BÀI GIẢNG XỮ LÝ TÌM KIẾM TRÊN CHUỖI KÍ TỰ DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG XỮ LÝ TÌM KIẾM TRÊN CHUỖI KÍ TỰ DOC":

Bài giảng: Xữ lý tìm kiếm trên chuỗi kí tự doc

BÀI GIẢNG XỮ LÝ TÌM KIẾM TRÊN CHUỖI KÍ TỰ DOC

vănvăn bản,bản, mỗimỗi lầnlần 11 kýký tự,tự, chocho đếnđến khikhi cáccác kýký tựtựkhơngkhơng khớpkhớp đượcđược tìmtìm thấythấy:: ThuậtThuật tốntốn cócó thểthể đượcđược thiếtthiết kếkế saosao chocho nónó sẽsẽ dừngdừngkhikhi gặpgặp sựsự xuấtxuất hiệnhiện đầuđầu tiêntiên củacủa mẫumẫu trongtrong texttexthoặchoặc chocho đếnđến khikhi đãđã xétxét đếnđến cuốicuối texttext 4/14/20113Dương Anh Đức Dương Anh Đức –– Nhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuậtNhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật55ThuậtThuật tốntốn Brute Force Brute Force Dương Anh Đức Dương Anh Đức –– Nhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuậtNhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật66ThuậtThuật tốntốn Brute Force Brute Force AlgorithmAlgorithm BruteBrute ForceForce(P)(P);; InputInput::StringString mẫumẫu PP vớivới mm kýký tựtự OuputOuput::VịVị trítrí chuỗichuỗi mẫumẫu PP trongtrong TT hoặchoặc báobáo khơngkhơng cócó dodoifif (text(text letterletter ==== patternpattern letter)letter) soso sánhsánh texttext letterletter kếkế vớivới patternpattern letterletter kếkế elseelse chuyểnchuyển patternpattern dịchdịch sangsang phảiphải 11 letterletter untiluntil (tìm(tìm thấythấy tồntồn bộbộ patternpattern hoặchoặc đếnđến cuốicuối text)text)4/14/20114Dương Anh Đức Dương Anh Đức –– Nhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuậtNhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật77Thuật toán Brute Force Thuật toán Brute Force Dương Anh Đức Dương Anh Đức –– Nhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuậtNhập môn Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật88Thuật toán Brute Force Thuật toán Brute Force
Xem thêm

16 Đọc thêm

Bài giảng: Tìm kiểm và thay thế pot

BÀI GIẢNG: TÌM KIỂM VÀ THAY THẾ POT

1. Sự thanh thản2. Hy vọng3. Lòng trung thựcEm hãy tìm cụm từ “Lòng Em hãy tìm cụm từ “Lòng trung thực” trong đoạn văn trung thực” trong đoạn văn sau?sau?1. Ba đi u trong đ i b n khi đã đi qua không bao gi l y l i đ c: Th i gian, L i nói, C h i.ề ờ ạ ờ ấ ạ ượ ờ ờ ơ ộ2. Ba đi u trong đ i b n không đ c đánh m t: S thanh th n,Hy v ng, Lòng trung th cề ờ ạ ượ ấ ự ọ ự3. Ba th có giá tr nh t trên đ i: Tình yêu, Lòng t tin, B n bèứ ị ấ ờ ự ạ4. Ba đi u làm nên giá tr m t con ng i: Siêng năng, Chân thành, Thành đ tề ị ộ ườ ạ5. Ba th trong đ i không bao gi b n v ng đ c :Gi c m , Thành công, Tài s nứ ờ ờ ề ữ ượ ấ ơ ả6. Ba đi u làm h ng m t con ng i: R u, Lòng t cao, S gi n dề ỏ ộ ườ ượ ự ự ậ ữ7. Ba đi u trong đ i b n khi đã đi qua không bao gi l y l i đ c: Th i gian, L i nói, C h i.ề ờ ạ ờ ấ ạ ượ ờ ờ ơ ộ8. Ba đi u trong đ i b n không đ c đánh m t: S thanh th n,Hy v ng, Lòng trung th cề ờ ạ ượ ấ ự ọ ự9. Ba th có giá tr nh t trên đ i: Tình yêu, Lòng t tin, B n bèứ ị ấ ờ ự ạ10. Ba đi u làm nên giá tr m t con ng i: Siêng năng, Chân thành, Thành đ tề ị ộ ườ ạ11. Ba th trong đ i không bao gi b n v ng đ c :Gi c m , Thành công, Tài s nứ ờ ờ ề ữ ượ ấ ơ ả12. Ba đi u làm h ng m t con ng i: R u, Lòng t cao, S gi n dề ỏ ộ ườ ượ ự ự ậ ữ13. Ba đi u trong đ i b n khi đã đi qua không bao gi l y l i đ c: Th i gian, L i nói, C h i.ề ờ ạ ờ ấ ạ ượ ờ ờ ơ ộ14. Ba đi u trong đ i b n không đ c đánh m t: S thanh th n,Hy v ng, Lòng trung th cề ờ ạ ượ ấ ự ọ ự15. Ba th có giá tr nh t trên đ i: Tình yêu, Lòng t tin, B n bèứ ị ấ ờ ự ạ16. Ba đi u làm nên giá tr m t con ng i: Siêng năng, Chân thành, Thành đ tề ị ộ ườ ạ17. Ba th trong đ i không bao gi b n v ng đ c :Gi c m , Thành công, Tài s nứ ờ ờ ề ữ ượ ấ ơ ả18. Ba đi u làm h ng m t con ng i: R u, Lòng t cao, S gi n dề ỏ ộ ườ ượ ự ự ậ ữTìm trong đoạn văn nào dễ hơn?Tìm trong đoạn văn nào dễ hơn?Đoạn 1
Xem thêm

23 Đọc thêm

Giáo án: tin học lớp 7 docx

GIÁO ÁN: TIN HỌC LỚP 7 DOCX

1. Sự thanh thản2. Hy vọng3. Lòng trung thựcEm hãy tìm cụm từ “Lòng Em hãy tìm cụm từ “Lòng trung thực” trong đoạn văn trung thực” trong đoạn văn sau?sau?1. Ba đi u trong đ i b n khi đã đi qua không bao gi l y l i đ c: Th i gian, L i nói, C h i.ề ờ ạ ờ ấ ạ ượ ờ ờ ơ ộ2. Ba đi u trong đ i b n không đ c đánh m t: S thanh th n,Hy v ng, Lòng trung th cề ờ ạ ượ ấ ự ọ ự3. Ba th có giá tr nh t trên đ i: Tình yêu, Lòng t tin, B n bèứ ị ấ ờ ự ạ4. Ba đi u làm nên giá tr m t con ng i: Siêng năng, Chân thành, Thành đ tề ị ộ ườ ạ5. Ba th trong đ i không bao gi b n v ng đ c :Gi c m , Thành công, Tài s nứ ờ ờ ề ữ ượ ấ ơ ả6. Ba đi u làm h ng m t con ng i: R u, Lòng t cao, S gi n dề ỏ ộ ườ ượ ự ự ậ ữ7. Ba đi u trong đ i b n khi đã đi qua không bao gi l y l i đ c: Th i gian, L i nói, C h i.ề ờ ạ ờ ấ ạ ượ ờ ờ ơ ộ8. Ba đi u trong đ i b n không đ c đánh m t: S thanh th n,Hy v ng, Lòng trung th cề ờ ạ ượ ấ ự ọ ự9. Ba th có giá tr nh t trên đ i: Tình yêu, Lòng t tin, B n bèứ ị ấ ờ ự ạ10. Ba đi u làm nên giá tr m t con ng i: Siêng năng, Chân thành, Thành đ tề ị ộ ườ ạ11. Ba th trong đ i không bao gi b n v ng đ c :Gi c m , Thành công, Tài s nứ ờ ờ ề ữ ượ ấ ơ ả12. Ba đi u làm h ng m t con ng i: R u, Lòng t cao, S gi n dề ỏ ộ ườ ượ ự ự ậ ữ13. Ba đi u trong đ i b n khi đã đi qua không bao gi l y l i đ c: Th i gian, L i nói, C h i.ề ờ ạ ờ ấ ạ ượ ờ ờ ơ ộ14. Ba đi u trong đ i b n không đ c đánh m t: S thanh th n,Hy v ng, Lòng trung th cề ờ ạ ượ ấ ự ọ ự15. Ba th có giá tr nh t trên đ i: Tình yêu, Lòng t tin, B n bèứ ị ấ ờ ự ạ16. Ba đi u làm nên giá tr m t con ng i: Siêng năng, Chân thành, Thành đ tề ị ộ ườ ạ17. Ba th trong đ i không bao gi b n v ng đ c :Gi c m , Thành công, Tài s nứ ờ ờ ề ữ ượ ấ ơ ả18. Ba đi u làm h ng m t con ng i: R u, Lòng t cao, S gi n dề ỏ ộ ườ ượ ự ự ậ ữTìm trong đoạn văn nào dễ hơn?Tìm trong đoạn văn nào dễ hơn?Đoạn 1
Xem thêm

23 Đọc thêm

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động - Nguyên lý của màn hình LCD doc

KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - NGUYÊN LÝ CỦA MÀN HÌNH LCD DOC

Công ty CPS Vietnam - Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động Căn bản - 3 - Công ty CPS Việt Nam, Trụ sở chính: Tòa nhà 110A Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM ĐT: (08) 6272.2727 - 3500.3355 - 3500.3399 – 35007799, website: www.cps.vn Chương 7: MÀN HÌNH LCD Bài 1: Nguyên lý của màn hình LCD Nội dung: Nguyên lý của màn hình LCD, Các hệ thống hiển thị, Cấu trúc LCD và nguyên tắc hoạt động. 1. Nguyên lý của màn hình LCD: LCD (Liquid Crystal Display) Màn tinh thể lỏng Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý của màn hình tinh thể lỏng, tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD nói chung và màn hình LCD cho điện thoại nói riêng, thực chất màn hình LCD của Điện thoại và của Máy tính là một, chúng chỉ khác nhau về kích thước. Ở trạng thái tự nhiên, các phần tử tinh thể lỏng sắp xếp không theo trật tự nào cả. Khi được tiếp cận với bề mặt có khe rãnh, các phần tử tinh thể lỏng sắp xếp song song dọc theo khe rãnh.
Xem thêm

15 Đọc thêm

bai 19-tin 6

BAI 19-TIN 6

M«n: Tin häcGi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Hång Lªphßng gi¸o dôc nghi xu©nTrêng thcs NguyÔn tr·i Cách tạo văn bản truyền thốngTạo văn bản bằng máy tínhEm hãy nêu những ưu điểm của việc STVB trên máy tính so với cách STVB bằng tay?-Chữ: đều, đẹp và đa dạng kiểu chữ- Dễ dàng chỉnh sửa-Dễ dàng trình bày theo ý muốn-Có thể chèn hình ảnh minh họa-Lưu trữ và quảng bá. Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾTÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

9 Đọc thêm

đề tài ' xử lý so2 bằng phương pháp hấp thu với dung môi là nước '

ĐỀ TÀI ' XỬ LÝ SO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THU VỚI DUNG MÔI LÀ NƯỚC '

2)2 SO2 tan trong nc . I.4.2. Phng phỏp hp ph : SO2 c gi li trờn b mt cht rn , thu c dũng khớ sch khi i qua b mt rn . Cht hp ph cụng nghip c bn l than hot tớnh , silicagen , zeonit v ionit (cht trao i ion) . Nhc im : cn thit phi tỏi sinh cht hp ph thu hi cu t b hp ph v phc hi kh nng hp ph ca cht hp ph . Chi phớ tỏi sinh chim khong 40 70% tng chi phớ ca quỏ trỡnh lm sch khớ . I.4.3. X SO2 bng phng phỏp nhit v xỳc tỏc : Bn cht ca quỏ trỡnh xỳc tỏc lm sch khớ l thc hin cỏc tng tỏc húa hc , nhm chuyn húa tp cht c thnh sn phm khỏc vi s cú mt ca cht xỳc tỏc t bit . PHN B. QUI TRèNH CễNG NGH I.5. Chn qui trỡnh cụng ngh : Chn ngun x khớ l t ng khúi ca nh mỏy sn xut acid H2SO4
Xem thêm

38 Đọc thêm

CÂU HỎI VỀ PHÒNG CHỐNG BOM MÌN

CÂU HỎI VỀ PHÒNG CHỐNG BOM MÌN

3. Không quan tâm đến việc làm của 2 bạn đó(F).Câu 7. Muốn nâng cao hiểu biết về phòng và tránh bom mìn thì em phải làm gì?1. Lắng nghe những lời khuyên của bố mẹ, thầy cô giáo, anh, chị, ngời lớn tuổi và bạnbè...."Không đùa nghịch với bom mìn"(T).2. Tham gia đầy đủ các đợt tuyên truyền của các anh chị cộng tác viên dự án phòngtránh TNBM triển khai(T).3. Tự tìm hiểu và nghiên cứu các laọi bom mìn(T).Câu 8. Trong một buổi lao động tại khuôn viên nhà trờng tình cờ gặp một quả mìn thìem phải làm gì?1. Đứng tại chổ, gọi sự giúp đỡ của các thầy cô giáo(T).2. Báo ngay cho giáo viên tổng phụ trách đội để có hớng xữ (T).3. Im lặng và lấp đất lại(F).Câu 9. Theo em nghỉ tác động của bom mìn ảnh hởng đến thể chất nh thế nào?1. Bom mìn có thể gây chết ngời(T).2. Mất khả năng đi lại, đứng, ngồi, chạy nhảy, chơi đùa hoặc làm công việc nặngnhọc(T).3. Cả hai câu đều đúng(T).Câu 10. Theo em nghỉ tác động của bom mìn ảnh hởng đến tâm lý nh thế nào?1. Gia đình , cộng đồng phải giúp đỡ cu mang, đùm bọc để họ tiếp tục cuộc sống bìnhthờng(T).2. Nạn nhân không thể chịu đựng những khó khăn về mặt tài chính và căng thẳng vềmặt tâm lý bởi vết thơng cơ thể và cảm giác đau khổ với nổi đau mà họ gây ra cho cácthành viên khác trong gia đình(T).3. Cả hai câu đều đúng(T).
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cú pháp ngôn ngữ (lập trình) C doc

CÚ PHÁP NGÔN NGỮ (LẬP TRÌNH) C DOC

shift phép gán bit AND/XOR/OR , toán tử , từ trái sang phải Nguồn: C Operator Precedence and Associativity Khai báo dữ liệu Các kiểu dữ liệu cơ bản Nhiều ngôn ngữ lập trình kể cả C, biểu thị các số trong hai dạng: nguyên và thực (hay không nguyên). Sự khác nhau này hình thành từ khía cạnh kỹ thuật của các cách thức xử lý và lưu trữ các giá trị trong bộ nhớ. Kiểu nguyên viết dưới dạng int được dùng để biểu thị các số nguyên. Kiểu nguyên có trong nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo phân lượng bộ nhớ được dùng và độ lớn cao nhất1. Các từ khóa, có tên là các định tính, được dùng thêm vào để điều chỉnh lại kích cỡ là: short, long và long long2. Kiểu kí tự mà từ khóa của nó là char, biểu thị đơn vị nhỏ nhất có thể địa chỉ hóa được (bởi kiến trúc máy tính) thường là một byte với 8 bit. Dạng thực được dùng để biểu thị các số thập phân hay các bộ phận hữu tỉ. Mặc dù vậy chúng không hoàn toàn chính xác mà chỉ là các biểu thị gần đúng. Có 3 kiểu giá trị thực bao gồm: loại có độ chính xác đơn (có đặc tả là float), loại có độ chính xác kép (có đặc tả là double), và loại có độ chính xác kép mở rộng (có đặc tả là long double). Mỗi loại dùng để biểu thị các giá trị không nguyên trong một dạng khác nhau.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng thiết bị chụp ảnh đo nhiệt độ MX6 RAYTEX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHỤP ẢNH ĐO NHIỆT ĐỘ MX6 RAYTEX

thể in ra từng ảnh một.109/ BẢNG GIÁ TRỊ ĐỘ PHÁT XẠ CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU PHỔ BIẾN:Nhôm* 0,3 Sắt* 0,7Amiăng 0,95 chì* 0,5Nhựa đường 0,95 Đá vôi 0,98Bazan-Basalt 0,7 dầu 0,94Đồng thau* 0,5 sơn 0,93Gạch 0,9 giấy 0,95Than 0,85 Nhựa** 0,95Gốm 0,95 cao su 0,95Bêtông 0,95 cát 0,9Đồng đỏ* 0,95 Da,bì 0,98Đất tơi 0,94 Tuyết 0,9Thực phẩm đông lạnh 0,9 Thép* 0,8Thực phẩm nóng 0,93 Nguyên liệu dệt 0,94Thủy tinh( tấm) 0,85 Nước 0,93Nước đá, băng, kem 0,98 Gổ, củi*** 0,94Ghi chú :* Oxy hóa** Bị mờ đục, trên 20mils*** Tự nhiên1110. XỬ LÝ SỰ CỐ:Mổi khi bạn nghe thấy tiếng beep dài và đèn LED đỏ phía trên màn hình hiển thị sáng, hãy kiểm tra màn hình để tìm nguyên nhân lổi có thể xuất hiện.Các mã lổi thường gặpTriệu chứng hoặc mã hiển thịNguyên nhân Cách xữ
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu bài giảng " Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục " - Chương 5 pptx

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG " PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC " - CHƯƠNG 5 PPTX

CHƯƠNG V. XỬ LÝ THƠNG TIN I. ĐẠI CƯƠNG VỀ THƠNG TIN VÀ XỮ THƠNG TIN Kết quả thu thập thông tin từ công việc nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát hoặc thực nghiệm tồn tại dưới hai dạng: + Thông tin đònh tính Ví dụ: trong nghiên cứu cơ sở đào tạo, thì thông tin đònh tính là chất lượng đòa tạo, sự đáp ứng của các nhà tuyển dung + Thông tin đònh lượng Đây chính là số lượng sinh viên ra trường hàng năm các ngành nghề đào tạo, số lượng giáo viên tương ứng với các trình độ Các thông tin đònh tính và đònh lượng cần được xử lý để xây dựng các luận cứ, khái quát hoá để làm bộc lộ các quy luật, phụ vụ cho việc chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết khoa học. Có hai phương hướng xử lý thông tin: + Xử lý toán học đối với các thông tin đònh lượng: Đây là việc sử dụng phương pháp thống kê toán để xác đònh xu hướng diễn biến của tập hợp số liệu thu nhập được ,tức là xác đònh quy luật thống kê của tập hợp số liệu . + Xử lý logic đối với các thông tin đònh tính: Đây là việc đưa ra những phán đoán về bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện những liên hệ logic của các sự kiện, các phân hệ trong hệ thống các sự kiện được xem xét. Trong tài liệu này chúng ta chỉ tập trung vào phương pháp xữ định lượng. Qui trình xữ này gồm các bước: Mã hóa số liệu, xữ thơng kê II. QUI TRÌNH XỮ THƠNG TIN 1. MÃ HĨA SỐ LIỆU . Các trả lời trong phương pháp điều, quan sát cần được mã hóa để có thể xử lí thơng kê bằng máy tính. - Loại câu hỏi hai phương án (đúng - sai ; có - khơng); có thể được mã hóa thành 1 - 0 hoặc a - b. Trang 62 - Loại câu hỏi đa phương án (theo kiểu trắc nghiệm, câu hỏi trả lời theo mức
Xem thêm

6 Đọc thêm

bài tập xữ lý dữ liệu phương pháp nghiên cứu 2

BÀI TẬP XỮ LÝ DỮ LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong SVTH: Nguyễn Hồng Kỳ MSSV: 7701220554 Lớp: Đêm 5 – Khóa 22 Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 Tháng 08 Năm 2013 2 MỤC LỤC Câu 1 4 Câu 2 15 Câu 3 20 Câu 4 29 Câu 5 31 Câu 6 36 3 BÀI TẬP VỀ XỮ DỮ LIỆU Giả sử chúng ta có một mô hình lý thuyết gồm 4 khái niệm lý thuyết có quan hệ với nhau: Văn hóa tổ chức (OC), hệ thống giá trị của quản trị gia (PV), thực tiển quản trị (MP), và kết quả hoạt động của công ty (P). Khái niệm văn hóa tổ chức được chia thành hai biến tiềm ẩn: OC1 và OC2. Trong đó OC1 được đo lường bằng 5 yếu tố thành phần (OC11, OC12,…,OC15); OC2 được đo lường bằng 6 yếu tố thành phần (OC21, OC22,…, OC26). Biến PV là khái niệm đơn biến được đo lường bằng 9 yếu tố thành phần (PV1, PV,…, PV9). Khái niệm MP được phân ra hai biến tiềm ẩn: MP1 và MP2. MP1 được đo lường bằng 6 yếu tố thành phần (MP11, MP12,…,MP16) và MP2 được đo lường bằng 6 yếu tố thành phần (MP21, MP22,…,MP26). Riêng khái niệm P được đo lường bởi 6 yếu tố thành phần (P1, P2,…,P6). Trong mô hình này, P là biến phụ thuộc và các biến OC1, OC2, PV, MP1, MP2 là biến độc lập. Các biến phân loại bao gồm:  Loại hình doanh nghiệp: có bốn loại và được mã hóa từ 1 đến 4 (ký hiệu là OWN). Thứ tự như sau: DNNN, Liên doanh, công ty tư nhân, doanh nghiệp gia đình.  Cấp bậc quản lý (POS) gồm hai bậc, trong đó quản lý cấp cao nhận giá trị là 1, quản lý cấp trung nhận giá trị là 2.  Độ tuổi quản trị gia (Age) chia thành 4 nhóm: 1, 2, 3, 4.  Kinh nghiệm quản lý (EXP) cũng được chia thành 4 bậc, từ bậc 1 đến bậc 4. Mổi bậc có khoảng cách là 5 năm. Yêu Cầu: 1. Thực hiện phân tích khám phá (EFA)/phân tích nhân tố để tìm các biến mới/hoặc giảm biến, cũng như tìm các yếu tố thành phần đo lướng biến này. Sau đó tính giá trị của các biến mới (là trung bình của các yếu tố thành phần) 2. Thực hiện kiểm tra độ tin cậy của đo lường bằng hệ số Cronbach alpha. 4 3
Xem thêm

39 Đọc thêm

Các hàm trong các thư viện docx

CÁC HÀM TRONG CÁC THƯ VIỆN DOCX

int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên của chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thường của cùng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu của chuỗisize_t strlen (const char *s); xác định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu của chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);unsigned *strlen (const char *s); xác định chiều dài chuỗi sTHƯ VIỆN STDLIB.HFile tiêu đề này chứa các nguyên mẫu của các hàm được sử dụng vào các mục đích chung, hoặc với các macro và các định nghĩa kiểu có liên quan.Cấp phát bộ nhớ độngunsigned coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng cấp phát động đối với mô hìnhtiny, small và mediumunsigned long coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng cấp phát động đối với môhình compact large và hugevoid *calloc (size_t n, size_t size); cấp phát vùng nhớ cho n đối tượng kích cỡ size bytevoid *malloc (size_t size); cấp phát vùng nhớ cho size bytevoid *realloc (void *block, size_t size); cấp phát lại bộ nhớvoid free (void *block); giải phóng vùng nhớ đã cấp phátTìm kiếm và sắp xếpvoid *bsearch (const void *key_ptr; const void *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));void qsort (vois *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));Tạo số nhẫu nhiênint random (int n); tạo các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến (num-1)int rand (void); tạo số ngẫu nhiên trong khỏang từ 0 đến 32767void randomize (void); khởi động cơ chế tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị ngẫu nhiênvoid srand (unsigned seed); khởi tạo bộ tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị seed, không có giá trị trả lạiTruyền thông với môi trường
Xem thêm

14 Đọc thêm

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

- Nguyên tắc 4: huy độnOpeng sựtham gia của cộThS.ng ĐỗđồThnị Kimg Chiuniversity23OPEN UNIVERSITYKinh tế mơi trườngQUẢN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN5) Quản lý sử dụng TNTNƯu tiên xây dựng các chính sách và pháp luật TNTNKế hoạch phát triển phải đồng bộ: đồng bộ trên 3 kế hoạchngắn hạn, dài hạn, trung hạn.Dự báo diễn biến tình trạng TNTN: cần có một cơ sở dữ liệutin cậy về hiện trạng TN từ đó cho phép diễn biến tình trạng TNTN.Công cụ kế toán: cần đo đạc số lượng và chất lượng TN, có biệnpháp quy đổi chúng thành tiền tệ, để đánh giá chi phí – lợi ích chocác phương án.Chú trọng yếu tố con người: cần một mặt bằng về kiến thức củangười dân đối với việc bảo vệ TN cao, đồng thời đội ngũ cán bộkhoa học có chuyên mônphát triển bền vững
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI 19. TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

BÀI 19. TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

Tìm kiếm với từ khóa Trường THCS Nguyễn Huệ”TIẾT 55-BÀI 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ1. Tìm phần văn bản2. Thay thế:Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ1. Tìm phần văn bản:a) Tính năng:Công cụ tìm kiếm giúp tìm……….. một …… (hoặc một dãy ………..) trongvăn bản.từnhanhkí tựthay thếBài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾb) Các bước thực hiện :1. Gõ nội dung cần tìm vào ô Find what

15 Đọc thêm

Cách xữ lý máy retart liên tục

CÁCH XỮ LÝ MÁY RETART LIÊN TỤC

Máy tính của bạn bị tình trạng tự động khởi động lại sau một vài phút sử dụng? Trường hợp này có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, bạn cần phải thử nghiệm trên phần mềm lẫn phần cứng để có thể tìm ra nguyên nhân và khắc phục:1. Ổ cứng bị lỗi vật lý (bad).Khi bị lỗi này, có thể chương trình bạn đang chạy một số tập tin nằm trong vùng bị lỗi thì máy sẽ khởi động lại. Ngoài ra, Card màn hình, RAM gắn lỏng lẻo cũng có thể gây ra tình trạng tương tự, tuy nhiên thường thì chúng sẽ xuất hiện màn hình “xanh” báo lỗi.* Cách giải quyết: Vào Windows Explorer, chọn ổ đĩa cài đặt hệ thống, thường là ổ C, phải chuột, chọn Properties, chọn thẻ Tools, sau đó click vào Check Now ở phần Error-checking để kiểm tra lỗi đĩa. Có thể sử dụng các phần mềm cao cấp từ các hãng thứ 3 để việc kiểm tra và xử lý được chuyên nghiệp hơn như RepairDisk Manager của Raxco.Bạn cần sao lưu lại dữ liệu trong trường hợp này, vì đó cũng là tín hiệu của ổ cứng sắp đến giới hạn “tuổi thọ”.2. Nhiệt độ trong thùng máy quá nóng- Có thể do quạt của CPU đã hỏng bạn cần kiểm tra lại, vì đây là nguyên nhân rất nguy hiểm có thể gây hư hỏng hệ thống phần cứng.- Gắn thêm các quạt trong case hoặc bộ làm mát bằng nước.- Để máy ở chỗ thoáng mát sẽ làm tăng tuổi thọ các thiết bị trong hệ thống.- Dùng các chương trình kiểm tra nhiệt độ trong thùng máy.3. Nguồn điện không ổn địnhCó nhiều cách thức để kiểm tra dòng điện mà bộ nguồn cung cấp cho máy tính của bạn. Bộ nguồn tốt phải cung cấp được dòng điện "sạch" cho các linh kiện. Có nhiều người cho rằng các đường điện càng cao sẽ càng tốt nhưng thực tế điều này không đúng. Vấn đề ổn định dòng điện phải được đặt lên hàng đầu.Để theo dõi đường điện của bộ nguồn mới mua, bạn có thể sử dụng một số phần mềm chuyên dụng như Speedfan với chức năng lập biểu đồ theo thời gian.Tất nhiên, giá trị cụ thể của các dòng điện do chương trình đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Để có con số chính xác, bạn nên sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng.4. VirusĐây là trường hợp khả thi nhất. Khá nhiều loại virus làm cho hệ thống tự động restart lại liên tục. Bạn cần có 1 chương trình antivirus luôn được thực thi ở chế độ thời gian thực
Xem thêm

1 Đọc thêm

Xữ lý mãng trong pascal

XỮ LÝ MÃNG TRONG PASCAL

I. Sp xp:1. Khái niệm:a) Sắp xếp là một quá trình tổ chức lại một dãy các dữ liệu theo một trật tự nhất định. b) Mục đích của việc sắp xếp là nhằm giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu một cách dễ dàng vànhanh chóng. Sắp xếp là một việc làm hết sức cơ bản và đợc dùng rộng rãi trong các kĩ thuật lậptrình nhằm sử dữ liệu. c) Các giải thuật sắp xếp đợc phân chia thành hai nhóm chính là: - Sắp xếp trong (hay sắp xếp mảng). Toàn bộ cơ sở dữ liệu cần sắp xếp phải đợc đa vào bộ nhớ chính của máy tính. Do đó nó thờng đợcsử dụng khi khối lợng dữ liệu không vợt quá dung lợng bộ nhớ chính. Nhóm sắp xếp trong bao gồm các phơng pháp : * Phơng pháp đếm. * Phơng pháp chèn. * Phơng pháp chọn. * Phơng pháp đổi chổ. * Phơng pháp trộn. - Sắp xếp ngoài (hay sắp xếp tập tin). Vận dụng trong trờng hợp ta phải sắp xếp các tập tin chứa nhiều mẫu tin và mỗi mẫu tin có chiềudài tơng đối lớn do đó ta không thể nạp toàn bộ vào bộ nhớ chính để sắp xếp thứ tự. Vì vậy ta phảicó những phơng pháp thích hợp cho việc sắp xếp tập tin.2. Sắp xếp trong: a) Khái niệm: Cấu trúc dữ liệu thích hợp cho các phần tử cần sắp xếp thứ tự là Record. Mỗi phần tử có haivùng đặc trơng là: Vùng Key để chứa khoá của phần tử và đợc sử dụng trong các giải thuật tìmkiếm, vùng info dùng để chứa đữ liệu các phần tử. Ta khai báo : Type Item = Record key : Integer; Info : Integer;
Xem thêm

21 Đọc thêm

đề tài quản lý hệ thống khách sạn

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHÁCH SẠN

2Đồng Nai - 2011LỜI CẢM ƠNĐể đồ án thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt đẹp, trước hết chúng em xingửi tới toàn thể các thầy cô khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN lời chúc sức khoẻ,lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất .Với sự quan tâm, dạy dỗ chỉ bảotận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đến nay chúngem đã có thể hoàn thành – đề tài thực tập tốt nghiệp, đề tài : “ Quản Lý Hệ Thống Khách Sạn ” một trong những đề tài được nhiềudoanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch và nghĩ dưỡng quan tâm nhiềunhất hiện nay .Để có được kết quả này chúng em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thànhnhất tới Thầy - Đặng Hoàng Xinh – đã quan tâm giúp đỡ, vạch kế hoạch hướngdẫn chúng em hoàn thành một cách tốt nhất đề tài thực tập tốt nghiệp trong thờigian qua .Không thể không nhắc tới sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ phòngquản kinh doanh du lịch khách sạn, đã tạo diều kiện thuận lợi nhất trong suốtthời gian thực tập tại Công Ty Khách Sạn Du Lịch Sài Gòn .Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của cácthành viên trong nhóm thực tập nên đề tài thực tập tốt nghiệp sẽ không tránh khỏinhững thiếu sót ngoài mong muốn . Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo ,đóng góp ý kiến của các Thầy cô cùng toàn thể các bạn để nhóm chúng em cóđiều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình phục vụ tốt hơn công tác thực tế saunày .3MỤC LỤCTrangLời cảm ơnMục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắc 5
Xem thêm

40 Đọc thêm

Nghiên cứu lập trình Web ASP

NGHIÊN CỨU LẬP TRÌNH WEB ASP

Hạn chế của ứng dụng ajax là không đánh dấu lại URL đang xem được, hơn nữa, các các bộ máy tìm kiếm không thực thi mã Javascript do đó không cache nội dung chứa trong Ajax Request được. Giải pháp của vấn đề này là kết hợp với khả năng modun hóa của ASP để website có thể hiển thị tốt nội dung trong các nội dung load từ Response và từ thuộc tính HREF trong thẻ <A>. 2.4 Công cụ biên tập WYSIWUG Biên tập nội dung trên môi trường trình duyệt thông thường sử dụng các BBCODE, xữ chuổi không phải là thế mạnh của ASP, do đó ứng dụng công cụ biên tập nội dung WYSIWYG FCK Editor giúp biên tập viên định dạng văn bản dể dàng hơn, hổ trợ môi Hình: So sánh ứng dụng truyền thống(trái) với kỹ thuật AJAX Hình: Mẫu lập trình theo kỹ thuật Template Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 581 trường cho các lập trình viên viết các plug-in mở rộng cho công cụ có sẳn, cụ thể ở đây ứng dụng ASP để viết plug-in thư viện ảnh và upload trực tiếp hình ảnh. Hình: Công cụ biên tập WYSIWYG FCK Editor và Plug-in Thư viện hình ảnh. Upload hình ảnh. 3. Kết quả Xây dựng thành công website tin tức trường Cao Đẳng Công Nghệ, đang từng bước triển khai thử ngiệm trên môi trường:  Webserver: IIS 5.0  Platform: Window XP SP2  DBMS: MS Access 2003 hoặc SQL Server 2000 Website thử nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đặt ra. Đối với quản trị hệ thống: Dễ dàng biên tập nội dung, có thể thêm những chức năng khác cho website bằng việc bổ sung thêm các module mới. Giao diện có thể thiết kế mới một cách nhanh chóng mà không phải can thiệp sâu vào nội dung. Đối với khách viếng thăm: Tìm kiếm thông tin hiệu quả. Khả năng thay đổi ngôn ngữ phù hợp với đối tượng sử dụng. Ứng dụng chạy mượt mà và tương thích với hầu hết
Xem thêm

4 Đọc thêm

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

NĂM ...…… _ PLACE AND DATE D, M, Y OF APPLICATION _ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ _KÝ, GHI RÕ H_ _Ọ T_ _ÊN_ _ APPLICANT’S SIGNATURE AND FULL NAME_ _ _ GHI CHÚ 1,2 _ NOTES ON THE MARKS _ 1, 2 1 M ỖI NG[r]

2 Đọc thêm

Thuật toán xữ lý mãng

THUẬT TOÁN XỮ LÝ MÃNG

For i := 1 to n do S[Count[i] + 1] := A[i]; For i := 1 to n do A[i] := S[i]; End; c) Phơng pháp chèn (Insertion Sort) * Giải thích: Nội dung của phơng pháp này là giả sử ta có dãy A[1]..A[i-1] đã có thứ tự, có phải xác định vị tríthích hợp của phần tử A[i] trong dãy A[1]..A[i - 1] bằng phơng pháp tìm kiếm tuần tự từ A[i - 1] trởvề A[1] để tìm ra vị trí thích hợp của A[i]. Ta chèn A[i] vào vị trí này và kết quả là đãy A[1] .. A[i]có thứ tự. Ta áp dụng cách làm này với i = 2, 3, ..., n. * Ví dụ: Ta phải sắp xếp dãy số: 39 50 7 37 89 13 1 62 i=2 39 50 7 37 89 13 1 62 i=3 39 50 7 37 89 13 1 62 i=4 7 39 50 37 89 13 1 62 i=5 7 37 39 50 89 13 1 62 i=6 7 37 39 50 89 13 1 62 i=7 7 13 37 39 50 89 1 62 i=8 1 7 13 37 39 50 89 62 1 7 13 37 39 50 89 62 * Thể hiện bằng Pascal: Procedure Insertion_Sort; Var x : Item; i,j : Integer; Begin For i := 2 to n do Begin x := A[i]; A[0] := x;
Xem thêm

21 Đọc thêm