TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG":

ĐƯỜNG LỐI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG ĐỔI MỚI

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Hơn ba phần tư thế kỷ đã trôi qua từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt giai cấp công nhân và toàn dân tộc Việt Nam vào con đường đấu tranh cách mạng và đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có nghĩ[r]

39 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản sẽ thiết lập nền chuyên chính vô sản. Vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chúng ta phải căn cứ vào trình độ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước mà đề[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, SÁNG TẠO, ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG, TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

TIỂU LUẬN QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, SÁNG TẠO, ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG, TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, đúng đắn là bài học xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, là kinh nghiệm lịch sử quý báu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Nên Đảng ta luôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử mang tính chất thời đại sâu sắc. Q[r]

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH tư DUY mới về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH TƯ DUY MỚI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Quá trình hình thành và phát triển tư duy của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một thành tựu lý luận to lớn, là sản phẩm bởi trí tuệ thiên tài của Đảng ta, là kết quả của sự, thể nghiệm lâu dài, trong quá trình cách mạng Việt Nam, trên cơ sở trung thành[r]

22 Đọc thêm

XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ ĐI ĐÔI VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ ĐI ĐÔI VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

_1.3.TẠI SAO MUỐN XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ LẠI PHẢI ĐI _ _ĐÔI VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ._ TRANG 11 kinh tế đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta; nhằm kế[r]

20 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

đại hội IX của Đảng đã xác định đường lối kinh tế của nước ta: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu[r]

30 Đọc thêm

SKKN HIỆU TRƯỞNG PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC.

SKKN HIỆU TRƯỞNG PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC.

SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh[r]

15 Đọc thêm

ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM ĐÁNH MỸ VÀ THẮNG MỸ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM ĐÁNH MỸ VÀ THẮNG MỸ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đỉnh cao của bản anh hùng ca lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chố[r]

24 Đọc thêm

QUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao học

QUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao học

MỞ ĐẦU
Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.[r]

Đọc thêm

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ý thức xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp trong công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh
Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên, các vị anh hùng.

Ý thức vì dân, thương d[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

+ Là chế độ xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức: Đó là một xã hội có hệthống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng, không còn áp bức bóc lột, bấtcông, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị vànông thôn, con người được giải phóng, có điều kiện ph[r]

41 Đọc thêm

NÂNG CAO TÍNH TÍCH cực học tập của học SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG dạy một số nội DUNG HOÁ đại CƯƠNG TRUNG học PHỔ THÔNG

NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG HOÁ ĐẠI CƯƠNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là một trong những trọng tâm của sự phát triển. Thực trạng giáo dục đòi hỏi phải có những bước tiến rõ rệt thực sự để trở thành cỗ máy cái nhằm hoạt động nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Công cuộc đổi mới này[r]

134 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.           1.Nguyên nhân thắng lợi           -Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ,  đúng đắn sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng xã hội chủ[r]

1 Đọc thêm

Ôn thi chính trị hutech

ÔN THI CHÍNH TRỊ HUTECH

1. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Cơ sở hình thành: Do các điều kiện về kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội và
sự hành thành dân tộc, quá trình chống giặc ngoại xâm là cơ sở bồi đắp nên truyền
thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Các biểu hiện nổi bật:
+ Truyền thống lao động cần cù[r]

6 Đọc thêm

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG VÀ LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 NĂN 1930

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG VÀ LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 NĂN 1930

Nội dung: 1.Cương lĩnh tháng 21930 2. Luận cương tháng 101930 3. so sánh 2 luận cương 4. ưu điểm của cương lĩnh tháng 21930 5. Hạn chế của luận cương tháng 101930
1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: a. Phương hướng chiến lược: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộ[r]

24 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản[r]

15 Đọc thêm

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

Tư tưởng HCM
Câu 1 + 2 : Phân tích đn TTHCM
Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ 7 (61991) đánh dấu một mức quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về TTHCM. Đảng ta khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Maclenin và tư tưởng HCM làm nền tưởng tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. văn kiện của đại hội định nghĩa[r]

25 Đọc thêm

DE KT

DE KT

Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường PTCS Hướng Lộc Độc lập- Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009- 2010 MÔN : LỊCH SỬ LỚP 6. TG: 45’A. ĐỀ RACâu 1:(2.đ) Vì sao Sử củ gọi giai đoạn lịch sử nước ta thất bại của An Dương Vương năm 179[r]

12 Đọc thêm

HÃY NÊU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA HAI BÀ TRƯNG, LÝ BÍ, TRIỆU QUANG PHỤC, KHÚC THỪA DỤ VÀ NGÔ QUYỀN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GỊÀNH ĐỘC LẬP THỜI BẮC THUỘC.

HÃY NÊU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA HAI BÀ TRƯNG, LÝ BÍ, TRIỆU QUANG PHỤC, KHÚC THỪA DỤ VÀ NGÔ QUYỀN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GỊÀNH ĐỘC LẬP THỜI BẮC THUỘC.

Những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ. Những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc. -    Hai Bà Trưng : + Là những người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi ng[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề