VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VÀ SỰ VẬN DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Vấn đề tôn giáo trong lịch sử triết học và sự vận dụng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thừa Thiên Huế":

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC


Hai là, lấy mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.
Ba là, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân- tập thể- toàn xã hội; thực hiện dân chủ gắn với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước; xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ - BÀI 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ - BÀI 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

• Về chủ thể xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là “sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các [r]

15 Đọc thêm

BÀI SINH HOẠT DƯỚI CỜ TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

BÀI SINH HOẠT DƯỚI CỜ TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh từ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và được hình thành trên cơ sở lý luận: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của Cách mạng. Người đã nêu ra những luận điểm có tính chân lý:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công, thành công, đại thành công
Theo Người, để thực hiện chiến lược đại đoàn kết, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng muốn thành công “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. Do đó, đại đoàn kết phải có định hướng, có lãnh đạo; trong khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng Cộng sản không chỉ là một bộ phận bình đẳng mà là linh hồn, là lực lượng lãnh đạo.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại đoàn kết toàn dân tộc phải được xây dựng trên 04 nguyên tắc cơ bản như sau:
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 80 VỀ ĐẢNG

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 80 VỀ ĐẢNG


kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đaại đoàn kết toàn dân tộc là đoàn kết mọi người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân t5ộc, các tôn giáo, người trong nước và người Việt Nam định cư nước ngoài;......Mặt trận cần đươợc củng cố và mở rộng về tổ chức và hoạt động để thực sự là một tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, nơi thể hiện nguyện vọng và ý chí của các tầng lớp nhân dân; nơi thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, tham gia với chính quyền trong việc giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong việc thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận cần cụ thể hoá nội dung nhiệm vụ, sao cho mọi người Việt Nam dù đâu hay làm gì, cũng thấy được sự cần thiết là tập hợp nhau lại, đoàn kết nhau lại, tạo thành sức mạnh của cả dân tộc đi vào thời kỳ lịch sử mới – xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Tiêu chí của tập hợp, đoàn kết là giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cần thông qua việc mở rộng, đa dạng hoá loại hình tổ chức, thông qua các phong trào và cuộc vận động, chăm lo đời sống và lợi ích thiết thực, tạo dựng được niềm tin Mặt trận trong lòng nhân dân.
Xem thêm

16 Đọc thêm

TIEU LUAN DANG LANH DAO HTCT

TIEU LUAN DANG LANH DAO HTCT

Mặt trận Tổ quốc_ _Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường_ _sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân_ _dâ[r]

24 Đọc thêm

THU HOACH CT HE 2020

THU HOACH CT HE 2020

ĐỂ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, CẦN “TIẾP TỤC THỂ CHẾ_ hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc”; hoàn th[r]

11 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I. NHỮNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC21. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần gắn kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam.22. Sự tổng hợp phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.33. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về đoàn kết lực lượng trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa.54. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.6CHƯƠNG II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC.71. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.72. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.83. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.94. Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.115. Đảng Cộng sản vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất, lại vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.126. Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế: Chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, đây cũng là tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh.15CHƯƠNG III. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC161. Đại đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm những lợi ích tối cao của dân tộc, lợi ích của nhân dân lao động và quyền thiêng liêng của con người.162. Tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của dân.163. Đại đoàn kết một cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đại đoàn kết rộng rãi, lâu dài, bền vững.174. Đại đoàn kết chân thành, thân ái, thẳng thắn theo nguyên tắc tự phê bình, phê bình vì sự thống nhất bền vững.185. Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế; chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.18CHƯƠNG IV. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM191. Khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng ngày càng rộng rãi và bền vững.192. Từ khi cả nước Việt Nam thống nhất bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.213. Ở thời điểm dân tộc Việt Nam đang bước vào thế kỉ XXI.23CHƯƠNG V. SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA VÀ LIÊN HỆ BẢN THÂN251. Thực trạng chung..................................................................................252. Nhiệm vụ và yêu cầu.263. Những chú ý khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.274. Ý nghĩa tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh.285. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay.29
Xem thêm

Đọc thêm

1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

Nguyên nhân:
- S ự chu ẩ n b ị chu đ áo...
- Xây d ự ng kh ố i đ oàn k ế t toàn dân...
- Tinh th ầ n hy sinh, quy ế t chi ế n quy ế t th ắ ng c ủ a toàn dân... - Chi ế n l ượ c, chi ế n thu ậ t đ úng đắ n...

3 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Do mang tính bất hợp pháp nên các tổ chức tôn giáo này hoạt động thường lén lút tập trung những địa bàn nơi hẻo lánh mà chính quyền đó còn yếu, hoặc lơi lỏng quản lý. Sinh hoạt của loại tôn giáo này đều giống nhau chỗ là thiếu hệ thống tổ chức, mang nặng tính chất chính trị hoá, truyền ba tư tưởng đối lập chống đối, phương thức chủ yếu đánh vào tâm lý đời thường của cuộc sống thực sụng bài xích công khai những tha hoá trong bộ máy Đảng và chính quyền cơ sở. Mặt khác do các cấp chính quyền chưa được nghiên cứu sâu về từng loại hình tôn giáo này nên khó nhận biết, thậm chí đôi khi còn xem thường về tính chất phức tạo hoặc không phân biệt giữa tín ngưỡng thuần tuý tôn giáo và tín ngưỡng tôn giáo không thuần tuý, bỏ qua các hoạt động quản lý Nhà nước về tôn giáo địa phương.
Xem thêm

46 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

_Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng _ _đời sống văn hóa ở khu dân cư” _ Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”được thực hiện[r]

7 Đọc thêm

2012)

2012)

Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phải mài sắc cảnh giác, phát huy cao độ nội lực; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộ[r]

Đọc thêm

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

Để đi đến thắng lợi to lớn ngày nay, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã trải qua những khó khăn, thử thách, những khúc quạnh với những ấu trĩ, sai lầm, khuyết điểm. Hơn ai hết, dân tộc ta hiểu rõ giá trị của sự đoàn kết và quyết tâm làm tất cả những gì có thể làm được để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết những gì phá hoại, hoặc làm xói mòi, làm suy yếu khối đại đoàn kết này, vì lịch sử đã cho chúng ta bài học quý giá “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết” .Điều đó cắt nghĩa vì sao mọi thế lực thù địch muốn phá hoại sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc ta, lại nhằm vào tiêu điểm là phủ nhận, xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân ta, vì đây chính là cuội nguồn, là bảo đảm cho thắng lợi cách mạng của nước ta, là một động lực chủ yếu cho sự phát triển của đất nước hôm nay, và mai sau. Đấu tranh để bảo vệ sự vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân, tức là đấu tranh làm thất bại về căn bản âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Truyền thống đoàn kết của dân tộc ta được nâng lên ở tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh, kết tinh thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh một cách hùng hồn sức sống mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại không gì chiến thắng nổi của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, và Đảng đã quán triệt sâu sắc tư tưởng đó thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng qua mọi thời kỳ.
Xem thêm

Đọc thêm

XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới

Đọc thêm

đại đoàn kết toàn dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HTTP://TUYENGIAO.VN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HIỆN NAY _17:23' 28/4/2011_ TCTG - LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VỆT NAM TỪ KHI [r]

24 Đọc thêm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết dân tộc vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay. Quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết dân tộc vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO CẤP CHÍNH TRỊ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO CẤP CHÍNH TRỊ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân ở nước ta từ xưa đến nay luôn luôn là yếu tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Với đặc điểm tự nhiên và lịch sử khá đặc thù: thiên tai khắc nghiệt, ngoại xâm triền miên, do đó muốn tồn tại được trước hết dân tộc ta phải đoàn kết để chiến thắng thiên tai địch họa, và đi lên cùng thời đại. Chính vì lẽ đó, đại đoàn kết toàn dân đã trở thành truyền thống quý báu và tốt đẹp của dân tộc ta.Kế thừa và phát huy truyền thống đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ dưới ánh sáng của Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành động lực và sức mạnh chủ yếu của dân tộc, là một trong những nhân tố có tính quyết định đến thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trên các chặng đường lịch sử: đấu tranh giành chính quyền (19301975), bước đầu xây dựng CNXH (19751986) và tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay).Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng, đồng thời để tìm hiểu sâu hơn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng Việt Nam, em chọn nội dung “Quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình cách mạng Việt Nam”
Xem thêm

Đọc thêm

đề tài đoàn kết xã hội - động lực phát triển xã hội

ĐỀ TÀI ĐOÀN KẾT XÃ HỘI - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Để thực hiện mục ti êu trên, Ngh ị quyết Đại hội X của Đảng Cộng
s ản Việt Nam cũng đề ra h àng lo ạt nhiệm vụ trọng yếu, như giải
phóng và phát tri ển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, chuyển mạnh sang
kinh t ế thị trường theo định hướng x ã h ội chủ nghĩa, chủ độn g và tích c ực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển mạnh khoa học v à công ngh ệ, giáo dục và đào tạo; tạo chuyển biến mạnh trong việc xây

10 Đọc thêm

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Nếu C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải một cách khoa học và cách mạng về tôn giáo, xác định lập trường, phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo của giai cấp vô sản thì V.I.Lênin là người kế tục xuất sắc nhất trong việc truyền bá, bổ sung, phát triển và hiện thực hóa tư tưởng đó, giải quyết thành công vấn đề tôn giáo ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, nhờ đó thực hiện được đoàn kết lương giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Trong xã hội hiện nay, vấn đề tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao bảo đảm cho nhân dân có đời sống tinh thần tốt, xã hội ổn và phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, em chọn đề bài số 10: “Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay” để tìm hiểu và nghiên cứu.
Xem thêm

Đọc thêm

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN, QUẢNG NGÃI (LẦN 2) - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ CÓ ĐÁP ÁN

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN, QUẢNG NGÃI (LẦN 2) - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ CÓ ĐÁP ÁN

Câu 17: Để đảm bảo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc kháng chiến, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã thống nhất thành.. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận[r]

Đọc thêm