TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CHỦ SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG":

ĐƯỜNG LỐI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG ĐỔI MỚI

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Hơn ba phần tư thế kỷ đã trôi qua từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt giai cấp công nhân và toàn dân tộc Việt Nam vào con đường đấu tranh cách mạng và đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có nghĩa lịch sử thời đại.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong việc hoạch định đường lối chiến lược, sách lược cũng như trong tổ chức thực hiện đường lối đó. Độc lập, tự chủ, sáng tạo không chỉ là truyền thống, mà còn là nét nổi bật thuộc về bản lĩnh chính trị của Đảng. Bản lĩnh chính trị độc lập, tự chủ, sáng tạo biểu hiện rõ nhất ở những lúc cách mạng gặp khó khăn, trước những bước ngoặt của lịch sử, từ đó tạo ra cao trào cách mạng rộng khắp để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhờ có tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã có đường lối cách mạng đúng đắn, luôn luôn chủ động, sáng tạo để đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, đưa sự nghiệp đổi mới vượt qua những khó khăn thử thách và giành được những thành tựu to lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu về: “Phát huy quan điểm độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong hoạch định đường lối đổi mới” là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Xem thêm

39 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản sẽ thiết lập nền chuyên chính vô sản. Vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chúng ta phải căn cứ vào trình độ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước mà đề ra đường lối, chiến lược cách mạng phủ hợp, chứ không phải nước nào cũng phải làm cách mạng vô sản, lập chuyên chính như nhau. Vì vậy, ngay từ chính cương vắn tắt (1930), Người đã nêu: Thiết lập chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông. Tại hội nghị Trung ương VIII tháng 5/1941, Người đề ra chủ chương thành lập một nước Việt Nam dân chủ mới theo tinh thần tân dân chủ. Chính quyền cách mạng của nước dân chủ ấy không phải thuộc quyền riêng giai cấp nào, mà của chung toàn thể dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Người, tư tưởng độc lập, tự chủ đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt và định hình các hoạt động từ khi lập quốc đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào. Từ năm 1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam đã v¬ượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách và giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến lập nên Nhà nước dân chủ cộng hoà, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là hai cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm chống các thế lực đế quốc xâm l¬ược hùng mạnh đó là Pháp và Mỹ, đ¬ưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến thắng lợi trọn vẹn. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đ¬ược tiến hành trên miền Bắc từ năm 1954, trên cả n¬ước từ năm 1975 và đặc biệt là sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay đã đạt đ¬ược những thành tựu quan trọng. Đại hội Đảng XI kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã khẳng định “…toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra” và “sau hai 20 thực hiện cương lĩnh, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” [4, tr.16,20]. Những thành tựu, thắng lợi đó gắn liền với vai trò lãnh đạo sáng suốt và độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
Xem thêm

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, SÁNG TẠO, ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG, TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

TIỂU LUẬN QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, SÁNG TẠO, ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG, TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, đúng đắn là bài học xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, là kinh nghiệm lịch sử quý báu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Nên Đảng ta luôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử mang tính chất thời đại sâu sắc. Qua thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã tôn vinh vị trí, vai trò của Đảng lên một tàm cao mới đối với nhân dân thế giới và các đảng chân chính trên thế giới. Chúng ta lại càng tự hào và biết ơn công lao to lớn, vĩ đại đó của Đảng. Thắng lợi của sự lãnh đạo đó có nhiều nguyên nhân xong nguyên nhân như: tư duy về chính trị, độc lập về chính trị của Đảng là hết sức độc đáo đối với cách mạng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến… nhất là quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo của Đảng nó đã được kết tinh từ truyền thống của Đảng và làm cho Đảng lớn mạnh; các yếu tố độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo gắn bó chặt chẽ với nhau hỗ trợ và là cơ sở, tiền đề của nhau. Nếu không có độc lập tự chủ thì không có tự lực tự cường sáng tạo và khi nào chúng ta nêu cao độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo thì Đảng lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi, uy tín được nâng cao và ngược lại khi nào hạ thấp và xem nhẹ thì cách mạng gặp khó khăn và thậm chí thất bại
Xem thêm

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH tư DUY mới về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH TƯ DUY MỚI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Quá trình hình thành và phát triển tư duy của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một thành tựu lý luận to lớn, là sản phẩm bởi trí tuệ thiên tài của Đảng ta, là kết quả của sự, thể nghiệm lâu dài, trong quá trình cách mạng Việt Nam, trên cơ sở trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là kết quả của quá trình thường xuyên tổng kết thực tiễn từ những thành công và thất bại trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước trên thế giới cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Xem thêm

22 Đọc thêm

XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ ĐI ĐÔI VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ ĐI ĐÔI VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

_1.3.TẠI SAO MUỐN XÂY DỰNG MỘT NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ LẠI PHẢI ĐI _ _ĐÔI VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ._ TRANG 11 kinh tế đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta; nhằm kế[r]

20 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

đại hội IX của Đảng đã xác định đường lối kinh tế của nước ta: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu[r]

30 Đọc thêm

SKKN HIỆU TRƯỞNG PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC.

SKKN HIỆU TRƯỞNG PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC.

SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.SKKN Hiệu trưởng phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM ĐÁNH MỸ VÀ THẮNG MỸ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM ĐÁNH MỸ VÀ THẮNG MỸ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đỉnh cao của bản anh hùng ca lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”
Xem thêm

24 Đọc thêm

QUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao học

QUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao học

MỞ ĐẦU
Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.
Văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế phải phát triển toàn diện và mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ. Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người; vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời với tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở giữ gìn, phát triển, phát huy những giá trị của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch.
Tài năng văn học, nghệ thuật và vốn quý của dân tộc. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ, người chiến sĩ xây dựng và phát triển nền văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phát huy lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao trách nhiệm công dân, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị phụng sự đất nước và dân tộc.
Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, đảng viên. Và em lựa chọn chuyên đề nghiên cứu này để có nhận thức sâu sắc hơn về sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Trong quá trình nghiên cứu tổng hợp, vẫn còn có những hạn chế nhất định, em kính mong Cô giáo góp ý, chỉnh sửa để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em trân trọng cảm ơn Cô giáo.
Xem thêm

Đọc thêm

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

SLIDE BÀI GIẢNG TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ý thức xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp trong công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh
Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên, các vị anh hùng.

Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ.

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

+ Là chế độ xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức: Đó là một xã hội có hệthống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng, không còn áp bức bóc lột, bấtcông, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị vànông thôn, con người được giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện, có sự hài hoàtrong phát triển của xã hội và tự nhiên. Các đặc trưng nêu trên là hình thức thể hiện một hệ thống giá trị vừa kế thừa cácdi sản của quá khứ, vừa được sáng tạo mới trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.Chủ nghĩa xã hội là hiện thân đỉnh cao của tiến trình tiến hoá lịch sử nhân loại. -Về mục tiêu: Mục tiêu chung là độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Cụ thể là: + Mục tiêu chính trị: Xây dựng chế độ chính trị do nhân dân làm chủ, có nhà nướccủa dân, do dân, vì dân. Nhà nước có 2 chức năng: dân chủ với nhân dân, chuyên chínhvới kẻ thù của nhân dân. Hai chức năng này không tách rời nhau mà luôn luôn đi đôi vớinhau. Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, HCM chỉ rõ con đường và biện phápthực hiện các hình thức dân chủ trực tiếp, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chứcchính trị - xã hội của quần chúng, củng cố các hình thức dân chủ đại diện, tăng cườnghiệu lực và hiệu qủa quản lý của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, xử lý vàphân định rõ chức năng của chúng. + Mục tiêu kinh tế: Phát triển về trình độ, nền công - nông nghiệp hiện đại, khoahọc kĩ thuật tiên tiến.Về cơ cấu ngành phát triển các ngành công nghiệp- nông nghiệp-thương nghiệp. Phải kết hợp các lợi ích kinh tế, kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tậpthể. + Mục tiêu văn hoá: xoá nạn mù chữ, phải thực hiện nếp sống mới, khắc phụcphong tục tập quán lạc hậu, xây dựng được con người mới. HCM cho rằng muốn có conngười xã hội chủ nghĩa phải có tư tưởng XHCN , tư tưởng XHCN ở mỗi con người là kếtquả của việc học tập, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin, nâng cao lòng yêu nước,yêu CNXH. Phương châm xây dựng nền văn hoá mới : dân tộc - khoa học - đại chúng. - Về động lực:
Xem thêm

41 Đọc thêm

NÂNG CAO TÍNH TÍCH cực học tập của học SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG dạy một số nội DUNG HOÁ đại CƯƠNG TRUNG học PHỔ THÔNG

NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG HOÁ ĐẠI CƯƠNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là một trong những trọng tâm của sự phát triển. Thực trạng giáo dục đòi hỏi phải có những bước tiến rõ rệt thực sự để trở thành cỗ máy cái nhằm hoạt động nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường phải đào tạo ra những con người tự chủ, năng động, sáng tạo.“ Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thí nghiệm, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay. Đổi mới và tổ chức thực hiện nghiêm minh chế độ thi cử ”(Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ IX,....). “ Chỉ tiêu hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh …”(Nghị quyết Đại hội Đảng lần X, .....). “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”(Điều 28 Luật giáo dục).
Người GV trong nhà trường không những phải tổ chức các hoạt động dạy học một cách hiệu quả để học sinh không chỉ tích cực chủ động nắm vững kiến thức của chương trình mà còn phải hình thành cho được ở họ một phương pháp học tập độc lập sáng tạo nhằm phát triển tư duy cho HS. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi sự đồng bộ ở các môn học.
Môn Hoá học là một môn khoa học tự nhiên cung cấp những tri thức khoa học phổ thông cơ bản về các chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hoá học, môi trường và con người. Những tri thức này giúp HS có nhận thức khoa học về thế giới vật chất, góp phần vào việc rèn luyện tư duy bồi dưỡng phương pháp tự học và rèn trí thông minh cho HS, đặc biệt là phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động cho các em. Vì vậy muốn nâng cao tính tích cực học tập của HS thì việc đổi mới phương pháp dạy học là thực sự cần thiết.
Trên cơ sở đó tôi đã chọn đề tài:“ Nâng cao tính tích cực học tập của học sinh thông qua việc giảng dạy một số nội dung hoá đại cương trung học phổ thông ”
Xem thêm

134 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.           1.Nguyên nhân thắng lợi           -Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ,  đúng đắn sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.           -Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng ta lãnh đạo, truyền  thống đó được phát huy cao độ và nhân lên gấp bội…           -Miền Bắc xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, được xây dựng củng cố và không ngừng tăng lên về tiềm lực kinh tế quốc phòng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tuyền tuyến…..           -Tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống một kẻ thù chung đã tạo nên sức mạnh to lớn cho lực lượng chung của cách mạng ba nước và cho từng nước Đông Dương.           -Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hòa bình dân chủ trên thế giới. Nhất là Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em.           *Trong những nguyên nhân trên thì sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ,  đung đắn sáng tạo….là nguyên nhân quan trọng nhất.           Vì: Đảng lãnh đạo là nguyên nhân bao trùm, chi phối các nguyên nhân khác….Nếu không có Đảng lãnh đạo thì sẽ không có sức mạnh tổng hợp của dân tộc, không thể kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là một nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.           2.Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.           2.1/Đối với dân tộc.           -Là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc dân tộc: Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám 1945.           -Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta hơn một thế kỹ. Trên cơ sở đó hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà.           -Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã mở ra một kỹ nguyên mới trong lịch sử dân tộc-Kỹ  nguyên đất nước độc lập, thống nhất , đi lên Chủ nghĩa xã hội.           2.2/Đối với thế giới:           –Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của các lực lượng phản cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ hai.           -Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã phá vỡ phòng tuyến quan trọng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á của đế quốc Mỹ, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.           -Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương, tăng cường lực lượng cách mạng thế giới, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Ôn thi chính trị hutech

ÔN THI CHÍNH TRỊ HUTECH

1. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Cơ sở hình thành: Do các điều kiện về kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội và
sự hành thành dân tộc, quá trình chống giặc ngoại xâm là cơ sở bồi đắp nên truyền
thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Các biểu hiện nổi bật:
+ Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo.
+ Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa
+ Truyền thống độc lập tự chủ tự cường.
+ Truyền thống đánh giặc giữ nước.

6 Đọc thêm

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG VÀ LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 NĂN 1930

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG VÀ LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 NĂN 1930

Nội dung: 1.Cương lĩnh tháng 21930 2. Luận cương tháng 101930 3. so sánh 2 luận cương 4. ưu điểm của cương lĩnh tháng 21930 5. Hạn chế của luận cương tháng 101930
1.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: a. Phương hướng chiến lược: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Đánh giá: Cương lĩnh chính trị của đảng là 1 cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng hô chí minh. Phù hợp cới xu thế phát triển của thời đại mới. Đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Nhuần nhuyền quan điẻmgiai cấp tư sản dân quyền và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do. Tiên hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Thực tiễn quá trinh vận động của CMVN trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Xem thêm

24 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; về nền văn hóa dân tộc và hiện đại; về đạo đức cách mạng; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta cũng như là kim chỉ nam trong nhận thức và hành động của các cán bộ đảng viên dù ở bất cứ vị trí và lĩnh vực công tác nào.
Xem thêm

15 Đọc thêm

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

Tư tưởng HCM
Câu 1 + 2 : Phân tích đn TTHCM
Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ 7 (61991) đánh dấu một mức quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về TTHCM. Đảng ta khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Maclenin và tư tưởng HCM làm nền tưởng tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. văn kiện của đại hội định nghĩa: “TTHCM chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ML vào điệu kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế TTHCM đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”.
ĐHDBTQ lần 9(42001) đã xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu của TTHCM: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cmVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MacLenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về gpdt, gpgc, gpcn; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc và sưc mạnh thời đại…..”
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch HCM đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vậy: tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản của cách mạng VN từ cách mạng dtdcnd đến cmxxhcn, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo phát triển cn mác –lenn vào điều kiện cụ thể của nước ta, đống thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm gpdt,gpgc, gpcn.

Câu 1: Tư Tưởng HCM là gì? Đối tượng và nhiệm vụ của môn học TT HCM. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu TT HCM đối với học sinh, sv hiện nay.
Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
Đối tượng nghiên cứu
Bao gồm hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận của HCM về CMVN trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dt gắn liền với CNXH.
Là sự vận động của TTHCM trong thực tiễn CMVN.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở hình thành TTHCM nhằm khẳng định sự ra đời của TTHCM là một tất yếu khách quan nhằm giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
Xem thêm

25 Đọc thêm

DE KT

DE KT

Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường PTCS Hướng Lộc Độc lập- Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009- 2010 MÔN : LỊCH SỬ LỚP 6. TG: 45’A. ĐỀ RACâu 1:(2.đ) Vì sao Sử củ gọi giai đoạn lịch sử nước ta thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc. Câu 2:(2.đ) Hãy điền vào chổ trống từ thích hợp để hoàn chỉnh câu:a. Năm ................. Nước Vạn Xuân thành lập.b. Năm.................. Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm.c. Năm .................. Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành quyền tự chủ.d. Năm .................. Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất. Câu 3:(2đ) Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống tri của nhà đường? Câu4:(4.đ) Em hãy trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Hướng Lộc ngày 22/4/2010 Giáo viên ra đề. GV: Lê Gia TàiPhòng GD&ĐT Hướng Hóa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường PTCS Hướng Lộc Độc lập- Tự do – Hạnh phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009- 2010 MÔN : LỊCH SỬ LỚP 6. TG: 45’ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMCâu 1: (2.đ)Vì: Thời kỳ này nước ta luôn bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, thống trị nên sử củ gọi là thời kỳ Bắc thuộc.Câu 2:(2.đ) Mỗi câu làm đúng 0.5 đa. Năm 544b. Năm 179 TCNc. Năm 905d. Năm 930-931
Xem thêm

12 Đọc thêm

HÃY NÊU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA HAI BÀ TRƯNG, LÝ BÍ, TRIỆU QUANG PHỤC, KHÚC THỪA DỤ VÀ NGÔ QUYỀN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GỊÀNH ĐỘC LẬP THỜI BẮC THUỘC.

HÃY NÊU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA HAI BÀ TRƯNG, LÝ BÍ, TRIỆU QUANG PHỤC, KHÚC THỪA DỤ VÀ NGÔ QUYỀN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH GỊÀNH ĐỘC LẬP THỜI BẮC THUỘC.

Những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ. Những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc. -    Hai Bà Trưng : + Là những người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, đã đánh đuổi được Thái thú của nhà Hán về nước, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ. + Đã bước đầu xây dựng một chính quyén độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm. + Đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy. + Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta. -    Lý Bí: + Đã lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc. + Đã xây dựng một nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân. + Cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta. -    Triệu Quang Phục : + Đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, bảo vệ chủ quyền của nước Vạn Xuân. + Tiếp tục xây dựng nhà nước Vạn Xuân độc lạp. tự chủ thêm một thời gian. -    Khúc Thừa Dụ : + Đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, căn bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất nước ta. + Đặt nền móng xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. -    Ngô Quyền: + Đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi. bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. + Là người đã mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp quý báu vào nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề