VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VÀ SỰ VẬN DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Vấn đề tôn giáo trong lịch sử triết học và sự vận dụng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thừa...":

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC


Hai là, lấy mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.
Ba là, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiế[r]

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ - BÀI 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ - BÀI 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

• Về chủ thể xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là “sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các [r]

15 Đọc thêm

BÀI SINH HOẠT DƯỚI CỜ TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

BÀI SINH HOẠT DƯỚI CỜ TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh từ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và được hình thành trên cơ sở lý luận: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý[r]

Đọc thêm

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm[r]

5 Đọc thêm

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 80 VỀ ĐẢNG

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 80 VỀ ĐẢNG


kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đaại đoàn kết toàn dân tộc là đoàn kết mọi người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân[r]

16 Đọc thêm

TIEU LUAN DANG LANH DAO HTCT

TIEU LUAN DANG LANH DAO HTCT

Mặt trận Tổ quốc_ _Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường_ _sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân_ _dâ[r]

24 Đọc thêm

THU HOACH CT HE 2020

THU HOACH CT HE 2020

ĐỂ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, CẦN “TIẾP TỤC THỂ CHẾ_ hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc”; hoàn th[r]

11 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I. NHỮNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC21. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần gắn kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam.22. Sự tổng hợp phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.33. Những quan điểm[r]

Đọc thêm

1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

Nguyên nhân:
- S ự chu ẩ n b ị chu đ áo...
- Xây d ự ng kh ố i đ oàn k ế t toàn dân...
- Tinh th ầ n hy sinh, quy ế t chi ế n quy ế t th ắ ng c ủ a toàn dân... - Chi ế n l ượ c, chi ế n thu ậ t đ úng đắ n...

3 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Do mang tính bất hợp pháp nên các tổ chức tôn giáo này hoạt động thường lén lút tập trung những địa bàn nơi hẻo lánh mà chính quyền đó còn yếu, hoặc lơi lỏng quản lý. Sinh hoạt của loại tôn giáo này đều giống nhau chỗ là thiếu hệ thống tổ chức, mang nặng tính[r]

46 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

_Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng _ _đời sống văn hóa ở khu dân cư” _ Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”được thực hiện[r]

7 Đọc thêm

2012)

2012)

Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phải mài sắc cảnh giác, phát huy cao độ nội lực; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộ[r]

Đọc thêm

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

Để đi đến thắng lợi to lớn ngày nay, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã trải qua những khó khăn, thử thách, những khúc quạnh với những ấu trĩ, sai lầm, khuyết điểm. Hơn ai hết, dân tộc ta hiểu rõ giá trị của sự đoàn kết và quyết tâm làm tất cả những gì có thể làm được để củng cố khối đại đoàn kết toà[r]

Đọc thêm

XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới

Đọc thêm

đại đoàn kết toàn dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HTTP://TUYENGIAO.VN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HIỆN NAY _17:23' 28/4/2011_ TCTG - LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VỆT NAM TỪ KHI [r]

24 Đọc thêm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết dân tộc vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay. Quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết dân tộc vận dụng quan điểm trên để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO CẤP CHÍNH TRỊ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO CẤP CHÍNH TRỊ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân ở nước ta từ xưa đến nay luôn luôn là yếu tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Với đặc điểm tự nhiên và lịch sử khá đặc thù: thiên t[r]

Đọc thêm

đề tài đoàn kết xã hội - động lực phát triển xã hội

ĐỀ TÀI ĐOÀN KẾT XÃ HỘI - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Để thực hiện mục ti êu trên, Ngh ị quyết Đại hội X của Đảng Cộng
s ản Việt Nam cũng đề ra h àng lo ạt nhiệm vụ trọng yếu, như giải
phóng và phát tri ển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, chuyển mạnh sang
kinh t ế thị trường theo định hướng x ã h ội chủ nghĩa, chủ độn g và tích c ực hội nhập kinh tế[r]

10 Đọc thêm

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và sự vận dụng nguyên tắc này của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Nếu C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải một cách khoa học và cách mạng về tôn giáo, xác định lập trường, phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo của giai cấp vô sản thì V.I.Lênin là người kế tục xuất sắc nhất trong việc truyền bá, bổ sung, phát triển và hiện thực hóa tư tưởng đó, giải quyết thành công v[r]

Đọc thêm

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN, QUẢNG NGÃI (LẦN 2) - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ CÓ ĐÁP ÁN

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN, QUẢNG NGÃI (LẦN 2) - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN LỊCH SỬ CÓ ĐÁP ÁN

Câu 17: Để đảm bảo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc kháng chiến, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã thống nhất thành.. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận[r]

Đọc thêm

Cùng chủ đề