heat de)ng chfnh cua Cong ty la san xuat, mua ban d6 u6ng (khong hoat de)ng tai khudan CU'tap trung), san xuat kinh doanh nquyen vat lieu, bao bl, thiet bi, cong ngh$nqanh san xuat d6 u6ng, kinh doanh nha, rnoi gicYib~t de)ng san.Tal nqay 31 thanq 12 nam 2013, Cong ty co 378 nhan vien (tai nqay 31 thanq 12 narn2012: 396 nhan vien).2CHuAN Ml)'C vA CHE DO KE ToAN Ap DVNG2.1Coo 56> cua vi~c soan I~p cac bao cao tal chinhCac bao cao tai chfnh da duoc soan I~p theo cac Chuan rnuc K~ toan Vi$t Nam, Chede) K~ toan (Doanh nghi$p) Viet Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~n viec I~pva trlnh bay bao cao tai chfnh Viet Nam. Cac nquyen tac va thong 1$k~ toan SLP dl,mgtai nuoc CHXHCN Viet Nam co th~ khac vcYicac nguyen tac va thong 1$k~ toan tal cacnuoc va cac th~ ch~ khac,Bao cao tai chfnh duoc soan I~p theo nquyen tac gia g6c.Cong ty nhan dU'Q'cCong van s6 16709/BTC-TCDN do Cl,JCTal Chfnh Doanh Nghi$ptrue thuoc Be)Tai Chfnh ban hanh vao nqay 3 thang 12 narn 2013. Theo do, Cong ty
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BAo cAo KIEM ToAN DQC L~PQuy c6 dong, HQi dang Quan tr] va Ban Tang Giam d&cCong ty Ca phAn Luong th\1'cThuc ph§m Vinh LongKinh gll'i:Chung toi dil.kiern toan Baa cao tai chlnh hop nhat kern thea cua Cong ty C6 phdn Luong thuc Thuc pham Vinh Longdircc I~p ngay 10 thang 03 narn 2015, tir trang 06 d~n trang 40, baa gorn: Bang can d5i k~ roan hop nhM tai ngay 31thang 12 narn 2014, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhat, Baa cao luu chuyen ti~n t~ hop nh~t cho narn taichinh k~t thuc cung ngay va Ban Thuy~t minh baa cao tai chinh hop nhat,Trach nhiern cua Ban Tang Giam d&cBan T6ng Giam d5c Cong ty chju trach nhiern v~ viec l~p va trinh bay trung thuc va hop Iy baa cao tai chinh hqp nh~tcua Cong ty thea Chu~n ml,fc k~ tmin, Ch~ dQ k~ tmin doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~nvi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nh~t va chiu trdinh la dn thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay baa cao tai chinh hqp nh~t khong c6 sai s6t tr9ng y~u do gian l~nho~c nhdm I~n.Trach nhi.~m ciia Ki~m to an vienANITrach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki~n v~ baa cao tai chinh hqp nh~t dl,fa tn!n k~t qua cua cUQc ki~m toano Chungtoi dil.ti~n hanh ki~m toan thea cac Chu&n ml,fc ki~m to an Vi~t Nam. Cac chu&n ml,fc nay yeu cdu chung toi tuan thuchu~n ml,fc va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, I~p k~ ho~ch va thl,fChi~n cUQcki~m toan d~ d~t duQ'c Sl,fdam baahqp Iy v~ vi~c li~u bao cao tai chinh hqp nh~t cua Cong ty c6 con sai s6ttr9ng y~u hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao g6m thl,fc hi~n cac thu tI,Ic nh~m thu th~p cac b~ng chung ki~m toan v~ cac s5 li~u va thuy~tminh tren baa cao tai chinh hqp nh~t. Cac thu t\lC ki~m toan duQ'c Il,fach9n dl,fa tren xet doan cua ki~m toan vien, baag6m danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng y~u trong baa cao tai chinh hqp nh~t do gian I~n ho~c nhdm l~n. Khi thl,fc hi~ndanh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dil.xem xet ki~m soat nQi bQ cua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay baocao tai chinh hqp nh~t trung thl,fc, hqp ly nham thi~t k~ cac thu t\lc ki~m toan phu hqp vai tlnh hinh thl,fc t~, tuy nhienkhong nh~m m\lc dich dua ra y ki~n v€ hi~u qua cua ki~m soat nQi bQ cua Cong ty. Cong vi~c ki€m toan cling baa g6m
Xem thêm

41 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN

sa hUll dUQ'c ghi nh~n thea s6 v6n th\Tc g6p cua chu sa huu.C6 phi~u guy la c6 phi~u do Cong ty phat hanh va sau d6 mua I~i. C6 phi~u guy augc ghi nh~n thea gia trj th\Tc t~va trlnh bay tren Bang Can d6i k~ toan la mQt khoan ghi giam v6n chu sa huu . Cong ly khong ghi nh~n cac khoanlai (16) khi mua, ban, phat hanh ho~c huy c6 phi~u guy.Lgi nhu~n sau thu~ chua ph an ph6i la s6 Igi nhu~n tll' cac ho~t dQng Clia doanh nghi~p sau khi trll' (-) cac khoandi€u chlnh do ap d\lng h6i t6 thay d6i chlnh sach k~ toan va di€u chinh h6i t6 sai s6t trQng y~u cua cac nam tmac.Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i c6 th€ duqc chia cho cac nha dilu tu d\Ta tren tY I~ g6p v6n sau khi dUQ'c D~ihQi d6ng c6 dong thong gua va sau khi da trich I~p cac guy theo Di€u I~ Cong ty va cac guy djnh cua phap l u~tVi~tNam.C6 tlrC phai tni cho cac c6 dong duqc ghi nh~n la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ toan cua Cong ty sau khic6 thong baochia c6 tlrC cua HQi d6ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t guy€n nh~n c6 tlrC cua Trung tamLuu k9 chlrng khoan Vi~t Nam.2.10 . Cac nghi~p11.1VI}b~ng ngo~i t~Cac nghi~p V\l phat sinh b~ng cac dan vj ti€n t~ khac vai dan vj ti€n t~ k~ toan cua Cong ty (VND) duO'c h~chtoan thea ty gia giao djch VaG ngay phat sinh nghi~p V\l. T~i ngay k~t thuc ky k~ toan nam, cac khoan m\lc ti€n t~(ti€n m~t, ti€n glri, ti€n dang chuy€n, ng phai thu, nO' phai tra khong bao g6m cac khoim Nguai mua lrng tmac va(Jng tmac cho nguai ban, Doanh thu nh~n tmac) c6 g6c ngo~i t~ duqc aanh gia I~i thea tY gia mua VaG cua nganhang thuang m~i nai Cong ty rna tai khoan cong b6 t~i thai di€m I~p Bao cao tai chinh. Tiit ca cac khoan chenhI~ch tY gia th\Tc t~ phat sinh trong nam va chenh I~ch do danh gia I~i s6 du cac khoan m\lC ti€n t~ c6 g6c ngo~i t~
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

So nam10-253-6343-8Tii sin c0 djnh vet hinh vi kheu haoTii sin co djnh vet hinh the hien phan mem ke tom va phan mem quitn ly nhan sir tien luong. Tii sin co djnh vo hinh &roc trinh bay theonguyen gia trir gia tri hao mon Itiy ke. Cac phan mem nay dupe phan b6 theo phuang phap dutmg than to ba am den mutri nam.Chi phi xiy dung co bin dIr dangCac tai sin clang trong qui trinh xiy dung phuc vu muc dich sin xuAt, cho thud, quart tri hoac cho bat IcS, muc dich nao khac duck ghinhan theo gia gOc. Chi phi nay bao g6m chi phi dich vu va chi phi Iii vay co lien quan phit hop v&i chinh sach ke toin cim Cong ty. Viectinh khau hao cua cac tai sin nay duqc ap dung gi6ng nhu vdri cite tai sin khac, bit du tir khi tai sin 0 vao trang thai ski sang sir dung.Chi phi tri &vacChi phi tra truOrc the hien se tien nhugng quyen [hue dat, ducre phan bet vio bao cao ket qua host ding kinh doanh theo phuang phipduang thing trong th&i han 3 nam.Quj, phat trien khoa hoc vi ding ngheQuj, phat trien khoa hoc va ding nghe cua doanh nghiep duoc trich lap chi de sir dung cho du tu nghien ciru khoa hoc va phat trien clingnghe dui COng ty. Mirc trich tOi da la 10% thu nhap tinh thud hang nam talc khi tinh thud thu nhap doanh nghiep vi toy thu6c vao quyetdjnh cua H6i dling Quin tri vi Ban Guam d6c hang nam.Ghi nhon doanh thuDoanh thu ban hang duqc ghi nhan khi dOng th&i theta man tat ca nam (5) dieu kien sau:7CONG TY CO PHAN CNG VIET NAMDutrng so 15 Khu Cong nghiep Phu MY 1,
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

lua chon cac chfnh sach k€! toan thfch hop va ap dunq cac chfnh sach nay mot each nhat quan;~thuc hi$n cac danh gia va U'&Ctfnh mot each hop Iy va than tronq;~nEW ro cac chuan rnvc k€! toan ap dunq cho Cong ty c6 duoc tuan thu hay khong va tat canhCmg sai I$ch tronq y€!u so voi nhCrng chuan rnuc nay da dU'Q'c trinh bay va giai thfch trongbao cao tai chfnh; va~rap bao cao tal chfnh tren co sa nquyen tac heat dong lien tuc tnr trLl'ang hop khong the chor~ng Cong ty S8 tiep tuc hoat dong.Ban Giarn doc chiu trach nhiern dam bao vlec cac so sach k€! toan thfch hop duoc lu'u giCr de phananh tinh hinh tal chfnh cua Conq ty, voi rmrc do chfnh xac hop Iy, tat bat ky thai diem nao va dambao r~ng cac so sach k€! toan tuan thu voi ch€! do k€! toan da dU'Q'c ap dunq. Ban Giarn doc cOngchiu trach nhiern ve viec quan Iy cac tai san cua Cong ty va do d6 phai thuc hien cac bien phapthfch hop de ngan chan va phat hien cac hanh vi gian lan va nhCrng vi pharn khac.Ban Giarn doc cam k€!t da tuan thu nhCrng yeu cau neu tren trong viec lap bao cao tal chfnh kerntheo.-=J5cHA~
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CTCP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CTCP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

mitt can phai c6ng b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hay khong;denCoring ty CO Ethan Phong chay Chfi-a chay vfi Dau ttr Xfiy dung Sting DiTang 5, Toa nha CT1 — Vimeco, Iran Duy Hung, Ha NOiLap va trinh bay cac bao cao tai chinh tren co sa tuan thu cac Chuan muc ke toan, Che df5 ke toan doanh nghiepViet Nam va cac quy dinh hien hanh co lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh;Lap cac bao cao tai chinh clua tren co se hoat dOng kinh doanh lien tuc. trir truOng hop kitting the cho rang Cong tyse tiep tuc hoat dOng kinh doanh.Ban Ring Gam dOc Cong ty dam bao ring cac so ke wan duct lull gni de phan anh tinh hinh tai chinh cua COng ty,vOi mirc dO trung thuc, , hop ly tai bat cd thOi diem nao va dam bao ring Bao cao tai chinh tuan thu cac quy tilt -1h hienhanh cua Nha ntrac. DOng thai co mach nhiem trong viec bao dam an toan tai san cua COng ty va thkrc hien cac Bienphap thich hop de ngan chin, phat hien cac hanh vi gian Ian va cac vi pham khac.Ban TOng Giam dOc Cong ty cam ket rang BA° cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop ly tinh hinh tai chinh cna()Ong ty tai th&i diem ngay 31 thing 12 nam 2014,. ket qua hoat dOng kinh doanh va tinh hinh ltru chuyen tien to chonam tai chinh ket thitc cimg ngay, phi] hop vii Chuan muc, Che dO ke toan doanh nehiep Viet Nam va tuan thu cac quydinh hien hanh CO lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh.Cam kCt khicBan TOne Giam dOc cam ket rang Ong ty kitting vi pham nehia vu cong 1)o theme tin theo quy dinh tai Thong to so52/2012/TT-BTC ngay 05/04/2012 cita BO Tai chinh fluting din ve viec cong be; thOng tin tren Thi trtrong chtingkhodn.ong Gamc anti; Tpt,rttv
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Ban thuy~t minh Bao cao !iti chfnh hop nh§t (tiep theo)Cac khoan dAu nr vao cong cu v6n cua don vi khac diroc ghi nhan ban dAu thea gia g6c, bao gomgia mua hoac khoan g6p v6n cong cac chi phi true tiBp lien quan dBn heat dQng dAu ttr. C6 nrc valoi nhuan cua cac Icy tnroc khi khoan dAu tu diroc mua diroc hach toan giam gia tri cua chinhkhoan dAu tu d6. C6 tire va loi nhuan cua cac ky sau khi khoan dAu tu diroc mua duoc ghi nhandoanh thu. C6 tire diroc nhan b~ng c6 phisu chi duoc thea d5i s6 hrong c6 phieu tang them, khongghi nhan gia tri c6 phiBu nh~n dll'Q'c.D\l' phOng t6n thAt cho cac khoan dAu tu vao cong C\lv6n cua dan vi khac duQ'ctrich l~p nhu sau:•D6i vai khoan dAu tu vao c6 phi6u niem y6t ho~c ghi tri hQ'Ply khoan dAu tu duQ'c xac djnh tinc~y, vi~c l~p d\l' phOng d\l'a tren gia trj thi truOng cua c6 phi6u.•D6i vai khoan dAu tu khong xac dinh duQ'c gia tri hQ'P ly t~i thphang duQ'c th\l'c hi~n din cu vao khoan 16 cua ben duQ'c dAu tu vai muc trich l~p b~ng chenhl~ch gifra v6n g6p th\l'c tB cua cac ben t~i don vi khac va v6n cM So' huu th\l'c c6 nhan vai ty l~g6p v6n cua T~p doan so vai t6ng s6 v6n g6p th\l'c tB cua cac ben t~i dan vi khac.Tang, giam s6 d\l' phOng t6n thllt dAu tu vao cong C\lv6n cua don vi khac cAn phai trich l~p t~i ngaykSt thuc nam tai chinh duQ'c ghi nh~n vao chi phi tai chinh.6.Cae khoin phii thuCac khoan nQ'phai thu duQ'c trinh bay thea gia tri ghi s6 trir di cac khoan d\l' phang phai thu kh6dai.Vi~c phan lo~i cac khoan phai thu la phai thu kMch hang va phai thu kMc duQ'c th\l'c hi~n theanguyen tic sau:•Phai thu cua khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chllt thuang m~i phat sinh tirgiao dich c6 tinh chllt mua - ban gifra T~p doan va ngll'mua la don vi dQc I~p vai T~p doan,
Xem thêm

50 Đọc thêm

20170808 BCTC CTYME 6T2017(DA SOAT XET)

20170808 BCTC CTYME 6T2017(DA SOAT XET)

chi a9 ki todn ap dungCong ty ap dung Ch€ dQ K€ toan doanh nghiep ban hanh thea Thong tu 56 200/2014/TT-BTCngay 22112/2014cua BQ Hi chinh va Thong tu 56 53/20 16/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua B9 Hi chinh v~ viec sua df>i,be, sungmQt 56 di~u cua Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC.Tuyen b6 vJ vi¢c tucin thu Chudn mlfC ki toan vachi a9 ki toanCong ty d11ap d1,lIlgcae ChuAn m\l'e k€ toan Vi~t Nam va cae van bim huang dftn ChuAn m\l'c do Nha nu6e da:banhanh. Cae Bao eao tai ehinh dUQ'eI~p va trinh bay thea dUng mQi quy djnh eua rung chuAn m\l'e, thong tu huangdftn th\l'e hi~n ChuAn m\l'c va Ch€ d9 k€ toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d1,lIlg.2.3 . CoosO'l~p Bao cao tai chinh riengNhfrng ngum su d1,lIlgcae Bao eao tai chinh rieng nay nen dQc eac Bao eao tM ehinh rieng k€t hQ'Pvai cac baocao tai ehinh hQ'Pnh~t cua Cong ty va cae Cong ty con ("T~p doan") cho kY ke toan tir ngay 01/0112017 den ngay30106/2017 d€ e6 du thong tin v~ tinh hinh tai ehinh, ket qua ho;;ttd9ng kinh doanh va cae lu6ng lUll chuy€n ti~nt~ cua ea np doan.2.4 . Cong Cl} tai chinhGhi nhtjn ban aduHi san tai ehinhHi san tai ehinh eua Cong ty bao g6m ti~n va cae khoan tuang duang ti~n, cae khoan phai thu khaeh hang vaphai thu khae, cae khoan dau tu ng~n h;;tn.T;;tithm di€m ghi nh~n ban dau, titi san tai chinh duQ'c xae dinh thea giamua/chi phi phat hanh e9ng cae chi phi phat sinh khae lien quan tIVe tiep d€n vi~e mua, phd6.12I
Xem thêm

36 Đọc thêm

Văn hóa truyền thống việt nam hàn quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HÀN QUỐC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA

... nhat Ia t(J n~m 1980 l?i day, nam sau cao hon nam truoc Rieng cho khoa hQc t6ng chi cho R & D neu nam 1981 chl chiem khoang 0,64% GOP, thi nam 1991 da t~ng len 2,02%: nam 1996- 2,85%; 1998- 4% GOP... dan Phap thiet l~p che d¢ cai tri thu¢c d!a o Vi$t Nam hdn 80 nam rang Tlt nam 1911, phat xit Nh~t thong tri Trieu Tien hdn 40 nam lien Thang nam 1945, H6ng quan X6 Viet da tieu di$t toan b¢ d(>i... giao Toi nghT r~ng Vi~t Nam cGng khong khac nhi~~· du Vi(ilt Nam bat dau phat trien kinh te mu¢n nhung toi tin r~ng nho tinh can cu va tinh u''u ''tu cua nguoi Vi~t Nam, Vi~t Nam se phat trien m¢t
Xem thêm

318 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Cac khoan phai thu duQ'c trinh bay tren bao cao tai chinh thea gia tri ghi s6 dc khoan phai thukhach hang va phai thu khac.D\I phOng nQ' phai thu kh6 doi thS hi~n ph§.n gia tri d\I kiSn bi t6n th~t do dc khoan phai thukh6ng duQ'c khach hang thanh toan phat sinh d6i v6i s6 du cae khoan phai thu t~i tho'i diSm kSttMe nien dQ kS toano Vi~c trich I~p d\I phOng th\Ic hi~n thea hu6ng din t~i Thong ill s6228/2009/TT-BTC ngay 07112/2009 clla BQ Tai ehinh.Trang 14CONG TY CO PHA.N THirY D~N cAN DONThi tran Thanh Blnh, Huyen Btl D6p, Tinh Blnh PhuocBAo cAoTAl CHiNH H(JP NHATCho ndm tai chinh kit thucngay 3111212014THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH H(Cac Thuyet minh nay fa be)phdn hap thanh va cdn duac G9CGring thai voi Baa cdo tai chinh hop nhdt)4.7 Himg tan khoHang t6n kho duoc ghi nhan thea gia thsp hon gifra gia g6c va gia tri thuan co th~ thuc hien diroc.Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi chS bien va cac chi phi lien quan true tiSpkhac phat sinh d~ co duoc hang t6n kho o' dia diem va trang thai hien tai. Gia tri thuan co th~ tlnrchien Ia gia ban uoc tinh tnr di chi phi uoc tinh d~ hoan thanh hang t6n kho va chi phi iroc tinh dnthiSt cho viec tieu thu chung,
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

ch(mg toi. Chung toi da th~c hi~n cong vi~c ki~m toan theo cac Chu~n m~rc Ki~m toan Vi~t Nam.Cac chu~n mt,rc nay yeu du ch(mg toi tuan thU chu~n mt,rc vii cac quy djnh vS d~o d(rc nghS nghi~pvii l~p k~ ho~ch vii thv·c hi~n cu(>c ki~m toan d~ d~t duqc s~r dam bao hqp ly vS vi~c li~u bao cao taichinh c6 con sai s6t trQng y~u hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao g6m vi~c th~rc hi~n cac thi:t tvc nhiim tim th~p cac biing ch(rng ki~m toan vScac s6 li~u vii cac thuy~t minh trong bao cao tai chinh. Cac thi:t tl)C dUQ'C lv·a ChQn d~a tren xet doancua ki~m toan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trQng y~u trong bao cao tai chinh do gian l~nho~c nhfrm l~n. Khi th~rc hi~n cac danh gia rui ro nay, ki~m toan vien xem xet ki~m soat n(>i b9 cuadan vj lien quan t6'i vi~c l~p vii trinh bay bao cao tai chinh trung thl)·c vii hQ'p ly nhiim thi~t k~ cac thutl)c ki~m toan phtt hqp v6'i tinh hinh thv·c t~, tuy nhien kh6ng nhiim ITI\JC dich dua ra y ki~n vS hi~uqua cua ki~m soat n9i b9 cua don vj . Cong vi~c ki~m toan cling bao g6m vi~c danh gia tinh thichhQ-p cua cac chinh sach k~ toan dUQ'C ap dvng vii tinh hQ'p ly cua cac tr6'c tinh k~ toan etta Ban Giamd6c, cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th~ bao cao tai chinh.Chung toi tin rftng cac bftng chu·ng ki~m toan rna chung toi thu dtrQ'C Ia dfry du vii thich hQ'P lam co·s6' cho y ki~n ki~m toan cua chung toi .4KPMG Limited. a Vietnamese limited liability company and a memberftrm of the KPMG network of independent member firms affiliatedwith KPMG International Cooperative ("KPMG International"),a Swiss entity.Y ki~n ki~m toanTheo y ki~n cua ch(mg t6i, bao cao tai chinh da phim anh trung th~·c va hQ'p ly, tren cac khia qmhtrQng y~u, tlnh hlnh tai chinh c.:1a Cong ty C6 ph§n Mia Du·o·ng Thanh Thanh Cong Tay Ninh (tm6'cday Ia C6ng ty C6 ph§n Bourbon Diy Ninh) t~i ngay 31 thang 12 nam 2013 , k~t qua ho~t ddoanh va luu chuy~n ti~n t~ trong nam k~t th(JC CLtng ngay, phu hQ'P v6'i cac Chufrn m~J'C K~ toan Vi~tNam , Ch~ d
Xem thêm

59 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

T H U Y E T MINH B A O C A O TAI CHINH HOP N H A T(ti8p theo)( T h u y e t m i n h nay l a bo p h d n h a p t h d n h vd c d n d i r a c doc d o n g t h a i v a i B d o cdo t d i c h i n h )Nha may thuy dien Ea Kronggrou di vao hoat dong tir thang 6/2007 voi tong nguyen gia dau tu372.804.860.639 dong. Trong cac nam truoc Cong ty da thuc hien khau hao cac TSCD ciia nha maytheo khung tu 9 den 18 nam (tuy theo tung loai tai san). Den 31/12/2014, gia tri con lai ciia Nha mayla 135.061.870.449 dong. Nhu vay, sau gan 8 nam hoat dong, Cong ty da khau hao den 63,77% gia trjcua Nha may. Dau nam 2015, Ban dieu hanh quyet dinh dieu chinh tang thoi gian khau hao cac taisan thuoc Nha may (theo khung tu 10 den 20 nam tiiy loai tai san) do nhan thay cac thiet bi dugc baoduong thuong xuyen, van hanh on dinh va thai gian huu dung uac tinh ciia cac tai san nay co the keodai han nhieu so vai uac tinh truac day (Xem Thuyet minh so 10).4.1 T d i san CO d i n h vd h i n hNguyen giaTai san co djnh v6 hinh dugc phan anh theo nguyen gia tru di khau hao liiy ke.Nguyen gia tai san co dinh v6 hinh la toan bg cac chi phi ma Cong ty phai bo ra de co dugc tai sanCO dinh v6 hinh tinh den thai diem dua tai san do vao su dung theo du kien.Q u y e n su d u n g datTSCD v6 hinh la quyen su dung dat bao gom:•Quyen su dung dat dugc nha nuac giao c6 thu tien su dung dat hoac nhan chuyen nhugng quyensu dung dat hgp phap (bao gom quyen sir dung dat co thoi ban, quyen sit dung dat khong thoihan).•Quyen sir dung dat thue truac ngay c6 hieu lire ciia Luat Dat dai nam 2003 ma da tra tien thue
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Cac thuyit minh nlry la m9t b9 phdn hop thanh va cdn duac doc a6ng thai voi bao cao tai chinh kem theo4.T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN CHU YEU (Ti~p theo)Chi phi di yayChi phi di yay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trir khi dUQ'Cv6n hoa theo quy dinh cua Chuan muc k~ toan "Chi phi di vay". Theo do, chi phi di yay lien quan trueti~p d~n vise mua, dftu tu xay dung hoac san xuat nhung tai san cftn mQt thai gian nrong d6i dai d€hoan thanh dua vao Slr dung hoac kinh doanh ducc cong vao nguyen gia tai san cho d~n khi tai san doduoc dua vao Slr dung hoac kinh doanh. Cac khoan thu nh~p phat sinh tir vi~c dftu nr tam thai cackhoan yay duoc ghi giam nguyen gia tai san co lien quan. D6i voi khoan yay rieng phuc VI,l vi~c xaydung tai san c6 dinh, bAt dQng san dftu tu, 1ai yay ducc v6n hoa k€ ca khi thai gian xay dung diroi 12thang.Thu~Thu~ thu nhap doanh nghiep th€ hien t6ng gia tri cua s6 thue phai tra hien tai va s6 thu~ hoan lai,S6 thue phai tra hien tai duoc tinh dua tren thu bh~p chiu thu~ trong nam. Thu nhap chiu thu~ khac voi1Q'inhuan thuan ducc trlnh bay tren bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh vi thu nhap chiu thu~ khongbao gbm cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thue hoac ducc khau tnr trong cac nam khac (bao gbm ca16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao gbm cac chi tieu khong chiu thu~ hoac khong duoc khAutnr.Thu~ thu nhap hoan lai duoc tinh tren cac khoan chenh l~ch giua gia tri ghi s6 va co so tinh thu~ thunh~p cua cac khoan muc tai san hoac cong no tren bao cao tai chfnh va duoc ghi nhan theo phuongphap bang can d6i k~ toano Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phai ducc ghi nh~n cho tAt ca cac khoanchenh l~ch tam thai con tai san thu~ thu nh~p hoan lai chi duoc ghi nhan khi chic chin co du 1Q'inhuantinh thu~ trong nrong lai d€ khau tnr cac khoan chenh l~ch tam thai.Thu~ thu nhap hoan lai duoc xac dinh theo thu~ suAt du tinh se ap dung cho nam tai san dUQ'Cthu hbihay no' phai tra duoc thanh toano Thu~ thu nhap hoan lai duoc ghi nhan vao bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh, chi ghi vao v6n chu so htru khi khoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan muc duoc ghithing vao v6n chu so hiru.Hi san thu~ thu nhap hoan lai va no thu~ thu nh~p hoan lai phai tra duoc bu tnr khi Cong ty co quyen
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Cac Ihuyit l11inh nay 10 mOt b¢ p/i(m h9'P thGnh va can tiu9'c tioc ti6ng thoi v6'i bao cao tiJi chinh hoP nhdt 1&111 theo3.TOM TAT cAc CHINH SACH KE ToAN cuu YEU (ti€p theo)D~'phong phai thu kh6 d oiOl,r phong phai thu kh6 doi oU'k€t ho?c cac khoan pha i thu rna nguo'i nq kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san haycac kh6 khan tuong tt,r.HflOg tAn khoHang t6n kJlO dU'dU'chi phi san xu~t chung, n€u c6, d~ e6 duqc hang t6n kJlO 0- dia di~m va tn;lI1g thai hi~n tclla hang t6n kho duqc xac dinh thea phu'ong phap binh quan gia quy~n. Gia tri thuftn co th€ thllchi~n duqc duqc xac dinh bAng gia ban u6c tinh trlr cac chi phi u6c tinh d€ hoan thanh san phfrmcung chi phi ti€p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh.OIl phong giam gia hang t6n kho cua Cong ty duqc trich I?p thea cac quy dinh k~ toan hi~n hanh.Theo d6, Cong ty duqc phep trich I?p dt,r phong giam gia hang t6n kho l6i tho'i, hong, kem phfrmch~t va trong tmong hqp gia g6c ella hang t6n kho cao hon gia tri thuftn co th~ tht,rc hi~n duvc tngay k€t thuc nien do k€ toanoTai sanc6 dinh huu binb va kbh haoTai san c6 dinh huu hinh duqc trinh bay thea nguyen gia tru' gia tri hao mon luy k€.Nguyen gia tai san c6 dinh hGu hinh bao g6m gia mua va toan bo cac chi phi khac lien quan tr\1cti€p d€n vi~c dua tai san vao tr~lI1g thai s~n sang slr dl,mg.
Xem thêm

38 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lý năm 2014 Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN LÝ NĂM 2014 PHÒNG GD-ĐT CHIÊM HÓA

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lý năm 2014 Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1 (0,25 điểm). Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài? A. Thước   B. Lực kế C. Cân D. Bình chia độ Câu 2 (0,25 điểm). Trên một can dầu ăn có ghi 2,5 lít, số đó chỉ A. sức nặng của can dầu. B. thể tích của can dầu C. khối lượng của dầu trong can. D. thể tích của dầu trong can. Câu 3 (0,25 điểm) Một vật có trọng lượng 120N thì có khối lượng là: A. 1200kg B. 120kg     C. 12kg D. 1,2kg Câu 4 (0,25 điểm). Khi một quả bóng đập vào bức tường, lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng gây ra kết quả gì? A. Làm biến đổi chuyển động của quả bóng. B. Làm quả bóng bị biến dạng. C. Không gây ra kết quả gì. D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm quả bóng bị biến đổi chuyển động. Câu 5 (0,25 điểm). Lực đàn hồi có đặc điểm: A. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.  B. Độ biến dạng giảm thì lực đàn hồi tăng. C. Không phụ thuộc vào độ biến dạng của vật. D. Độ biến dạng đàn hồi càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn Câu 6 (0,25 điểm). Đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động, thì: A. Đầu tàu đã tác dụng lực hút lên các toa tàu B. Đầu tàu đã tác dụng lực đẩy lên các toa tàu C. Đầu tàu đã tác dụng lực kéo lên các toa tàu D. Đầu tàu đã tác dụng lực nâng lên các toa tàu. Câu 7 (0,25 điểm). Lọ hoa nằm yên trên mặt bàn vì nó A. chịu lực nâng của mặt bàn. B. không chịu tác dụng của lực nào. C. chịu tác dụng của trọng lực. D. chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Câu 8 (0,25 điểm). Công thức tính và đơn vị của của khối lượng riêng là:       Câu 9 (0,25 điểm). Nhóm máy móc nào sau đây là các máy cơ đơn giản? A. Xe cần cẩu, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy. B. Máy cày, đòn bẩy, ròng rọc. C. Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, xe máy. D. Ròng rọc, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng. Câu 10 (0,25 điểm). Cách nào sau đây không làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng: A. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng. B. Giảm độ dài mặt phẳng nghiêng. C. Giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng. D. Tăng độ dài đồng thời giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng. Câu 11 (0,25 điểm). Để đưa một xô cát có trọng lượng 300N lên cao theo phương thẳng đứng ta cần dùng lực kéo có cường độ ít nhất bằng: A. 310N B. 300N C. 290N D. 30N Câu 12 (0,25 điểm). Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? A. Cái kìm. B. Cầu thang xoắn. C. Cái mở nắp bia D. Cái búa nhổ đinh II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 13 (2 điểm): Trình bày cách đo thể tích vật rắn không thấm nước. Câu 14 (3 điểm): Một quả cầu nhôm có thể tích bằng 4dm3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3. a. Tính khối lượng của quả cầu nhôm. b. Tính trọng lượng của quả cầu nhôm. c. Tính trọng lượng riêng của nhôm.  Câu 15 (2  điểm): Một thùng phi có trọng lượng 1000N. Nam và Tuấn muốn đưa thùng phi lên xe tải. Biết lực tối đa mà mỗi bạn có thể tác dụng lên thùng hàng là 500N. a. Nam và Tuấn dự tính đưa thùng phi lên xe bằng cách sau: Hai bạn dùng tay nâng thùng phi lên, sau đó từ từ đặt lên xe. Em hãy cho biết nếu dùng phương án trên thì có thể đưa thùng phi lên xe tải không? Vì sao? b. Hãy tìm một loại máy cơ đơn giản mà em đã học để giúp Nam và Tuấn thực hiện công việc trên dễ dàng hơn.  Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lý năm 2014 Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 lớp 6 môn Lý của các trường, các em thường xuyên theo dõi.
Xem thêm

4 Đọc thêm

CONG THUC HOA HOC HAY VA HIEU QUA NHAT TRONG MOI BAI KIEM TRA

CONG THUC HOA HOC HAY VA HIEU QUA NHAT TRONG MOI BAI KIEM TRA

day la de thi rat can thiet cho cac ban hoc sinh, sinh vien. Trong day neu ro nhung cau hoi hay va kho nham giup cac ban nam bat sau hon va moi me hon.Ngoai ra, trong de con co nhung loi giai hay, chi tiet nham giup cac ban hieu ro hon ve van de, hay nhung cau hoi ma truoc day cac ban chua tung lam qua. Chung toi mong rang day se la tai lieu huu ich danh cho cac ban va mong cac ban cung nhau hoc tap va lam viec that hieu qua, dat duoc thanh cong trong nhung gi minh mong muon

188 Đọc thêm