KHÁI QUÁT VỀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI QUÁT VỀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH":

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030

ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2002 – 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030 Xuất phát từ những thực tế trên, nhận thấy việc tiến hành rà soát tài nguyên, đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ là một việc làm cấp thiết. Chính vì lẽ đó, tôi lựa chọn đề tài “Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030” để nghiên cứu, những mong đánh thức được tiềm năng, và định hướng phát triển du lịch phù hợp với giai đoạn phát triển chung của du lịch Việt Nam. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ 2.1. Mục đích của đề tài Trên cơ sở tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển du lịch và vận dụng vào địa bàn nghiên cứu, mục đích chính của đề tài là đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch ở tỉnh Phú Thọ để từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. 2.2. Nhiệm vụ của đề tài Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau đây: - Tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển du lịch các tỉnh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ để vận dụng vào việc nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Kiểm kê, đánh giá những tiềm năng du lịch ở địa phương và phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ. Từ đó làm sáng tỏ những lợi thế so sánh và hạn chế đối với việc tổ chức và phát triển du lịch của tỉnh. - Bước đầu định hướng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tỉnh Phú Thọ 3. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Về nội dung: Đề tài tập trung đánh giá tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch theo hai khía cạnh ngành và lãnh thổ (các tuyến, điểm với các sản phẩm đặc trưng) - Về phạm vi lãnh thổ: Phạm vi nghiên cứu là địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, đề tài còn mở rộng nghiên cứu sang các tỉnh lân cận để thấy được mối liên hệ và so sánh giữa các tỉnh trong vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. - Về thời gian: Đề tài tập trung thu thập số liệu, phân tích và nghiên cứu chủ yếu trong giai đoạn 2002 – 2012 với định hướng đến năm 2030. 4. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 4.1. Ở Việt Nam Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, đòi hỏi các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu cũng như các nhà quản lí phải chú ý đến việc hoạch định chiến lược phát triển du lịch. Nhận thức được tầm quan trọng nói trên, các nhà khoa học, đi đầu là một số nhà địa lí chuyên nghiệp hàng đầu của đất nước đã có công trình nghiên cứu rất có giá trị. Khởi phát theo hướng gắn du lịch với địa lí học là công trình của Vũ Tuấn Cảnh với đề tài khoa học cấp Bộ: “Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam” (1991). Sau đó, năm 1995, các tác giả Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông đặt vấn đề về công tác quy hoạch phát triển du lịch trong bài báo đăng trên tạp chí Du lịch và Phát triển với tiêu đề “Một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp quy hoạch du lịch”. Các nhà địa lí Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ… đã giải quyết một số vấn đề quan trọng để định hướng phát triển ngành địa lí du lịch Việt Nam qua các công trình: “Cơ sở địa lý du lịch” – Nguyễn Minh Tuệ (1994); “Tổ chức lãnh thổ du lịch” – Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (1999)… Không chỉ quan tâm tới những vấn đề chung của đất nước, các nhà khoa học cũng để tâm nghiên cứu phát triển du lịch cho các địa phương. Tiêu biểu như luận án tiến sĩ: “Tổ chức lãnh thổ du lịch thành phố Hải Phòng” – Nguyễn Thanh Sơn (1997); “Phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với việc khai thác tài nguyên du lịch vùng phụ cận” – Đỗ Quốc Thông (2004); “Tổ chức lãnh thổ du lịch Hòa Bình trên quan điểm bền vững” – Phạm Lê Thảo (2006); luận văn thạc sĩ “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum trong xu thế hội nhập” – Thái Huỳnh Anh Chi (2010); và một số báo cáo có giá trị trên các tạp chí: Du lịch Việt Nam, Nghiên cứu kinh tế, Toàn cảnh sự kiện và dư luận. Nhìn một cách tổng quan, các công trình nghiên cứu về du lịch cũng như các hoạt động thực tiễn phát triển du lịch không chỉ có tầm quan trọng trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước, mà còn là nguồn lực mới mẻ, mạnh mẽ tiếp sức cho khoa học địa lí gắn mình với thực tiễn cuộc sống của xã hội, đất nước, đem lại cơ hội mới cho địa lí học đổi mới và phát triển. 4.2. Ở Phú Thọ Với sự phát triển non trẻ của ngành du lịch tỉnh Phú Thọ, hiện nay, các công trình nghiên cứu về du lịch của tỉnh Phú Thọ mới chỉ dừng lại ở một số báo cáo như: “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Phú Thọ - 2001”; Sở Văn hóa – thể thao – du lịch tỉnh Phú Thọ đưa ra “Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030” tháng 11 – 2012. Một số luận văn tốt nghiệp cao học đã bước đầu nghiên cứu về tài nguyên du lịch và quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, tiêu biểu như luận văn thạc sĩ “Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Phú Thọ” của Ngô Thị Thu Hằng năm 2012, đề tài tập trung vào việc đưa ra một số hình thức trong tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh (bao gồm điểm, cụm và tuyến du lịch) giai đoạn 2006 – 2011. Như vậy, việc tập trung đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch theo hai khía cạnh ngành và lãnh thổ chưa được nghiên cứu một cách sát đáng. 5. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1. Quan điểm nghiên cứu 5.1.1. Quan điểm hệ thống Đây là quan điểm được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu du lịch. Theo quan điểm này, mỗi một đối tượng nghiên cứu được coi là một hệ thống có nhiều yếu tố cấu thành và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi nghiên cứu một đối tượng phải đặt nó trong mối tương quan với các đối tượng khác, với các yếu tố trong hệ thống cao hơn cũng như với cấp phân vị thấp hơn. Với ý nghĩa đó, du lịch Phú Thọ được xem như một bộ phận của các hệ thống du lịch có quy mô lớn hơn và cấp phân vị cao hơn là hệ thống du lịch trung tâm du lịch Hà Nội và vùng phụ cận cũng như hệ thống du lịch vùng du lịch trung du miền núi Bắc Bộ và hệ thống du lịch cả nước. Như vậy, du lịch Phú Thọ với tư cách là một bộ phận của hệ thống cấp cao hơn phải vận động theo quy luật của toàn hệ thống và việc nghiên cứu đầy đủ các thuộc tính du lịch của hệ thống có giá trị thực tiễn để vận dụng vào tổ chức và kinh doanh du lịch. 5.1.2. Quan điểm tổng hợp Xuất phát từ chỗ coi hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống xã hội được tạo thành bởi các thành tố: Tự nhiên, văn hóa, lịch sử, con người có mối quan hệ qua lại gắn bó với nhau, do đó việc vận dụng quan điểm tổng hợp trong nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên quan điểm đó, khi đánh giá về tài nguyên du lịch phải được xem xét một cách tổng hợp kể cả tài nguyên nhân văn và tài nguyên tự nhiên; cũng vậy trong quá trình khái quát về thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Phú Thọ cũng phải phân tích các khía cạnh: Lượt khách, doanh thu, du lịch… Từ quan điểm tổng hợp để có thể nhìn nhận, đánh giá cách đối tượng du lịch một cách đồng bộ, hình thành nên các điểm, tuyến, khu du lịch hiệu quả, đạt được những giá trị đồng bộ về các mặt kinh tế - xã hội và môi trường. 5.1.3. Quan điểm lãnh thổ Quan điểm lãnh thổ cho rằng các đối tượng nghiên cứu được phân bố trên phạm vi không gian lãnh thổ nhất định và có đặc điểm riêng. Xem xét hoạt động du lịch trong mối quan hệ với đặc điểm lãnh thổ nhằm khái quát được đặc trưng của du lịch trên từng địa bàn nghiên cứu. Và để mang lại hiệu quả tổ chức kinh doanh du lịch, cần tìm ra sự khác biệt trong từng đơn vị lãnh thổ từ đó tạo ra được sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác được các thế mạnh, khắc phục những hạn chế. 5.1.4. Quan điểm lịch sử và viễn cảnh Phú Thọ là một vùng đất lưu giữ bề dày lịch sử và có nền văn hoá nguồn cội. Trải qua lịch sử phát triển hàng nghìn năm với bao thăng trầm, đến nay vùng đất này còn lưu giữ được những đặc điểm riêng biệt, đặc sắc về tự nhiên, văn hoá và con người. Những đặc điểm này đã được khai thác cho phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng của địa phương. Sử dụng quan điểm lịch sử để tìm hiểu nguồn gốc phát sinh, diễn biến quá trình khai thác, kết quả khai thác, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để có được những nhận định, những phương án, những dự báo chính xác và giúp cho việc tổ chức du lịch trên địa bàn mang tính hiệu quả và bền vững. 5.1.5. Quan điểm phát triển bền vững Phát triển du lịch phải gắn với việc bảo vệ và tôn tạo nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái bền vững. Từ đó đặt ra các kế hoạch và cơ chế quản lý phù hợp với việc khai thác các giá trị thiên nhiên, nhân văn sao cho môi trường cảnh quan tự nhiên và các khu danh thắng ít bị xâm hại bởi các hoạt động phát triển du lịch có tính nhạy cảm cao cả về tự nhiên và nhân văn. Phát triển du lịch nói riêng, quy hoạch du lịch nói chung cũng cần phải gắn với việc bảo vệ môi trường xã hội trong sạch. Cần có biện pháp tổ chức quản lý chặt chẽ để ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực từ các hoạt động du lịch đến môi trường văn hoá xã hội trên địa bàn lãnh thổ. 5.1.6. Quan điểm kinh tế Du lịch là một hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp, là ngành kinh tế tổng hợp liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của nền kinh tế xã hội. Trong quá trình phát triển của các điểm đến du lịch ngoài việc xuất hiện những tình huống về kỹ thuật còn có những tình huống về kinh tế - xã hội mà nếu không được giải quyết thấu đáo sẽ gây những hậu quả khó khắc phục. Chính vì vậy, phát triển du lịch vừa phải đưa ra những giải pháp khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn của tỉnh vừa phải giải quyết được mối quan hệ của các ngành kinh tế có liên quan đến hoạt động du lịch, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa các vấn đề trong xã hội. 5.2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 5.2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp, xử lý phân tích tài liệu Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến ở tất cả các công trình nghiên cứu khoa học. Việc vận dụng phương pháp này nhằm đảm bảo tính kế thừa nghiên cứu của các công trình trước đó, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể về đề tài nghiên cứu. Nguồn tài liệu được lấy từ nhiều đơn vị khác nhau: sách, báo, tạp chí khoa học, các Sở ban ngành có liên quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thống kê…), các phương tiện thông tin đại chúng… Các tài liệu này được bao gồm các tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp. Việc phân loại tài liệu giúp chúng ta dễ dàng tra cứu và cập nhật thông
Xem thêm

167 Đọc thêm

NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ DU LỊCH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NƯỚC TA

NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ DU LỊCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NƯỚC TA

nhu cầu không thể thiếu đợc trong đời sống văn hóa, xã hội ở các nớc. Về mặt kinh tế, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của nhiều nớc công nghiệp phát triển. Mạng lới du lịch đã đợc thiết lập ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các lợi ích kinh tế mang lại từ du lịch là điều không thể phủ nhận, thông qua việc tiêu dùng của du khách đối với các sản phẩm của du lịch. Nhu cầu của du khách bên cạnh việc tiêu dùng các hàng hoá thông th-ờng còn có những nhu cầu tiêu dùng đặc biệt: nhu cầu nâng cao kiến thức, học hỏi, vãn cảnh, chữa bệnh, nghỉ ngơi, th giãn Sự khác biệt giữa tiêu dùng dịch vụ du lịch và tiêu dùng các hàng hoá khác là tiêu dùng các sản phẩm du lịch xảy ra cùng lúc, cùng nơi với việc sản xuất ra chúng. Đây cũng là lý do làm cho sản phẩm du lịch mang tính đặc thù mà không thể so sánh giá cả của sản phẩm du lịch này với giá cả của sản phẩm du lịch kia một cách tuỳ tiện đợc. Sự tác động qua lại của quá trình tiêu dùng và cung ứng sản phẩm du lịch tác động lên lĩnh vực phân phối lu thông và do vậy ảnh hởng đến các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác, vì sản phẩm du lịch mang tính liên ngành có quan bệ đến nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Khi một khu vực nào đó trở thành điểm du lịch, du khách ở mọi nơi đổ về sẽ làm cho nhu cầu về mọi hàng hoá dịch vụ tăng lên đáng kể. Xuất phát từ nhu cầu này của du khách mà ngành kinh tế du lịch không ngừng mở rộng hoạt động của mình thông qua mối quan hệ liên ngành trong nền kinh tế, đồng thời làm biến đổi cơ cấu ngành trong nền kinh tế quốc dân. Hơn nữa, các hàng hoá, vật t cho du lịch đòi hỏi phải có chất lợng cao, phong phú về chủng loại, hình thức đẹp, hấp dẫn. Do đó nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo cải tiến, phát triển các loại hàng hoá. Để làm đợc điều này, các doanh nghiệp bắt buộc phải đầu t trang thiết bị hiện đại, tuyển chọn và sử dụng công nhân có tay nghề cao đáp ứng đợc nhu cầu của du khách. Trên bình diện chung, hoạt động du lịch có tác dụng làm biến đổi cán cân thu chi của đất nớc. Du khách quốc tế mang ngoại tệ vào đất nớc có địa điểm du lịch, làm tăng thêm nguồn thu ngoại tệ của đất nớc đó. Ngợc lại, phần
Xem thêm

40 Đọc thêm

Kinh nghiệm thế giới về phát triển du lịch ẩm thực bài học cho việt nam

KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ẨM THỰC BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

II. Kinh nghiệm quốc tế về ẩm thựcIII. Thực trạng và bài học cho du lịch ẩm thực Việt NamBài thảo luận chủ yếu đi sâu vào tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển du lịchẩm thực thế giới và tìm ra bài học áp dụng cho phát triển du lịch ẩm thực củaViệt Nam. Sau đây là nội dung bài thảo luận.- -2Qu¶n trÞ nghiÖp vô phôc vô kh¸ch s¹n Nhãm 5 – L04NỘI DUNGI. Khái quát về du lịch ẩm thực1. Một vài đặc điểm của du lịch ẩm thựcẨm thực là một nội dung quan trọng của văn hóa, vừa là văn hóa vật chất,vừa là văn hóa tinh thần. Khi ẩm thực có tính văn hóa, đạt đến phạm trù văn hóa thìnó thể hiện cốt cách, phẩm hạnh của một dân tộc, môt con người.Trong quá trình hình thành và phát triển, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều tạocho mình một phong cách ẩm thực riêng phù hợp với đặc điểm tự nhiên và đời sốngvăn hoá của dân tộc đó. Cùng với quá trình phát triển đó, các quốc gia đều muốnquảng bá nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, muốn giới thiệu với các dân tộckhác nhằm khẳng định được nét phong phú và độc đáo văn hóa với thế giới. Vàđiều đó cũng là khẳng định sức mạnh dân tộc. Với sự phát triển của kinh tế thế giới nói riêng, ngành du lịch thế giới đãđánh sâu vào khai thác du lịch ẩm thực. Nó trở thành một trong những khía cạnhkhai thác dịch vụ trọng điểm của du lịch các nước. Và cũng là hướng vào mục đíchthỏa mãn nhu cầu của con người trong thời kỳ mới.2. Vai trò của du lịch ẩm thực Du lịch ẩm thực góp phần tương đối quan trọng, làm đa dạng, phong phúthêm các hình thức của nghành du lịch. Bên cạnh du lịch mạo hiểm, du lịch sinhthái, du lịch giải trí, ... , du lịch ẩm thực là điểm mấu chốt quyết định cho sự pháttriển của du lịch văn hóa của một nơi đến, không hề kém phần quan trọng so với dulịch văn hóa di tích. Du lịch ẩm thực nhằm giới thiệu, quảng bá ẩm thực của địa
Xem thêm

20 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TẠI NGHỆ AN, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP BẢN HOA TIÊN 2, CHÂU TIẾN, QUỲ CHÂU

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TẠI NGHỆ AN, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP BẢN HOA TIÊN 2, CHÂU TIẾN, QUỲ CHÂU

Tên đề tài luận văn: Phát triển du lịch nông thôn tại Nghệ An, nghiên cứu trường hợp: bản Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. . Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hồng Long, Khoa Du lịch học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: – Khái quát về du lịch nông thôn từ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và lí giải sự cần thiết phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. – Dựa trên các phân tích tài nguyên du lịch của Nghệ An, tác giả chỉ rõ tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của Nghệ An và một số nhóm giải pháp thích hợp để phát triển loại hình du lịch này ở đây. – Xuất phát từ việc khảo sát và đánh giá tài nguyên du lịch cũng như mô hình và giai đoạn phát triển du lịch nông thôn ở bản Hoa Tiến 2, điều tra thực trạng hoạt động du lịch tại đây và mong muốn của người dân, tác giả đã phân tích mô hình và ưu nhược điểm của cơ chế du lịch hiện tại từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch nông thôn ở Hoa Tiến 2 theo hướng bền vững trong đó tập trung xây dựng mô hình quản lí và cơ chế du lịch mới. . Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: – Các cơ quan quản lí du lịch ở Nghệ An có thể xem xét khả năng áp dụng mô hình tác giả đề xuất vào thực tiễn nhằm phát triển du lịch nông thôn tại bản Hoa Tiến 2 nói riêng và các điểm có khả năng và điều kiện phát triển du lịch nông thôn khác ở Nghệ An nói chung. – Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành du lịch. . Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển du lịch nông thôn các tỉnh Bắc Trung Bộ . Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có
Xem thêm

122 Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh phú thọ (tóm tắt)

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN Ở TỈNH PHÚ THỌ (TÓM TẮT)

Tên luận án: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 2. Thông tin về nghiên cứu sinh: Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Thủy Năm nhập học: 2009; Năm tốt nghiệp: 2015 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62 62 01 15 Người hướng dẫn: 1. TS. Đinh Văn Đãn; 2. PGS. TS Kim Thị Dung Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3. Giới thiệu về luận án Du lịch cội nguồn, một loại hình du lịch mới xuất hiện nhưng đã trở thành nét văn hoá, mang tính nhân văn cao trong đời sống của con người. Phát triển du lịch cội nguồn sẽ phát huy được giá trị kinh tế và nâng cao giá trị văn hoá của địa phương. Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản và khái quát hơn những vấn đề thực tiễn về phát triển du lịch cội nguồn. Đồng thời, đánh giá có hệ thống về thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 20002012, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án Về mặt học thuật: Du lịch cội nguồn là sự kết hợp các hiện tượng và các mối quan hệ nảy sinh từ sự tác động qua lại giữa khách du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, dân cư sở tại và chính quyền địa phương nơi đón khách du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, tìm hiểu, tri ân của khách du lịch đối với công đức tổ tiên, nhân chứng lịch sử và giá trị truyền thống của dân tộc tại các viện bảo tàng, các di tích lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa hay các lễ hội địa phương, đồng thời thỏa mãn mục đích của các chủ thể tham gia trong mối quan hệ đó. Phát triển du lịch cội nguồn là quá trình vận động tiến lên của hoạt động du lịch cội nguồn từ không có đến có, từ ít đến nhiều, từ đơn điệu đến đa dạng, từ chất lượng thấp đến chất lượng cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, từ chỉ có mục tiêu kinh tế đến có mục tiêu tổng hợp (kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và môi trường), đồng thời quá trình này mang tính ổn định, tạo ra thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương. Về mặt lý luận:Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch cội nguồn trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là khái niệm phát triển du lịch cội nguồn và nội dung phát triển du lịch cội nguồn. Đồng thời, khái quát những kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn ở trong và ngoài nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ. Các đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận nói trên được vận dụng trong toàn bộ nội dung phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh phú thọ

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN Ở TỈNH PHÚ THỌ

Tên luận án: Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 2. Thông tin về nghiên cứu sinh: Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Thủy Năm nhập học: 2009; Năm tốt nghiệp: 2015 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62 62 01 15 Người hướng dẫn: 1. TS. Đinh Văn Đãn; 2. PGS. TS Kim Thị Dung Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3. Giới thiệu về luận án Du lịch cội nguồn, một loại hình du lịch mới xuất hiện nhưng đã trở thành nét văn hoá, mang tính nhân văn cao trong đời sống của con người. Phát triển du lịch cội nguồn sẽ phát huy được giá trị kinh tế và nâng cao giá trị văn hoá của địa phương. Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản và khái quát hơn những vấn đề thực tiễn về phát triển du lịch cội nguồn. Đồng thời, đánh giá có hệ thống về thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 20002012, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án Về mặt học thuật: Du lịch cội nguồn là sự kết hợp các hiện tượng và các mối quan hệ nảy sinh từ sự tác động qua lại giữa khách du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, dân cư sở tại và chính quyền địa phương nơi đón khách du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, tìm hiểu, tri ân của khách du lịch đối với công đức tổ tiên, nhân chứng lịch sử và giá trị truyền thống của dân tộc tại các viện bảo tàng, các di tích lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa hay các lễ hội địa phương, đồng thời thỏa mãn mục đích của các chủ thể tham gia trong mối quan hệ đó. Phát triển du lịch cội nguồn là quá trình vận động tiến lên của hoạt động du lịch cội nguồn từ không có đến có, từ ít đến nhiều, từ đơn điệu đến đa dạng, từ chất lượng thấp đến chất lượng cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, từ chỉ có mục tiêu kinh tế đến có mục tiêu tổng hợp (kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và môi trường), đồng thời quá trình này mang tính ổn định, tạo ra thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương. Về mặt lý luận:Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch cội nguồn trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là khái niệm phát triển du lịch cội nguồn và nội dung phát triển du lịch cội nguồn. Đồng thời, khái quát những kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn ở trong và ngoài nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ. Các đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận nói trên được vận dụng trong toàn bộ nội dung phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm

198 Đọc thêm

Nghiên cứu trung tâm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh trên quan điểm phát triển du lịch bền vững

NGHIÊN CỨU TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH TRÊN QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG

lợng dịch vụ. Các sản phẩm du lịch u tiên: Du lịch tham quan nghiên cứu vịnh Hạ Long - Cát Bà; du lịch sinh thái, nghỉ dỡng ở Hạ Long, Cát Bà, Bái Tử Long; du lịch mạo hiểm; du lịch văn hóa, lịch sử. 3.1.3.2. Thị trờng khách du lịch nội địa: Khách du lịch nội địa rất đa dạng thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần xã hội và nghề nghiệp khác nhau, họ có thể tổ chức đi du lịch theo gia đình, theo nhóm lẻ, hoặc đi theo đoàn Mục đích chính của khách du lịch nội địa đến Hải Phòng và Quảng Ninh là tham gia vào các loại hình du lịch sau: du lịch tắm biển, tham quan thắng cảnh, cuối tuần, lễ hội tín ngỡng, sinh thái, công vụ 3.1.4. Định hớng về đầu t phát triển du lịch 3.1.4.1. Mục tiêu đầu t - Xây dựng Hạ Long - Cát Bà thành một khu du lịch có tầm cỡ trong khu vực với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có chất lợng cao và đồng bộ, đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu ngày càng cao của khách. - Đa dạng hóa và nâng cao chất lợng các sản phẩm du lịch; tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù nhằm hấp dẫn khách du lịch, kéo dài thời gian lu trú, khắc phục tính mùa vụ và tăng mức chi tiêu của khách. - Khai thác và bảo tồn, tôn tạo tài nguyên, cải thiện môi trờng; hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng dân c tham gia vào các hoạt động du lịch, tham gia vào việc bảo vệ tài nguyên và môi trờng 3.1.4.2. Quan điểm đầu t - Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo cú hích cho du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh phát triển. Tránh đầu t dàn trải, manh mún. Tập trung đầu t vào các lĩnh vực then chốt ở các địa bàn trọng điểm. - Tiến hành đồng thời nhiều hình thức đầu t, u tiên thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài vào các dự án lớn, coi trọng đầu t trong nớc, trong dân,
Xem thêm

27 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

tham dự và tổ chức các hội chợi, hội thảo về DL trong nước.- Trung tâm Thông tin xúc tiến DL cũng hỗ trợ, tư vấn cho làng VHDLCĐ dân tộcDao thôn Bản Bang xây dựng một số CSHT.2.21.6. Thực trạng đầu tư vào các lĩnh vực DLTập trung đầu tư vào lĩnh vực CSHT, CSVCKT DL.2.2.I.7. Thực trạng tổ chức quản lý và quy hoạch DLTăng cường công tác, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cáccấp, các ngành và nhân dân đối với sự phát triển DL..Lựa chọn các sản phẩmDL đặc sắc để đưa vào các tour DL, xây dựng các làng văn hóa DLCĐ. Tỉnhđã tạo cơ chế thông thoáng, thu hút đầu tư: ưu tiên hỗ trợ hạ tầng, đẩy mạnhcải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầutư trong lĩnh vực DL.2.2.2.Thực trạng phát triển du lịch theo lãnh thổ2.2.2.1.Điểm du lịchTác giả đã tiến hành điều tra khảo sát tại 34 điểm DL trên địa bàn tỉnh HàGiang trong thời gian từ năm 2013 đến hết năm 2014, đánh giá như sau:-. Điểm DL có ý nghĩa quốc gia: là các điểm DL có khả năng thu húttrên 18 điểm và khả năng khai thác trên 15 điểm (theo trung bình cộng điểmđánh giá của 21 chuyên gia), chủ yếu là các điểm DL nằm trên tuyến từ TP HàGiang đi các huyện phía bắc thuộc CNĐ Đồng Văn (kết nối tiểu vùng DLTrung tâm và tiểu vùng DL phía Bắc), đây là các điểm DL chính trong hànhtrình của du khách về với cao nguyên: cột cờ Lũng Cú, Dinh thự họ Vương,b. Cơ sở ăn uống:đèo Mã Pì Lèng và sông Nho Quế, Núi 1Đôi - Quản Bạ. Một số điểm thuộc khuvực phía tây là ruộng bậc thang tại khu vực Thông Nguyên, Bản Phùng...(thuộc tiểu vùng DL phía Tây). Các điểm DL này được đánh giá có TNDL hấp
Xem thêm

27 Đọc thêm

Phát triển du lịch cuối tuần tỉnh Bình Dương

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hoạt động du lịch tại đây diễn ra một cách sôi nổi vào những ngày cuối tuần nhưng lại trở nên rất trầm lắng trong những ngày làm việc. Nguyên nhân là sau chuyến du lịch, con người trở lại với những hoạt động thường nhật của mình, và những người luôn có sẵn thời gian để đi du lịch thường lựa chọn những đô thị du lịch lớn cho chuyến đi của mình hơn là những chuyến đi với khoảng cách không xa. Chính vì thế, đầu tư cho du lịch nhưng chỉ có thể thu hút du khách vào các ngày nghỉ cuối tuần và các dịp lễ tết đang trở thành một bài toán khó đối với các địa phương có lợi thế về phát triển du lịch cuối tuần. Với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đối phát triển so với các địa phương trong khu vực, và hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng, Bình Dương có thể được xem là một điểm đến lý tưởng cho du khách trong tỉnh và du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vào các dịp cuối tuần. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượt khách đến Bình Dương nói chung và du lịch cuối tuần nói riêng còn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng du lịch của tỉnh. Việc khai thác du lịch cuối tuần của Bình Dương vẫn còn nhiều bất cập, du lịch cuối tuần Bình Dương tập trung chủ yếu ở các sản phẩm du lịch giải trí chuyên đề của khu Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến. Bình Dương chưa thực sự khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch khác trên địa bàn tỉnh. Trước sự cạnh tranh từ các tỉnh có vị trí địa lý tương đồng như Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai, thì tỉnh Bình Dương chưa được nhiều du khách lựa chọn. Từ các vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển du lịch cuối tuần tỉnh Bình Dƣơng” để tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch cuối tuần tại Bình Dương và đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm khai thác các điều kiện hiện có nhằm làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách. 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Trên cơ sở học hỏi và kế thừa các đề tài nghiên cứu đi trước và các khái niệm đã được thừa nhận một cách rộng rãi, đề tài đã hệ thống lại các vấn đề lý luận liên quan tới hoạt động du lịch cuối tuần và các điều kiện phát triển du lịch cuối 8
Xem thêm

131 Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan và tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa ở Điện Biên. Đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch văn hóa nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Điện Biên nói riêng và nền kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung.

164 Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển du lịch biển đà nẵng

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG

vi ng np s-  Nng [28]. TS.Tr (2005), Phát triển du lịch biển đảo các tỉnh bắc miền trung Việt Nam [29].Tng cc du lch Vit Nam (2008), Non nước Việt Nami [30].Tạp chí văn hóa du lịch Đà Nẵng (2010), C 01,02,03,04,05,06 S  ng [31]., Đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo Việt Nam, Tlch Vit Nam s 09 (2009) B  ch, Tng cc du lch [32].Nguy, Thị trường du lịchHQG i [33]. ng  c t Nht Bn (2010), Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết thành phố Đà Nẵng và các vùng phụ cận tại nước CHXHCN Việt Nam ( DaCRISS) [34]. :“ Miền trung xây dựng điểm đến Quốc tế” [35]. (2009), Du lịch thành phố Đà Nẵng với việc thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và ý kiến đề xuất cho chiến lược giai đoạn 2011- 2020. [36]. ng (2007), Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 [37]. ng (2005), Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư cho du lịch phục vụ buổi làm việc của thành ủy và UBND thành phố. [38]. ng (2007), Báo cáo chuyên đề về công tác quản lý phát triển kinh tế biển. [39]. , Nguồn nhân lực trong du lịch, thực trạng và giải pháp. TÀI LIỆU TỪ INTERNET [40]. http:/www.cst.dangnang.gov.vn [41]. http:/www.vietnam tourism.com.gov.vn [42]. http:/www.dulichdanang.gov.vn
Xem thêm

6 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TỈNH VĨNH PHÚC

lịch trở thành một trong những ngành kinh tế trọng điểm và then chốtcủa Vĩnh Phúc.KẾT LUẬNVĩnh Phúc là một tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên cũngnhư nhân văn vô cùng đa dạng và phong phú. Nhắc đến Vĩnh Phúc lànhắc đến vùng đất phên dậu của Kinh thành Thăng Long, giữ vị tríchiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước qua các thờikỳ lịch sử. Du lịch văn hóa đang được lãnh đạo tỉnh quan tâm và đầutư trở thành một loại hình du lịch thế mạnh của tỉnh. Tính đến tháng04/2013, bên cạnh những di chỉ khảo cổ ở Lũng Hòa, Đồng Đậu,Thành Dền…, Vĩnh Phúc còn có 967 di tích danh thắng lịch sử - vănhóa - cách mạng, trong đó có 287 đình, 122 đền, 92 miếu, 325 chùa,86 di tích đã được xếp hạng. Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể,Vĩnh Phúc còn là vùng văn hóa dân gian phong phú, đặc sắc trên cácloại hình: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, trò diễn dân gian… Các truyềnthuyết dân gian và truyền thuyết lịch sử luôn gắn liền với cội nguồn,lịch sử dân tộc, được phổ biến và lưu truyền ở các địa phương, xâynên truyền thống và niềm tự hào của người dân Vĩnh Phúc.Luận văn đã giới thiệu và phân tích rất cụ thể các điều kiện pháttriển du lịch văn hóa Vĩnh Phúc, từ đó xác định được những thuận lợivà khó khăn du lịch Vĩnh Phúc gặp phải trong quá trình phát triển củamình, thông qua việc khảo sát, thống kê, thu thập tài liệu để đưa rathực tạng phát triển du lịch văn hóa của Vĩnh Phúc.Trên cơ sở phân tích và khảo sát thực trạng trên, từ đó luận vănđề xuất một số giải pháp khắc phục thực trạng, trong đó có các nhómgiải pháp. Do trình độ còn nhiều hạn chế, chắc chắn bài luận văn sẽ córất nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báucủa các thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn.21
Xem thêm

30 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KINH tế DU LỊCH bền VỮNG ở THÀNH PHỐ hà nội

PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI MỘT SỐ VẤN ĐỀ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN10Một số vấn đề chung về phát triển kinh tế du lịch bền vững10Thực trạng phỏt triển kinh tế du lịch bền vững ở thành phố Hà Nội 27QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 50Quan điểm phỏt triển kinh tế du lịch bền vững ở thành phố Hà Nội 50Những giải phỏp phỏt triển kinh tế du lịch bền vững ở thành phố Hà Nội 57
Xem thêm

113 Đọc thêm

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KHO VẬN VA DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KHO VẬN VA DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Phần mở đầu Trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Bộ phận tài chính kế toán luôn là bộ phận không thể thiếu trong bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Nhiệm vụ của công tác tài chính kế toán là thu nhận, xử lý, cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình tài sản, tình hình biến động của tài sản và các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Khi nền sản xuất xã hội càng phát triển, công tác tài chính kế toán càng trở nên cần thiết và là công cụ quản lý quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của Nhà Nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Sau một thời gian thực tập thực tế tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại, em đã có cơ hội quan sát công việc hàng ngày của phòng Tài chính - kế toán, gắn lý thuyết đã học với thực tế, mở rộng khả năng hiểu biết về công tác kế toán ở Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại nói riêng và các công ty thương mại khác nói chung. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, báo cáo thực tế gồm các phần sau: Phần I : Khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại. Phần II : Công tác tài chính tại doanh nghiệp. Phần III: Công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phần IV: Tình hình thực hiện phân tích hoạt động kinh tế của Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, những thông tin em thu nhận được mới chỉ là những thông tin sơ lược nhất về công ty và cách giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra vẫn chưa hoàn toàn thấu đáo.
Xem thêm

28 Đọc thêm

123 biện pháp phát triển tiềm năng du lịch khu vực chùa thầy hà nội

123 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG DU LỊCH KHU VỰC CHÙA THẦY HÀ NỘI

MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH 8 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển du lịch 8 1.2. Du lịch 9 1.2.1. Khái niệm du lịch 9 1.2.2. Chức năng của du lịch 10 1.2.3. Phân loại du lịch 12 1.2.4. Các điều kiện để phát triển du lịch 20 1.3. Khách du lịch 35 1.3.1. Khái niệm khách du lịch 35 1.3.2. Phân loại khách du lịch 36 1.4. Sản phẩm du lịch 40 1.4.1. Khái niệm sản phẩm du lịch 40 1.4.2. Đặc trưng của sản phẩm du lịch 40 1.5. Điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch 43 1.6. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam 43 CHƯƠNG 2 45 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU VỰC CHÙA THẦY 45 HÀ NỘI 45 2.1. Khái quát về cụm du lịch chùa Thầy Hà Nội 45 2.1.1. Lịch sử hình thành 45 2.1.2. Tài nguyên du lịch 47 2.2. Thực trạng phát triển du lịch tại khu vực chùa Thầy Hà Nội 61 2.2.1. Số lượng khách du lịch và doanh thu du lịch khu vực chùa Thầy 61 2.2.2. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch khu vực chùa Thầy 64 2.2.3. Thực trạng đầu tư phát triển tại khu vực chùa Thầy 67 2.2.4. Thực trạng lao động trong khu vực chùa Thầy 68 2.2.5. Thực trạng công tác xúc tiến quảng bá du lịch tại chùa Thầy 70 2.3. Thực trạng môi trường du lịch chùa Thầy 70 2.4. Đánh giá chung 72 2.5. Tiểu kết chương 2 76 CHƯƠNG 3 77 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU VỰC CHÙA THẦY HÀ NỘI 77 3.1. Mục tiêu phát triển du lịch chùa Thầy 77 3.2. Định hướng về thị trường khách cho khu vực chùa Thầy 77 3.3. Một số biện pháp nhằm phát triển du lịch bền vững tại khu vực chùa Thầy 78 3.3.1. Tăng cường công tác quản lý trong việc phát triển du lịch 78 3.2.2. Đầu tư phát triển du lịch 81 3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch 86 3.2.4. Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch 89 3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 90 3.2.6. Biện pháp về môi trường 92 3.2.7. Giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư địa phương 93 3.3. Kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98  
Xem thêm

24 Đọc thêm

TÍNH THỜI VỤ DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AO VUA

TÍNH THỜI VỤ DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AO VUA

3. Tài nguyên du lịch4. Điểm du lịch, khu du lịch5. Kinh doanh du lịch6. Sản phẩm du lịch7. Doanh nghiệp kinh doanh du lịchII. Tính thời vụ trong du lịch 1. Khái niệm2. ảnh hưởng của tính thời vụ trong du lịch3. Các nhân tố quyết định4. Các căn cứ để khác phục tính thời vụ trong du lịch5. Các biện pháp khắc phụcChương 2: Giới thiệu về Công ty cổ phần Du lịch Ao VuaI. Khái quát chung1. Hoàn cảnh ra đời2. Lịch sử phát triển3. Chức năng nhiệm vụII. Cơ sở vật chất kỹ thuật1. Sơ đồ tổng thể khu du lịch Ao Vua2. Các khu vực3. Cơ sở hạ tầng khácIII.Cơ cấu tổ chức1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận3. Nguồn lao độngIV. Chính sách đối với một số dịch vụ bổ trợV. Mối quan hệ với chính quyền và dân cư địa phươngVI. Kết quả hoạt động kinh doanhHệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Xem thêm

7 Đọc thêm

011 phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn thắng lợi

011 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀITính cấp thiết của đề tàiNgày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, với những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ về trình độ văn hóa, nhận thức, thì đời sống nhân dân được nâng cao. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu của con người được nâng cao. Nó không còn là nhu cầu “ cơm no áo ấm” nữa mà là nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” được mọi người tôn trọng, kính nể. Cũng chính vì vậy mà đối với nhu cầu hàng hóa nói chung và những dịch vụ nói riêng ngày càng cao. Nhu cầu của con người luôn luôn không có giới hạn. Nhu cầu ngày càng đa dạng phong phú và luôn đòi hỏi phải được thỏa mãn ở những mức độ khác nhau. Khi nền kinh tế phát triển, kéo theo đó là chất lượng cuộc sống được nâng cao, con người muốn đi du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn, giảm mệt mỏi do công việc mang lại.Xuất phát từ thực tiễn, khi du lịch Nghệ An phát triển cùng với nhịp đập của du lịch Việt Nam thì đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói chung cũng như khách sạn Thắng Lợi nói riêng cần phải có những chính sách, biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú để thu hút được nhiều khách hàng đến với khách sạn. Trong thời gian thực tập tại khách sạn Thắng Lợi thuộc công ty TNHH Minh Thành, tác giả nhận thấy việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khách sạn, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú là điều rất cần thiết, cần được xem xét và giải quyết để khách sạn có thể nâng cao vị thế của mình trên thị trường, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tàiĐề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi. Thông qua việc phân tích tình hình về hiệu quả kinh doanh của khách sạn, các ưu điểm và các hạn chế mà khách sạn đang tồn tại để từ đó đề ra các kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi.Các mục tiêu nghiên cứu
Xem thêm

33 Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị việt nam

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THẤT NGHIỆP Ở KHU VỰC THÀNH THỊ VIỆT NAM

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiMỤC LỤCiiDANH MỤC BẢNG, BIỂUivDANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Tổng quan nghiên cứu đề tài23. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu34. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu45. Phương pháp nghiên cứu đề tài45.1. Phương pháp thu thập dữ liệu45.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu46. Kết cấu đề tài5CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG BIỂN ĐẢO61.1. Khái luận cơ bản61.1.1. Du lịch và các khái niệm liên quan61.1.2. Các hợp phần của du lịch bền vững biển đảo91.2. Phát triển du lịch bền vững du lịch biển đảo101.2.1. Khái niệm101.2.2. Nguyên tắc phát triển du lịch bền vững biển đảo111.2.3. Ảnh hưởng của việc phát triển du lịch bền vững biển đảo trong nền kinh tế141.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững biển đảo151.3.1. Các yếu tố vĩ mô151.3.2. Các yếu tố vi mô16CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC172.1. Khái quát về Phú Quốc172.1.1. Những nét khái quát chung về Phú Quốc172.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên182.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn232.2. Thực trạng phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc252.2.1. Hiện trạng môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên252.2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội312.2.3. Hiện trạng văn hoá xã hội382.3. Đánh giá chung về tính bền vững của du lịch biển đảo Phú Quốc412.3.1. Thành công và nguyên nhân412.3.2. Hạn chế và nguyên nhân44CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC473.1. Định hướng phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc473.1.1. Quan điểm phát triển bền vững du lịch biển đảo473.1.2. Định hướng phát triển bền vững du lịch biển đảo Phú Quốc473.2. Một số giải pháp phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc theo hướng bền vững503.2.1. Giải pháp phát triển môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên503.2.2. Giải pháp phát triển kinh tế xã hội533.2.3. Giải pháp phát triển văn hóa xã hội533.3. Một số kiến nghị553.3.1. Kiến nghị với Chính phủ553.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Du lịch573.3.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương58KẾT LUẬN60TÀI LIỆU THAM KHẢO61
Xem thêm

36 Đọc thêm

Phát triển bền vững du lịch biển đảo Phú Quốc

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiMỤC LỤCiiDANH MỤC BẢNG, BIỂUivDANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Tổng quan nghiên cứu đề tài23. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu34. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu45. Phương pháp nghiên cứu đề tài45.1. Phương pháp thu thập dữ liệu45.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu46. Kết cấu đề tài5CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG BIỂN ĐẢO61.1. Khái luận cơ bản61.1.1. Du lịch và các khái niệm liên quan61.1.2. Các hợp phần của du lịch bền vững biển đảo91.2. Phát triển du lịch bền vững du lịch biển đảo101.2.1. Khái niệm101.2.2. Nguyên tắc phát triển du lịch bền vững biển đảo111.2.3. Ảnh hưởng của việc phát triển du lịch bền vững biển đảo trong nền kinh tế141.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững biển đảo151.3.1. Các yếu tố vĩ mô151.3.2. Các yếu tố vi mô16CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC172.1. Khái quát về Phú Quốc172.1.1. Những nét khái quát chung về Phú Quốc172.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên182.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn232.2. Thực trạng phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc252.2.1. Hiện trạng môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên252.2.2. Hiện trạng kinh tế xã hội312.2.3. Hiện trạng văn hoá xã hội382.3. Đánh giá chung về tính bền vững của du lịch biển đảo Phú Quốc412.3.1. Thành công và nguyên nhân412.3.2. Hạn chế và nguyên nhân44CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC473.1. Định hướng phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc473.1.1. Quan điểm phát triển bền vững du lịch biển đảo473.1.2. Định hướng phát triển bền vững du lịch biển đảo Phú Quốc473.2. Một số giải pháp phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc theo hướng bền vững503.2.1. Giải pháp phát triển môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên503.2.2. Giải pháp phát triển kinh tế xã hội533.2.3. Giải pháp phát triển văn hóa xã hội533.3. Một số kiến nghị553.3.1. Kiến nghị với Chính phủ553.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Du lịch573.3.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương58KẾT LUẬN60TÀI LIỆU THAM KHẢO61
Xem thêm

71 Đọc thêm

KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VDB

KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (VDB)

B¸o c¸o thùc tËp tæng hîpLỜI NÓI ĐẦUThực tập là một giai đoạn rất quan trọng trong chương trình đào tạo của trường đại học. Thực tập là việc sinh viên tới cơ sở quan sát tìm hiểu thực tế, từ đó nghiên cứu thực hành và đối chiếu với những kiến thức đã được lĩnh hội trên ghế giảng đường. Thực tập là con đường hiểu quả nhất để gắn lý thuyết với thực tiễn, thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện về con người của nhà trường. Tại cơ sở thực tập sinh viên sẽ thực tập tổng hợp và sau đó là thực tập theo chuyên đề. Trong giai đoạn thực tập tổng hợp, sinh viên sẽ tìm hiểu mọi mặt hoạt động của cơ sở về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu và tổ chức, các hoạt động nghiệp vụ theo chương trình học của mình, từ đó nắm được hoạt động cơ bản của cơ sở thực tập, nắm được sự vận động trên thực tiễn của các vấn đề lý thuyết đã học, tạo nên sự hiểu biết và thành thạo nhất định về chuyên môn sau khi tốt nghiệp.Được sự đồng ý của Nhà trường và giáo viên hướng dẫn cũng như của đơn vị thực tập, em đã đến thực tập tại Sở giao dịc I -Ngân hàng phát triển Việt Nam. Báo cáo này là kết quả sau 4 tuần em thực tập tổng hợp tại đây. Báo cáo thực tập tổng hợp này được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy T.S Từ Quang Phương cũng như sự giúp đỡ nhiệt thành của các cán bộ, nhân viên chi nhánh Sở giao dịch I – Ngân hàng phát triển Việt Nam và sự nỗ lực của bản thân sinh viên. Cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới sự giúp đỡ nhiệt tình đó cũng như những chỉ bảo để hoàn thiện báo cáo này.SV: Vâ T¸ Quèc ViÖt1B¸o c¸o thùc tËp tæng hîpCHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (VDB)I. Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch Quỹ hỗ trợ phát triển ( trước đây ) được thành lập theo nghị định 50/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của chính phủ
Xem thêm

48 Đọc thêm

Cùng chủ đề