BÀI 28. TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI 28. TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN":

KHUYNH HƯỚNG YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG TRONG THƠ CA NAM BỘ 1900 1945

KHUYNH HƯỚNG YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG TRONG THƠ CA NAM BỘ 1900 1945

kỳ này. Chúng tôi đã trích hai bài: Thơ ca vùng mỏ, khuyết danh tác giả vàTrên bến Côn Lôn của Đào Duy Kỳ để bổ sung trong quá trình nghiên cứu.Công trình Hợp tuyển thơ văn Việt Nam giai đoạn 1858 – 1920 doHuỳnh Lý chủ biên Nxb. Văn học năm 1985 là công trình có xu hướng miêutả một số nét sơ khai của quá trình hiện đại hóa văn học trên nhiều khía cạnhkhác nhau diễn ra sau khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam và đã giớithiệu một nhà thơ miền Nam là Nguyễn Quang Diêu [114, tr.364].Trong công trình nghiên cứu Văn học Nam Bộ từ đầu thế đến giữa thếkỷ XX (1900 – 1954) của các tác giả Hoài Anh – Thành Nguyên – Hồ SĩHiệp Nxb. Tp. HCM năm 1988, các tác giả đã cố gắng thể hiện một số phácthảo về toàn cảnh của quá trình hiện đại hóa văn học ở miền Nam. Riêngchương ba là chương nói về thơ ở Nam Bộ, qua các giai đoạn từ đầu thế kỷXX đến năm 1954. Qua đó, các tác giả nhấn mạnh: “những nhà thơ yêunước Nam Bộ đầu thế kỷ XX vẫn tiếp tục sáng tác những đề tài đã được nêura trong thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX [2, tr.129], và đã đề cập đếnmột số tác giả thơ tiêu biểu như: Phạm Văn Bảy, Lê Sum, Phan Tử Nhàn,5Trần Hữu Thường, Sương Nguyệt Anh, Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn QuangDiêu, Nhiêu Tâm, Đông Hồ,…Trong công trình Văn học Việt Nam (1900 – 1945) do Phan Cự Đệchủ biên, Nxb. Giáo dục năm 1999, mảng thơ văn yêu nước buổi giao thờichủ yếu được miêu tả qua các tác phẩm của Đông Kinh nghĩa thục thể hiệntư tưởng Duy Tân(1). Sau đó là giới thiệu các tác phẩm của hai tác giả nổitiếng là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh.Năm 1990, tác giả Nguyễn Q. Thắng đã phác thảo diện mạo văn họcmiền Nam trong công trình Tiến trình văn nghệ Miền Nam do Nxb. Tổnghợp An Giang xb. Sau đó vào năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn,Nxb. Văn học cho tái bản “nhằm giới thiệu cho độc giả một cái nhìn “toàn
Xem thêm

271 Đọc thêm

5 Bài tập làm thêm môn Cơ sở dữ liệu

5 BÀI TẬP LÀM THÊM MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

tiền bán giảm dần.19. Cho biết MaKH, TenKH đã đặt mua báo với số tiền trên5.000.000. 20. Cho biết MaKH, TenKH đã đặt mua báo với số tiền trên5.000.000 đồng, kết quả sắp xếp theo số tiền giảm dần, tên khách hàngtăng dần.21. Cho biết MaKH đã đặt mua 2 báo có mã báo là ‘B04’ và‘B05’.22. Cho biết MaKH đã đặt mua 2 báo có tên là ‘Tuổi trẻ’ và‘An ninh nhân dân’.23. Cho biết MaKH,TenKH đặt mua 2 báo ‘Tuổi trẻ’ và ‘Anninh nhân dân’.2Trường ĐH CNTT _ Gv: Nguyễn Thị Kim Phụng _ Bài tập CSDL lớp K1C124. Cho biết báo nào có giá tham khảo nằm trong 5 mức giátham khảo cao nhất của các báo.25. Cho biết khách hàng đã mua tất cả báo.26. Trong năm 2006, cho biết khách hàng nào đã mua tất cảbáo.3Trường ĐH CNTT _ Gv: Nguyễn Thị Kim Phụng _ Bài tập CSDL lớp K1C1BÀI TẬP 2Cho cơ sở dữ liệu “Hệ thống quản lý xe ô tô du lịch” ở một doanh nghiệp vậntải hành khách như sau:LOAIXE (MaLX, TenLX, ThongTinLX, SoLuongXe)Tân từ: mỗi loại xe ô tô có một mã số để phân biệt với các loại xe ô tô khác, tênloại xe (ví dụ tên loại xe 7-chỗ, 15-chỗ,…), và thông tin về loại xe đó, SoLuongXelà tổng số xe ô tô có loại xe này. XE (MaXe, TenXe, CapSo, MaLX, HangSX, ThongTinXe)Tân từ: mỗi xe ô tô được gán một mã số duy nhất để phân biệt với các xe ô tô
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bài tập môn cơ sở dữ liệu

1BÀI TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

‘Toyota’).27. Thống kê số tài xế nam và nữ.28. Thống kê tổng số chuyến đi theo từng nơi đi. Thông tin hiển thị gồm 2 cột nơi đi, tổng số chuyến.29.Thống kê tổng số chuyến đi theo từng nơi đến. Thông tin hiển thị gồm 2 cột nơi đến, tổng số chuyến.30. Thống kê số lần sử dụng xe. Thông tin hiển thị gồm 2 cột: mã xe, số lần đi (= đếm số chuyến đi).5Trường ĐH CNTT _ Gv: Nguyễn Thị Kim Phụng _ Bài tập CSDL lớp K1C131. Cho biết xe nào được sử dụng nhiều lần nhất.32. Cho biết số km mà mỗi xe đã chạy. Thông tin hiển thị gồm 2 cột: mã xe, số km đã chạy.33. Cho biết số km mà mỗi tài xế đã chạy. Thông tin hiển thị gồm 2 cột: mã tài xế, số km đã chạy.34. Cho biết tài xế nào đã chạy nhiều km nhất.35. Cho biết mã xe nào đã chạy nhiều km nhất.36. Cho biết loại xe nào đã chạy nhiều km nhất.6Trường ĐH CNTT _ Gv: Nguyễn Thị Kim Phụng _ Bài tập CSDL lớp K1C1BÀI TẬP 3Cho lược đồ quan hệ sau :1. KHACHHANG (MAKH, TENKH, DIACHI, LOAIKH) Tân từ: Một khách hàng có một mã số (MAKH) duy nhất, tên khách hàng (TENKH), địa chỉ khách hàng (DIACHI) và thuộc một loại khách hàng (LOAIKH). Loại khách hàng gồm có “Cá nhân”, “Doanh nghiệp”. 2. DIENTHOAI (SODT, MAKH, LOAIDT, SOHD)Tân từ: Một điện thoại có một số điện thoại (SODT) để phân biệt với các điện thoại khác, thuộc về một khách hàng (MAKH), loại điện thoại (LOAIDT) gồm có “Vô tuyến”, “Dây cáp”, được lắp đặt theo một hợp đồng (SOHD).
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (1) pot

CẢI TIẾN TRONG LỆNH TSQL CỦA SQL SERVER 2008 1

-= Subtract and assign *= Multiply and assign /= Divide and assign %= Modulo and assign &= Bitwise AND and assign ^= Bitwise XOR and assign |= Bitwise OR and assignVí dụ:3. Row Constructor. T-SQL được cải tiến cho phép chèn nhiều giá trị bằng một lệnh INSERT duy nhất.Điều đó có nghĩa là người dùng có thể đưa nhiều thuộc tính hàng vào trong mệnh đề VALUE.Ví dụ:2 of 9Những cải tiến trong thành phần phụ thuộc của đối tượngNhững cải tiến trong những thành phần phụ thuộc của đối tượng giúp cung cấp những thông tin đángtin cậy của nhiều thành phần phụ thuộc giữa các đối tượng thông qua view catalog mới được giới thiệuvà các chức năng quản lý động. Những thông tin của thành phần phụ thuộc luôn được cập nhật chophạm vi lược đồ đối tượng(nơi đối tượng A không thể bị xóa do đối tượng B phụ thuộc vào nó) và ngoàilược đồ đối tượng (nơi đối tượng A có thể bị xóa hoặc thậm chí không thể được tạo tuy nhiên đối tượng Bvẫn phụ thuộc vào nó). Những thành phần phụ thuộc được kiểm tra cho các thủ tục lưu, bảng biểu,view, chức năng, trigger, kiểu người dùng định nghĩa, tập hợp lược đồ XML, … SQL Server 2008 giớithiệu ba đối tượng mới cung cấp những thông tin thành phần phụ thuộc của đối tượng, bao gồm:1. sys.sql_expression_dependenciescatalog view: Hiển thị tên các thành phần phụ thuộc của đốitượng. Nó bao gồm một bản ghi cho mỗi thành phần phụ thuộc trên đối tượng do người dùng định nghĩatrong cơ sở dữ liệu hiện thời.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cá vàng Lưu kim nhật (Cá Đầu cắm) docx

CÁ VÀNG LƯU KIM NHẬT (CÁ ĐẦU CẮM) DOCX

vàng Lưu kim nhật ( Đầu cắm) Lưu kim nhật hay Đầu cắm là dòng vàng đuôi kép với thân tròn và vây hậu môn có hai thùy. Vây lưng bằng 1/3 độ rộng thân, đuôi nhọn và bằng từ 3/4 đến 3/2 chiều dài thân Điểm đặc trưng ở dòng này là lưng gù mà nó bắt đầu từ sau đầu cho đến gốc vây lưng. Một số trường hợp, lưng gù gồm hai phần, phần ngay sau đầu và phần tại gốc vây lưng. Trong bài trước, chúng ta đã thảo luận về vàng Đuôi quạt vốn là đột biến tự nhiên của vàng đuôi đơn. Đuôi quạt được lai tạo với mục đích duy trì dạng đuôi kép, thân rộng và vây dài. Dần dần, nhiều loại màu sắc khác nhau xuất hiện và dòng Đuôi quạt hình thành. vàng Lưu kim nhật hay đầu cắm có lẽ xuất phát từ dòng vàng đuôi quạt và được lai tuyển chọn theo hướng tập trung vào các đặc điểm độc đáo của dòng này. Dòng Lưu kim nhật được phát triển ở miền Viễn Đông mà cả Nhật Bản lẫn Trung Hoa đều tuyên bố mình là tác giả. Với chúng ta, việc xác định chính xác ai là tác giả cũng không quá cần thiết, chẳng qua là để ghi nhận công lao của những người đã phát triển dòng này ở Viễn Đông mà thôi. Lưu kim nhật hay Đầu cắm là dòng vàng đuôi kép với thân tròn và vây hậu môn có hai thùy. Vây lưng bằng 1/3 độ rộng thân, đuôi nhọn và bằng từ 3/4 đến 3/2 chiều dài thân. Điểm đặc trưng ở dòng này là lưng gù mà nó bắt đầu từ sau đầu cho đến gốc vây lưng. Một số trường hợp, lưng gù gồm hai phần, phần ngay sau đầu và phần tại gốc vây lưng. Lưng gù được tạo thành bởi mỡ và cơ, và nên phát triển một cách cân đối dọc trên lưng . Đầu là phần được để ý nhiều ở Lưu kim nhật và phải có dạng tam giác khi nhìn từ phía trên. Lưu kim nhật là loại vàng lớn, cả về chiều dài lẫn vòng bụng. Chúng có thể lớn từ 25 đến 30 cm là thường và trông rất bắt mắt. Mặc dù thân rộng, Lưu kim nhật thường không mắc bệnh về bóng bơi như hầu hết các loại vàng thân rộng khác. Chúng bơi lội một cách vụng về. Sự vụng về này có liên quan đến các yếu tố gồm thân rộng, vây tương đối dài và lưng gù. Lưu kim nhật có thể nuôi ngoài trời vào mùa hè nhưng nhiều người đem nuôi chúng trong nhà vào mùa đông. Lưu kim nhật có nhiều màu từ đỏ, đỏ-trắng, cam, trắng, xanh lá cây nhạt và vải hoa. Lưu
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cách tạo Database bằng phpMyAdmin trên localhost- P1 pot

CÁCH TẠO DATABASE BẰNG PHPMYADMIN TRÊN LOCALHOST- P1 POT

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc với những câu lệnh này. Trong phần đầu tiên của loạt bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cải tiến của T-SQL. Cải tiến trong Intellisense (trình cảm ứng thông minh) Với những cải của Intellisense giờ đây người dùng có thể lưu dữ liệu, tìm những thông tin cần thiết, chèn trực tiếp các thành phần ngôn ngữ T-SQL vào mã và trình cảm ứng thông minh này có thể giúp rút ngắn thời gian nhập lệnh từ bàn phím. Chức năng này có thể rút ngắn thời gian phát triển phần mềm nhờ làm giảm thời gian thao tác với bàn phím đồng thời giảm thiểu những tham chiếu tới những tài liệu ngoài. Những cải tiến của Intellisense bao gồm vùng ngôn ngữ T-SQL được mở rộng và tích hợp một hệ thống mầu sắc. Tính năng này hoạt động giống như tính năng kiểm tra cú pháp tự động trong Visual Studio. Khi nhập lệnh T-SQL nó sẽ tự động hoàn thiện cú pháp cho lệnh, và cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, dù các biến đã được khai báo trước đó. Người dùng có thể
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Hệ thống điều khiển động cơ ppt

TÀI LIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ PPT

Hình 26. Hệ thống nhiên liệu Các bộ phận chính • Bình nhiên liệu • Cụm bơm nhiên liệu • Bơm nhiên liệu • Lưới lọc của bơm nhiên liệu • Bộ lọc nhiên liệu • Bộ điều áp • Ống phân phối • Kim phun • Bộ giảm rung động - Bơm nhiên liệu Bơm nhiên liệu được lắp trong bình nhiên liệu và được kết hợp với bộ lọc nhiên liệu, bộ điều áp, bộ đo nhiên liệu, v.v Cánh bơm được mô tơ quay để nén nhiên liệu. Van một chiều đóng lại khi bơm nhiên liệu dừng để duy trì áp suất trong đường ống nhiên liệu và làm cho việc khởi động động cơ dễ dàng hơn. Nếu không có áp suất, dễ xảy ra hiện tượng khoá hơi ở nhiệt độ cao, làm cho việc khởi động lại khó khăn. Van an toàn mở ra khi áp suất ở phía cửa ra trở nên quá cao, nhằm ngăn chặn áp suất nhiên liệu trở nên quá cao này. Hình 27. Bơm nhiên liệu - Bộ điều áp Hình 28. Bộ điều áp Bộ điều áp này điều chỉnh áp suất nhiên liệu vào kim phun ở 324 kPa (3,3 kgf/cm
Xem thêm

46 Đọc thêm

Món ăn, bài thuốc từ cá trắm ppt

MÓN ĂN, BÀI THUỐC TỪ CÁ TRẮM PPT

trăm đen. với sự sinh trưởng, phát triển cơ và xương của trẻ: trắm cỏ 1 con khoảng 500g, đậu phụ 250g, lá tỏi 10g, dưa cải muối 10g, rượu, gia vị, xì dầu, đường trắng, mỡ lợn. đánh vảy, bỏ mang, ruột, rửa sạch, cắt khúc; dưa cải, đậu phụ cắt miếng nhỏ; lá tỏi rửa sạch cắt khúc. Cho mỡ vào nồi đun nóng, bỏ , dưa cải, rượu, gia vị, xì dầu, đường trắng, rồi đun chín thì cho đậu phụ vào đợi canh sôi hạ lửa, chờ khi đậu nổi lên cho lá tỏi, mỡ và ăn cùng cơm. Lưu ý, mật trắm có tính độc do đó không nên dùng vì đã có rất nhiều người sử dụng mật trắm để chữa bệnh và đã xảy ra ngộ độc. BS. Thu Lan
Xem thêm

2 Đọc thêm

Món ăn, bài thuốc từ cá trắm docx

MÓN ĂN, BÀI THUỐC TỪ CÁ TRẮM DOCX

và xương của trẻ: trắm cỏ 1 con khoảng 500g, đậu phụ 250g, lá tỏi 10g, dưa cải muối 10g, rượu, gia vị, xì dầu, đường trắng, mỡ lợn. đánh vảy, bỏ mang, ruột, rửa sạch, cắt khúc; dưa cải, đậu phụ cắt miếng nhỏ; lá tỏi rửa sạch cắt khúc. Cho mỡ vào nồi đun nóng, bỏ , dưa cải, rượu, gia vị, xì dầu, đường trắng, rồi đun chín thì cho đậu phụ vào đợi canh sôi hạ lửa, chờ khi đậu nổi lên cho lá tỏi, mỡ và ăn cùng cơm. Lưu ý, mật trắm có tính độc do đó không nên dùng vì đã có rất nhiều người sử dụng mật trắm để chữa bệnh và đã xảy ra ngộ độc.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tiết 34: Đặc điểm địa hình V.Nam- Địa 8(Giải Nhất Huyện, Ba Tỉnh)

TIẾT 34: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH V.NAM- ĐỊA 8(GIẢI NHẤT HUYỆN, BA TỈNH)

san bằng.D. Địa hình bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.TiÕt 34 – Bµi 28:®ÞalÝ8GV: Lª ThÞ DÞu -Tr êng THCS NguyÔn ThiÖn ThuËtTiÕt 34-Bµi 28®Æc®iÓm®Þah×nhviÖtnam®Æc®iÓm®Þah×nhviÖtnam  ThÒmlôc®Þa®ångb»ngCAONGUYªN®åinóiTiết 34-Bài 28đặcđiểmđịahìnhviệtnamđặcđiểmđịahìnhviệtnam1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ đất liền.+ Chủ yếu là đồi núi thấp d ới 1000m(chiếm 85%)+ Núi cao hơn 2000m chiếm 1%+ Đồi núi n ớc ta tạo thành một cánh cung lớn h ớng ra Biển Đông.Dãy Hoàng Liên SơnĐỉnh núi Phan- xi- păng
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan potx

BÀI GIẢNG ÂM NHẠC LỚP 4 - HỌC HÁT BÀI: THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN POTX

Tiết 28: Học Hát Bài: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
Xem thêm

3 Đọc thêm

các phương án xuất khẩu cà phê của công ty trách nhiệm hữu hạn tân việt trong năm kinh doanh 2006

CÁC PHƯƠNG ÁN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN VIỆT TRONG NĂM KINH DOANH 2006

Để có thể đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho kế hoạch xuất khẩu,công ty có liên hệ với công ty cà phê Buôn Hồ tại Đắc Lắc về việc mua sản phẩm cà phê nhân Robusta loại 1 của công ty cà phê Buôn Hồ. Sau khi thoả thuận hai bên đã đi tới quyết định ký kết hợp đồng theo đó công ty cà phê Buôn Hồ sẽ cung cấp cho công ty TNHH Tân Việt 800 tấn cà phê nhân Robusta loại 1 .Chi tiết của hợp đồng được viết ở dưới:Hợp đồng cung cấp sản phẩm -Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1998 của Hội đồng nhà nước nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam -Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐKT ngày 16/01/1990 của Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế -Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bênHôm nay,ngày 15 tháng 5 năm2006,chúng tôi gồm các bên:1.Bên A (Bên bán hàng) : Công ty chế biến cà phê Buôn Hồ -Địa chỉ : 23 Đường Phan Đăng Lưu-Buôn Ma Thuột -Điện thoại : 053 - 745765 -Fax : 053 - 745765 -Tài khoản số : 0943765A31 tại Ngân hàng Á Châu ACB chi nhánh tại Buôn Ma Thuột -Được đại diện hợp pháp bởi : Ông Dương Trí Vĩnh-Giám đốc2.Bên B (Bên mua hàng) : Công ty TNHH Tân Việt -Địa chỉ :Số 48 Đại lộ Tôn Đức Thắng,TP Hồ Chí Minh -Điện thoại : 08 - 8280835Sinh viên : Lê Tất Đạt Lớp : KTN - 44 - ĐH11Thiết kế môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương -Fax : 08 - 8280835 -Tài khoản số : 071A00393 tại chi nhánh ngân hàng công thương Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh -Được đại diện hợp pháp bởi : Ông Phan Long-Giám đốc
Xem thêm

28 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH TÂN HỒNG HÀ

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH TÂN HỒNG HÀ31

nhập khẩu nào được ký kết trước thì được sắp xếp lên trước. Vì những hợp đồng này sẽ nhận được các yêu cầu tu chỉnh chi tiết hợp đồng từ phía đối tác trước, yêu cầu mở và tu chỉnh L/C từ phía đối tác và ngân hàng trước so với những hợp đồng được ký kết sau.+ Theo thời gian hoàn thành hợp đồng uỷ thác: Không hẳn là bất kỳ lô hàng nhập khẩu nào có hợp đồng được ký kết trước cũng được thực hiện trước. Nếu hai lô hàng có thời gian ký kết hợp đồng gần nhau thì lô hàng nào phải hoàn thành hợp đồng uỷ thác trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước, do đó sẽ được sắp xếp lên trước.Ngoài ra công ty có thể đầu tư một chiếc giá để xếp các hợp đồng. Chi phí để có chiếc giá này không lớn lắm, hoàn toàn phù hợp với khả năng của công ty. Chiếc giá này nhỏ gọn, có nhiều ngăn có thể được đặt ngay trên bàn để thuận tiện cho nhân viên sử dụng. Mỗi ngăn của giá dành cho một hợp đồng 77và có ghi số hợp đồng và mặt hàng nhập khẩu. Khi có điều chỉnh liên quan đến hợp đồng nào đó thì nhân viên phụ trách có thể ngay lập tức lấy được đúng hợp đồng đó, hoàn toàn không tốn kém thời gian, công sức và hạn chế sự nhầm lẫn, thậm chí sự nhầm lẫn có thể được loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả khi nhân viên phụ trách hợp đồng vắng mặt thì các cá nhân khác cũng có thể ghi nhận thông tin thay đổi liên quan đến hợp đồng bằng cách lưu sự thay đổi đó vào một mảnh giấy rồi bỏ vào đúng ô chứa hợp đồng đó. Có sự xác nhận của người thay đổi đó, và sự thay đổi đó xuất phát từ đâu.Việc tổ chức quản lý hợp đồng một cách khoa học hợp lý, sẽ tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho công ty. Nó giảm bớt những khâu công việc không cần thiết, những thời gian nhầm lẫn, sửa chữa không đáng có. 3.2.3 Biện pháp khuyến khích động lực làm việc của các nhân viên phụ trách nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoáHiện tại chế động thưởng phạt của công ty chưa có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên nghiệp vụ trong công ty. Sở dĩ có vấn đề tồn tại này là do thưởng phạt chưa gắn liền với thời gian và kết quả
Xem thêm

25 Đọc thêm

THƯ GIÃN SAU KHI GIẢNG DẠY

THƯ GIÃN SAU KHI GIẢNG DẠY

giếcCông dụng cá chép, giếcBáo Nông nghiệp - 03/02/2010...được nhiều và thấy nhẹ mặt. Có thể dùng giếc hay cá quả thay thế. Cá chép (1 con) nấu với hoàng kỳ (60g) ăn trị bí đái. Người...vị thuốc bổ huyết, ích thận, tiện kỳ. giếc: giếc nướng, nấu với rau má mơ (rau má họ) ăn hàng ngày chữa đau gan, vàng da; với rau rút làm canh ăn chữa biếng... Công dụng chữa bệnh của cá chép, giếcGĐ&XH - 04/02/2010...được nhiều và thấy nhẹ mặt. Có thể dùng giếc hay cá quả thay thế. Cá chép (1 con) nấu với hoàng kỳ (60g) ăn trị bí đái. Người...vị thuốc bổ huyết, ích thận, tiện kỳ. giếc giếc nướng, nấu với rau má mơ (rau má họ) ăn hàng ngày chữa đau gan, vàng da; với rau rút làm canh ăn chữa biếng... kho ba miềnNgười Lao Động - 02/08/2010...ngon. Cá ngạnh kho với măng chua hay dưa cải. Cá bạc và giếc kho nghệ. Cá trích, cá lầm, cá mòi, bạc má kho nước rất béo. Rau sống trộn...lầm, kình. Cá nục kho khô với thơm. Cá đối kho măng. giếc, cá lúi, cá rô kho tương. Cá cấn kho gừng. Có khi các món kho khô được... Loài nhịn thở trong hàng thángVnExpress - 11/04/2006...dưới nước thì hãy nghĩ lại. Một loài giếc, có họ hàng gần gũi với vàng, có thể sống hàng tháng trời mà không cần oxy. Loài nước ngọt này, thường sống ở các sông hồ ở châu Âu và châu Á, có thể thay đổi cấu trúc mang để gia tăng khả... Chữa mồ hôi trộm cho béMẹ và bé - 20/05/2010...bằng cách sử dụng rau hẹ hoặc đậu ván, giếc... Lấy một con giếc tươi (không moi bụng) nấu với búp dâu tươi (bé trai dùng 7 búp, bé gái dùng 9 búp). Hoặc nấu giếc với búp dâu, gạo (hoặc mỳ, miến) tuỳ thích. Ăn khoảng 7... Chữa mồ hôi trộm theo cách dân gianTin tức online - 18/05/2010...dụng rau hẹ hoặc đậu ván, giếc... theo kinh nghiệm dân gian. Dưới đây là...ngủ, quần áo: Lấy một con giếc tươi không mổ bụng nấu với búp dâu tươi (bé trai...bé gái dùng 9 búp). Hoặc nấu giếc với búp dâu, gạo, hoặc mì... Các loại rau trị mất ngủ Thanh Niên - 16/03/2010...lý nấu canh với thịt heo nạc
Xem thêm

2 Đọc thêm

pha thai

PHA THAI

tre... Nhân viên chạy bàn đưa đồ phục... Bỏ phố về làngThể thao văn hoá - 18/07/2009...Khuyến) bảo ở lại đây. Em ở lại. Bữa cơm ấy có canh cua nấu rau đay mồng tơi, có trai trai xào măng, có cá rô giếc rán... “Toàn là những thứ tôi bắt được ngoài đồng. Khuyến nói thế. Cả nhà tôi đều là nông dân. Đến vụ, vợ con đều ra đồng cấy hái, giờ thì không... 'Không làm ruộng, chúng tôi biết làm gì?'Vietnamnet - 08/08/2009...nghiệp không có ý nghĩa gì đối với mâm cơm tối của gia đình bà: một đĩa rau muống, vài con giếc kho, một chút mắm tép. Trong nhà đồ đạc cũng không có gì giá trị ngoài một cái tivi có từ thập niên 90. Bà Trãi phân trần: “Thằng con trai của tôi nó mang hết tiền đi rồi, chẳng đưa cho mẹ đồng nào”. Chẳng hiểu anh con trai đã làm gì với số tiền... Nấm mối Tuổi trẻ - 06/05/2009...thể, giúp chống lão hoá, giúp tăng cường sinh lực, trợ tim... Tóm lại, bổ không kém gì món giếc nấu rau răm độc chiêu mà ai ai cũng công nhận, nếu bạn không tin, thì cứ hỏi nhỏ mấy bà... Dấu ấn Bộ trưởng Đỗ Trung TáVTC - 07/02/2007...mà về bên anh Tá là thường thắng”. Bản thân ông Tá thì kể, ông là tay câu cự phách. Theo kinh nghiệm của mình, ông đảm bảo đàn giếc bao giờ cũng vậy, ít nhất là 28 con, nhiều nhất là 32 con. Vì vậy mới có giai thoại như sau, một lần ông đã câu được 30 con rồi, chỉ còn 2 con cuối cùng... 20 món ăn làm giảm huyết áp VnExpress - 11/05/2005...với dầu ăn, rồi nấu chung với hạt bo bo đến chín nhừ. Nêm gia vị vừa ăn. Canh giếc nấu với vừng đen : giếc 1 con (300 g), vừng đen 15 g, hành tiêu, gừng, gia vị. làm sạch, lọc lấy thịt cho vào nấu với vừng đen; thêm...
Xem thêm

2 Đọc thêm

Phi lê cá lưỡi trâu xốt nghệ tây docx

PHI LÊ CÁ LƯỠI TRÂU XỐT NGHỆ TÂY DOCX

nóng. Mách nhỏ: Nên hấp vừa chín để không bị khô và có độ ngọt. Không nên ướp và nêm cải bó xôi mặn vì còn ăn kèm xốt. Xốt nghệ tây có bán sẵn tại các cửa hàng.

2 Đọc thêm

Ngọt mát canh cải cá viên ppsx

NGỌT MÁT CANH CẢI CÁ VIÊN PPSX

Ngọt mát canh cải viên Món canh cải viên vị ngọt thanh, ăn mát, không béo mỡ, thích hợp trong bữa cơm mùa hè. Nguyên liệu: viên 200 gr (có thể mua viên sẵn ở siêu thị) Rau cải 1 củ gừng thái lát Hạt nêm Cách làm: Rau cải nhặt bỏ lá già, rửa sạch, cắt khúc nếu cần Cho nước vào nồi, đặt lên bếp đun sôi. Cho viên vào nồi rồi nhỏ lửa đun khoảng 10 phút cho chín. Tiếp đến cho rau cải, gừng thái lát, đun thêm 5 phút nữa cho rau chín. Nêm hạt nêm, gia vị, hạt tiêu cho vừa ăn. Khi rau chín thì tắt bếp, nhấc xuống Với món canh này bạn có thể sử dụng rau cải xanh, cải trắng đều ngon
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giữ cá tươi lâu không khó pot

GIỮ CÁ TƯƠI LÂU KHÔNG KHÓ

Giữ tươi lâu không khó Bạn hãy bỏ một ít bột cải vào đĩa nhỏ, để cùng với tươi vào một đồ đựng đóng kín, đặt trong nhà với nhiệt độ vừa phải có thể giữ được 4 đến 5 ngày. Khi mua tươi về bạn có thể đổ vào miệng vài giọt rượu trắng, để chỗ mát không hỏng ít nhất là 3 đến 5 ngày. Nếu tươi mà chưa được chế biến ngay, bạn hãy làm sạch bằng cách bỏ hết ruột, không đánh vảy không rửa bằng nước. Sau đó, pha nước muối loãng bằng nước sôi để nguội thả vào, ngâm 1 ngày lấy ra để ráo nước bôi lên mình 1 ít dầu cải, để khô khi nào cần lấy ra chế biến. Nếu tươi mà chưa được chế biến ngay, bạn hãy làm sạch bằng cách bỏ hết ruột, không đánh vảy không rửa bằng nước. tươi rửa sạch cắt thành những miếng vừa phải, để ráo ướp với muối và rưới thêm ít rượu khi muốn cất lâu hơn. Tỷ lệ như sau: cứ 5 kg tươi phải dùng 200 g muối, 100 g rượu trắng, 300 g dầu. Sau công đoạn ướp, bạn đậy nắp đồ đựng lại để vào nơi râm mát, khô ráo. Cách này có thể giữ không bị hỏng trong khoảng 1 năm.
Xem thêm

2 Đọc thêm

3 món cá kho ngon cho cơm chiều

3 MÓN CÁ KHO NGON CHO CƠM CHIỀU

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Cá ba sa kho hành ớt Món cá ba sa kho hành ớt sẽ khiến bữa cơm mùa đông thêm hấp dẫn. Nguyên liệu: - 800g cá ba sa - 7-8 cọng đầu hành - 1 trái ớt - Gia vị   Cách làm: - Cá rửa sạch, để ráo. Hành ớt giã dập (hơi to). - Ướp cá với hành ớt đập dập, 4 muỗng canh đường vàng, 2 muỗng nước mắm, ½ muỗng muối, 1 muỗng cafe nước màu, đảo đều, để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị và ra nước. - Đun sôi cá trên lửa vừa cho cá chín, trở cá cho chín 2 mặt cá.   - Thêm nước vào sâm sấp cá, đun sôi trở lại thì nhỏ lửa đến khi nước cạn vừa ý. - Dọn cá ba sa kho với cơm trắng, rau luộc hoặc xoài bằm. - Nếu nhà có trẻ nhỏ, khi kho cá có thể không thêm ớt mà cá vẫn không tanh đâu. Ai thích cay thì cho thêm vài khoanh ớt nhé. Xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh. Cá kho dưa cải Thịt cá ngấm gia vị, dưa cải chua lại quyện nước cá kho rất đậm đà. Món ăn này rất đưa cơm đấy nhé! Nguyên liệu: - 3 lát cá thu (các bạn có thể thay bằng cá ngừ hay cá nục, tùy sở thích) - 1 nhánh dưa cải chua - 2 trái cà chua - 1 trái dừa xiêm - Cần tàu, thìa là, tỏi băm - Nước màu, nước mắm, đường, gia vị   Cách làm: - Cá thu rửa sạch, để ráo nước. - Dưa cải chua xả qua nước lạnh nhiều lần, vắt ráo nước.  Xắt miếng vừa ăn. - Cà chua rửa sạch, xắt múi cau. - Cần tàu, thìa là cắt khúc vừa ăn. Chiên sơ cá thu cho vàng 2 mặt, vớt ra để ráo dầu. - Đun nóng nồi đất, cho dầu ăn vào. Dầu sôi thì cho tỏi băm vào phi thơm. Cho dưa cải chua vào xào.   - Cho các khứa cá đã chiên vào nồi cải chua. Tiếp đến, đổ nước dừa xiêm vào, đun sôi, có thể thêm nước lọc nếu thấy nước dừa ít. - Cho ít nước màu, nước mắm, đường, hạt nêm vào nồi, nêm vừa ăn. Kho riu riu cho cá và dưa cải chua thấm gia vị. - Cuối cùng, cho cà chua, cần tàu và thìa là vào nồi, đảo đều, tắt bếp. Món cá kho dưa cải chua vừa thơm vừa thấm vị, dùng nóng với cơm rất ngon. Xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh. Cá trứng kho tiêu Với cách chế biến đơn giản, món cá trứng kho tiêu lạ miệng sẽ làm bạn thích thú, chẳng mấy chốc mà nồi cơm nhà bạn sẽ hết ngay đấy. Cùng làm và thưởng thức nhé! Nguyên liệu: - 150 gr cá trứng - 150 gr thịt ba chỉ - 1 bát con nước dừa - Tỏi, hành lá, tiêu, nước hàng, ớt.   Cách làm: - Cá trứng mua về rửa sạch với muối và để ráo nước. Ướp cá với hành tím, tiêu, nước mắm 30 phút  để cá ngấm nước mắm, khi kho không bị nát. - Thịt ba chỉ thái miếng mỏng, vừa ăn. Ướp thịt với chút hành tím, tiêu và nước mắm trong 15 phút cho ngấm gia vị. - Cho chảo lên bếp, cho đường và dầu ăn vào đun đến khi đường tan thì cho cá vào chiên cùng. - Đến khi cá vàng thì tắt bếp.   - Trong nồi đất các bạn cho thịt vào xào xăn lên đến khi thịt vàng đều 2 mặt. - Tỏi để nguyên tép, phi thơm cho vàng. - Trút cá và tỏi vừa chiên vào nồi thịt, đổ thêm 1 bát nước dừa tươi vào kho cùng để cá được thơm ngon mùi dừa. - Nêm nếm gia vị, ớt, tiêu cho vừa miệng. Đun đến khi nước trong nồi sệt lại, cá khô chắc và thịt mềm là được. Cá trứng kho tiêu thơm ngon, khi ăn có vị bùi bùi của trứng cá, cay cay của ớt, thơm hương vị của dừa. Kết hợp với miếng thịt ba chỉ mềm, béo ngậy sẽ rất đưa cơm. Xem tại đây để được hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề