HỆ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LEENIN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hệ tư tưởng chính trị trong triết học Mác-LeeNin và sự vận dụng vào công tác tư tưởng ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay":

Tiểu luận: Nâng cao chất lượng Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay

TIỂU LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của tiểu luận
Công tác tư tưởng có vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Điểm đáng lưu ý là không phải chỉ trong những năm kháng chiến ác liệt, mặt trận tư tưởng mới thực sự nóng bỏng mà trong giai đoạn hiện nay mặt trận này không có tiếng súng nhưng rất quyết liệt và phức tạp. Các thế lực thù địch đang sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tìm mọi cách chống phá sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội của Đảng và Nhà nước ta, chúng tập trung chống phá vê mặt tư tưởng là muốn lái chúng ta đi chệch con đường XHCN. Thủ đoạn chống phá của chúng là nhằm vào cán bộ, Đảng viên còn yếu về lập trường tư tưởng chính trị.
Ngày này, khi mà cuộc cách mạng Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đây là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch tiến công bằng nhiều hình thức, nhiều phương tiện khác nhau, hiện đại hơn, nguy hiểm hơn.
Bắc Ninh là một tỉnh thuần nông, lại mới được tái lập, điểm xuất phát kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng kém, trong khi đó vừa phải giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt, đồng thời phải giải quyết những vấn đề cơ bản, lâu dài. Trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đất nước trong quá trình đổi mới giành được nhiều thành tựu to lớn và rất quan trọng nhưng bên cạnh đó cũng có một số mặt tiêu cực đặt ra cho Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đó là không ngừng nâng cao cảnh giác, nâng có bản lĩnh chính trị, nhận thức nhiệm vụ, nâng cao cảnh giác, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh.
Lịch sử đã chứng minh, trong mọi cuộc chiến tranh, yếu tố con người, yếu tố chính trị tinh thần là yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo sức mạnh tổng hợp, giành thắng lợi trong mọi cuộc chiến, trong đó có cuộc chiến về công tác tư tưởng.
Từ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong công tác Xây dựng Đảng, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay đòi hỏi phải không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng Công tác tư tưởng đối với đất nước nói chung và Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nói riêng.
Thực tiễn hoạt động Công tác tư tưởng của tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Do vậy, việc “Nâng cao chất lượng Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” là một yêu cầu bức thiết.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích
Tiểu luận nhằm mục đích luận giải làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận, thực tiễn nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đối với cán bộ.
2.2 Nhiệm vụ: Để đạt được mục đích trên, tiểu luận có nhiệm sau:
- Làm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng.
- Sự cần thiết phải tiến hành công tác tư tưởng đối với cán bô, đảng viên của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.
- Đánh giá đúng chất lượng của công tác tư tưởng của cán bộ đảng viên tỉnh Bắc Ninh.
- Xác định thực trạng, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng Công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Ninh.
3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng:
Nghiên cứu chất lượng, nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn thể, công tác đảng của Bắc Ninh.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Trong tỉnh Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong…
4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
4.1 Tiểu luận nghiên cứu dựa trên cơ sở quan điểm Chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
4.2 Cơ sở thực tiễn:
Thực tiễn công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở Bắc Ninh đồng thời nghiên cứu báo cáo tổng kết, tài liệu, số liệu điều tra để nghiên cứu thực hiện tiểu luận.
4.3 Phương pháp nghiên cứu
Tiểu luận nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của CN Mác – Lênin, phương pháp phân tích tổng hợp thống kê, logic lịch sử.
5. Kết cấu tiểu luận
Tiểu luận gồm 3 phần:
Phần mở đầu
Phần nội dung
Kết luận và Tài liệu tham khảo

PHẦN NỘI DUNG
Chương I. Cơ sở lý luận
1. Khái niệm công tác tư tưởng
Xã hội loài người phân chia giai cấp và cùng với nó là sự xuất hiện của hệ tư tưởng, công tác tư tưởng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu hình thành phát triển và truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp thống trị, biến hệ tư tưởng đó thành hệ tư tưởng thống trị trong đời sống xã hội.
Như vậy, công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp của một chính đảng nhằm hình thành, phát triển và truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể công tác tư tưởng.
Công tác tư tưởng dưới Chủ nghĩa Xã hội là hoạt động có mục đích của Đảng cộng sản và Nhà nước nhằm hình thành và truyền bá hệ tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa trở thành hệ tư tưởng thống trị đời sống tinh thần của xã hội, động viên cổ vũ tính tích cực và sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa.
2. Vai trò Công tác tư tưởng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Công tác tư tưởng luôn là một trong những hoạt động của Đảng, có vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Vai trò của công tác tư tưởng được xuất phát từ nguyên lý khoa học của Chủ nghĩa Mác – Leenin, trước hết là nguyên lý về tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và đồng thời cũng nhấn mạnh đến vai trò to lớn của những tư tưởng tiến bộ của xã hội. Mác nói: “Lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất một khi nó thâm nhập vào quần chúng”.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác tư tưởng. Những thắng lợi của cách mạng nước ta từ trước đến nay chứng tỏ Công tác tư tưởng đã góp phần rất quan trọng vào việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lên
Xem thêm

24 Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin pot

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN POT


Minh với chủ nghĩa Mác - Lê nin có mối liên hệ hữu cơ đặc biệt khăng khít, gắn bó. Trên một nền tảng văn hoá, tinh thần phương Đông vững chắc, Bác Hồ kính yêu đã tiếp nhận một cách thấu đáo những tinh hoa tư tưởng của thời đại phát sinh từ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới. Ngày nay, việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh không thể tách rời chủ nghĩa Mác - Lê nin và ngược lại. Trong bối cảnh Việt Nam, có thể khẳng định rằng việc giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin phải gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây không những là một yêu cầu đòi hỏi có tính cấp bách mà còn mang tính chiến
Xem thêm

31 Đọc thêm

NGUYỄN TIẾN HUY - NOI SAN 2018

NGUYỄN TIẾN HUY - NOI SAN 2018

Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường chính trị tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện một số biện pháp như sau: - Về giáo dục chính trị tư tưởng Người[r]

4 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÔNG NHÂN CAO SU Ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÔNG NHÂN CAO SU Ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

Ngoài nội dung cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, giáo dục chính trị - tư tưởng ở nước ta hiện nay còn được mở rộng hơn, bao gồm những[r]

119 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đặc biệt, việc nghiên cứu, làm sáng tỏ sự vận dụng và phát triển quan điểm của triết học Mác - Lênin về phát triển conngười trong tư tưởng Hồ Chí Minh và chiến lược phát triển con người [r]

107 Đọc thêm

BẢN THAM LUẬN về PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy các môn GIÁO dục CHÍNH TRỊ

BẢN THAM LUẬN về PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy các môn GIÁO dục CHÍNH TRỊ

BẢN THAM LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Giáo dục chính trị tại Việt Nam là giáo dục cho các tầng lớp thanh thiếu niên và các tầng lớp khác trong xã hội về chủ nghĩa mác lenin và tư tưởng HCM.
Giáo dục chính trị được áp dụng ở tất cả các cấp học tại Việt Nam, dưới các hình thức: môn học Giáo dục Công dân (từ các cấp tiểu học lên đến cấp trung học phổ thông), môn chủ nghĩa MarxLenin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Triết học,... tại tất cả các trường Đại học. Giảng dạy, học tập tốt bộ môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng là hết sức cần thiết, quan trọng, để cung cấp cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Đối với môn triết học : Hiện nay, quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ… ở nước ta đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo nói chung; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định rằng, chúng ta phải Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của chương trình(1).
Tuy nhiên, theo chúng tôi, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Xem thêm

Đọc thêm

C mác và ph ăng ghen trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử từ 1844 đến 1848

C mác và ph ăng ghen trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử từ 1844 đến 1848

LỜI MỞ ĐẦU

Các Mác (1818 – 1883) và Phriđơrich Ăngghen (1820 – 1895) là hai nhà triết học có công sáng lập triết học Mác – Lênin, triết học Mác cũng như toàn bộ chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời như một tất yếu của lịch sử, nó là hệ tư tưởng khoa học và cách mạng nhất của loài người, không chỉ có ý nghĩa trong lý luận mà còn có ý nghĩa trong đời sống và thực tiễn, nhất là trong thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân và nhiệm vụ giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Và không một ai trong số những người có tinh thần khoa học trung thực lại không thừa nhận ý nghĩa lịch sử của triết học Mác đối với lịch sử triết học và lịch sử phát triển của nhân loại.
Tôi vô cùng tự hào khi được là một trong những người sinh ra trong thời đại mới và được tiếp thu những tri thức tinh hoa nhất của nhân loại, đặc biệt là hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhiệm vụ của một sinh viên chuyên ngành triết Mác như tôi đó là phải học tập và rèn luyện thật tốt nhằm nâng cao trình độ năng lực tư duy lý luận trên cơ sở nắm vững những nguyên lý của của triết học Mác – Lênin, để trở thành hạt nhân vững chắc góp phần xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trong tương lai. Để làm được điều đó, tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu một cách sâu sắc lịch sử triết học và đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác – Lênin nói riêng và toàn bộ chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, nắm vững những tư tưởng và sự chuyển đổi mang tính cách mạng trong triết học do Mác, Ăngghen và Lênin thực hiện.
Quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác được chia làm nhiều giai đoạn cụ thể khác nhau, tuy nhiên phạm vi bài tiểu luận này có hạn nên tôi sẽ trình bày những vấn đề cơ bản nhất, những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa duy vật lịch sử mà Các Mác và Phriđơrich Ăngghen đã trình bày trong giai đoạn đề xuất những nguyên lý triết học từ năm 1844 đến năm 1848.
Xem thêm

Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRANG 16 10 Như vậy, giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay là hoạt động truyền bá, nhận thức và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng H[r]

89 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY.Thực trạng vấn đề đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Nguyên nhân của thực trạng. Biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho sinh viện hiện nay.Về phương châm giáo dục đạo đức cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (tt)

Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (tt)

Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)Giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN LÝ LUẬN SUÔNG

THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN LÝ LUẬN SUÔNG


Lênin dễ làm cho người ta lầm lẫn" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 6, tr. 247). Theo Hồ Chí Minh, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là "phải học tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 497). "Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 9, tr. 292). Hồ Chí Minh cũng căn dặn cán bộ, đảng viên "học tập lý luận thì nhằm mục đích để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận, hoặc để tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 498). Như vậy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin không phải vì chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng không phải vì học tập thuần túy, càng không phải học tập vì mục đích cá nhân nhằm có cái để mặc cả với tổ chức. Học tập trước hết là để làm người, rồi mới làm cán bộ và phụng sự Tổ quốc, nhân dân, giai cấp. Cho nên người cán bộ, đảng viên phải có thái độ học tập đúng đắn mới có thể khắc phục được bệnh giáo điều trong nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng này của Hồ Chí Minh cho tới nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với chúng ta. Người cũng lưu ý rằng, không nên coi chủ nghĩa Mác - Lênin là kinh thánh, là những công thức có sẵn, cứng nhắc (Hồ Chí Minh, 1995, tập 6, tr. 247). Có như vậy thì việc nghiên cứu, học tập vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin mới có hiệu quả. Cùng với việc chống giáo điều trong học tập chủ nghĩa Mác - Lênin thì còn phải chống giáo điều trong vận dụng lý luận cũng như kinh nghiệm của nước khác, ngành khác. Người căn dặn cán bộ, đảng viên: "Không chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 449). Để chống cả hai loại giáo điều này, theo Hồ Chí Minh thì biện pháp cơ bản là phải gắn lý luận với thực tiễn cách mạng nước nhà. Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tiễn cách mạng, khi vận dụng kinh nghiệm và lý luận phải xuất phát từ thực tiễn nước nhà. Người cũng nhấn mạnh rằng, cùng với việc chống bệnh giáo điều thì phải đề phòng, ngăn ngừa chủ nghĩa xét lại. Bởi lẽ, nếu không có quan điểm đúng đắn trong việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn thì người ta dễ nhấn mạnh thái quá những đặc điểm dân tộc để phủ nhận những giá trị phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin. "Nhưng nếu quá nhấn mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ biến của những kinh nghiệm lớn, cơ bản của các nước anh em, thì sẽ mắc sai lầm
Xem thêm

11 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT học QUAN NIỆM TRỊ QUỐC của các NHÀ TRIẾT học cổ đại

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN NIỆM TRỊ QUỐC CỦA CÁC NHÀ TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI

Lịch sử triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại có thể chia làm ba thời kỳ. Xuyên suốt ba thời kỳ ấy là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm mà đỉnh cao là cuộc đấu tranh giữa đường lối duy vật của Đê-mô-crít và đường lối duy tâm của Pla-tôn. Thời kỳ này, các triết gia đã tìm cách xác định bản chất và ý nghĩa của những gì được gọi là xã hội tốt đẹp, nhà nước và xã hội mẫu mực phải có những đặc điểm gì. Tư tưởng và cách lý giải của họ đã được đúc kết lại thành những hệ thống quan điểm khác nhau về một nhà nước lý tưởng. ....................................27 Triết học Đêmôcrít là sự kế thừa và phát triển lên một trình độ cao các quan điểm duy vật (của trường phái Milê) và tư tưởng biện chứng (của Hêraclít) trước đó, đưa triết học của ông trở thành đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật thời cổ đại. Ông đứng trên lập trường của chủ nô dân chủ , bảo vệ nền dân chủ Aten chống lại chế độ chuyên chính. Ông cho rằng “Cái nghèo trong chế độ dân chủ cũng quý hơn cái hạnh phúc của công dân dưới thời quân chủ giống như là tự do quý hơn nô lệ”. Nhưng do xuất thân từ tầng lớp chủ nô nên ông chỉ đề cập đến dân chủ của chủ nô và công dân tự do; còn nô lệ phải biết tuân theo người chủ. Ông coi nhà nước là trụ cột của xã hội và cần trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật hay các chuẩn mực đạo đức. Ông chống phái chủ nô quý tộc mà ủng hộ chủ nô dân chủ, bởi theo ông, như vậy là bảo vệ quyền lợi về kinh tế và gắn liền với sự phát triển công nghiệp, thương mại. Ông cũng ca ngợi tính ôn hoà, tình thân ái và bảo vệ quyền lợi, lợi ích cũng tầng lớp dân tự do. Một cuộc sống được gọi là hạnh phúc khi mình cảm thấy được tự do trong chế độ dân chủ, ngược lại nếu giàu có mà sống trong chế độ quân chủ cũng như không. .......................................................................................................27 Platôn là học trò của Xôcrát, ông liên minh với phái triết học Pitago đấu tranh chống lại phái chủ nô dân chủ và chống lại triết học của Đêmôcrit. Trong tác phẩm Nước cộng hoà (Chính thể cộng hoà), Pla-tôn chia linh hồn làm ba bộ phận: lý tính hay trí tuệ, xúc cảm và cảm tính. Tương ứng với ba bộ phận ấy là ba hạng trong xã hội. Hạng thứ nhất, là các nhà triết học, nhà thông thái. Hạng này lý tính giữa vai trò chủ đạo, thích hợp với việc lãnh đạo nhà nước. Hạng thứ hai, là những người lính, võ sĩ mà linh hồn của họ tràn đầy xúc cảm gan dạ, biết phục tùng lý trí và nghĩa vụ, thích hợp với việc bảo vệ an ninh của nhà nước cộng hoà. Hạng thứ ba, là đại chúng, gồm những người nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Hạng này linh hồn của họ không đi xa hơn những khát vọng cảm tính thích nghi với lao động chân tay, làm ra của cải vật chất phục vụ cuộc sống của nước cộng hoà. Vì vậy, công lý là chỗ mọi người phải sống đúng vị trí của mình. 28
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Câu 1: Anh chị hãy chứng minh tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.
Câu 2: Hãy chứng minh giai đoạn 19451969 là giai đoạn hoàn thiện tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
BÀI LÀM
Câu 1:
Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở tiếp thu, phát triển chủ nghĩa yêu nước và những tiến hóa của tư tưởng chính trị truyền thống Việt Nam kết hợp với những tri thức, kinh nghiệm chính trị tiến bộ của nhân loại đặc biệt là học thuyết chính trị Mác Lenin. Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh sự thật đã trở thành kim chí nam cho mọi hoạt động của Đảng và nhân dân ta. Trong đó, nội dung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được xem là nội dung cốt lõi và được quán triệt trong mọi văn kiện của Đảng ta do Hồ Chí Minh chủ trì. Đây là tư tưởng nổi bật và bao trùm toàn bộ hệ thống chính trị.
Xem thêm

Đọc thêm

Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)

Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)

Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở một số trường đại học Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tư tưởng chính trị của lão tử và việc vận dụng ở việt nam

Tư tưởng chính trị của lão tử và việc vận dụng ở việt nam

Tư tưởng chính trị của lão tử và việc vận dụng ở việt nam
Phần mở đầu …………………………………………………………………. 2
I. Tư tưởng chính trị của Lão Tử…………………………………………….. 3
1. Lão Tử …………………………………………………………………….. 3
1.1. Vài nét về thân thế và sự nghiệp………………………………………... 3
1.2. Tác phẩm ………………………………………………………………... 4
2. Tư tưởng chính trị của Lão Tử……………………………………………. 5
2.1. Lý luận về đạo pháp tự nhiên ………………………………………….. 5
2.2. Tư tưởng chính trị ……………………………………………………… 6
II. Khả năng kế thừa và phát triển tư tưởng của Lão Tử về quản lý Nhà nước, vận dụng vào Việt Nam hiện nay ………… ……………………………. 11
1. Khả năng kế thừa và phát triển tư tưởng Lão Tử về quản lý Nhà nước…… 11
2. Vận dụng một số hạt nhân hợp lý tư tưởng Lão Tử về quản lý Nhà nước vào việc quản lý Nhà nước ở Việt Nam hiện nay ……………………………… 12
Kết luận ……………………………………………………………………….20
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………21
Xem thêm

Đọc thêm

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TRANG 1 TÊN ĐỀ TÀI : VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÃ PHÁCH: TRAN[r]

23 Đọc thêm

Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay

Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Tư tưởng là một bộ phận của ý thức xã hội, là sản phẩm của sự phản ánh tồn tại xã hội, được hình thành bởi ý nghĩa, suy nghĩ và chỉ đạo hành động của con người. Hệ tư tưởng là những quan điểm, tư tưởng của con người hệ thống hóa lý luận, học thuyết chính trị, phản ánh tồn tại xã hội và đại diện cho một giai cấp nhất định.
Trong xã hội có giai cấp thì tư tưởng và hệ tư tưởng mang tính giai cấp và chỉ khi loài người có nhu cầu sản xuất ra hệ tư tưởng, bảo vệ những nhu cầu, lợi ích của giai cấp nhất định thì công tác tư tưởng mới xuất hiện nhằm truyền bá những hệ tư tưởng nhất định, đấu tranh hạn chế và xóa bỏ những hệ tư tưởng đối lập để duy trì sự thống trị của mình. Tư tưởng là nhận thức của con người , những công tác tư tưởng không chỉ là quá trình hình thành nhận thức mà còn bao gồm quá trình hình thành niềm tin và thúc đẩy hành động có định hướng cho con người và xã hội.
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động Cách mạng của Đảng Cộng Sản. Cùng với công tác tổ chức và công tác chính trị, công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tính của cách mạng. Trên cơ sở đó nhân dân sẽ tự giác hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ cách mạng và đi đến thắng lợi hoàn toàn của Chủ nghĩa xã hội.
Chính vì vậy, từ khi ra đời cho đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của Cách mạng. Công tác tư tưởng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắn mọi kẻ thù xâm lược và tạo nên những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới hiện nay.
Sau 25 năm tiến hành công tác đổi mới, công tác tư tưởng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn không ít yếu kém, bất cập.
Sự phát triển của công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cùng những biến đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Đất nước bước vào thế kỷ XXI với những thời cơ và vận hội mới, song cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác tư tưởng của Đảng phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phục vụ có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Trong bối cảnh chung của đất nước với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là một trong ba mặt trận của công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua huyện đã tích cực kiện toàn bộ máy làm công tác tư tưởng, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động, vận dụng sáng tạo bài học về sức mạnh tổng hợp vào công tác tư tưởng, nhờ vậy chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng được nâng cao, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập cần phải được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Từ những kiến thức lý luận được học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tôi chọn đề tài “Chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu nhằm đề xuất một giải pháp đổi mới, chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - MỘT CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - MỘT CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC

Ph. Ăngghen sinh ngày 28 - 11- 1820 tại Bácmen, thuộc tỉnh Anh. Vốn là con người yêu thích tự do, có tinh thần dân chủ cách mạng, Ăngghen đã kiên trì tự học, hăng hái tham gia hoạt động khoa học và chính trị. Năm 1841 Ăngghen đi Béclin làm nghĩa vụ quân sự. Tại đây ông đã làm quen với những người thuộc phái Hêghen trẻ và trở thành một thành viên của phái này. Tháng 3 - 1842 Ăngghen cho xuất bản cuốn sách Sêlinh và việc Chúa truyền, trong đó mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi lập trường duy tâm của Hêghen, nhưng ông đã chỉ trích gay gắt nghiêm khắc những quan điểm thần bí phản động của Sêlinh. Năm 1842, sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự Ăngghen sang Mansetxtơ (Anh) và làm việc trong một xưởng sợi của cha ông. Tại Anh ông đã có điều kiện nghiên cứu tình cảnh của giai cấp công nhân, giao thiệp với phái Hiến Chương và bắt đầu nghiên cứu kinh tế chính trị học cổ điển Anh. Những kết quả nghiên cứu về bộ môn này được ông thể hiện trong tác phẩm lược thảo phê phán khoa Kinh tế chính trị đăng trong tờ Niên giám Pháp - Đức số tháng 2 - 1844. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ăngghen với Mác diễn ra vào tháng 11 - 1842 khi Mác còn làm biên tập viên cho tờ Nhật báo tỉnh Ranh. Tháng 8 - 1844, trên đường từ Anh về Đức tại Pari đã diễn ra cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Mác và Ăngghen. Và từ đó hai ông đã có mối quan hệ bền chặt, gắn bó trong suốt cộc đời, cùng làm việc để sáng tạo lên chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, sáng tạo ra kinh tế chính trị học mácxít và lý luận của chủ nghĩa cộng sản khoa học.
Xem thêm

11 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT học TÍNH tất yếu và THỰC CHẤT bước NGOẶT CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT học DO c mác, PH ĂNGGHEN THỰC HIỆN

TIỂU LUẬN TRIẾT học TÍNH tất yếu và THỰC CHẤT bước NGOẶT CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT học DO c mác, PH ĂNGGHEN THỰC HIỆN

Triết học Mác, Ăngghen là sự kế thừa những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học nhân loại mà trực tiếp là triết học cổ điển Đức. Triết học Mác, Ăngghen là thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học trong nhận thức và cải tạo thế giới, là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân trong quá trình giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Triết học Mác,Ăngghen khác hẳn về chất so với tất cả những tư tưởng triết học trước đó. Triết học Mác, Ăngghen ra đời không phải là một sự ngẫu nhiên, hay ý muốn chủ quan của Mác, Ăngghen mà nó nảy sinh phù hợp với quy luật phát triển khách quan của lịch sử tư tưởng nhân loại. Sự ra đời của triết học Mác là kết quả của sự thống nhất giữa sự chín muồi của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan.
Xem thêm

Đọc thêm