CÂU 51 NÊU NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT THEO TƯ TƯỞ...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU 51 NÊU NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT THEO TƯ TƯỞ...":

Vai trò của Hồ Chí Minh đối với Mặt trận Việt Minh

VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI MẶT TRẬN VIỆT MINH

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng nổi bật và nhất quán của Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa tư tưởng này, Người kiên trì xây dựng các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận Việt Minh (Việt Nam Độc lập đồng minh) là kết quả của quá trình tạo lập công phu của Hồ Chí Minh. Sau khi thành l[r]

9 Đọc thêm

Thảo luận Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thảo luận Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


phẩm chất đó thì xã hội suy vong. Do đó, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, chí công vô tư thì một lòng một dạ vì Đảng vì dân. Từ sự giản dị, thanh bạch của Bác, chúng ta nghĩ nhiều về nếp sống hiện nay. Lịch sử đất nước đã sang trang, đất nước và cuộc sống của[r]

Đọc thêm

(Bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh) phân tích tư tưởng hồ chí minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

(Bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh) phân tích tư tưởng hồ chí minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam


Nhà nước đã tập trung làm tôt các công tác dân vận, Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với thực h[r]

Đọc thêm

CHƯƠNG V - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

CHƯƠNG V - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Cung cấp cho sinh viên những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Người đã đưa ra quan điểm của mình
về vai trò của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng,
về nội dung của đại đoàn kết dân tộc và hình thức tổ chức khối đại[r]

7 Đọc thêm

Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (tt)

Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (tt)

Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (qua thực tế ở Sơn La) (Luận án tiến sĩ)Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CHƯƠNG 6 - NGUYỄN HẢI NGỌC

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CHƯƠNG 6 - NGUYỄN HẢI NGỌC

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân sau đây để nắm bắt những kiến thức về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với[r]

Đọc thêm

BÀI SINH HOẠT DƯỚI CỜ TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

BÀI SINH HOẠT DƯỚI CỜ TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh từ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và được hình thành trên cơ sở lý luận: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý[r]

Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN CÓ ĐÁP ÁN - CHƯƠNG 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN CÓ ĐÁP ÁN - CHƯƠNG 5

Theo quan điểm Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc cần phải trên cơ sở Mặt trận dân tộc thống nhất, vì:b. Sức mạnh dân tộc chỉ trở thành sức mạnh vô địch khi được tổ chức thành một khối[r]

11 Đọc thêm

Nguyên tắc bảo đảm lợi ích dân tộc và nhân dân trong tư tưởng đại đoàn kết hồ chí minh

Nguyên tắc bảo đảm lợi ích dân tộc và nhân dân trong tư tưởng đại đoàn kết hồ chí minh

A PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Lịch sử chẳng qua là hoạt động của con người theo đuổi những mục đích của mình”, nhưng ở những bước ngoặt, ở những “điểm nút” của lịch sử thì cái riêng trùng hợp hoặc phục tùng cái chung. Nếu cái chung không được giải quyết thì cái riêng không tồn tại và phát tri[r]

Đọc thêm

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: BÀI 6 - THS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: BÀI 6 - THS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân trang bị cho các bạn những kiến thức về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộ[r]

Đọc thêm

Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đề cương báo cáo chuyên đề: Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đề cương báo cáo chuyên đề
Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Báo cáo chuyên đề về Chỉ thị 05CTTW của Bộ Chính trị và chủ đề thực hiện Chỉ thị năm 2016.
– Nội[r]

Đọc thêm

Ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh

ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1: Khái niệm tư tưởng HCM

Câu 2:Cơ sở hình thành tư tưởng HCM

Câu 3: tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và phân tích 1 nội dung

Câu 4: tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, phân tích 1 ND

Câu 5: quan điểm HCM về đặc trưng mục tiêu động lực của CNXH

Câu 6. Quan điểm của[r]

20 Đọc thêm

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng trong Mặt trận dân tộc thống nhất những năm 1930 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng trong Mặt trận dân tộc thống nhất những năm 1930 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng, Mặt trận dân tộc thống nhất,năm 1930 - 1945

Đọc thêm

Đề và đáp án thi thử ĐH môn Sử khối C năm 2010_Đề 16

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH MÔN SỬ KHỐI C NĂM 2010 ĐỀ 16

Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm 1920 – 1925.
- Hoạt động của Phan Bội Châu : Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nước Nga đã có tác động đến việc chuyển biến tư tưởng cứu[r]

9 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

THỨ BA, XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC: TRANG 10 9 Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng gồm các nguyên tắc cơ bản sau đây: 1Tập trung dân chủ 2 Tập thể lãnh đạo, cá nhâ[r]

26 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

- Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ là đấu tranh cải tạo, xoá bỏ tàn tích của chế độ xã hội cũ,
xây dựng các yếu tố mới phù hợp với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong đó, về chính trị phải xây dựng được chế độ dân chủ vì đây là bản chất của ch[r]

Đọc thêm

MÔN LỊCH SỬ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI CÔNG TÁC LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

MÔN LỊCH SỬ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI CÔNG TÁC LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là một trong những yếu tố góp phần làm cho tư tưởng của Người có sức sống trường tồn và sức mạnh cải tạo vĩ đại.
Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và t[r]

Đọc thêm

Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 - 2020 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - THI247.com

Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 - 2020 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - THI247.com

Phong trào 1930 – 1931 để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tư tưởng, vai trò của liên minh công – nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về [r]

Đọc thêm

Đường lối của đảng về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân trong thời kỳ mới

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, PHÁT HUY SỨC MẠNH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

Để Mặt trận Dân tộc thống nhất trở thành một tổ chức Cách mạng to lớn, theo Hồ Chí Minh, nĩ cần được xây dựng theo những nguyên tắc cơ bản sau: TRANG 10 KIL OB OO KS .CO M - Đại đồn kết [r]

30 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân tộc

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc là một trong những nội dung tư tưởng cơ bản trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam.1. Vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh có thể nói trước hết là vấn đề dân tộc thuộc địa với nội dung cơ bản

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề