TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÌ SAO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY CHÚNG TA CẦN PHẢI KIÊN TRÌ CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÌ SAO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY CHÚNG TA CẦN PHẢI KIÊN TRÌ CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN":

NHẬN THỨC về vận MỆNH, TƯƠNG LAI của CHỦ NGHĨA xã hội và CÔNG CUỘC đổi mới ở NƯỚCTA HIỆN NAY

NHẬN THỨC VỀ VẬN MỆNH, TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚCTA HIỆN NAY

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, vấn đề vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được đặt ra một cách cấp thiết và với tầm mức ngày càng lớn. Từ sự thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây đến sự thắng lợi ngày càng to lớn của sự nghiệp đổi mới chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay cho thấy vấn đề nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MácLênin có một ý nghĩa quyết định đối với thành, bại của công cuộc xây dựng xã hội mới. Có thể khẳng định: cội nguồn sức mạnh của chủ nghĩa MácLênin là nằm ở bản chất khoa học và cách mạng của bản thân học thuyết. Từ thực tiễn cuộc khủng hoảng đổ vỡ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và công cuộc đổi mới chủ nghĩa xã hội Việt Nam, bài viết này nêu ra một vài ý kiến với hy vọng góp phần vào việc làm sáng tỏ vấn đề.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Bài giảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh

BÀI GIẢNG: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC Tên môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng các khối không chuyên ngành MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Loại môn học: bắt buộc Các môn học tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin. Các môn học kế tiếp: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: tiết + Thảo luận tại lớp: tiết Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, thuộc Khoa Lý luận chính trị. Nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương + Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh + Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc + Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam + Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam + Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế + Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân + Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới Tài liệu học tập:1. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn MácLênin tư tưởng Hồ Chí Minh, “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG…2. Bộ Giáo dục Đào tạo, “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG, HN2009…3. Hồ Chí Minh, “Hồ Chí Minh toàn tập”, Nxb CTQG, HN2000.4. Ban Tư tưởng văn hóa TW, “Tài liệu nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb CTQG, HN2003.5. Các Nghị quyết, văn kiện của Đảng6. Các sách, báo, công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh (của các tác giả khác)Chương mở đầuĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHGv: Lý Kim Cương__________I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a. Khái niệm “tư tưởng” Tư tưởng là hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo thực tiễn, cải tạo hiện thực. Nhà tư tưởng: là người biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trịsách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát. b. Khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người (Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN2009, tr 14)I.ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.Đối tượng nghiên cứu Hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Quá trình vận động, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  khẳng định sự ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu lịch sử. Các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung, đặc điểm, bản chất khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và nhà nước ta. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với kho tàng lý luận cách mạng thế giới.3. Mối quan hệ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn lý luận chính trị khác Mối quan hệ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin: Chủ nghĩa MácLênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng MácLênin. Mối quan hệ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng của Đảng ộng sản Việt Nam: tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng là bộ phận nền tảng tư tưởng của đường lối Đảng.II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Cơ sở phương pháp luận Thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa MácLênin và những quan điểm có giá trị phương pháp luận của Hồ Chí Minh là cơ sở phương pháp luận quan trọng giúp ta hiểu đúng nội dung, bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin yêu cầu khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: a. Nguyên tắc tính đảng và tính khoa học b. Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn c. Quan điểm lịch sử cụ thể d. Quan điểm toàn diện và hệ thống e. Quan điểm kế thừa và phát triển f. Kết hợp nghiên cứu tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh. 2. Các phương pháp cụ thể Phương pháp lịch sử và logique Các phương pháp khác: phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp khai thác nhân chứng lịch sử, phương pháp trực quan… III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác 2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trịChương ICƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHGv: Lý Kim CươngI. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Cơ sở khách quan a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIXđầu thế kỷ XX Các đặc điểm chính trịxã hội nổi bật của Việt Nam cuối thế kỷ XIXđầu thế kỷ XX ?  Yêu cầu của xã hội? Các đặc điểm, các yêu cầu trên có tác động gì đến Hồ Chí Minh? Đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Bối cảnh thời đại (quốc tế) + Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù chung của nhân dân lao động thuộc địa và giai cấp vô sản ở chính quốc. <=> Cách mạng thuộc địa muốn thắng lợi phải đoàn kết với nhau và đoàn kết với cách mạng vô sản thế giới. + Năm 1917, cách mạng tháng Mười (Nga) thành công mở ra một thời đại mới: thời đại thắng lợi của cách mạng vô sản, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một xu thế tiến bộ, xu thế tất yếu của lịch sử. + Tháng 3 năm 1919, Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản) ra đời, tạo điều kiện cho việc thực hiện liên minh chiến đấu giữa phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản thế giới. Các đặc điểm thời đại có tác động gì đến quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?b. Các tiền đề tư tưởng lý luận a. Giá trị truyền thống dân tộc Các giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc Việt Nam? (SV phát biểu, trao đổi tại lớp)+ Chủ nghĩa yêu nước+ Tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân tương ái+ Tinh thần cần cù, hiếu học, sáng tạo+ Tinh thần lạc quan Kết luận: Truyền thống văn hóa dân tộc là cơ sở lý luận quan trọng  hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: + Thúc đẩy Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước + Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kế thừa và phát triển các giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. b. Tinh hoa văn hóa nhân loạiHồ Chí Minh tiếp thu và chọn lọc, phát triển các giá trị tích cực trong các trào lưu tư tưởng văn hóa nhân loại phương Đông, phương Tây: Phương Đông? + Tư tưởng Nho giáo+ Tư tưởng Phật giáo+ Tư tưởng của các nhà cách mạng phương Đông: Tôn Trung Sơn, Gandhi Phương Tây: tư tưởng dân chủ và cách mạng của các trào lưu dân chủ tư sản phương Tây+ Chủ nghĩa nhân văn trong văn hóa Phục hưng+ Tư tưởng dân chủ trong văn hóa khai sáng + Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái – ngọn cờ của cách mạng tư sản phương Tâyc. Chủ nghĩa MácLênin Chủ nghĩa MácLênin trang bị cho Hồ Chí Minh thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học  tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh: chuyển từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống sang yêu nước theo lập trường vô sản.  giúp Hồ Chí Minh xác định đúng đắn con đường cách mạng Việt Nam: giải phóng dân tộc bằng cách mạng vô sản.==> Hồ Chí Minh khẳng định: chủ nghĩa MácLênin là “cẩm nang thần kỳ”, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa MácLê nin với tinh thần sáng tạo và phát triển cho phù hợp với đặc điểm cách mạng Việt Nam chứ không giáo điều, máy móc.2. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh? Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh? II.Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh a.Trước 1911: Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước Môi trường giáo dục của quê hương, gia đình và thực tiễn xã hội Việt Nam  hình thành những phẩm chất cao quý ở Hồ Chí Minh (mầm mống đầu tiên của những tư tưởng lớn: yêu nước, thương dân, sớm có hoài bão cứu nước…).b.19111920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Khảo sát các nước  Hồ Chí Minh kết luận: chủ nghĩa đế quốc là cội nguồn của mọi áp bức, bất công. 1861919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gởi đến Hội nghị Versailles bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Sau sự kiện này, Nguyễn Ái Quốc kết luận: “Chủ nghĩa Uynxơn chỉ là trò bịp bợm lớn” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, t1, tr 416). Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa (Lênin)  bước đầu lựa chọn con đường cách mạng vô sản. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia bỏ phiếu tán thành Quốc tế III  góp phần sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản, chuyển từ yêu nước truyền thống sang yêu nước theo lập trường vô sản).c. 19201930: giai đoạn hình thành về cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam Hoạt động thực tiễn? + Nguyễn Ái Quốc phụ trách Ban nghiên cứu thuộc địa của ĐCS Pháp. + Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa (71921) và tờ báo Le Paria (báo Người cùng khổ), cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa. + Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, tham dự nhiều Đại hội quốc tế. Tham dự Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông dân (cuối năm 1923), Đại hội Quốc tế thanh niên, Đại hội V Quốc tế Cộng sản (1924)… + Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Trung Hoa Liên lạc với những người Việt Nam yêu nước, mở các lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên yêu nước Việt Nam (tại Quảng Châu). Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (61925)  báo Thanh niên. Triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam  Đảng Cộng sản Việt Nam (321930). Hoạt động lý luận?+ Viết báo+ Viết sách (Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mệnh)+ Tham luận tại các Đại hội quốc tế + Giảng dạy chủ nghĩa MácLênin và đường lối cách mạng Việt Nam cho các lớp huấn luyện chính trị do Người tổ chức tại Quảng Châu.+ Soạn thảo các văn kiện đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quốc dân) Nội dung các văn kiện Đảng, các tác phẩm, bài viết… đã xác định những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam (xác định phương hướng, mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ cách mạng, phương pháp cách mạng, lực lượng cách mạng của cách mạng Việt Nam).d.19301945: giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng Những khó khăn, thử thách? Nguyễn Ái Quốc và các quan điểm tư tưởng của Người bị Quốc tế Cộng sản phê phán là hữu khuynh, xa rời lập trường của giai cấp công nhân, là dân tộc chủ nghĩa, thiếu tinh thần quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh được khẳng định trong thực tiễn? Từ sau ĐH VII của Quốc tế Cộng sản (71935), Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện triệt để những quan điểm đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc  Cách mạng Tháng Tám thành công. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã kiểm nghiệm và khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam.e. 19451969: tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam  Hồ Chí Minh tổng kết, phát triển lý luận về kháng chiến đi đôi với kiến quốc, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện chiến tranh và đất nước bị chia cắt hai miền, về Đảng Cộng sản, về đạo đức, nhân văn, văn hóa; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân … III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới a. Tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời đại: độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị… b. Tư tưởng Hồ Chí Minh vạch ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người: Xác định con đường cứu nước ở các thuộc địa: giải phóng dân tộc bằng cách mạng vô sản. Phương pháp thức tỉnh các dân tộc bị áp bức Phương thức đấu tranh chống CNĐQ c. Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN1. Phân tích nguồn gốc, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các nguồn gốc đó, nguồn gốc nào là quan trọng nhất, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Vì sao?2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Chứng minh?3. Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh?
Xem thêm

6 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng – an ninh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế kỷ XX là thế kỷ đầy biến động đối với dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật nhào ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đó là hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, non sông thu về một mối và sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đã và đang đem lại nhiều thành tựu quan trọng.
Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trước hết bắt nguồn từ đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình tìm tòi và vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam là sự kế thừa một cách sáng tạo truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta trong lịch sử. Vận dụng, kế thừa và phát huy lên một tầm cao mới di sản quân sự của cha ông cùng những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng bộ tham mưu của Đảng đã đề ra hệ thống những quan điểm quan trọng về quân sự; về quốc phòng, an ninh; về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khởi nghĩa và đấu tranh giải phóng; kết hợp quốc phòng với an ninh, kinh tế, ngoại giao; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Hiện nay, tình hình chính trị thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trên thế giới, các cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt và quyết liệt, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi nhưng những cuộc xung đột vũ trang và nội chiến vẫn xảy ra và kéo dài ở nhiều nơi, những mâu thuẫn gay gắt về dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ đang tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm từng nước. Việt Nam đã và đang nằm trong tầm ngắm của các thế lực phản động và đế quốc, chúng lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc để can thiệp vào công việc nội bộ của ta nhằm thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, gây bạo loạn chính trị. Tình hình đó đã đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới, không chỉ của riêng Đảng và Nhà nước mà là của toàn thể nhân dân. Vì thế, cần thiết phải học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân trong bối cảnh hiện nay để phát huy tổng hợp sức mạnh toàn dân, của hệ thống chính trị, từng bước nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch.
Mặt khác, đứng trước sự nghiệp đổi mới, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, phức tạp không thể không giải quyết, đặt biệt trước sự biến đổi nhanh chóng, khó lường của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, của hàng loạt vấn đề toàn cầu hóa, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế. Sự tiếp thu thiếu chọn lọc các nền văn hóa trên thế giới của bộ phận thanh thiếu niên đã làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc, một khi an ninh văn hóa bị khủng hoảng thì ý thức dân tộc cũng dần phai mờ đi từ đó ảnh hưởng đến ý thức bảo vệ Tổ quốc. Nếu không làm tốt công tác xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, không thực hiện tốt việc giáo dục tuyên truyền cho đồng bào Việt Nam, về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thì không những không phát huy được vai trò của họ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mà họ còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, chia rẽ gây mất đoàn kết và có thể trở thành lực lượng đối lập, chống đối lại dân tộc và đất nước. Âm mưu, thủ đoạn đó chỉ có thể thất bại trước sức mạnh tổng hợp của nước ta được nâng cao, khi chúng ta thực hiện tốt việc xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân.
Vì vậy, việc ý thức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là vấn đề cấp thiết, nhất là trong tình hình hiện nay. Hơn nữa, việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc vận động lớn trong cả nước. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng – an ninh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm, luận điểm toàn diện bao gồm nhiều nội dung: tư tưởng dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng; tư tưởng khởi nghĩa vũ trang toàn dân; tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, lấy sức mình là chính; về nghệ thuật quân sự; về xây dựng căn cứ địaxây dựng hậu phương; xây dựng lực lượng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân…
Trong khuôn khổ của một luận văn tốt nghiệp đại học, đề tài chỉ tập trung khai thác những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh trong tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng nền quốc phòng an ninh.
Những quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng lực lượng vũ trang; về xây dựng nền quốc phòng an ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.
3. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu
Đề tài sẽ từng bước làm rõ những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Phân tích, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay nhằm rút ra những giải pháp góp phần nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam là cơ sở phương pháp luận định hướng nghiên cứu. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, đối chiếu,…
Xem thêm

70 Đọc thêm

học thuyết mác lênin và tư tưởng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảng tiểu luận cao học

HỌC THUYẾT MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

Điều có ý nghĩa quyết định của Đảng cầm quyền đối với Nhà nước là đưa tư tưởng của Đảng thâm nhập vào chính sách, quyết sách của Nhà nước. Con đường cơ bản để dảng cầm quyền củng cố, duy trì vị trí cầm quyền của mình là người đại diện cho Đảng cầm quyền đang giữ vai trò lãnh đạo trong bộ máy cơ quan Nhà nước phải thực hiện các chương trình hành động cũng như làm tròn trách nhiệm đối với các cam kết của mình trong chiến dịch tranh cử (đối với các nước tư bản) và trong việc bầu cử đại biểu quốc hội (ở các nước xã hội chủ nghĩa). Nguồn lực để Đảng cầm quyền duy trì hoạt động của mình là công tác đào tạo, sử dụng cán bộ. Công tác này được làm một cách thường xuyên, liên tục, có kế hoạch, hiệu quả và chất lượng cao.
Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời, vai trò lãnh đạo của Đảng đã được lịch sử cách mạng và được xã hội thừa nhận như một tất yếu lịch sử. Điều 4 Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội Việt Nam đã ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.Sự lãnh đạo của Đảng được coi là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng là vấn đề mang tính nguyên tắc và quy định của Cách mạng Việt Nam.
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu hướng giao lưu hội nhập thế giới, rất nhiều vấn đề đã và đang được đặt ra đòi hỏi Đảng phải tự đổi mới, nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo đất nước. Điều đó có nghĩa hết sức quan trọng trong điều kiện Đảng lãnh đạo tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân,vì dân. Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo một cách khẩn trương, kiên quyết, không cứng nhắc, máy móc trong sự phân định rõ chức năng lãnh đạo chính trị, phưong thức lãnh đạo chính trị của Đảng với chức năng quản lý nhà nước chức năng công quyền và phương thức quản lý của nhà nước pháp quyền trên quan điểm của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ chí minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Là sinh viên khoa Xây dựng Đảng được nghiên cứu đề tài của chuyên ngành em thấy rất hay và cần thiết . Đề tài giúp em có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay cả mặt nhận thức và lý luận. Tuy nhiên do sự hạn chế về trình độ kiến thức, tài liệu tham khảo còn hạn hẹp nên bài tiểu luận chắc có nhiều sai sót, nội dung chưa chính xác, phù hợp. Việc đánh máy còn nhiều lỗi chính tả. Em rất mong thầy (cô) giáo thông cảm giúp đỡ, bổ sung những vấn đề còn thiếu xót để bài tiều luận hoàn chỉnh hơn.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay

BẰNG KIẾN THỨC VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ, ĐỒNG CHÍ HÃY LÀM RÕ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI XHCN LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG VN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay.
Sau những sai lầm trong thời kỳ đầu quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng giai đoạn trước 1986, bắt đầu từ Đại hội Đảng lần VI, Đảng ta đã xác định rằng để tồn tại sống còn, công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta bắt buộc phải đổi mới. Từ đó đến nay, công cuộc đổi mới XHCN toàn diện và sâu sắc đã chứng tỏ nó là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam. Bằng lý luận quan hệ quốc tế, chúng ta phân tích làm rõ luận điểm trên.
Xem thêm

8 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý luận và tư duy lý luận đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Đổi mới tư duy lý luận của Đảng, là vấn đề cấp thiết với sự lãnh đạo của Đảng đồng thời là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Ở vị trí Đảng cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo đất nước và lãnh đạo xã hội đi tới chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Con đường cách mạng của nước ta từ một nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn, phức tạp. Cho nên thời kỳ quá độ ở nước ta rất lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế xã hội có tính chất quá độ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng thời kì đổi mới nhận mạnh : “Nói đổi mới tư duy, điều căn bản là phải đổi mới tư duy lý luận”. Đồng chí đặt vấn đề để xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, với niềm tin yêu của dân, Đảng phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình. Công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập, nếu thiếu trình độ lý luận, học vấn thì khó mà làm được. Đây là lĩnh vực đầy rẫy những cấp bách, thậm chí là cấp bách nhất phải đổi mới.Trải qua gần 15 năm (1986 – 2000), công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Điều đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước cũng có nhiều điểm khác so với thời kỳ trước đây.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (121986) của Đảng, trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt, các lĩnh vực của quá trình đổi mới, đã đồng thời coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về các vấn đề của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là khâu đột phá. Đổi mới tư duy lý luận của Đảng, là vấn đề cấp thiết với sự lãnh đạo của Đảng đồng thời là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) đã khẳng định Xét trên tổng thế, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối chính sách đối nội và đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có sự đổi mới khác. Nhằm góp phần nhận thức đúng đắn hơn về những vấn đề cơ bản của quá trình đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, và là sinh viên chuyên ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, em lựa chọn đề tài Quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000”.Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, căn cứ vào một số quan điểm trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (121986).
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.PHẦN I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐÊN PHẠM TRÙ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I Phạm trù lý luận và phạm trù thực tiễn1.Nhận thức luận của các nhà triết học trước Mác2. Phạm trù thực tiễn và lý luận trong triết học MacLenin2.1 Phạm trù thực tiễn:2.2 Phạm trù lý luận2.3 Vai trò rất to lớn của thực tiễn đối với nhận thứcII Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 1. Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn2. Lý luận mở đường và hướng dẫn hoạt động của thực tiễn3. Lý luận và thực tiễn là thống nhất4. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin.5. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn góp phần thúc đẩy sự phát triển của trình độ nhận thứcPHẦN II : VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNGI.Quá trình phát triển kinh tế Việt NamII. Lý luận thực tiễn trong sự phát triển kinh tế xã hội và đổi mới kinh tế hiện nay2.1 Sự phát triển kinh tế xã hội 2.2 Nghiên cứu tham khảo : “Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (Hội thảo khoa học quốc gia tại trường ĐH KTQD ngày 22092009)III . Phương hướng giải pháp cho thời gian tới1) Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các tri thức khoa học mà nhân loại đã đạt được vào điều kiện cụ thể của nước ta2) Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.3) Trong giáo dục, đào tạo phải kết hợp lý luận với thực tiễn, học với hành4) Khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều
Xem thêm

31 Đọc thêm

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Triết học MácLêNin là một môn khoa học, ra đời và phát triển gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn phong trào cách mạng công nhân, sự ra đời của nó là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người và trong lịch sử triết học.
Vấn đề cơ bản của triết học MácLênin là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại. Theo đó, trong thế giới không có gì ngoài vật chất đang vận động và vật chất đang vận động không thể vận động như thế nào khác ngoài vận động trong không gian và thời gian. Còn ý thức chỉ là sản phẩm của bộ óc con người và là sự phản ánh tự giác, tích cực của sự vật, hiện tượng và quá trình hiện thực của thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Như vậy, trong quan hệ giữa vật chất và ý thức vật chất là cái có trước, ý thức có sau và vật chất quyết định ý thức. Tuy vậy, ý thức có thể đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của thế giới vật chất ấy.
Đứng trước sự phát triển vượt bậc của nền khoa học – kinh tế thế giới với những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới, sức mạnh mới để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.
Nhiều tiêu đề cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đã tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng. Hội nhập với cộng đồng thế giới, do vậy khả năng giữ vững độc lập dân tộc trong thời kì này cũng được tăng thêm.
Hòa nhập, các nước đều có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, với sự phát triển đó khiến các nước chậm phát triển đứng trước những thách thức lớn. Có nguy cơ tụt hậu ngày càng cao và dễ bị hòa tan. Nước ta cũng đang xuất phát từ điểm rất thấp lại phải đi lên từ môi trường cạnh tranh quyết liệt.
Trước tình hình đó, cũng với xu thế phát triển của thời đại Đảng ta và nhà nước cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế đóng vai trò then chốt và giữ vai trò chủ đạo. Đồng thời đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có mối quan hệ giữa vật chất và ý thức sẽ cho phép chúng ta vận dụng vào mối quan hệ giữa kinh tế chính trị, giúp cho công cuộc đổi mới của đất nước ngày càng giàu mạnh.
Với suy nghĩ đó, em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay”
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Xem thêm

14 Đọc thêm

SỰ vận DỤNG lý LUẬN HÌNH THÁI KINH tế xã hội của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH đạo CÔNG CUỘC đổi mới của DCSVN

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA DCSVN

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội ,nên việc nghiên cứu và vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước là rất quan trọng.Mục tiêu của đất nước ta là tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp ,bởi vậy việc nghiên cứu và vận dụng lý luận vào thực tiễn càng cần được thúc đẩy và thực hiện tích cực .Hơn nữa việc nghiên cứu lý luận và áp dụng vào thực tiễn giúp chúng ta chứng minh được rằng sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và người anh cả Liên xô không phải là sự đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội ,của lý luận hình tháikinh tế xã hội chủ nghĩa như các thế lực chống xã hội chủ nghĩa đã nói vào những năm cuối của thế kỉ hai mươi.Sự sụp đổ đó chỉ là sự bài trừ bác bỏ mô hình kinh tế tập chung của xã hội chủ nghĩa khi hoàn cảnh lịch sử thay đổi,còn lý luận hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa của MácLênin luôn đúng trong mọi hoàn cảnh lịch sử vấn đề là chúng ta cần áp dụng nó đúng đắn vào từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia .Hiện nay do vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản vẫn chưa hết nên sự đấu tranh và chứng minh tính đúng đắn của lý luận vẫn luôn rất gay gắt giữa các nước theo xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản,có rất nhiều các nhà kinh tế học trên thế giới quan tâm tới vấn đề này và có nhiều dự đoán khác nhau về thời gian mà chủ nghĩa xã hội thành công trên toàn thế giới.Trong nước có rất nhiều các công trình nghiên cứu về vận dụng lý luận vào thực tiễn nước ta của đảng và nhà nước và tất cả các công trình đều chung một mục đích đó là cung cấp cho chúng ta thêm kiến thức về lý luận sau đó là chúng ta tìm hiểu xem lý luận ấy đã được ứng dụng vào thực tiễn như thế nào và hiệu quả của việc vận dụng đó ra sao.Công trình này của chúng em cũng với một mong muốn và mục đích như vậy,từ việc nghiên cứu đề tài chúng em hiểu thêm được về lý luận và sự vận dụng lý luận vào thực tiễn của đảng ta.Với tư cách là thế hệ tiếp bước tương lai của đất nước,tiếp tục kế thừa và phát huy “tài sản” của Ông cha đã để lại ,chèo lái con thuyền “đất nước” trên hành trình cập bến “xã hội chủ nghĩa” chúng em muốn đóng góp cho đất nước với tất cả lòng nhiệt huyết và kiến thức mà mình có được trong quá trình học tập,tích lũy vì sự phát triển giàu mạnh của tổ quốc.Đề tài nghiên cứu lý luận trong phạm vi sự vận dụng lý luận hình thái kinh tếxã hội của chủ nghĩa MácLênin trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam.Để nghiên cứu làm rõ các khía cạnh của đề tài,thì đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn như:Phương pháp thống kê,phương pháp lịch sử,logic,tổng hợp.Đề tài đóng góp vào làm chứng minh tính đúng đắn của lý luận hình thái kinh tếxã hội chủ nghĩa và sự vận dụng hợp lý có hiệu quả vào thực tiễn của đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước.Đề tài góp phần bổ trợ thêm cho môn triết học ,từ đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế xã hội và thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của mình đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Xem thêm

39 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NHĨA MÁC LÊNIN VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

QUAN ĐIỂM CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NHĨA MÁC LÊNIN VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

1.Lý do chọn đề tàiNhư ta đã biết V.I.Lênin là người đã kế thừa và phát huy sáng tạo học thuyết của C.Mác để làm nên hệ thống lý luận Chủ nghĩa Mác Lênin, là người đã cống hiến toàn bộ sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh để giành, giữ chính quyền Xô Viết và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước Nga. Trước những biến động chính trị xã hội dữ dội làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu vào những năm cuối thế kỷ XX, đã xuất hiện những quan điểm cho rằng cần có quan niệm mới về thời đại ngày nay thay thế quan niệm cũ đã lỗi thời, đã bị lịch sử vượt qua. Họ khăng định thời đại ngày nay là thời đại hậu công nghiệp, thời đại văn minh tin học, văn minh trí tuệ…Thực chất là họ quá đề cao kỹ thuật mà không gắn với tính chất các chế độ xã hội khi xem xét về thời đại. Chính cách tiếp cận đó nên khó đi sâu vào bản chất, nguồn gốc các động lực thực sự của sự chuyển biến hợp quy luật từ chế độ xã hội này sang chế độ xã hội khác. Đối lập với các quan điểm trên. Đảng ta vẫn khẳng định: “Thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản bắt đầu từ cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại”. Quan điểm chuyên chính vô sản do MácLênin xây dựng là một bài học vô cùng quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam khi xác định, tính chất nội dung, và các lực lượng chủ yếu của thời đại là phải xem xét toàn diện về chủ nghĩa xã hội hiện thực, chủ nghĩa tư bản hiện đại, phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, phong trào hòa bình độc lập dân tộc và dân chủ. Mặt khác chuyên chính vô sản còn là căn cứ khoa học vững chắc của toàn bộ quá trình lịch sử chủ yếu diễn ra trong thế kỷ XX: Những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, các cuộc chiến tranh thế giới do chủ nghĩa tư bản gây ra, những sai lầm của một số Đảng Cộng sản cầm quyền dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở một loạt các nước, những thành tựu của xã hội chủ nghĩa hiện thực… Để tiếp tục khẳng định những giá trị bất hủ của chuyên chính vô sản đối với cách mạng Việt Nam, đồng thới góp phần làm rõ bản chất khoa học của chuyên chính vô sản đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tôi chọn đề tài “ Quan điểm chuyên chính vô sản của chủ nhĩa MácLênin và việc vận dụng vào thực tiễn Việt Nam hiện nay ” làm đề tài tiểu luận kết thúc học phần.
Xem thêm

29 Đọc thêm

Giá trị tư tương Hồ Chí Minh áp dụng tư tưởng HCM

GIÁ TRỊ TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TƯ TƯỞNG HCM

Giá trị tư tương Hồ Chí Minh áp dụng tư tưởng HCM
1. Danh sách nhóm 4: 1.Đỗ Thị Thu Huệ (Nhóm trưởng) 2.Nguyễn Thị Huệ (Thư kí) 3.Vũ Thị Huệ 4.Trần Văn Huy 5.Đinh Thị Huyền 6.Nguyễn Thị Huyền 7.Nguyễn Thị Hương 8.Lê Thị Hương 9.Lê Thị Hương (U2) 10.Phạm Thanh Hương 11.Hà Thế Nhân
2. Đề tài thảo luận: Đề tài 1: Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và Cách mạng thế giới Đề tài 2: Vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức lối sống cho sinh viên trường ta hiện nay
3. Đề tài 1: A.Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam I. Giá trị lý luận 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soisáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam và là ngọn đuốc soi đường thắng lợi cho cách mạnggiải phóng các dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó trường tồn bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam bởi đó là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Ở luận điểm này, có hai vấn đề cần làm rõ: + Thứ nhất: Tư tưởng HCM bắt nguồn từ chủ nghĩa MácLênin, lấy chủ nghĩa MácLênin làm nền tảng, nhưng tư tưởng HCM cũng là sự kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nổi bật là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, cả phương Đông và phương Tây. + Thứ hai: Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tính sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở chỗ: trung thành với những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác Lênin, đồng thời khi nghiên cứu vận dụng những nghuyên lý đó, Hồ Chí Minh mạnh dạn loại bỏ những gì không phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta, dám đề xuất những vấn đề mới do thực tiễn đề ra và giải quyết một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Vấn đề này chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh đông”1. Ví dụ như khi phân tích xã hội của các nước thuộc địa, Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng quan điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lênin một cách sáng tạo, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn cơ bản của các nước thuộc địa, đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc, thực dân thống trị và bè lũ tay sai với toàn thể nhân dân, dân tộc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo... Theo Người, ở Việt Nam cũng như ở các nước phương Đông, do trình độ sản xuất kém phát triển nên sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp không giống như ở các nước phương Tây. Từ đó, Người có quan điểm hết sức sáng tạo là gắn chủ nghĩa dân tộc chân chính với chủ nghĩa quốc tế, và nêu lên luận điểm: Chủ
Xem thêm

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong thế giới ấy”. Việc tìm hiểu, nghiên cứu về thế giới chung quy lại đều phục vụ việc tìm hiểu con người, phát triển con người. Xã hội loài người càng phát triển thì vấn đề con người càng được đánh giá cao và tìm hiểu sâu sắc. Ví dụ như thời cổ đại người ta tôn thờ những thế lực siêu nhiên, con người chỉ là kẻ tôi tớ phụng sự ý trời. Nhưng đến thời hiện đại, con người đã trở thành những kẻ chinh phục thế giới bằng trí tuệ và năng lực của mình. Ở mỗi nấc thang phát triển của loài người, vấn đề con người lại được nhìn nhận ở những khía cạnh, mức độ khác nhau. Ở thời đại hiện nay, vấn đề con người là vấn đề trung tâm, quyết định đối với sự phát triển của một đất nước. Và với Việt Nam thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết do Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo xu hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở lý luận của sự nghiệp đổi mới đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa MácLênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân ta.
Trong thực tiễn của những năm qua, với việc áp dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin nói chung và triết học Mác Lênin nói riêng về vấn đề con người trong quá trình đổi mới, thực hiện sự nghịêp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo xu hướng xã hội chủ nghĩa; Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn rất đáng hoan nghênh. Vì vậy việc khai thác, nghiên cứu triết học MácLênin về vấn đề con người là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Trong khi đó, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sự tác động của cơ chế thị trường đang bộc lộ nhiều bất cập về con người cho sự phát triển đất nước. Làm thế nào để phát huy có hiệu quả vai trò nhân tố con người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay nói chung và với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Bình nói riêng? Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang được nghiên cứu một cách có hệ thống, cơ bản, kịp thời nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp. Do đó để đánh giá đúng con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế xã hội hiện nay phải dựa trên những quan điểm, góc nhìn của triết học Mác Lênin. Bởi nội dung triết học Mác Lênin về con người đề cập đến nhiều vấn đề đó là: Bản chất của con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử...Việc nắm vững và vận dụng tốt quan điểm triết học Mác Lênin về con người ở nước ta hiện nay là một công việc cực kỳ quan trọng và cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là sự hiểu biết sâu sắc và vận dụng linh hoạt quan điểm, tư tưởng của triết học Mác Lênin nhằm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuẩn bị những con người có đầy đủ năng lực và đạo đức cách mạng để phục vụ mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đặc biệt với Quảng Bình là một tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ có nền kinh tế xã hội còn nghèo, điều kiện xây dựng và phát triển gặp nhiều khó khăn, trở ngại nên yêu cầu của việc nghiên cứu đề ra những mục tiêu, chính sách đúng đắn để phát triển đưa nền kinh tế xã hội ở Quảng Bình đi lên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách.
Với ý nghĩa đó, tôi chọn: “Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Bình hiện nay” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cách mạng nước ta chuyến sang giai đoạn mới đó là cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lệch? Vì sao không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà kiên định theo chủ nghĩa xã hội? Trên cơ sở vận dụng và phát triển chủ nghĩa MácLênin, từ thực tiễn thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và nhất là từ thực tiễn những năm đầu tiến hành đổi mới, tiếp thu chọn lọc tinh hoa nhân loại, Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991). Cương lĩnh đã tổng kết hơn 60 năm quá trình cách mạng Việt Nam, rút ra 5 bài học lớn, phân tích bối cảnh quốc tế trong nước; phác hoạ ra mô hình xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, đồng thời đã phác hoạ ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Thực tế trong những năm đổi mới, những thành tựu về kinh tế, chính trị, khoa học xã hội đã chứng minh về sự lựa chọn của nhân dân ta, của đảng ta là đúng đắn và khẳng định sự lựa chọn con đường xây dựng đất nước theo chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan.
Xem thêm

13 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP, GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN Ý NGHĨA VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

TIỂU LUẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP, GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN Ý NGHĨA VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã là một tổ chức độc lập về chính trị tư tưởng và tổ chức, nắm quyền lãnh đạo cách mạng, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trung thành và vận dụng sáng tạo lí luận chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn đất nước đề ra đường lối cách mạng sát đúng đáp ứng yêu cầu lịch sử đặt ra, phù hợp với nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, đã quy tụ được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại đấu tranh dưới ngọn cờ chủ nghĩa MácLênin, liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Để học tốt môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLenin

ĐỂ HỌC TỐT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MACLENIN

ĐỂ HỌC TỐT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Th.s Nguyễn Văn Thành
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Trường cao đẳng tài chính kế toán
www.tckt.edu.vn


Chủ nghĩa MácLênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, hình thành phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và tiến tới giải phóng con người.
Năm học này là năm đầu tiên nhà trường chuyển đổi phương phức đào tạo từ niên chế học phần sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đồng thời cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo cơ cấu lại chương trình từ ba môn khoa học MácLênin trước đây thành một môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin. Với sự thay đổi đó, chắc chắn làm cho các em không thể tránh khỏi những băn khoăn lo lắng làm thế nào để học tốt môn học này với một dung lượng kiến thức lớn như vậy. Xuất phát từ suy nghĩ đó, với tư cách là người đi trước, là người đã từng được nghiên cứu chúng tôi mạnh dạn trao đổi cùng các em một số vấn đề như sau:
Thứ nhất, xác định rõ đối tượng, động cơ, mục đích của việc học tập
Bước vào học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, đầu tiên chúng ta cần có một sự khái quát chung, trả lời cho câu hỏi: Học cái gì, học để làm gì? Trước khi bàn tới học như thế nào? Nội dung môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn, nhưng trong đó có ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất với nhau, đó là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học MácLênin nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Kinh tế chính trị MácLênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, chủ yếu là các quy luật kinh tế về sự ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của phương thức sản xuất mới. Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những quy luật của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá trình chuyển biến từ xã hội cũ sang xã hội mới (xã hội chủ nghĩa) và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.
Hàng ngày, chúng ta luôn đứng trước những sự kiện, hiện tượng, những vấn đề, những công việc mà cuộc sống đặt ra cần phải suy nghĩ, nhận biết và tìm biện pháp giải quyết. Muốn giải quyết tốt, đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn nhận sự việc đúng đắn, sâu sắc và tìm ra biện pháp phù hợp. Việc học tập, nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin là để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Nói một cách nôm na, tức là học cách nhìn nhận sự việc, học cách xử lý công việc của chủ nghĩa Mác để áp dụng vào
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1 : Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Tinh thần yêu nước
Lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hình thành cho Việt Nam một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp và cao quý .Trong đó, nổi bật nhất là tinh thần yêu nước. Bác đã đúc kết:”Dân ta có một long nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.
Chủ nghĩa yêu nước là tư tưởng, tình cảm thiêng liêng nhất, là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của người VN, cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của XH.
Yêu nước là dòng chủ lưu chay suốt trường kỳ lịch sử. Đây là nét đặc sắc nhất, là chuẩn mực cao nhất trong hệ giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, đứng đầu bảng giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến sự hình thành tư tưởng HCM và tạo động lực to lớn quyết định đến việc ra đi tìm đường cứu nước của Người. Đó cũng là cơ sở tư tưởng đã dẫn Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đúng như Người đã nêu: ”Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa Cộng sản đã đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”.
Tinh Thần đoàn kết
Cùng với chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng dân tộc, tương thân tương ái là những giá trị có văn hóa ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Truyền thống này đã đi vào đời sống lao động, trong chiến đấu và sản xuất, trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của dân tộc Việt Nam, tạo động lực to lớn để nhân dân ta đoàn kết chiến thắng thiên tai và giặc ngoại xâm, giữ vũng độc lập,chủ quyền dân tộc.
Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hòa hiếu là một trong những đặc trưng cơ bản của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
Sinh thời HCM cũng nhiều lần căn dặn:
Dân ta xin nhớ chữ đồng,
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh
Và Bác là linh hồn, là ngọn cờ tập hợp khố đại đoàn kết toàn dân tộc và ngọn hải đăng soi sáng phong trào đoàn kết quốc tế.
Tinh thần nhân ái
Yêu thương, quý trọng con người, tin tưởng con người, đó là những nét nổi bật của truyền thống Việt Nam: từ tình yêu gia đình, tình làng nghĩa xóm, yêu đất nước, phát triển rộng ra thành tình nghĩa năm châu, bốn biển, tình yêu thương những người nghèo khổ bị áp bức bóc lột trên thế giới.
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh chính là sự kế thừa, phát triển và nâng lên đỉnh cao mới của tinh thần nhân ái Việt Nam, Người nói: ”Tôi chỉ có một sự ham muốn,ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc,ai cũng được học hành”. Vì ham muốn đó, Người đã dâng hiến trọn cuộc đời và hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp giải phóng con người.
Ngoài ra, dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lạc quan, yêu đời, cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong chiến đấu và sản xuất.
Tinh thần hiếu học cần cù, sáng tạo là đặc trưng nổi bật của truyền thống văn hóa Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã chắt lọc và kế thừa một cách xuất sắc.
Hồ Chí Minh là hình ảnh sinh động và trọn vẹn của những giá trị truyền thống đó.
Câu 2: Vai trò của CN MácLênin đối với sự hình thành TT HCM:
Chủ nghĩa MácLênin đóng vai trò là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận quan trọng góp phần quyết định trực tiếp đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh khẳng định: ”Chủ Nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.
Tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Người chỉ rõ: Chúng ta giành được thắng lợi là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng..chúng ta giành thắng lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác Lênin. Điều đó chững minh vai trò ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa Mác Lênin đối với sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đối với chủ nghĩa MácLênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật; học tập lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác –Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
Hồ Chí Minh đã tiếp thu lý luận MácLênin theo phương pháp nhận thức mácxit, cốt nắm lấy cái tinh thần, bản chất chứ không trói buộc trong cái vỏ ngôn từ, câu chữ.
Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa MácLênin là để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Người nhắc nhở: Học chủ nghĩa MácLênin là phải sống với nhau có tình có lý. Nếu học chủ nghĩa MácLênin mà sống với nhau không có lý thì không gọi là chủ nghĩa Mác được.
Câu 3: Những luận điểm cơ bản trong TT HCM về CM giải phóng dân tộc:
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
Cách mạng giải phóng dân tộc phải do Đảng lãnh đạo
Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân trên nền tảng liên minh công – nông – tri thức.
Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc.
Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực cách mạng.
Luận điểm:”Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và giành thắng lới trước cách mạng vô sản ở chính quốc” thể hiện sự sang tạo nổi bật của Hồ Chí Minh, vì luận điểm thể hiện tư duy độc lập của Hồ Chí Minh, cơ sở khoa học, được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, góp phần phát triển lý luận cách mạng của Chủ nghĩa MácLênin.
a) Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo
Hồ Chí Minh khẳng định sức sống và nọc độc của chủ nghĩa đế quốc tập trung ở các nước thuộc địa.Chính sự áp bức, bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đế quốc đã tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa các dân tộc thuộc địa với CNTB
Người viết: ”Tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các xứ thuộc địa”,”…nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các nước thuộc địa”.
Xem thêm

25 Đọc thêm

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

Câu 1: Vận dụng lý luận về quyền lực Ctrị và thực tiễn đổi mới ở nước ta hiện nay để phân tích và chứng minh : quyền lực Ctrị trong chủ nghĩa XH là thuộc về nhân dân lao động ?Câu 2: Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về mối quan hệ Ctrị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường Ctrị đúng đắn thì một giai cấp nhất định nào đó không thể giữ được sự thống trị của mình và do đó cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất”? Câu 3: Đồng chí hãy dùng lý luận về mối quan hệ giữa Ctrị với kinh tế và thực tiễn của đổi mới của cách mạng Việt Nam để làm sáng tỏ bài học sau: “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới Ctrị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới Ctrị” ?
Xem thêm

14 Đọc thêm

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dước sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được một số thành tựu đáng kể và được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định. Hiện nay chúng ta đang đứng trước thời cơ phát triển nhưng cũng đang dứng trước những thách thức… một trong 4 nguy cớ đó là nguy cơ về diễn biến hoà bình của chủ nghĩa đế quốc nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội mà không cần chiển tranh vũ trang là “cuộc chiến tranh không có khói súng”. Trong tình hình các nước xã hội chủ nghĩa đang thu hẹp, trật tự 2 cực bị phá vỡ, bên cạnh sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch, gây bất lợi cho các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam. Và những hoạt động của chúng hết sức phức tạp và tinh sảo hơn rất nhiều. Để làm rõ âm mưu và thủ đoạn của chúng đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay em đã chọn vấn đề tài âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa chống cộng đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Mục đích, nhiệm vụ của tiểu luận.
2.1 Mục đích của tiểu luận: Tiểu luận có mục đích là: phân tích dưới góc độ chính trị xã hội những vấn đề có tính quy luật của những hoạt động chống phá của chủ nghĩa chống cộng. Trên cơ sở đó làm rõ âm mưu thủ đoạn của chúng hiện nay.
2.2 nhiệm vụ của tiểu luận
Thứ nhất, phân tích làm rõ bản chất âm mưu của chủ nghĩa chống cộng.
Thứ hai, làm rõ những âm mưu thủ đ ạn của chủ nghĩa chống cộng với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của đất nước ta trong việc chống lại những âm mưu thủ đoạn ấy.
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
Tiểu luận được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống kẻ thù của giai cấp vô sản. Dựa vào những quan điểm của Đảng ta và thông qua văn kiện Đại hội Đảng Khóa VII và Đại hội Đảng khóa IX. Ngoài ra tiểu luận còn dựa trên cơ sở tư tưởng của tư tưởng tư sản, những tư tưởng chống cộng của giai cấp này, thực tiễn kinh nghiệm chống phá kẻ thù của Việt Nam trong thời gian vừa qua, ngoài ra tiểu luận còn dựa trên sách báo, tạp chí,… để làm tài liệu tham khảo
Xem thêm

27 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀM NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀM NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đảng Cộng Sản Việt Nam từng nhận định: “Chủ nghĩa Tư Bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường song không thể khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó. Các quốc gia độc lập ngày càng tăng cường đấu tranh để tự lựa chọn con đường và quyết định con đường của mình. Chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ những bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc có điều kiện và khả năng tạo ra những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử loài người nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội.”
Sau khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, một chiến dịch phê phán, bác bỏ học thuyết MácLênin đã diễn ra từ nhiều phía. Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động được dịp ra sức bác bỏ, vu cáo, bôi nhọ chủ nghĩa MácLênin. Bọn cơ hội xét lại, phản bội sám hối tự coi con đường đã đi sai lầm, lỗi thời và dường như tỉnh ngộ bước ngay sang lập trường của những kẻ phản bội. Chủ nghĩa đế quốc luôn coi sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội là một mối nguy lại lớn đe dọa sự tồn tại và phát triển của chúng. Vì vậy, chúng luôn coi việc chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là một chiến lược đặc biệt quan trọng của chúng. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tăng cường chống phá các nước xã hội chủ nghĩa bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, coi trọng cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, âm mưu xóa bỏ hệ tư tưởng vô sản trong các tổ chức Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tổng thống Mỹ Nich Xơn từng tuyên bố :“ Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất…Toàn bộ vũ khí của chúng ta các hiệp định mậu dịch, viện trợ kinh tế sẽ không đi tới đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Từ 1995 trở lại đây chúng tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận về kinh tế, bình thường hóa quan hệ ngoại giao để chuyển sang giai đoạn mới đẩy mạnh các hoạt động động như: “dính líu”, “ngầm”, “sâu”, “hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Âm mưu từng bước xóa bỏ nền tảng tư tưởng của chúng ta: chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lái nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa, phụ thuộc vào chủ nghĩa tư bản.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định :“Đảng lấy chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động”. Đại hội lần thứ IX Đảng ta xác định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Xuất phát từ những vấn đề trên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bản thân tôi quyết định lựa chọn đề tài: Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.
Xem thêm

33 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CỦA HV CHÍNH TRỊ HCM

GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CỦA HV CHÍNH TRỊ HCM

GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông

Tập Thể tác giả:
PGS,TS. Đỗ Công Tuấn
PGS,TS. Nguyễn Đức Bách
GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông
TS. Dương Văn Duyên
TS. Phùng Khắc Bình
TS. Phạm Văn Chín
TS. Nguyễn Đình Đức
TS. Phạm Ngọc Anh
Th.S. Vũ Thanh Bình


Mục lục

Chương I: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của
chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương II: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Chương III: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Chương IV: Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương V: Thời đại ngày nay
Chương VI: Xã hội xã hội chủ nghĩa
Chương VII: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội
chủ nghĩa

Chương VIII: Cơ cấu xã hội giai cấp và liên minh giữa công
nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây
dựng chủ nghĩa xã hội

Chương IX: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa
xã hội

Chương X: Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ
nghĩa xã hội

Chương XI: Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ
nghĩa xã hội

Chương XII: Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây
dựng chủ nghĩa xã hội


Chương I
Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng
của chủ nghĩa xã hội khoa học
Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ
nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát
và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen
đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa
xã hội khoa học. Chủ nghĩa MácLênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là
triết học Mác Lênin, kinh tế học chính trị Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội
khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư
tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường
cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu,
áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu.
I. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học
Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa MácLênin đã sử dụng hai thuật ngữ:
“chủ nghĩa xã hội khoa học” hoặc “chủ nghĩa cộng sản khoa học” cơ bản là
thống nhất về ý nghĩa. Hiện nay, chúng ta dùng thuật ngữ “chủ nghĩa xã
hội khoa học”.
1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học
Chủ nghĩa xã hội khoa học là một ý nghĩa – về mặt lý luận nằm trong
khái niệm “chủ nghĩa xã hội”, là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ
nghĩa MácLênin, nghiên cứu sự vận động xã hội nhằm thủ tiêu chủ nghĩa
tư bản và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng xã hội cộng
sản chủ nghĩa.
Với tư cách là một bộ phận hợp thành chủ nghĩa MácLênin, chủ
nghĩa xã hội khoa học có những đặc điểm đáng chú ý:
Một là, chỉ rõ con đường hiện thực dựa vào khoa học để thủ tiêu tình
trạng người bóc lột người và đưa ra một tổ chức xã hội mới không biết đến
những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà những người theo chủ nghĩa xã
hội không tưởng đã hằng mơ ước.
Hai là, dựa vào những kết luận của hai bộ phận hợp thành khác của
chủ nghĩa MácLênin là triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và
kinh tế học chính trị.
Ba là, chủ nghĩa xã hội khoa học là thế giới quan, hệ tư tưởng chính
trị của giai cấp công nhân, biểu hiện những lợi ích của giai cấp này trong
nhiệm vụ xây dựng lại xã hội một cách cách mạng.
Bốn là, chủ nghĩa xã hội khoa học tổng kết không những kinh nghiệm
đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, kinh nghiệm cách mạng xã hội
chủ nghĩa mà cả kinh nghiệm của những phong trào dân chủ của quần
chúng, của các cuộc cách mạng dân chủ tư sản và giải phóng dân tộc.
2. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học
Chủ nghĩa MácLênin là một khối thống nhất giữa lý luận khoa học,
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân với những nguyên tắc lãnh đạo chính trị
và thực tiễn đấu tranh cách mạng. Sự thống nhất tư tưởng một cách hữu cơ
của chủ nghĩa MácLênin thể hiện ở các bộ phận cấu thành của nó là triết
học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Sự thống nhất của chủ nghĩa MácLênin không loại trừ mà còn định
rõ tính đặc thù về chất giữa các bộ phận cấu thành với tính cách là các khoa
học độc lập, có đối tượng nghiên cứu riêng.
Trước hết, với ý nghĩa là tư tưởng, là lý luận, thì chủ nghĩa xã hội nằm
trong quá trình phát triển chung của các sản phẩm tư tưởng, lý luận mà
nhân loại đã sản sinh ra; đặc biệt về lĩnh vực khoa học xã hội và chính trị
xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong những đỉnh cao nhất của
các khoa học xã hội nhân loại nói chung.
Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng nằm trong quá trình phát triển lịch sử
các tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã
kế thừa, phát triển những giá trị của chủ nghĩa xã hội không tưởng, loại trừ
những yếu tố không tưởng, tìm ra những cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn
của tư tưởng xã hội chủ nghĩa (tập trung nhất ở tính khoa học là đã tìm ra
những quy luật, tính quy luật của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa,
giải phóng con người, giải phóng xã hội).
Trong hệ tư tưởng MácLênin (hay còn gọi là chủ nghĩa MácLênin),
chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành (cùng với
triết học MácLênin, kinh tế học chính trị MácLênin).
Các nhà kinh điển của chủ nghĩa MácLênin đã phân tích rõ nghĩa hẹp và
nghĩa rộng của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Theo nghĩa hẹp thì chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ
phận của chủ nghĩa MácLênin.
Chủ nghĩa xã hội khoa học đã dựa trên phương pháp luận triết học duy
vật biện chứng và duy vật lịch sử; đồng thời cũng dựa trên những cơ sở lý
luận khoa học về các quy luật kinh tế, quan hệ kinh tế... để luận giải một
cách khoa học về quá trình nảy sinh cách mạng xã hội chủ nghĩa, hình
thành và phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, gắn liền
với sứ mệnh lịch sử có tính toàn thế giới của giai cấp công nhân hiện đại,
nhằm giải phóng con người, giải phóng xã hội.
Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác
Lênin (gồm cả 3 bộ phận). Nói về nghĩa rộng của chủ nghĩa xã hội khoa
học, V.I.Lênin khẳng định: “chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa
Mác”. Bởi vì, suy cho cùng cả triết học Mác lẫn kinh tế chính trị Mác đều
dẫn đến cái tất yếu lịch sử là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng
hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Người lãnh đạo, tổ chức cùng
nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng lâu dài và triệt để đó chỉ có thể là
giai cấp công nhân hiện đại, thông qua đảng của nó. Mà phạm trù “giai cấp
công nhân” và “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân” lại trực tiếp là
những phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Cho nên, gọi
toàn bộ chủ nghĩa Mác (hay chủ nghĩa MácLênin) là chủ nghĩa xã hội
khoa học theo nghĩa rộng là nói về thực chất và mục đích của toàn bộ chủ
nghĩa MácLênin. Thậm chí, khi nghiên cứu kỹ lưỡng bộ Tư bản của
C.Mác, V.I.Lênin đã xác định rằng: bộ Tư bản tác phẩm chủ yếu và cơ
bản ấy trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học... những yếu tố từ đó nảy sinh
ra chế độ tương lai”1
. Sẽ là sai lầm khi nói đến bộ Tư bản mà chỉ thấy
những vấn đề kinh tế, khía cạnh kinh tế, không thấy nội dung chính trị xã
hội của nó.
Bởi vậy, khi nghiên cứu, giảng dạy, học tập triết học MácLênin, kinh
tế học chính trị MácLênin mà lại không luận chứng cuối cùng dẫn đến sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, dẫn đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa
cộng sản... là những biểu hiện chệch hướng trong quá trình giáo dục chủ
nghĩa MácLênin.

II. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi khảo sát, ứng
dụng của chủ nghĩa xã hội khoa học
1. Đối tượng nghiên cứu của triết học và kinh tế học chính trị Mác
Lênin là cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học
Triết học MácLênin có đối tượng nghiên cứu là những quy luật
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học, dù theo trường phái
nào, thì cũng đều là thế giới quan và nhân sinh quan của con người; khi xã
hội có giai cấp thì thế giới quan, nhân sinh quan mang tính giai cấp. Triết
học MácLênin là thế giới quan, nhân sinh quan của giai cấp công nhân
hiện đại, đại biểu cho toàn thể nhân dân lao động trong thời đại hiện nay.
Triết học MácLênin vì thế mà trở thành cơ sở lý luận và phương pháp luận
chung cho chủ nghĩa xã hội khoa học (và nhiều khoa học khác). Đặc biệt là
khi luận giải về quy luật chung nhất của sự phát triển xã hội là do mâu
thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, triết học MácLênin
khẳng định xã hội loài người có sự kế tiếp của các hình thái kinh tế xã hội
như “một quá trình lịch sử tự nhiên”. Quá trình đó tất yếu dẫn đến hình thái
kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa ở tất cả các nước với những hình thức,
bước đi và thời gian khác nhau.
Kinh tế học chính trị MácLênin có đối tượng nghiên cứu là những
quy luật của các quan hệ xã hội hình thành và phát triển trong quá trình sản
xuất và tái sản xuất của cải vật chất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng những
của cải đó trong những trình độ nhất định của sự phát triển xã hội loài
người; đặc biệt là những quy luật trong chế độ tư bản chủ nghĩa và quá
trình chuyển biến tất yếu lên chủ nghĩa xã hội của cả thời đại ngày nay.
Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng phải dựa trên những cơ sở lý luận cơ
bản của kinh tế học chính trị MácLênin mới có thể làm rõ những quy luật,
những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu của mỗi nước và
của thời đại ngày nay – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa
xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
2. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học
Chủ nghĩa xã hội khoa học có đối tượng nghiên cứu là: những quy luật
và tính quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và
phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc
cơ bản, những điều kiện, con đường, hình thức và phương pháp đấu tranh
cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện sự chuyển biến từ chủ
nghĩa tư bản (và các chế độ tư hữu) lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng
sản.
Xem thêm

179 Đọc thêm

Cùng chủ đề