MÂU THUẪN VÀ VẤN ĐỀ XD NỀN KT ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ":

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH
MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Một tr[r]

16 Đọc thêm

VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Chương IITƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘCGv: Lý Kim CươngI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1. Vấn đề dân tộc thuộc địa. a. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa[r]

4 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN NƯỚC TA VỀ VẤN ĐỀ NÀY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN NƯỚC TA VỀ VẤN ĐỀ NÀY

tác xã – mua và bán – lập chung cũng được”.Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về hợp tác xã trước khi dân tộc giành dượcđộc lập. Đó là tầm nhìn chiến lược. Luôn luôn nghĩ về quyền lợi của nước,của dân, Người sớm ý thức tìm phương cách tổ chức nhân dân để họ tự giáccải thiện điều kiện lao động, cải thiện[r]

37 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐÃ GẶP PHẢI NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI GÌ VỀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TIỂU LUẬN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐÃ GẶP PHẢI NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI GÌ VỀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TIERU LUẬN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐÃ GẶP PHẢI NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI GÌ VỀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Trong thời đại ngày nay, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế đã và đang là một trong những vẫn đề thời sự đối với hầu hết các nước. Xu hướng toàn cầu hoá được thể hiện rõ ở sự[r]

17 Đọc thêm

Luận văn: Công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 – 2013

LUẬN VĂN: CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1997 – 2013

Luận văn: Công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 – 2013 Trong nền kinh tế quốc dân, công nghiệp là ngành sản xuất giữ vai trò rất quan trọng. Ngành công nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm phục vụ cho đời sống xã hội. Công nghiệp không những cung cấp hầu hết các máy móc, công cụ, tư liệu sản xuất[r]

116 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XVIII

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XVIII

Thế kỷ X với sự xuất hiện của quốc gia Đại Việt là mốc son đánh dấu nền độc lập, tự chủ của dân tộc sau hơn 1000 năm dưới cai trị của phong kiến phương Bắc. Tuy nhiên, từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII, với mưu đồ bá chủ, dã tâm bành trướng; các triều đại phong kiến phương Bắc vẫn không ngừng tiến hành c[r]

37 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của chuyên đề.
Vốn là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng bậc nhất để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là tiền đề để các doanh nghiệp phát triển và tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, vốn lưu động là bộ phận rất quan trọng trong vốn[r]

59 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT TÀI CHÍNH

chi ngân sách nhà nước ở cấp mình, nhằm thực hiện có hiệu quả các chức năng,nhiệm vụ được PL quy định.Sự cần thiết của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước– Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tạo ra nguồn lực tài chính mang tính độclập tương đối cho mỗi cấp chính quyền chủ động thực hiện các CN, NV[r]

Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh bắc thành

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẮC THÀNH

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm bảo doanh nghiệp mình hoạt động có lợi nhuận, v[r]

45 Đọc thêm

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI MÂU THUẪN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI MÂU THUẪN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC
I. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 4
1. Quan điểm của chủ nhĩa duy vật về mâu thuẫn 4
2. Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển 7
II. Quy luật mâu thuẫn với hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại 8
1. Khái quát tình hình hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam[r]

17 Đọc thêm

NỘI DUNG ôn tập LỊCH sử 6

NỘI DUNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6

NỘI DUNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6 (HKII)1) Nguyên nhân làm bùng nổ các cuộc đấu tranh giành độc lập tự chủ của dân tộc ta từ thế kỉ IX? Do những chính sách cai trị bóc lột tàn bạo của các triều đại phong kiến phương Bắc.2) Một số cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu của dân tộc ta như:a) Cuộc khởi nghĩa b[r]

3 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TRUNG ĐÔ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TRUNG ĐÔ

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được coi như những tế bào của nền kinh tế mà sự tồn tại và phát triển của chúng đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần gạch ngói Trung Đô nói riêng thì sự phát triển của doanh nghiệp[r]

31 Đọc thêm

XUẤT BẢN VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

XUẤT BẢN VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

B:CƠ SỞ LÝ LUẬN

“Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề sống còn của một nền văn hóa,của một dân tộc. Đây là vấn đề nóng bỏng đang diễn ra trên toàn thế giới. Hiện nay xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế và các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, cộng với sự bùng nổ thông tin truyền thông đá[r]

46 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN VÀ TÔI LUYỆN TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC TRONG CÁC THẾ KỈ PHONG KIẾN ĐỘC LẬP

PHÁT TRIỂN VÀ TÔI LUYỆN TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC TRONG CÁC THẾ KỈ PHONG KIẾN ĐỘC LẬP

Thế kỉ X, đất nước trở lại độc lập, tự chủ với lãnh thổ, tiếng nói. Thế kỉ X, đất nước trở lại độc lập, tự chủ với lãnh thổ, tiếng nói, phong tục tập quán, tín ngưỡng riêng, cổ truyền. Đó đâu phải là một hiện tượng ngẫu nhiên.Nhưng, cuộc sống mới không còn đơn giản như ở thời xa xưa, “buộc nút dâ[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 VĂN 8

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 VĂN 8

- Nêu luận điểm khái quát: Nước Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòngtự hào dân tộc.2. Thân bài: (4 điểm)Chứng minh nguyên lí nhân nghĩa là nguyên lí cơ bản làm nền tảng; cốtlõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là: Yên dân và trừ bạo.- Yên dân là làm cho dân được hưởng thái bình, hạnh phúc; muốn y[r]

3 Đọc thêm

TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

 Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoànkết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tinvào con người:- Phải có lòng khoan dung, độ lượng, thương yêu, tin tưởng con người.-Với Hồ Chí Minh, yêu dân, tin[r]

10 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cả[r]

74 Đọc thêm

tiểu luận cao học QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về PHÁT TRIỂN văn HOÁ TRONG GIAI đoạn mới

tiểu luận cao học QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về PHÁT TRIỂN văn HOÁ TRONG GIAI đoạn mới

NỘI DUNG

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI


1. Quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá trong giai đoạn mới
1.1 Phương hướng chung về phát triển văn hóa
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định nền văn hóa mà chúng ta xây dựng l[r]

Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đâ[r]

23 Đọc thêm

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY 22 12

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY 22 12

Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp củanền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.Bốn là, hình thành thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Thế trận quốc phòng toàndân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, c[r]

19 Đọc thêm