NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THIẾT KẾ HÀM KHUNG CHO BỆNH NHÂN MẤT RĂNG KENNEDY LOẠI I VÀ II

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THIẾT KẾ HÀM KHUNG CHO BỆNH NHÂN MẤT RĂNG KENNEDY LOẠI I VÀ II":

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

CHƯƠNG VII I TÍNH TOÁN BỆ THÁP

CHƯƠNG VII I TÍNH TOÁN BỆ THÁP

lên đờng ảnh hởng tìm vị trí bất lợi ta đợc nội lực lớn nhất.Diện tích đờng ảnh hởng phản lực gối tại trụ là: = 22,784 (m2)- = 3,93 (m2)+ = 26,72 (m2)2.2.1. Hoạt taỉ H30 + Ngời bộ hành:Xếp tải lên đờng ảnh hởng phần dơng cho nội lực lớn nhất.Diện tích đờng ảnh hởng phần dơng + = 26,72 (m2)Phản lực tiêu chuẩn:Ptc = (0,45 . 2 + 0,9 . 2 . 1,7).26,72 = 112,8 (T)Phản lực tính toán:Ptt = 1,4 .(0,45 .2 + 2. 0,9 1,154.1,7 .).26,72 = 189,76 (T)2.2.2 Hoạt tải XB80:Xếp tải lên đờng ảnh hởng phần dơng cho nội lực lớn nhất.Phản lực tiêu chuẩnPtc = 3,2 . 26,72 .2= 171 (T)Phản lực tính toánPtt = 1,1 . 171 = 188,1 (T)2.2.3 Lực lắc ngang:Theo qui trình lực lắc ngang của đoàn xe H30 đợc coi nh tải trọng raỉ đều cócờng độ: 0,4 (T/m) đối với đoàn xe H30 và có điểm đặt lực đặt ở trên mặt đờng xexhạy.Chiều dài xếp xe: l = 255(m)Lực lắc ngang:Htc = 255 . 0,4 = 102 (T)Cánh tay đòn đến mặt cắt đáy bệ: y = 18,2 (m)Mô men tiêu chuẩn: Mtc = 18,2 . 102 = 1856,4 (Tm)2.2.4. Lực hãm do H30Với chiều dài đặt tải > 50m, lực hãm Hhãm = 0,9P--> H = 0,9 . 30 = 27(T)
Xem thêm

15 Đọc thêm

HÓA CHẤT NGUY HIỂM Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển - 4 pdf

HÓA CHẤT NGUY HIỂM QUY PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN - 4 PDF

4.22 TRƯỚC KHI HÀNG ĐẾN GA, CẢNG CƠ QUAN V ÃN CHUY ỂN PHẢI BÁO CHO CƠ QUAN NHẬN H ÀNG BI ẾT TRƯỚC ĐỂ CÓ THỜI GI AN CHU ẨN BỊ ĐẾN CHUYỂN HÀNG ĐI KỊP THỜI.. NHẤT THIẾT PHẢI CÓ NGƯỜI NH ẬN,[r]

7 Đọc thêm

Báo cáo khoa học " TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ ĐỘNG THÁI CỦNG CỐ TÀI KHÓA TẠI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN " pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC " TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ ĐỘNG THÁI CỦNG CỐ TÀI KHÓA TẠI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN " PPTX

trọng nhất trong lịch sử kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Mặc dù quá trình phục hồi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính phủ các nước cần có những động thái chính sách tài khoá phù hợp hướng tới sự bền vững trong dài hạn nhằm tạo lòng tin và ổn định thị trường. - Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải củng cố tài khoá bởi một số lý do : (i) dân số già đi tại các nước phát triển sẽ tạo gánh nặng lớn cho ngân sách (lương hưu và y tế) nhất là trong bối cảnh ngân sách thâm hụt nặng nề và nợ công cao như hiện nay; (ii) Nợ công cao sẽ hạn chế khả năng sử dụng chính sách tài khoá nếu kinh tế gặp khó khăn như suy giảm kinh tế theo chu kỳ; (iii) Phát hành quá nhiều trái phiếu chính phủ sẽ gây áp lực làm tăng lãi suất dẫn đến hạn chế đầu tư tư nhân, và cản trở tăng trưởng dài hạn; (iv) tăng ngân sách để trả nợ sẽ làm giảm các nguồn ngân sách đầu tư cho các nhân tố tạo tăng trưởng dài hạn như R&D, đào tạo nguồn lực, phát triển cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo nhiều nền kinh tế mới nổi cho rằng chưa phải là thời điểm để rút gói kích thích kinh tế. 2- Thực tế tình hình tài khoá tại một số quốc gia trên thế giới và chiến lược điều chỉnh : 2 Nguyên tắc định hướng cho các kế hoạch củng cố tài khóa ở các nước phát triển: (i) Kế hoạch ngân sách phù hợp và ổn định; (ii) Xây dựng kế hoạch ngân sách trung hạn từ giữa năm 2010; (iii) Thực thi các chính sách củng cố tài khóa hỗ trợ tăng trưởng. 4 Tình hình tài khoá ở một số quốc gia và chiến lược điều chỉnh Đơn vị : % GDP
Xem thêm

11 Đọc thêm

T ẠI SAO CHI TI ẾT BÁN CHÓ L ẠI ĐƯỢ C GỌI LÀ CHI TI ẾT NGH Ệ THU ẬT TRONG V ĂN BẢN LÃO H ẠC

T ẠI SAO CHI TI ẾT BÁN CHÓ L ẠI ĐƯỢ C GỌI LÀ CHI TI ẾT NGH Ệ THU ẬT TRONG V ĂN BẢN LÃO H ẠC

ời nông dân (l ươn g thi ện, ch ất phác, giàu tình yêu th ươn g ,...)--> "Lão H ạc"Nam Cao-->Chi ti ết ngh ệ thu ậtC2: Nam Cao-nhà v ăn hi ện th ực, chuyên vi ết v ề ng ười nông dân,..--> "Lão H ạc"- ->Chi ti ếtngh ệ thu ậtNói chung dùng cách nào c ũng đượ c , mi ễn sao nêu n ổi bật v đ ngh ị lu ận là okie =)))II. Gi ải quy ết vấn đ

2 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012_ĐỀ SỐ 18 POT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 18 ) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 2 32xyx 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2 21 sin sin cos sin 2cos2 2 4 2      x x xx x 2) Giải bất phương trình:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 19 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 ĐỀ SỐ 19 POTX

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 19 ) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số 3 23 4  y x x . 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 4) và có hệ số góc là m. Tìm m để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A, M, N sao cho hai tiếp tuyến của (C) tại M và N vuông góc với nhau. Câu II (2điểm) 1) Giải hệ phương trình: 221 ( ) 4( 1)( 2)      x y x y yx x y y (x, y R)
Xem thêm

4 Đọc thêm

da thi thu 12

DA THI THU 12

Giải hệ (I) ( )3 17 11 17 3 17 11 17x; y ; , ;2 2 2 2   − − + − + −⇔ = ÷  ÷   0,25Giải hệ (II) ⇔(x; y) = (1; 1), (- 4; 6). Vậy hệ đã cho có bốn nghiệm: ( ) ( ) ( )3 17 11 17 3 17 11 17x; y ; , ; , 1;1 , 4;62 2 2 2   − − + − + −= − ÷  ÷   .0,252.(1,0 đ)( ) ( ) ( ) ( )( )2

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

chương trình bất kỳ nào đó phải đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích kinh tế vớicác lợi ích khác của xã hội.Cùng với sự phát triển chung của ngành kinh tế thì ngành Lâm nghiệpcũng không nằm ngoài quy luật đó. Hiện nay diện tích rừng đang được ngànhLâm nghiệp quản lý, ngoài việc bảo vệ môi trường sinh thái thì rừng nước tađã góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thờicung cấp cho chúng ta lượng lâm sản phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Mộttrong những lâm sản quan trọng mà rừng mang lại cho con người là gỗ, gỗđược sử dụng trong các ngành xây dựng, trụ mỏ, chế biến bột giấy, sợi, đồdùng gia đình... nhưng hiện nay diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang bịthu hẹp ở mức báo động. Trước thực trạng đó Đảng và nhà nước ta đã cónhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm tình trạng khai thác nguồn tài nguyênrừng bừa bãi, tiếp tục phủ xanh diện tích đất trống đồi núi trọc, tiến hànhtrồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng sản xuất tập trung... Trồng rừngsản xuất tập chung đáp ứng được nhu cầu về nguyên liệu gỗ cho các nhà máygiấy, nhà máy sợi, các nhà máy xí nghiệp chế biến ván dăm và cung cấpnguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ khác.Tuy nhiên, khi rừng trên một diện tích lớn số lượng cây nhiều và trồngthuần loài nên rất dễ bị sâu, bệnh hại phát sinh phát triển. Để đạt được kết quảtốt của việc trồng rừng thì điều quan trọng nhất ở đây là phải tạo được nhiềucây giống tốt, khoẻ mạnh, không bị sâu hại và không có mầm bệnh. Muốn có2được như vậy thì ngoài việc chọn được hạt giống tốt, bảo quản hạt giống tốtđối với những cây có khả năng tái sinh bằng hạt, những phương pháp xử lýtrước khi gieo ươm thì việc phòng trừ sâu bệnh hại ở giai đoạn vườn ươm làkhông thể thiếu được, nếu thực hiện được vấn đề đó thì tổn thất do bệnh hạigây ra sẽ giảm xuống một cách đáng kể.
Xem thêm

92 Đọc thêm

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM ĐO ĐẠC CUNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ HÀM DƯỚI doc

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM ĐO ĐẠC CUNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ HÀM DƯỚI DOC

cần đo đều thuộc đường đỉnh sống hàm và như vậy chúng tôi đo được chiều dài và chiều rộng hiện tại của cung hàm. Điểm chuẩn phía sau: điểm giới hạn trước gối hậu nha (vì gối hậu nha có cấu trúc tuyến và niêm mạc nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự tiêu xương ổ, vị trí này có thể xác định bằng cách dùng thước chữ T nên có thể lặp lại nghiên cứu với kết quả đo tương tự). - Phương pháp chiếu Chúng tôi sử dụng phương pháp chụp hình để chiếu đường đỉnh sống hàm lên mặt phẳng chuẩn. So với phương pháp chiếu thông thường bằng mắt, việc chụp hình có nhiều thuận lợi hơn và ít sai số hơn. Việc lưu trữ các mẫu nghiên cứu được dễ dàng thuận tiện hơn Hình thái cung hàm mất răng toàn bộ hàm dưới là vấn đề chưa được nghiên cứu ở nước ta nên nghiên cứu của chúng tôi có thể còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này cần được tiếp nối bằng nghiên cứu hình thái sống hàm hàm dưới để cho số liệu đầy đủ về hình thái nền tựa của phục hình toàn hàm. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Atwood D. A. (2001). Some clinical factors related to rate of resorption of residual ridges; J.Prosthet.Dent, 2001, 86(2): 119-25. 2. Catwood J. I., Howell R. A. (1988). A classification of the edentulous jaws; Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 3. Chris C. L. (1998). The effect of prosthodontic treatment on alveolar bone loss: A review of the literature; J. Prosthet. Dent, 80(3): 362-6
Xem thêm

5 Đọc thêm

Địa 8HK1 10-11

ĐỊA 8HK1 10-11

PHÒNG GD-ĐT TP SÓC TRĂNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI(2010-2011)TRƯỜNG THCS PÔ THI Môn : Địa lý 8Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)Họ và tên :........................................Lớp : ........ Điểm Lời phê Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong các câu sau đây.1. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu: A. Ôn đới lục địa; C. Nhiệt đới gió mùa; B. Ôn đới hải dương; D. Nhiệt đới khô.2. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á:A. An-tai; C. Côn Luân;B. Thiên Sơn; D. Hi-ma-lay-a.3. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á? A. Khu vực Tây Nam Á; B. Khu vực Đông Nam Á; C. Khu vực Nam Á; D. Khu vực Đông Á. 4. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do: A. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo B. Lãnh thổ rộng C. Địa hình đa dạng và phức tạpD. Có nhiều biển và đại dương bao quanh.5. Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là: A. Lũ vào cuối mùa hạ đầu thu; B. Sông ngòi thiếu nước quanh năm;C. Mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ; D. Một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc.6. Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực:A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á; C. Tây Nam Á;B. Trung Á; D. Nam Á.II. TỰ LUẬN. (7 điểm)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Một số hàm trong toán học

MỘT SỐ HÀM TRONG TOÁN HỌC

• Với a có dạng ; p∈ Z thì : miền xác định phụ thuộc vào p chẵn hay lẻ và tập giá trị của p 3, Nếu α là số hữu tỷ thì khi đó ta có thể viết :y= thì không xác định được với x<0Nếu a là số vô tỉ thì quy ước chỉ xét tại mọi x≥ 0 nếu a>o và tại mọi x<0 nếu a<0Để đúng cho mọi trường hợp ở đây ta xét x>04, Đồ thị *Tính chất• Hàm số đồng biến khi a>0 và nghịch biến khi a<0 trong khoảng(0,+∞) và liên tục trên khoảng đó• Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm (1,1) và đi qua gốc tọa độ nếu a>0 và không điqua nếu a<0• Với α=1 thì đồ thị hàm số trùng với đường phân giác thứ nhất• Đồ thị hàm số với α>1 và 0<α<1 là hai đường cong đối xứng nhau qua đường phân giác thứ nhất• Khi a>0 đồ thị hàm số không có tiệm cận. Khi a<0 thì đồ thị hàm số nhận trục Ox làm tiệm cận ngang và nhận trục Oy làm tiệm cận đứng*Đạo hàm• Hàm số y=x (α ∈R ) có đạo hàm với mọi x>0 và (x)’=α x • Đối với hàm số hợp y=u và u=u(x) thì y’=α u u’ y=x a<0 y=x a=10<a<1a>1 aa>12TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ-ĐHQG HÀ NỘIIII, Hàm
Xem thêm

14 Đọc thêm

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH : KẾ TOÁNMã Số Ngành: 52340301GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNBÙI DIÊN GIÀUTháng 12- 20132LỜI CẢM TẠ-----Được sự phân công của các thầy cô khoa Kinh Tế và Quản Trị KinhDoanh trường Đại học Cần Thơ, sau gần 03 tháng được thực tập tại phòng Kếtoán của Công ty Cổ Phần Vận tải Và Giao nhận Bia Sài Gòn Miền Tây, emđã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Kế toán xác định và phân tích kếtquả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia SàiGòn Miền tây ”. Đạt được kết quả này em vô cùng biết ơn và em xin gởi lờicảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc nhất đến:- Ban giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế &Quản Trị Kinh Doanh, cùng tất cả các thầy cô đã tận tình dạy bảo và truyềnđạt nhiều kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học.- Thầy: Bùi Diên Giàu, đã giành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, đónggóp ý kiến, sữa chữa những sai sót để giúp em hoàn thành bài luận văn này.- Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn MiềnTây, cùng toàn thể lãnh đạo, nhân viên của các phòng ban đã tạo điều kiện choem được thực tập tại cơ quan. Đặc biệt là các cô chú, anh chị công tác tạiphòng Kế toán của công ty đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho
Xem thêm

148 Đọc thêm

Lơ là răng sữa, phải "chữa" nụ cười pps

LƠ LÀ RĂNG SỮA PHẢI CHỮA NỤ CƯỜI

Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay, ngành răng hàm mặt có thể can thiệp để cải thiện cho đẹp hơn và giúp trẻ có hàm răng không mất công đối nữa. Nên đưa cháu đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chỉnh hình răng để khám và điều trị như Khoa Răng hàm mặt - trường Đại học Y Dược TP. HCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM… Riêng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Khoa Răng Hàm Mặt đã có nhiều năm thực hiện chỉnh hình răng cho các cháu; và nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tới, khoa sẽ chính thức thành lập phòng Chỉnh hình răng miệng. Ngoài ra, chị cũng cần biết là không hẳn cha mẹ có hàm răng đẹp sẽ “truyền” cho con hàm răng đẹp, bởi có nhiều nguyên nhân gây lệch lạc răng miệng. Trước hết là yếu tố di truyền: Trẻ được “nhận” xương hàm nhỏ từ cha/hoặc mẹ nhưng…được “nhận” răng quá to hoặc ngược lại, gây sự mất cân xứng về kích thước giữa răng và hàm, khiến các răng không thể xếp ngay ngắn trên cung hàm. Một yếu tố quan trọng là chăm sóc răng cho con trẻ, đặc biệt là chớ coi thường răng sữa vì đó là một tiền đề quan trọng giúp có được hàm răng vĩnh viễn đẹp. Nếu trẻ không được giữ gìn răng miệng từ bé, bị sâu răng và mất răng sữa sớm, răng vĩnh viễn không
Xem thêm

4 Đọc thêm

Vi khuẩn dịch hạch (Yersinia pestis)

VI KHUẨN DỊCH HẠCH (YERSINIA PESTIS)

+3-!YZ,!YZ2/*MIZ.Q:2. Kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña vK dÞch h¹ch2. Kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña vK dÞch h¹ch()%&*+,%&'()%&*+,%&' //0"%' //0"%'11AUV[AUV[23232323IZ'".\#[QZLAUVXenopsilla cheopis4414)/5!"%&'14)/5!"%&'- ThÓ h¹ch: thêng gÆp nhÊt.- ThÓ nhiÔm trïng huyÕt: thêng gÆp.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Canh chua bạc hà có hại cho sức khỏe? pot

CANH CHUA BẠC HÀ CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

NHỮNG KẾT QUẢ VỪA CẬP NHẬT Từ nhận xét là không ít bệnh nhân bị tăng acid uric thấy rõ nhưng không hề uống bia, cũng không lạm dụng thịt mỡ, chúng tôi đã tiến hành một số khảo sát lâm sà[r]

5 Đọc thêm

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 P16 pdf

BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP THEO TIÊU CHUẨN 22 TCN 272-05 P16 PDF

cực đại bằng 316 MPa do tải trọng tác dụng sinh ra.5.9 Nhận xét về mặt cắt chữ I chịu uốnKhi mặt cắt thép cán định h ình được sử dụng làm dầm, yêu cầu về độ mảnh của váchkhông cần phải kiểm tra vì tất cả các vách đều thoả m ãn tiêu chuẩn mặt cắt chắc. Ngo àira, khi thép cấp 250 được sử dụng, tất cả các thép cán, trừ số hiệu W150  22, đều thoảmãn tiêu chuẩn độ mảnh của bản bi ên đối với một mặt cắt chắc. Nếu thép cấp 345 đ ượcsử dụng thì sáu thép hình 253 W được liệt kê trong AISC (1992) không tho ả mãn tiêuchuẩn độ mảnh của bản bi ên đối với một mặt cắt chắc. Do đó, mất ổn định cục bộ ít khi l àvần đề đối với mặt cắt thép cán định h ình và khi chúng được sử dụng thì điều quan trọnglà việc bố trí gối đỡ ngang thích hợp cho bản bi ên nén để chống mất ổn định tổng thể.Cần chú ý rằng, các hằng số li ên quan đến các giới hạn độ mảnh trong Ti êu chuẩnthiết kế cầu AASHTO LRFD (1998) có độ chính xác cao hơn so với những giá trị đã đượcsử dụng khi xây dựng các công thức đó. Chẳng hạn, giới hạn độ mảnh của vách cho cácmặt cắt chắc được cho trong các bảng 5.8 -5.10 là23,76cpw ycDEt FYêu cầu này có nguồn gốc là công thức hệ inch-pound của AISC (1986) cho các váchchịu nén uốn640cwyht
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Thiếu máu não thoáng qua: Nguy cơ hàng đầu của nhồi máu não doc

TÀI LIỆU THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA: NGUY CƠ HÀNG ĐẦU CỦA NHỒI MÁU NÃO DOC

Thiếu máu não thoáng qua: Nguy cơ hàng đầu của nhồi máu não Đối với vùng não được cấp máu bởi hệ thống động mạch cảnh, nếu bị thiếu máu thoáng qua sẽ xảy ra các hiện tượng lâm sàng hay gặp là mù một mắt thoáng qua, mù hoàn toàn không nhìn thấy gì hoặc có khi chỉ là cảm giác như tấm màn che trước mắt. Người ta nhận thấy tình trạng thiếu máu não thoáng qua là một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến nhồi máu não. Đây là tình trạng rối loạn khu trú chức năng của não xảy ra một cách đột ngột do thiếu máu não. Các triệu chứng của bệnh chỉ kéo dài không quá 24 giờ rồi khỏi hoàn toàn mà không để lại di chứng gì. Việc chẩn đoán bệnh thường khó và cũng dễ bị bỏ qua vì triệu chứng tồn tại rất ngắn. Bệnh liên quan đến các bệnh khác như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, do vậy cần phải được phát hiện và điều trị sớm bệnh và các yếu tố liên quan. Không nên chủ quan với các dấu hiệu của bệnh Biểu hiện của bệnh rất đa dạng, tuỳ thuộc vào vùng não bị thiếu máu. Đối với vùng não được cấp máu bởi hệ thống động mạch cảnh, nếu bị thiếu máu thoáng qua sẽ xảy ra các hiện tượng lâm sàng hay gặp là mù một mắt thoáng qua, mù hoàn toàn không nhìn thấy gì hoặc có khi chỉ là cảm giác như tấm màn che trước mắt. Điều đáng lưu ý là cảm giác mù chỉ xảy ra ở một bên mắt và thị lực hồi phục rất nhanh. Một biểu hiện nữa của thiếu máu thoáng qua hệ động mạch cảnh là bệnh nhân thường bị liệt nửa người, rối loạn cảm giác kiểu tê bì hoặc nặng các chi nửa người cùng bên liệt, đặc biệt là vùng cánh tay- mặt. Có một số trường hợp mất hẳn cảm giác cánh tay trong vòng vài phút, không cầm nắm được vật dụng. Thiếu máu thoáng qua ở bán cầu não lớn sẽ làm cho người bệnh bị rối loạn ngôn ngữ, khó nói hay không hiểu lời nói. Với vùng não được cung cấp bởi hệ động mạch sống - nền, bệnh nhân có các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, rối loạn thăng bằng, nhìn đôi, nhìn không rõ sự vật, khó nói, liệt vận động, rối loạn cảm giác hai bên hoặc luân chuyển từ bên này sang bên kia. Các triệu chứng này đa phần chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút rồi khỏi hoàn toàn. Do các triệu chứng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thiết kế giếng trời cho phòng khách pptx

THIẾT KẾ GIẾNG TRỜI CHO PHÒNG KHÁCH PPTX

TRANG 1 THI ẾT KẾ GIẾNG TRỜI CHO PH ÒNG KHÁCH GIẾNG TRỜI LÀ MỘT HÌNH ẢNH QUEN THUỘC TRONG CÁC NGÔI NHÀ HIỆN ĐẠI, NHẤT LÀ VỚI NHỮNG CĂN NHÀ PHỐ THƯỜNG KHÔNG CÓ NHIỀU MẶT THOÁNG.. CÓ ĐƯỢC [r]

12 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN TOÁN 2016 ĐỀ SỐ 27

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN TOÁN 2016 ĐỀ SỐ 27

(3)x 2 + 1 + e x dxCâu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I ( 7; 4; 6 ) và mặt phẳng( P ) : x + 2 y − 2 z + 3 = 0.Lập phương trình của mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Tìmtọa độ tiếp điểm của (P) và (S)Câu 6 (1,0 điểm):a) Cho góc x : 0 πsin x + 2 cos xthỏa mãn tan x = 2 . Tính giá trị của biểu thức P =+ 2 cos x .2sin 3 x + cos3 xb) Lấy ngẫu nhiên hai phần tử từ tập T = {0; 1; 2; ...; 9} . Tính xác suất để hai số được lấy ra đều là sốchẵn và tổng của chúng nhỏ hơn 9.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề