NGUYÊN TẮC LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU NHÀ CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYÊN TẮC LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU NHÀ CÔNG NGHIỆP":

bài giảng kết cấu nhà bê tông cốt thép

BÀI GIẢNG KẾT CẤU NHÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

bài giảng kết cấu nhà bê tông cốt thép chọn lọc. Nguyên lý cấu tạo và thiết kế.ví dụ tính toán chọn lọc. MỤC LỤC MỤC LỤC ..........................................................................................................................................1 CHƯƠNG I: NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP (KC BTCT) ..................4 I.1 Nguyên lý chung ............................................................................................................4 I.1.1 Nguyên tắc, khái niệm .........................................................................................................4 I.1.2 Quan hệ giữa kiến trúc và kết cấu ........................................................................................4 I.1.3 Tính khả thi của phương án thiết kế .....................................................................................4 I.2 Nguyên tắc thiết kế KCBTCT .............................................................................................4 I.2.1 Các yêu cầu về kinh tế kỹ thuật .....................................................................................5 I.2.2 Trình tự các bước thiết kế kết cấu BTCT .............................................................................5 I.2.3 Nguyên tắc cấu tạo kết cấu BTCT .......................................................................................8 I.2.4 Yêu cầu và quy định đối với bản vẽ kết cấu BTCT ..............................................................9 CHƯƠNG II. KẾT CẤU KHUNG BTCT ........................................................................................ 12 II.1 Hệ chịu lực của nhà khung BTCT toàn khối ....................................................................... 12 II.1.1. Khái niệm chung ............................................................................................................. 12 II.1.2 Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn ......................................................................................... 16 II.1.3 Bố trí hệ chỊu lực của nhà khung ...................................................................................... 17 II.1.4 Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện cấu kiện .................................................................... 17 II.1.5 Mặt bằng bố trí hệ kết cấu chịu lực (bản vẽ mặt bằng kc) ................................................. 18 II.2 Lập sơ đồ tính toán khung ....................................................................................................... 18 II.2.1 Sơ đồ hình học và mô hình kết cấu khung ........................................................................ 18 II.2.2 Xác đỊnh tả trọng đơn vị................................................................................................... 19 2.2.3 Dồn tải cho hệ khung phẳng.............................................................................................. 20 II.3 Xác định nội lực và tổ hợp nội lực .......................................................................................... 23 II.3.1 Nội lực do từng trường hợp tải trọng ................................................................................ 23 2.3.2 Tổ hợp nội lực .................................................................................................................. 24 II.4 Tính toán và cấu tạo thép khung.............................................................................................. 24 II.4.1 Tính toán và bố trí cốt thép dầm ....................................................................................... 24 II.4.2 Tính toán và bố trí cốt thép cột ......................................................................................... 25 II.4.3 Cấu tạo khung toàn khối................................................................................................... 25 II.5 Các loại cầu thang và sơ đồ tính toán ...................................................................................... 32 II.5.1 Cấu tạo cầu thang ............................................................................................................. 32 II.5.2 Tính toán các bộ phận của cầu thang ................................................................................ 34 CHƯƠNG 3: NHÀ KHUNG BTCT LẮP GHÉP VÀ NỬA LẮP GHÉP ............................................ 43 Bài giảng: Kết cấu nhà BTCT_Bộ môn XDDDCN_ĐHTL 2 III.1 Cấu tạo và hệ chịu lực của nhà khung lắp ghép ...................................................................... 43 III.1.1 Khái niệm chung ............................................................................................................ 43 III.1.2 Nguyên tắc tính toán và nguyên tắc truyền tải panel ........................................................ 43 III.2 Sơ đồ kết cấu khung lắp ghép và nửa lắp ghép, sơ đồ bố trí sàn, mái ...................................... 46 III.2.1 Sơ đồ khung lắp ghép ..................................................................................................... 46 III.2.2 Sơ đồ khung nửa lắp ghép ............................................................................................... 48 III.3 Cấu tạo mối nối ..................................................................................................................... 48 III.3.1. Phân loại mối liên kết: ................................................................................................... 48 III.3.2 Cấu tạo và tính toán mối nối ........................................................................................... 49 CHƯƠNG IV: KẾT CẤU NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BTCT ............................................. 53 IV.1 Khái niệm chung và sơ đồ kết cấu ......................................................................................... 53 IV.1.1 Khái niệm chung ............................................................................................................ 53 IV.1.2. Sơ đồ nhà, các bộ phận cơ bản của kết cấu nhà CN. ....................................................... 53 IV.1.3 Thiết bị vận chuyển theo phương thẳng đứng .................................................................. 54 IV.1.4. Bố trí mặt bằng nhà: ...................................................................................................... 55 IV.1.5. Mặt cắt ngang công trình: .............................................................................................. 56 IV.2. Cấu tạo cột ........................................................................................................................... 57 IV.2.1. Cấu tạo chung................................................................................................................ 57 IV.2.2. Cấu tạo vai cột ............................................................................................................... 58 IV.3. Tính toán khung ngang ......................................................................................................... 58 IV.3.1. Khái quát chung, sơ đồ tính ........................................................................................... 58 IV.3.2. Xác định tải trọng .......................................................................................................... 59 IV.3.3. Sự làm việc của khung ngang ........................................................................................ 62 IV.3.4. Xác định nội lực và tổ hợp nội lực trong khung .............................................................. 62 a. Xác định nội lực .................................................................................................................... 62 b. Tổ hợp nội lực ....................................................................................................................... 65 IV.3.5. Tính toán cốt thép .......................................................................................................... 66 IV.3.6 Tính toán vai cột và kiểm tra một số điều kiện khác ........................................................ 66 a. Tính toán vai cột ................................................................................................................ 66 b. Kiểm tra một số điều kiện khác: ............................................................................................ 67 IV.4. Các bộ phận khác của kết cấu nhà ........................................................................................ 68 IV.4.1 Hệ giằng ......................................................................................................................... 68 IV.4.2 Dầm cầu trục: ................................................................................................................. 70 IV.5. Khái niệm, cấu tạo kết cấu mái BTCT, các thành phần chính hệ mái .................................... 70 IV.5.1. Dầm mái........................................................................................................................ 71 Bài giảng: Kết cấu nhà BTCT_Bộ môn XDDDCN_ĐHTL 3 a. Cấu tạo : ................................................................................................................................ 71 b. Đặc điểm tính toán dầm hai mái dốc : .................................................................................... 72 c. Tính toán tiết diện:................................................................................................................. 72 IV.5.2. Dàn mái......................................................................................................................... 74 a. Cấu tạo chung:....................................................................................................................... 74 b. Tính toán dàn mái:................................................................................................................. 76 IV.5.3.Vòm mái ........................................................................................................................ 76 a. Đặc điểm cấu tạo : ................................................................................................................ 76 b. Nguyên tắc tính toán vòm ...................................................................................................... 77 CHƯƠNG V: MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP................................................................................... 80 V.1. Một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng ....................................................................... 80 V.1.1. Các khái niệm cơ bản ...................................................................................................... 80 V.1.2. Phân loại móng BTCT và phạm vi sử dụng ..................................................................... 81 V.1.3. Khái niệm về tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn ............................................... 83 V.1.4. Các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng ............................................................................... 84 V.1.5. Các tài liệu cần thiết để thiết kế nền móng....................................................................... 86 V.1.6 Đề xuất so sánh và chọn phương án móng ........................................................................ 87 V.2. Các loại móng bê tông cốt thép .............................................................................................. 90 V.2.1 Móng đơn cấu tạo và tính toán ....................................................................................... 90 V.2.2 Móng băng, cấu tạo và tính toán....................................................................................... 97 V.2.3 Móng cọc, cấu tạo và tính toán ....................................................................................... 100 V.2.4 Móng bè BTCT, móng khối hộp, tường vây ................................................................... 113 CHƯƠNG VI: KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG BTCT ................................................................... 116 VI.1. Khái niệm chung, đặc điểm thiết kế và tải trọng.................................................................. 116 VI.1.1 Khái nhiệm chung ........................................................................................................ 116 VI.1.2 Đặc điểm thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng ...................................................................... 117 VI.1.3 Đặc điểm về tải trọng đối với nhà nhiều tầng ................................................................ 117 VI.2. Các hệ KC chịu lực và sơ đồ làm việc của nhà nhiều tầng: .................................................. 118 VI.2.1. Các hệ kết cấu chịu lực cơ bản của nhà nhiều tầng: ...................................................... 118 VI.2.2. Các loại sơ đồ kết cấu nhà nhiều tầng phổ biến: ........................................................... 120 VI.2.3. Tải trọng tác dụng lên nhà nhiều tầng: ......................................................................... 121 VI.3. Đặc điểm thiết kế kết cấu, tính toán và cấu tạo : .............................................................. 124 VI.3.1.Đặc điểm thiết kế kết cấu : ............................................................................................ 124 VI.3.2. Các đặc điểm tính toán: ............................................................................................... 125 VI.3.3 Các yêu cầu cấu tạo: .....................................................................................................
Xem thêm

126 Đọc thêm

SAP 2000 THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG KẾT CẤU

SAP 2000 THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG KẾT CẤU

nhầm lẫn (do trong phần mềm SAP2000 không có các tiêu chuẩn thiết kế của ViệtNam). Bài báo trình bày cách thiết kế tự động kết cấu thép nhà công nghiệp bằng phầnmềm SAP2000 V10 theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam (TCXDVN3382005).AbctractThe software SAP 2000 is the one that is widely and globally used to analyze and tocalculate structures. However, this software is used in Vietnam just to calculate internalforces. The task combining internal forces, calculating and testing structures are stillmanually executed with the risk of mistakes (as the software SAP 2000 does notcontain Vietnam's design criterion). The article presents method to automatically designsteel structures of industrial building using SAP 2000 V10 according to currentVietnam's design criterion (TCXDVN338-2005).1. Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép.Nhà công nghiệp một tầng bằng thép được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựngcông nghiệp. Để tạo nên kết cấu của nhà có thể dùng vật liệu thép hoặc bê tông. Khi dùng cột bêtông và vì kèo thép thì kết cấu khung gọi là khung liên hợp, còn khi sử dụng tất cả các cấu kiệnbằng thép thì gọi là khung toàn thép.Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự làm việc của kết cấu nhà công nghiệp là cầu trục. Tảitrọng của cầu trục là tải trọng lặp dễ làm cho kết cấu bị phá hoại do hiện tượng mỏi. Dựa vào đặcTạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hảiSố 27 – 8/201166điểm này nhà công nghiệp được chia làm 2 loại: Nhà có cầu trục và nhà không có cầu trục (nhàxưởng bao che).Hình 1. Các loại nhà công nghiệp bằng thép.a) Nhà có cầu trục; b) Nhà không có cầu trục
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH(THIẾT KẾ NĂM 2016)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH(THIẾT KẾ NĂM 2016)

Lớp: Trắc địa A – K56Khoa Trắc địaĐồ án tốt nghiệpCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG1.1. Giới thiệu chung về công trình nhà cao tầng1.1.1. Khái niệm chung về nhà cao tầngNhà cao tầng là một loại hình đặc biệt của công trình dân dụng được xây dựng tạicác thành phố và các khu đô thị lớn. Quy trình xây dựng các công trình này nói chungvà nói riêng đối với việc tiến hành các công tác trắc địa đều có những điểm đặc thùriêng so với các công trình khác. Xuất phát điểm của các đặc điểm riêng này chính lànhững yêu cầu chặt chẽ về mặt hình học phải tuân thủ trên suốt chiều cao của tòa nhà.Xã hội ngày nay càng phát triển thì xu hướng tập trung dân cư tại các đô thị ngàycàng tăng. Trong xu thế phát triển chung của đất nước việc xây dựng là hệ quả tất yếucủa việc tăng dân số đô thị, thiếu đất đai xây dựng và giá đất ngày càng cao ở cácthành phố lớn tính đến năm 2000, các nhà cao tầng ở nước ta chủ yếu là các khách sạn,tổ hợp văn phòng và các trung tâm dịch vụ do các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xâydựng có chiều cao phổ biến từ 16 đến 20 tầng. Sau năm 2000 hàng loạt dự án nhà caotầng được triển khai xây dựng ở các khu đô thị mới như bán đảo Linh Đàm, khu đô thịmới Trung Hòa-Nhân Chính, khu đô thị mới Trung Yên, làng quốc tế Thăng Long vớiđộ cao từ 15 đến 25 tầng đã góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở của dân cư và làmđẹp cảnh quan đô thị.Nhìn chung, việc xây dựng nhà cao tầng ở nước ta mới chỉ phát triển ở giai đoạnđầu, tập trung ở Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh và cũng chỉ đạt ở số4SV: Ngô Văn Nguyễn
Xem thêm

93 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP NHỊP 21M

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP NHỊP 21M

Nhịp 21m, cao trình đỉnh ray 8.7m, sức trục 100kN, vật liệu lợp panel bê tông cốt thép, bề rộng cầu trục 6.3m, nhịp cầu trục 20m. Được thực hiện bởi sinh viên trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, đạt kết quả cao. GVHD: ThS. Ngô Vi Long

60 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP NHỊP 30M

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP NHỊP 30M

Nhịp 30m, cao trình đỉnh ray 16m, sức trục 300kN(30T), chiều dài nhà 180m, bước cột 6m. Có kèm theo bản vẽ file Cad. Được thực hiện bởi sinh viên trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, đạt kết quả cao. GVHD: ThS. Ngô Vi Long

64 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP NHỊP 27M

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP NHỊP 27M

Nhịp 27m, cao trình đỉnh ray 11m, sức trục 305, chiều dài nhà 108m, nhịp nhà: 27m. Có kèm theo bản vẽ file Cad. Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp sinh viên trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Mã đề: IIIDa, đạt kết quả cao. GVHD: ThS. Trần Quốc Hùng.

56 Đọc thêm

Báo cáo tài chính công ty CP Dịch vụ thương mại công nghệ và xây dựng.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG.

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty CP Dịch vụ thương mại công nghệ và xây dựng. 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Công ty CP dịch vụ thương mại được Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội ra quyết định thành lập ngày 10 tháng 09 năm 2007. Công ty được phép hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề sau: - Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; - Thi công xây dựng các công trình dân dụng đến cấp 2, các công trình giao thông thủy lợi, công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, đường điện đến 35 KV; - Gia công sửa chữa kết cấu thép các công trình xây dựng; - Buôn bán tư liệu tiêu dùng, dụng cụ, trang thiết bị đồ điện và sắt thép xây dựng; - Kinh doanh xe có động cơ, KD máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế.
Xem thêm

48 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Nội dung nguyên tắc khách quan và những ứng dụng trong đời sống. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu nội dung và sự vận dụng của nguyên tắc trong thời kỳ Cách mạng XHCN và trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Kết cấu của đề tàiPhần I: Lý luận chung về nguyên tắc khách quan1.Cơ sở lý luận của nguyên tắc khách quan1.1.Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức1.2. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ vai trò của ý thức đối với vật chất (Tại sao phải tôn trọng và hành động theo nguyên tắc khách quan)2.Nội dung nguyên tắc khách quan2.1.Trong hoạt động nhận thức2.2.Trong hoạt động thực tiễnPhần II: Vận dụng nguyên tắc khách quan trong hoạt động nhận thức và thực tiễn1.Vận dụng trong hoạt động nhận thức1.1.Góp phần xây dựng năng lực tư duy biện chứng1.2. Căn bệnh chủ quan duy ý chí1.3. Về bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa2. Vận dụng nguyên tắc khách quan trong hoạt động thực tiễn2.1. Trong cách mạng XHCN ở Việt Nam2.2.Trong quá trình CNH – HĐH ở Việt NamKẾT LUẬN
Xem thêm

31 Đọc thêm

thuyết minh thi công báo cáo thực tập tốt nghiệp

THUYẾT MINH THI CÔNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Nhiệm vụ: Lập biện pháp thi công cọc khoan nhồi, tường vây. Lập biện pháp thi công đào đất tầng hầm, hố móng. Lập biện pháp thi công đài và giằng móng. Lập biện pháp thi công bê tông cột, dầm, sàn, thang bộ, lồng thang máy. Lập tiến độ thi công thô phần thân. Lập tổng mặt bằng thi công phần thân. Nội dung: Chương 1: Điều kiện thi công công trình Chương 2: Biện pháp thi công tường vây. Chương 3: Biện pháp thi công cọc khoan nhồi. Chương 4: Biện pháp đào đất tầng hầm, hố móng và thi công đài, giằng móng. Chương 5: Biện pháp thi công phần thân. Chương 6: Tiến độ thi công thô phần thân. Chương 7: Tổng mặt bằng thi công phần thân. Chương 8: An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Xem thêm

274 Đọc thêm

Những yếu tố làm chậm công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực trạng và giải pháp”(Nghiên cứu từ dự án quy hoạch cụm công nghiệp xã Song Phượng Huyện Đan Phượng tỉnh Hà tây)

NHỮNG YẾU TỐ LÀM CHẬM CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”(NGHIÊN CỨU TỪ DỰ ÁN QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP XÃ SONG PHƯỢNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TỈNH HÀ TÂY)

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ dân cư,xây dựng cơ sở kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đất đai đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và xã hội loài người.Nó tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội.vì vậy việc quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai một cách hợp lý và hiệu quả là mục tiêu vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.Ỏ nước ta vấn đề đất đai luôn được đảng và nhà nước quan tâm.Trước yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kì công nghiệp hoá,hiện đại hoá kéo theo nó là quá trình đô thị hoá diễn ra rất mạnh mẽ ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.Để đáp ứng nhu cầu đó cần một lượng lớn đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng,các dự án khu côn nghiệp, khu kinh tế, khu vui chơi giải trí.....Do đó,khối lượng công việc giải phóng mặt bằng(GPMB) trong thời gian hiện nay là rất lớn đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh....công tác GPMB là một nhiệm vụ hết sức nặng nề,khó khăn phức tạp, thường xuyên và lâu dài, và GPMB cũng là một trong những công tác phục vụ cho việc quản lý nhà nước về đất đai.Hà tây laàmột huyện ngoại thành của Hà Nội, trong những năm gần đây thành phố các chủ doanh nghiệp đã có rất nhiều dự án đầu tư vào địa bàn của huyên như Dự án xây dựng đường cao tốc Láng hoà Lạc với 10 làn đường và đang trong quá trình thực hiện cùng với các khu công nghiệp, khu đô thị trường học bệnh viện...và công tác GPMB ở đây cũng khá phức tạp và chậm tiến độ.Là sinh viên ngành Địa chính,em cũng rất quan tâm đến vấn đề này và do đó em đã chọn đề tài: “những yếu tố làm chậm công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực trạng và giải pháp”(Nghiên cứu từ dự án quy hoạch cụm công nghiệp xã Song Phượng Huyện Đan Phượng tỉnh Hà tây). Với mục tiêu nghiên cứu đề tài này sẽ giúp em hiểu rõ hơn về cơ sở lý luận của công tác GPMB,nghiên cứu thực trang công tác bồi thường thiệt hại GPMB trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Đề tài sử dụng các nghiên cứu sau đây: Duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp thống kê,lozic, phương pháp toán kinh tế.Qua những phân tích này se giúp em đánh giá tình hình thực tế công tác GPMB để từ đó đưa ra những giải pháp nghiên cứu nguyên nhân làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng và từ đó hoàn thành chuyên đề này. Kết cấu của chuyên đề gồm: Chương I: Cơ sở khoa học của công tác đền bù giải phóng mặt bằng Chương II: Thực trạng công tác đề bù giải phóng mặt bằng ở huyện Hà Tây Chương III:Phương hướng và giải pháp chủ yếu về hoàn thiện công tác bồi thường GPMB trên địa bàn huyện Đan phượng tỉnh Hà tây Vì thời gian thực hiện còn ngắn và kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Bất Động Sản Và Địa chính trường Đại Học KTQD, đặc biệt là thầy giáo, thạc sĩ Nguyễn thắng Trung đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên dề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn Anh Bùi Hải Hà trưởng phòng cùng các anh chị trong phòng kế hoạch công ty xây dựng Constrexim Hồng Hà đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin cảm ơn Sinh Viên Thực Hiện Trần Trung Sơn
Xem thêm

87 Đọc thêm

THUYẾT MINH KẾT CẤU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

THUYẾT MINH KẾT CẤU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

®¹i häcTRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG DD&CNĐỀ TÀI: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠIVÀ CĂN HỘ CAO CẤPHệ kết cấu vách cứng có thể bố trí thành hệ thống theo 1 phương hoặc 2 phương hoặcliên kết không gian với nhau tạo thành một hệ kết cấu gọi là lõi cứng. Đặc điểm nổi bậtcủa loại kết cấu này là khả năng chịu tải trọng ngang tốt nên thường được sử dụng chocác công trình có chiều cao trên 20 tầng. Tuy nhiên độ cứng theo phương ngang của cácvách cứng tỏ ra là hiệu quả khi chiều cao công trình ở một giới hạn nhất định, khi chiềucao công trình lớn thì bản thân vách phải có tiết diện lớn, điều đó khó có thể thực hiệnđược. Mặt khác, hệ thống vách cứng trong công trình hạn chế khả năng tạo ra các khônggian rộng.I.3. Hệ kết cấu khung – giằngHệ kết cấu khung giằng được tạo ra bởi sự kết hợp hệ thống khung và hệ thống váchcứng. Hệ thống vách cứng thường được tạo ra tai khu vực lõi thang máy, thang bộ, khuvệ sinh chung, các tường biên và các vị trí có tường liên tục nhiều tầng. Hệ thống khungđược bố trí tại các khu vực còn lại của nhà. Hai hệ thống khung và vách được liên kết vớinhau qua hệ kết cấu sàn. Trong trường hợp này hệ kết cấu sàn liền khối có ý nghĩa rấtlớn. Trong hệ kết cấu này, thông thường hệ thống vách đóng vai trò chủ yếu chịu tảitrọng ngang, hệ khung chủ yếu chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng như vậygiúp giảm kích thước dầm, cột, đảm bảo yêu cầu của kiến trúc.Hệ kết cấu khung giằng tỏ ra là hệ kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng. Loạikết cấu này sử dụng hiệu quả cho các công trình đến 40 tầng. Nếu công trình thiết kế vớiđộng đất cấp 8 thì chiều cao tối đa là 30 tầng, vùng động đất cấp 9 là 20 tầng. Để sự làm
Xem thêm

229 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT NHỊP MỘT TẦNG

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT NHỊP MỘT TẦNG

Đồ án kết cấu thép nhà công nghiệp một nhịp một tầng

46 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 (TT)

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 (TT)

TÓM TẮT LUẬN VĂNĐầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận làhoạt động thường xuyên, quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ chi phát triển từngân sách nhà nước. Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nướccủa chính quyền quận Đống Đa trong những năm vừa qua về cơ bản đã hoànthành các nhiệm vụ chi của từng năm ngân sách, cải thiện được cơ sở hạ tầngkỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.Tuy nhiên thực trạng quản lý của chính quyền quận đối với vốn đầu tưXDCB từ ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế: Chi cho đầu tư xây dựng đạttỷ lệ thấp, vốn chi cho lĩnh vực này còn dàn trải, tiến độ giải ngân chậm, đầu tưcho một số công trình còn bất hợp lý, chưa tiết kiệm và mang lại hiệu quả đầutư không cao, chất lượng thi công công trình thấp ...." Hoàn thiện quản quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơbản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nộiđến năm 2020" là một đề tài mang tính thực tiễn cao, góp phần quản lý sửdụng vốn Ngân sách nhà nước đầu tư vào xây dựng cơ bản hiệu quả trong hoàncảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn hiện nay./.Chương 1: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tưXDCB từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quậnQuản lý của chính quyền quận đối với vốn đầu tư XDCB thuộc ngânsách nhà nước là quá trình thực hiện các chức năng của quản lý từ lập kế hoạch,tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước đốivới quá trình sử dụng vốn nhằm đạt đến mục tiêu sử dụng vốn có hiệu quả nhất.Chủ thể quản lý của chính quyền quận đối với vốn đầu tư XDCB từ ngânsách nhà nước là UBND quận với các phòng ban chuyên môn như phòng Tàichính – kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên môi trường... Đốitượng quản lý vốn đầu tư XDCB là quá trình sử dụng vốn của các tổ chức và cánhận được nhà nước trao quyền quản lý và sử dụng vốn để thực hiện các dự ánđầu tư XDCB thuộc ngân sách nhà nước cấp Quận.
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

1.1.3.Thực trạng sử dụng vốn đầu tư tại Việt Nam:Xét về cơ cấu vốn đầu tư, tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhànước đã giảm dần từ 59,1% (năm 2000) xuống còn 33,9% (năm 2008)và tăng nhẹ trở lại lên mức 40,4% năm 2013 và 38% năm 2015 nhằmduy trì ổn định và phát triển kinh tế khi khu vực đầu tư ngoài Nhà nướcvà đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn, cầu tăng thấp do chịu tácđộng của cuộc khủng hoảng kinh tế.Tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh(khoảng 16 điểm % từ năm 2001 đến 2015), nguyên nhân chủ yếu là doviệc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; nhiều cơ sở mở rộng sảnxuất kinh doanh và thành lập mới.Tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không ổnđịnh nhưng nhìn chung có xu hướng tăng dần. Trong đó, đáng chú ý,trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn,vốn FDI giải ngân giai đoạn 2011-2015 vẫn duy trì ở mức khoảng 10,512 tỷ USD (trong đó năm 2015 đã tăng mạnh lên mức 14,5 tỷ USD).Tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực Nhà nước vẫn ở mức cao (bình quângiai đoạn 2011 – 2015 đạt khoảng 39,1%). Trong đó, vốn từ NSNN tuycó xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất.Riêng năm 2015, vốn từ NSNN tăng cao hơn so với các năm trước dotính bổ sung thêm 30.000 tỷ đồng giai ngân vốn nước ngoài nguồnngân sách nhà nước theo các hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ vàtiến độ thực hiện . Vốn tín dụng nhà nước cũng tăng nhanh trongnhững năm gần đây.Tình trạng đầu tư dàn trải vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để:năm 2010, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn
Xem thêm

27 Đọc thêm

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦM CẦU, CỘT NHÀ BTCT (THUYẾT MINH+BẢN VẼ)

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦM CẦU, CỘT NHÀ BTCT (THUYẾT MINH+BẢN VẼ)

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦM CẦU CHẠY VÀ CỘT NHÀ CÔNG NGHIỆP BẰNG BÊTÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN CÔNG SUẤT 20000 M3 BÊTÔNGNĂM TỔNG QUAN KẾT CẤU KHO CHỨA VẬT LIỆU TRẠM TRỘN XƯỞNG THÉP XƯỞNG TẠO HÌNH

24 Đọc thêm

giáo trình sap2000V15

giáo trình sap2000V15

giáo trình SAPV15, Chương 5: Ứng dụng phần mềm SAP2000 giải bài toán kết cấu công trình: Dầm liên tục. Móng băng có sườn. Khung phẳng 2D. Khung không gian. Dàn mái Khung thép nhà công nghiệp (khung Zamill)

Đọc thêm

Dethi kết cấu bê tông 2

Dethi kết cấu bê tông 2

Cấu kiện chính chịu lực của nhà cao tầng với cấu kiện cơ bản. Cấu kiện dạng thanh như: Cột, dầm.. Cấu kiện phẳng: Tường, hệ lưới thanh dạng dàn phẳng, tấm sàn phẳng hoặc có sườn.. Cấu kiện không gian: Lõi cứng, lưới hộp gồm các cấu kiện thanh hoặc tấm phẳng ghép lại. Hệ kết cấu chịu lực của nhà nhiều tầng là bộ phận chủ yếu của công trình, tiếp nhận các loại tải trọng rồi truyền xuống nền đất. Nó được tạo thành từ môt bản trên. hoặc nhiều lọai cấu kiện cơ Trong các nhà cao tầng tải trọng ngang là yếu tố chủ yếu của thiết kế kết cấu, việc hạn chế chuyển vị ngang là cần thiết, đòi hỏi kết cấu phải có độ cứng lớn và bố trí hợp lý. Yêu cầu đối với hệ chịu lực của nhà là: Mỗi cấu kiện phải đủ khả năng chịu lực, có biến dạng và dao động không quá lớn. Hệ kết cấu phải đảm bảo sự ổn định tổng thể. Các hệ kết cấu chịu lực cơ bản của nhà gồm: • Hệ khung chịu lực: Được tạo thành từ các cấu kiện dạng thanh như cột theo phương đứng, dầm theo phương ngang bằng liên kết cứng. Các khung phẳng liên kết với nhau qua các thanh ngang tạo thành một khối khung không gian có mặt bằng vuông, chữ nhật, đa giác, ... Để tăng độ cứng ngang của khung có thể bố trí thêm các thanh xiên tại một số nhịp trên suốt chiều cao của nhà, có thể còn thêm một số dàn ngang ở tầng trên cùng và một số tầng trung gian, liên kết các khung với kết cấu dàn đứng nầy thì hiệu quả chịu lực của hệ có thể tăng thêm 30%. • Hệ tường (vach cứng) chịu lực: Các cấu kiện thẳng đứng chịu lực của nhà là các tấm tường phẳng. Theo cách bố trí tường có các sơ đồ sau: Tường dọc chịu lực, tường ngang chịu lực, tường ngang và tường dọc cùng chịu lực. Tường chịu tải trọng ngang và tải trọng đứng. Tải trọng ngang được truyền đến các tấm tường chịu tải thông qua các bản sàn ( xem là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng của chúng). Do đó các vách cứng làm việc như một công xon có chiều cao tiết diện lớn. Khả năng chịu tải của vách cứng phụ thuộc phần lớn vào hình dạng tiết diện ngang của chúng ( tuỳ theo cấu tạo có thể có dạng chữ nhật, chữ I, chữ T hay chữ C). • Hệ lõi chịu lực: Lõi có dạng hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở, tiếp nhận các loại tải trọng và truyền xuống nền đất. Phần không gian bên trong lõi thường bố trí các thang máy, khu WC, đường ống kỹ thuật. • Hệ hộp chịu lực: Ở hệ nầy, các bản sàn được gối lên các kết cấu chịu tải nằm trong mặt phẳng tường ngoài mà không cần các gối trung gian khác bên trong. Có nhiều giải pháp kêt cấu khác nhau cho các bức tường ngoài chịu tải của hệ hộp.
Xem thêm

Đọc thêm

ICO ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG FULL TM + BẢN VẼ 0901447325

ICO ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG FULL TM + BẢN VẼ 0901447325

Đồ án tổ chức thi công công trình thực tế nhà 5 tầng có kích thước 52x18.8m File đính kèm gồm: bản vẽ kiến trúc + kết cấu + bản vẽ đồ án + thuyết minh 1.Phân đoạn, phân đợt thi công 2.Tính toán khối lượng, thời gian 3.Lập biện pháp thi công 4.Thiết kế tổng mặt bằng công trình 4.Ti

52 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng tại huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh qua dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH QUA DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM – SINGAPORE TẠI XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN TIÊN DU

Đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Nhiều đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch được hình thành. Hệ thống công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp đô thị được mở mang. Hiển nhiên nhóm đất phi nông nghiệp hiện có không thể đáp ứng nhu cầu của phát triển, vì vậy phải chuyển đổi mục đích sử dụng của một phần đất hai nhóm kia (đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng) để mở rộng diện tích cho nhóm đất này, thông qua nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp thu hồi đất. Đất đai bị thu hồi phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nhưng tác động trực tiếp đến cuộc sống và lợi ích của cá nhân, tổ chức nơi có đất bị thu hồi. Do đó nếu không có chính sách bồi thường thiệt hại thỏa đáng, công bằng sẽ dẫn tới khiếu kiện, gây bất bình trong dân chúng, mất trật tự xã hội… Từ trước đến nay công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng vẫn được coi là điểm nóng trong xã hội. Làm sao để có thể hoàn thiện chính sách bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng để đẩy giải quyết các vướng mắc hiện nay là điều quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, của chủ đầu tư dự án và những người bị thu hồi đất. Bắc Ninh là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, là cầu nối của 3 trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng Bắc bộ là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong những năm gần đây, mục tiêu phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành tỉnh có tỷ trọng công nghiệp cao là tiêu chí quan trọng trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thành lập với tổng diện tích 7.276 ha, trong đó diện tích KCN là 6.022 ha, khu đô thị là 1.254 ha. Trong đó có khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore là một dự án lớn với diện tích 700 ha được thực hiện trên địa bàn hai huyện là Từ Sơn và Tiên Du. Về thực tập tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du vào đúng thời gian đang gấp rút thực hiện nhanh chóng công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng, nhận thấy công tác thực hiện gặp một số khó khăn, mà trong thời gian tới trên địa bàn huyện còn có nhiều dự án cần thực hiện việc bồi thường thiệt hại; chính vì những lý do đó mà em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng tại huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh qua dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du” làm chuyên đề thực tập của mình.
Xem thêm

89 Đọc thêm

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP

Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

73 Đọc thêm

Cùng chủ đề