CONG NGHE CHE TAO CHAT TUONG HOP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CONG NGHE CHE TAO CHAT TUONG HOP":

BAI 16 CONG NGHE CHE TAO PHOI

BAI 16 CONG NGHE CHE TAO PHOI

TRANG 9 KHUÔN MẪU LÀM MẪU VÀ KHUÔN DƯỚI TRANG 10 CÁT ÁO PHỦ LỚP CÁT ÁO CÁT MỊN TRANG 11 CÁT ĐỆM PHỦ CÁT ĐỆM TẠO LÒNG KHUÔN TRANG 12 CHÀY ĐẦM ĐẦM CHẶT CÁT TRANG 13 GẠT GẠT PHẲNG[r]

43 Đọc thêm

CONG NGHE CHE TAO PHOI TIET 2

CONG NGHE CHE TAO PHOI TIET 2

BẢN CHẤT BẢN CHẤT HÀN LÀ PHƯƠNG PHÁP NỐI CÁC CHI TIẾT VỚI NHAU BẰNG CÁCH NUNG NÓNG CHÔ NỐI ĐẾN TRẠNG THÁI CHẢY, SAU KHI KIM TRANG 4 Vùng ảnh hưởng nhiệt Que hàn KIM LOẠI CƠ BẢN TRANG 5 A[r]

17 Đọc thêm

BAI 16 CONG NGHE CHE TAO PHOI 7

BAI 16 CONG NGHE CHE TAO PHOI 7

Công nghệ chế tạo phôi bằng ph ơng pháp đúc trong khuôn cát Chuẩn bị mẫu và vật liệu làm khuôn Tiến hành làm khuôn Chuẩn bị vật liệu làm thao Tiến hànhLàm thao Lắp khuôn Khuôn đúc Chuẩn [r]

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

BAo cAo TAl CHINH TONG HOPQuy 1 nam 2016Ban thuyet minh bao cao tai chinh (tiep theo)Trang bi CO' sa v~t chat - ky thuat cho hoat d9ng khoa hoc va cong nghe.Mua may moe, thiet bi d~ d6i moi cong nghe true ti~p sir dung vao vi¢c san xuftt san pham,Mua ban quyen cong nghe, quyen su dung, quyen sa huu sang che, giai phap htru Ich, ki~u dang congnghiep, thong tin khoa hoc va cong nghe, cac tai lieu, san ph~m co lien quan d~ phuc vu cho hoat d9ngkhoa hoc va cong nghe.Tra luang, chi thue chuyen gia hoac hop d6ng voi t6 chirc khoa hoc va cong nghe dS thuc hien cac hoatd9ng khoa hQCva cong nghe,Chi phi cho dao tao nhan l\Ic khoa hQc va cong ngh¢ thea qui dinh Cllaphap lu~t v~ khoa h9C va cong ngh¢.Chi cho cac hO;;1td9ng sang ki~n cai ti~n ky thu~t, hgp Iy hoa san xukChi phi cho cac hO;;1td9ng hgp tac nghien cUu, tri~n khai v~ khoa hQCva cong ngh¢ vCricac t6 chuc, doanhnghi¢p Vi¢t Nam.Tai sim c6 dinh hinh thanh ill quy phat triSn khoa h9C va cong ngh¢ duqc ghi giam quy tuang Ung va khong pMitrich khftu hao.Quy phat triSn khoa h9C va cong ngM duqc trich ill nam 2013 thea Cong van clla T6ng Cong ty Cong Nghi¢p SaiGon _TNHH M9t thanh vien. N~u trong nam, chi cho hOlltd9ng khoa h9C cong ngM vuqt s6 du hi¢n co t;;1iquy thlkhoan chi vuqt duqc tinh VaGchi phi ho~c phan b6 cho cac nam sau.15. van chu SO' hii'uV6n gop eua elru sit himV5n gop clla chllsa hliu duqc ghi nh~n thea v5n th\Ic t~ da gop Cllacac c6 dong.16. Phlin ph6i IQ'inhu~nLqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi¢p duqc phan ph5i cho cac c6 dong sau khi da trich I~p cac quy thea Di~u
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- HDQT- Ban TGD cung toan th~ CBCNV khac phuc kh6 khan, tranh thu thoi Co' thuan lei,thuc hien d6ng bQ cac giai phap d~ nang cao chat IUQ'ng va hieu qua san xuat che bien duong, di~u,nang cao nang su§t laD dong; nang cao cong tac quan Iy va phat tri~n vung nguyen lieu theo huongnang suat - ch§t IUQ'ng; nang cao hieu qua cua thiSt bi cong nghe; barn sat thi truong, d~y manh congtac ban hang; giai phap v~ tai chinh nang cao hieu qua suodung nguon von, giarn chi phi tai chinh va ti~tkiern chi phi SXKD.3.Hoat dQng cua cac ti~u ban thuQc HQi dang quan tr]HQi d6ng quan tri chua thanh I?p cac tieu ban.II. cAc GHI QUYET, QUYET DINH cu HStts6gh] quyet/ Quy~t dinh1S6 : 01/2015/NQ-HDQT12/02/20152S6 : 02 /20 14/NQ-HDQT12/2/2015
Xem thêm

15 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ HỘP GIẢM TỐC (CÓ CAD)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ HỘP GIẢM TỐC (CÓ CAD)

TRANG 6 Nếu nh chọn chuẩn khi gia công lắp ráp, kiểm tra mà trùng nhau thì sẽ rất có lợi trongviệc gia công chế tạo sản phẩm vì nó tránh đợc sai số chuẩn giúp ta đảm bảo đợc độ chính xá[r]

75 Đọc thêm

Đồ án công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ để chế tạo bánh răng trụ răng thẳng

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐỂ CHẾ TẠO BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG

NỘI DUNG CỦA TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT MINH. 1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết: Theo đề bài ta phải ‘Thiết kế qui trình công nghệ để chế tạo bánh răng trụ răng thẳng có m = 5 mm và Z = 24 răng với sản lượng 5000 (chi tiết/năm). Với điều kiện sản xuất phù hợp với nền cơ khí ở Việt Nam. Có hình dạng như sau: So với các cơ cấu cơ khí truyền động khác thì chuyền động bằng bánh răng có các ưu điểm nổi bật sau:  Kích thước của cơ cấu truyền tải nhỏ gọn mà khả năng tải lớn.  Tỷ số chuyền chuyển động không thay đổi, quá trình ăn khớp êm.  Hiệu suất làm việc cao có thể đạt 0,97  0,99.  Tuổi thọ cao làm việc tin cậy. Do đó mà bánh răng là chi tiết cơ khí được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến trong các loại máy móc khác nhau. Chúng dùng để chuyền hoặc đảo chuyển động quay tròn cùng mômen xoắn giữa các trục (Nhờ cặp bánh răng ăn khớp với nhau) hoặc dùng để biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (Nhờ bánh răng ăn khớp với thanh răng). Do bánh răng yêu cầu gia công không có kết cấu rãnh then nên khi làm việc bánh răng thực hiện quay tự do trên trục trơn, cho nên để bảo đảm quá trình làm việc ổn định thì kết cấu bánh răng phải cho phép khi lắp ráp thì kết cấu lỗ của bánh răng phải được định vị được bốn bậc tự do là rất quan trọng. Bánh răng cần chể tạo yêu cầu được chế tạo từ thép 40X tương đương với thép hợp kim 40Cr. Thành phần hoá học của thép 40X như sau. CCrMnSmaxSiPmax 0,401,000,70,35≤0,050,35 Việc cho thêm hàm lượng Cr sẽ cải thiện khả năng thấm Cacbon trong khi nhiệt luyện. Điều đó sẽ làm cho cơ tính của bánh răng đáp ứng nhu cầu làm việc của chi tiết. Vì độ cứng tăng đồng nghĩa với tính chống mài mòn tăng sẽ làm thời gian sử dụng bánh răng cũng tăng đáng kể. 2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết: Ta đã biết rằng kết cấu của một chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình công nghệ chế tạo do đó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất và chất lượng của sản phẩm cùng độ bền khi làm việc. Vậy ngay từ khi thiết kế đối với bánh răng thẳng cần chú ý tới kết cấu và hình dạng bề mặt như sau.  Hình dạng lỗ phải thật đơn giản để tránh phải sử dụng máy tự động.  Mặt ngoài của bánh răng phải thật đơn giản, bánh răng có tinh công nghệ cao nhất là bề mặt ngoài có dạng mặt phẳng không có mayơ. Cố gắng tránh sử dụng bánh răng có mayơ ở cả hai phía (Giảm năng suất khi chế tạo).  Bề dày bánh răng phải đủ để tránh biến dạng khi nhiệt luyện.  Hình dạng và kích thước các rãnh (nếu có) phải thuận tiện cho
Xem thêm

42 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG

Tùy thuộc vào máy công cụ mà lựa chọn và sử dụng các cơ cấu chép hình khác nhau như cơ cấu chép hình cơ khí, cơ cấu chép hình thủy lực, cơ cấu chép hình phối hợp thủy lực và khí nén d Cơ[r]

85 Đọc thêm

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC :_ + Chi tiết cần yêu cầu thiết kế thuộc họ chi tiết dạng càng, chi tiết này có thể được sử dụng trong các hộp tốc độ, trong các hệ truyền động cơ khí… + ở c[r]

49 Đọc thêm

BÀI 16 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠOPHÔI

BÀI 16 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠOPHÔI

TRANG 6 PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ÁP LỰC • RÈN TỰ DO :RÈN TỰ DO : _ _ Làm biến dạng kim loại ở trạng thái nóng theo định Làm biến dạng kim loại ở trạng thái nóng theo định hướng trước bằng bú[r]

13 Đọc thêm

Đề cương CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Chương 01: Những khái niệm cơ bản 1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ a. Quá trình sản xuất: + là quá trình con người tác động vào tài nguyên thiên nhiên để biến nó thành sản phẩm phục vụ cho lợi ích của con người + hẹp hơn, quá trình sản xuất là quá trình tổng hợp các hoạt động có ích để biến nguyên liệu và bán thành phẩm thành sản phẩm của nhà máy b. Quá trình công nghệ: + là một phần của quá trình sản xuất trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất của đối tượng sản xuất, bao gồm: thay đổi hình dáng kích thước, tính chất lý hoá của vật liệu, vị trí tương quan giữa các bộ phận của chi tiết + xác định quá trình công nghệ hợp lý rồi ghi thành văn kiện công nghệ thì các văn kiện công nghệ đó gọi là quy trình công nghệ 2. Các thành phần của quá trình công nghệ a. Nguyên công: + là một phần của quá trình công nghệ được hoàn thành liên tục tại một chỗ làm việc do một hay một nhóm công nhân thực hiện + nếu thay đổi một trong các điều kiện: tính làm việc liên tục, hoặc chỗ làm việc thì ta đã chuyển sang một nguyên công khác + nguyên công là đơn vị cơ bản của quá trình công nghệ để hạch toán và tổ chức sản xuất. Phân chia quá trình công nghệ thành các nguyên công có ý nghĩa kỹ thuật và kinh tế – ý nghĩa kỹ thuật: tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết để chọn phương pháp gia công hợp lý – ý nghĩa kinh tế: tuỳ theo sản lượng và điều kiện sản xuất mà chia nhiều hay ít nguyên công b. Gá: + là một phần của nguyên công, được hoàn thành trong một lần gá đặt chi tiết. Một nguyên công có thể có một hay nhiều lần gá c. Vị trí: + là một phần của nguyên công, được xác định bởi một vị trí tương quan giữa chi tiết với máy hoặc giữa chi tiết với dao cắt + một lần gá có thể có một hay nhiều vị trí d. Bước: + là một phần của nguyên công tiến hành gia công một bề mặt (tập hợp bề mặt) sử dụng một dao (bộ dao) và duy trì không đổi chế độ làm việc của máy e. Đường chuyển dao: + là một phần của bước để hớt đi một lớp vật liệu có cùng chế độ cắt và bằng cùng một dao f. Động tác: + là đơn vị nhỏ nhất của quá trình công nghệ, là một hành động của công nhân để điều khiển máy thực hiện việc gia công hay lắp ráp 3. Các dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất a. Các dạng sản xuất: các yếu tố đặc trưng của dạng sản xuất là sản lượng, tính ổn định của sản phẩm, tính lặp lại của quá trình sản xuất và mức độ chuyên môn hoá trong sản xuất + sản xuất đơn chiếc: + sản xuất hàng loạt: + sản xuất hàng khối: b. Các hình thức tổ chức sản xuất: + sản xuất theo dây chuyền: + sản xuất không theo dây chuyền
Xem thêm

3 Đọc thêm