GẮN BÓ CHẶT CHẼ GIỮA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GẮN BÓ CHẶT CHẼ GIỮA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG KINH DOANH":

Văn hoá và " Triết lý " trong kinh doanh

VĂN HOÁ VÀ " TRIẾT LÝ " TRONG KINH DOANH

Văn hóa và kinh doanh, hiểu theo nghĩa là mối liên hệ tác động qua lại giữa hai lĩnh vực dường như tách bạch ấy, có một nội dung rất phong phú và phức tạp.
Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là tổng thể các giá trị và đạo lý mà daonh nghiệp tự nguyện theo đuổi trong kinh doanh; là hệ thống các động lực[r]

18 Đọc thêm

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hà Xuân

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ XUÂN

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được[r]

49 Đọc thêm

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINHTRƢƠNG VŨ TUẤN TÚ
VĂN HÓA KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI[r]

105 Đọc thêm

Thực trạng một số phần hành kế toán tại Công ty TNHH Tân Phong Vina

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHONG VINA

Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của Xã hội loài người. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã, đang được mở rộng và ngày càng phát triển không ngừng.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của N[r]

114 Đọc thêm

Văn hóa kinh doanh của việt tiến

VĂN HÓA KINH DOANH CỦA VIỆT TIẾN

LỜI MỞ ĐẦU
Nhiều kết luận nghiên cứu của các nhà kinh tế đã khẳng định, trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp thắng thế không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào, cũng như nguyên lý: con người có thể đi lên từ tay kh[r]

31 Đọc thêm

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing tại công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ LIÊM

Hơn 26 năm đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (19862012) chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Cùng với sự phát triển của đất nước, các doanh nghiệp không ngừng vươn lên từ chỗ thực hiện sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu pháp l[r]

102 Đọc thêm

Hạch toán kế toán tài sản bằng tiền tại công ty cổ phần Thương mại và Tin học Việt Cường

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TIN HỌC VIỆT CƯỜNG

1.1 Lý do chọn đề tài:
Tài sản bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình.Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới[r]

348 Đọc thêm

Tiểu luận thạc sĩ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

TIỂU LUẬN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội trong nước là sự hội nhập, giao lưu hợp tác kinh tế giữa các khu vực, các quốc gia trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp cần phải chọn con đường hội nhập cũng như đặt ra được chiến lược kinh doanh đúng đắn, phải quan tâm đến các vấn đề thuộc m[r]

24 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vân Nam.Doc

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH VÂN NAM.DOC

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được[r]

72 Đọc thêm

Phân tích văn hóa doanh nghiệp tại Tập Đoàn Mai Linh

PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI TẬP ĐOÀN MAI LINH

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP – YẾU TỐ VÀNG CO SỰ THÀNH CÔNG

I. KHÁI NIỆM VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. Theo E.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi cái đó là văn hoá”.
Còn UNESCO lại có một định nghĩa khác về văn hoá:[r]

13 Đọc thêm

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ NỘI

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ NỘI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, văn hóa đã thực sự trở thành một sức mạnh quan trọng của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia. Doanh nghiệp là một pháp nhân hay một tổ chức chủ yếu tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Một tổ[r]

44 Đọc thêm

Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước Đảng ta luôn coi trọng yếu tố văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Văn hóa vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và là mục tiêu của[r]

20 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường, vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vố[r]

90 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được[r]

104 Đọc thêm

VĂN HÓA KINH DOANH MICROSOFT

VĂN HÓA KINH DOANH MICROSOFT

Lời mở đầu
Trong thời buổi kinh tế hiện nay, kinh doanh không chỉ là vấn đề bán gì, mua gì và với ai, mà nó còn là sự bảo đảm chữ tín, thái độ phục vụ và giá trị mang lại cho người tiêu dùng. Nói chung đó chính là “văn hoá trong kinh doanh” của những doanh nghiệp, công ty muốn tồn tại lâu dài. Thực[r]

37 Đọc thêm

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, thanhlý và liên doanh [12].Qua một số ý tưởng và quan niệm đã được trình bày, ta thấy “chiến lược” là mộtkhái niệm khá trừu tượng. Các quan niệm được trình bày như trên cũng không hoàntoàn giống nhau. Thực ra khái niệm “[r]

106 Đọc thêm

NÂNG CAO HIEU QUA SAN XUAT KD

NÂNG CAO HIEU QUA SAN XUAT KD

Sau gần 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã đang và sẽ là thành viên của nhiều tổ chức hiệp hội kinh tế của khu vực cũng như thế giới. Điều này bên cạnh mang lại cho Việt N[r]

70 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ

Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, nó không những đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tài chính của nhà nước mà ngày càng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, kế toán trở thành công cụ quản lý kinh tế quan trọng đặc biệt hữu hiệu đối với hoạt động tà[r]

106 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THIỀM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THIỀM

1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, doanh nghiệp không được quyền tụ chủ trong hoạt động kinh doanh của mình, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải tuân theo kế hoạch của nhà nước. Nhà nước kiểm soát toàn bộ yếu tố sản xuất và giữ[r]

69 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THUẬT SỐ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THUẬT SỐ

Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào cũng luôn mong muốn tối ưu hóa hiệu quả các nguồn lực, vận dụng tối ưu các chính sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nhằm giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào công[r]

111 Đọc thêm

Cùng chủ đề