SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN HTKSNB CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN HTKSNB CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP":

Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU KỲ BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP

Bài luận văn ngành Kiểm toán dưới đây giúp chúng ta hiểu rõ hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong đơn vị vận tải. Xem thêm các thông tin về Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group tại đây

90 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

Chương 1: Lý luận chung về quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC; Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện; Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện.

76 Đọc thêm

Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt Nam

Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt Nam

MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 ĐỐI TƯỢNG ,PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 4 1.3.2Phạm vi nghiên cứu 4 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 5 1.4.2 Phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp và tìm hiểu thực tế 5 1.4.3 Phương pháp thu thập tài liệu 6 1.4.4 Phương pháp phân tích 6 1.4.5 Phương pháp bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ 7 1.5 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 7 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 7 Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 9 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 9 2.1.1 Khái niệm và chức năng của KSNB 9 2.1.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ 12 2.1.2.1 Môi trường kiểm soát 12 2.1.3 Hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ 17 2.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 18 2.2.1 Những vấn đề chung về chu trình bán hàng – thu tiền 18 2.2.2 Rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng – thu tiền 21 2.2.3 Mục tiêu kiểm soát và các thủ tục KSNB chu trình bán hàng – thu tiền 21 2.2.4. Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình hán hàng thu tiền trong doanh nghiệp 25 2.2.5 Tổ chức thông tin phục vụ kiếm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền trong doanh nghiệp 29 Chương 3 : THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH 32 BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NC VIỆT NAM 32 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NC VIỆT NAM 32 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 34 3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của công ty 35 3.2 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NC VIỆT NAM 42 3.2.1 Tổ chức môi trường kiểm soát 42 3.2.2 Quy trình đánh giá rủi ro 46 3.2.3 Tổ chức thông tin và truyền thông 46 3.2.4 Hoạt động kiểm soát 51 3.2.5 Tổ chức hoạt động giám sát 53 3.3.1 Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 53 3.3.2 Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại công ty 56 3.3.3 Kiểm soát nghiệp vụ thu tiền 58 Chương 4 : HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NC VIỆT NAM 60 4.1.1 Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty 60 4.1.2 Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt Nam 64 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NC VIỆT NAM 65 4.2.1 Sự cần thiết ,nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt Nam 65 4.2.1.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt Nam 65 4.2.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB 65 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện họat động kiểm soát chung trong công ty 65 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt Nam . 65
Xem thêm

Đọc thêm

Hệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

Hệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 4 1.4.2. Phương pháp phỏng vấn 4 1.4.3. Phương pháp quan sát 4 1.4.4. Phương pháp thống kê mô tả 4 1.4.5. Phương pháp phân tích 4 1.5. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 5 1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 18 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KSNB TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 18 2.1.1. Khái niệm và chức năng của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp sản xuất 18 2.1.1.1. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ 18 2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ 20 2.1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 21 2.1.2.1. Môi trường kiểm soát: 21 2.1.2.2 Đánh giá rủi ro: 23 2.1.2.3. Hệ thống thông tin, giao tiếp: 24 2.1.2.4 Hoạt động kiểm soát: 24 2.1.2.5 Giám sát: 24 2.1.3 Những hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ 25 2.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN 26 2.2.1. Những vấn đề chung về chu trình bán hàng – thu tiền. 26 2.2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chu trình bán hàng – thu tiền 26 2.2.1.2. Đặc điểm của chu trình bán hàng – thu tiền 27 2.2.2. Rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng – thu tiền 27 2.2.3. Mục tiêu kiểm soát và các thủ tục KSNB nghiệp vụ bán hàng – thu tiền 29 2.2.3.1 Mục tiêu KSNB nghiệp vụ bán hàng – thu tiền 29 2.2.3.2 Các thủ tục kiểm soát nghiệp vụ bán hàng – thu tiền 31 2.2.4. Quy trình KSNB chu trình bán hàng – thu tiền trong doanh nghiệp. 33 2.2.4.1. Nhận và xử lý đơn đặt hàng của người mua 33 2.2.4.2. Xét duyệt bán chịu 34 2.2.4.3. Chuyển giao hàng hóa 34 2.2.4.4. Lập hóa đơn và ghi sổ nghiệp vụ bán 35 2.2.4.5. Xử lý và ghi sổ các khoản thu tiền 35 2.2.4.6. Xử lý và ghi sổ các khoản giảm trừ doanh thu 36 2.2.4.7. Lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 36 2.2.4.8. Xóa sổ các khoản phải thu không thu hồi được 37 2.2.5. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ quá trình bán hàng. 37 2.2.5.1. Tổ chức hệ thống chứng từ 37 2.2.5.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 38 2.2.5.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 39 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT. 40 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 40 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 40 3.1.1.1Tổng quan về công ty: 40 3.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển: 40 3.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 41 3.1.2.1 Mục tiêu của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 41 3.1.2.2. Chức năng kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 42 3.2.GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 43 3.2.1. Môi trường kiểm soát 43 3.2.1.1. Tư duy quản lý, phong cách điều hành của nhà quản lý công ty 43 3.2.1.2. Tính trung thực và giá trị đạo đức do công ty xây dựng 44 3.2.1.3. Chính sách nhân sự 44 3.2.1.4 Công tác kế hoạch 48 3.2.1.5. Cơ cấu tổ chức 49 3.2.1.6 Các yếu tố bên ngoài 51 3.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro 52 3.2.3. Tổ chức thông tin và giao tiếp 52 3.2.3.1. Hệ thống thông tin từ kế toán cung cấp 52 3.2.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 53 3.2.3.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 54 3.2.4. Tổ chức hoạt động kiểm soát 54 3.2.4.1. Nội dung kiểm soát quản lý 54 3.2.4.2. Nội dung kiểm soát kế toán 55 3.2.5. Tổ chức hoạt động giám sát 55 3.3. THỰC TRẠNG KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 55 3.3.1. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 55 3.3.1.1. Phê duyệt nghiệp vụ bán hàng 55 3.3.1.2.Chuyển giao hàng hóa 56 3.3.1.3. Kiểm soát việc ghi nhận doanh thu tiêu thụ 56 3.3.2. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại Công ty 57 3.3.2.1. Chính sách tín dụng 57 3.3.2.2. Xét duyệt bán hàng chịu 57 3.3.2.3. Quản lý khách hàng nợ 58 3.3.3. Kiểm soát nội bộ các khoản thu tiền 59 3.3.3.1 Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thu tiền qua ngân hàng. 59 3.3.3.2 Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thu tiền mặt 59 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT. 61 4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 61 4.1.1. Nhận xét chung về hệ thống KSNB tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 61 4.1.1.1 Ưu điểm 61 4.1.1.2 Những tồn tại 63 4.1.2. Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền 65 4.1.2.1. Ưu điểm 65 Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 65 4.1.2.2. Những tồn tại 67 4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 68 4.2.1. Sự cần thiết, nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty Cổ phần Thiết bị Việt. 68 4.2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện chu trình bán hàng – thu tiền 68 4.2.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB 69 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt. 71 4.2.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát 71 4.2.2.2. Đánh giá rủi ro 73 4.2.2.3. Thông tin và giao tiếp 73 4.2.2.4. Hoạt động kiểm soát 73 4.2.2.5. Hoạt động giám sát 73 4.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bô chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 74 4.2.3.1 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 74 4.2.3.2. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại Công ty 76 4.2.3.3 Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát các khoản thu tiền 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
Xem thêm

Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 1.4 Phương pháp nghiên cứu. 3 1.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 6 1.6 Kết cấu đề tài 14 CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 16 2.1 Khái quát về những đặc điểm trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC. 16 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về kiểm toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 16 2.1.1.1 Các phương thức bán hàng và thu tiền 18 2.1.1.2 Điều kiện xác nhận và ghi nhận doanh thu bán hàng. 20 2.1.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 21 2.1.1.4 Quy trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thu tiền 22 2.1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 22 2.2 Mục tiêu kiểm toán. 23 2.2.1 Một số sai phạm trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 23 2.2.1.1 Gian lận trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 23 2.2.1.2 Sai sót trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 24 2.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền 26 2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 27 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán. 27 2.3.2 Thực hiện kiểm toán 30 2.3.2.1 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 30 2.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 33 2.3.2.3 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết. 36 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán. 38 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 40 3.1 Khái quát về công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành. 40 3.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty kiểm toán Trường Thành. 40 3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành 41 3.1.3 Các dịch vụ do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 41 3.1.4Quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 42 3.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền do công ty kiểm toán Trường Thành thực hiện tại công ty ABC 43 3.2.1.Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 44 3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 47 3.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 53 3.3 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền (PTKH) tại công ty khách hàng CF. 53 3.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 53 3.3.2Lập kế hoạch kiểm toán 55 3.3.3Thực hiện kiểm toán 59 3.3.4 Kết thúc kiểm toán 66 3.4 Sự khác biệt khi kiểm toán các loại khách hàng trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền 67 CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 69 4.1 Đánh giá về thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 69 4.1.1 Ưu điểm 69 4.1.2 Hạn chế 71 4.1.3 Bài học kinh nghiệm 73 4.2Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 74 4.3Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 75 4.3.1Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: 75 4.3.2Giai đoạn thực hiện kiểm toán 76 4.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 78 4.4 Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trường Thành thực hiện. 79 4.4.1Với công ty kiểm toán 79 4.4.2Đối với khách hàng được kiểm toán 79 4.4.3Đối với nhà nước 79 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  
Xem thêm

Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trườn Thành thực hiện

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trườn Thành thực hiện

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.4Phương pháp nghiên cứu. 3 1.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 6 1.6 Kết cấu đề tài 13 CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 14 2.1 Khái quát về những đặc điểm trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC. 14 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về kiểm toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 14 2.1.1.1 Các phương thức bán hàng và thu tiền 16 2.1.1.2 Điều kiện xác nhận và ghi nhận doanh thu bán hàng. 18 2.1.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và thu tiền. 19 2.1.1.4 Quy trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thu tiền 20 2.1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 20 2.2 Mục tiêu kiểm toán. 21 2.2.1 Một số sai phạm trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 21 2.2.1.1 Gian lận trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 21 2.2.1.2 Sai sót trong hoạch toán doanh thu bán hàng và thu tiền 22 2.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền 24 2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC. 25 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán. 25 2.3.2 Thực hiện kiểm toán 28 2.3.2.1 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 28 2.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 31 2.3.2.3 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết. 34 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán. 36 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 38 3.1 Khái quát về công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành. 38 3.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty kiểm toán Trường Thành. 38 3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành 39 3.1.3 Các dịch vụ do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 39 3.1.4Quy trình kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành thực hiện 40 3.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền do công ty kiểm toán Trường Thành thực hiện tại công ty ABC 41 3.2.1.Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 42 3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 45 3.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 51 3.3 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền (PTKH) tại công ty khách hàng CF. 51 3.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 51 3.3.2Lập kế hoạch kiểm toán 53 3.3.3Thực hiện kiểm toán 57 3.3.4 Kết thúc kiểm toán 64 3.4 Sự khác biệt khi kiểm toán các loại khách hàng trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng thu tiền 65 CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH THỰC HIỆN 67 4.1 Đánh giá về thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 67 4.1.1 Ưu điểm 67 4.1.2 Hạn chế 69 4.1.3 Bài học kinh nghiệm 71 4.2Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 72 4.3Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền do công ty Kiểm toán Trường Thành thực hiện 73 4.3.1Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: 73 4.3.2Giai đoạn thực hiện kiểm toán 74 4.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 76 4.4 Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Trường Thành thực hiện. 77 4.4.1Với công ty kiểm toán 77 4.4.2Đối với khách hàng được kiểm toán 77 4.4.3Đối với nhà nước 77 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNGTHU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Hệ thống BCTC của doanh nghiệp cung cấp một bức tranh tài chính tổng thể về nguồn lực tài chính và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong thời kỳ báo cáo. Báo cáo tài chính ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của những người sử dụng nó, vì vậy đòi hỏi các thông tin trên BCTC phải đảm bảo tính kịp thời, tin cậy, trung thực, hợp lý. BCTC đảm bảo được các yêu cầu này thường phải là BCTC được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận. Hiện nay, trên thế giới và tại Việt Nam, dịch vụ kiểm toán được coi là một trong những dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Các hoạt động kiểm toán độc lập ra đời cung cấp các dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng, tuy nhiên kiểm toán BCTC vẫn là hoạt động chủ yếu của các tổ chức kiểm toán độc lập. Trên BCTC, các chỉ tiêu có liên quan đến chu trình bán hàngthu tiền như Doanh thu, phải thu của khách hàng,…là những khoản mục có giá trị lớn. Các nghiệp vụ bán hàng phát sinh nhiều, phong phú, phức tạp, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, sự phức tạp này ánh hưởng đến công tác ghi chép hàng ngày, làm tăng khả năng sai phạm đối với chu kỳ bán hàngthu tiền. Vậy nên chu trình bán hàngthu tiền thường chứa đựng nhiều sai sót. Nhận thức được tầm quan trọng này nên em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars”. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Mục đích chính của đề tài là hoàn thiện kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. Ðể đạt được mục đích trên, luận văn tập trung vào các mục đích cụ thể sau: Hệ thống hóa về mặt lý luận đối với kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập. Nêu thực trạng cũng như hệ thống và phân tích có cơ sở khoa học trình tự, thủ tục các bước tiến hành kiểm toán kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars thực hiện. Trên cơ sở khảo sát thực tế, nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong thực hiện kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars, luận văn đi vào phân tích, đánh giá thực trạng kiểm chu trình bán hàngthu tiền, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Ðề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. Đề tài không nghiên cứu các thủ tục và nguyên tắc cần tuân thủ khi kiểm toán doanh thu bán hàng trong môi trường tin học. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung vào quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong một cuộc kiểm toán BCTC (không nghiên cứu cho một cuộc kiểm toán doanh thu bán hàng độc lập, kết thúc không phải lập báo cáo kiểm toán) do Công ty Kiểm toán Unistars thực hiện, dựa trên cơ sở khảo sát tình hình kiểm toán báo cáo tài chính cùng với nghiên cứu quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền tại một khách hàng được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. 4. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán độc lập Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNGTHU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 1.1. Tổng quan về kế toán Bán hàngThu tiền trong hoạt động kinh doanh 1.1.1. Khái quát về chu trình Bán hàngThu tiền Bán hàng là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu của hàng hóa,sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng để đổi lấy tiền hoặc khản phải thu từ khách hàng .Với ý nghĩa như vậy, quá trình này bắt đầu từ yêu cầu mua của khách hàng (đơn đặt hàng,hợp đồng ....) và kết thúc chuyển đổi hàng hóa thành tiền .Hàng hóa chứa đựng giá trị có thể bán được ,tiền tệ là phương tiện thanh toán nhờ đó mà mọi giao dịch đều được giải quyết tức thời . 1.1.2. Kế toán bán hàngthu tiền 1.1.2.1. Phương thức bán hàngthu tiền  Phương thức bán hàng:  Bán buôn Bán buôn hàng hoá là hình thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh nghiệp sản xuất…. Đặc điểm của hàng hoá bán buôn là hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá chưa được thực hiện. Hàng bán buôn thường được bán theo lô hàng hoặc bán với số lượng lớn. Trong bán buôn thường bao gồm hai phương thức: Phương thức bán buôn hàng hoá qua kho: + theo hình thức giao hàng trực tiếp + theo hình thức chuyển hàng Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: + vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi là hình thức giao tay ba) + hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hang  Bán lẻ: Bán lẻ hàng hoá là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Bán lẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau: Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung Hình thức bán hàng trả góp Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá  Phương thức thu tiền  Thanh toán trực tiếp tiền mặt  Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng Việc giao hàng và thanh toán được thực hiện tại cùng một thời điểm do vậy việc tiêu thụ sản phẩm được hoàn tất ngay Việc tiêu thụ sản phẩm đã được khách hàng chấp nhận và hàng đã được giao đến nhưng khác hàng chưa thanh toán, do vậy cần theo dõi thanh toán qua khoản nợ phải thu của từng khách hàng. Hàng hóa đã được chuyển đến nhưng người mua cần theo dõi việc chấp nhận hàng của khách hàng không để xử lý trong thời gian quy định bảo đảm lợi ích doanh nghiệp. 1.1.2.2. Tổng quan về các khoản mục liên quan Trong phạm vi bài khóa luận này, em chỉ xin được đề cập tới bán hàng ra bên ngoài đơn vị doanh nghiệp,không đề cập đến doanh thu nội bộ (512) trong chu trình bán hàng thu tiền trong đơn vị hoạt động thương mại.  Khoản mục doanh thu (511)  Khái niệm: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: ‘Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ các hoạt động bất thường. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gồm: doanh thu bán ra bên ngoài và doanh thu nội bộ, trong đó: Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch như bán sản phẩm ,cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả phụ phí thu ngoài Doanh thu nội bộ: là số tiền thu được do bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty  Điều kiện ghi nhận: Theo chuẩn mực số 14, doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; • Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  Khoản mục doanh thu chưa thực hiện (3387) Theo chế độ kế toán quyết định 15 : “Doanh thu chưa thực hiện phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay; Lãi khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần; Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh”.Khoản mục được trình bày bên Nợ phải trả .  Khoản mục giảm trừ doanh thu : Tài khoản 521Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Tài khoản 531Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Tài khoản 532Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Các tài khoản có hạch toán ngược với doanh thu ,đó là tăng lên hạch toán bên nợ,giảm đi hạch toán bên có, cuối kỳ không có số dư.  Khoản mục hàng hóa: Theo chế độ kế toán quyết định 15 Tài khoản 156: Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ). Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua theo hóa đơn và chi phí thu mua hàng hóa. Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên Tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” Tài khoản 157 Hang gửi bán : Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản phẩm chuyển cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để bán; được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho.  Khoản mục giá vốn (632) Theo chế độ kế toán quyết định 15: ‘Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.”. Khi bán hàng hóa, đồng thời ghi nhận doanh thu và giá vốn đối với hàng hóa.Cuối kỳ, giá vốn được kết chuyển sang 911 để xác ddunhj kết quả kinh doanh.  Khoản mục tiền Theo chế độ kế toán quyết định 15: Tài khoản 111 Tiền mặt : Tài khoản này dùng để phản ánh thu,chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý. Tài khoản 112 Tiền gửi ngân hàng :Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp
Xem thêm

106 Đọc thêm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT

KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT

inhtếHuếLời đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệunhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo của Trường Đạihọc Kinh tế Huế đã tạo điều kiện thuận lợi và trang bị cho emnhững kiến thức bổ ích trong suốt 3 năm học vừa qua. Đặcbiệt là các thầy cô giáo khoa kế toán-tài chính đã trang bị choem những kiến thức chuyên môn quý báu về ngành kế toánkiểm toán, làm hành trang cho em bước vào đời. Và em xingửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô hướng dẫnluậnvăn đã tậntình hướng dẫn, chỉ bảo em trong thời gian thực tập vừa quavà đã giúp em hoàn thành tốtluậnvăn tốt nghiệp.Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc cùng cáccô chú, anh chị của Công ty cổ phầnđầutư dệtmayThiênAnPhátđã quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiệt tình trongthời gian thực tập. Em xin gửi lời cảm ơn đến giáo viênhướng dẫn thầyTrịnhVănSơnđãgópývàtruyền đạt nhưngkinh nghiệm quý báu để giúp em hoàn thành tốt luận vănnày.Kết hợp với kiến thức mà thầy cô ở trường đã truyềnđạtđãgiúpchoemhoànthànhluậnvăn tốt nghiệp của mình.Trong thời gian tìm hiểu đơn vị, mặc dù đã cố gắng trong việchoàn thiện bài báo cáo nhưng do là lần đầu tiếp xúc với thực
Xem thêm

80 Đọc thêm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬT KHẨU NHẬT MINH

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬT KHẨU NHẬT MINH

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.4. Phương pháp nghiên cứu 3 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 3 1.4.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3 1.4.3. Phương pháp so sánh 4 1.4.4. Phương pháp quan sát và phỏng vấn 4 1.4.5.Phương pháp thống kê mô tả 5 1.4.6. Phương pháp phân tích dữ liệu 5 1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu 5 1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 17 1.7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 18 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 19 2.1. Những vấn đề cơ bản về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 19 2.1.1. Khái niệm và chức năng của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 19 2.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 19 2.1.1.2. Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ 20 2.1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 23 2.1.2.1. Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát bao gồm các yếu tố sau: 23 2.1.2.2. Đánh giá rủi ro 26 2.1.2.3. Thông tin và truyền thông 27 2.1.2.4. Giám sát 30 2.1.2.5. Hoạt động kiểm soát 30 2.1.3. Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 31 2.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp 32 2.2.1. Những vấn đề chung về chu trình bán hàng thu tiền 32 2.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm bán hàng thu tiền 32 2.2.1.2. Chức năng của chu trình bán hàng thu tiền 33 2.2.2: Những rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng thu tiền 36 2.2.3. Mục tiêu kiểm soát và các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 37 2.2.3.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 37 2.2.3.2.Các thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng 38 2.2.4. Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 41 2.2.5. Tổ chức thông tin phục vụ chu trình bán hàng thu tiền trong doanh nghiệp 44 2.2.5.1. Tổ chức hệ thống chứng từ 44 2.2.5.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán 45 2.2.5.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 46 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH 47 3.1. Tổng quan về công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 47 3.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH XNK Nhật Minh 47 Thành tựu cơ bản 49 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 50 3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của công ty 51 3.2. Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH xuất nhật khẩu Nhật Minh 55 3.2.1. Tổ chức môi trường kiểm soát 55 3.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro 63 3.2.3. Tổ chức thông tin và truyền thông 65 3.2.3. Hoạt động kiểm soát 69 3.2.4. Tổ chức hoạt động giám sát 71 3.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 72 3.3.1. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 72 3.3.1.1. Phê duyệt nghiệp vụ tiêu thụ 72 3.3.1.2. Chuyển giao hàng hóa 73 3.3.1.3. Kiểm soát việc ghi nhận doanh thu tiêu thụ 73 3.3.2. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại công ty 76 3.3.2.1. Chính sách tín dụng 76 3.3.2.2. Xét duyệt bán chịu 76 3.3.2.3. Quản lý khách hàng nợ 77 3.3.3. Kiểm soát nghiệp vụ thu tiền 78 CHƯƠNG 4. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH 80 4.1. Đánh giá thực trạng chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 80 4.1.1. Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty 80 4.1.1.1. Ưu điểm 80 4.1.1.2. Những tồn tại 84 4.1.2. Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 86 4.1.2.1. Ưu điểm 86 4.1.2.2. Những tồn tại 87 4.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 88 4.2.1. Sự cần thiết, nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 88 4.2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Minh 88 4.2.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB 90 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát chung trong công ty 90 4.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Minh 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT kế THỬ NGHIỆM cơ bản CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN bán HÀNG NHÓM 2 năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG NHÓM 2 NĂM 2014

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG 1.1. Ý nghĩa kiểm toán chu trình bán hàng 2 1.2. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 2 1.3. Các chứng từ, sổ sach sử dụng trong qua trinh kiểm toán 2 1.3.1. Các chứng từ được sử dụng trong quá trình kiểm toán 2 1.3.2. Các sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 3 1.4. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 3 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THIẾT KẾ THỬ NGHỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁN HÀNG DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC THỰC HIỆN VỚI CÔNG TY ABC 6 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học 6 2.2. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DO CÔNG TY AISC THỰC HIỆN 6 2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 6 2.2.1.1. Thu thập những thông tin cơ sở về khách hàng 7 2.2.1.2.Hệ thống KSNB đối với nghiệp vụ bán hàng và thu tiền: 7 2.2.2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền 9 2.2.2.1. Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ABC 10 2.2.2.2. Áp dụng thủ tục phân tích sơ bộ 10 2.2.2.3. Đánh giá rủi ro kiểm toán đối với từng khoản mục và thiết kế chương trình kiểm toán 10 2.2.3. Thiết kế chương trình kiểm toán 11 2.2.4.Thực hiện kế hoạch kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 11 2.2.4.1. Kiểm toán các khoản tiền 11 2.2.4.2. Kiểm toán doanh thu 13 2.2.4.3.Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng. 15 2.2.4.4. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ ghi nhận nợ phải thu khách hàng và nghiệp vụ thu tiền 15 2.2.5. Kết thúc kiểm toán 15 2.3. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm toán báo cáo tài chính 16 2.4. Theo dõi sau kiểm toán 17 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 18 3.1. Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng 18 3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 18 3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 19 3.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 20 3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền 21 3.2.1. Kiểm toán trước yêu cầu hội nhập quốc tế 21 3.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện chu trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền KẾT LUẬN 1 LỜI MỞ ĐẦU Dịch vụ kiểm toán BCTC là một phần cơ bản tập trung nhiều công sức, chi phí đối với công ty kiểm toán, nhưng thông qua chất lượng của dịch vụ này, trình độ chuyên môn của các kiểm toán viên (KTV) và uy tín nghề nghiệp của các công ty được nâng cao, từ đó nâng cao vị thế của họ trên thị trường. Kiểm toán BCTC bao gồm việc kiểm toán rất nhiều các chu trình khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chu trình bán hàng thu tiền là giai đoạn cuối cùng trong một chu trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của giai đoạn này thể hiện trên BCTC là những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng thông tin BCTC. Chính vì vây, kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền có ý nghĩa rất lớn trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán, giúp KTV hạn chế được rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán đồng thời trách nhiệm của những người quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên nhóm em chọn đề tài “ Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình bán hàng” . Nội dung chủ yếu của bài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chu trình kiểm toán bán hàng và thu thu tiền Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính
Xem thêm

26 Đọc thêm

Hệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

Hệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt

MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 2 1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6 1.3.1 Mục tiêu chung 6 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 6 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu. 6 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 7 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 7 1.5.2 Phương pháp phỏng vấn 7 1.5.3 Phương pháp quan sát 7 1.5.4 Phương pháp thống kê mô tả 7 1.5.5 Phương pháp phân tích 7 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 8 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 9 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 9 2.1.1. Bản chất và vai trò của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 9 2.1.2. Sự cần thiết và nguyên tắc của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 12 2.1.3. Mục tiêu tổng quát của hệ thống kiểm soát nội bộ 14 2.1.4. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 17 2.1.5 Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 20 2.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN 21 2.2.1. Những vấn đề chung về chu trình bán hàng – thu tiền. 21 2.2.2. Rủi ro thường xảy ra trong chu trình bán hàng – thu tiền 22 2.2.3. Mục tiêu kiểm soát và các thủ tục KSNB nghiệp vụ bán hàng – thu tiền 24 2.2.4. Quy trình kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền trong doanh nghiệp. 28 2.2.5. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ quá trình bán hàng. 32 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT. 35 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 35 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 35 3.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 36 3.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 41 3.2.1. Môi trường kiểm soát 41 3.2.2. Đánh giá rủi ro 49 3.2.3. Tổ chức thông tin và truyền thông 49 3.2.4. Tổ chức hoạt động kiểm soát 51 3.3. THỰC TRẠNG KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 52 3.3.1. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán hàng 52 3.3.2. Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ bán chịu tại công ty 52 3.3.3. Kiểm soát nội bộ các khoản thu tiền 54 3.3.4. Các thủ tục kiểm soát trong quy trình bán hàng – thu tiền tại công ty 55 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT. 56 4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 56 4.1.1. Nhận xét chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 56 4.1.2. Nhận xét về hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền 56 4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT 56 4.2.1. Những yêu cầu cơ bản, nguyên tắc hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty Cổ phần Thiết bị Việt. 56 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt. 56 4.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bô chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt 56 4.2.4. Một số thủ tục kiểm soát công ty có thể áp dụng trong chu trình bán hàng – thu tiền 56 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
Xem thêm

Đọc thêm

Slide: Chương 3 KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNGTHU TIỀN

SLIDE: CHƯƠNG 3 KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNGTHU TIỀN

3.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán… 3.2 Quá trình KSNB và khảo sát về KSNB 3.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 3.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ BHTT: DTBH. GVHB, PTKH, CKTM, GGHB, HBBTL, TGTGTphải nộp, … Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu kiểm toán chu kỳ BH và TT là thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp từ đó đưa ra lời xác nhận về mức độ tin cậy của các thông tin tài chính chủ yếu của chu kỳ (…). Đồng thời cũng cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan làm cơ sở tham chiếu khi kiểm toán các chu kỳ có liên quan khác Căn cứ kiểm toán Các chính sách, các quy chế hay quy định về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền Các báo cáo tài chính chủ yếu có liên quan Các sổ hạch toán liên quan đến hoạt động bán hàng – thu tiền, bao gồm Các chứng từ kế toán ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng, thu tiền Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động bán hàng – thu tiền
Xem thêm

26 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU pptx

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU PPTX

CNTT vào tất cả các lĩnh vực của đời sống thì ở Việt Nam còn rất ít nếu không nói là hiếm .Nếu không kịp thời thay đổi thì nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế ngày càng lớn.Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động chủ yếu là bằng thủ công trong hầu hết các công đoạn từ khâu đầu vào đến khâu sản xuất và tiêu thụ .Nếu có sử dụng CNTT thì chỉ là số ít doanh nghiệp tiên phong hay các công ty liên doanh liên kết nước ngoài mà thôi .Trong khi đó mô hình doanh nghiệp chủ yếu ở nước ta là loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mức độ ứng dụng CNTT vào quá trình sản xuất kinh doanh càng ít ỏi .Nếu có điều kiện ứng dụng CNTT vào sản xuất thì sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp . Chẳng hạn như ứng dụng CNTT vào quá trình bán hàng và tiêu thụ .Một hoạt động diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại của tất cả các doanh nghiệp ở bất kì quy mô nào trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh .Việc ứng dụng CNTT vào quá trình này sẽ giúp giảm thiếu được thời gian tiến hành hoạt động cũng như các khoản chi không cần thiết thay vào đó là thực hiện các hoạt động khác mang lại hiệu quả cao hơn trong kinh doanh .Đây là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp ,giúp doanh nghiệp phát triển ngày càng mạnh hơn xa hơn .Người ta thường nói mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế ,một khi doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế ngày càng đi lên ,sản phẩm làm ra được chấp nhận nhiều hơn ,tạo được vị thế trên trường quốc tế . Vì những lẽ đó mà chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài :Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu (bán hàngthu tiền )với mong muốn nếu đề tài có điều kiện phát triển xa hơn thành phần mềm kế toán nó sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các chi phí không cần thiết ,mạng lại lợi nhuận cao hơn trong hoạt động kinh doanh . Để tiến hành thực hiện đề tài ,chúng tôi đã chọn doanh nghiệp tư nhân ,một doanh nghiệp thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhổ ,một mô hình rất phổ biến ở nước ta .Nếu có những ứng dụng CNTT thì sẽ phát triển xa hơn . Với lượng thời gian gấp rút ,nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hoàn thành đề tài đúng thời gian quy định .Tất nhiên không thể không tồn tại những thiếu sót và khuyết điểm ,rất mong được sự góp ý bổ sung .
Xem thêm

34 Đọc thêm

Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH G.C.c

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁNHÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHINHÁNH CÔNG TY TNHH GCC1

phơng pháp thực tế đích danh để tính giá hàng xuất kho. Bằng phơng pháp này, trịgiá hàng hoá xuất kho sẽ đợc tính một cách chính xác đồng thời kế toán vẫn có thểtheo dõi phản ánh đợc tình hình nhập, xuất tồn của hàng hoá về mặt giá trị, theodõi đợc sự biến động một cách thờng xuyên, liên tục và kịp thời.2.3. Một số kiến nghị khác:Trên đây là một số ý kiến của em nhằm góp phần hoàn thiện hơn mảng hạchtoán bán hàng và kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH G.C.C. Bên cạnhđó, có một thực tế là công tác kế toán và công tác quản lý trong doanh nghiệp cómối quan hệ biện chứng khăng khít với nhau. Do đó, theo em chi nhánh công tynên tăng cờng hoàn thiện công tác quản lý của mình và áp dụng kế toán quản trịvào quản lý doanh nghiệp.Vì đầu ra thì chi nhánh công ty TNHH G.C.C chỉ có 2 hình thức bán buôn vàbán lẻ. Để thúc đẩy tiêu thụ thì theo em chi nhánh công ty nên đa dạng hoá hìnhthức bán hàng bằng cách mở đại lý, chỉ là ngời mua hàng nên đại lý có quyền tựđiều chỉnh giá bán hàng hoá theo ý mình. Điều này có thể dẫn đến một số bất lợicho chi nhánh công ty. Vì vậy theo em thì chi nhánh công ty nên thực hiện phơngthức gửi hàng qua đại lý.Bên cạnh đó, CN công ty TNHH G.C.C có nhiều nghiệp vụ phát sinh liênquan đến ngoại tệ, vì vậy nên sử dụng tỷ giá hạch toán đối với các phát sinh ngoạitệ.3Đặng Thuỳ Dơng Lớp:36KT53Kết luậnTrên dây là toàn bộ nội dung chuyền đề thực tập với đề tài Kế toán bánhàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH G.C.C. Kếthợp giữa việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại chi nhánh công ty về các mặt hoạtđộng nhất là công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ta thấy để đạt đợcmụctiêu sống còn của mình là lợi nhuận, doanh nghiệp phải tiêu thụ đợc sản phẩmhàng hoá, trang trải các khoản chi phí, đảm bảo kinh doanh có lãi thực sự cùng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần PYMEPHARCO

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN CỦA CÔNG TY Trên cơ sở kế thừa thông tin ñã ñược tổ chức xử lý trong chu trình mà tác giả ñã hoàn thiện trong chương 3, Ph[r]

13 Đọc thêm

Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gốm sứ tại Cty TOCONTAP - 7 pps

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GỐM SỨ TẠI CTY TOCONTAP - 7 PPS

đã áp dụng việc khai báo hàng xuất khẩu qua mạng và Công ty áp dụng một cách nhanh chóng. Nếu khai báo đầy đủ, chính xác và có mối quen biết thì bên hải quan có thể không yêu cầu phải kiểm hoá hàng xuất khẩu. TOCONTAP đã áp dụng công nghệ này vào một số mặt hàng trong đó có gốm sứ và đã tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. 7. Các giải pháp khác Ngoài các biện pháp trên để hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng thì còn nhiều các giải pháp khác, tuy chúng chỉ có tác dụng trực tiếp ở mức độ thấp hoặc gián tiếp, đưới đây là một số biện pháp đó. Về phía Công ty Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐể quy trình thực hiện hợp đồng điễn ra nhanh chóng, không vướng mắc thì công tác giám sát và điều hành cần có tổ chức một cách khoa học. Công ty cần lên kế hoạch ở từng khâu từng giai đoạn cụ thể trong quy trình thực hiện hợp đồng. Tạo mối liên kết hợp lý và logic nhất giữa các khâu bộ phận như thu mua, vận chuyển, giao hàng, thanh toán. cán bộ giám sát luôn bám sát kiểm tra toàn bộ các khâu, nắm bắt các thông tin và tình hình thực hiện hợp đồng. Đưa ra các quyết định chính sác với các phát sinh trong các bước thực hiện hợp đồng. Kết thúc mỗi hợp đồng nên đánh giá lại hiệu quả của công tác thực hiện hợp đồng nếu sai sót thì cần sửa chữa hoàn thiện rút kinh nghiệm, còn những mặt tích cực thì cần phát huy khen thưởng… Xây dựng hệ thống thông tin riêng của Công ty, hiện nay kênh thông tin của Công ty chỉ qua trung tâm kinh tế đối ngoại, cục xúc tiến thương mại, các thương vụ ở nước ngoài, qua báo tạp chí. Tuy nhiên thông tin thường chậm và không có độ tin tưởng cao. biện pháp là xây dựng hệ thống thông tin nhanh nhạy và cập nhật bằng các kênh như qua web, internet, qua việt kiều và bạn hàng nước ngoài . mua thông tin của các công ty bán thông tin quốc tế, độ tin cậy của kênh là rất cao, rất cập nhật Về phía nhà nước Cần có các biện pháp, chính sách vĩ mô nhằm giúp cho khâu thực hiện hợp đồng nó chung, và thực hiện hợp đồng gốm sứ nói riêng của các doanh nghiệp được nhanh chóng và đơn giản hơn, nâng cao khả năng xuất khẩu. Vì xuất khẩu hàng gốm sứ sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, giải quyết Công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động. Nhà
Xem thêm

7 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 1 pdf

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 1 PDF

251 GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ 15 LOẠI TÀI KHOẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hóa), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp. Hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn cần lưu ý: 1. Kế toán các loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn phải tuân thủ các nguyên tắc đánh giá giá trị quy định cho từng loại tài sản: Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, hàng tồn kho… 2. Đối với các loại tài sản ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư ngắn hạn, các tài
Xem thêm

9 Đọc thêm

MÔN HỌC: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH pdf

MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (đối với tiền mặt ngoại tệ). KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦATÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶTSố dư bên Nợ:Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt.Tài khoản 111 - Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.- Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá và tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.- Tài khoản 1113 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập, xuất, tồn quỹ. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁNMỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU1. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ nhập quỹ tiền mặt của đơn vị:-Trường hợp bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán)
Xem thêm

831 Đọc thêm

Tài liệu Tài khoản 111 Tiền mặt pptx

TÀI LIỆU TÀI KHOẢN 111 TIỀN MẶT PPTX

- Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá và tồnquỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.- Tài khoản 1113 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kimkhí quý, đá quý nhập, xuất, tồn quỹ. pPHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁNMỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU1. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ nhập quỹ tiền mặtcủa đơn vị:- Trường hợp bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuếGTGT, ghi:Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuếGTGT); Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT).- Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuếGTGT, hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toánphản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán, ghi:Nợ TK 111 - Tiền mặt Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán); Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán).2. Khi nhận được tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán về khoản trợ cấp, trợ giábằng tiền mặt, ghi:Nợ TK 111 - Tiền mặt Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).3. Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khácthuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp
Xem thêm

9 Đọc thêm

LUẬN VĂN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU (CÁC NGHIỆP VỤ)

LUẬN VĂN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU (CÁC NGHIỆP VỤ)

- Dây chuyền sản xuất keo cứng công suất 2400kg/ca- Dây chuyền sản xuất kẹo mềm công suất 3000kg/caSố cán bộ công nhân viên bình quân trong thời kỳ này là 705 ngời /năm.Nh vậy cùng với việc hiện đại hoá công nghệ sản xuất lợng công nhân sản xuấtđã giảm đáng kể, số lợng sản phẩm sản xuất và chất lợng sản phẩm đã đợc nângcao.Năm 1998:đầu t mở rộng dây chuyền sản xuất bánh kẹo Hải Châu- côngsuất thiết kế 4 tấn /caNăm 2001: đầu t mở rộng dây chuyền sản xuất bánh kem xốp (CHLBĐức) công suất thiết kế 1,6 tấn /ca.Lúc này do nhu cầu đầu t mở rộng sản xuất nên số công nhân tăng so vớitrớc, bình quân hiện nay là 1000 ngời /1 năm.* Trong suốt quá trình phát triển của mình, Công ty đã vinh dự nhận đợcnhiều phần thởng cao quý:Năm 1973: Huân chơng kháng chiến hạng II.Năm 1979, 1980, 1981: Huân chơng lao động hạng IIINăm 1994 TLĐLĐ Việt Nam tặng cờ Đơn vị lao động xuất sắc nhất.Năm 1996 đợc thởng 2 : Huân chơng chiến công hạng III.Năm 1997 đợc tặng thởng Huân chơng lao động hạng III.Tại hội chợ hàng tiêu dùng năm 1997 Công ty đã đợc tặng bằng khen vàhuy chơng vàng về các sản phẩm kẹo, Công ty đợc tặng bằng tiêu chuẩn chấtlợng vàng.Có đợc những phần thởng cao quý này là do trong quá trình phát triểncông ty đã đạt đợc những thành tích đáng kể.Xin xem kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Bánh kẹo Hải Châu mấynăm gần đây:4
Xem thêm

208 Đọc thêm

Cùng chủ đề