TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÌ SAO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÌ SAO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI...":

NHẬN THỨC về vận MỆNH, TƯƠNG LAI của CHỦ NGHĨA xã hội và CÔNG CUỘC đổi mới ở NƯỚCTA HIỆN NAY

NHẬN THỨC VỀ VẬN MỆNH, TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚCTA HIỆN NAY

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, vấn đề vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được đặt ra một cách cấp thiết và với tầm mức ngày càng lớn. Từ sự thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây đến sự thắ[r]

28 Đọc thêm

Bài giảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh

BÀI GIẢNG: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC Tên môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng các khối không chuyên ngành MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Loại môn học: bắt buộc Các môn học tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ[r]

6 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng – an ninh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế kỷ XX là thế kỷ đầy biến động đối với dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là thắn[r]

70 Đọc thêm

học thuyết mác lênin và tư tưởng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảng tiểu luận cao học

HỌC THUYẾT MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

Điều có ý nghĩa quyết định của Đảng cầm quyền đối với Nhà nước là đưa tư tưởng của Đảng thâm nhập vào chính sách, quyết sách của Nhà nước. Con đường cơ bản để dảng cầm quyền củng cố, duy trì vị trí cầm quyền của mình là người đại diện cho Đảng cầm quyền đang giữ vai trò lãnh đạo trong bộ máy cơ quan[r]

28 Đọc thêm

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay

BẰNG KIẾN THỨC VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ, ĐỒNG CHÍ HÃY LÀM RÕ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI XHCN LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG VN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay.
Sau những sai lầm trong thời kỳ đầu quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng giai đoạn trước 1986, bắt đầ[r]

8 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.PHẦN I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐÊN PHẠM TRÙ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I Phạm trù lý luận và phạm trù thực tiễn1.Nhận thức luận của các nh[r]

31 Đọc thêm

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Triết học MácLêNin là một môn khoa học, ra đời và phát triển gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn phong trào cách mạng công nhân, sự ra đời của nó là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người và trong lịch sử triết học.
Vấn đề cơ[r]

14 Đọc thêm

SỰ vận DỤNG lý LUẬN HÌNH THÁI KINH tế xã hội của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH đạo CÔNG CUỘC đổi mới của DCSVN

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA DCSVN

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội ,nên việc nghiên cứu và vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước là rất quan trọng.Mục tiêu của đất nước ta là tới năm 2020 cơ bản trở[r]

39 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NHĨA MÁC LÊNIN VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

QUAN ĐIỂM CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NHĨA MÁC LÊNIN VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

1.Lý do chọn đề tàiNhư ta đã biết V.I.Lênin là người đã kế thừa và phát huy sáng tạo học thuyết của C.Mác để làm nên hệ thống lý luận Chủ nghĩa Mác Lênin, là người đã cống hiến toàn bộ sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh để giành, giữ chính quyền Xô Viết và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước[r]

29 Đọc thêm

Giá trị tư tương Hồ Chí Minh áp dụng tư tưởng HCM

GIÁ TRỊ TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TƯ TƯỞNG HCM

Giá trị tư tương Hồ Chí Minh áp dụng tư tưởng HCM
1. Danh sách nhóm 4: 1.Đỗ Thị Thu Huệ (Nhóm trưởng) 2.Nguyễn Thị Huệ (Thư kí) 3.Vũ Thị Huệ 4.Trần Văn Huy 5.Đinh Thị Huyền 6.Nguyễn Thị Huyền 7.Nguyễn Thị Hương 8.Lê Thị Hương 9.Lê Thị Hương (U2) 10.Phạm Thanh Hương 11.Hà Thế Nhân
2. Đề tài thảo luậ[r]

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cách mạng nước ta chuyến sang giai đoạn mới đó là cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lệch? Vì sao không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà kiên định theo chủ nghĩa xã h[r]

13 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP, GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN Ý NGHĨA VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

TIỂU LUẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP, GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN Ý NGHĨA VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã là một tổ chức độc lập về chính trị tư tưởng và tổ chức, nắm quyền lãnh đạo cách mạng, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trung thành và vận dụng sáng tạo lí luận chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn đất nước đề ra đường lối cách mạng sát đúng đáp ứng yêu cầu lị[r]

19 Đọc thêm

Để học tốt môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLenin

ĐỂ HỌC TỐT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MACLENIN

ĐỂ HỌC TỐT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Th.s Nguyễn Văn Thành
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ[r]

3 Đọc thêm

Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1 : Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Tinh thần yêu nước
Lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hình thành cho Việt Nam một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp và cao quý .Trong đó, nổi bật nhất là tinh t[r]

25 Đọc thêm

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

Câu 1: Vận dụng lý luận về quyền lực Ctrị và thực tiễn đổi mới ở nước ta hiện nay để phân tích và chứng minh : quyền lực Ctrị trong chủ nghĩa XH là thuộc về nhân dân lao động ?Câu 2: Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về mối quan hệ Ctrị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập t[r]

14 Đọc thêm

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dước sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được một số thành tựu đáng kể và được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định. Hiện nay chúng ta đang đứng trước thời cơ phát triển nhưng cũng đang dứng trước những thách thức… một trong 4 n[r]

27 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀM NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀM NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đảng Cộng Sản Việt Nam từng nhận định: “Chủ nghĩa Tư Bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường song không thể khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó. Các quốc gia độc lập ngày càng tăng cường đấu tranh để tự lựa chọn con đường và[r]

33 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CỦA HV CHÍNH TRỊ HCM

GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CỦA HV CHÍNH TRỊ HCM

GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông

Tập Thể tác giả:
PGS,TS. Đỗ Công Tuấn
PGS,TS. Nguyễn Đức Bách
GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông
TS. Dương Văn Duyên
TS. Phùng Khắc Bình
TS. Phạm Văn Chín
TS. Nguyễn Đình Đức
TS. Phạm Ngọc Anh
Th.S. Vũ Thanh Bì[r]

179 Đọc thêm

Cùng chủ đề