THỰC TRẠNG HTKSNB CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG HTKSNB CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP":

Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP

Bài luận văn ngành Kiểm toán dưới đây giúp chúng ta hiểu rõ hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong đơn vị vận tải. Xem thêm các thông tin về Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group tại đây

90 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

Chương 1: Lý luận chung về quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC; Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện; Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện.

76 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trườn Thành thực hiện

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trườn Thành thực hiện

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.4Phương pháp nghiên cứu. 3 1.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 6 1.6 Kết cấu đề tài 13 CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 14 2.1 Khái quát về những đặc điểm trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC. 14 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về kiểm toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 14 2.1.1.1 Các phương thức bán hàng và thu tiền 16 2.1.1.2 Điều kiện xác nhận và ghi nhận doanh thu bán hàng. 18 2.1.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 19 2.1.1.4 Quy trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thu tiền 20 2.1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 20 2.2 Mục tiêu kiểm toán. 21 2.2.1 Một số sai phạm trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 21 2.2.1.1 Gian lận trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 21 2.2.1.2 Sai sót trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 22 2.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền 24 2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 25 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán. 25 2.3.2 Thực hiện kiểm toán 28 2.3.2.1 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 28 2.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 31 2.3.2.3 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết. 34 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán. 36 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 38 3.1 Khái quát về công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành. 38 3.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty kiểm toán Trường Thành. 38 3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành 39 3.1.3 Các dịch vụ do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 39 3.1.4Quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 40 3.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền do công ty kiểm toán Trường Thành thực hiện tại công ty ABC 41 3.2.1.Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 42 3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 45 3.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 51 3.3 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền (PTKH) tại công ty khách hàng CF. 51 3.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 51 3.3.2Lập kế hoạch kiểm toán 53 3.3.3Thực hiện kiểm toán 57 3.3.4 Kết thúc kiểm toán 64 3.4 Sự khác biệt khi kiểm toán các loại khách hàng trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền 65 CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 67 4.1 Đánh giá về thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 67 4.1.1 Ưu điểm 67 4.1.2 Hạn chế 69 4.1.3 Bài học kinh nghiệm 71 4.2Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 72 4.3Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 73 4.3.1Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: 73 4.3.2Giai đoạn thực hiện kiểm toán 74 4.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 76 4.4 Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trường Thành thực hiện. 77 4.4.1Với công ty kiểm toán 77 4.4.2Đối với khách hàng được kiểm toán 77 4.4.3Đối với nhà nước 77 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  
Xem thêm

Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

trên các khía cạnh trọng yếu hay không? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị”.1.1.4. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính.Với những đặc điểm cơ bản trên và trên cơ sở trình tự chung của kiểm toán, kiểm toán BCTC thực hiện theo trình tự cơ bản sau:Bước 1 – Chuẩn bị kiểm toán hay lập kế hoạch kiểm toán. Từ thư mời hoặc lệnh kiểm toán, KTV tìm hiểu khách thể kiểm toán với mục đích hình thành hợp đồng kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán. KTV cần thu thập các thông tin, đánh giá HT KSNB của khách thể kiểm toán, phân tích tổng quát và từ đó đưa ra ước lượng về mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán cho cuộc kiểm toán. Đồng thời, KTV còn phải chuẩn bị những phương tiện vật chất, kỹ thuật và nhân sự cần thiết cho việc triển khai kế hoạch và chương trình kiểm toán đã xây dựng.Bước 2 – Thực hiện kiểm toán. Đây là quá trình sử dụng các trắc nghiệm chủ yếu là trắc nghiệm cơ bản vào việc xác minh tính trung thực hợp lý của các thông tin trên bảng khai tài chính. Quy mô cụ thể của các trắc nghiệm cũng như trình tự cà cách thức kết hợp các trắc nghiệp phụ thuộc trước hết vào kết quả đánh giá HT KSNB ở bước 1, và sau đó là kinh nghiệm và khả năng phán đoán của KTV với mục đích thu được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, tin cậy với chi phí kiểm toán thấp nhất.Bước 3 – Kết thúc kiểm toán. Kết quả của các trắc nghiệm trên phải được xem xét trong quan hệ hợp lý chung và kiểm nghiệm trong quan hệ với các sự kiện bất thường, những nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán. Trên cơ sở đó KTV đưa ra ý kiến kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán hoặc thư quản lý.1.2. Khoản mục doanh thu với vấn đề kiểm toán.1.2.1. Bản chất của khoản mục doanh thu.1.2.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu.Đối với doanh nghiệp, hoạt động bán hàngthu tiền là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho doanh nghiệp, là nguồn bổ sung lớn nhất vào vốn kinh doanh và các loại quỹ của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có thể tái sản xuất, mở rộng quy mô. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 về “Doanh thu và thu nhập khác” thì: “Doanh
Xem thêm

24 Đọc thêm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬT KHẨU NHẬT MINH

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬT KHẨU NHẬT MINH

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.4. Phương pháp nghiên cứu 3 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 3 1.4.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3 1.4.3. Phương pháp so sánh 4 1.4.4. Phương pháp quan sát và phỏng vấn 4 1.4.5.Phương pháp thống kê mô tả 5 1.4.6. Phương pháp phân tích dữ liệu 5 1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu 5 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 17 1.7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 18 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 19 2.1. Những vấn đề cơ bản về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 19 2.1.1. Khái niệm và chức năng của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 19 2.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 19 2.1.1.2. Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ 20 2.1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 23 2.1.2.1. Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát bao gồm các yếu tố sau: 23 2.1.2.2. Đánh giá rủi ro 26 2.1.2.3. Thông tin và truyền thông 27 2.1.2.4. Giám sát 30 2.1.2.5. Hoạt động kiểm soát 30 2.1.3. Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 31 2.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp 32 2.2.1. Những vấn đề chung về chu trình bán hàng thu tiền 32 2.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm bán hàng thu tiền 32 2.2.1.2. Chức năng của chu trình bán hàng thu tiền 33 2.2.2: Những rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng thu tiền 36 2.2.3. Mục tiêu kiểm soát và các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 37 2.2.3.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 37 2.2.3.2.Các thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng 38 2.2.4. Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 41 2.2.5. Tổ chức thông tin phục vụ chu trình bán hàng thu tiền trong doanh nghiệp 44 2.2.5.1. Tổ chức hệ thống chứng từ 44 2.2.5.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 45 2.2.5.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 46 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH 47 3.1. Tổng quan về công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 47 3.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH XNK Nhật Minh 47 Thành tựu cơ bản 49 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 50 3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của công ty 51 3.2. Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH xuất nhật khẩu Nhật Minh 55 3.2.1. Tổ chức môi trường kiểm soát 55 3.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro 63 3.2.3. Tổ chức thông tin và truyền thông 65 3.2.3. Hoạt động kiểm soát 69 3.2.4. Tổ chức hoạt động giám sát 71 3.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 72 3.3.1. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 72 3.3.1.1. Phê duyệt nghiệp vụ tiêu thụ 72 3.3.1.2. Chuyển giao hàng hóa 73 3.3.1.3. Kiểm soát việc ghi nhận doanh thu tiêu thụ 73 3.3.2. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại công ty 76 3.3.2.1. Chính sách tín dụng 76 3.3.2.2. Xét duyệt bán chịu 76 3.3.2.3. Quản lý khách hàng nợ 77 3.3.3. Kiểm soát nghiệp vụ thu tiền 78 CHƯƠNG 4. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH 80 4.1. Đánh giá thực trạng chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 80 4.1.1. Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty 80 4.1.1.1. Ưu điểm 80 4.1.1.2. Những tồn tại 84 4.1.2. Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 86 4.1.2.1. Ưu điểm 86 4.1.2.2. Những tồn tại 87 4.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 88 4.2.1. Sự cần thiết, nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 88 4.2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Minh 88 4.2.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB 90 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát chung trong công ty 90 4.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT kế THỬ NGHIỆM cơ bản CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN bán HÀNG NHÓM 2 năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG NHÓM 2 NĂM 2014

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG 1.1. Ý nghĩa kiểm toán chu trình bán hàng 2 1.2. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 2 1.3. Các chứng từ, sổ sach sử dụng trong qua trinh kiểm toán 2 1.3.1. Các chứng từ được sử dụng trong quá trình kiểm toán 2 1.3.2. Các sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 3 1.4. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 3 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THIẾT KẾ THỬ NGHỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁN HÀNG DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC THỰC HIỆN VỚI CÔNG TY ABC 6 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học 6 2.2. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY AISC THỰC HIỆN 6 2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 6 2.2.1.1. Thu thập những thông tin cơ sở về khách hàng 7 2.2.1.2.Hệ thống KSNB đối với nghiệp vụ bán hàng và thu tiền: 7 2.2.2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 9 2.2.2.1. Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ABC 10 2.2.2.2. Áp dụng thủ tục phân tích sơ bộ 10 2.2.2.3. Đánh giá rủi ro kiểm toán đối với từng khoản mục và thiết kế chương trình kiểm toán 10 2.2.3. Thiết kế chương trình kiểm toán 11 2.2.4.Thực hiện kế hoạch kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 11 2.2.4.1. Kiểm toán các khoản tiền 11 2.2.4.2. Kiểm toán doanh thu 13 2.2.4.3.Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng. 15 2.2.4.4. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ ghi nhận nợ phải thu khách hàng và nghiệp vụ thu tiền 15 2.2.5. Kết thúc kiểm toán 15 2.3. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm toán báo cáo tài chính 16 2.4. Theo dõi sau kiểm toán 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 18 3.1. Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng 18 3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 18 3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 19 3.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 20 3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 21 3.2.1. Kiểm toán trước yêu cầu hội nhập quốc tế 21 3.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện chu trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền KẾT LUẬN 1 LỜI MỞ ĐẦU Dịch vụ kiểm toán BCTC là một phần cơ bản tập trung nhiều công sức, chi phí đối với công ty kiểm toán, nhưng thông qua chất lượng của dịch vụ này, trình độ chuyên môn của các kiểm toán viên (KTV) và uy tín nghề nghiệp của các công ty được nâng cao, từ đó nâng cao vị thế của họ trên thị trường. Kiểm toán BCTC bao gồm việc kiểm toán rất nhiều các chu trình khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chu trình bán hàng thu tiền là giai đoạn cuối cùng trong một chu trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của giai đoạn này thể hiện trên BCTC là những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng thông tin BCTC. Chính vì vây, kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền có ý nghĩa rất lớn trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán, giúp KTV hạn chế được rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán đồng thời trách nhiệm của những người quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên nhóm em chọn đề tài “ Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình bán hàng” . Nội dung chủ yếu của bài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chu trình kiểm toán bán hàng và thu thu tiền Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính
Xem thêm

26 Đọc thêm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT

KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT

inhtếHuếLời đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệunhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo của Trường Đạihọc Kinh tế Huế đã tạo điều kiện thuận lợi và trang bị cho emnhững kiến thức bổ ích trong suốt 3 năm học vừa qua. Đặcbiệt là các thầy cô giáo khoa kế toán-tài chính đã trang bị choem những kiến thức chuyên môn quý báu về ngành kế toánkiểm toán, làm hành trang cho em bước vào đời. Và em xingửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô hướng dẫnluậnvăn đã tậntình hướng dẫn, chỉ bảo em trong thời gian thực tập vừa quavà đã giúp em hoàn thành tốtluậnvăn tốt nghiệp.Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc cùng cáccô chú, anh chị của Công ty cổ phầnđầutư dệtmayThiênAnPhátđã quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiệt tình trongthời gian thực tập. Em xin gửi lời cảm ơn đến giáo viênhướng dẫn thầyTrịnhVănSơnđãgópývàtruyền đạt nhưngkinh nghiệm quý báu để giúp em hoàn thành tốt luận vănnày.Kết hợp với kiến thức mà thầy cô ở trường đã truyềnđạtđãgiúpchoemhoànthànhluậnvăn tốt nghiệp của mình.Trong thời gian tìm hiểu đơn vị, mặc dù đã cố gắng trong việchoàn thiện bài báo cáo nhưng do là lần đầu tiếp xúc với thực
Xem thêm

80 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 1.2 Tổng quan các đề tài 1 1.3 Mục đích nghiên cứu đề tài: 3 1.4 Đối tượng và thời gian nghiên cứu: 3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 3 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu 4 Chương 2: Những vấn đề cơ bản về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. 5 2.1 Khái quát chung về chu trình bán hàng – thu tiền có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính. 5 2.1.1 Khái niệm, bản chất chu trình bán hàng – thu tiền 5 2.1.3 Các chức năng cơ bản của chu trình bán hàng – thu tiền 7 2.1.4 Hoạt động KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền 10 2.1.4.1 Tổ chức hạch toán kế toán bán hàng – thu tiền 10 2.1.4.2 Hoạt động KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền 11 2.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 13 2.3 Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cóa tài chính. 15 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 15 2.3.1.1 Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng 16 2.3.1.2 Ký hợp đồng kiểm toán 18 2.3.1.3 Thu thập thông tin về khách hàng 18 2.3.1.4 Thực hiện thủ tục phân tích 19 2.3.1.5 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 20 2.3.1.6 Tìm hiểu hệ thống KSNB của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát 22 2.3.1.7 Thiết kế chương trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 23 2.3.2 Thực hiện kiểm toán 23 2.3.2.1. Thực hiện kiểm toán đối với chu trình bán hàng – thu tiền 24 2.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 27 2.3.2.3 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 28 2.3.3 Kết thúc kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC 33 Chương 3: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH ASC 36 3.1 Tổng quan về Công ty TNHH kiểm toán ASC 36 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 36 3.1.2 Các dịch vụ của Công ty TNHH Kiểm toán ASC 37 3.1.3 Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 40 3.1.4 Kết quả hoạt động của Công ty qua các năm 43 3.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện. 44 3.2.1 Giới thiệu về khách hàng được kiểm toán 44 3.2.2 Chuẩn bị kiểm toán 45 3.2.2.1. Xem xét chấp nhận và đánh giá rủi ro hợp đồng 45 3.2.2.2. Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động 46 3.2.2.3. Tìm hiểu chính sách kế toán 46 3.2.2.4. Phân tích sơ bộ Báo cáo tài chính 47 3.2.2.5. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro 48 3.2.2.6. Xác định mức trọng yếu 50 3.2.2.7. Thiết kế chương trình kiểm toán đối với chu trình bán hàng – thu tiền 53 3.2.2. Thực hiện kiểm toán 53 3.2.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 53 3.2.2.2. Các thủ tục kiểm toán chi tiết 53 3.2.2.3. Thực hiện kiểm toán đối với khoản phải thu 58 3.2.2.4 Thực hiện kiểm toán đối với nghiệp vụ thu tiền 65 3.3. Kết thúc kiểm toán 66 Chương 4: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện. 69 4.1 Nhận xét về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện. 69 4.1.1 Ưu điểm của quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 69 3.1.2 Một số hạn chế của quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền. 71 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện 73  
Xem thêm

111 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNGTHU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Hệ thống BCTC của doanh nghiệp cung cấp một bức tranh tài chính tổng thể về nguồn lực tài chính và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong thời kỳ báo cáo. Báo cáo tài chính ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của những người sử dụng nó, vì vậy đòi hỏi các thông tin trên BCTC phải đảm bảo tính kịp thời, tin cậy, trung thực, hợp lý. BCTC đảm bảo được các yêu cầu này thường phải là BCTC được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận. Hiện nay, trên thế giới và tại Việt Nam, dịch vụ kiểm toán được coi là một trong những dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Các hoạt động kiểm toán độc lập ra đời cung cấp các dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng, tuy nhiên kiểm toán BCTC vẫn là hoạt động chủ yếu của các tổ chức kiểm toán độc lập. Trên BCTC, các chỉ tiêu có liên quan đến chu trình bán hàngthu tiền như Doanh thu, phải thu của khách hàng,…là những khoản mục có giá trị lớn. Các nghiệp vụ bán hàng phát sinh nhiều, phong phú, phức tạp, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, sự phức tạp này ánh hưởng đến công tác ghi chép hàng ngày, làm tăng khả năng sai phạm đối với chu kỳ bán hàngthu tiền. Vậy nên chu trình bán hàngthu tiền thường chứa đựng nhiều sai sót. Nhận thức được tầm quan trọng này nên em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars”. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Mục đích chính của đề tài là hoàn thiện kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. Ðể đạt được mục đích trên, luận văn tập trung vào các mục đích cụ thể sau: Hệ thống hóa về mặt lý luận đối với kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập. Nêu thực trạng cũng như hệ thống và phân tích có cơ sở khoa học trình tự, thủ tục các bước tiến hành kiểm toán kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars thực hiện. Trên cơ sở khảo sát thực tế, nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong thực hiện kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars, luận văn đi vào phân tích, đánh giá thực trạng kiểm chu trình bán hàngthu tiền, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Ðề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. Đề tài không nghiên cứu các thủ tục và nguyên tắc cần tuân thủ khi kiểm toán doanh thu bán hàng trong môi trường tin học. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung vào quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong một cuộc kiểm toán BCTC (không nghiên cứu cho một cuộc kiểm toán doanh thu bán hàng độc lập, kết thúc không phải lập báo cáo kiểm toán) do Công ty Kiểm toán Unistars thực hiện, dựa trên cơ sở khảo sát tình hình kiểm toán báo cáo tài chính cùng với nghiên cứu quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền tại một khách hàng được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. 4. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán độc lập Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNGTHU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 1.1. Tổng quan về kế toán Bán hàngThu tiền trong hoạt động kinh doanh 1.1.1. Khái quát về chu trình Bán hàngThu tiền Bán hàng là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu của hàng hóa,sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng để đổi lấy tiền hoặc khản phải thu từ khách hàng .Với ý nghĩa như vậy, quá trình này bắt đầu từ yêu cầu mua của khách hàng (đơn đặt hàng,hợp đồng ....) và kết thúc chuyển đổi hàng hóa thành tiền .Hàng hóa chứa đựng giá trị có thể bán được ,tiền tệ là phương tiện thanh toán nhờ đó mà mọi giao dịch đều được giải quyết tức thời . 1.1.2. Kế toán bán hàngthu tiền 1.1.2.1. Phương thức bán hàngthu tiền  Phương thức bán hàng:  Bán buôn Bán buôn hàng hoá là hình thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh nghiệp sản xuất…. Đặc điểm của hàng hoá bán buôn là hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá chưa được thực hiện. Hàng bán buôn thường được bán theo lô hàng hoặc bán với số lượng lớn. Trong bán buôn thường bao gồm hai phương thức: Phương thức bán buôn hàng hoá qua kho: + theo hình thức giao hàng trực tiếp + theo hình thức chuyển hàng Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: + vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi là hình thức giao tay ba) + hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hang  Bán lẻ: Bán lẻ hàng hoá là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Bán lẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau: Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung Hình thức bán hàng trả góp Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá  Phương thức thu tiền  Thanh toán trực tiếp tiền mặt  Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng Việc giao hàng và thanh toán được thực hiện tại cùng một thời điểm do vậy việc tiêu thụ sản phẩm được hoàn tất ngay Việc tiêu thụ sản phẩm đã được khách hàng chấp nhận và hàng đã được giao đến nhưng khác hàng chưa thanh toán, do vậy cần theo dõi thanh toán qua khoản nợ phải thu của từng khách hàng. Hàng hóa đã được chuyển đến nhưng người mua cần theo dõi việc chấp nhận hàng của khách hàng không để xử lý trong thời gian quy định bảo đảm lợi ích doanh nghiệp. 1.1.2.2. Tổng quan về các khoản mục liên quan Trong phạm vi bài khóa luận này, em chỉ xin được đề cập tới bán hàng ra bên ngoài đơn vị doanh nghiệp,không đề cập đến doanh thu nội bộ (512) trong chu trình bán hàng thu tiền trong đơn vị hoạt động thương mại.  Khoản mục doanh thu (511)  Khái niệm: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: ‘Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ các hoạt động bất thường. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gồm: doanh thu bán ra bên ngoài và doanh thu nội bộ, trong đó: Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch như bán sản phẩm ,cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả phụ phí thu ngoài Doanh thu nội bộ: là số tiền thu được do bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty  Điều kiện ghi nhận: Theo chuẩn mực số 14, doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; • Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  Khoản mục doanh thu chưa thực hiện (3387) Theo chế độ kế toán quyết định 15 : “Doanh thu chưa thực hiện phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay; Lãi khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần; Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh”.Khoản mục được trình bày bên Nợ phải trả .  Khoản mục giảm trừ doanh thu : Tài khoản 521Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Tài khoản 531Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Tài khoản 532Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Các tài khoản có hạch toán ngược với doanh thu ,đó là tăng lên hạch toán bên nợ,giảm đi hạch toán bên có, cuối kỳ không có số dư.  Khoản mục hàng hóa: Theo chế độ kế toán quyết định 15 Tài khoản 156: Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ). Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua theo hóa đơn và chi phí thu mua hàng hóa. Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên Tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” Tài khoản 157 Hang gửi bán : Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản phẩm chuyển cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để bán; được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho.  Khoản mục giá vốn (632) Theo chế độ kế toán quyết định 15: ‘Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.”. Khi bán hàng hóa, đồng thời ghi nhận doanh thu và giá vốn đối với hàng hóa.Cuối kỳ, giá vốn được kết chuyển sang 911 để xác ddunhj kết quả kinh doanh.  Khoản mục tiền Theo chế độ kế toán quyết định 15: Tài khoản 111 Tiền mặt : Tài khoản này dùng để phản ánh thu,chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý. Tài khoản 112 Tiền gửi ngân hàng :Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp
Xem thêm

106 Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 1.4 Phương pháp nghiên cứu. 3 1.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 6 1.6 Kết cấu đề tài 14 CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 16 2.1 Khái quát về những đặc điểm trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC. 16 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về kiểm toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 16 2.1.1.1 Các phương thức bán hàng và thu tiền 18 2.1.1.2 Điều kiện xác nhận và ghi nhận doanh thu bán hàng. 20 2.1.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 21 2.1.1.4 Quy trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thu tiền 22 2.1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 22 2.2 Mục tiêu kiểm toán. 23 2.2.1 Một số sai phạm trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 23 2.2.1.1 Gian lận trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 23 2.2.1.2 Sai sót trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 24 2.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền 26 2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 27 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán. 27 2.3.2 Thực hiện kiểm toán 30 2.3.2.1 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 30 2.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 33 2.3.2.3 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết. 36 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán. 38 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 40 3.1 Khái quát về công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành. 40 3.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty kiểm toán Trường Thành. 40 3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành 41 3.1.3 Các dịch vụ do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 41 3.1.4Quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 42 3.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền do công ty kiểm toán Trường Thành thực hiện tại công ty ABC 43 3.2.1.Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 44 3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 47 3.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 53 3.3 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền (PTKH) tại công ty khách hàng CF. 53 3.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 53 3.3.2Lập kế hoạch kiểm toán 55 3.3.3Thực hiện kiểm toán 59 3.3.4 Kết thúc kiểm toán 66 3.4 Sự khác biệt khi kiểm toán các loại khách hàng trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền 67 CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 69 4.1 Đánh giá về thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 69 4.1.1 Ưu điểm 69 4.1.2 Hạn chế 71 4.1.3 Bài học kinh nghiệm 73 4.2Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 74 4.3Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 75 4.3.1Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: 75 4.3.2Giai đoạn thực hiện kiểm toán 76 4.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 78 4.4 Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trường Thành thực hiện. 79 4.4.1Với công ty kiểm toán 79 4.4.2Đối với khách hàng được kiểm toán 79 4.4.3Đối với nhà nước 79 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  
Xem thêm

Đọc thêm

Hệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

Hệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 2 1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6 1.3.1 Mục tiêu chung 6 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 6 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu. 6 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 7 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 7 1.5.2 Phương pháp phỏng vấn 7 1.5.3 Phương pháp quan sát 7 1.5.4 Phương pháp thống kê mô tả 7 1.5.5 Phương pháp phân tích 7 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 8 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 9 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 9 2.1.1. Bản chất và vai trò của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 9 2.1.2. Sự cần thiết và nguyên tắc của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 12 2.1.3. Mục tiêu tổng quát của hệ thống kiểm soát nội bộ 14 2.1.4. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 17 2.1.5 Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 20 2.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN 21 2.2.1. Những vấn đề chung về chu trình bán hàng – thu tiền. 21 2.2.2. Rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng – thu tiền 22 2.2.3. Mục tiêu kiểm soát và các thủ tục KSNB nghiệp vụ bán hàng – thu tiền 24 2.2.4. Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền trong doanh nghiệp. 28 2.2.5. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ quá trình bán hàng. 32 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT. 35 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 35 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 35 3.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 36 3.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 41 3.2.1. Môi trường kiểm soát 41 3.2.2. Đánh giá rủi ro 49 3.2.3. Tổ chức thông tin và truyền thông 49 3.2.4. Tổ chức hoạt động kiểm soát 51 3.3. THỰC TRẠNG KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 52 3.3.1. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 52 3.3.2. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại công ty 52 3.3.3. Kiểm soát nội bộ các khoản thu tiền 54 3.3.4. Các thủ tục kiểm soát trong quy trình bán hàng – thu tiền tại công ty 55 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT. 56 4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 56 4.1.1. Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 56 4.1.2. Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền 56 4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 56 4.2.1. Những yêu cầu cơ bản, nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty Cổ phần Thiết bị Việt. 56 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt. 56 4.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bô chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 56 4.2.4. Một số thủ tục kiểm soát công ty có thể áp dụng trong chu trình bán hàng – thu tiền 56 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
Xem thêm

Đọc thêm

Slide: Chương 3 KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNGTHU TIỀN

SLIDE: CHƯƠNG 3 KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNGTHU TIỀN

3.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán… 3.2 Quá trình KSNB và khảo sát về KSNB 3.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 3.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ BHTT: DTBH. GVHB, PTKH, CKTM, GGHB, HBBTL, TGTGTphải nộp, … Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu kiểm toán chu kỳ BH và TT là thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp từ đó đưa ra lời xác nhận về mức độ tin cậy của các thông tin tài chính chủ yếu của chu kỳ (…). Đồng thời cũng cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan làm cơ sở tham chiếu khi kiểm toán các chu kỳ có liên quan khác Căn cứ kiểm toán Các chính sách, các quy chế hay quy định về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền Các báo cáo tài chính chủ yếu có liên quan Các sổ hạch toán liên quan đến hoạt động bán hàng – thu tiền, bao gồm Các chứng từ kế toán ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng, thu tiền Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động bán hàng – thu tiền
Xem thêm

26 Đọc thêm

luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng hà nội

LUẬN VĂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG HÀ NỘI

Ngoài các phương thức tiêu thụ chủ yếu trên đây các doanh nghiệp còn sử dụng vật tư , hàng hoá sản phẩm để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên chức để trao đổi lấy hàng hoá khác… 3.2 Các phương thức thanh toán: Trong quan hệ trao đổi hàng tiền giữa doanh nghiệp với người mua thì thời điểm doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu bán hàng phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà doanh nghiệp áp dụng. Ưng với mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì hàng hoá khi chuyển đi được xác định là tiêu thụ : - Doanh nghiệp giao hàng cho người mua và đã thu được tiền ( có thể bằng tiền mặt hoặc séc…) thì số hàng hoá đã giao đó được coi là tiêu thụ. Trường hợp này gồm hai khả năng : +Doanh nghiệp giao hàng cho người và thu được tiền ngay tại thời điểm đó. +Người mua ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp. - Hàng hoá chuyển cho khách hàng và đã được khách hàng chấp nhận thanh toán nhưng hiện tại doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền hoặc giấy báo của ngân hàng thì vẫn coi là tiêu thụ. - Giữa doanh nghiệp và khách hàng áp dụng phương thức thanh toán theo kế hoạch thì khi gửi hàng cho người mua thì số hàng hoá đó xác định là tiệu thụ. Như vậy do việc áp dụng các phương thức thanh toán khác nhau nên hành vi giao hàngthu tiền có những khoảng cách nhất định về thời gian và không gian. Nếu xem xét về mặt số lượng tại một thời điểm nào đó thì doanh thu tiêu thụvà số tiền bán hàng thu được là không trùng nhau, nhưng tới khi kết thúc một vòng luân chuyển của vốn lưu động thì doanh thu tiêu thụ và tiền bán hàng thu được là bằng nhau. 4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 4.1 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng : - Ghi chép phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng theo các chỉ tiêu doanh thu, số lượng và chất lượng hàng bán theo từng nhóm mặt hàng và theo từng loại hoạt động. - Tính toán chung thực chính xác trị giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ. - Theo dõi và kkiểm tra tình hình thu hồi tiền bán hàng theo từng kháck hàng.
Xem thêm

84 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SHC VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SHC VIỆT NAM

doanh nghiệp.1.1 Khái niệm và phân loại kế toán vốn tiền.1.1.1 Khái niệm: Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là bộ phận tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ trao đổi mua bán giữa doanh nghiệp với các đơn vị cá nhân khác. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà doanh nghiệp nào cũng sử dụng.1.1.2 Phân loại:- Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền được phân chia thành:• Tiền Việt Nam: là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc và đồng xu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.• Ngoại tệ: là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam như: đồng Đô la Mỹ( USD), đồng tiền chung Châu Âu( EURO), đồng yên Nhật(JPY)..• Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: là loại tiền thực chất, tuy nhiên loại tiền này không có khả năng thanh khoản cao. Nó được sử dụng chủ yếu vì mục đích cất trữ. Mục tiêu đảm bảo một lượng dự trữ an toàn trong nền kinh tế hơn là vì mục đích thanh toán trong kinh doanh.- Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm các khoản sau:• Vốn bằng tiền được bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp gọi là tiền mặt.• Tiền gửi tại các ngân hàng, cá tổ chức tài chính, kho bạc nhà nước gọi chung là tiền gửi ngân hàng.• Tiền đang chuyển: là tiền trong quá trình trao đổi mua bán với khác hàng và nhà cung cấp.1.2 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền.
Xem thêm

33 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN KTV

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN KTV

- Ghi chép đơn giá bán, số tiền khác nhau trên các liên hoá đơn bán hànghay trên hợp đồng thương mại.- Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng nhưng không hạch toán doanh thubán hàng, phải thu khách hàng mà chỉ hạch toán trực tiếp như hàng đổi hàng.Chính vì vậy, kiểm toán chu kỳ này chứa đựng nhiều rủi ro, không chỉ rủiro tiềm tàng mà rủi ro kiểm soát cũng rất cao, đòi hỏi KTV và Công ty kiểmtoán phải thiết lập chương trình kiểm toán, kế hoạch kiểm toán thích hợp nhằmđem lại hiệu quả cao cho cuộc kiểm toán. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây là KTV vàCông ty kiểm toán cần phải hoàn thiện hơn nữa kiểm toán chu kỳ Bán hàng vàthu tiền.1.2. Khái quát về kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền1.2.1. Ý nghĩa của kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền trong kiểm toánBCTCPhần hành bán hàngthu tiền có liên quan trực tiếp và chủ yếu đến haikhoản mục trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp là khoản mục doanh thu vàkhoản mục các khoản phải thu của khách hàng. Nằm trong hệ thống các thôngtin phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp, doanh thu và các khoản phảithu là những chỉ tiêu quan trọng, phản ánh kết quả kinh doanh cũng như tìnhhình thanh toán của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, kiểm toán phần hành bánhàng và thu tiền nhận được nhiều sự quan tâm của những người thực hiện kiểmtoán khi đặt trong mối liên hệ với các phần hành khác.Trong doanh nghiệp sản xuất, để tồn tại và duy trì các hoạt động sản xuấtkinh doanh của mình thì quá trình kinh doanh của doanh nghiệp phải nối tiếpliên tục và lặp lại tạo thành những chu kỳ sản xuất. Thực tế chu kỳ sản xuất baogồm các chuỗi nghiệp vụ có liên quan chặt chẽ với nhau tạo thành chu kỳ nghiệpvụ cơ bản. Chu kỳ kinh doanh tại một doanh nghiệp thường bắt đầu từ khi doanhnghiệp tạo vốn, có thể bằng vốn tự có hoặc nguồn vốn vay mượn để phục vụ chosản xuất, kết thúc giai đoạn sản xuất thì công đoạn cuối cùng của chu kỳ kinhdoanh là việc tiêu thụ sản phẩm đồng thời là quá trình thu tiền từ hoạt động bánhàng để thu hồi lại vốn kinh doanh. Chu kỳ bán hàngthu tiền chấm dứt một
Xem thêm

85 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU pptx

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU PPTX

BÁO CÁOTrang 5PT&TK HTTTKT Doanh Thu  2. DFD Mức đỉnh(Mức 1)-Chu trình doanh thu gồm có hai hoạt động là bán hàngthu tiền .Sau đây là biểu đồ thể hiện mức dưới đỉnh của hoạt động doanh thu-Khách hàng hàng sẽ đến đặt hàng tại công ty đồng thời công ty sẽ có được những thông tin về khách hàng hàng.Bộ phận bán hàng sẽ tiếp nhận những thông tin đó -Bọ phận bán hàng tiền hành kiểm tra,xử lí thông tin về khách hàng hàng ,xét duyệt và trả lời đơn hàng nếu không chấp nhận bán .Nếu chấp nhận bán thì giao hàng và gửi hóa đơn bán hàng cho khách-Khi nhậ sau khi nhận hàng sẽ thanh toan tiền hang tại bộ phận thu tiền Cuối kì bộ phn thu tiền gửi tiền vào ngân hàng hàng và nhận lại giấy báo có Bên cạnh đó ban lãnh đạo có yêu cầu bộ phận bán hàngthu tiền tổng hợp và báo cáo thông tin liên quan SVTH:Nhóm HAH KHÁCH HÀNG BÁN HÀNGNGÂN HÀNGBAN LÃNH ĐẠOTHU TIỀNTT TIỀNTRẢ LỜI ĐƠNHĐBH
Xem thêm

34 Đọc thêm

Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) ppt

TÀI LIỆU CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM - LÀO ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI (TRỪ PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC BỘ GTVT CÓ TRỤ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM) PPT

Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào của doanh nghiệp kèm theo danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia vận tải quốc tế Việt - Lào 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải (bản phôtô có công chứng) Thành phần hồ sơ 4. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô ) 5. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phôtô) 6. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô) 7. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô ) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT... 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào
Xem thêm

4 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ

nghiệp . TK này đợc mở chi tiết cho từng loại hàng , từng lần gửi hàng cho đến khi đ-ợc chấp nhận thanh toán .Bên Nợ : Giá trị hàng gửi bán (cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý , ký gửi) hoặc đã thực hiện với khách hàng nhng cha đợc khách hàng chấp nhận . Kết chuyển trị giá hàng gửi bán cuối kỳ (KKĐK)Bên Có : Giá trị hàng gửi bán bị khách hàng từ chối, trả lại. Giá vốn của số hàng gửi bán đã đợc chấp nhận tiêu thụ . Kết chuyển trị giá hàng gửi bán đầu kỳ (KKĐK)D Nợ : Phản ánh giá trị hàng gửi bán cha đợc chấp nhận. +TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: TK này đợc dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp trong kỳ và các khoản giảm doanh thu.Bên Nợ : Phản ánh số thuế phải nộp (Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu) Các khoản giảm trừ doanh thu Kết chuyển doanh thu thuần vào kết quả hoạt động kinh doanh.Bên Có : Tổng doanh thu bán hàng đã thực hiện.
Xem thêm

14 Đọc thêm

VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH PHỤ SHC VIỆT NAM

VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SHC VIỆT NAM

vào quy mô, tính chất hoạt động của doanh nghiệp và được sự thỏa thuận của ngân hàng. Để quản lí và hạch toán chính xác, tiền mặt của công ty được tập trung bảo quản tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi, quản lí và bảo quản tiền mặt đều do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện. Thủ quỹ do giám đốc doanh nghiệp chỉ định và chịu trách nhiệm gửi quỹ. Tất cả các khoản thu chi tiền mặt đều phải có các chứng từ thu chi hợp lệ. Phiếu thu được lập thành 3 liên, sau đó chuyển cho kế toán trưởng để soát xét và giám đốc kí duyệt mới chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi kí và ghi rõ họ tên. Đối với phiếu thu cũng lập làm 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ kí (kí trực tiếp từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền phải trực tiếp ghi rõ số tiền đã nhận bằng chữ, kí tên và ghi rõ họ tên vào phiếu chi.Trong 3 liên của phiếu thu, phiếu chi:- Thủ quỹ giữ 1 liên để ghi sổ quỹ- 1 liên giao người nộp tiền- 1 liên lưu nơi lập phiếuCuối mỗi ngày, căn cứ vào các chứng từ thu – chi để ghi sổ quỹ và lập báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ thu chi để ghi sổ kế toán. Trường hợp phiếu thu, phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp, liên gửi ra ngoài doanh nghiệp phải được đóng dấu. Đối với việc thu bằng ngoại tệ, trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập bảng kê ngoại tệ đính kèm phiếu thu và kế toán phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ, còn nếu chi bằng ngoại tệ, kế toán phải ghi rõ tỷ giá thực tế, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền ghi sổ kế toán. Phiếu thu, phiếu chi được đóng thành từng quyển và phải ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi phiếu thu (phiếu chi), số của từng phiếu thu (phiếu chi) phải đánh liên tục trong 1 kì kế toán.
Xem thêm

33 Đọc thêm

Phân tích thị trường taxi ở Hà Nội

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TAXI Ở HÀ NỘI

Thực trạng: Tính đến ngày 31102008, Hà Nội có 104 doanh nghiệp với gần 9000 xe taxi hoạt động trong đó tổng số lượng xe taxi hoạt động tại Hà Tây cũ là 15 doanh nghiệp với 442 xe, chiếm khoảng 5,32% so với số lượng taxi đang hoạt động tại Hà Nội cũ. So với năm 2007, số lượng doanh nghiệp taxi tăng 14,8%, phương tiện tăng khoảng 35%. Đến năm 2012 tổng số doanh nghiệp tăng 9,62%, số phương tiện tăng 93,34% ( 17405 xe ). Mức tăng đến chóng mặt. Có tới 14000 taxi hoạt động trong nội thành. Theo số lượng thống kê hiện nay, ước tính Hà Nội có trên 17000 xe taxi, thuộc 114 công ty vận tải...
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề